Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Gr 8 4th aralin 2 march 25 tg

 1. 1 Nakapokus ang Aralin 2 sa mga pangyayari at simulain ng pag- unladng damdamingNasyonalismosa Silangan at timog Silangang Asya. Gayundin, upang makita ang ugnayan ng nakaraang Aralin, susuriin ang kaugnayanng Kolonyalismo at Imperyalismong Kanluranin sa pag-unlad ng damdaming Nasyonalismo ng mga Asyano. Sa pagkakataong ito ay pagtutuunanngpansinang pag-usbongngdamdaming Nasyonalismo ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya. Mahalagang maipaunawa sa mga mag-aaral ang malapit na ugnayan ng Aralin 1 at Aralin2. Bigyang-diin na ang mga karanasan ng mga Asyano sa panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismong Kanluranin noong ika-16 hanggang ika-19 na siglo ay nagbigay-daan sa pag-unlad ng damdaming nasyonalismosamga bansa sa Asya. Susuriin din kung bakit magkakaiba at hindi sabay-sabayangpag-unladatpagpapamalas ng nasyonalismo sa mga bansa sa dalawang rehiyon ng Asya. Higit sa lahat, dapat maunawaan ng mga mag-aaral kung paano niya maipamamalas ang damdaming nasyonalismo sa kasalukuyang panahon. Ito ang Focusquestion parasa Aralin2. Hindi itoagad itatanongng gurosa mag-aaral. Hayaanlang ang mga mag- aaral na basahinang panimulangbahagi ngAralin2upang silaay magkaroonng ideyasanilalamannito. Maaaring manggalingsaguro o sa mag-aaral ang focusquestion. Itoay isasagawasa Gawain1 at 2 sa bahagi ng Alamin.
 2. 2 Layuninng bahagi na itona malamanng guro ang lawakng kaalamanat pag-unawang mgamag-aaral sa paksa. Sa Aralin1, mayroongdalawanggawainpara sa bahagi ng Alamin. Itoayang Picture AnalysisatGeneralizationTable. Angmgasagotng mag-aaral sa bahagingitoay magbibigayngideyasaguro kungalingbahagi ng Aralinangbibigyanniyangmas mahabangoras at karagdagang gawainat alingbahagi namanang nauunawaanna ng mga mag-aaral. Kunggayon,maaaringmagdagdag ang guro ngmga gawainmaliban sa mga mungkahi samodyul na itobatay sa pangangailanganng kaniyangmgamag-aaral Layuninng Gawain1. Picture Analysisnamapukawanginteresngmga mag-aaral tungkol saAralin2. Ipasuri samga mag-aaral ang larawansa pamamagitanngpagsagot sa mga gabayna tanong. Mapapansinna ang mga tanong1 hanggang5 ay pagdulogsa pagkakaunawangmag-aaral sa mga simbolismongginamitsalarawan. Samantalaangtanong bilang6 naman ay masasagotgamitang kanilangnaunawaansaAralin1. Sa pamamagitannitoay matutukoyngguro kunglubosna naunawaanang aralintungkol saKolonyalismoatImperyalismongKanluraninsaAsya. Angtanong bilang7 namanang siyangfocusquestionparasa Aralin2. Mapapansinna itoay kahalintuladngtanongna nabasa ng mag-aaral sa panimulangbahagi ngAralin2. Makikitaang tanongna ito sa iba’tibanggawainat bahagi ng Aralin2. Hindi eksaktongkatuladna tanongang makikitasaibang bahagi ng Aralin2 subalitkahalintuladng ideyangfocusquestion. Halimbawa 1. Ano ang kaugnayan ng kolonyalismo at imperyalismong Kanluranin sa pag-usbong ng damdaming Nasyonalismo Asya? Makikita ang tanong na ito sa Gawain 5.
