Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๑

276 355 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/33tKWiU ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/us4ohye } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Nice !! Download 100 % Free Ebooks, PPts, Study Notes, Novels, etc @ https://www.ThesisScientist.com
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

แบบฝึกการอ่านเขียน เล่ม ๑

 1. 1. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑แบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับเพื่อพัฒนาการอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่องโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒คานาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ๖ ระดับ เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สาหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน เล่มที่ ๑ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น ใช้สาหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาที่นาไปสู่การเรียนที่สูงขึ้นตามระดับชั้นจากง่ายไปหายาก นักเรียนที่ยังมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยที่ต้องการพัฒนาสามารถนาไปใช้เพื่อการพัฒนาได้ทุกระดับชั้นตามพื้นฐานการอ่านและการเขียนของแต่ละคน เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่เหมาะสม โดยครูเป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลืออธิบายชี้แจงแนะนา อ่านให้ฟัง ยกตัวอย่างวิธีการฝึกฝนสาหรับนักเรียน ช่วยเหลือในการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกสาหรับนักเรียนขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะทางานทุกท่านที่เสียสละแรงกาย แรงใจ จนทาให้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเล่มนี้มีความสมบูรณ์โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทยให้ไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม(นายพีระยศ บุญเพ็ง)ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 3. 3. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓บทที่ ๑ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
 4. 4. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔แบบฝึกที่ ๑ เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ก – จก อ่านว่า กอ ข อ่านว่า ขอฃ อ่านว่า ขอ ค อ่านว่า คอฅ อ่านว่า คอ ฆ อ่านว่า คอง อ่านว่า งอ จ อ่านว่า จอ
 5. 5. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕แบบฝึกที่ ๒ เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ฉ – ฐฉ อ่านว่า ฉอ ช อ่านว่า ชอซ อ่านว่า ซอ ฌ อ่านว่า เชอญ อ่านว่า ยอ ฎ อ่านว่า ดอฏ อ่านว่า ตอ ฐ อ่านว่า ถอ
 6. 6. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖แบบฝึกที่ ๓ เรื่อง การอ่านพยัญชนะ ฑ– ธฑ อ่านว่า ทอ ฒ อ่านว่า ทอณ อ่านว่า นอ ด อ่านว่า ดอต อ่านว่า ตอ ถ อ่านว่า ถอท อ่านว่า ทอ ธ อ่านว่า ทอ
 7. 7. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๗แบบฝึกที่ ๔ เรื่อง การอ่านพยัญชนะ น – ภน อ่านว่า นอ บ อ่านว่า บอป อ่านว่า ปอ ผ อ่านว่า ผอฝ อ่านว่า ฝอ พ อ่านว่า พอฟ อ่านว่า ฟอ ภ อ่านว่า พอ
