Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти

дистанційне навчання

Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти
Наслідком бурхливого розвитку інформатизації суспільства, постійного
зниження вартості послуг на використання глобальної мережі Internet та суттєве
поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню
практику стала поява дистанційного навчання як найбільш перспективної,
гуманістичної, інтегральної і орієнтованої на індивідуалізацію форми
освітнього процесу.
Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що
ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань,
так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на
принципах самоосвіти. Воно призначене для широких верств населення
незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання та стану
здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні
технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну освіту або підвищувати
кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність,
модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність
географічних кордонів для здобуття освіти.
Гнучкість дистанційного навчання полягає у можливості викладання
матеріалу курсу з урахуванням підготовки та здібностей учнів. Це досягається
створенням альтернативних сайтів (блогів) для одержання більш детальної або
додаткової інформації із складних тем, або низки питань-підказок.
Актуальність дистанційного навчання проявляється у можливості
упровадження новітніх педагогічних, психологічних і методологічних розробок
з розбиттям матеріалу на окремі функціонально завершені модулі (теми), які
вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого учня або
групи учнів.
При дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до педагогів.
Теоретичний матеріал складає лише невелику частку учбового процесу.
Основне завдання – зорієнтувати учнів на творчий пошук інформації, уміння
самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні
практичних завдань з використанням сучасних технологій.
Педагоги-куратори дистанційного навчання повинні володіти сучасними
педагогічними та інформаційними технологіями. Завдяки таким засобам
дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення
засвоєного матеріалу створюється нове навчальне середовище, в якому учні
почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до
навчання. У свою чергу, педагоги повинні володіти методами створення і
підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії активної
взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність
учнів і власну кваліфікацію.
Широкий доступ учнів до освітніх ресурсів, не обмежені часом та
відстанню можливості працювати з електронними варіантами програмно-
методичного забезпечення по тим чи іншим дисциплінам формують
відповідний рівень предметного діалогу «вчитель-учень». У зв’язку із цим,
новою функцією викладача є пошук діалогових комунікацій, що підвищують
мотивацію навчання, сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів.
Для того, щоб навчання було максимально ефективним, його потрібно
правильно організувати за допомогою системи обов’язкових організаційних
заходів. По-перше, необхідно встановити рівень базових знань з дисципліни у
кожного учня (вхідний контроль), а також виявити їх індивідуальні дані –
інтереси, потреби, ціннісні орієнтації. По-друге, з урахуванням мети і завдань
навчальної дисципліни, а також результатів аналізу інформації про ціннісні
орієнтації учнів, що була отримана на попередньому організаційному етапі,
сформувати для учнів пакет навчально-методичного забезпечення в
електронному вигляді. По-третє, ознайомити учнів з наявними навчально-
методичними матеріалами, надати рекомендації щодо організації та методики
роботи з різними складовими цього пакету, а також конкретну інформацію про
доступ до інших сайтів, зміст яких буде корисним при самостійній навчально-
пізнавальній роботі. Крім того, необхідно довести до відома учнів заплановані
контрольні заходи, пояснити, у якій формі вони будуть проводитись, надати
критерії оцінки знань.
Запровадження в навчальний процес нових технологій навчання значно
підвищує відповідальність педагога за якість навчально-методичних матеріалів,
зміст яких потребує постійного поновлення і вдосконалення, а досвід
традиційної організації навчального процесу – адаптації до нової системи
комунікацій між вчителем і учнем. Застосування автоматизованих систем
контролю знань, консультування і навчання за допомогою комп’ютерних
технологій дозволяє істотно скоротити витрати часу вчителя на етапах
контролю знань, зробити процес навчання більш яскравим і привабливим. За
таких умов педагог виступає не тільки розробником електронного варіанту
навчально-методичного забезпечення своєї дисципліни, а і керівником
пізнавальних процесів. Оперативний зворотній зв'язок з учнем здійснюється за
допомогою результатів тестової перевірки знань, що не тільки дає інформацію
про успішність і рівень досягнень кожного окремого учня, а і ставить перед
педагогом нові методичні задачі. Для переважної більшості педагогів, що
спеціалізуються з дисциплін, не пов’язаних з інформаційними технологіями,
актуальною залишається проблема розробки технічних та програмних засобів, а
також адаптація традиційних освітніх ресурсів до нових технологій.
Незважаючи на те, що технологічна основа навчального процесу у школі,
у тому числі і сучасні інформаційні технології, швидко розвиваються, до цього
часу не існує єдиної системи навчального інформаційно-програмного
середовища. У зв’язку з цим, у більшості випадків комп’ютерне забезпечення
дисциплін розробляється автономно з орієнтацією на конкретну дисципліну та
конкретний навчальний заклад. Як правило, це сукупність програмного,
текстового, методичного, тестового, аудіо та відео супроводу, що практично
дублює інформацію з розділів підручників та попередніх методичних розробок.
Дистанційну освіту забезпечують телевізійна, мережна та кейс
технологія. Телевізійна технологія у більшій мірі має інформативний характер,
однак з її допомогою процесом навчання можна одночасно охопити велику
кількість населення. Мережна технологія – це використання засобів
віддаленого доступу для одержання потрібної навчальної інформації,
проведення контролю знань та індивідуальних консультацій з викладачами. Ця
технологія значно ефективніша за традиційну тому, що вона орієнтується на
індивідуалізацію навчання. Кейс технологія полягає у видачі портфеля з
повним набором навчально-методичних матеріалів із кожної дисципліни.
Інформація подається як у вигляді книжок, чи методичних вказівок, так і
на CD-дисках, аудіо- та відеокасетах, у вигляді мультимедійних програм.
Отже, перевагами дистанційної технології навчання є: доступність до
більшого обсягу матеріалу через бібліотеки мереж; можливість роз’яснення
незрозумілих тем як викладачем, так і іншими учнями (проведення відео
конференцій, електронних обговорень тощо).
Застосування сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в
навчальному процесі не тільки створює умови для більш ефективної
самостійної роботи учнів, сприяє індивідуалізації процесу підготовки фахівців,
а і суттєво змінює форми і зміст комунікацій між педагогом і учнем. За
допомогою комп’ютерних технологій прямий і зворотній зв'язок «вчитель-
учень» стає більш інтенсивним і активним.