 3. 3 AngGawain 2. Ang akingpag-unawaaysasagutinsa pamamagitanngpaggamitng GeneralizationTable. Ang GeneralizationTable ayisanghalimbawangMap of Conceptual Change. Sa pamamagitannitoaymakikitaangpag-unladng kaalamanat pag-unawang mgamag-aaral tungkol sapaksa. Pasagutansa mag-aaral ang apat na tanong. Ilalagaynila ang kanilangsagotsa unangikalawangkolum AngAkingNaunang Pagkakaunawa ngGeneralizationTable. Samantalaang mga natitirangkolummulasaAngakingNatuklasanat PagwawastongGinawa hanggangsaAngAkingPaglalahat ay sasagutansa hulingbahagi ngPaunlarin. Mapapansinna ang mga tanongbilang3 at 4 ay may kaugnayano kahalintuladngfocusquestion naunangnabatidsa Gawain1. Katuladng nabanggit,makikitaatitatanongngguro ang kahalintuladnatanongngfocusquestionsaiba’tibang bahagi ng Aralin. Layuninnitonamaipaalalasamag-aaral ang pangunahingkaalamanatpag-unawanadapat nilangmatutuhan sa aralingito. Gayundin,makatutuloongitosapaggabayng guro upangmasagot ng mag-aaral ng wastoang GeneralizationTable sa hulingbahagi ngPaunlarin. Angsagot ng mag-aaral sa GeneralizationTable ay pansamantalangitatabi sakanilangportfolioosakanilang journal.
 4. 4 Pagkataposng bahagi ng Alamin, inaasahannamatutukoy o maisasagawangguro ang mga sumusunod: 1. Mga paunangkaalamanat pag-unawangmga mag-aaral tungkol saaralin. 2. Mailahad ang pangunahingtanongkaugnaysaaralin. 3. Maipaliwanagsamga mag-aaral ang mga sakop at daloy ng aralin.
 5. 5 Angbahagi ng Paunlarinaymay layuninnapagtibayinat palawakinangmga paunangkaalamanng mga mag-aaral ukol sa aralin.Sa bahagingitomakikitaangmga karagdagangbabasahino tekstona siyangmagpapalawakngkaalamanng mga mag-aaral. Magbibigaydinang gurong mga mapanghamonggawainna makatutulongupangmapalawakngangpag-unawang mga mag- aaral sa aralin. Bahagi dinng Paunlarinangmga pormatibong pagtataya (formative assessment). Bago talakayinangnilalamanngNasyonalismosaSilanganat TimogSilangangAsya,ipagawasamag-aaral ang mungkahinggawain: Simbolong Nasyonalismo Ipaguhitsamag-aaral ang naisipna simbolongnasyonalismo batay sa kanilangmganatutuhansa Aralin2 ng Modyul 3. Tumawag ng mag-aaral upangipaliwanagangkanilangiginuhit. Matapos ang pagpapaliwanagngsimbolo,idikitsapisaraang mapa ng Asya,tumawagng mag-aaral upangidikitanglarawanng mga kilalangpinunongNasyonalismongAsyanosaSilangangAsya. Itanongsa mag-aaral,Paanonga ba umusbongangdamdaming NasyonalismosaChinaatsa Japan? Ipaliwnagnaitoay masasagotsa pamamagitanng pagbabasasa mga tekstoat sa pagsasagotng mga gawainsa modyul naito.
