Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εφαρμογή & Έλεγχος
Εσωτερικού Συστήματος
Διασφάλισης Ποιότητας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• Κατανοεί τη δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
• Μπορεί να ξεχωρίσει τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασιών για διαφορετικές διεργασίες
• Περιγράφει τις μεθόδους ελέγχου εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π.
• Γνωρίζει τους δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας των διεργασιών, καθώς και τις
προτεινόμενες δράσεις για μελλοντική βελτίωση
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης
Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
-Εγχειρίδιο Ποιότητας
3
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι:
• η επίτευξη υψηλής ποιότητας της λειτουργίας του Ιδρύματος,
• η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου,
• η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του
σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
4
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
5
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Το πεδίο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας:
• στις ακαδημαϊκές μονάδες,
• στις διοικητικές υπηρεσίες,
• στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος.
6
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δομή ΕΣΔΠ
Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας
οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να παράγονται τα
επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος.
• Διεργασίες: οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες προσλαμβάνουν τα
οικεία εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και
αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα.
• Διαδικασία: ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει
έναρξη, στάδια και λήξη.
• Οδηγία εργασίας: η περιγραφή κάποιου/ων σταδίου/ων της διαδικασίας με τη
μορφή αναλυτικών βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίηση της.
7
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δομή Διεργασίας
• Αντικείμενο διεργασίας: Τι παράγει
• Δεδομένα εισόδου διεργασίας: Τι χρειάζεται κατά την έναρξη
• Δεδομένα εξόδου διεργασίας: Ποιο είναι το αποτέλεσμα
• Διαχείριση της διεργασίας (Διαδικασίες): Με ποιον τρόπο υλοποιείται
• Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας: Μέτρηση αποτελεσματικότητας
• Μέθοδοι ελέγχου της διεργασίας: Με ποιους τρόπους ελέγχεται
• Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας: Με ποιες ενέργειες βελτιώνεται
8
Δεδομένα
Εισόδου
Διαδικασίες Δεδομένα
Εξόδου
Ανατροφοδότηση Έλεγχος
Βελτίωση
Δείκτες
Οδηγίες
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Τρόπος Διαχείρισης Διεργασιών
• Περιγραφή Διεργασίας
• Βήματα ή στάδια διαδικασίας
• Εμπλεκόμενα μέρη
• Χρονοδιάγραμμα
• Σχετικά έγγραφα
• Διάγραμμα ροής
9
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.)
αποτυπώνεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ποιότητας.
10
Tο εγχειρίδιο ποιότητας συντάσσεται και αναθεωρείται από την
ΜΟ.ΔΙ.Π. και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εγχειρίδιο Ποιότητας
Το εγχειρίδιο περιγράφει λεπτομερώς τις διεργασίες (σύνολο: 8) με τις διαδικασίες
και της οδηγίες εργασιών που τις απαρτίζουν.
Η αναλυτικότερη περιγραφή των βημάτων των διαδικασιών μπορεί να γίνεται και
μέσω σχετικών οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται, οι οποίες παρατίθενται στο
παράρτημα του Εγχειριδίου.
Η τεκμηρίωση των διεργασιών επιτυγχάνεται μέσω των απαραίτητων εγγράφων τα
οποία αναφέρονται σε κάθε διεργασία καθώς και των εντύπων τα οποία
παρατίθενται στο παράρτημα του Εγχειριδίου.
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Οι Διεργασίες
Το εγχειρίδιο
ποιότητας του παν.
Μακεδονίας
περιγράφει 7
διεργασίες (Δ.1-Δ.7)
12
Δ1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος
Δ2. Διάθεση και διαχείριση πόρων
Δ3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας
Δ4. Εσωτερική αξιολόγηση
Δ5. Συλλογή δεδομένων ποιότητας, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση
Δ6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών
Δ7. Εξωτερική αξιολόγηση
Δ8. Διεθνής αξιολόγηση - Κατάταξη
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Αλληλεπίδραση Διαργασιών
Οι διεργασίες (Δ.1-Δ.8),
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στα
σημεία που φαίνονται στην
εικόνα.
13
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Διαδικασίες Διεργασιών
• Διεργασία 1
– Διαδικασία 1.1: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση πολιτικής ποιότητας
• Διεργασία 2
– Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης
– Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης
– Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
• Διεργασία 3
– Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο (ΠΣ, μαθησιακή διαδικασία,
μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ.)
– Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για την ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία
(ερευνητικές επιδόσεις, χρηματοδότηση, θεσμοί και συστήματα διαχείρισης έρευνας, ανάπτυξη
καινοτομίας κ.λπ.)
– Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα διοίκησης
(ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωση)
– Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηση,
επιμόρφωση και υποστήριξη προσωπικού)
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Διαδικασίες Διεργασιών
• Διεργασία 4
– Διαδικασία 4.1: Εσωτερική αξιολόγηση
– Διαδικασία 4.2: Ανασκόπηση του ΕΣΔΠ
• Διεργασία 5
– Διαδικασία 5.1: Συλλογή δεδομένων από συστήματα του Ιδρύματος (φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοθήκη,
οικονομική και διοικητική υπηρεσία κλπ).
