Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Карти за игра по ЧП

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à Карти за игра по ЧП (11)

Publicité

Plus par Кремена Ковачева (15)

Plus récents (20)

Publicité

Карти за игра по ЧП

  1. 1. Област ЧП /въпроси/ 1. Телата са направениот ............................? 2. Собствена форма и собствен обем имат..............? 3. Мястото, което заемат телата в пространството се нарича..................? 4. Газообразното състояние на водата е ..............? 5. Процесът, при който водатасе превръща във водни пари се нарича.....? 6. Въздухът е прозраче газ, без цвят и мирис и поддържагоренето, да или не? 7. Живите организми се отличаватот неживите по.....? 8. Кои организми се хранят самостойно? 9. Организми, които се хранят несамостойно и не са прикрепени с корени в почвата са...? 10. Средата на живот на един организъм е ...? 11. Коя е средата а живот на лебеда, шарана и медузата? 12. Кое от изброените растения вирее високо по планинскитесклонове? – планинскибожур, еделвайс, нарцис? 13. За опора и движениена тялото служи...?
  2. 2. Област ЧП /въпроси/ 1. От какво се предпазватрастенията чрез приспособлениятадълги корени и листа, покрити с восъчен слой? 2. Кой е производителятв хранителнатаверига? 3. Кой човешки орган се намирав гръдния кош? 4. Коя част от тялото управлява всички органи и дейността на цялото тяло? 5. Броят на ударите на сърцето за 1 минута се нарича ...? 6. Масата на телата имерваме с...? 7. Ако прелеем мляко от бутилка в тенджера, то ще промени .... 8. Въздухът има .....? 9. Трите агрегатни състояния на водатаса...? 10. Непрекъснатото движение на водата в природатасе нарича...? 11. Изброй видоветевалежи. 12. Кои процеси се отнасят за всички живи организми? 13. Кое е приспособлението на някои животни за предпазванеот враговете? 14. Състави хранителна верига.
  3. 3. Област ЧП /въпроси/ 1. Ледът е ........................ агрегатно състояние на водата. 2. Скалния орел, дивата коза и скалолазката са обитатели на високите / ниските части на планините. 3. Клекът, леската и шипката са дървета, храсти или тревисти растения? 4. Кой орган служи на растенията сами да произвеждат храната си? 5. В резултат на кой от посочените процеси замръзналото пране на простора изсъхва? 6. Какво движение извършва люлеещата се люлка? 7. Смяната на сезоните се дължи на....? 8. Най-добрата почивка за човешкия мозък е ...? 9. Праволинейно движение наричаме...? 10. При падането си от дървото какво движение извършва ябълката? 11. Виенското колело извършва ... ? 12. Коя е причината всяко свободно падащо тяло да пада на Земята?
  4. 4. Област ЧП /въпроси/ 1. Как влияе силата на триене върху движещите се тела? 2. Когато едно тяло издава звук, то извършва ...? 3. Какво енергия? 4. Запасена енергия имат ...... 5. Изброй източници, които не замърсяват въздуха. 6. През звукоизолаторите, звукът преминавалесно / трудно? 7. Кои тела се привличатот магнитите? 8. Кое вещество е добър проводникна топлина? 9. При охлаждане воднатапара се ................. 10. Какво променясилите? 11. В резултат на кой процес се получава звук? 12. Какво е почва? 13. Планентите са небесни тела, които ................... 14. Слъчевите лъчи се разпространяваткато извършват праволинейно/ криволинейно движение.
