SlideShare une entreprise Scribd logo
1
‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬
‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬
‫تابستان‬۹۰
2
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬
‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬
● FoxPro based on Dos OS
● Access - Office
● Visual Studio 6 & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8 –9-10-11)
● Visual Studio .NET (2 , 3 , 4 ) & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8–9-10-
11)
● Oracle Developer
● …..
3
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫مستندات‬. ‫ندارند‬
●‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مختلفی‬ ‫پیمانکاران‬–‫پیمانکاران‬ ‫تعدد‬.
●‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫روش‬(... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامگذاری‬ ‫داده‬ ‫نشده.)انواع‬ ‫رعایت‬–
●‫برقراری‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بعضا‬
1)‫ارتباطات‬Offline‫است‬–‫نوشتن‬job.
2)‫داده‬ ‫افزونگی‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬
3)‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫سرعت‬ ‫مختلف‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬
‫باعث‬‫کندی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کار‬
4)‫پایه‬ ‫اطلاعات‬ ‫کدینگ‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫از‬
4
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
●: ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬
1)Windows 2000
2)Winows 2003
3)Windows 2008
•‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬
1)Windows XP
2)Windows 7
‫؟‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫عاملها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬
‫مجدد‬ ‫نصب‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ : ‫سوال‬
‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬
5
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پیمانکاران‬ ‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫بعضا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬–admin‫یا‬ ‫ها‬ ‫سرور‬
.‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬
●‫سازمان‬ ، ( ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫ها‬ ‫)سرور‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫بدلیل‬–
‫بر‬ ‫اجبارا‬ ‫پیمانکار‬ ‫لذا‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫موردی‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫جهت‬ ‫پیمانکاران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫امکانات‬
‫بانک‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫)مهیا‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ، ‫حساس‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫سرور‬ ‫روی‬
. ‫نیست‬ ‫پیمانکار‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫آزمایشی‬ ‫اطلعاتی‬
6
‫مشکلت‬
●‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کمبود‬‫واحد‬ ‫در‬IT. ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫جهت‬
●‫پیمانکاران‬ ‫به‬ ‫شدید‬ ‫وابستگی‬)vendor lock-in(. ‫چاپی‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫بسیار‬ ‫تغییرات‬ ‫حتی‬ ‫جهت‬
●‫اخلیقی‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫مساله‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ندادن‬ ‫اهمیت‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ . ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬ ‫در‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ( ‫نت‬ ‫دات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫مثال‬ ‫)بعنوان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اجزاء‬ ‫پیمانکاران‬ ‫از‬ ‫برخی‬
crack‫بروز‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫این‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزارهایشان‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬
.‫سازد‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫رسانی‬
●‫یک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬‫خاص‬ ‫پلتفرم‬‫بکار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ (‫کلینت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫)چه‬
‫می‬ ‫سازمان‬ ‫متوجه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫همان‬ ‫گیری‬
.‫ندارد‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مسوولیتی‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫باشد‬
●(‫وابسته‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫)مایکروسافت‬ ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کشور‬ ‫کلن‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫با‬ ‫مغایر‬‫می‬
.‫داد‬ ‫خاتمه‬ ‫وابستگی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سریعتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫باشد‬
7
‫مشکلت‬
●‫مساله‬ ‫بدلیل‬‫ایقتصادی‬ ‫های‬ ‫تحریم‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫)آنهم‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مجوز‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬
. ‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫پشتیبانی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باز‬ (‫ها‬ ‫واسطه‬
●‫تحقق‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اجبار‬ ‫بدلیل‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫ساختار‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫مسایل‬
IT‫بود‬ ‫اساسی‬ ‫چاره‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫بروز‬ ‫سازمان‬
✔‫مانند‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫)استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫محصولت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬crack‫های‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ (‫کردن‬–
‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تضمینی‬ ‫چه‬ ‫اطلعاتی‬–crack‫؟‬ ‫نباشد‬ ‫جاسوسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬
✔. ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬
✔. ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تعدد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬
8
‫مشکلت‬
●‫قالب‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫اینترنتی‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫پرتال‬‫و‬‫سازمانی‬ ‫برون‬‫افزایش‬ ‫یعنی‬
: ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ ‫یعنی‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬
✔Security
✔Scalibility
✔High Avalibility
✔Load Balancing
✔Virtualization
✔DataWare Housing
‫بعضا‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬crack‫؟‬ ‫کرد‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫مناسبی‬ ‫امنیت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شده‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫آنرا‬ ‫نتوان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بستر‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫مناسبی‬
9
‫حل‬ ‫راه‬
●‫تمرکز‬‫امور‬IT‫اطلع‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫)برخی‬ . ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫سازمان‬IT‫کرده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬
( ‫ندارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تبعات‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫مسوولیتی‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬
●‫یک‬ ‫ایجاد‬‫چارچوب‬.‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬
●‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫الزام‬‫راعایت‬‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫چارچوب‬
‫گاه‬ ‫در‬ ‫بعنوان‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ : ‫تعریف‬
: ‫شامل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫مشخص‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
(‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫متغییر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلد‬ ‫جداول‬ ‫ها‬ ‫)مسیر‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫اشیاء‬ ‫نامگذاری‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫استاندارد‬–
‫سیستم‬ ‫مدیریت‬
- ‫ها‬ ‫مجوز‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬–Single Sign-On
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫برخی‬
10
‫حل‬ ‫راه‬
. ‫شود‬ ‫بنا‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نباید‬ ‫سازمان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ، ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬‫رایگان‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬)FOSS : FREE and Open Source‫می‬ ‫پیشنهاد‬ (
: ‫دلیل‬ .‫شود‬
●‫مساله‬Copy Right.‫افتاد‬ ‫خواهد‬ ‫اتفاق‬ ‫زیادی‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬
●‫پایداری‬ ‫و‬ ‫امنیت‬. ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫معمول‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
●‫از‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سریعتری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫تقریبا‬ ‫آنها‬ ‫برخوردارند.)برای‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
( ‫شود‬ ‫می‬ ‫رفع‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بدلیل‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ویروسی‬ ‫هیچ‬
●‫نظام‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬‫است‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اکثری‬ ‫حد‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬‫یا‬ ‫و‬ ‫توانیر‬ ‫پرتال‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫)سند‬
( ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫فرانسه‬ ‫و‬ ‫برزیل‬ ، ‫آلمان‬ ، ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫ی‬ ‫بسیار‬ ‫کشورهای‬ ‫اینکه‬ ‫.ضمن‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بصورت‬
●‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کد‬‫آماده‬ ‫بصورت‬‫توسعه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫و‬
‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫محتوی‬ ‫)مدیریت‬ . ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فوق‬ ‫چارچوب‬–ERP(
11
‫حل‬ ‫راه‬
●‫وب‬ ‫مثل‬ ‫کند‬ ‫رقابت‬ ‫آن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫معادل‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫تجاری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬
‫سرور‬Apache‫مرورگر‬ ‫یا‬ ‫و‬FireFox‫یا‬Chrome‫وب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫بنوعی‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫اغلب‬ .
.‫باشند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دارند‬ ‫کار‬ ‫سرو‬
●‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزونه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فایرفاکس‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫تعداد‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬IE‫یا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬IE.
●‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تخصص‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ .‫هستند‬Clustering‫یا‬Replication‫یا‬ ‫و‬
Dataware Housing‫یا‬ ‫اوراکل‬ ‫در‬Sql Server‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫همین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬mysql.
●‫در‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫بالیی‬ ‫حقوق‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬
. ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫سازمان‬
12
‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ : ‫مثال‬
: ‫تجاری‬ ‫حل‬ ‫راه‬
●‫ویندوز‬ ‫نصب‬۲۰۰۸‫یک‬ –DVD‫بصورت‬ ‫استفاده‬crack‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ –10‫تومان‬ ‫میلیون‬
●‫نصب‬MSSql 2008‫یک‬ –DVD‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ -۶۰‫تومان‬ ‫میلیون‬
●‫آفیس‬ ‫نصب‬2010‫یک‬ –DVD‫بصورت‬crack‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ –۲۰۰‫تومان‬ ‫هزار‬
●‫نصب‬share point 2010‫یک‬ –DVD‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ -۶۰‫تومان‬ ‫میلیون‬
●‫نصب‬share point designer‫رایگان‬ ‫قیمت‬ –
‫سطح‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شده‬ ‫فرض‬Enterprise‫برای‬ ‫که‬ ‫بال‬ ‫موارد‬ ‫کاربره‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫برخی‬ ‫وال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫)مثل‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬Sql Server Express Edition‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫مل ک‬ ‫همچنین‬ .(
. ‫باشد‬ ‫می‬
13
: ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬
●‫نصب‬Ubuntu Linx Server Edition 11.04‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ –cd‫رایگان‬ –
●‫نصب‬php mysql apache– –‫از‬ ‫کمتر‬ ‫حجمی‬ ‫با‬۱۵۰‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫مگابایت‬۱.‫نصب‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬
●‫مثل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نصب‬Drupal‫یا‬Joomla‫حدود‬ ‫حجمی‬ ‫با‬۱۰
‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫مگابایت‬۵‫رایگان‬ : ‫قیمت‬ - ‫دقیقه‬
‫را‬ ‫آنها‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فوق‬ ‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫لزم‬
. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تجاریشان‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬
14
‫جمعبندی‬
‫یک‬ ‫اتخاد‬ ‫درصورت‬‫مشخص‬ ‫سیاست‬‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫یقالب‬ ‫در‬‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬
:‌ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫زیر‬ ‫نتایج‬ ‫سازمان‬ ‫های‬
●. ‫بالعکس‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دیکته‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫این‬
●‫پرسنل‬IT‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫سازمان‬
‫پیمانکاران‬ ‫دیگر‬ ‫طرح‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬ ‫کنند‬admin‫ها‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬
. ‫بود‬ ‫نخواهند‬
●‫آماده‬ ‫زیاد‬ ‫مشغله‬ ‫بدلیل‬ ‫مربوطه‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫بخواهد‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬
‫کند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫پیمانکار‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫نباشد‬ ‫همکاری‬
●‫بابت‬ ‫چه‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬license‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫موازی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بابت‬ ‫چه‬ ‫و‬
‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بوجود‬
●.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قبل‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬ ‫بسیار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬
15
‫پایان‬
‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سوالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫تماما‬ ‫حاضر‬ ‫متن‬ : ‫توضیح‬
: ‫عامل‬ ‫سیستم‬Ubuntu 10.04
: ‫افزار‬ ‫نرم‬Libre Office 3.0
: ‫فونت‬Titr - Nazli

