Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de יהושע גלעד(20)

Publicité

מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד

 1. ‫אשר‬ ‫מתלמידיה‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לכבד‬ ‫החליטה‬ ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫מורה‬ ‫מה‬ ‫להם‬ ‫שתגיד‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫התיכון‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫סיים‬ ‫עשה‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫.השינוי‬
 2. ‫הכיתה‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫שיעמוד‬ ‫מהתלמידים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫קראה‬ ‫.היא‬ ‫בכיתה‬ ‫וכן‬ ‫בחייו‬ ‫שינוי‬ ‫עשה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫אמרה‬ ‫.היא‬
 3. ,‫אותיות‬ ‫עם‬ ‫מודפס‬ ‫כחול‬ ‫סרט‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫נתנה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ,‫נאמר‬ ‫בו‬ ‫:מוזהבות‬ " -‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שאני‬ ‫"מי‬
 4. , ,‫בכדי‬ ‫משימה‬ ‫לכיתה‬ ‫לתת‬ ‫המורה‬ ‫החליטה‬ ‫ולבסוף‬ ‫בקרב‬ ‫ביתרונות‬ ‫ההכרה‬ ‫משמעותית‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להם‬ ‫להראות‬ ‫.החברה‬
 5. ‫מהם‬ ‫וביקשה‬ ‫נוספים‬ ‫סרטים‬ ‫שלושה‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫נתנה‬ ‫היא‬ ‫הכרה‬ ‫של‬ ‫טקס‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫.שיערכו‬ ‫את‬ ‫מכבד‬ ‫מי‬ ‫ולראות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שבוע‬ ‫בכיתה‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫.מי‬
 6. ‫המנהלים‬ ‫אחד‬ ‫אל‬ ‫קרובה‬ ‫לחברה‬ ‫הלך‬ ‫התלמידים‬ ‫אחד‬ . ,‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫הקריירה‬ ‫בתכנון‬ ‫עזרתו‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ושיבח‬ ‫הצעירים‬ ‫החולצה‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫לו‬ ‫והדביק‬ ‫הכחול‬ ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫.נתן‬
 7. ,‫וביקש‬ ‫בכיתה‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫המשימה‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫סיפר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ולתת‬ ‫לכבד‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫מישהו‬ ‫שימצא‬ ‫ממנו‬ ‫השני‬ ‫הכחול‬ ‫.הסרט‬
 8. , ,‫שלו‬ ‫הבוס‬ ‫אל‬ ‫הלך‬ ‫הצעיר‬ ‫המנהל‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ,‫מעריץ‬ ‫שהוא‬ ‫לו‬ ‫ואמר‬ ‫כעוס‬ ‫מאוד‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫היה‬ ‫לו‬ ‫ויצירתי‬ ‫גאון‬ ‫היותו‬ ‫על‬ ‫מאוד‬ ‫.אותו‬
 9. .‫אם‬ ‫שאל‬ ‫הצעיר‬ ‫המנהל‬ ‫מופתע‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫הבוס‬ ‫הוא‬‫חולצתו‬ ‫על‬ ‫הכחול‬ ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לענוד‬ ‫מוכן‬
 10. ‫מעל‬ ‫הכחול‬ ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ענד‬ ‫הצעיר‬ ‫והמנהל‬ ‫הסכים‬ ‫הבוס‬ ‫ליבו‬
 11. ,‫וביקש‬ ‫האחרון‬ ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לבוס‬ ‫הצעיר‬ ‫המנהל‬ ‫נתן‬ ‫ואז‬ ,‫ואמר‬ ‫לכבד‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫לאדם‬ ‫להעבירו‬ ‫:ממנו‬
