Publicité
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
Publicité
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
Publicité
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
Publicité
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
Publicité
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
въпросник по бел  4 клас
Prochain SlideShare
Карти за игра по БЕЛКарти за игра по БЕЛ
Chargement dans ... 3
1 sur 22
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Кремена Ковачева(18)

Dernier(20)

Publicité

въпросник по бел 4 клас

 1. Въпросник по БЕЛ 1. Изброй звучните съгласни в българската азбука. 2. Изброй беззвучните съгласни в нашата азбука. 3. Коя е пропуснатата буква: бух__л, кок__л, чех__л, топ__л 4. Коя е правилната буква, направи проверка: бага__, морко___, джо___, ри__ка 5. Изкажи думите правилно: пакосник, радос, щаслив, спортис 6. Кои думи в речта познаваш? 7. Как откриваме съществителното име?
 2. 8. Как откриваме прилагателното име? 9. Как откриваме глагола в речта? 10. Какво проверяваме в тълковния реник? 11. Правилно ли са написани съществителните имена: збор, збогом, збирка, зготвя? 12. Кои думи наричаме сродни? 13. Коя част от думата наричаме корен на думата? 14. Коя част от думата наричаме представка? 15. Образувай три думи с представка.
 3. 16. Изброй пет представки. 17. Коя част от думата наричаме наставка? 18. Опразувай три думи с наставка. 19. Изброй пет наставки. 20. Правилно ли са написани думите: потреждам, одговоря, исход, расказвам? 21. С кой въпрос откриваме съществителните имена? 22. Коя от думите не е същаствително име: автомобил, Варна, въздишка, усмихнат? 23. Правилно ли са написани членуваните съществителни имена; пролета, радоста, храброста, помоща?
 4. 24. Кои са определителните членове за мъжки род? 25. Кои са пропуснатите букви?: пяс__к, зам__к, плам__к, мом__к, зал__к, моз__к, пис__к, санд__к. 26. С кои думи заменяме названията на имена и предмети? 27. Изброй личните местоимения за единствено число. 28. Изброй личните местоимения за множествено число. 29. Как откриваме глагола? 30. Кои граматически категории определяме на глагола? 31. Изговори глагола говоря във всички лица и числа.
 5. 32. Кой е глаголът в 3 л. мн.ч. – пея, скачат, пишеш? 33. Изкажи глагола съм във всички лица и числа в сег. вр. 34. Кой глагол е в сег. време – смяха, пишете, ще отидат? 35. Преобразувай глаголите от сег.вр. в мин.св.вр.: пея, рисува, скачате, пишеш. 36. Изкажи глагола съм в мин. св. време. 37. Преобразувай глагола скачах в бъдеще време. 38. Изкажи глагола пяха във всички лица и числа в бъдеще време. 39. С кои думи си помагаме, когато определяме времето на глагола?
 6. 40. Как откриваме прилагателните имена в речта? 41. По какво се съгласуват съществителните и прилагателните имена? 42. Правилни ли са написани думите кона, стена, камена? 43. Правилно ли са написани думите лъскъв, малак, хитар, тежак? 44. Как степенуваме прилагателните имена? Дайте пример. 45. Има ли степенувано прилагателно в изречението и кое е то? Орелът е най-силната птица. 46. Кое отприлагателните имена не може да се степенува? хубава, смела, кръгла 47. Кои думи наричаме синоними? 48. Намери синоними на думата умен.
 7. 49. Намери синоними на думата спорим. 50. Кое изречение е въпросително? 51. Кое изречение е съобщително? 52. Преобразувай съобщителното изречение във въпросително. България се е освободила от Османско иго на 3 март 1878 година. 53. Преобразувай въпросителното изречение в съобщително. Довечера ще има ли пълно лунно затъмнение? 54. Постави знака в края на изречението: Цял ден си мислех дали ще се справя с теса по математика 55. В кое лице, число и време е глагола изтичахте? 56. Изкажи три глагола в сегашно време.
 8. 57. Състави по едно съобщително и въпросително изречение. 58. Намери сродни думи на думата лов. 59. Намери синоними на думата чаровен. 60. Кои изречения са подбудителни? 61. Какво изразяват подбудутелните изречения? 62. Кои изречения са възклицателни? 63. Какво изразяват възклицателните изречения? 64. Когато преразказваме текст от енциклопедия, глаголът трябва да е в .............................. време. 65. Баснята е кратко литературно произведение, в което авторът придава .............................