– Διαδικασία 5.2: Μέτρηση, ανάλυση δεδομένων, παραγωγή δεικτών και συσχέτισή τους με τους στόχους
της διασφάλισης ποιότητας
• Διεργασία 6
– Διαδικασία 6.1: Δημιουργία, συντήρηση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση ιστοχώρων, διαδικτυακών
εφαρμογών και άλλων μέσων πληροφόρησης
• Διεργασία 7
– Διαδικασία 7.1: Εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή ΠΣ
• Διεργασία 8
– Διαδικασία 8.1: Διεθνής αξιολόγηση-κατάταξη και συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων.
15
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
16
Δεδομένα
Εισόδου
• Στρατηγική του Ιδρύματος.
• Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρύματος και Τμημάτων.
• Εκθέσεις πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και των ΠΣ.
• Αποφάσεις Συγκλήτου σχετικά με διασφάλιση ποιότητας.
• Σχετικά πρότυπα και οδηγίες ΕΘΑΑΕ για διασφάλιση ποιότητας, και σχετικά πρότυπα/οδηγίες ευρωπαϊκών φορέων και
οργανισμών διασφάλισης ποιότητας
• Διαδικασίες
Διαδικασίες
•Διαδικασία 1.1: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας.
Δεδομένα
Εξόδου
•Η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Μοντελοποίηση Διεργασίας: ‘Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας’
Η Διεργασία Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητα αποτελείται από μία Διαδικασία:
1. Διαδικασία: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας
17
Εμπλεκόμενα μέρη: Διοίκηση,
ΜΟΔΙΠ, Σύγκλητος, φοιτητές,
ακαδημαϊκό και διοικητικό
προσωπικό, κοινωνικοί,
παραγωγικοί και πολιτιστικοί
φορείς.
Η διαδικασία αξιολογείται
από τη ΜΟΔΙΠ σε ετήσια
βάση
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ2. Διαχείριση Πόρων
18
Δεδομένα
Εισόδου
• Δεδομένα οικονομικής λειτουργίας, υποδομών, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού.
• Αποτύπωση αναγκών για εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και διοικητικές υπηρεσίες.
• Αποφάσεις Συγκλήτου για εφαρμογή οικονομικής στρατηγικής, διαχείρισης πόρων κ.λπ.
• Πλαίσιο κριτηρίων για διάθεση χρηματοδότησης, κατανομή, συντήρηση και αξιολόγηση υποδομών και υπηρεσιών.
• Εισηγήσεις για οικονομικό προγραμματισμό, υποδομές και υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό.
• Στόχοι διασφάλισης ποιότητας για διάθεση και διαχείριση πόρων.
Διαδικασίες
•Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης.
•Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών.
•Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Δεδομένα
Εξόδου
•Οικονομικοί απολογισμοί και αιτιολόγηση αποκλίσεων από προγραμματισμό.
•Προτάσεις βελτίωσης για πρόσθετη χρηματοδότηση και καλύτερη αξιοποίησή της.
•Αναφορές και προτάσεις βελτίωσης για κάλυψη αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες.
•Αναφορές για υφιστάμενη κατανομή προσωπικού.
•Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, βάσει αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του.
•Αποφάσεις για επιβράβευση επιδόσεων, χορήγηση κινήτρων κ.λπ.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ2. Διαχείριση Πόρων
Μοντελοποίηση της Διαδικασίας ‘2.1: Διάθεση και Διαχείριση Χρηματοδότησης’
της Διεργασίας Δ2. Διάθεση και Διαχείριση Πόρων
19
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
20
Δεδομένα
Εισόδου
• Στρατηγική του Ιδρύματος.
• Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
• Προτάσεις βελτίωσης, όπως προέκυψαν από τη λειτουργία των διεργασιών του ΕΣΔΠ.
• Αποτελέσματα ανασκόπησης ΕΣΔΠ.
Διαδικασίες
•Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για εκπαιδευτικό έργο.
•Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για ερευνητική δραστηριότητα και καινοτομία.
•Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα διοίκησης.
•Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.
Δεδομένα
Εξόδου
•Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση της απορρόφησης της χρηματοδότησης και του ύψους
χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές.
•Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση της αναλογίας πόρων προς το φοιτητικό δυναμικό και του
ποσοστού χρήσης υποδομών και εξοπλισμού.
•Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
•Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση ποιότητας των ΠΣ.
•Στόχοι και δείκτες ερευνητικών επιδόσεων Ιδρύματος.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
Μοντελοποίηση της Διαδικασίας ‘3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το
εκπαιδευτικό έργο’ της Διεργασίας Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας
21
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ενδεικτικοί Στόχοι Διασφάλισης Ποιότητας
22
Στόχοι για το εκπαιδευτικό έργο:
• Βελτίωση συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία & ολοκλήρωσης σπουδών
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.01, Δ1.03, Δ1.06, Δ4.21.......
