до теми 5

Н
Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством 
Д.е.н., професор Н.М.Сіренко 
К.е.н. І.В.Баришевська
Модуль І 
Інформаційна система в управлінні 
підприємством 
Тема 5 «Збалансована система показників у 
формуванні обліково-аналітичного 
забезпечення управління підприємством»
ПЛАН 
1. Збалансована система показників як 
інструментарій управління підприємством 
2. Визначення механізму взаємозв’язків у 
збалансованій системі показників 
3. Стратегічні карти як інформаційні носії для 
оцінки діяльності підприємства
• Збалансована система показників (BSC, 
Balanced Scorecard, ЗСП) – це система 
стратегічного управління підприємством на 
основі виміру й оцінки його ефективності 
щодо набору оптимально дібраних 
показників, що відбивають усі аспекти 
діяльності підприємства: фінансові, 
виробничі, маркетингові, інноваційні, 
інвестиційні, управлінські і т. ін.
• Основне призначення системи полягає в 
забезпеченні функцій збору, систематизації 
та аналізу інформації, необхідної для 
прийняття стратегічних управлінських 
рішень. Balanced Scorecard не можна 
назвати просто обліковою системою, вона є 
складовою частиною системи управління 
підприємства та може бути її основним 
ядром.
• До основних напрямів використання 
збалансованої системи показників можна 
віднести такі: 
• оцінка ефективності діяльності підприємства; 
оптимізація організаційної структури 
підприємства; 
• побудова адекватної системи мотивації; 
• поєднання стратегії з оперативною діяльністю та 
бюджетом; 
• мінімізація витрат на адміністрування 
підприємства, яке реалізує стратегію 
інтеграційного зростання, підвищення 
ефективності управління інноваційними 
проектами підприємства тощо.
• Найбільш відомою із систем збалансованих 
показників є концепція Balanced Scorecard (BSC), 
яку розробили Р. Каплан і Д. Нортон, яку вперше 
репрезентовано у 1992 р. (R.S. Kaplan and D.P. 
Norton "The Balanced Scorecard: Measures That 
Drave Performance", Harvard Business Review, 
1992). 
• За своєю базовою основою і концептуально- 
функціональною спрямованістю її сформовано 
як оцінно-аналітичний інструментарій визначення 
рівня ефективності функціонування публічних 
компаній (вимірники, що управляють 
ефективністю).
Правила впровадження збалансованої системи показників 
на підприємстві: 
1. По-перше, це не проект і сфері «заходів і зважування», а 
програма, розрахована на зміни. 
2. По-друге, система орієнтована не на розробку стратегії, 
а на її реалізацію. Отже, у підприємства вже повинна 
бути чітко сформульована стратегія. 
3. По-третє, ЗСП не обмежується постановкою цілей перед 
підрозділами й окремими співробітниками. Її 
впровадження припускає використання управлінських і 
виробничих механізмів, що дозволяють ці цілі досягати. 
4. По-четверте, побудову ЗСП можна починати тільки тоді, 
коли менеджери підприємства приходять до спільного 
бачення перспектив і способів розвитку організації
Ключові переваги ЗСП оцінки ефективності діяльності 
підприємства: 
1. Сприяє розробці стратегії підприємства. 
2. Реалізація стратегії підприємства в конкретних тактичних 
діях, що супроводжуються контролем його показників. 
3. Простота сприйняття виконавцями. 
4. Можливість графічної інтерпретації фінансових і 
нефінансових сторін діяльності підприємства. 
5. Доведення стратегії компанії до конкретних цілей для 
кожного співробітника. 
6. Універсальність застосування. 
7. Ініціація позитивних процесів у компанії в процесі 
розробки та впровадження ЗСП. 
8. Прив'язка до системи мотивації персоналу залежно від 
досягнутих результатів
Слабкі сторони збалансованої системи показників: 
1. Відсутність розробленої стратегії розвитку на 
більшості українських підприємств. 
2. Розмитість упровадження ЗСП. 
3. Відсутність швидких результатів. 
4. Дефіцит кваліфікованих кадрів, що володіють 
