Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

孫武子與鬼谷子合參 看兩岸與世界和平(Ppt 4)

467 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

孫武子與鬼谷子合參 看兩岸與世界和平(Ppt 4)

  1. 1. 1 孫武子與鬼谷子合參孫武子與鬼谷子合參孫武子與鬼谷子合參孫武子與鬼谷子合參 ---- 看兩岸與世界和平看兩岸與世界和平看兩岸與世界和平看兩岸與世界和平 2014年鬼谷文化年鬼谷文化年鬼谷文化年鬼谷文化、、、、孫子兵法世界和平孫子兵法世界和平孫子兵法世界和平孫子兵法世界和平 兩岸高層論壇兩岸高層論壇兩岸高層論壇兩岸高層論壇 主 論 人:張建華 (中華孫子兵法研究學會理事) 時間: 13:30 - 13:50 (20 min) 2014年5月17日(星期六) 地點:唯心聖教仙佛寺千佛禪堂 分 享 大 綱 1.1.1.1. 孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介((((基模基模基模基模)))) 2.2.2.2. 鬼谷鬼谷鬼谷鬼谷子簡介子簡介子簡介子簡介((((基模基模基模基模)))) 3.3.3.3. 二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通 4.4.4.4. 共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平 • 向上探本源向上探本源向上探本源向上探本源 • 向前展事物向前展事物向前展事物向前展事物 分 享 大 綱 1.1.1.1. 孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介((((基模基模基模基模)))) 2.2.2.2. 鬼谷鬼谷鬼谷鬼谷子簡介子簡介子簡介子簡介((((基模基模基模基模)))) 3.3.3.3. 二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通 4.4.4.4. 共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平 • 向上探本源向上探本源向上探本源向上探本源 • 向前展事物向前展事物向前展事物向前展事物
  2. 2. 2 鬼谷縱橫決策程序 1 知情(揣情量權) 摩意(神明) 權變(辨言,刺激/反應) 謀(獻計,方法) 決(決策,成事) 順勢(持樞) 攻心(中經), … 揣揣揣揣 摩摩摩摩 權權權權 謀謀謀謀 決決決決 揣度揣度揣度揣度實情實情實情實情 衡量權勢衡量權勢衡量權勢衡量權勢 完整正確完整正確完整正確完整正確 摩合摩合摩合摩合其意其意其意其意 內欲外現內欲外現內欲外現內欲外現 情合者聽情合者聽情合者聽情合者聽 道數時合道數時合道數時合道數時合 權衡權衡權衡權衡情勢情勢情勢情勢 飾言說辭飾言說辭飾言說辭飾言說辭 損益利害損益利害損益利害損益利害 察言觀色察言觀色察言觀色察言觀色 智明辭奇智明辭奇智明辭奇智明辭奇 謀計謀計謀計謀計獻策獻策獻策獻策 得其所因得其所因得其所因得其所因 審得其情審得其情審得其情審得其情 三策奇計三策奇計三策奇計三策奇計 決策決策決策決策利害利害利害利害 趨福避禍趨福避禍趨福避禍趨福避禍 天地人合天地人合天地人合天地人合 Rehearsal Simulation Decision-making 鬼谷縱橫決策程序 2 為人處事標準。善守其位,察人之明,虛心納諫,賞罰必 信,多方諮詢,遵規循理,遍通事理,洞察奸邪,名實相符符言符言符言符言 決走決策,有利少害,趨吉避凶,去禍易成,流芳千古。