 8. 8. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๘แบบฝึกที่ ๕ เรื่อง การอ่านพยัญชนะ น – สม อ่านว่า มอ ย อ่านว่า ยอร อ่านว่า รอ ล อ่านว่า ลอว อ่านว่า วอ ศ อ่านว่า สอษ อ่านว่า สอ ส อ่านว่า สอ
 9. 9. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๙แบบฝึกที่ ๖ เรื่องการอ่านพยัญชนะ ห – ฮห อ่านว่า หอ ฬ อ่านว่า ลออ อ่านว่า ออ ฮ อ่านว่า ฮอภาษาไทยมีพยัญชนะ ๔๔ ตัว(ฝึกอ่าน ๑๐ ครั้ง)ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธน บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ลว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
 10. 10. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๐แบบฝึกที่ ๗ การเขียนพยัญชนะ ก – ฆ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๑แบบฝึกที่ ๘ การเขียนพยัญชนะ ง – ฌ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 12. 12. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๒แบบฝึกที่ ๙ การเขียนพยัญชนะ ญ – ฒ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 13. 13. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๓แบบฝึกที่ ๑๐ การเขียนพยัญชนะ ณ – ธ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 14. 14. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๔แบบฝึกที่ ๑๑ การเขียนพยัญชนะ น – พ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 15. 15. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๕แบบฝึกที่ ๑๒ การเขียนพยัญชนะ ฟ – ล...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 16. 16. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๖แบบฝึกที่ ๑๓ การเขียนพยัญชนะ ว – ส.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๗แบบฝึกที่ ๑๔ การเขียนพยัญชนะ ห – ฮ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. 18. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๘บทที่ ๒การอ่านการเขียนสระและวรรณยุกต์
 19. 19. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๑๙ภาษาไทยมีสระ ๓๒ ตัวฝึกอ่านและจาสระ-ะ สระอะ -า สระอา- สระอิ -ี สระอี-ึ สระอึ -ื สระอือ-ุ สระอุ - สระอูแบบฝึกที่ ๑
 20. 20. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๐ฝึกอ่านและจาสระเ-ะ สระเอะ เ- สระเอแ-ะ สระแอะ แ- สระแอโ-ะ สระโอะ โ- สระโอเ-าะ สระเอาะ -อ สระออรัวะ สระอัวะ รัว สระอัวเ-ียะ สระเอียะ เ-ีย สระเอียเ-ือะ สระเอือะ เ-ือ สระเอือเ-อะ สระเออะ เ-อ สระเออแบบฝึกที่ ๒
 21. 21. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๑ฝึกอ่านและจาสระ-ำ สระอาใ- สระใอไ- สระไอเ-า สระเอาฤ รึ ฤา รือฦ ลึ ฦา ลือรูปวรรณยุกต์ รี่ รี้ รี๊ รี๋เอก โท ตรี จัตวาแบบฝึกที่ ๓
 22. 22. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๒ฝึกเขียนสระให้ถูกต้องตัวอย่างสระอะ -ะ สระอา -าสระอิ สระอีสระอึ สระอืสระอุ สระอูสระเอะ สระเอสระแอะ สระแอสระโ-ะ สระ โ-แบบฝึกที่ ๔
 23. 23. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๓ฝึกเขียนสระให้ถูกต้องตัวอย่างสระเอียะ เ -ียะ สระเอีย เ -ียสระเอือะ สระเอือสระอัวะ สระอัวสระเอียะ สระเอียสระเอือะ สระเอือสระอัวะ สระอัวสระอา สระไอสระใอ สระเอาแบบฝึกที่ ๕
 24. 24. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๔ขีดเส้นโยงคาที่ประสมสระเดียวกัน๑. เช็ด ทุ่งนา๒. จาปี ในนา๓. วิชา ทะลุ๔. ใบชา เล็บ๕. ชารุด สาลีตัวอย่าง กะทิ แตกแจก มะลิแบบฝึกที่ ๖