 9. 66. Главните части на изречението са:....................... 67. Подлогът откриваме с въпроса.......................... и подчертаваме с ................................ 68. Скауемото откриваме с въпроса....................... и подчертаваме с .............................. 69. Сподед състава си колко вида изречения познаваме? 70. Според целта на изказване изреченията са ......................... 71. Кои думи наричаме синоними? 72. Кои думи наричаме антоними? 73. Дай три примера за антоними. 74. Изкажи три синонима на думата смел. 75. Дайте прмер за многозначност на думите. 76. Дайте пример за преносно значение на думите. 77. Дайте пример за пряко значение на думите.
 10. 78. Кой е подлогът в изречението?: Вълкът подгони страхливото зайче. 79. Какво по състав е изречението?: Петър, Иван и Методий направиха снежен човек. 80. Членувай правилно: Крал__ поръча на готвач__ да направи кейк. 81. Членувани ли са правилно съществителните имена? Човека и лъва спорели кой от двамата е по-силен. 82. Сказуемото и подлогът са части на изречението / речта. 83. Как наричаме изречението, което е съставено от няколко прости изречения? 84. Колко сказуеми има в простото изречение? 85. Непроизводни думи са думите състоящи се само от ..................... 86. Производните думи се образуват от непроизводните с помощта на.............................. и .................................. . 87. За получаването на ритмичност, музикалност и благозвучие в стихотворението авторите използват ................................
 11. 88. Когато в художествената реч предмети, лица, явления ги съпоставяме с други, това е ........................... 89. Като литературно изразно средство, олицетворението е ....................... 90. Епитетите са думи, които правят описанието ..................................... 91. Редът на думите в изречението са нарича ................................... 92. Сложни думи се образуват от................................, като връзката е чрез ................... или без.......................... Записват се ................................ или полу......................... 93. При члениването на същ. имена от ............................., които завършват на –т, се получава двойна буква –тт. Дай пример. 94. Кой израз е уместен в разговор с учител ? а) Донесох Ви тетрадката. б) Ето ти тетрадката, която поиска. в) Ако обичаш, вземи тетрадката. 95. Коя дума е многозначна ? а) телевизор б) гребен в) къща 96. Кое е най-подходящото заглавие за текста от диктовката? а) Рожденият ден на Пипи б) Пипи отива на училище в) Пипи попада в схватка
 12. 97. Какъв е видът на текста? а) разсъждение б) описание в) повествование 98. Кой израз е уместен в разговор с учител? а) Донесох Ви тетрадката. б) Ето ти тетрадката, която поиска. в) Ако обичаш, вземи тетрадката. 99. В кой ред всички думи са синоними? а) студ, студен, застудява б) мечта, мечти, мечтая в) студен, хладен, мразовит 100. Коя дума е антоним на умен? а) глупав б) мъдър в)странен 101. Коя дума е многозначна? а) телевизор б) гребен в) къща 102. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение? а) Палавото облаче отново се скри. б) Палавото момче е от нашия клас. в) Палавото коте избяга на двора. 103. Кое от изреченията е съобщително? а) Коя е любимата ви книга? б) Книгата е прозорец към света. в) Дай ми да прочета тази книга! 104. Кое от изреченията е просто? а) Дойде пролетта и цветята цъфнаха. б) Дъждът спря и небето се украси с пъстроцветна дъга. в) Есента нашари листата на дърветата с пъстри цветове. 105. Какво е значението на думата фъртуна в изречението: Зимната фъртуна свиреше в комина. а) преспа б) виелица в) приказка