стратегічним баченням. 
5. Ініціатива розробки ЗСП може належати тільки 
топ-менеджерам. 
6. Труднощі оцінки важливості ключових показників
до теми 5
до теми 5
Р. Каплан, Д. Нортон та П. Нивен розглядають 
стратегічні карти з точки зору: 
• відображення взаємозв'язків й залежностей між 
окремими цілями; 
• пояснення взаємних ефектів, що виникають у 
процесі досягнення цілей; 
• формування в керівників розуміння залежностей 
і значення окремих цілей; 
• сприяння єдиному розумінню стратегії; 
• пояснення значення управлінських показників
Етапи впровадження стратегічних карт на підприємстві: 
1. Визначення особливостей і тенденцій розвитку галузі та позиціонування підприємства: мета цього етапу – формування 
загальних рис і вимог конкретної галузі, а також чітке визначення поточного стану підприємства та його позиції. 
2. Формування місії підприємства: стратегічні карти сприяють акумуляції ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових) на 
основних напрямках діяльності. 
3. Визначення ключових аспектів діяльності підприємства: після того як сформульована й розроблена місія, необхідно 
проаналізувати діяльність підприємства з метою визначення його основних топ-характеристик. 
4. Формулювання основних завдань діяльності підприємства й визначення стратегічних цілей: завдання цього етапу – 
трансформація місії підприємства в практичну площину з метою забезпечення балансу між довгостроковими й 
короткостроковими цілями. 
5. Визначення ключових факторів розвитку підприємства: на цьому етапі визначаються засоби реалізації стратегії 
підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. 
6. Розробка системи показників, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, узгодження короткострокових і довгострокових 
цілей: на цьому етапі розробляється адекватна система ключових показників для використання на наступних етапах. 
7. Розробка стратегічної карти: на цьому етапі формується стратегічна карта корпоративного рівня й надається для 
затвердження. 
8. Розробка системи показників для стратегічних карт окремих підрозділів: залежно від масштабів підприємства і його 
організаційної структури визначається алгоритм розробки стратегічних карт для окремих підрозділів у ході адаптації 
змісту корпоративної карти до їхніх особливостей. 
9. Визначення конкретних цілей: для кожного показника, який входить до стратегічної карти, необхідно встановити 
прогнозне значення. 
10. Розробка плану заходів: для завершення розробки стратегічних карт необхідно визначити конкретні заходи, яких 
вживають для реалізації поставлених завдань і місії підприємства в цілому. 
11. Впровадження стратегічних карт
Шаблон стратегічної карти – це 
загальний перелік основних 
компонентів (стратегічних та 
оперативних цілей, показників) і їх 
взаємодія, що передбачає наявність усіх 
елементів, а інакше стратегія 
підприємства буде визначена 
неправильно
Рисунок 2 - Загальний шаблон стратегічної карти за Каплоном 
та Д.Нортоном
Рисунок 3 – Концептуальний зміст стратегічної карти 
ЗСП
Таблиця 2 Загальний перелік можливих короткострокових 
цілей діяльності підприємства у розрізі чотирьох складових 
ЗСП
Перевагами застосування стратегічних карт є: 
• ЗСП встановлює чіткі причинно-наслідкові зв'язки між 
стратегічними картами та цілями підприємства. Моделі 
якості можуть бути локальними, тактичними та 
незалежними (незв'язаними). Стратегічна карта, навпаки, 
формулює цілі, а потім визначає ініціативи й процеси їх 
вдосконалювання. 
• ЗСП сприяє формуванню довгострокової стратегії 
підприємства. 
• ЗСП виявляє резерви підвищення ефективної діяльності 
підприємства. 
• ЗСП визначає стратегічні пріоритети розвитку підприємства з 
урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Вона пропонує підприємствам допомогу у 
перерозподілі обмежених людських і фінансових ресурсів.
1 sur 19