Contenu connexe

En vedette

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
عباس بني اسدي مقدم
 
Jason murray carbon chains
Jason murray carbon chainsJason murray carbon chains
Jason murray carbon chains
Jason Murray
 
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهداستراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
عباس بني اسدي مقدم
 
Arcview presentation april 2013 version 2
Arcview presentation april 2013 version 2Arcview presentation april 2013 version 2
Arcview presentation april 2013 version 2
smdittman
 
مهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن بازمهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن باز
عباس بني اسدي مقدم
 
Fish and shellfish
Fish and shellfishFish and shellfish
Fish and shellfish
Manoj Kunwar
 
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
عباس بني اسدي مقدم
 
Cooking methods
Cooking methodsCooking methods
Cooking methods
Manoj Kunwar
 

En vedette (8)

طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
 
Jason murray carbon chains
Jason murray carbon chainsJason murray carbon chains
Jason murray carbon chains
 
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهداستراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
استراتژی نرم افزار در شرکت توزیع برق مشهد
 
Arcview presentation april 2013 version 2
Arcview presentation april 2013 version 2Arcview presentation april 2013 version 2
Arcview presentation april 2013 version 2
 
مهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن بازمهاجرت به متن باز
مهاجرت به متن باز
 
Fish and shellfish
Fish and shellfishFish and shellfish
Fish and shellfish
 
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
معماری سازمانی سیستم های اطلاعاتی
 