 6. 6 Sa pagtalakayng pag-unladngNasyonalismosaChina. Mahalagang balikanangmga patakaranna ipinatupadngmga imperyalistangKanluraninatepektonitosapamumuhayngmgaTsino. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano itonakaapektosapag-unladng damdamingNasyonalismosaChina. Talakayinitosa pamamagitanngpaglalahadngmga sanhi at bunga dalawangrebelyon. Ipasuri samag-aaral kungbakit naganapang rebelyoatano ang pangunahinglayuninngmgaito. Mahalagang bigyang-diinangkahalagahannakaganapanna itosa pag-unladngdamdamingNasyonalismosaChina. Sa pagtalakay,maaaringipalahadsamag-aaral ang mga nangyari sa pamamagitanngsumusunod: 1. Paggawa ng timeline 2. Pagpapakitang maiklingdula-dulaan 3. Pagpapagawang flowchartof events at ipaliwanagito
 7. 7 Magbigayna maiklingpanimulatungkolsapagkakaibang ideolohiyangDemokrasyaatKomunismo. Ipalahadsamag-aaral kungpaano nakapasoksa Chinaangdalawangideolohiya. Ipabasasa mag-aaral ang nilalamanngmodyul tungkol sa paglaganapng ideolohiyangDemokrasyaatKomunismosaChina. Maaaring gawinang sumusunodsapagtalakay: 1. Paggawang timeline 2. Pagpapakitang maiklingdula-dulaan 3. Pagpapagawang flowchartof events at ipaliwanagito 4. Pagsasatao - SunYat Senat Mao Zedong 5. Historical Map – gamit ang mapaay tukuyinangmga lugar kungsaan naganap ang mahahalagangpangyayari namay kaugnayansa pag-unladngdamdamingNasyonalismosaChina.
 8. 8 Pasagutansa mag-aaral ang mga Pamprosesong Tanong sa talakayan. Hindi nangangahulugan naitoay itatanongsa pagkataposangpagtalakaysa paksa. Maaari itongitanongsa ano mangbahagi ng talakayan. Hininikayat dinang mga guro na magbigayngkaragdagang tanongbatay sa pangangailanganngkanilangmgamag-aaral. Bigyang-diinangpaglalarawansakatangianng damdamingNasyonalismonanabuongmga Tsino. Mahalaga upangmakitaang pagkakaibang paraan ng pagpapamalasngdamdamingNasyonalismong mga Asyano.
 9. 9 Sa pagtalakay ng pag-unladngNasyonalismosaJapan. Mahalagang balikanangmga patakaranna ipinatupadngmga imperyalistangKanluraninatepektonitosapamumuhayngmga Hapones. Ipasuri samag-aaral kungpaanoito nakaapektosapag- unladng damdamingNasyonalismo saJapan. Ipabasasa mag-aaral ang nilalamanngmodyul tungkol sa pag-usbongngdamdamingNasyonalismosaJapan. Maaaring gawinang sumusunodsapagtalakay: 1. Paggawang timeline 2. Pagpapakitang maiklingdula-dulaan 3. Pagpapagawang flowchartof events at ipaliwanagito 4. Pagsasatao - EmperadorMutsuhito 5. Picture Talk – gamit ang mga larawanna nagpapakitangmga impluwensiyaatkaisipannamulasa mga dayuhan,ipaliwanagkung paano naiibaangnagingreaksiyonngmga Haponessa imperyalismongKanluranin. Pasagutansa mag-aaral ang mga PamprosesongTanongsa talakayan. Hindi nangangahulugannaitoayitatanongsa pagkataposang pagtalakaysapaksa. Maaari itongitanongsa ano mang bahagi ng talakayan. Hininikayatdinangmgaguro na magbigayng karagdagangtanongbatay sa pangangailanganng kanilangmgamag-aaral.
 10. 10 Pasagutansa mag-aaral ang Gawain3. Ipalahadsa klase ang kanilangsagot. Hikayatinangibapang mag-aaral na magbigay ng kanilangpunao karagdagangkaalamansa sagot ngnaglalahad. Gamitinang mga pamprosesongtanongsapagtalakayat pagpoprosesonggawaingito. Mahalagang maipasuri samag-aaral ang magkaibang paraan ng pagpapamalasngChinaat Japan ng damdaming Nasyonalismo. Bigyang-diinkungpaanohinarapngdalawang bansa anghamon na dulotngkolonyalismoatimperyalismong Kanluranin Maaaring bigyanng marka ang gawaingitosubalithindi dapat i-rekordatgamitingbatayansa pagbibigayngmarka.