 25. 25. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๕เติมสระในช่องว่างให้เป็นคาตัวอย่าง๑. ท เล ๖. นหลวง๒. ฝ่หา ๗. ลายมอ๓. สี ดง ๘. นกร้ ง๔. บัน ด ๙. วาดรป๕. ลา ย ๑๐. นก ก้วแบบฝึกที่ ๗ดี จ ดีใจ
 26. 26. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๖คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่ประสมสระ ื แล้วเขียนคาในช่องว่างหนังสือคือความรู้ นับถือผู้สู้พากเพียรไม่ลืมฝึกอ่านเขียน เป็นนักเรียนน่าชื่นชมค่าคืนยืนมองดาว แสงวับวาวไม่ขื่นข่มงามตาน่ารื่นรมย์ จงเกลียวกลมปรองดองกันแบบฝึกที่ ๘
 27. 27. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๗คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่ประสมสระ า แล้วเขียนคาในช่องว่างหนังสือคือความรู้ นับถือผู้สู้พากเพียรไม่ลืมฝึกอ่านเขียน เป็นนักเรียนน่าชื่นชมค่าคืนยืนมองดาว แสงวับวาวไม่ขื่นข่มงามตาน่ารื่นรมย์ จงเกลียวกลมปรองดองกันแบบฝึกที่ ๙
 28. 28. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๘คาชี้แจง เขียนพยัญชนะประสมกับสระแล้วฝึกอ่านตัวอย่าง-ะ -ากะ กาฝึกอ่าน กอ-อะ-กะ กอ-อา-กา๑. -ะ -า๒. แ-ะ แ-๓. เ-ะ เ-๔. -ัวะ -ัว๕. -ำ เ - าแบบฝึกที่ ๑๐กมยจตข
 29. 29. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๒๙คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระเอะ (เ-ะ)และสระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า ยอ – เอะ – นออ่านว่า หอ – เอะ – ดออ่านว่า ดอ – เอะ – กออ่านว่า ขอ – แอะ - งอแบบฝึกที่ ๑๑คาที่ประสมสระเอะ (เ-ะ) และสระแอะ (แ-ะ)เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ ( ็ )ย + เ-ะ + น เย็นเห็ดเด็กแข็งห + เ-ะ + ดด + เ-ะ + กข + แ-ะ + ง
 30. 30. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๐คาชี้แจง อ่านและเขียนคาที่ใช้สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า ตอ – เอะ – มอ๑. อ่านว่า๒. อ่านว่า๓. อ่านว่า๔. อ่านว่า๕. อ่านว่าแบบฝึกที่ ๑๒คาที่ประสมสระเอะ (เ-ะ) เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ ( ็ )ย + เ-ะ + นร + เ-ะ + วข + เ-ะ + มมต + เ-ะ + ม เต็มห + เ-ะ + นป + เ-ะ + น
 31. 31. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๑คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระเออ (เ-อ)เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า กอ – เออ – นออ่านว่า ดอ – เออ – นออ่านว่า ตอ – เออ – มออ่านว่า ปอ – เออ – ดออ่านว่า งอ – เออ – นออ่านว่า ข – เออ – นอคาที่ประสมสระเออ (เ-อ) เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปตัว อ เป็นสระอิ ( ิ)เดินเติมเปิดด + เ-อ + นต + เ-อ + มป + เ-อ + ดก + เ-อ + น เกินง + เ-อ + น เงินแบบฝึกที่ ๑๓ข + เ-อ + น เขิน
 32. 32. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๒คาชี้แจง ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า ลอ – เออ – ก๑. อ่านว่า๒. อ่านว่า๓. อ่านว่า๔. อ่านว่าคาที่ประสมสระเออ (เ-อ) เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปตัว อ เป็นสระอิ ( ิ)ม + เ-อ + นก + เ-อ + นบ + เ-อ + กล + เ-อ + ก เลิกด + เ-อ + นแบบฝึกที่ ๑๔