  5. 5. Област ЧП /въпроси/ 1. Смяната на деня и нощта се дължи на... . 2. С коя от думите се назовава среда на живот – суша, температура, храна? 3. От коя група са животните – крокодил, гущер, змия? 4. Изкажи две характеристикина птиците. 5. Какво приспособлениепритежаватрастенията живеещи по сухите места? 6. Важно условие за здравето на човека е ... . 7. Каква е форматана Земята? 8. В кои точки мислената ос на Земята я пресича? 9. За колко време Земята се авърта около оста си? 10. За колко време Земята се завърта около Слънцето? 11. Земята се върти около своята ос от запад към изток или от иток към запад? 12. По кое време на деня Слънцето достига най-високатаси точка? 13. Как се наричамислената линия по която Земята около Слънцето? 14. У нас е лято, когато към Слънцето е наклонен Северния/Южнияполюс. 15. Кои небесни тела излъчват собствена светлина?
  6. 6. Област ЧП /въпроси/ 1. Коя е най-бликатадо нас звезда? 2. Слънцето е огромно кълбо от горещи ..... . 3. Кой е естествения спътник на Земята? 4. Луната е кълбо, което е съставено от..... . 5. Луната прави една пълна обиколкаоколо Земята за ... . 6. Защо виждамеЛуната? 7. Коя планета е най-близо до Слънцето? 8. Коя е най-далече от Слънцето? 9. Кои две планети са съседни на Земята? 10. Кои са планетите гиганти? 11. Кажи имената на две вътрешни планети. 12. Кажи имената на две външни планети. 13. Кажи името на една планета джудже. 14. С хриле дишат животнитеот групата на ..... . 15. Листопадът е процес, при който ...... .
  7. 7. Област ЧП /въпроси/ 1. Да се храниш здравословно означава.... . 2. Здравословнияначин на живот включва.... . 3. При замръзване водата преминавав ... . 4. Полезни изкопаеми богати на метали са ... . 5. Природни гориваса .... . 6. Плодородието на почвата зависи от количествот на ......... . 7. В коя мерна единицасе имерва температурата? 8. Видоветесреда на живот са два и те са ... . 9. Пирин, Рила и Централен Балкан са .... . 10. В хранителните вериги производители са... . 11. Зрението, вксът, слухът, обонянието и допирътса нашите ... . 12. Твърди природнигориваса ... . 13. Течни природнигориваса ... . 14. Материалът за изработванена облеклото на пожарникаритетрябва да е добър ... 15. В опрашваето на растенията участват и животни от групата на ... .
  8. 8. Област ЧП /въпроси/ 1. Как наричамепроцеса, при които живите организми създават свои наследници? 2. Дишането е основен жизнен процес, при който живитре организми вдишват.... . 3. Зеленото вещество, намиращо се в листата на растенията се нарича... . 4. Животни, които дишат разтворения във водата кислород, дишат с ... . 5. Животните, които дипат кислородаот въздуха, дишат с ... . 6. Тичинкитеи плодникаса части на .... 7. Опрашването е процес, при който цветния прашец попадавърху ... . 8. Оплождането при растенията се извършва в ... . 9. Зачатъкът на нов организъм се нарича.. . 10. Жизнения цикъл на кокошката включватри етапа и те са : ... 11. Бозайницитеса фрупа животни, които ... . 12. Бременносте пероида, през който зародишът на бозайникапрекарвав ... . 13. Животнитесе групиратв две големи групи и те са ... . 14. Парковете в населените места са кътчета в природата, създадени и поддържани от ... 15. Основнитеусловия за живот на живите организми са .. .
  9. 9. Област ЧП /въпроси/ 1. Какво изключениее пингвинът? 2. Какво знаем за щраусът? 3. Птицечовкатае ...., който... . 4. Свързани ли са обитателите на една средана живот и как? 5. Колко вида среди на живот познавате? 6. Изброй две приспособленияна хищниците. 7. Дай пример за животно със защитна окраска. 8. Дай пример как оцеляват животнитеи растенията през зимата. 9. Дай пример за животно притежаващо предупредителнаокраска. 10. Какво наричамесъобщество? 11. Дай пример за естествено и изкуствено съобщество. 12. Колко вида водни басейни познаваме според вкуса на водата? 13. Колко вида планктон познавате? 14. Дай пример за животно живеещо в сладководни води? 15. Дай пример за животно живеещо в Черно море.

×