Recommandé

9 клас презентація1 par
9 клас презентація19 клас презентація1
9 клас презентація1liliya2896
5.4K vues33 diapositives
05 текстовий редактор microsoft word par
05  текстовий редактор microsoft word05  текстовий редактор microsoft word
05 текстовий редактор microsoft wordbarkanov
2.1K vues14 diapositives
незалежне оцінювання, шляхи розв’язування par
незалежне оцінювання, шляхи розв’язуваннянезалежне оцінювання, шляхи розв’язування
незалежне оцінювання, шляхи розв’язуванняТетяна Герман
51.8K vues40 diapositives
розвязування дробово раціональних рівнянь par
розвязування дробово раціональних рівняньрозвязування дробово раціональних рівнянь
розвязування дробово раціональних рівняньonyschuk
2K vues23 diapositives
ЗНО - Матекатика 2006 рік par
ЗНО - Матекатика 2006 рікЗНО - Матекатика 2006 рік
ЗНО - Матекатика 2006 рікtcherkassova2104
17.5K vues24 diapositives
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180. par
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.jasperwtf
7.2K vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1... par
merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...
merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...ssuser59c0a2
1K vues211 diapositives
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені par
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні кореніГергель Ольга
10.1K vues20 diapositives
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. par
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.sveta7940
1.2K vues15 diapositives
Comics masha and the internet par
Comics masha and the internetComics masha and the internet
Comics masha and the internetNikolay Shaygorodskiy
3.1K vues10 diapositives
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при... par
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...Ihor Tkachenko
4.5K vues19 diapositives
Kupyna par
KupynaKupyna
KupynaRoman Oliynykov
4K vues31 diapositives

Tendances(20)

merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1... par ssuser59c0a2
merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...
merzlyak-ag-matematyka-algebra-i-poch-analizu-ta-geometriya-riven-standartu-1...
ssuser59c0a21K vues
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені par Гергель Ольга
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. par sveta7940
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta79401.2K vues
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при... par Ihor Tkachenko
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...
Урок 3. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як при...
Ihor Tkachenko4.5K vues
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180° par Formula.co.ua
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°
Тригонометричні функції кутів від 0° до 180°
Formula.co.ua7.7K vues
тема№1інформація. властивості інформації. par riyoksana1
тема№1інформація. властивості інформації.тема№1інформація. властивості інформації.
тема№1інформація. властивості інформації.
riyoksana12.1K vues
Урок 13. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах par Василь Тереховський
Урок 13. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документахУрок 13. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах
Урок 13. Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах
Нормальний закон розподілу par Oksana Bryk
Нормальний закон розподілуНормальний закон розподілу
Нормальний закон розподілу
Oksana Bryk896 vues
невласний інтеграл (1) par cdecit
невласний інтеграл (1)невласний інтеграл (1)
невласний інтеграл (1)
cdecit3.3K vues
учительська презентація застосування похідної до дослідження функції par HomichAlla
учительська презентація застосування похідної до дослідження функціїучительська презентація застосування похідної до дослідження функції
учительська презентація застосування похідної до дослідження функції
HomichAlla16.5K vues
лекція 3.крив інт 2-го_роду par cit-cit
лекція 3.крив інт 2-го_родулекція 3.крив інт 2-го_роду
лекція 3.крив інт 2-го_роду
cit-cit2.2K vues
Визначений інтеграл та його геометричний зміст par Formula.co.ua
Визначений інтеграл та його геометричний змістВизначений інтеграл та його геометричний зміст
Визначений інтеграл та його геометричний зміст
Formula.co.ua8.4K vues
властивості арифметичного квадратного кореня par Гергель Ольга
властивості арифметичного квадратного коренявластивості арифметичного квадратного кореня
властивості арифметичного квадратного кореня
Презентація курсу з аналізу даних par Vladimir Bakhrushin
Презентація курсу з аналізу данихПрезентація курсу з аналізу даних
Презентація курсу з аналізу даних
Тема 3. Тригонометричні функції par Юра Марчук
Тема 3. Тригонометричні функціїТема 3. Тригонометричні функції
Тема 3. Тригонометричні функції
Юра Марчук39.1K vues

En vedette

до теми 4 par
до теми 4до теми 4
до теми 4Настя Корабахина
1.8K vues12 diapositives
до теми 1 par
до теми 1до теми 1
до теми 1Настя Корабахина
1.5K vues6 diapositives
до теми 3 par
до теми 3до теми 3
до теми 3Настя Корабахина
1.6K vues10 diapositives
до теми 7 par
до теми 7до теми 7
до теми 7Настя Корабахина
1.6K vues11 diapositives
до теми 2 par
до теми 2до теми 2
до теми 2Настя Корабахина
1.3K vues5 diapositives
тема 9 par
тема 9тема 9
тема 9Настя Корабахина
1.3K vues16 diapositives

En vedette(20)