 33. 33. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๓คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระเออ (เ-อ)เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า นอ – เออ – ยออ่านว่า คอ – เออ – ยออ่านว่า ตอ – เออ – ยออ่านว่า ขอ – เออ – ยออ่านว่า ลอ – เออ – ยอแบบฝึกที่ ๑๕คาที่ประสมสระเออ (เ-อ) เมื่อมีตัว ย เป็นตัวสะกดตัว อ จะหายไปเคยเตยเขยค + เ-อ + ยต + เ-อ + ยข + เ-อ + ยน + เ-อ + ย เนยล + เ-อ + ย เลย
 34. 34. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๔คาชี้แจง ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า กอ – เออ – ย๑. อ่านว่า๒. อ่านว่า๓. อ่านว่า๔. อ่านว่าแบบฝึกที่ ๑๖คาที่ประสมสระเออ (เ-อ) เมื่อมีตัว ย เป็นตัวสะกดตัว อ จะหายไปฉ + เ-อ + ยข + เ-อ + ยน + เ-อ + ยก + เ-อ + ย เกยล + เ-อ + ย
 35. 35. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๕คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระอะ ( - ะ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า กอ – อะ – ดอ๑. อ่านว่า รอ – อะ – กอ๒. อ่านว่า ชอ – อะ – กอ๓. อ่านว่า มอ – อะ – ดอ๔. อ่านว่า ดอ – อะ – กอคาที่ประสมสระอะ (-ะ) เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ( ั )รักชักมัดร + -ะ + กช + -ะ + กม + -ะ + ดก + -ะ + ด กัดด + -ะ + ก ดักแบบฝึกที่ ๑๗
 36. 36. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๖คาชี้แจง ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้สระอะ ( -ะ) เปลี่ยนรูปตัวอย่างอ่านว่า มอ – อะ – ดออ่านว่าอ่านว่าอ่านว่าอ่านว่าคาที่ประสมสระอะ ( -ะ) เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศ ( ั )ฟ + -ะ+ งผ + -ะ+ กง + -ะ+ ดม + -ะ+ ด มัดข + -ะ+ นแบบฝึกที่ ๑๘
 37. 37. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๗คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระโอะ (โ - ะ) ลดรูปตัวอย่างอ่านว่า ชอ – โอะ – กอ๑. อ่านว่า ยอ – โอะ – กอ๒. อ่านว่า กอ – โอะ – ดอ๓. อ่านว่า มอ – โอะ – ดอ๔. อ่านว่า จอ – โอะ – นอคาที่ประสมสระโอะ ( โ-ะ) เมื่อมีตัวสะกดสระโอะ ( โ-ะ) จะหายไปยกกดมดย + โ-ะ+ กก + โ-ะ+ ดม + โ-ะ+ ดช + โ-ะ+ ก ชกจ + โ-ะ+ น จนแบบฝึกที่ ๑๙
 38. 38. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๘คาชี้แจง ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้สระลดโอะ (โ-อะ) ลดรูปตัวอย่างอ่านว่า รอ –โอะ – กอ๑ อ่านว่า๒ อ่านว่า๓. อ่านว่า๔. อ่านว่าคาที่ประสมสระโอะ ( โ-ะ) เมื่อมีตัวสะกดสระโอะ (โ - ะ) จะหายไปช + โ-ะ+ มน + โ-ะ+ กจ + โ-ะ+ ดร + โ-ะ+ ก รกก + โ-ะ+ บแบบฝึกที่ ๒๐
 39. 39. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๓๙คาชี้แจง ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคาที่ใช้สระอัว ( -ัว) ลดรูปตัวอย่างอ่านว่า กอ – -ัว– นออ่านว่า หอ – -ัว– นออ่านว่า ชอ – -ัว– ดออ่านว่า จอ – -ัว– นออ่านว่า รอ – -ัว– ยอคาที่ประสมสระอัว ( -ัว) เมื่อมีตัวสะกดสระอัว ( -ัว) จะลดรูปเป็น วหวนชวดจวนห + -ัว + นช + -ัว + ดจ + -ัว + นก + -ัว + น กวนร + -ัว + ย รวยแบบฝึกที่ ๒๑
 40. 40. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๐คาชี้แจง ฝึกอ่านและเขียนคาที่ใช้สระอัว ( -ัว) ลดรูปตัวอย่างอ่านว่า สอ – -ว – มอ๑ อ่านว่า๒ อ่านว่า๓. อ่านว่า๔. อ่านว่าคาที่ประสมสระอัว ( -ัว) เมื่อมีตัวสะกดสระอัว ( -ัว) จะลดรูปเป็น วข + -ัว + ดข + -ัว + บด + -ัว + งส + -ัว + ม สวมพ + -ัว + กแบบฝึกที่ ๒๒