Cooking methods
Cooking methodsCooking methods
Cooking methods
 

Similaire à مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
عباس بني اسدي مقدم
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
Hosseinieh Ershad Public Library
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati
 
security of IOT
security of IOTsecurity of IOT
security of IOT
Yashar Esmaildokht
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian
 
Security tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتیSecurity tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتی
Mehdi Esmaeilpour
 
توسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزارتوسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزار
Mohammad Hamidi Esfahani
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
Morteza Zakeri
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
Masoud Sharifi
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT
 
It tools in crm
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crm
majid asgharizadeh
 
Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
Hamed Ghazanfari
 
Blockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partly
armanriazi
 

Similaire à مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد (20)

Proxmox
ProxmoxProxmox
Proxmox
 
Software architecture002
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002
 
ارائهٔ DLP
ارائهٔ DLPارائهٔ DLP
ارائهٔ DLP
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
 
Efazati opendata slides
Efazati opendata slidesEfazati opendata slides
Efazati opendata slides
 
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
 
security of IOT
security of IOTsecurity of IOT
security of IOT
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
 
Security tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتیSecurity tools - ابزارهای امنیتی
Security tools - ابزارهای امنیتی
 
توسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزارتوسعه امن نرم افزار
توسعه امن نرم افزار
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
 
ESB
ESBESB
ESB
 
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
 
HotSpot
HotSpotHotSpot
HotSpot
 
It tools in crm
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crm
 
Data Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System CoData Management System- Haseb System Co
Data Management System- Haseb System Co
 
Blockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partly
 

Plus de عباس بني اسدي مقدم

Covid19
Covid19Covid19
پروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانی
عباس بني اسدي مقدم
 
Postgresql Server Programming
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programming
عباس بني اسدي مقدم
 
An Introduction to Postgresql
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresql
عباس بني اسدي مقدم
 
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
عباس بني اسدي مقدم
 
Open Source Datawarehouse
Open Source DatawarehouseOpen Source Datawarehouse
Open Source Datawarehouse
عباس بني اسدي مقدم
 
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
عباس بني اسدي مقدم
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
عباس بني اسدي مقدم
 
فروش اینترنتی انشعاب
فروش اینترنتی انشعابفروش اینترنتی انشعاب
فروش اینترنتی انشعاب
عباس بني اسدي مقدم
 
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژیدستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
عباس بني اسدي مقدم
 
معماری جاری نرم افزار های شرکت
معماری جاری نرم افزار های شرکتمعماری جاری نرم افزار های شرکت
معماری جاری نرم افزار های شرکت
عباس بني اسدي مقدم
 
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصیانقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
عباس بني اسدي مقدم
 
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدزیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
عباس بني اسدي مقدم
 

Plus de عباس بني اسدي مقدم (13)

Covid19
Covid19Covid19
Covid19
 
پروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانی
 
Postgresql Server Programming
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programming
 
An Introduction to Postgresql
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresql
 
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
 
Open Source Datawarehouse
Open Source DatawarehouseOpen Source Datawarehouse
Open Source Datawarehouse
 
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
گزارش دستیابی به اهداف ۱۴۰۵
 
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
 
فروش اینترنتی انشعاب
فروش اینترنتی انشعابفروش اینترنتی انشعاب
فروش اینترنتی انشعاب
 
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژیدستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
دستورالعمل تعیین مستمر تلفات انرژی
 
معماری جاری نرم افزار های شرکت
معماری جاری نرم افزار های شرکتمعماری جاری نرم افزار های شرکت
معماری جاری نرم افزار های شرکت
 
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصیانقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
انقلاب تکنولوژیک در نرم ساخت رایانه های شخصی
 
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهدزیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
زیر ساخت نرم افزاری شرکت توزیع برق مشهد
 