• Βελτίωση φοιτητικής μέριμνας
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.64, Δ1.101, Δ1.103, Δ1.104
Στόχοι για την έρευνα και την καινοτομία:
• Προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.10, Δ1.11, Δ6.08, Δ6.09
• Αύξηση της χρηματοδότησης έρευνας
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ:Δ1.111, Δ1.37, Δ1.38, Δ1.39,...
Στόχοι χρηματοδότησης
• Αύξηση συνολικής χρηματοδότησης
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.110, Δ1.43, Δ1.68, Δ1.69,......
• Αύξηση εξωτερικής χρηματοδότηση
o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.111, Δ1.37, Δ1.38, Δ1.39,....
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Παραδείγματα Δεικτών ΟΠΕΣΠ
23
Ποσοτικά Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ
Δείκτες Επίδοσης ΟΠΕΣΠ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ενδεικτικοί Δείκτες
24
Παράδειγμα σε Ίδρυμα (Εικονική Περίπτωση):
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ενδεικτικοί Δείκτες
25
Παράδειγμα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Εικονική Περίπτωση):
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ4. Εσωτερική Αξιολόγηση
26
Δεδομένα
Εισόδου
• Πρόγραμμα και ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης.
• Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
• Αναφορές για αποτελέσματα ελέγχου των διεργασιών του ΕΣΔΠ.
• Ετήσια δεδομένα ποιότητας του ΟΠΕΣΠ & ετήσιες αναφορές για επιδόσεις φοιτητών και ερευνητική δραστηριότητα.
• Υποδείγματα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΣ της ΕΘΑΑΕ.
• Προτάσεις πιστοποίησης ΠΣ.
Διαδικασίες
•Διαδικασία 4.1: Πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης.
•Διαδικασία 4.2: Ανασκόπηση του ΕΣΔΠ.
Δεδομένα
Εξόδου
•Ευρήματα και πρακτικά εσωτερικής αξιολόγησης ανά διεργασία.
•Πρακτικά ανασκοπήσεων ΜΟΔΙΠ για ΕΣΔΠ και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
•Αναφορές ΜΟΔΙΠ προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τη Σύγκλητο.
•Κατάσταση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (για εφαρμογή).
•Προτάσεις για βελτίωση.
•Στρατηγική και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ5. Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση
27
Δεδομένα
Εισόδου
• Στόχοι διασφάλισης ποιότητας,
• Δεδομένα πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ και φοιτητολογίου.
• Δεδομένα υλικοτεχνικής υποδομής.
• Δεδομένα προσωπικού.
• Δεδομένα ΕΛΚΕ και Οικονομικής Υπηρεσίας.
• Δεδομένα ερευνητικής δραστηριότητας.
Διαδικασίες
•Διαδικασία 5.1: Συλλογή δεδομένων από συστήματα Ιδρύματος.
•Διαδικασία 5.2: Μέτρηση, ανάλυση δεδομένων, παραγωγή δεικτών και συσχέτισή τους με στόχους Διασφάλισης
Ποιότητας
Δεδομένα
Εξόδου
•Δείκτες αποτελεσματικότητας όλων των διεργασιών του ΕΣΔΠ.
•Δείκτες για αξιολόγηση της στρατηγικής του Ιδρύματος.
•Δείκτες αξιολόγησης επιδόσεων (ΚΡΙs).
•Δεδομένα και δείκτες ΟΠΕΣΠ (ΕΘΑΑΕ).
•Αναφορές για λήψη αποφάσεων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ6. Δημοσιοποίηση Πληροφοριών
28
Δεδομένα
Εισόδου
Υλικό προς δημοσιοποίηση:
• Στοιχεία δομής, οργάνωσης και λειτουργίας ΕΣΔΠ.
• Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων και Ιδρύματος.
• Δελτία τύπου.
• Αποφάσεις Οργάνων Ιδρύματος.
• Εθνική νομοθεσία και εσωτερικοί κανονισμοί του Ιδρύματος.
• Στοιχεία εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας
Διαδικασίες
•Διαδικασία 6.1: Δημιουργία, συντήρηση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση ιστοχώρων, διαδικτυακών εφαρμογών και
άλλων μέσων πληροφόρηση
Δεδομένα
Εξόδου
•Ιστοσελίδα Ιδρύματος.
•Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ.
•Ιστοσελίδες ακαδημαϊκών μονάδων.
•Δελτία τύπου.
•Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δ7. Εξωτερική Αξιολόγηση
29
Δεδομένα
Εισόδου
• Εκθέσεις τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ).
• Έκθεση τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
• Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης ή προτάσεις πιστοποίησης των ΠΣ.
• Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης ή πρόταση πιστοποίησης ΕΣΔΠ.
• Σχετικά πρότυπα και οδηγίες της ΕΘΑΑΕ για την εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης.
Διαδικασίες
•Διαδικασία 7.1:Εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή ΠΣ
Δεδομένα
Εξόδου
• Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των ΠΣ.
• Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του ΕΣΔΠ.
• Αξιολόγηση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των ΠΣ (σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της
ΕΘΑΑΕ).
• Αξιολόγηση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του ΕΣΔΠ (σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της
ΕΘΑΑΕ).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
30
Μοντελοποίηση της
Διαδικασίας ‘7.1:
Εξωτερική
Αξιολόγηση/Πιστοποίηση
ΕΣΔΠ ή ΠΣ
Δ7. Εξωτερική Αξιολόγηση
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
31
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Έλεγχος Διεργασιών
Οι μέθοδοι ελέγχου των διεργασιών που αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας,
μπορούν να εφαρμοστούν μέσω:
• Προγραμματισμένων εσωτερικών αξιολογήσεων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ
• Ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας των διεργασιών
• Παρουσιάσεων των δεικτών επίτευξης των στόχων στα όργανα διοίκησης του
Ιδρύματος
• Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διεργασιών από τη ΜΟΔΙΠ, και
ανάλυσης των δεδομένων της κατά την ανασκόπηση του ΕΣΔΠ.
32
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας
Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών
οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος (Key Performance
Indicators KPI’s - Δείκτες Επιδόσεων)
33
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διεργασιών που
αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, είναι διαφορετικοί για κάθε διεργασία,
ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιδιώκει.
34
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ1. Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
35
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ2. Διάθεση και διαχείριση πόρων
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
36
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
37
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ4. Εσωτερική αξιολόγηση
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
38
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ5. Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
39
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
40
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών
Περίπτωση: Δ7. Εξωτερική αξιολόγηση
Δείκτες Αποτελεσματικότητας:
41
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ενέργειες Βελτίωσης Διεργασιών
Στο εγχειρίδιο ποιότητας προτείνονται συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης για
κάθε διεργασία.
Αυτές συνήθως περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:
✓ Προγραμματισμένες δράσεις βελτίωσης
✓ Ανατροφοδότηση και αναθεώρηση διεργασίας
✓ Ανατροφοδότηση από πιθανές αναθεωρήσεις της Στοχοθεσίας του Ιδρύματος, της Πολιτικής
Ποιότητας κλπ.
✓ Ενέργειες υλοποίησης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
κλπ.
42
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Συνέχιση του κύκλου ποιότητας: Έκθεση Παρακολούθησης
43
Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Συνέχιση του κύκλου ποιότητας: Έκθεση Παρακολούθησης
44
Σχέδιο Δράσης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Επίλογος/Συμπεράσματα
• Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του
έργου.
• Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του ΕΣΔΠ σε επίπεδο ιδρύματος.
• Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. βασίζεται στις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας, οι
οποίες μοντελοποιούνται και αποτυπώνονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.
• Η αποτελεσματικότητα κάθε διεργασίας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μιας λίστας δεικτών
αξιολόγησης, που είναι διαφορετικοί για κάθε διεργασία και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο
Ποιότητας.
• Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας προτείνονται διάφορες δράσεις για τη μελλοντική βελτίωση των
διεργασιών.
45
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Πηγές/Υλικό
• Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ του παν. Μακεδονίας (https://www.uom.gr/modip/)
• ΕΘΑΑΕ (https://www.ethaae.gr/)
46
1 sur 46

Recommandé

Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf par
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfssuser9421c7
16 vues45 diapositives
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf par
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfssuser9421c7
165 vues30 diapositives
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
30 vues53 diapositives
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
22 vues53 diapositives
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
14 vues53 diapositives
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf par
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
42 vues53 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf

Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf par
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfssuser9421c7
25 vues51 diapositives
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf par
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfssuser9421c7
15 vues24 diapositives
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfssuser9421c7
21 vues45 diapositives
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfssuser9421c7
11 vues45 diapositives
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfssuser9421c7
13 vues45 diapositives
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfssuser9421c7
17 vues46 diapositives

Similaire à Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf(20)

Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf par ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 vues
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf par ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
ssuser9421c715 vues
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c721 vues
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c711 vues
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c713 vues
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c717 vues
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf par ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c799 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c7118 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 vues
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf par ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 vues
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 vues
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf par ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c786 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c77 vues
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf par ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c712 vues
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf par ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
ssuser9421c718 vues