 41. 41. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๑บทที่ ๓ฝึกอ่านซ้าคาทบทวนชวนจา
 42. 42. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๒กจกรรมที่ ๑ อ่านคาซ้า ๆ จาได้เองคาชี้แจง ฝึกอ่านให้ได้ทุกคาแล้วคัดคาลงในกรอบกอ- อา –กา อ่านว่า กาตอ-อา-ตา อ่านว่า ตายอ-อา-ยา อ่านว่า ยาฝอ- อา –ฝา อ่านว่า ฝากากา กากากากาตา ตา ตาตา ตา ตายา ยายายา ยา ยากา กา กา กา กา กา กาฝาฝา ฝาฝาฝาฝา
 43. 43. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๓ลอ-อา-ลา อ่านว่า ลาขอ-อา-ขา อ่านว่า ขางอ-อา- งา อ่านว่า งาทอ-อา-ทา อ่านว่า ทางอ-อา-งา อ่านว่า งาลา ลา ลาลา ลา ลาขา ขาขาขา ขา ขางางา งางางางาทา ทา ทาทา ทา ทางางา งา งางางา
 44. 44. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๔นอ-อา-นา อ่านว่า นาหอ-อา-หา อ่านว่า หารอ-อา-รา อ่านว่า ราดอ-อา-ดา อ่านว่า ดานานา นานานานาหาหา หา หาหา หารารา รา รารา ราดาดา ดา ดาดา ดา
 45. 45. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๕กจกรรมที่ ๒ ครอธบายให้นักเรียนเข้าใจ ระบายสีลงกรอบคาที่แตกต่างไปจากคาที่กาหนดให้ดากา กากากากาตา ตา ตาตา ดา ตายา บายายา ยา ยากา กา กา กาตา ตา ตา ตายา ยา ยา ยายาฝาฝา ฝาฝาฝาฟาฝา ฝา ฝา ฝา
 46. 46. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๖ลา ลา ลาลา สา ลาบา ขาขาขา ขา ขาลา ลา ลา ลาขา ขา ขา ขางาวา งางางางางา งา งา งาทา ทา ทาทา พา ทาทา ทา ทา ทาหาทา หา หาหาหาหา หา หา หา
 47. 47. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๗บานา นานานานานา นา นา นาวาวา วา จาวา วาวา วา วา วางาวา งางางางางา งา งา งาทา ทา ทาทา พา ทาทา ทา ทา ทา
 48. 48. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๘กจกรรมที่ ๓ โยงเส้นจับค่คาให้มีความหมายแล้วคัดลงกรอบตัวอย่างทาทาตายามากาขาขากา ขาตาลายาหาทายา ทายา ทายา
 49. 49. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๔๙กจกรรมที่ ๔ ฝึกอ่านและคัดคาตัวอย่างกีกีกอ-อี-กี อ่านว่า กีวอ-อี-วี อ่านว่า วีตอ-อี-ตี อ่านว่า ตีดอ-อี-ดี อ่านว่า ดีลอ-อี-ลี อ่านว่า ลีมอ-อี-มี อ่านว่า มีสอ-อี-สี อ่านว่า สี
 50. 50. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๐กจกรรมที่ ๕ อักษรกลาง ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป ออ่านคาก กะ กา กิ กี กึ กื กุ กูจ จะ จา จิ จี จึ จื จุ จูด ดะ ดา ดิ ดี ดึ ดื ดุ ดูต ตะ ตา ติ ตี ตึ ตื ตุ ตูบ บะ บา บิ บี บึ บื บุ บูป ปะ ปา ปิ ปี ปึ ปื ปุ ปูอ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อูอ่านคาและคัดคากา ดี ดู ตา ตีปู ปา ปี อา อีกากี อีกา ตาดู ปูอา กาดีอามาดู ปูดูกา กาตีปู ดูอีกา บิดาดูปูดูอีกา บิดามาดู อามาดูปู ปูตีอีกา ตาดีตีกาบิดามาดูปู ปูดูอีกามา อีกามีตาดู ปูมีตาดูกา อาดูกาตีปูบิดามาดูอีกาตีปู ตาดีตีอีกากะตีปู อากะบิดาจะตีอีกาตาดุอามาจะตีอีกา อามีกะปิดีกะตะปู ปูดูอีกามาหาตาดี
 51. 51. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๑กจกรรมที่ ๖ ฝึกอ่านและ คัดคา ให้เต็มช่องที่กาหนดตัวอย่างกากี กากี กากี กากี กากี กากี กากี กากีอีกาตาดตีปดกาอามาดปดกากาตีปดอีกาบดาดปดอีกาบดามาดอามาดปปตีอีกาตาดีตีกาบดามาดปปดอีกามาอีกามีตาดปมีตาดกา
 52. 52. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๒กจกรรมที่ ๗ วาดภาพระบายสีให้สวยงามตรงกับคา “ปูดูอีกามา”