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

 • 1. 1 ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ ‫تابستان‬۹۰
 • 2. 2 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ● FoxPro based on Dos OS ● Access - Office ● Visual Studio 6 & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8 –9-10-11) ● Visual Studio .NET (2 , 3 , 4 ) & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8–9-10- 11) ● Oracle Developer ● …..
 • 3. 3 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫مستندات‬. ‫ندارند‬ ●‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مختلفی‬ ‫پیمانکاران‬–‫پیمانکاران‬ ‫تعدد‬. ●‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫روش‬(... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامگذاری‬ ‫داده‬ ‫نشده.)انواع‬ ‫رعایت‬– ●‫برقراری‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بعضا‬ 1)‫ارتباطات‬Offline‫است‬–‫نوشتن‬job. 2)‫داده‬ ‫افزونگی‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ 3)‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫سرعت‬ ‫مختلف‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫باعث‬‫کندی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کار‬ 4)‫پایه‬ ‫اطلاعات‬ ‫کدینگ‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫از‬
 • 4. 4 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●: ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows 2000 2)Winows 2003 3)Windows 2008 •‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows XP 2)Windows 7 ‫؟‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫عاملها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬ ‫مجدد‬ ‫نصب‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ : ‫سوال‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬
 • 5. 5 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پیمانکاران‬ ‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫بعضا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬–admin‫یا‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ .‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ●‫سازمان‬ ، ( ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫ها‬ ‫)سرور‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫بدلیل‬– ‫بر‬ ‫اجبارا‬ ‫پیمانکار‬ ‫لذا‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫موردی‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫جهت‬ ‫پیمانکاران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫امکانات‬ ‫بانک‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫)مهیا‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ، ‫حساس‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ . ‫نیست‬ ‫پیمانکار‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫آزمایشی‬ ‫اطلعاتی‬
 • 6. 6 ‫مشکلت‬ ●‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫کمبود‬‫واحد‬ ‫در‬IT. ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫جهت‬ ●‫پیمانکاران‬ ‫به‬ ‫شدید‬ ‫وابستگی‬)vendor lock-in(. ‫چاپی‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫بسیار‬ ‫تغییرات‬ ‫حتی‬ ‫جهت‬ ●‫اخلیقی‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫مساله‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ندادن‬ ‫اهمیت‬‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ . ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ( ‫نت‬ ‫دات‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫کنترل‬ ‫مثال‬ ‫)بعنوان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اجزاء‬ ‫پیمانکاران‬ ‫از‬ ‫برخی‬ crack‫بروز‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫اشکال‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کار‬ ‫این‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫افزارهایشان‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ .‫سازد‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آینده‬ ‫های‬ ‫رسانی‬ ●‫یک‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫وابستگی‬‫خاص‬ ‫پلتفرم‬‫بکار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ (‫کلینت‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫)چه‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫متوجه‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫رایت‬ ‫کپی‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫همان‬ ‫گیری‬ .‫ندارد‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مسوولیتی‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ●(‫وابسته‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ‫)مایکروسافت‬ ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کشور‬ ‫کلن‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫با‬ ‫مغایر‬‫می‬ .‫داد‬ ‫خاتمه‬ ‫وابستگی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫سریعتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫باشد‬
 • 7. 7 ‫مشکلت‬ ●‫مساله‬ ‫بدلیل‬‫ایقتصادی‬ ‫های‬ ‫تحریم‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫)آنهم‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مجوز‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ . ‫هستیم‬ ‫مواجه‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫پشتیبانی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫باز‬ (‫ها‬ ‫واسطه‬ ●‫تحقق‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫ارایه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اجبار‬ ‫بدلیل‬‫الکترونیک‬ ‫دولت‬‫ساختار‬ ‫در‬ ‫جدیدی‬ ‫مسایل‬ IT‫بود‬ ‫اساسی‬ ‫چاره‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫باید‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ظهور‬ ‫و‬ ‫بروز‬ ‫سازمان‬ ✔‫مانند‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫)استفاده‬ ‫تجاری‬ ‫محصولت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬crack‫های‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ (‫کردن‬– ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تضمینی‬ ‫چه‬ ‫اطلعاتی‬–crack‫؟‬ ‫نباشد‬ ‫جاسوسی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ✔. ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ✔. ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫تعدد‬ ‫و‬ ‫تنوع‬
 • 8. 8 ‫مشکلت‬ ●‫قالب‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫اینترنتی‬‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫های‬ ‫پرتال‬‫و‬‫سازمانی‬ ‫برون‬‫افزایش‬ ‫یعنی‬ : ‫همچون‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ ‫یعنی‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ✔Security ✔Scalibility ✔High Avalibility ✔Load Balancing ✔Virtualization ✔DataWare Housing ‫بعضا‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬crack‫؟‬ ‫کرد‬ ‫قرار‬ ‫بر‬ ‫مناسبی‬ ‫امنیت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫آنرا‬ ‫نتوان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫بستر‬ ‫آیا‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫مناسبی‬
 • 9. 9 ‫حل‬ ‫راه‬ ●‫تمرکز‬‫امور‬IT‫اطلع‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫واحد‬ ‫)برخی‬ . ‫اطلعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫سازمان‬IT‫کرده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ( ‫ندارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تبعات‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫مسوولیتی‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬ ●‫یک‬ ‫ایجاد‬‫چارچوب‬.‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ●‫به‬ ‫پیمانکاران‬ ‫الزام‬‫راعایت‬‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫چارچوب‬ ‫گاه‬ ‫در‬ ‫بعنوان‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫مشخص‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ : ‫تعریف‬ : ‫شامل‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مشخص‬ ‫سازی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫متغییر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلد‬ ‫جداول‬ ‫ها‬ ‫)مسیر‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫اشیاء‬ ‫نامگذاری‬ ‫در‬ ‫مشخص‬ ‫استاندارد‬– ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬ - ‫ها‬ ‫مجوز‬ ‫کاربران‬ ‫مدیریت‬–Single Sign-On ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫برخی‬
 • 10. 10 ‫حل‬ ‫راه‬ . ‫شود‬ ‫بنا‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نباید‬ ‫سازمان‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫چارچوب‬ ، ‫شده‬ ‫اشاره‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬‫رایگان‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬)FOSS : FREE and Open Source‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ( : ‫دلیل‬ .‫شود‬ ●‫مساله‬Copy Right.‫افتاد‬ ‫خواهد‬ ‫اتفاق‬ ‫زیادی‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫قانون‬ ‫این‬ ‫رعایت‬ ‫به‬ ‫الزام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ●‫پایداری‬ ‫و‬ ‫امنیت‬. ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫معمول‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●‫از‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫سریعتری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬‫تقریبا‬ ‫آنها‬ ‫برخوردارند.)برای‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ( ‫شود‬ ‫می‬ ‫رفع‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫بدلیل‬ ‫امنیتی‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ویروسی‬ ‫هیچ‬ ●‫نظام‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫سیاست‬‫است‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫اکثری‬ ‫حد‬ ‫استفاده‬ ‫بر‬‫یا‬ ‫و‬ ‫توانیر‬ ‫پرتال‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫)سند‬ ( ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬‫فرانسه‬ ‫و‬ ‫برزیل‬ ، ‫آلمان‬ ، ‫چین‬ ‫مثل‬ ‫ی‬ ‫بسیار‬ ‫کشورهای‬ ‫اینکه‬ ‫.ضمن‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫بصورت‬ ●‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کد‬‫آماده‬ ‫بصورت‬‫توسعه‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫محتوی‬ ‫)مدیریت‬ . ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فوق‬ ‫چارچوب‬–ERP(