 13. 106. В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род? а) баща, вятър, влак б) маса, път, море в) цвете, стол, чаша 107. В кой ред всички думи са прилагателни имена? а) болен, здрав, черни б) тъмнина, светлина, зима в) говоря, мълча, пиша 108. В кое време е глаголът скочих? а) сегашно време б) минало несвършено време в) минало свършено време 109. В кой ред всички думи са написани вярно? а) ръкавица, бъбриф, четеме б) гълъб, красив, купувам в) гараж, патека, гъпка 110. В кое изречение думата пролет е подлог? а) Лястовиците доведоха пролетта. б) Пролетта носи топлина и красота. в) Дърветата цъфтят през пролетта. 111. Коя дума е антоним на думата висок? а) дребен б) слаб в) нисък 112. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение? а) Майката нежно се усмихна на чедото си. б) Слънцето се подаде иззад облаците и се усмихна. в) Учителят се усмихна на децата в класната стая. 113. В кой ред всички думи са глаголи? а ) писаха, пиша, писател б) четем, четеше, ще четат в) играят, играч, игрище
 14. 114. В кое време е глаголът играя? а) сегашно време б) минало свършено време в) бъдеще време 115. кой ред съществителните имена са от женски род? а) картина, изложба, библиотека б) баща, поставка, слънце в) луна, филм, езеро 116. В кое изречение има три сказуеми? а) Момичето взе книгата, разтвори я и зачете приказката. б) Режисьорът на филма и операторът разговаряха с актьорите. в) Старецът се умори и спря за кратка почивка. 117. Кое от изреченията е просто? а) Щом звънецът иззвъня, училищният двор се изпълни с весели деца. б) Заекът се стресна от шума на счупеното клонче и побягна. в) През деня зимната пързалка се огласяше от весел детски смях. 118. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението? Ух, колко ме стресна а) точка б) въпросителен знак в) удивителен знак 119. От какво литературно произведение е откъсът? „Имало едно време един рибар. Той имал жена и три деца. Всеки ден рибарят отивал да лови риба…” а) приказка б) стихотворение в) разказ 120. Кой е авторът на стихотворението „Аз съм българче”? а) Емилиян Станев б) Иван Вазов в) Дора Габе 121. В кой ред думите са синоними? а) желан, желание б) красив, грозен в) красота, прелест
 15. 122. В кой ред думите са сродни? а) разговор, разписка, различие б) мъка, жал, печал в) писмо, писалка, писалище 123. Какви са подчертаните думи в изречението? ДОБРОТО СЕ ЗАБРАВЯ, А ЗЛОТО - НИКОГА. а) сродни б) антоними в) синоними 124. В кое изречение глаголът е употребен в преносно значение? а) Петелът разбуди стопаните. б) Розата ухае приятно. в) Вятърът лудува из гората. 125. На кой ред са написани само глаголи? а) мисля, разсъждавам б) бягам, беглец в) спорт, спортист 126. На кой ред са написани само сложни думи? а) години, русокос б) тъмносин, сенокос в) водопад, планински 127. В кое изречение думата листа е подлог? а) Падащите листа оформиха пъстър и мек килим. б) Направих си пано от пожълтелите листа. в) Роса блести по листата на цветята. 128. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? а) Купих си играта, която отдавна търся. б) Петър се разсърди, и си тръгна. в) Ти ще пишеш, а аз ще чета. 129. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението? ИСКАШ ЛИ В НЕДЕЛЯ ДА ОТИДЕМ НА КИНО
 16. а) с точка б) с въпросителен знак в) с удивителен знак 130. Какво изразно средство съдържа изречението? ЛИСТЕНЦАТА НА БРЕЗИЧКАТА СА КАТО СЪРЧИЦА. а) сравнение б) епитет в) олицетворение 131. Кой е авторът на романа за деца „Ян Бибиян”? а) Асен Разцветников б) Емилиян Станев в) Елин Пелин 132. В кой ред прилагателните имена са антоними? а) гол – бос б) стара – немощна в) бърз – бавен 133. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение? а) Лукът в салата е лют. б) Не обичам люти чушки. в) Лют студ скова земята. 134. В кой ред думите са сродни? а) къща, дом, сграда б) къща, къщичка, къщовница в) къща, прозорец, покрив 135. В кой ред има само съществителни имена? а) доброта, скачам, рисунка б) добър, лилия, бои в) Добринка, блок, Лилия 136. В кой ред прилагателните имена са съгласувани правилно със съществителните имена? а) весели момчета, сладко бебе, шарен шалче