 11. 11 Bago talakayinangpaksa tungkol sapag-unladngdamdaming NasyonalismosaTimogSilangangAsyaayipagawasamag-aaral ang sumusunod: Nasyonalismongayon! 1. Pagsaliksikinangmgamag-aaral ng balitatungkol sa pagpapamalasngdamdamingNasyonalismosakasalukuyan. 2. Ipaliwanagkungbakitnasabi naang napilingbalitaay nagpapamalasngdamdamingNasyonalismo. Pagkataposmaipaliwanagangnilalamanngbalita,idikitsa pisaraang mapa ng Asya,tumawagng mag-aaral upangidikitang larawanng mga kilalangpinunongNasyonalismongAsyanosa TimogSilangangAsya. Itanongsa mag-aaral: Bukodsa Pilipinas,paanoipinamalasngibapangbansasa TimogSilangangAsyaangdamdamingnasyonalismo? Hindi kinakailangannamasagotagad ang tanong. Ipaliwanagna masasagotito sa pamamagitanngpagbabasasa tekstoat pagsasagotsa mga gawainsa aralinna it
 12. 12 Bago ang pagtalakaysa nilalamanngNasyonalismosa Indonesiaayipaturosamapa kungsaan ito matatagpuan. Balikanangmga patakaran na ipinatupadngmga mananakopna Kanluraninatang epektonitosapamumuhayngmga Indonesian. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano hinarapng mga Indonesian ang mga patakarangito na siyangnagbigay-daansapag-usbongng damdamingNasyonalismosaIndonesa. Gamitinang chart na itosa pagtalakaysa mga makabayang samahanna itinatagsa Indonesia. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano ipinamalasngmganabanggitna samahanang damdaming NasyonalismosaIndonesia. Maaari rin na magsagawang isang“OpenHouse Activity”. Sa gawaingito, magtatayong kani-kaniyangboothangmga mag-aaral batay sa makabayangsamahanna itinatagsa Indonesia nanaitalaga sa kanilangpangkat. Gagawa silangflyers,mgaposterad o kahitna simplengpaanyayaupangilahadanglayuninngkanilangsamahan. Iikotang ibapang mag-aaral sa bawatbooth at makikinigsa paliwanagngtagapagsalitangsamahan. Ipasuri sa mga tagapakinigangpagkakatuladatpagkakaibangmga makabayangsamahanna itinatagsa Indonesia. Pasagutansa mag-aaral ang mga PamprosesongTanongsa talakayan. Hindi nangangahulugannaitoayitatanongsa pagkataposang pagtalakaysapaksa. Maaari itongitanongsa ano mang bahagi ng talakayan. Hininikayatdinangmgaguro na magbigayng karagdagangtanongbatay sa pangangailanganng kanilangmgamag-aaral.
 13. 13 Bago ang pagtalakaysa nilalamanngNasyonalismosaBurma ay ipaturosa mapa kungsaan itomatatagpuan. Balikanangmga patakaran na ipinatupadngmga mananakopna Kanluraninatang epektonitosapamumuhayngmga Burmese. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano hinarapng mga Burmese ang mga patakarangito na siyangnagbigay-daansapag-usbongng damdamingNasyonalismosaBurma. Gamitinang graphicorganizersapagtalakaysa mga pagkilos na ginawaat samahangitinatagng mga Burmese upangipamalas ang damdamingNasyonalismo. Pasagutansa mag-aaral ang mga PamprosesongTanongsa talakayan. Hindi nangangahulugannaitoayitatanongsa pagkataposang pagtalakaysapaksa. Maaari itongitanongsa ano mang bahagi ng talakayan. Hininikayatdinangmgaguro na magbigayng karagdagangtanongbatay sa pangangailanganng kanilangmgamag-aaral.