RIHospitalVolumeTrends par Kim Paull
RIHospitalVolumeTrendsRIHospitalVolumeTrends
RIHospitalVolumeTrends
Kim Paull265 vues
Multimedia Teaching With Video Study par Guinevere Shaw
Multimedia Teaching With Video StudyMultimedia Teaching With Video Study
Multimedia Teaching With Video Study
Guinevere Shaw538 vues
"مجزرة رمسيس" .. ذكرى تتجدد وجراح لم تندمل - نساء ضد الانقلاب par WomenAntiCoup
"مجزرة رمسيس" .. ذكرى تتجدد وجراح لم تندمل - نساء ضد الانقلاب "مجزرة رمسيس" .. ذكرى تتجدد وجراح لم تندمل - نساء ضد الانقلاب
"مجزرة رمسيس" .. ذكرى تتجدد وجراح لم تندمل - نساء ضد الانقلاب
WomenAntiCoup182 vues
โครงงาน par karakas14
โครงงาน โครงงาน
โครงงาน
karakas14229 vues
Pisa2015 skl lokalt nvk 20 oktober par kvutis
Pisa2015 skl lokalt nvk 20 oktoberPisa2015 skl lokalt nvk 20 oktober
Pisa2015 skl lokalt nvk 20 oktober
kvutis567 vues

Similaire à до теми 5

Balanced scorecard par
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balanced scorecardNadya Stebnutska
1.3K vues23 diapositives
планування_тема4.ppt par
планування_тема4.pptпланування_тема4.ppt
планування_тема4.pptAnyaLengren
14 vues13 diapositives
планування як загальна функція менеджменту par
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджментуuliana8
3.5K vues29 diapositives
Balanced Scorecard par
Balanced ScorecardBalanced Scorecard
Balanced ScorecardNatalia Okhmat
68 vues11 diapositives
презентація до 3теми par
презентація до 3темипрезентація до 3теми
презентація до 3темиstetsenko_lyudmila
3.7K vues10 diapositives
менеджмент персоналу. аналіз статей par
менеджмент персоналу. аналіз статейменеджмент персоналу. аналіз статей
менеджмент персоналу. аналіз статейAndrey Kucherenko
6.1K vues7 diapositives

Similaire à до теми 5(20)

планування_тема4.ppt par AnyaLengren
планування_тема4.pptпланування_тема4.ppt
планування_тема4.ppt
AnyaLengren14 vues
планування як загальна функція менеджменту par uliana8
планування як загальна функція менеджментупланування як загальна функція менеджменту
планування як загальна функція менеджменту
uliana83.5K vues
менеджмент персоналу. аналіз статей par Andrey Kucherenko
менеджмент персоналу. аналіз статейменеджмент персоналу. аналіз статей
менеджмент персоналу. аналіз статей
Andrey Kucherenko6.1K vues
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва par Victor Step
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Тема 4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва
Victor Step9K vues
стратегічний менеджмент par RudInna1
стратегічний менеджментстратегічний менеджмент
стратегічний менеджмент
RudInna1103 vues
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... par Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION par Alex Grebeshkov
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATIONBUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION
BUDGETING AS A MEASURE OF PERSONNEL MOTIVATION
Alex Grebeshkov380 vues
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії par Alex Grebeshkov
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компаніїКонцептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії
Концептуальні підходи до визначення стратегічних параметрів діяльності компанії
Alex Grebeshkov514 vues
контролінг інвестиційних проектів par av47840
контролінг інвестиційних проектівконтролінг інвестиційних проектів
контролінг інвестиційних проектів
av478401.2K vues
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій par Victor Step
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Тема 5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій
Victor Step10.1K vues
тема 6 то par Anna_30
тема 6 тотема 6 то
тема 6 то
Anna_302.1K vues
Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.) par Alex Grebeshkov
Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)
Збалансована система показників: рro et contra (Коляденко А.)
Alex Grebeshkov3.1K vues
10. оцінка фінансового стану підприємства par Bilovus
10. оцінка фінансового стану підприємства10. оцінка фінансового стану підприємства
10. оцінка фінансового стану підприємства
Bilovus2.9K vues