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf par ssuser9421c7
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
ssuser9421c734 vues

Plus de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf par
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
14 vues40 diapositives
Χρηματοδότηση.pdf par
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 vues26 diapositives
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf par
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 vues27 diapositives
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf par
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 vues35 diapositives
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 vues39 diapositives
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 vues24 diapositives

Plus de ssuser9421c7(19)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c714 vues
Χρηματοδότηση.pdf par ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vues
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf par ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 vues
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf par ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 vues
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf par ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 vues
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 vues
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx par ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 vues
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf par ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c724 vues
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf par ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 vues
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf par ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 vues
Πλαίσια Προσόντων.pdf par ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 vues
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf par ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 vues
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf par ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 vues
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf par ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 vues
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf par ssuser9421c7
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdfΔιαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf
ssuser9421c728 vues
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf par ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c752 vues

Dernier

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣssuser43d27b
31 vues22 diapositives
Σχολικός εκφοβισμός par
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
36 vues17 diapositives
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf par
32 Δραστηριότητες Nezha.pdf32 Δραστηριότητες Nezha.pdf
32 Δραστηριότητες Nezha.pdfTassos Karampinis
5 vues652 diapositives
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
56 vues33 diapositives
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
22 vues65 diapositives
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
15 vues2 diapositives

Dernier(20)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ par ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b31 vues
Σχολικός εκφοβισμός par ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 vues
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx par Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf par ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3515 vues
Έγκυρη ενημέρωση par ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b16 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212392 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx par sarrafimaria
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptxτεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
τεχνικές διαχείρισης σχολικής τάξης.pptx
sarrafimaria17 vues

Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εφαρμογή & Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Μαθησιακοί Στόχοι Με την ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • Κατανοεί τη δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) • Μπορεί να ξεχωρίσει τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασιών για διαφορετικές διεργασίες • Περιγράφει τις μεθόδους ελέγχου εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. • Γνωρίζει τους δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας των διεργασιών, καθώς και τις προτεινόμενες δράσεις για μελλοντική βελτίωση 2
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) -Εγχειρίδιο Ποιότητας 3
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι: • η επίτευξη υψηλής ποιότητας της λειτουργίας του Ιδρύματος, • η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, • η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. 4
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 5
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Το πεδίο εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας: • στις ακαδημαϊκές μονάδες, • στις διοικητικές υπηρεσίες, • στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. 6
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δομή ΕΣΔΠ Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες εργασίας οι οποίες συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος. • Διεργασίες: οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες προσλαμβάνουν τα οικεία εισερχόμενα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα. • Διαδικασία: ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, στάδια και λήξη. • Οδηγία εργασίας: η περιγραφή κάποιου/ων σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίηση της. 7
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δομή Διεργασίας • Αντικείμενο διεργασίας: Τι παράγει • Δεδομένα εισόδου διεργασίας: Τι χρειάζεται κατά την έναρξη • Δεδομένα εξόδου διεργασίας: Ποιο είναι το αποτέλεσμα • Διαχείριση της διεργασίας (Διαδικασίες): Με ποιον τρόπο υλοποιείται • Δείκτες αποτελεσματικότητας της διεργασίας: Μέτρηση αποτελεσματικότητας • Μέθοδοι ελέγχου της διεργασίας: Με ποιους τρόπους ελέγχεται • Ενέργειες βελτίωσης της διεργασίας: Με ποιες ενέργειες βελτιώνεται 8 Δεδομένα Εισόδου Διαδικασίες Δεδομένα Εξόδου Ανατροφοδότηση Έλεγχος Βελτίωση Δείκτες Οδηγίες
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Τρόπος Διαχείρισης Διεργασιών • Περιγραφή Διεργασίας • Βήματα ή στάδια διαδικασίας • Εμπλεκόμενα μέρη • Χρονοδιάγραμμα • Σχετικά έγγραφα • Διάγραμμα ροής 9
