Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Αξιοποίηση Ευκαιριών
Χρηματοδότησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και επίτευξη
Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• κατανοεί τα στάδια της διαδικασίας υποβολής χρηματοδότησης
• αναγνωρίζει βασικές πηγές χρηματοδότησης
• ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης
χρηματοδότησης
• ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης
• αναγνωρίζει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας
-2-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Περιεχόμενα
 Εισαγωγή
 Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης
 Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης
 Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
 Υποβολή Πρότασης
 Συμβουλές
 Μεταφορά Τεχνολογίας
 Σύνοψη.
-3-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Υ
 Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να διερευνούν ευκαιρίες:
 χρηματοδότησης για την ωρίμανση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων, και
εκπαίδευσης της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας.
-4-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
-5-
Εισαγωγή
Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης
Τι πρέπει να περιλαμβάνεται;
 Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης:
1. Σύνοψη
2. Στόχοι του έργου
3. Πρόβλημα / Ευκαιρία
4. Προτεινόμενη λύση
5. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
6. Μεθοδολογία υλοποίησης
7. Ανάλυση κόστους
8. Περιορισμοί και κίνδυνοι
9. Οργάνωση του έργου (Πακέτα Εργασίας).
-6-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
-7-
Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης
Από την ιδέα στην υλοποίηση
Φάση #1
•Project idea
•Finding appropriate
call
•Consortium building
Φάση #2
•Proposal
Writing
Φάση #3
•Proposal
Submission
Φάση #4
• Evaluation by
External
Experts
Φάση #5
• Grant
agreement
preparation
& signature
Φάση #6
• Project Start
• Implementati
on
• Midterm
reporting to
EC
Φάση #7
• Project end
& final
reporting
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
Τι πρέπει να προσεχθεί;
 Βασικά Σημεία:
1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας
2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου
3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου
4. Σχεδιασμός πόρων
5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς
6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου
προϋπολογισμού
7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης
8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου.
-8-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Βασικά ερωτήματα
 Ερωτήματα:
Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση)
Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά
τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα, επεκτασιμότητα, ανάπτυξη
προϊόντων/υπηρεσιών)
Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και
ευθύνες)
Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία)
Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο π/υ, ποσοστό
χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, Ε.Ε. ή τρίτους φορείς)
Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου;
-9-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Πηγές χρηματοδότησης(1/2)
 Πηγές:
Horizon Europe
Interreg
Black Sea Cross Border Cooperation
Life Programme
Erasmus +
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα
Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
-10-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Πηγές χρηματοδότησης(2/2)
-11-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (1/8)
 Διοικητικά έγγραφα (Part A)
A1: Γενικές πληροφορίες
Τίτλος έργου
Ακρωνύμιο
Λέξεις κλειδιά
Σύνοψη
A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων
Όνομα, διεύθυνση
Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας
-12-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (2/8)
 Administrative Data (Μέρος A)
A3: Budget
Budget per beneficiary
Budget per cost category
A4: Ethic Issues
-13-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (3/8)
 Προτεινόμενο έργο (Μέρος B)
1. Αριστεία (Excellence)
2. Επίπτωση (Impact)
3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης
4. Μέλη της κοινοπραξίας
5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
-14-
Για μια πρόταση 2 επιπέδων
(two-stage), απαιτούνται
ΜΟΝΟ τα Sections 1 και 2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (4/8)
 B1 | Αριστεία (Excellence)
Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής
προσέγγισης.
Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου
εφαρμογής.
Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από
την πρόσκληση, beyond the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της
μεθοδολογίας.
Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική
προσέγγιση, δυναμικό καινοτομίας.
-15-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (5/8)
 B2 | Επίπτωση (Impact)
Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση
νέων γνώσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των
οργανισμών.
Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και
επικοινωνίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου,
διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων IPR).
-16-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (6/8)
 B3 | Υλοποίηση (Implementation)
Σχέδιο εργασίας: Πακέτα εργασίας (Π.Ε.), σαφής περιγραφή των σχετικών
καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου.
Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης,
διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού
/ προσαρμογής του κινδύνου.
Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των
παραγωγικών εταίρων, ρόλος εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων.
Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική
κατανομή της προσπάθειας σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση.
-17-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (7/8)
 B4 | Μέλη της κοινοπραξίας
Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας,
καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα κύριου προσωπικού,
διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο
παρελθόν κλπ.
Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν).
-18-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (8/8)
 B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών
Έρευνα σε ζώα
Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες
πληροφορίες.
-19-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2)
 Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου
 Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων
 Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρόσκληση
 Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων
 Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (KPIs)
 Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης
 Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών.
-20-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2)
 Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή
 Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών
 Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής
 Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων
 Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση
 Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη.
-21-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(1/7)
1. Licensing
Ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας λαμβάνει αμοιβή από αυτόν στον οποίο δίνει
πρόσβαση.
Πολλές φορές η Τεχνολογία προστατεύεται από πατέντες.
Μερικές φορές ο ιδιοκτήτης έχει ενεργό ρόλο στην μεταφορά και προσαρμογή
στις ανάγκες του αγοραστή, άλλες έχει απλώς τον παθητικό ρόλο του πωλητή.
-22-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(2/7)
2. Science Parks και Technology Brokers
Δρουν ως ενδιάμεσοι μεταξύ του φέροντος και του έχοντος ανάγκη την
τεχνολογία.
Αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του καθενός και δρώντας ως μεσίτες
(ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ).
-23-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(3/7)
3. Directories
Μεγάλα ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Πάρκα και
εξειδικευμένοι τεχνομεσίτες (Derwent World Patents, Technology catalysts κλπ.)
εκδίδουν καταλόγους τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες για licensing και
μεταφορά.
-24-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(4/7)
4. Knowledge Transfer Partnership Model
Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και Μικρομεσαίων.
-25-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(5/7)
5. Πρόσληψη εξειδικευμένων τεχνολογικά στελεχών
Αξιοποίηση της γνώσης του ανθρώπινου παράγοντα που προέρχεται από μια
εταιρεία ή οργανισμό υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης.
-26-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(6/7)
6. Μονάδες Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εξειδικευμένες συμβουλευτικές ομάδες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Πάρκων
εντός ή και ανεξάρτητες.
-27-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(7/7)
7. Προγράμματα Μεταφοράς Τεχνολογίας
Από ένα κλάδο σε άλλο
Άμυνα → καθημερινή χρήση.
-28-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Σύνοψη
Δ
 Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με
καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος,
πόρους και αποτέλεσμα.
-29-
1 sur 29