 53. 53. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๓กจกรรมที ๘ ร้จักอักษรกลาง ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป ออ่านและเขียนคาก กา ใก ไก เกาจ จา ใจ ไจ เจาด ดา ใด ได เดาต ตา ใต ไต เตาบ บา ใบ ไบ เบาป ปา ใป ไป เปาอ อา ใอ ไอ เอาอีกา ตาดา จาปี ดีใจ ไตดีปีติ บิดา ตาใบ ไปเอา เตาดีมีใจ ไอดี ปีใด ใบดา กาตาอาไป ใจดี ตีเบา เอาไป ไอเตาใบฎีกา อาปุปะ ตะไบดี ตีตะปู ดูอุบะกะปิดี ตีอีกา ตาดูปู ดูกาดา จาใจไปใบจาปา กาจาใจ ไปเอาเตา เดาไปนา ตาใจดี
 54. 54. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๔กจกรรมที่ ๙ อ่านและ คัดคาลงในช่องว่างที่กาหนดตัวอย่างอีกา อีกา อีกา อีกา อีกา อีกา อีกา อีกามีกาตาดาจาปีดีใจไตดีปีตบดาตาใบไปเอาเตาดีมีใจไอดีปีใดใบดากาตาอาไปใจดีตีเบา
 55. 55. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๕อ่านและ คัดคาลงในในช่องว่างที่กาหนดเอาไปไตดีใบฎีกาอาปุปะตะไบดีตีตะปดอุบะกะปิดีตีอีกาตาดปดกาดาจาใจไปใบจาปากาจาใจ
 56. 56. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๖กจกรรมที่ ๑๐ อ่านแจกลกทบทวนให้คล่องสระพยัญชนะ -ะ -า - -ี -ุ -ก ก-อะ-กะ ก-อา-กา ก-อ-ก ก-อี-กี ก-อุ-กุ ก-อ-กจ จ-อะ-จะ จ-อา-จา จ-อ-จ จ-อี-จี จ-อุ-จุ จ-อ-จด ด-อะ-ดะ ด-อา-ดา ด-อ-ด ด-อี-ดี ด-อุ-ดุ ด-อ-ดต ต-อะ-ตะ ต-อา-ตา ต-อ-ต ต-อี-ตี ต-อุ-ตุ ต-อ-ตบ บ-อะ-บะ บ-อา-บา บ-อ-บ บ-อี-บี บ-อุ-บุ บ-อ-บป ป-อะ-ปะ ป-อา-ปา ป-อ-ปิ ป-อี-ปี ป-อุ-ปุ ป-อ-ปอ อ-อะ-อะ อ-อา-อา อ-อ-อ อ-อี-อี อ-อุ-อุ อ-อ-ออ่านเป็นคาสระพยัญชนะ -ะ -า - -ี -ุ -ก กะ กา ก กี กุ กจ จะ จา จ จี จุ จด ดะ ดา ด ดี ดุ ดต ตะ ตา ต ตี ตุ ตบ บะ บา บ บี บุ บป ปะ ปา ปิ ปี ปุ ปอ อะ อา อ อี อุ อ
 57. 57. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๗กจกรรมที่ ๑๑ อ่านแจกลกสระพยัญชนะ -ื เ - ะ เ - แ - ะ แ - โ-ะ โ-ค ค-อือ-คือ ค-เอ-เค ค-แอะ-แคะ ค-แอ-แค ค-โอ-โคง ง-แอ-แง ง-โอ-โงช ช-แอ-แช ซ-โอะ-โซะซ ซ-เอ-เซ ซ-แอะ-แซะ ซ-โอ-โซท ท-เอะ-เทะ ท-เอ-เท ท-แอะ-แทะน น-โอะ-โนะ น-โอ-โนพ พ-แอะ-แพะ พ-แอ-แพ พ-โอ-โพฟ ฟ-เอะ-เฟะ ฟ-แอ-แฟม ม-อือ-มือ ม-เอ-เม ม-แอ-แม ม-โอะ-โมะ ม-โอ-โมย ย-เอ-เย ย-แอะ-แยะ ย-แอ-แย ย-โอ-โยร ร-อึ-รึ ร-เอ-เรล ล-อือ-ลือ ล-เอะ-เละ ล-เอ-เร ล-แอะ-และ ล-แอ-แล ล-อะ-โละ ล-โอ-โลว ว-เอ-เว ว-แอะ-แวะฮ ฮ-อึ-ฮึฮ-อือ-ฮือฮ-เอ-เฮ ฮ-โอ-โฮอ่านเป็นคารึฮึคือมือลือฮือเทะเฟะเละเซเทเมเยเวเรเลเฮแคะแซะแทะแพะแยะแวะและแคแงแชแพแฟแมแยแลโซะโนะโมะโละโคโงโซโนโพโมโยโล
 58. 58. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๘กจกรรมที่ ๑๒ ทบทวนอ่านผสมคาชา ช-อา-ชา ชี ช-อี-ชี คู ค-อู-คูซา ซ-อา-ซา ที ท-อี-ที งู ง-อู-งูนา น-อา-นา นี น-อี-นี ชู ช-อู-ชูพา พ-อา-พา พี พ-อี-พี ซู ซ-อู-ซูมา ม-อา-มา มี ม-อี-มี พู พ-อู-พูยา ย-อา-ยา ยี ย-อี-ยี ฟู ฟ-อู-ฟูฮา ฮ-อา-ฮา รี ร-อี-รี ยู ย-อู-ยูลา ล-อา-ลา ลี ล-อี-ลี รู ร-อู-รูคะ ค-อะ-คะ ชิ ช-อิ-ชิ คุ ค-อุ-คุทะ ท-อะ-ทะ ซิ ซ-อิ-ซิ ชุ ช-อุ-ชุนะ น-อะ-นะ ทิ ท-อิ-ทิ ทุ ท-อุ-ทุมะ ม-อะ-มะ มิ ม-อิ-มิ พุ พ-อุ-พุยะ ย-อะ-ยะ ยิ ย-อิ-ยิ มุ ม-อุ-มุระ ร-อะ-ระ ลิ ล-อิ-ลิ ยุ ย-อุ-ยุละ ล-อะ-ละ วิ ว-อิ-วิ ลุ ล-อุ-ลุ