決決決決 籌謀策劃。奇謀獻策,審情因應,分析三策。謀謀謀謀 權衡方知輕重緩急,才能對策恰到好處。符合彼此最大利 益。有取有予,從長避短,貴奇有利。權權權權 摩合其意,觀而摩之。必迎合得其心,方可主事日成而人不 知,主兵日勝而人不畏。摩摩摩摩 揣度真實且完整訊息(試探其情以料度),才得情勢。揣揣揣揣 決策程序決策程序決策程序決策程序 捭闔捭闔 內內內內 揵揵揵揵 內內內內 揵揵揵揵 抵抵抵抵 巇巇巇巇 抵抵抵抵 巇巇巇巇 飛飛飛飛 箝箝箝箝 飛飛飛飛 箝箝箝箝 忤合忤合忤合忤合忤合忤合忤合忤合 反應反應 鬼谷縱橫方術 2
  3. 3. 3 鬼谷子縱橫方術 2 是向是背好呢?審時度勢,因事制宜,利害得是忤是合?度 才量能,順應天命,不我執甚深。忤忤忤忤((((ㄨㄨㄨㄨˇˇˇˇ))))合合合合 知實惰、得其心、順其性,使聽我。心悅誠服,利害與共。飛箝飛箝飛箝飛箝 有差異、縫隙可利用嗎?見縫插針、有先兆嗎?Gap, difference, …抵巇抵巇抵巇抵巇((((ㄒㄧㄒㄧㄒㄧㄒㄧ)))) 找人引薦(人脈推薦)referral, connection, how-close, trust,內 線,內楗內楗內楗內楗 觀察對方反應,推測對方可能表情,及其背後含意,喜怒哀 樂及為何如此(內心世界)反應反應反應反應 開關(張閉),一陽一陽 vs.開不了口/閉不上嘴。引出話頭,注 意聽和觀察。可說可不說,收放自如。捭闔捭闔捭闔捭闔 持樞持樞持樞持樞、、、、中經與九箴七術中經與九箴七術中經與九箴七術中經與九箴七術 陰符陰符陰符陰符 七術七術七術七術 陰符陰符陰符陰符 七術七術七術七術 符言符言符言符言 九箴九箴九箴九箴 符言符言符言符言 九箴九箴九箴九箴 決策(5) 與 方術(6) 決策(5) 與 方術(6) 持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞 中經中經中經中經(7) 中經中經中經中經(7) 陰符陰符陰符陰符 七術七術七術七術 陰符陰符陰符陰符 七術七術七術七術 符言符言符言符言 九箴九箴九箴九箴 符言符言符言符言 九箴九箴九箴九箴 決策(5) 與 方術(6) 決策(5) 與 方術(6) 持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞 中經中經中經中經(7) 中經中經中經中經(7) 符言符言符言符言九九九九箴箴箴箴 (體體體體、、、、道道道道) 主位主位主位主位 主明主明主明主明 主德主德主德主德 主賞主賞主賞主賞 主問主問主問主問 主因主因主因主因 主周主周主周主周 主恭主恭主恭主恭 主名主名主名主名
  4. 4. 4 周周周周::::人主不可不周人主不可不周人主不可不周人主不可不周周周周周::::人主不可不周人主不可不周人主不可不周人主不可不周 位位位位::::虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損位位位位::::虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損虛心平意以待傾損 因因因因::::因之循理因之循理因之循理因之循理,,,,故能長久故能長久故能長久故能長久因因因因::::因之循理因之循理因之循理因之循理,,,,故能長久故能長久故能長久故能長久 名名名名:::: 名實名實名實名實 相相相相 生生生生,,,, 反反反反 相相相相 為為為為 情情情情 名名名名:::: 名實名實名實名實 相相相相 生生生生,,,, 反反反反 相相相相 為為為為 情情情情 恭恭恭恭:::: 明知明知明知明知 千里千里千里千里 之之之之 外外外外,,,, 隱微隱微隱微隱微 之之之之 中中中中 