 14. 14 Bago ang pagtalakaysa nilalamanngNasyonalismosa Indochinaayipaturosa mapa kungsaan itomatatagpuan. Bagama’t sa kasalukuyanay hindi naitotinatawagna Indochina,ipaturosa mapa kungano-anoang mga bansasa kasalukuyannadatingbahagi nito. Balikanangmga patakaran na ipinatupadngmga mananakopna Kanluraninatang epektonitosapamumuhayngmga Asyanosa Indohina. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano hinarapng mga mamamyan sa mga lugar na bumubuosaIndochinaangmga patakarang itona siyangnagbigay-daansapag-usbongngdamdamingNasyonalismong mga Asyanosa Indochina. Gamitinang graphicorganizersapagtalakaysa mga pagkilos na ginawaat samahangitinatagng mga Asyanosa mga lugarna sakopng IndochinaupangipamalasangdamdamingNasyonalismo. Pasagutansa mag-aaral ang mga PamprosesongTanongsa talakayan. Hindi nangangahulugannaitoay itatanongsa pagkataposang pagtalakaysapaksa. Maaari itongitanongsa ano mang bahagi ng talakayan. Hininikayatdinangmgaguro na magbigayng karagdagangtanongbatay sa pangangailanganng kanilangmgamag-aaral.
 15. 15 Bago ang pagtalakaysa nilalamanngNasyonalismosa Pilipinas ayipaturosa mapa kungsaan itomatatagpuan. Balikanangmga patakaran na ipinatupadngmga mananakopna Kanluraninatang epektonitosapamumuhayngmga Pilipino. Ipasuri sa mag-aaral kungpaano hinarapng mga Pilipinoang mga patakarangito na siyangnagbigay-daansapag-usbongng damdamingNasyonalismongmgaAsyanosaPilipinas.
 16. 16 Gamitinang graphicorganizersapagtalakaysa mga pagkilosnaginawang mga Pilipinoupangipamalasang damdamingNasyonalismo. Maaaring ipagawaan sumusunodnagawainsa pagtalakayng NasyonalismosaPilipinas: Maaaring gawinangsumusunodsapagtalakay: 1. Paggawang timeline 2. Pagpapakitang maiklingdula-dulaan 3. Pagpapagawang flowchartof events at ipaliwanagito 4. Pagsasatao - Jose Rizal at AndresBonifacio 5. Filmviewing–pagpapanoodngmga dokyumentaryoo pelikulanamay kaugnayansaKilusangPropagandaat Katipunan.
 17. 17 Pasagutansa mag-aaral ang Gawain4. Ipalahadsa klase ang kanilangsagot. Hikayatinangmag-aaral na magbigayng kanilangpunao karagdagangkaalamansa sagot ng naglalahad. Gamitinang mga pamprosesongtanongsapagtalakayat pagpoprosesonggawaingito. Mahalagang maipasuri samag-aaral ang magkaibang paraan ng pagpapamalasngPilipinas,Indonesia,Indochinaat Myanmar ng damdamingNasyonalismo. Bigyang-diinkungpaano hinarapng mga nabanggitna bansaang hamonna dulotng kolonyalismoatimperyalismongKanluranin Maaaring bigyanng marka ang gawaingitosubalithindi dapat i-rekordatgamitingbatayansa pagbibigayngmarka.
 18. 18 Pagsulatinngsanaysayangmga mag-aaral batay sa kanilang mga naunawaantungkol sakaugnayanng mga karanasanng mga Asyanosa SilanganatTimogSilangangAsyanoongpanahonng kolonyalismoatimperyalismongKanluraninnoongika-16hanggang ika-19 na siglo. Ipaalalasa mag-aaral na bibigyang-diinsasanaysayangnaging reaksiyonngmga Asyanosamga patakarang ipinatupadngmga mananakopna Kanluranin. Upang magsilibinggabaysaorganisasyonngideyangmga mag-aaral sa kanilangisusulatnasanaysay,ipaalalanakailangan nilangmasagotang mga tanongna ito. Tumawagng mag-aaral sa susunodna pagkikitaupangbasahin ang isinulatnasanaysay. Matatandaanna tinalakaydinangpag-unladng NasyonalismosaTimogatKanlurangAsyasa Aralin2 ng Modyul 3. Sa pamamagitanng gawaingitoay inaasahannamabuo ang pangkalahatangideyaatpag-unawangmag-aaral tungkol pag-unlad ng NasyonalismosaAsya. Upang maisagawaitoay bubuong flowchartangmga mag-aaral mulasa epektongmgapatakarang ipinatupadngmgamananakopna dayuhansa pamumuhayngmga Asyanohanggangsa mga nagingreaksiyonngmgaAsyanoupang harapinang hamonng pananakopna nagbigay-daansapag-usbong ng damdamingNasyonalismosaAsya. Tumawagng mag-aaral upang ilahadatipaliwanagang kanilangnabuongflowchartsaklase.