 • 11. 11 ‫حل‬ ‫راه‬ ●‫وب‬ ‫مثل‬ ‫کند‬ ‫رقابت‬ ‫آن‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫معادل‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫تجاری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هیچ‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫سرور‬Apache‫مرورگر‬ ‫یا‬ ‫و‬FireFox‫یا‬Chrome‫وب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫بنوعی‬ ‫که‬ ‫محصولتی‬ ‫اغلب‬ . .‫باشند‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دارند‬ ‫کار‬ ‫سرو‬ ●‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫افزونه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فایرفاکس‬ ‫های‬ ‫افزونه‬ ‫تعداد‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬IE‫یا‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫رشد‬ ‫سرعت‬IE. ●‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫گیری‬ ‫بکار‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تخصص‬ ‫کنید‬ ‫مقایسه‬ .‫هستند‬Clustering‫یا‬Replication‫یا‬ ‫و‬ Dataware Housing‫یا‬ ‫اوراکل‬ ‫در‬Sql Server‫در‬ ‫مفاهیم‬ ‫همین‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬mysql. ●‫در‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫بالیی‬ ‫حقوق‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ . ‫است‬ ‫مشکل‬ ‫سازمان‬
 • 12. 12 ‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ : ‫مثال‬ : ‫تجاری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ●‫ویندوز‬ ‫نصب‬۲۰۰۸‫یک‬ –DVD‫بصورت‬ ‫استفاده‬crack‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ –10‫تومان‬ ‫میلیون‬ ●‫نصب‬MSSql 2008‫یک‬ –DVD‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ -۶۰‫تومان‬ ‫میلیون‬ ●‫آفیس‬ ‫نصب‬2010‫یک‬ –DVD‫بصورت‬crack‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ –۲۰۰‫تومان‬ ‫هزار‬ ●‫نصب‬share point 2010‫یک‬ –DVD‫تقریبی‬ ‫قیمت‬ -۶۰‫تومان‬ ‫میلیون‬ ●‫نصب‬share point designer‫رایگان‬ ‫قیمت‬ – ‫سطح‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫شده‬ ‫فرض‬Enterprise‫برای‬ ‫که‬ ‫بال‬ ‫موارد‬ ‫کاربره‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫برخی‬ ‫وال‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫)مثل‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫یادگیری‬Sql Server Express Edition‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫مل ک‬ ‫همچنین‬ .( . ‫باشد‬ ‫می‬
 • 13. 13 : ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ●‫نصب‬Ubuntu Linx Server Edition 11.04‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ –cd‫رایگان‬ – ●‫نصب‬php mysql apache– –‫از‬ ‫کمتر‬ ‫حجمی‬ ‫با‬۱۵۰‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫و‬ ‫مگابایت‬۱.‫نصب‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬ ●‫مثل‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نصب‬Drupal‫یا‬Joomla‫حدود‬ ‫حجمی‬ ‫با‬۱۰ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫مگابایت‬۵‫رایگان‬ : ‫قیمت‬ - ‫دقیقه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فوق‬ ‫محتوی‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫لزم‬ . ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تجاریشان‬ ‫های‬ ‫معادل‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬
 • 14. 14 ‫جمعبندی‬ ‫یک‬ ‫اتخاد‬ ‫درصورت‬‫مشخص‬ ‫سیاست‬‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫یقالب‬ ‫در‬‫باز‬ ‫متن‬ ‫چارچوب‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫برای‬ :‌ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫زیر‬ ‫نتایج‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ●. ‫بالعکس‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دیکته‬ ‫پیمانکار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ ●‫پرسنل‬IT‫می‬ ‫پیدا‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫ها‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫سازمان‬ ‫پیمانکاران‬ ‫دیگر‬ ‫طرح‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬ ‫کنند‬admin‫ها‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ . ‫بود‬ ‫نخواهند‬ ●‫آماده‬ ‫زیاد‬ ‫مشغله‬ ‫بدلیل‬ ‫مربوطه‬ ‫پیمانکار‬ ‫و‬ ‫بدهد‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫تغییراتی‬ ‫بخواهد‬ ‫سازمان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫پیمانکار‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫نباشد‬ ‫همکاری‬ ●‫بابت‬ ‫چه‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬license‫سازمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کاری‬ ‫موازی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بابت‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بوجود‬ ●.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قبل‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫سریعتر‬ ‫بسیار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تولید‬
 • 15. 15 ‫پایان‬ ‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سوالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫تماما‬ ‫حاضر‬ ‫متن‬ : ‫توضیح‬ : ‫عامل‬ ‫سیستم‬Ubuntu 10.04 : ‫افزار‬ ‫نرم‬Libre Office 3.0 : ‫فونت‬Titr - Nazli