Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Карти за игра по БЕЛ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Карти за игра по БЕЛ (19)

Plus par Кремена Ковачева (13)

Publicité

Plus récents (20)

Карти за игра по БЕЛ

  1. 1. Област БЕЛ /въпроси/ 1.Кои думи в речта познаваш? 2. Как откриваме съществителното име? 3. Как откриваме прилагателното име? 4. Как откриваме глагола в речта? 5. Какво проверявамев правописнияречник? 6. Кои думи наричамесродни ? 7. Коя част от думата наричамекорен на думата? 8. Коя част от думата наричаме представка? 9. Образувай три думи с представка. 10.Изброй пет представки. 11.Коя част от думата наричаме наставка? 12.Образувай три думи с наставка. 13.Коя е последнатабуква в думите радост, спортист, смелост? 14.Коя е последнатабуква в думите бряг, сняг, враг?
  2. 2. Област БЕЛ /въпроси/ 1. С коя буква започватдумите сбор, сбогом, сбирка, сготвя? 2. Какво проверявамев тълковния речник? 3. Коя част на думата наричаменаставка? 4. Образувай три думи с наставка. 5. Коя от думите не е същаствително име: автомобил, Варна, въздишка, усмихнат? 6. Когато членивамесъщ. имена от ж.р, ед.ч , завършващи на т се получава.....? 7. Кои са определителните членове за мъжки род? 8. С кои думи заменяме названията на имена и предмети? 9. Изброй личните местоимения за единствено число. 10. Изброй личнитеместоимения за множествено число. 11. Кои граматически категории определяме на глагола? 12. Изговори глагола говоря във всички лица, ед.ч. 13. Кой е глаголът в 3 л. мн.ч. – пея, скачат, пишеш? 14. Изкажи глагола съм във всички лица и числа в сег. вр.!
  3. 3. Област БЕЛ /въпроси/ 1. Кой глагол е в сег. време – смяха, пишете, ще отидат? 2. Преобразувай глаголите от сег.вр. в мин.св.вр.: пея, рисува, скачате, пишеш. 3. Изкажи глагола съм в мин. св. време. 4. Преобразувай глагола скачах в бъдеще време. 5. Изкажи глагола пях във всички лица и числа в бъдеще време. 6. С кои думи си помагаме, когато определяме времето на глагола? 7. По какво се съгласуват съществителните и прилагателните имена? 8. Коя правописнаособеност наблюдаватев прилагателните имена конна, стенна, каменна? 9. Как степенуваме прилагателните имена? Дайте пример. 10. Има ли степенувано прилагателно в изречението и кое е то: Орелът е най-силната птица. 11. Кое от прилагателните имена не може да се степенува: хубава, смела, кръгла? 12. Кои думи наричаме синоними? 13. Намери синоними на думата умен. 14. Намери синоними на думата спорим.
  4. 4. Област БЕЛ /въпроси/ 1. Кое изречение е въпросително? 2. Кое изречение е съобщително? 3. Преобразувай съобщителното изречение във въпросително. България се е освободила от Османско иго на 3 март 1878 година. 4. Преобразувай въпросителното изречение в съобщително. Довечера ще има ли пълно лунно затъмнение? 5. Постави знака в края на изречението: Цял ден си мислех дали ще се справя с теса по математика 6. В кое лице, число и време е глагола изтичахте? 7. Изкажи три глагола в сегашно време. 8. Състави по едно съобщително и въпросително изречение. 9. Намери сродни думи на думата лов. 10. Намери синоними на думата чаровен. 11. Кои изречения са подбудителни? 12. Какво изразяват подбудутелните изречения? 13. Кои изречения са възклицателни?
  5. 5. Област БЕЛ /въпроси/ 1. Какво изразяват възклицателните изречения? 2. Когато преразказваме текст от енциклопедия, глаголът трябва да е в .............................. време. 3. Баснята е кратко литературно произведение, в което авторът придава ............................. 4. Главните части на изречението са: ....................... 5. Как откриваме и подчертаваме подлога? 6. Как откриваме и подчертаваме сказуемото в изречението? 7. Според състава си колко вида изречения познаваме? 8. Според целта на изказване изреченията са ......................... 9. Кои думи наричаме синоними? 10. Кои думи наричаме антоними? 11. Дай три примера за антоними. 12. Изкажи три синонима на думата смел. 13. Дайте прмер за многозначност на думите. 14. Дайте пример за преносно значение на думите.
  6. 6. Област БЕЛ /въпроси/ 1. Дайте пример за пряко значение на думите. 2. Кой е подлогът в изречението?: Вълкът подгони страхливото зайче. 3. Какво по състав е изречението?: Петър, Иван и Методий направиха снежен човек. 4. Членувай правилно: Крал__ поръча на готвач__ да направи кейк. 5. Членувани ли са правилно съществителните имена? Човека и лъва спорели кой от двамата е по-силен. 6. Сказуемото и подлогът са части на изречението / речта. 7. Как наричаме изречението, което е съставено от няколко прости изречения? 8. Колко сказуеми има в простото изречение? 9. Непроизводни думи са думите състоящи се само от ..................... 10. Епитетите са думи, които правят описанието ..................................... 11. Като литературно изразно средство, олицетворението е ....................... 12. Производните думи се образуват от непроизводните с помощта на.............................. и .................................. .
  7. 7. Област БЕЛ /въпроси/ 1. За получаването на ритмичност, музикалност и благозвучие в стихотворението авторите използват ........................ 2. Когато в художествената реч предмети, лица, явления ги съпоставяме с други, това е ........................... 3. Редът на думите в изречението са нарича................................... 4. При члениването на същ. имена от кой род, които завършват на –т, се получава двойна буква –тт? Дай пример. 5. Кой израз е уместен в разговор с учител – учтива или в разговорна форма? 6. Коя дума е многозначна – телевизор, гребен, къща? 7. Какви са думите – студен, хладен, мразовит? 8. В кое значение са употребени думите – Палавото облаче отново се скри. 9. Какво по цел на изказване е изречението – Дай ми да прочета тази дума! 10. Какво според състава е изречението - Дъдждът спря и се появи пъстроцветна дъга. 11. Намери синоним на думата фъртуна. 12. От кой род са същ. имена? – баща, вятър, влак
  8. 8. Област БЕЛ /въпроси/ 1. В кое време е глаглът скочих? 2. Кой е подлогът в изречението? – Дърветата цъфтят през пролетта. 3. На коя буква завършват думите? – пантоф, картоф, чаршаф. 4. Коя дума е антоним на висок? 5. Кави като части на речта са думите? – четем, пея, скачате. 6. В кое време, лице и число е глаголът играя? 7. Колко сказуеми има в изречението? – Момичето взе книгата, разтвори я и зачете приказката. 8. С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението? – Ух, колко ме стресна! 9. Кой е авторът на стихотворението „Аз съм българче“? 10. Какви думи са писмо, писалка, писалище? 11. Кой е авторът на романа „ Ян Бибиян“? 12. Езоп е известен като автор на .....? 13. Кои препинатени знаци познаваш в средата на изречението?

×