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εγχειρίδιο Ποιότητας Η δομή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ποιότητας. 10 Tο εγχειρίδιο ποιότητας συντάσσεται και αναθεωρείται από την ΜΟ.ΔΙ.Π. και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εγχειρίδιο Ποιότητας Το εγχειρίδιο περιγράφει λεπτομερώς τις διεργασίες (σύνολο: 8) με τις διαδικασίες και της οδηγίες εργασιών που τις απαρτίζουν. Η αναλυτικότερη περιγραφή των βημάτων των διαδικασιών μπορεί να γίνεται και μέσω σχετικών οδηγιών εργασίας όπου απαιτείται, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτημα του Εγχειριδίου. Η τεκμηρίωση των διεργασιών επιτυγχάνεται μέσω των απαραίτητων εγγράφων τα οποία αναφέρονται σε κάθε διεργασία καθώς και των εντύπων τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα του Εγχειριδίου. 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Οι Διεργασίες Το εγχειρίδιο ποιότητας του παν. Μακεδονίας περιγράφει 7 διεργασίες (Δ.1-Δ.7) 12 Δ1. Πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος Δ2. Διάθεση και διαχείριση πόρων Δ3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας Δ4. Εσωτερική αξιολόγηση Δ5. Συλλογή δεδομένων ποιότητας, μέτρηση, ανάλυση, βελτίωση Δ6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών Δ7. Εξωτερική αξιολόγηση Δ8. Διεθνής αξιολόγηση - Κατάταξη
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Αλληλεπίδραση Διαργασιών Οι διεργασίες (Δ.1-Δ.8), αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στα σημεία που φαίνονται στην εικόνα. 13
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Διαδικασίες Διεργασιών • Διεργασία 1 – Διαδικασία 1.1: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση πολιτικής ποιότητας • Διεργασία 2 – Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης – Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης – Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων • Διεργασία 3 – Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο (ΠΣ, μαθησιακή διαδικασία, μαθησιακά αποτελέσματα κ.λπ.) – Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για την ερευνητική δραστηριότητα και την καινοτομία (ερευνητικές επιδόσεις, χρηματοδότηση, θεσμοί και συστήματα διαχείρισης έρευνας, ανάπτυξη καινοτομίας κ.λπ.) – Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα διοίκησης (ανάπτυξη, λειτουργία, αναδιάρθρωση) – Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (αξιολόγηση, επιμόρφωση και υποστήριξη προσωπικού) 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Διαδικασίες Διεργασιών • Διεργασία 4 – Διαδικασία 4.1: Εσωτερική αξιολόγηση – Διαδικασία 4.2: Ανασκόπηση του ΕΣΔΠ • Διεργασία 5 – Διαδικασία 5.1: Συλλογή δεδομένων από συστήματα του Ιδρύματος (φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, βιβλιοθήκη, οικονομική και διοικητική υπηρεσία κλπ). – Διαδικασία 5.2: Μέτρηση, ανάλυση δεδομένων, παραγωγή δεικτών και συσχέτισή τους με τους στόχους της διασφάλισης ποιότητας • Διεργασία 6 – Διαδικασία 6.1: Δημιουργία, συντήρηση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση ιστοχώρων, διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων μέσων πληροφόρησης • Διεργασία 7 – Διαδικασία 7.1: Εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή ΠΣ • Διεργασία 8 – Διαδικασία 8.1: Διεθνής αξιολόγηση-κατάταξη και συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων. 15
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας 16 Δεδομένα Εισόδου • Στρατηγική του Ιδρύματος. • Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης Ιδρύματος και Τμημάτων. • Εκθέσεις πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και των ΠΣ. • Αποφάσεις Συγκλήτου σχετικά με διασφάλιση ποιότητας. • Σχετικά πρότυπα και οδηγίες ΕΘΑΑΕ για διασφάλιση ποιότητας, και σχετικά πρότυπα/οδηγίες ευρωπαϊκών φορέων και οργανισμών διασφάλισης ποιότητας • Διαδικασίες Διαδικασίες •Διαδικασία 1.1: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας. Δεδομένα Εξόδου •Η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος.
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Μοντελοποίηση Διεργασίας: ‘Δ1. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας’ Η Διεργασία Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητα αποτελείται από μία Διαδικασία: 1. Διαδικασία: Σχεδιασμός, έγκριση, αναθεώρηση και αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας 17 Εμπλεκόμενα μέρη: Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ, Σύγκλητος, φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, κοινωνικοί, παραγωγικοί και πολιτιστικοί φορείς. Η διαδικασία αξιολογείται από τη ΜΟΔΙΠ σε ετήσια βάση
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ2. Διαχείριση Πόρων 18 Δεδομένα Εισόδου • Δεδομένα οικονομικής λειτουργίας, υποδομών, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού. • Αποτύπωση αναγκών για εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και διοικητικές υπηρεσίες. • Αποφάσεις Συγκλήτου για εφαρμογή οικονομικής στρατηγικής, διαχείρισης πόρων κ.λπ. • Πλαίσιο κριτηρίων για διάθεση χρηματοδότησης, κατανομή, συντήρηση και αξιολόγηση υποδομών και υπηρεσιών. • Εισηγήσεις για οικονομικό προγραμματισμό, υποδομές και υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό. • Στόχοι διασφάλισης ποιότητας για διάθεση και διαχείριση πόρων. Διαδικασίες •Διαδικασία 2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης. •Διαδικασία 2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών και υπηρεσιών. •Διαδικασία 2.3: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων Δεδομένα Εξόδου •Οικονομικοί απολογισμοί και αιτιολόγηση αποκλίσεων από προγραμματισμό. •Προτάσεις βελτίωσης για πρόσθετη χρηματοδότηση και καλύτερη αξιοποίησή της. •Αναφορές και προτάσεις βελτίωσης για κάλυψη αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες. •Αναφορές για υφιστάμενη κατανομή προσωπικού. •Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο προσωπικό, βάσει αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του. •Αποφάσεις για επιβράβευση επιδόσεων, χορήγηση κινήτρων κ.λπ.
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ2. Διαχείριση Πόρων Μοντελοποίηση της Διαδικασίας ‘2.1: Διάθεση και Διαχείριση Χρηματοδότησης’ της Διεργασίας Δ2. Διάθεση και Διαχείριση Πόρων 19
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας 20 Δεδομένα Εισόδου • Στρατηγική του Ιδρύματος. • Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος. • Προτάσεις βελτίωσης, όπως προέκυψαν από τη λειτουργία των διεργασιών του ΕΣΔΠ. • Αποτελέσματα ανασκόπησης ΕΣΔΠ. Διαδικασίες •Διαδικασία 3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για εκπαιδευτικό έργο. •Διαδικασία 3.2: Θέσπιση στόχων ποιότητας για ερευνητική δραστηριότητα και καινοτομία. •Διαδικασία 3.3: Θέσπιση στόχων ποιότητας για υπηρεσίες, υποδομές και συστήματα διοίκησης. •Διαδικασία 3.4: Θέσπιση στόχων για ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Δεδομένα Εξόδου •Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση της απορρόφησης της χρηματοδότησης και του ύψους χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές. •Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση της αναλογίας πόρων προς το φοιτητικό δυναμικό και του ποσοστού χρήσης υποδομών και εξοπλισμού. •Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. •Στόχοι και δείκτες επιδόσεων (KPIs) για βελτίωση ποιότητας των ΠΣ. •Στόχοι και δείκτες ερευνητικών επιδόσεων Ιδρύματος.
