Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Autodesk maya

363 vues

Publié le

ลักษิกา 26/13

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Autodesk maya

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน การใช้โปรแกรม Autodesk Maya เบื้องต้น ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว ลักษิกา คานนท์ ชั้น ม.6/13 เลขที่ 26 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวลักษิกา คานนท์ ชั้นม.6/13 เลขที่ 26 ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) : การใช้โปรแกรม Autodesk Maya เบื้องต้น ชื่อโครงงาน(ภาษาอังกฤษ) : How to use Autodesk Maya basic ประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development) ชื่อผู้ทาโครงงาน: นางสาวลักษิกา คานนท์ชั้นม.6/13 เลขที่ 26 ชื่อที่ปรึกษา: ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา2559 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันโลกเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีโปรแกรมต่างๆสาหรับสร้างงาน สามมิติ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเกมสามมิติ เราจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสร้างงานสามมิติ ดังสุภาษิตที่ว่า เรียนรู้อย่างเดียวให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล เพราะฉะนั้นเลือกเพียงแค่โปรแกรมเดียวและใช้งานให้เชี่ยวชาญ ทุกด้านของโปรแกรมนั้นก็เพียงพอแล้ว โดยโปรแกรม Autodesk Maya คนไทยนิยมเรียกติดปากว่า โปรแกรมมายาเป็นหนึ่งใน Animation Software นิยมมากที่สุดในขณะนี้ มายา ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทางานระดับHigh-end พวกโปรดักชั่นหนังใหญ่ๆ หรือ สตูดิโอที่รับทากราฟฟิก หรือ Animationระดับสุดเนียน Maya นับเป็นหนึ่งในโปรแกรมสามมิติที่ซึ่งโดดเด่นทางด้านการทา Animation ผู้จัดทาโครงการเล็งเห็นความสาคัญในการใช้งาน โปรแกรมต่างๆสาหรับสร้างงานสามมิติ จึงได้จัดทาโครงงาน การใช้โปรแกรม Autodesk Maya เบื้องต้น เพื่อพัฒนาทักษะ วิธีการใช้งาน โปรแกรมสร้างงานสามมิติแก่บุคคลที่สนใจ
  3. 3. และสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆของหน่วยงานต่างของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ สร้างงานสามมิติ ได้เรียนรู้การใช้งาน โปรแกรม Autodesk Maya สามารถใช้ได้จริงและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อนาเอารูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย มานาเสนอให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ สร้างงานสามมิติ มาประยุกต์ใช้กับการทางานและหน่วยงานต่างๆได้ 3. เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้จากการสร้างงานสามมิติ มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ขอบเขตโครงงาน เพื่อการศึกษาการทางานของโปรแกรม AutodeskMaya เป็นที่น่าสนใจ และ นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายๆรูปแบบ ซึ่งผลงานที่ได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการและทฤษฎี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมAutodesk Maya วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน 1. คิดหัวข้อโครงงานโครงงานเพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมAutodeskMaya 3. จัดทาโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน 4. ลงมือปฏิบัติ จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมAutodesk Maya เบื้องต้น ตามแบบที่เสนอโครงร่างที่เสนอครูที่ปรึกษาโครงงานไว้แล้ว
  4. 4. 5. นาเสนอ/ส่ง โครงงานและ เผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมAutodesk Maya เบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 2. โปรแกรม Autodesk Maya 3. โปรแกรม Microsoft Word ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / ลักษิกา 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / ลักษิกา 3 จัดทาโครงร่างงาน / / / ลักษิกา 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / / ลักษิกา 5 ปรับปรุงทดสอบ / / ลักษิกา 6 การทาเอกสารรายงาน / / / ลักษิกา 7 ประเมินผลงาน / ลักษิกา 8 นาเสนอโครงงาน / / ลักษิกา
  5. 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถนาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่จากโปรแกรมAutodesk Maya ที่ได้ศึกษา มาประยุกต์ใช้กับการทางานต่างๆได้ 2. สามารถให้ผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya สามรถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง 3. สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Maya ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. สามารถสร้างผลงานที่ได้จากโปรแกรม Autodesk Maya ให้มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาผลงานนั้นให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถานที่ดาเนินการ เลขที่ 20/1 ม.1 ซ.ชมจันทร์ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดดอ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คอมพิวเตอร์) แหล่งอ้างอิง 1. แนะนาโปรแกรมสาหรับสร้างงานโมเดล http://www.prasansoft.com/web-content-game58.php 2. การใช้โปรแกรม Autodesk Maya เบื้องต้น http://www.mesise.com

×