Contenu connexe

Tendances(20)

Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"
Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка11.9K vues
презентація до виступупрезентація до виступу
презентація до виступу
Елена Гавриш197 vues
етапи тенденції-Cherkasyетапи тенденції-Cherkasy
етапи тенденції-Cherkasy
Vladimir Kukharenko11.2K vues
Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технологіїН.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології
Н.В. Кондратьєва. Сучасні освітні технології
Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ3K vues
портфоло крутова оникієнко о.о.портфоло крутова оникієнко о.о.
портфоло крутова оникієнко о.о.
Ольга Крутова-Оникиенко1.1K vues
досвіддосвід
досвід
Ольга Крутова-Оникиенко1.1K vues
Lr4 karpovaLr4 karpova
Lr4 karpova
Katya Karpova89 vues
Колгатін О.Г. (ITEA - 2012)Колгатін О.Г. (ITEA - 2012)
Колгатін О.Г. (ITEA - 2012)
ITEA Conferences324 vues
презентація до виступупрезентація до виступу
презентація до виступу
Елена Гавриш365 vues
Презентація до підручника "Алгебра. 8 клас" Презентація до підручника "Алгебра. 8 клас"
Презентація до підручника "Алгебра. 8 клас"
Електронні книги Ранок1.4K vues
Dist.lerningDist.lerning
Dist.lerning
Yuliia Kolesnik277 vues
143143
143
Репетитор Історія України19 vues
моя атестація 2014моя атестація 2014
моя атестація 2014
Myroslava Dumas582 vues

Similaire à Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти(20)