Contenu connexe

Similaire à Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx(20)

Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 vues
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 vues

Dernier(20)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b17 vues
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 vues
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 vues
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki52 vues
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b5 vues
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus36 vues
Αυτόχθονες λαοίΑυτόχθονες λαοί
Αυτόχθονες λαοί
Dimitra Mylonaki154 vues
SOLAR_TOYS.pptxSOLAR_TOYS.pptx
SOLAR_TOYS.pptx
ssuser66851913 vues
Reutlingen αναφορά.pdfReutlingen αναφορά.pdf
Reutlingen αναφορά.pdf
Konstantina Katirtzi44 vues
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus33 vues
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 vues
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki10 vues
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou52 vues
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 vues
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdfΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdf
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdf
ssuser43d27b19 vues

Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και επίτευξη Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • κατανοεί τα στάδια της διαδικασίας υποβολής χρηματοδότησης • αναγνωρίζει βασικές πηγές χρηματοδότησης • ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης χρηματοδότησης • ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης • αναγνωρίζει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας -2-
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης  Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης  Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης  Υποβολή Πρότασης  Συμβουλές  Μεταφορά Τεχνολογίας  Σύνοψη. -3-
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Υ  Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να διερευνούν ευκαιρίες:  χρηματοδότησης για την ωρίμανση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και εκπαίδευσης της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. -4-
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT -5- Εισαγωγή Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης Τι πρέπει να περιλαμβάνεται;  Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης: 1. Σύνοψη 2. Στόχοι του έργου 3. Πρόβλημα / Ευκαιρία 4. Προτεινόμενη λύση 5. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 6. Μεθοδολογία υλοποίησης 7. Ανάλυση κόστους 8. Περιορισμοί και κίνδυνοι 9. Οργάνωση του έργου (Πακέτα Εργασίας). -6-
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT -7- Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης Από την ιδέα στην υλοποίηση Φάση #1 •Project idea •Finding appropriate call •Consortium building Φάση #2 •Proposal Writing Φάση #3 •Proposal Submission Φάση #4 • Evaluation by External Experts Φάση #5 • Grant agreement preparation & signature Φάση #6 • Project Start • Implementati on • Midterm reporting to EC Φάση #7 • Project end & final reporting
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης Τι πρέπει να προσεχθεί;  Βασικά Σημεία: 1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας 2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου 3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου 4. Σχεδιασμός πόρων 5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς 6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου προϋπολογισμού 7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης 8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου. -8-
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Βασικά ερωτήματα  Ερωτήματα: Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση) Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα, επεκτασιμότητα, ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών) Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και ευθύνες) Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία) Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο π/υ, ποσοστό χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, Ε.Ε. ή τρίτους φορείς) Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου; -9-
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Πηγές χρηματοδότησης(1/2)  Πηγές: Horizon Europe Interreg Black Sea Cross Border Cooperation Life Programme Erasmus + Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. -10-
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Πηγές χρηματοδότησης(2/2) -11-
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (1/8)  Διοικητικά έγγραφα (Part A) A1: Γενικές πληροφορίες Τίτλος έργου Ακρωνύμιο Λέξεις κλειδιά Σύνοψη A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων Όνομα, διεύθυνση Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνος επικοινωνίας -12-
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (2/8)  Administrative Data (Μέρος A) A3: Budget Budget per beneficiary Budget per cost category A4: Ethic Issues -13-