 59. 59. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๕๙กจกรรมที่ ๑๓ อ่านทบทวนให้คล่องกะปะ กะปิ กะทิกะลา กะทะ กะละแมมะระ มะลิ มะลิลา มะลุลีปะทะ ปะทุ มุทะลุ มุมายามานะปา มานีมี วินาที ปีระกาฮาเฮมา ฮานามิ ฮิตาชิ อายิโนะ
 60. 60. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๐กจกรรมที่ ๑๔ สระอาพยัญชนะ : ข ฉ ถ ผ ฝ ส หสระะ : อา ไอ ใอ เอา เอาะ อออ่านแจกลกชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ขา ข-อา-ขาฉา ฉ-อา-ฉาถา ถ-อา-ถาผา ผ-อา-ผาฝา ฝ-อา-ฝาสา ส-อา-สาหา ห-อา-หากา ก-อา-กาจา จ-อา-จาดา ด-อา-ดาตา ต-อา-ตาอา อ-อา-อาปา ป-อา-ปาบา บ-อา-บาคา ค-อา-คาชา ช-อา-ชาทา ท-อา-ทานา น-อา-นายา ย-อา-ยารา ร-อา-ราลา ล-อา-ลาชุดที่ ๔อ่านเป็นคาขาฉาถาสาลาราชุดที่ ๕กาจาดาตาอางาชุดที่ ๖คาชาทานายาสาอ่านกลุ่มคาจานา คานา ลานา กายา ดาขา
 61. 61. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๑กจกรรมที่ ๑๕ สระใออ่านแจกลกใส ส - ใอ - ใสใจ จ - ใอ - ใจใด ด - ใอ - ใดใบ บ - ใอ - ใบใน น - ใอ - ในใย ย - ใอ - ใยอ่านเป็นคาใส ใจ ใด ใบ ใน ใยอ่านกลุ่มคาใจใส ใจใด ใบใยใบใด ใยใบ ใสใน
 62. 62. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๒กจกรรมที่ ๑๖ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓อ่านแจกลกไข ข-ไอ-ไขไฉ ฉ-ไอ-ไฉไถ ถ-ไอไถไผ ผ-ไอ-ไผไฝ ฝ-ไอ-ไฝไส ส-ไอ-ไสไห ห-ไอ-ไหได ด-ไอ-ไดไต ต-ไอ-ไตไป ป-ไอ-ไปไอ อ-ไอ-ไอไช ช-ไอ-ไชไซ ซ-ไอ-ไซไพ พ-ไอ-ไพไฟ ฟ-ไอ-ไฟไม ม-ไอ-ไมไย ย-ไอ-ไยไร ร-ไอ-ไรไล ล-ไอ-ไลไว ว-ไอ-ไวอ่านเป็นคาไขไฉไถไผไฝไสไหไดไตไปไอไชไซไพไฟไมไยไรไลไวอ่านกลุ่มคา ไช ไซ ไพ ไฟ ไม ไยไร ไล ไว ไฉไล ไวไฟ ไยไพ
 63. 63. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๓กจกรรมที่ ๑๗ สระเอาอ่านแจกลกชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓เขา ข-เอา-เขาเฉา ฉ-เอา-เฉาเถา ถ-เอา-เถาเผา ผ-เอา-เผาเสา ส-เอา-เสาเหา ห-เอา-เหาเกา ก-เอา-เกาเดา ด-เอา-เดาเตา ต-เอา-เตาเบา บ-เอา-เบาเอา อ-เอา-เอาเงา ง-เอา-เงาเซา ซ-เอา-เซาเทา ท-เอา-เทาเนา น-เอา-เนาเมา ม-เอา-เมาเรา ร-เอา-เราเลา ล-เอา-เลาอ่านเป็นคาเขาเฉาเถาเผาเสาเหาเกาเดาเตาเบาเอาเงาเซาเทาเนาเมาเราเลา
 64. 64. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๔กจกรรมที่ ๑๗ สระเอาะชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓อ่านแจกลกเฉาะ ฉ-เอาะ-เฉาะเถาะ ถ-เอาะ-เถาะเผาะ ผ-เอาะ-เผาะเสาะ ส-เอาะ-เสาะเหาะ ห-เอาะ-เหาะเกาะ ก-เอาะ-เกาะเจาะ จ-เอาะ-เจาะเดาะ ด-เอาะ-เดาะเบาะ บ-เอาะ-เบาะเปาะ ป-เอาะ-เปาะเคาะ ค-เอาะ-เคาะเงาะ ง-เอาะ-เงาะเซาะ ซ-เอาะ-เซาะเพาะ พ-เอาะ-เพาะเราะ ร-เอาะ-เราะเลาะ ล-เอาะ-เลาะอ่านเป็นคาเฉาะเถาะเผาะเสาะเหาะเกาะเจาะเดาะเบาะเปาะเคาะเงาะเซาะเพาะเราะเลาะ
 65. 65. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๕กจกรรมที่ ๑๘ สระออชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓อ่านแจกลกขอ ข-ออ-ขอสอ ส-ออ-สอหอ ห-ออ-หอกอ ก-ออ-กอจอ จ-ออ-จอตอ ต-ออ-ตอบอ บ-ออ-บอปอ ป-ออ-ปอคอ ค-ออ-คองอ ง-ออ-งอซอ ซ-ออ-ซอทอ ท-ออ-ทอพอ พ-ออ-พอรอ ส-ออ-รอวอ ว-ออ-วออ่านเป็นคาขอสอหอกอจอตอบอปอคองอซอทอพอรอวออ่านกลุ่มคาสาเนา กาเดา ทาเนา กาไร กาไล อาไพ ใจดจาใด ในจอ พอใจ ฉอเลาะ ออเซาะ ปอเนาะ เกาะยอ
 66. 66. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๖กจกรรมที่ ๑๙ ทบทวน แจกลก ข ฉ ถ ผ ฝ ส หชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๔อ่านแจกลกขา ข-อา-ขาฉา ฉ-อา-ฉาผา ผ-อา-ผาฝา ฝ-อา-ฝาสา ส-อา-สาหา ห-อา-หาผี ผ-อี-ผีฝี ฝ-อี-ฝีสี ส-อี-สีถู ถ-อู-ถูหู ห-อู-หูถือ ถ-อือ-ถือสือ ส-อือ-สือหือ ห-อือ-หืออ่านเป็นคาขาฉาผาฝาสาหาผีฝีสีถูหูถือสือหือ