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας Μοντελοποίηση της Διαδικασίας ‘3.1: Θέσπιση στόχων ποιότητας για το εκπαιδευτικό έργο’ της Διεργασίας Δ3. Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας 21
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ενδεικτικοί Στόχοι Διασφάλισης Ποιότητας 22 Στόχοι για το εκπαιδευτικό έργο: • Βελτίωση συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία & ολοκλήρωσης σπουδών o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.01, Δ1.03, Δ1.06, Δ4.21....... • Βελτίωση φοιτητικής μέριμνας o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.64, Δ1.101, Δ1.103, Δ1.104 Στόχοι για την έρευνα και την καινοτομία: • Προσέλκυση νέου ερευνητικού δυναμικού o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.10, Δ1.11, Δ6.08, Δ6.09 • Αύξηση της χρηματοδότησης έρευνας o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ:Δ1.111, Δ1.37, Δ1.38, Δ1.39,... Στόχοι χρηματοδότησης • Αύξηση συνολικής χρηματοδότησης o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.110, Δ1.43, Δ1.68, Δ1.69,...... • Αύξηση εξωτερικής χρηματοδότηση o Σχετικοί δείκτες ΟΠΕΣΠ: Δ1.111, Δ1.37, Δ1.38, Δ1.39,....
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Παραδείγματα Δεικτών ΟΠΕΣΠ 23 Ποσοτικά Δεδομένα Ποιότητας ΟΠΕΣΠ Δείκτες Επίδοσης ΟΠΕΣΠ
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ενδεικτικοί Δείκτες 24 Παράδειγμα σε Ίδρυμα (Εικονική Περίπτωση):
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ενδεικτικοί Δείκτες 25 Παράδειγμα σε Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Εικονική Περίπτωση):
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ4. Εσωτερική Αξιολόγηση 26 Δεδομένα Εισόδου • Πρόγραμμα και ερωτηματολόγιο εσωτερικής αξιολόγησης. • Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος. • Αναφορές για αποτελέσματα ελέγχου των διεργασιών του ΕΣΔΠ. • Ετήσια δεδομένα ποιότητας του ΟΠΕΣΠ & ετήσιες αναφορές για επιδόσεις φοιτητών και ερευνητική δραστηριότητα. • Υποδείγματα πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ και ΠΣ της ΕΘΑΑΕ. • Προτάσεις πιστοποίησης ΠΣ. Διαδικασίες •Διαδικασία 4.1: Πραγματοποίηση εσωτερικής αξιολόγησης. •Διαδικασία 4.2: Ανασκόπηση του ΕΣΔΠ. Δεδομένα Εξόδου •Ευρήματα και πρακτικά εσωτερικής αξιολόγησης ανά διεργασία. •Πρακτικά ανασκοπήσεων ΜΟΔΙΠ για ΕΣΔΠ και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος. •Αναφορές ΜΟΔΙΠ προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τη Σύγκλητο. •Κατάσταση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών (για εφαρμογή). •Προτάσεις για βελτίωση. •Στρατηγική και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ5. Συλλογή Δεδομένων Ποιότητας, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση 27 Δεδομένα Εισόδου • Στόχοι διασφάλισης ποιότητας, • Δεδομένα πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ και φοιτητολογίου. • Δεδομένα υλικοτεχνικής υποδομής. • Δεδομένα προσωπικού. • Δεδομένα ΕΛΚΕ και Οικονομικής Υπηρεσίας. • Δεδομένα ερευνητικής δραστηριότητας. Διαδικασίες •Διαδικασία 5.1: Συλλογή δεδομένων από συστήματα Ιδρύματος. •Διαδικασία 5.2: Μέτρηση, ανάλυση δεδομένων, παραγωγή δεικτών και συσχέτισή τους με στόχους Διασφάλισης Ποιότητας Δεδομένα Εξόδου •Δείκτες αποτελεσματικότητας όλων των διεργασιών του ΕΣΔΠ. •Δείκτες για αξιολόγηση της στρατηγικής του Ιδρύματος. •Δείκτες αξιολόγησης επιδόσεων (ΚΡΙs). •Δεδομένα και δείκτες ΟΠΕΣΠ (ΕΘΑΑΕ). •Αναφορές για λήψη αποφάσεων
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ6. Δημοσιοποίηση Πληροφοριών 28 Δεδομένα Εισόδου Υλικό προς δημοσιοποίηση: • Στοιχεία δομής, οργάνωσης και λειτουργίας ΕΣΔΠ. • Εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων και Ιδρύματος. • Δελτία τύπου. • Αποφάσεις Οργάνων Ιδρύματος. • Εθνική νομοθεσία και εσωτερικοί κανονισμοί του Ιδρύματος. • Στοιχεία εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας Διαδικασίες •Διαδικασία 6.1: Δημιουργία, συντήρηση, επικαιροποίηση και αξιολόγηση ιστοχώρων, διαδικτυακών εφαρμογών και άλλων μέσων πληροφόρηση Δεδομένα Εξόδου •Ιστοσελίδα Ιδρύματος. •Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ. •Ιστοσελίδες ακαδημαϊκών μονάδων. •Δελτία τύπου. •Ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό πληροφόρησης