恭恭恭恭:::: 明知明知明知明知 千里千里千里千里 之之之之 外外外外,,,, 隱微隱微隱微隱微 之之之之 中中中中 明明明明::::輻輳並進輻輳並進輻輳並進輻輳並進,,,,則明不可塞則明不可塞則明不可塞則明不可塞明明明明::::輻輳並進輻輳並進輻輳並進輻輳並進,,,,則明不可塞則明不可塞則明不可塞則明不可塞 德德德德::::神明德術正靜神明德術正靜神明德術正靜神明德術正靜,,,,其莫之極其莫之極其莫之極其莫之極德德德德::::神明德術正靜神明德術正靜神明德術正靜神明德術正靜,,,,其莫之極其莫之極其莫之極其莫之極 問問問問 :::: 四四四四 方方方方 上上上上 下下下下 左左左左 右右右右 前前前前 後後後後 ,,,, 熒熒熒熒 惑惑惑惑 安安安安 在在在在 問問問問 :::: 四四四四 方方方方 上上上上 下下下下 左左左左 右右右右 前前前前 後後後後 ,,,, 熒熒熒熒 惑惑惑惑 安安安安 在在在在 賞賞賞賞 :::: 用用用用 賞賞賞賞 貴貴貴貴 信信信信 ,,,, 用用用用 刑刑刑刑 貴貴貴貴 正正正正 賞賞賞賞 :::: 用用用用 賞賞賞賞 貴貴貴貴 信信信信 ,,,, 用用用用 刑刑刑刑 貴貴貴貴 正正正正 符言符言符言符言九九九九箴箴箴箴 1 (體體體體、、、、道道道道) 己方己方己方己方 陰符七術陰符七術陰符七術陰符七術 (用用用用、、、、術術術術) 盛神法五龍 養志法靈龜 實意法螣蛇 分威法伏熊 散勢法鷙鳥 轉圓法猛獸 損兌法靈蓍 盛神 法 五龍 盛神 法 五龍 養志 法 靈龜 養志 法 靈龜 損兌 法 靈蓍 損兌 法 靈蓍 轉圓 法 猛獸 轉圓 法 猛獸 實意 法 螣蛇 實意 法 螣蛇 散勢 法 鷙鳥 散勢 法 鷙鳥 分威 法 伏熊 分威 法 伏熊 陰符七術陰符七術陰符七術陰符七術 (用用用用、、、、術術術術)
  5. 5. 5 對方對方對方對方 決策決策決策決策 五步五步五步五步 決策決策決策決策 五步五步五步五步 符言九則 陰符七術 符言九則 陰符七術 捭闔捭闔捭闔捭闔 忤合忤合忤合忤合 捭闔捭闔捭闔捭闔 忤合忤合忤合忤合 持樞 握機 持樞 握機 中經 德合 中經 德合 鬼谷子縱橫道術基模鬼谷子縱橫道術基模鬼谷子縱橫道術基模鬼谷子縱橫道術基模 持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞持樞 中經中經中經中經中經中經中經中經 春生春生春生春生、、、、夏長夏長夏長夏長、、、、秋收秋收秋收秋收、、、、冬藏冬藏冬藏冬藏 生生生生、、、、養養養養、、、、成成成成、、、、藏藏藏藏 天道天道天道天道 天樞天樞天樞天樞 不可干而逆之不可干而逆之不可干而逆之不可干而逆之 (逆之者逆之者逆之者逆之者,,,,雖成必敗雖成必敗雖成必敗雖成必敗,,,,雖盛必衰雖盛必衰雖盛必衰雖盛必衰) 人君人君人君人君 故道故道故道故道 貴制人貴制人貴制人貴制人,,,,不貴制於人也不貴制於人也不貴制於人也不貴制於人也。。。。 制人者制人者制人者制人者,,,,握權握權握權握權;;;;制於人者制於人者制於人者制於人者,,,,失命失命失命失命。。。。 振窮振窮振窮振窮 趨急趨急趨急趨急 是以是以是以是以「「「「見形為容見形為容見形為容見形為容,,,,象體為貌象體為貌象體為貌象體為貌」,」,」,」, 「「「「聞聲知音聞聲知音聞聲知音聞聲知音」,「」,「」,「」,「解仇鬥隙解仇鬥隙解仇鬥隙解仇鬥隙」,「」,「」,「」,「綴去綴去綴去綴去」,」,」,」, 「「「「卻語卻語卻語卻語」,「」,「」,「」,「攝心攝心攝心攝心」,「」,「」,「」,「守義守義守義守義」」」」 施之能言施之能言施之能言施之能言 厚德之人厚德之人厚德之人厚德之人 變要在變要在變要在變要在 持樞持樞持樞持樞、、、、中經中經中經中經