 19. 19 Bago ang araw na pasasagutanang Gawain7, ipaalalasa mga mag-aaral na dalhinangmap of conceptualchangenamay paunangsagot (Gawain2). Sa Gawain7, sasagutanng mag-aaral ang hulingtatlongkolumng GeneralizationTable: angAngakingmga NatuklasanatPagwawastong Ginawa,AngAkingmga Patunayat AngAkingPaglalahat. Dapat suriinngguro kungtama ang sagot ng mga mag-aaral sa hulingdalawang bahagi ng Gawain13. Mga hakbang: 1. Pasagutansa bawatisaang huling tatlongkolumngGawain7. 2. Pagkatapos,gumawang katuladna mapof conceptualchangesapisara. Ipasulatsa mag-aaral ang kanilangmgasagotdito. 3. Magsagawa ng pagsusuri. Hikayatinangmga mag-aaral na suriinang kanilangmgasagot. Matapos ang pagsagotsa Gawain 7, makikitangguro kung umunladbaang kaalamanat pag-unawang mga mag-aaral. Kungsa puntongito, mayroonpangmga katanunganang mga mag-aaral, maaari itongsagutinngguro o kaya ay itanongsaklase upangibahagi ng ibangkamag-aaral ang kanilangsagot. Sa bahagingito, maaaringmagbigayng mahabangpagsusulitang guro. Maaari dingbalikanangmga tanong at mga bahagi ng aralinna hindi pagaanong nauunawaanngmag-aaral.
 20. 20 Angbahagi ng PagnilayanatUnawainay may layuninna palaliminangpag-unawangmag-aaral ukol saaralinsa pamamagitanngmga mapanghamonggawain. Isinasagawasa bahagingitoang pagninilay –ibigsabihinbabalikan,susuriinng mag-aaral ang kanilangkaalamanatpag-unawa,aalaminkung alinsa mga bahagi ng aralinang hindi pagaanongnaunawaanat ano ang kanilangrealisasyon. Bukodditoaykailangandin nilangmapatunayannanaunawaannilaang aralinsa pamamagitanngpagsagot sa pangunahingtanongkayatitoay tinawagdinna unawain. Ipagawaang Gawain8. Layuninnitona isulatng mag-aaral ang kanilangsaloobinatpanataupangmaisulong ang kaunlaranat maprotektahanangkalayaanng sariling bayan. Matapos maisulatngmag-aaral ang kanilangpanata, ipabasaitosa harap ng klase at ipaliwanagangnilalaman nito. Maaaring ipaskil sabulletin board angpinakamahuay na panata.
 21. 21 Bilangpanghuinggawainsabahagi ng PagnilayanatUnawain,pasulatin ng repleksiyonangmgamag-aaral ukol sa kanilangmgarealisasyonat opinyontungkol saginawangpagsusuri. Sapuntongito, malayaang mag-aaral na ipahayagang kanilangdamdamintungkol sakahalagahan ng pag-usbongngdamdamingNasyonalismobilangtugonsa kolonyalismoatimperyalismongKanluranin. Gayundin,dapatay makapagbigayngrepeleksiyonangmgamag-aaral kung paanoniya maipamamalasangdamdamingNasyonalismosakasalukuyang panahon. Sa bahagingitodapat masigurongguro na malinawnasa mga mag-aaral ang mga kaalamanat pag-unawana kanilang natutuhanmulasa aralin. Makatutulongitoupang maisakatuparanngmga mag-aaral ang gawainsa hulingbahagi ng modyul,angIlipat/Isabuhay.