 67. 67. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๗กจกรรมที่ ๒๐ ทบทวน แจกลก ข ฉ ถ ผ ฝ ส หชุดที่ ๕ ชุดที่ ๖ ชุดที่ ๗ ชุดที่ ๘อ่านแจกลกหึ ห-อึ-หึเข ข-เอ-เขเฉ ฉ-เอ-เฉเผ ผ-เอ-เผเส ส-เอ-เสเห ห-เอ-เหแฉะ ฉ-แอะ-แฉะแสะ ส-แอะ-แสะแหะ ห-แอะ-แหะแข ข-แอ-แขแฉ ฉ-แอ-แฉแห ห-แอ-แหโข ข-โอ-โขโถ ถ-โอ-โถโผ ผ-โอ-โผโส ส-โอ-โสโห ห-โอ-โหอ่านเป็นคาหึเขเฉเผเสเหแฉะแสะแหะแขแฉแหโขโถโผโสโห
 68. 68. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๘กจกรรมที่ ๒๑ ทบทวนจากพยัญชนะ ข ฉ ถ ผ ฝ ส หอ่านกลุ่มคาโมโห โทโส โผเผ เฉไฉไขสือ ถือสา หาเหา เผาผีฝีไฝ ไข่ผา ฉาฉา ฝาใสไขหู ถูไห ใส่เขา เผาผีกจกรรมที่ ๒๒ ฝึกอ่านให้คล่องและคัดลายมือมะข่า ท่าดี มีค่า ท่าน้า ช้าใน ไปช้าม้าน้า ช้าใจ ไปซื้อ มื้อนี้ ชี้มือ ลือชาน่าใช้ ไว้ใจ ไปไร่ ไม่ใช่ ให้เช่า เฝ้านามาหา ขาช้า ค่าไว ไม่เอา เร้าใจ ในป่าตามา ขาปู ดูแล แม่เรา เข่าดา ตาใจไม่มี สีทา กามา หาอา ลาที มีพอรอรี มีนา ท่าที ปีนี้ สีฟ้า น่าดูงูดา จาใจ ไปค้า ท้าสู้ คู่กัน ปั้นมือถือดี ชี้นา ทาไร่ ไม่ได้ ใจสู้ รู้ดีผีไล่ ใต้ตู้ คู่มือ ถือไม้ ไช้เท้า เล้าไก่ใส่ตู้ มู่ลี่ ทีท่า ข้าไป ใจซื่อ อื้อซ่าป่าข่า หาได้ ใส่ใจ ไฝดา ขาดี สีขา
 69. 69. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๖๙กา ตายา ขาฝา ลางา นาวาวาดภาพประกอบคาต่อไปนี้ทากจกรรมที่ ๒๓ พักผ่อนสบาย ๆ
 70. 70. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๗๐แบบทดสอบการอ่านและเขียน ก่อน-หลังฝึกคาชี้แจง : อ่านคาให้ถกต้องคาที่ -ะ -า - -ี -ุ -๑ กะปิ ดารา มะลิ นารี ยุง ปูนา๒ ชะนี อีกา ลิเก ฝาชี ซุง ดูกา๓ ระบา ขาตา วิธี ตีงู ลุง รูปู๔ ตะไบ ราคา กะปิ ดูดี งูดุ ถูหู๕ สะตอ หาปลา กะทิ ทาสี กินจุ ปลาทู๖ มะไฟ วาจา ลิง มาลี ฝาผุ ดูขา๗ มะนาว ศาลา บิดา สีดา พายุ ถูขา๘ มะม่วง ฝากา ฮิตาชิ นาที ไฟคุ หูตา๙ กะละมัง ทายา วินาที ยาดี สุรา คูนา๑๐ มะละกอ นาฬิกา กิริยา นาดี น้าพุ ดูปูรวม ๖๐ คาแบบทดสอบการอ่านและเขียน ก่อน-หลังฝึกคาชี้แจง : อ่านคา ให้ถกต้องคาที่ -ึ -ื เ - ะ เ - แ - ะ แ - โ-ะ โ-๑ รึ มือ เอะอะ ขาเก แฉะ แล โอะ โค๒ ฮึ ถือ เกะกะ เวลา แยะ แค โตะ โบ๓ นึก ลือ เหะหะ โมเม และ แง โละ สิงโต๔ สึก คือ เละละ ทาเล แพะ แพ โปะ ส้มโอ๕ ลึก รือ เฟะฟะ สาเก แทะ กาแฟ โนะ แตงโม๖ ถึง คืน เปะปะ โซเซ แวะ แก้ไอ โมะ ตาโต๗ บึง ปืน เละเทะ เทยา แคะหู มีแตง โซะ โมโห๘ ดึง หารือ เตะบอล เสมา เยอะแยะ สีแดง อายิโนะ โยเย๙ ผึ้ง สะดือ ปากเบะ โยเย แกะดา แสงไฟ ขนม โลมา๑๐ ปลาบึก หนังสือ เต๊ะท่า เวที แนะนา แกงปู ส้มตา ใบโพรวม ๘๐ คา
 71. 71. ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย รวบรวมโดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้า ๗๑แบบทดสอบการอ่านและเขียน ก่อน-หลังฝึกคาชี้แจง : อ่านคาให้ถกต้องคาที่ -ำ ไ- ใ- เ - า เ - าะ -อ๑ ลาไย ไว ใจ เสา เกาะ กอ๒ ทาไม ไถ ใบ เถา เถาะ ขอ๓ กาไล ไส ใน เรา เจาะ คอ๔ จานา ไป ใส เมา เบาะ จอ๕ จาปา ไฟ ตาใบ เกา เพาะ พอ๖ น่าขา ไฝ ดีใจ เดา เลาะ รอ๗ ทานา บันได ตาใส เบา เงาะ ซอ๘ สาดา ลาไย ใบชา เตาไฟ ออเซาะ มอ๙ กายา รถไฟ ผ้าใบ เกาขา เจาะรู พ่อตา๑๐ ระบา ไชโย ในตู้ สีเทา ปูเบาะ รอมารวม ๖๐ คา

×