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (3/8)  Προτεινόμενο έργο (Μέρος B) 1. Αριστεία (Excellence) 2. Επίπτωση (Impact) 3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 4. Μέλη της κοινοπραξίας 5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας -14- Για μια πρόταση 2 επιπέδων (two-stage), απαιτούνται ΜΟΝΟ τα Sections 1 και 2
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (4/8)  B1 | Αριστεία (Excellence) Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής προσέγγισης. Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου εφαρμογής. Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από την πρόσκληση, beyond the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της μεθοδολογίας. Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική προσέγγιση, δυναμικό καινοτομίας. -15-
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (5/8)  B2 | Επίπτωση (Impact) Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση νέων γνώσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των οργανισμών. Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου, διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων IPR). -16-
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (6/8)  B3 | Υλοποίηση (Implementation) Σχέδιο εργασίας: Πακέτα εργασίας (Π.Ε.), σαφής περιγραφή των σχετικών καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου. Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού / προσαρμογής του κινδύνου. Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των παραγωγικών εταίρων, ρόλος εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων. Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική κατανομή της προσπάθειας σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση. -17-
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (7/8)  B4 | Μέλη της κοινοπραξίας Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας, καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα κύριου προσωπικού, διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο παρελθόν κλπ. Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν). -18-
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (8/8)  B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών Έρευνα σε ζώα Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες πληροφορίες. -19-
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2)  Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου  Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων  Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρόσκληση  Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων  Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (KPIs)  Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης  Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών. -20-
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2)  Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή  Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών  Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής  Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων  Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση  Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη. -21-
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(1/7) 1. Licensing Ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας λαμβάνει αμοιβή από αυτόν στον οποίο δίνει πρόσβαση. Πολλές φορές η Τεχνολογία προστατεύεται από πατέντες. Μερικές φορές ο ιδιοκτήτης έχει ενεργό ρόλο στην μεταφορά και προσαρμογή στις ανάγκες του αγοραστή, άλλες έχει απλώς τον παθητικό ρόλο του πωλητή. -22-
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(2/7) 2. Science Parks και Technology Brokers Δρουν ως ενδιάμεσοι μεταξύ του φέροντος και του έχοντος ανάγκη την τεχνολογία. Αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του καθενός και δρώντας ως μεσίτες (ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ). -23-
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(3/7) 3. Directories Μεγάλα ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Πάρκα και εξειδικευμένοι τεχνομεσίτες (Derwent World Patents, Technology catalysts κλπ.) εκδίδουν καταλόγους τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες για licensing και μεταφορά. -24-
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(4/7) 4. Knowledge Transfer Partnership Model Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και Μικρομεσαίων. -25-
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(5/7) 5. Πρόσληψη εξειδικευμένων τεχνολογικά στελεχών Αξιοποίηση της γνώσης του ανθρώπινου παράγοντα που προέρχεται από μια εταιρεία ή οργανισμό υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης. -26-
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(6/7) 6. Μονάδες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εξειδικευμένες συμβουλευτικές ομάδες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Πάρκων εντός ή και ανεξάρτητες. -27-
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(7/7) 7. Προγράμματα Μεταφοράς Τεχνολογίας Από ένα κλάδο σε άλλο Άμυνα → καθημερινή χρήση. -28-
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Σύνοψη Δ  Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα. -29-