Методичні вказівки.docxМетодичні вказівки.docx
Методичні вказівки.docx
Репетитор Історія України30 vues
презентація до виступупрезентація до виступу
презентація до виступу
Елена Гавриш158 vues
до   хмельнадо   хмельна
до хмельна
Андррей Малахов760 vues
234,23.docx234,23.docx
234,23.docx
Репетитор Історія України32 vues
дистанційне навчаннядистанційне навчання
дистанційне навчання
dumanchuk_nastya321 vues
Lr4 5 4-5.1-loskutovaLr4 5 4-5.1-loskutova
Lr4 5 4-5.1-loskutova
JuliaLoskutova562 vues
166166
166
Cshkilniy120 vues
Lr2-3_2.1-anisenkoLr2-3_2.1-anisenko
Lr2-3_2.1-anisenko
Alina Anisenko279 vues
Ir2 vankovichIr2 vankovich
Ir2 vankovich
Zinchenko_Karina394 vues
Intro trdk-1-id-16Intro trdk-1-id-16
Intro trdk-1-id-16
Vladimir Kukharenko432 vues
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-redPoradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Poradnyk moje-poklykannya-metodyst-red
Miroslav Kussen924 vues

Dernier(20)

Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Віртуальна книжкова виставка-досьє «Держава нескорених – Україна!»
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky107 vues
111.pptx111.pptx
111.pptx
Svetlana Solyanik14 vues
EP_presentation_DD.pdfEP_presentation_DD.pdf
EP_presentation_DD.pdf
dereviankodenys17 vues
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform726 vues
Č-UKencik.na web..pptxČ-UKencik.na web..pptx
Č-UKencik.na web..pptx
savcenkoalena25 vues
katovani golodom.pptxkatovani golodom.pptx
katovani golodom.pptx
Бібліографи ОДБ ім. Т. Г. Шевченка21 vues
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 vues
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 vues

Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти

  • 1. Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти Наслідком бурхливого розвитку інформатизації суспільства, постійного зниження вартості послуг на використання глобальної мережі Internet та суттєве поглиблення процесів упровадження інформаційних технологій в освітню практику стала поява дистанційного навчання як найбільш перспективної, гуманістичної, інтегральної і орієнтованої на індивідуалізацію форми освітнього процесу. Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти. Воно призначене для широких верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання та стану здоров’я. Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології викладання матеріалу, здобувати повноцінну освіту або підвищувати кваліфікацію і має такі переваги, як гнучкість, актуальність, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність, відсутність географічних кордонів для здобуття освіти. Гнучкість дистанційного навчання полягає у можливості викладання матеріалу курсу з урахуванням підготовки та здібностей учнів. Це досягається створенням альтернативних сайтів (блогів) для одержання більш детальної або додаткової інформації із складних тем, або низки питань-підказок. Актуальність дистанційного навчання проявляється у можливості упровадження новітніх педагогічних, психологічних і методологічних розробок з розбиттям матеріалу на окремі функціонально завершені модулі (теми), які вивчаються у міру засвоєння і відповідають здібностям окремого учня або групи учнів. При дистанційному навчанні змінюється роль і вимоги до педагогів. Теоретичний матеріал складає лише невелику частку учбового процесу. Основне завдання – зорієнтувати учнів на творчий пошук інформації, уміння
  • 2. самостійно набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з використанням сучасних технологій. Педагоги-куратори дистанційного навчання повинні володіти сучасними педагогічними та інформаційними технологіями. Завдяки таким засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні обговорення засвоєного матеріалу створюється нове навчальне середовище, в якому учні почувають себе невід’ємною частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання. У свою чергу, педагоги повинні володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища, розробляти стратегії активної взаємодії між учасниками навчального процесу, підвищувати творчу активність учнів і власну кваліфікацію. Широкий доступ учнів до освітніх ресурсів, не обмежені часом та відстанню можливості працювати з електронними варіантами програмно- методичного забезпечення по тим чи іншим дисциплінам формують відповідний рівень предметного діалогу «вчитель-учень». У зв’язку із цим, новою функцією викладача є пошук діалогових комунікацій, що підвищують мотивацію навчання, сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів. Для того, щоб навчання було максимально ефективним, його потрібно правильно організувати за допомогою системи обов’язкових організаційних заходів. По-перше, необхідно встановити рівень базових знань з дисципліни у кожного учня (вхідний контроль), а також виявити їх індивідуальні дані – інтереси, потреби, ціннісні орієнтації. По-друге, з урахуванням мети і завдань навчальної дисципліни, а також результатів аналізу інформації про ціннісні орієнтації учнів, що була отримана на попередньому організаційному етапі, сформувати для учнів пакет навчально-методичного забезпечення в електронному вигляді. По-третє, ознайомити учнів з наявними навчально- методичними матеріалами, надати рекомендації щодо організації та методики роботи з різними складовими цього пакету, а також конкретну інформацію про доступ до інших сайтів, зміст яких буде корисним при самостійній навчально- пізнавальній роботі. Крім того, необхідно довести до відома учнів заплановані
  • 3. контрольні заходи, пояснити, у якій формі вони будуть проводитись, надати критерії оцінки знань. Запровадження в навчальний процес нових технологій навчання значно підвищує відповідальність педагога за якість навчально-методичних матеріалів, зміст яких потребує постійного поновлення і вдосконалення, а досвід традиційної організації навчального процесу – адаптації до нової системи комунікацій між вчителем і учнем. Застосування автоматизованих систем контролю знань, консультування і навчання за допомогою комп’ютерних технологій дозволяє істотно скоротити витрати часу вчителя на етапах контролю знань, зробити процес навчання більш яскравим і привабливим. За таких умов педагог виступає не тільки розробником електронного варіанту навчально-методичного забезпечення своєї дисципліни, а і керівником пізнавальних процесів. Оперативний зворотній зв'язок з учнем здійснюється за допомогою результатів тестової перевірки знань, що не тільки дає інформацію про успішність і рівень досягнень кожного окремого учня, а і ставить перед педагогом нові методичні задачі. Для переважної більшості педагогів, що спеціалізуються з дисциплін, не пов’язаних з інформаційними технологіями, актуальною залишається проблема розробки технічних та програмних засобів, а також адаптація традиційних освітніх ресурсів до нових технологій. Незважаючи на те, що технологічна основа навчального процесу у школі, у тому числі і сучасні інформаційні технології, швидко розвиваються, до цього часу не існує єдиної системи навчального інформаційно-програмного середовища. У зв’язку з цим, у більшості випадків комп’ютерне забезпечення дисциплін розробляється автономно з орієнтацією на конкретну дисципліну та конкретний навчальний заклад. Як правило, це сукупність програмного, текстового, методичного, тестового, аудіо та відео супроводу, що практично дублює інформацію з розділів підручників та попередніх методичних розробок. Дистанційну освіту забезпечують телевізійна, мережна та кейс технологія. Телевізійна технологія у більшій мірі має інформативний характер, однак з її допомогою процесом навчання можна одночасно охопити велику кількість населення. Мережна технологія – це використання засобів
  • 4. віддаленого доступу для одержання потрібної навчальної інформації, проведення контролю знань та індивідуальних консультацій з викладачами. Ця технологія значно ефективніша за традиційну тому, що вона орієнтується на індивідуалізацію навчання. Кейс технологія полягає у видачі портфеля з повним набором навчально-методичних матеріалів із кожної дисципліни. Інформація подається як у вигляді книжок, чи методичних вказівок, так і на CD-дисках, аудіо- та відеокасетах, у вигляді мультимедійних програм. Отже, перевагами дистанційної технології навчання є: доступність до більшого обсягу матеріалу через бібліотеки мереж; можливість роз’яснення незрозумілих тем як викладачем, так і іншими учнями (проведення відео конференцій, електронних обговорень тощо). Застосування сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій в навчальному процесі не тільки створює умови для більш ефективної самостійної роботи учнів, сприяє індивідуалізації процесу підготовки фахівців, а і суттєво змінює форми і зміст комунікацій між педагогом і учнем. За допомогою комп’ютерних технологій прямий і зворотній зв'язок «вчитель- учень» стає більш інтенсивним і активним.