 17. б) народна приказки, буйна река, високи планини в) силен глад, добър баща, червена роза 137. В кое изречение думата пролет е подлог? а) Лястовиците доведоха пролетта. б) Пролетта носи топлина и красота. в) Дърветата цъфтят през пролетта. 138. В кое изречение има пунктуационна грешка? а) Често се питахме дали пътищата тук са опасни. б) Опасни ли са пътищата тук. в) Внимавайте, че тук пътищата са опасни! 139. С коя дума ще довършите изречението „Езоп е известен като автор на ................. .”? а) разкази б) приказки в) басни 140. Кои качества обикновено се приписват на вълка в приказките и басните? а) тромав, лукав, неблагодарен б) хитър, коварен, страхлив в) глупав, кръвожаден, доверчив 141. В кое изречение е използвано сравнение? а) Ще го докоснеш, като се повдигнеш. б) Цветчето му е като камбанка. в) Огледа се, като влезе в стаята. 142. Какви изразни средства са подчертаните думи? Лятото отмина с ален мак в косата с тежък сноп на рамо, с огнен сърп в ръката. а) епитети
 18. б) сравнения в) повторения 143. На кой ред думите са сродни? а) връх, върхове, върхът б) вода, воденица, водопад в) дарба, талант, способност 144. Кой от изразите означава от време на време? а) от дъжд на вятър б) от игла до конец в) от кол и от въже 145. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение? а) Ножът падна и издрънча. б) Камъкът падна в дупката. в) Падна чудна лятна нощ. 146. В кое изречение подчертаната дума е глагол? а) Сложиха топлата пита на масата. б) Пчелите напълниха цялата пита с мед. в) Лили често пита майка си за съвет. 147. В кой ред всички думи са с представки ? а) предговор, предсказвам б) предпазлив, преде в) предимство, преден 148. На кой ред всички думи са написани правилно? а) кратък, попитал, бодар б) някакъв, рекъл, казал в) пъргъв, топъл, заминал 149. В кое изречение думата цар е подлог? а) Юнакът изпълнил задачата на царя. б) Царят имал само една красива дъщеря. в) Хората уважавали своя мъдър цар. 150. В кое изречение липсва запетая?
 19. а) Мащехата разбрала, че Снежанка е жива. б) Престорила се на старица за да я заблуди. в) Тя отхапала от ябълката и заспала дълбок сън. 151. Каква е подчертаната дума в изречението „Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете”? а) епитет б) сравнение в) олицетворение 152. В кое изречение има сравнение? а) Като порасна, ще си взема куче за домашен любимец. б) Сърцето на Стефчо трепна, като чу любимата песен. в) Пъстървата подскочи и блесна като сребърна стрела. 153. Какво произведение завършва най-често с изречението „Три дни яли, пили и се веселили”? а) разказ б) басня в) приказка 154. Кое от посочените произведения е от Иван Вазов? а) „Мила родино” б) „Обич” в) „Аз съм българче” 155. На кой ред всички думи са синоними? A) прекрасен, хубав, красив Б) скромен, стеснен, срамежлив В) нужен, необходим, употребен 156. В кое от изреченията подчертаната дума е употребена в пряко значение? A) Чу много горчиви думи. Б) Зарони горчиви сълзи. В) Пиеше горчиви хапчета.
 20. 157. Какви са подчертаните думи? Тебе лъжа - мене истина. A) синоними Б) антоними В) сродни думи 158. На кой ред всички думи са сродни? A) лош, лишен, лешник Б) простуда, студ, студент В) риболов, рибарски, риба 159. На кой ред всички думи са написани вярно? A) стенна, временна, особенна Б) скъпоценна, писмена, неизменна В) огнена, обикновенна, изкуствена 160. 10. В кое изречение има пунктуационна грешка? A) Ще дойдеш ли на рождения ми ден. Б) Ще дойдеш на рождения ми ден, нали? В) Ще дойдеш на рождения ми ден, моля те! 161. В кое изречение подчертаната дума е подлог? A) Времето се отмерва с часо вн и к . Б) Чухме звън на часо в н и к . В) Някъде звъни часов н и к . 162. Кратка поучителна история, в която чрез образите на животни се осмиват човешки недостатъци, е: A) стихотворение Б) басня В) разказ 163. Какво художествено средство е подчертаната дума? Бяла спретната къщурка, две липи отпред.
 21. Тука майчина милувка сетих най-напред. Ран Босилек A) епитет Б) сравнение В) олицетворение 164. Ран Босилек е автор на: A) „Родна реч” и „Родна стряха” Б) „Обичам те, родино” и „Татковина” В) „Де е България” и „Песента на синчеца” 165. Кое е вярно? A) Иван Вазов е написал „Аз съм българче”. Б) Eлин Пелин е написал „Мечо Пух”. В) Леда Милева е написала „Ян Бибиян”.
Publicité