Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
หน้าปก
หน้าปก
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 5 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Similaire à 00 ส่วนนำ1 (20)

Plus par กลอนแก้ว สาลีศรี (11)

Publicité

00 ส่วนนำ1

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการทำางานของ٣G จัดทำาโดย นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 1 เลขที่ ٢٨ นำาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการ ศึกษา วิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 302101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  2. 2. หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการ ทำางานของ٣G. ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่28 ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครู ชำานาญการพิเศษ ปีการศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการทำางานของ٣G นี้ จัดทำาขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการเรียนรูยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม ้ หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นยมใน ิ ปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและ พัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อ ว่า Wordpress ทังนี้ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจ ้ เกี่ยวกับลักษณะการทำางานของ٣G ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำางาน ของ٣G โดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียน รู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำาได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก ที่ http://klonkaew.wordpress.com/ทังนี้ ทำาให้สามารถติดต่อ ้ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุลวงไปได้ ่ ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้ สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ทีอนุมัติเห็นชอบในการ ่ จัดทำาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วย เว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการ จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนเลยอนุกูลทุกท่านที่มี ส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้ อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จากคุณครูสมร ตาระพันธ์ และเพื่อนๆ٥/١ทุก คน ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำาโครงงาน ขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วน ช่วยผลักดันและเป็นกำาลังใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึงในความกรุณาอัน ้ ยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลอนแกว สาลีศรี
  4. 4. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ ข สารบัญ ค สารบัญภาพ จ บทที่ 1 บทนำา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รบ ั บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและ อินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
  5. 5. 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) บทที่ 3 วิธีดำาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ในการ ่ พัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงาน บทที่ 4 ผลการดำาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อก บทที่ 5 สรุปผลการดำาเนินงาน และข้อเสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก

×