 22. 22 Angbahagi ng Ilipat/Isabuhayanghulingbahagi ng modyul. Sabahagingito, ililipatoisasabuhayngmga mag- aaral ang kanilangmganatutuhanmulasa aralin. Isasagawa itosa pamamagitanng pagtupadsa mga gawainna kinapapaloobanngmgasitwasyonnakasalukuyangnangyayari o kaya ay maaaringkaharapinng mga mag-aaral (real life situationsandreal-worldsetting). Sapamamagitannito, masasanayang mga mag-aaral sa pagigingmapanuri, mapagtimbangatmatalinosa kanilanggagawingpagpasiya. Sa kasalukuyan,maramingparaanatpagkakataonupang ipamalasngisangAsyanoang kaniyangpagmamahal sa bayan. Suriin ang isangresolusyontungkolsaisyunamay kaugnayansa kaguluhan sa Cambodia. Angmga impormasyonnaiyongmakukuhasa pagbabasang resolusyonnaitoay iyonggagamitinsapagsagosa mga pamprosesongtanongatsa ThesisProof Worksheet.
 23. 23
 24. 24 Mga hakbangin: 1. Hatiinang klase sa pangkat. 2. Bigyanng kopyang resolusyonangbawatpangkatupang mabasa at masuri. 3. Bigyanng hanggang tatlongarawang mga mag-aaral upang magsagawang brainstorming atpagsagotsa Thesis-Proof Worksheet. 4. Ipalagayang sagot ng mag-aaral sa Thesis-Proof Worksheetsabond paper. Magtakda ng araw kung kalianitodapatipasa. 5. Itakda ang araw ng pagpapasang outputbilangarawdinng presentasyonngbawatpangkat. Maaaring gumamitngpowerpoint presentation,newsreporting,paneldiscussion oibapangmalikhaing paraan sa paglalahadngkanilangsagot. Gumamitng rubricsa pagmamarkang gawainna ito(tignansa pahina25).
 25. 25 Rubric sa pagmamarka sa Thesis-Proof Worksheet Pamantayan Napakahusay Mahusay Nalilinang Nagsisimula 4 na puntos 3 puntos 2 puntos 1 punto Nilalaman Wastoang lahat ng sagot. Gumamit ng mahigit sa limang sanggunianbilang batayan ng sagot. Maymga idinagdag na impormasyon na hindi binaggit sa primaryang sanggunian ang idinagdagupangmaunawaanat masmapalalim ang pagtalakay. Wastoang lahat ng sagot. Nakabatay sa binasang primaryang sanggunian ang sagot sa chart. Nagbanggit ng ilangkaragdagang impormasyon na nagpalawakat nagpalalim sa ginawang pagtalakay. May ilang maling sagot. Bagamat nakabataysa binasang primaryang sanggunianang mga sagot, hindi ito naipaliwanag ng maayos. Maraming maling sagot. Hindi nagamit ng tama ang mga impormasyon sa primaryang sanggunian upang maging maayos ang pagtalakay. Pagsusuri Kumprehensibo, malinaw at detalyado ang pagsusuri ngmga ebidensiya na nagpapatunay at sumasalungat sa pagpapamalas ng damdaming Nasyonalismo sa Cambodia. Iniugnayang resolusyon sa iba pang dokumento o sanggunian (halimbawa ay ang pelikulang KillingFields) upang masuportahan ang mga sagot sa Thesis Proof Worksheet. Malinawat detalyadoangpagsusuri sa mga ebidensiya na nagpapatunay at sumasalungat sa pagpapamalas ng nasyonalismo sa Cambodia. Naiugnay ang mga sagot sa araling tinalakay. Hindi gaanong malinawat detalyado ang pagsusuri sa mga sanhi at epekto. Hindi naiugnay ang mga sagot sa paksang tinalakay. May ilang sagot na makikita sa maling kolum. Magulo at walang kabuuan ang