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δ7. Εξωτερική Αξιολόγηση 29 Δεδομένα Εισόδου • Εκθέσεις τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ). • Έκθεση τελευταίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. • Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης ή προτάσεις πιστοποίησης των ΠΣ. • Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης ή πρόταση πιστοποίησης ΕΣΔΠ. • Σχετικά πρότυπα και οδηγίες της ΕΘΑΑΕ για την εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης. Διαδικασίες •Διαδικασία 7.1:Εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή ΠΣ Δεδομένα Εξόδου • Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των ΠΣ. • Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του ΕΣΔΠ. • Αξιολόγηση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης των ΠΣ (σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της ΕΘΑΑΕ). • Αξιολόγηση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης ή πιστοποίησης του ΕΣΔΠ (σύμφωνα με το σχετικό έντυπο της ΕΘΑΑΕ).
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT 30 Μοντελοποίηση της Διαδικασίας ‘7.1: Εξωτερική Αξιολόγηση/Πιστοποίηση ΕΣΔΠ ή ΠΣ Δ7. Εξωτερική Αξιολόγηση
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT 31
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Έλεγχος Διεργασιών Οι μέθοδοι ελέγχου των διεργασιών που αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, μπορούν να εφαρμοστούν μέσω: • Προγραμματισμένων εσωτερικών αξιολογήσεων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ • Ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας των διεργασιών • Παρουσιάσεων των δεικτών επίτευξης των στόχων στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος • Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των διεργασιών από τη ΜΟΔΙΠ, και ανάλυσης των δεδομένων της κατά την ανασκόπηση του ΕΣΔΠ. 32
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών οι οποίοι προσδιορίζονται στο πλαίσιο του εγχειριδίου ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος (Key Performance Indicators KPI’s - Δείκτες Επιδόσεων) 33
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διεργασιών που αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, είναι διαφορετικοί για κάθε διεργασία, ανάλογα με τα αποτελέσματα που επιδιώκει. 34
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ1. Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 35
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ2. Διάθεση και διαχείριση πόρων Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 36
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ3. Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 37
 • 38. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ4. Εσωτερική αξιολόγηση Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 38
 • 39. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ5. Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 39
 • 40. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ6. Δημοσιοποίηση πληροφοριών Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 40
 • 41. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Δείκτες Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Περίπτωση: Δ7. Εξωτερική αξιολόγηση Δείκτες Αποτελεσματικότητας: 41
 • 42. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ενέργειες Βελτίωσης Διεργασιών Στο εγχειρίδιο ποιότητας προτείνονται συγκεκριμένες ενέργειες βελτίωσης για κάθε διεργασία. Αυτές συνήθως περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: ✓ Προγραμματισμένες δράσεις βελτίωσης ✓ Ανατροφοδότηση και αναθεώρηση διεργασίας ✓ Ανατροφοδότηση από πιθανές αναθεωρήσεις της Στοχοθεσίας του Ιδρύματος, της Πολιτικής Ποιότητας κλπ. ✓ Ενέργειες υλοποίησης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών κλπ. 42
 • 43. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Συνέχιση του κύκλου ποιότητας: Έκθεση Παρακολούθησης 43 Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων
 • 44. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Συνέχιση του κύκλου ποιότητας: Έκθεση Παρακολούθησης 44 Σχέδιο Δράσης
 • 45. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Επίλογος/Συμπεράσματα • Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. • Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του ΕΣΔΠ σε επίπεδο ιδρύματος. • Η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. βασίζεται στις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας, οι οποίες μοντελοποιούνται και αποτυπώνονται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. • Η αποτελεσματικότητα κάθε διεργασίας μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μιας λίστας δεικτών αξιολόγησης, που είναι διαφορετικοί για κάθε διεργασία και περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. • Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας προτείνονται διάφορες δράσεις για τη μελλοντική βελτίωση των διεργασιών. 45
 • 46. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Πηγές/Υλικό • Ιστοσελίδα ΜΟΔΙΠ του παν. Μακεδονίας (https://www.uom.gr/modip/) • ΕΘΑΑΕ (https://www.ethaae.gr/) 46