Publicité

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

software manager at meedc.ir à www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
29 Aug 2013
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Publicité

مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد

  1. 1 ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ ‫تابستان‬۹۰
  2. 2 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫های‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫با‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ● FoxPro based on Dos OS ● Access - Office ● Visual Studio 6 & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8 –9-10-11) ● Visual Studio .NET (2 , 3 , 4 ) & MSSQL(2000-2005-2008) - Oracle(8–9-10- 11) ● Oracle Developer ● …..
  3. 3 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫مستندات‬. ‫ندارند‬ ●‫اند‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫مختلفی‬ ‫پیمانکاران‬–‫پیمانکاران‬ ‫تعدد‬. ●‫اغلب‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫در‬‫مشخصی‬ ‫استاندارد‬ ‫و‬ ‫روش‬(... ‫و‬ ‫ها‬ ‫نامگذاری‬ ‫داده‬ ‫نشده.)انواع‬ ‫رعایت‬– ●‫برقراری‬‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫است‬ ‫مشکل‬ ‫بعضا‬ 1)‫ارتباطات‬Offline‫است‬–‫نوشتن‬job. 2)‫داده‬ ‫افزونگی‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ 3)‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫استفاده‬ ‫سرعت‬ ‫مختلف‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدلیل‬ ‫باعث‬‫کندی‬‫شود‬ ‫می‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کار‬ 4)‫پایه‬ ‫اطلاعات‬ ‫کدینگ‬.‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫دیگر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫از‬
  4. 4 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ●: ‫سرور‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows 2000 2)Winows 2003 3)Windows 2008 •‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 1)Windows XP 2)Windows 7 ‫؟‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫سرپا‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫عاملها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آیا‬ : ‫سوال‬ ‫مجدد‬ ‫نصب‬ ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ویروس‬ ‫آنتی‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫هزینه‬ ‫میزان‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ : ‫سوال‬ ‫؟‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫ویروسی‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬
  5. 5 ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫موارد‬ ‫اغلب‬ ‫در‬ ‫پیمانکاران‬ ‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫بعضا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫اختصاص‬–admin‫یا‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ .‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫سازمان‬ ‫حساس‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ●‫سازمان‬ ، ( ‫اطلعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫ها‬ ‫)سرور‬ ‫مناسب‬ ‫مدیریت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کمبود‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرور‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ‫بدلیل‬– ‫بر‬ ‫اجبارا‬ ‫پیمانکار‬ ‫لذا‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫موردی‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫جهت‬ ‫پیمانکاران‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫امکانات‬ ‫بانک‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫کردن‬ ‫)مهیا‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشکالزدایی‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ، ‫حساس‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ . ‫نیست‬ ‫پیمانکار‬ ‫وظایف‬ ‫از‬ ‫آزمایشی‬ ‫اطلعاتی‬
  6. 6 ‫مشکل
Publicité