  6. 6. 6 分 享 大 綱 1.1.1.1. 孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介((((基模基模基模基模)))) 2.2.2.2. 鬼谷鬼谷鬼谷鬼谷子簡介子簡介子簡介子簡介((((基模基模基模基模)))) 3.3.3.3. 二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通 4.4.4.4. 共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平 • 向上探本源向上探本源向上探本源向上探本源、、、、向前展事物向前展事物向前展事物向前展事物 世界大同和平世界大同和平世界大同和平世界大同和平 兩岸和平兩岸和平兩岸和平兩岸和平 道家道家道家道家 自天自天自天自天 然人然人然人然人 隨合隨合隨合隨合 順一順一順一順一 兵學兵學兵學兵學 孫武子孫武子孫武子孫武子 孫孫孫孫 子子子子 兵兵兵兵 法法法法 智學智學智學智學 鬼谷子鬼谷子鬼谷子鬼谷子 縱縱縱縱 橫橫橫橫 捭捭捭捭 闔闔闔闔 墨家墨家墨家墨家 兼天兼天兼天兼天 愛下愛下愛下愛下 慈大慈大慈大慈大 悲同悲同悲同悲同 中華文化 (軟實力) ---易經乾坤陰陽之道 道術體用道術體用道術體用道術體用 內外雙修內外雙修內外雙修內外雙修 知行合一知行合一知行合一知行合一 相輔相成相輔相成相輔相成相輔相成 上兵伐謀上兵伐謀上兵伐謀上兵伐謀 不戰和合不戰和合不戰和合不戰和合 同在求全非戰與異可互補 •同在上層 (道、體、戰旨、戰略上) –求全 (和平) - 王道 –1)1)1)1) 不戰不戰不戰不戰、、、、非戰非戰非戰非戰;2) 備戰、慎戰;3) 善戰、智戰 –人主、將帥 執行 天道、人道(天性、本性) •異於手段、方法 (術、用上 互參互補) –決策方式(揣摩權謀決與地度量數稱勝) –策略觀 vs.主帥觀(key persons)-符言9,陰符7,中經7 –伐謀、伐交戰略要有方術,方可達成聯盟(SA&P) –測試(捭闔…)方法與同頻共振(忤合),再引導誘至和平 (resonance, synchronization, coincidence,…) 分 享 大 綱 1.1.1.1. 孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介孫武子簡介((((基模基模基模基模)))) 2.2.2.2. 鬼谷鬼谷鬼谷鬼谷子簡介子簡介子簡介子簡介((((基模基模基模基模)))) 3.3.3.3. 二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通二子連結匯通 4.4.4.4. 共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平共築兩岸與世界和平 • 向上探本源向上探本源向上探本源向上探本源、、、、向前展事物向前展事物向前展事物向前展事物
  7. 7. 7 總結總結總結總結 Summary •體用互補體用互補體用互補體用互補,,,,有道有術有道有術有道有術有道有術,,,,活學活用活學活用活學活用活學活用 –經典智慧,體用道術,互參互補 –修習體悟,面對問題,解決事端 •心物合一心物合一心物合一心物合一,,,,文化創新文化創新文化創新文化創新 –天道王道,混元合一,復興文創 –和平共存,共享共榮,夥伴聯盟 •兩岸兩岸兩岸兩岸 合創中華夢合創中華夢合創中華夢合創中華夢,,,,共促世界和平共促世界和平共促世界和平共促世界和平 –世界和平基礎在合作(非競爭)、在大同、在文化 –中華文化在台灣(2014+)、在中國(夢)、在華人、在… Q & AQ & A

×