Plus de Настя Корабахина

Фінансовий аналіз діяльності комерційних банків par
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банківФінансовий аналіз діяльності комерційних банків
Фінансовий аналіз діяльності комерційних банківНастя Корабахина
4.1K vues23 diapositives
Операції банків в іноземній валюті par
Операції банків в іноземній валютіОперації банків в іноземній валюті
Операції банків в іноземній валютіНастя Корабахина
2.9K vues16 diapositives
Центральний банк в банківській системі України par
Центральний банк в банківській системі УкраїниЦентральний банк в банківській системі України
Центральний банк в банківській системі УкраїниНастя Корабахина
2.8K vues17 diapositives
Сутність банківської системи України par
Сутність банківської системи УкраїниСутність банківської системи України
Сутність банківської системи УкраїниНастя Корабахина
4.4K vues21 diapositives
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів par
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштівТема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштівНастя Корабахина
4.4K vues15 diapositives
Банківська система Гонконга par
Банківська система ГонконгаБанківська система Гонконга
Банківська система ГонконгаНастя Корабахина
2.6K vues20 diapositives

Plus de Настя Корабахина(20)

Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів par Настя Корабахина
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштівТема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Тема 5. Пасивні операції банків по залученню і запозиченню коштів
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва par Настя Корабахина
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництваТема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
Тема 3. Банки як провідні субєкти фінансового посередництва
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг par Настя Корабахина
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг
1)теоретичні засади функціонування ринку фінансових послуг