ginawang pagsusuri. Lahat ng sagot sa kolum ng ebidensiyang nagpapatunay at sumasalungat ay mali. Presentasyon Organisado, malinaw at maayos ang daloy ng presentasyon. Malakas ang boses ng mga tagapagsalita at madaling naunawaan ang kanilang mga paliwanag. May malikhaing kagamitang biswal na ipinakita sa paglalahad. Gumamit din ngibang paraan ng paglalahad tulad ng paggamit ng powerpoint or video presentation. Malinaw at maayos ang daloy ng presentasyon. Malakas ang boses ng tagapagsalita at madaling maunawaan ang kanilang paliwanag. May malikhaing kagamitang biswal na ipinakita sa paglalahad. Hindi gaanong malinaw at maayos ang daloy ng presentasyon. Hindi gaanong malakas ang boses ng tagapagsalita kung kaya’t may ilang bahagi na hindi naunawaan ng tagapakinig. Gumamit ng malikhaing biswal sa paglalahad Maguloat walang organisasyon ang daloy ng presentasyon. Hindi gumamit ng malikhaing biswal sa paglalahad. Hindi naunawaan ang presentasyon ng pangkat. Kooperasyon Lahat ng miyembrong pangkat aytumulong sa pagsasakatuparanng gawain. Bawat isa ay may malinawna tungkuling gagampanan. Nagpakita ng paggalangsa ibang pangkat habang ang mga ito ay naglalahad ng kanilang mga sagot. Lahat ng miyembro ng pangkat ay tumulong sa pagsasakatuparan ng gawain. Bawat isa aymaymalinawna tungkuling gagampanan. Hindi lahat ng miyembrong pangkat aytumulongsa pagsasakatuparan ng gawain. Bawat isa ay may malinaw na tungkulinggagampanan subalit hindi itonagawa ngibang miyembro. Walang kooperasyon. Nagkani- kaniya ang mga miyembro kung kaya’t walang nabuong maayos na presentasyon.
 26. 26 Bilangpanglahatnapahayag,ipabasasa mag-aaral o ilahadng guro ang nilalamanngtransisyonsasusunodnamodyul. Hindi na itokailanganpangtalakayinngguro subalitmaaari niya itongilahadgamitang graphicorganizerupangtumataksa isipanngmga mag-aaral ang pangkalahatangideyangaralin. Mahalagang bahagi dinng transisyonangpag-uugnayng nakaraang aralinsa mga susunodnaaralingtatalakayinsa modyul naito upangmakitang mag-aaral ang daloyng kasaysayan,mgasanhi at epektongmga pangyayari at higitsa lahatang mga naganap na pagbabagoo transpormasyonsa mga bansa sa SilanganatTimogSilangangAsya. Ika-19 hanggang ika-20 siglo Nagsimula angpag-usbongng damdaming Nasyonalismo sa mga bansangAsyano bilangreaksiyon sa kolonyalismo atimperyalismongKanluranin Hinarap ngmga Kanluraninang paghahangadng mga Asyanona lumaya mulasa kanilang pananakop. Sa panahongito, kontroloadopa din ng mga Kanluraninangkanilang mga imperyo sa Asya. Unti-unti nang namumulat ang mga Asyano sa kanilang kalagayan sa kamay ng mga Kanluranin. Ang pagkamulat na ito ay nagbigay-daansa pag-usbongng damdaming nasyonalismo sa Asya. Mahalaga ang mga kaganapan sa panahong ito dahil ito ang nagsilbing pundasyonsa pakikibaka ng mga Asyano upang makamit ang minimithing kalayaan sa kamay ng mga mananakop. Ano ang magiging epekto ng pag-unlad ng damdaming Nasyonalism o ng mga Asyano?
 27. 27
 28. 28
Publicité