до теми 5

 • 1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Д.е.н., професор Н.М.Сіренко К.е.н. І.В.Баришевська
 • 2. Модуль І Інформаційна система в управлінні підприємством Тема 5 «Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством»
 • 3. ПЛАН 1. Збалансована система показників як інструментарій управління підприємством 2. Визначення механізму взаємозв’язків у збалансованій системі показників 3. Стратегічні карти як інформаційні носії для оцінки діяльності підприємства
 • 4. • Збалансована система показників (BSC, Balanced Scorecard, ЗСП) – це система стратегічного управління підприємством на основі виміру й оцінки його ефективності щодо набору оптимально дібраних показників, що відбивають усі аспекти діяльності підприємства: фінансові, виробничі, маркетингові, інноваційні, інвестиційні, управлінські і т. ін.
 • 5. • Основне призначення системи полягає в забезпеченні функцій збору, систематизації та аналізу інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень. Balanced Scorecard не можна назвати просто обліковою системою, вона є складовою частиною системи управління підприємства та може бути її основним ядром.
 • 6. • До основних напрямів використання збалансованої системи показників можна віднести такі: • оцінка ефективності діяльності підприємства; оптимізація організаційної структури підприємства; • побудова адекватної системи мотивації; • поєднання стратегії з оперативною діяльністю та бюджетом; • мінімізація витрат на адміністрування підприємства, яке реалізує стратегію інтеграційного зростання, підвищення ефективності управління інноваційними проектами підприємства тощо.
 • 7. • Найбільш відомою із систем збалансованих показників є концепція Balanced Scorecard (BSC), яку розробили Р. Каплан і Д. Нортон, яку вперше репрезентовано у 1992 р. (R.S. Kaplan and D.P. Norton "The Balanced Scorecard: Measures That Drave Performance", Harvard Business Review, 1992). • За своєю базовою основою і концептуально- функціональною спрямованістю її сформовано як оцінно-аналітичний інструментарій визначення рівня ефективності функціонування публічних компаній (вимірники, що управляють ефективністю).
 • 8. Правила впровадження збалансованої системи показників на підприємстві: 1. По-перше, це не проект і сфері «заходів і зважування», а програма, розрахована на зміни. 2. По-друге, система орієнтована не на розробку стратегії, а на її реалізацію. Отже, у підприємства вже повинна бути чітко сформульована стратегія. 3. По-третє, ЗСП не обмежується постановкою цілей перед підрозділами й окремими співробітниками. Її впровадження припускає використання управлінських і виробничих механізмів, що дозволяють ці цілі досягати. 4. По-четверте, побудову ЗСП можна починати тільки тоді, коли менеджери підприємства приходять до спільного бачення перспектив і способів розвитку організації
 • 9. Ключові переваги ЗСП оцінки ефективності діяльності підприємства: 1. Сприяє розробці стратегії підприємства. 2. Реалізація стратегії підприємства в конкретних тактичних діях, що супроводжуються контролем його показників. 3. Простота сприйняття виконавцями. 4. Можливість графічної інтерпретації фінансових і нефінансових сторін діяльності підприємства. 5. Доведення стратегії компанії до конкретних цілей для кожного співробітника. 6. Універсальність застосування. 7. Ініціація позитивних процесів у компанії в процесі розробки та впровадження ЗСП. 8. Прив'язка до системи мотивації персоналу залежно від досягнутих результатів
 • 10. Слабкі сторони збалансованої системи показників: 1. Відсутність розробленої стратегії розвитку на більшості українських підприємств. 2. Розмитість упровадження ЗСП. 3. Відсутність швидких результатів. 4. Дефіцит кваліфікованих кадрів, що володіють стратегічним баченням. 5. Ініціатива розробки ЗСП може належати тільки топ-менеджерам. 6. Труднощі оцінки важливості ключових показників
 • 13. Р. Каплан, Д. Нортон та П. Нивен розглядають стратегічні карти з точки зору: • відображення взаємозв'язків й залежностей між окремими цілями; • пояснення взаємних ефектів, що виникають у процесі досягнення цілей; • формування в керівників розуміння залежностей і значення окремих цілей; • сприяння єдиному розумінню стратегії; • пояснення значення управлінських показників
 • 14. Етапи впровадження стратегічних карт на підприємстві: 1. Визначення особливостей і тенденцій розвитку галузі та позиціонування підприємства: мета цього етапу – формування загальних рис і вимог конкретної галузі, а також чітке визначення поточного стану підприємства та його позиції. 2. Формування місії підприємства: стратегічні карти сприяють акумуляції ресурсів (матеріальних, фінансових, трудових) на основних напрямках діяльності. 3. Визначення ключових аспектів діяльності підприємства: після того як сформульована й розроблена місія, необхідно проаналізувати діяльність підприємства з метою визначення його основних топ-характеристик. 4. Формулювання основних завдань діяльності підприємства й визначення стратегічних цілей: завдання цього етапу – трансформація місії підприємства в практичну площину з метою забезпечення балансу між довгостроковими й короткостроковими цілями. 5. Визначення ключових факторів розвитку підприємства: на цьому етапі визначаються засоби реалізації стратегії підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. 6. Розробка системи показників, виявлення причинно-наслідкових зв'язків, узгодження короткострокових і довгострокових цілей: на цьому етапі розробляється адекватна система ключових показників для використання на наступних етапах. 7. Розробка стратегічної карти: на цьому етапі формується стратегічна карта корпоративного рівня й надається для затвердження. 8. Розробка системи показників для стратегічних карт окремих підрозділів: залежно від масштабів підприємства і його організаційної структури визначається алгоритм розробки стратегічних карт для окремих підрозділів у ході адаптації змісту корпоративної карти до їхніх особливостей. 9. Визначення конкретних цілей: для кожного показника, який входить до стратегічної карти, необхідно встановити прогнозне значення. 10. Розробка плану заходів: для завершення розробки стратегічних карт необхідно визначити конкретні заходи, яких вживають для реалізації поставлених завдань і місії підприємства в цілому. 11. Впровадження стратегічних карт
 • 15. Шаблон стратегічної карти – це загальний перелік основних компонентів (стратегічних та оперативних цілей, показників) і їх взаємодія, що передбачає наявність усіх елементів, а інакше стратегія підприємства буде визначена неправильно
 • 16. Рисунок 2 - Загальний шаблон стратегічної карти за Каплоном та Д.Нортоном
 • 17. Рисунок 3 – Концептуальний зміст стратегічної карти ЗСП
 • 18. Таблиця 2 Загальний перелік можливих короткострокових цілей діяльності підприємства у розрізі чотирьох складових ЗСП
 • 19. Перевагами застосування стратегічних карт є: • ЗСП встановлює чіткі причинно-наслідкові зв'язки між стратегічними картами та цілями підприємства. Моделі якості можуть бути локальними, тактичними та незалежними (незв'язаними). Стратегічна карта, навпаки, формулює цілі, а потім визначає ініціативи й процеси їх вдосконалювання. • ЗСП сприяє формуванню довгострокової стратегії підприємства. • ЗСП виявляє резерви підвищення ефективної діяльності підприємства. • ЗСП визначає стратегічні пріоритети розвитку підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Вона пропонує підприємствам допомогу у перерозподілі обмежених людських і фінансових ресурсів.