 12. "‫ואנחנו‬ ‫בכיתה‬ ‫משימה‬ ‫עושה‬ ‫הסרטים‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫שנתן‬ ‫הבחור‬ ‫כיצד‬ ‫ולראות‬ ‫ההכרה‬ ‫ואת‬ ‫הזו‬ ‫הטקסיות‬ ‫את‬ ‫להמשיך‬ ‫רוצים‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫הדבר‬ ‫"משפיע‬
 13. - ,‫ה‬ ‫בן‬ ‫בנו‬ ‫עם‬ ‫וישב‬ ‫הביתה‬ ‫הבוס‬ ‫הגיע‬ ‫בערב‬14 . :‫מיוחד‬ ‫מאוד‬ ‫משהו‬ ‫היום‬ ‫לו‬ ‫שקרה‬ ‫לו‬ ‫סיפר‬ ‫הוא‬
 14. "‫שהוא‬ ‫לי‬ ‫ואמר‬ ‫בא‬ ‫שלי‬ ‫מהעובדים‬ ‫ואחד‬ ‫במשרד‬ ‫הייתי‬ ‫גאון‬ ‫שאני‬ ‫זה‬ ‫בזכות‬ ‫כחול‬ ‫סרט‬ ‫לי‬ ‫ונתן‬ ‫אותי‬ ‫"מעריץ‬
 15. ! !‫לי‬ ‫ענד‬ ‫הוא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫גאון‬ ‫שאני‬ ‫חושב‬ ‫הוא‬ ‫לעצמך‬ ‫תאר‬ - "‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שאני‬ ‫מי‬ ‫שאומר‬ ‫"סרט‬
 16. ‫לכבד‬ ‫נוסף‬ ‫מישהו‬ ‫שאמצא‬ ‫וביקש‬ ‫נוסף‬ ‫סרט‬ ‫לי‬ ‫נתן‬ ‫.הוא‬ ,‫לכבד‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫לחשוב‬ ‫התחלתי‬ ‫הערב‬ ‫הביתה‬ ‫כשנהגתי‬ . ,‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫להעניק‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫עליך‬ ‫חשבתי‬ ‫ומיד‬ ‫הזה‬ ‫.בסרט‬
 17. , ,‫לא‬ ‫אני‬ ‫הביתה‬ ‫מגיע‬ ‫וכשאני‬ ‫עמוסים‬ ‫מאוד‬ ‫שלי‬ ‫הימים‬ .‫עליך‬ ‫צועק‬ ‫אני‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מספיק‬ ‫לך‬ ‫מקדיש‬ ‫שלך‬ ‫בחדר‬ ‫השורר‬ ‫הסדר‬ ‫אי‬ ‫ועל‬ ‫שלך‬ ‫הציונים‬ ‫על‬
 18. , ,‫לך‬ ‫ולגרום‬ ‫איתך‬ ‫פה‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫רק‬ ‫אני‬ ‫הערב‬ ‫אופן‬ ‫שהוא‬ ‫באיזה‬ ‫שלי‬ ‫בחיים‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שאתה‬ ‫.להבין‬
 19. Junto con tu madre, tu eres la persona más importante en mi vida. Tu eres un gran muchacho, y Te amo! . ,‫ואני‬ ‫מצויין‬ ‫בחור‬ ‫אתה‬ ‫בחיי‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫האדם‬ ‫אתה‬ ‫אימך‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אותך‬ ‫!אוהב‬
 20. ,‫רעד‬ ‫גופו‬ ‫כל‬ ‫לבכות‬ ‫והתחיל‬ ‫מופתע‬ ‫היה‬ ‫.הבחור‬
 21. , " :‫דקות‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬ ‫אבא‬ ‫אמר‬ ‫הדמעות‬ ‫ובין‬ ‫באביו‬ ‫הביט‬ ‫הוא‬ ,‫למה‬ ‫המסביר‬ ‫ולאמא‬ ‫לך‬ ‫מכתב‬ ‫וכתבתי‬ ‫בחדרי‬ ‫ישבתי‬ ‫לי‬ ‫שתסלחו‬ ‫מבקש‬ ‫ושאני‬ ‫להתאבד‬ ‫."החלטתי‬
 22. ,‫לישון‬ ‫תלכו‬ ‫שאתם‬ ‫אחרי‬ ‫הערב‬ ‫להתאבד‬ ‫.התכוונתי‬ ‫ממשהו‬ ‫לכם‬ ‫אכפת‬ ‫שבכלל‬ ‫חשבתי‬ ‫.לא‬
 23. La carta está arriba. No creo que la voy a necesitar después de todo. .‫הכל‬ ‫למרות‬ ‫אותו‬ ‫שאצטרך‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫למעלה‬ ‫נמצא‬ ‫המכתב‬
 24. ‫בכאב‬ ‫מלא‬ ‫כנה‬ ‫מכתב‬ ‫ומצא‬ ‫השניה‬ ‫לקומה‬ ‫עלה‬ ‫האבא‬ ‫ואכזבה‬
 25. ‫אחר‬ ‫כאיש‬ ‫לעבודה‬ ‫חזר‬ ‫.הבוס‬ ,‫שהם‬ ‫עובדיו‬ ‫לכל‬ ‫להגיד‬ ‫והחליט‬ ‫ומר‬ ‫כעוס‬ ‫יותר‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושים‬
 26. .‫של‬ ‫הבן‬ ‫היה‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫עתידם‬ ‫בתכנון‬ ‫רבים‬ ‫לצעירים‬ ‫עזר‬ ‫הצעיר‬ ‫המנהל‬ ,‫חייו‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫שהם‬ ‫להם‬ ‫להגיד‬ ‫שכח‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ ‫הבוס‬
 27. ,‫שיעור‬ ‫למדו‬ ‫לכיתה‬ ‫וחבריו‬ ‫הצעיר‬ ‫בנוסף‬ ‫וחשוב‬ ‫יקר‬ ‫מאוד‬
 28. “Quien eres, Hace diferencia”." ,‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שאתה‬ ‫"מי‬
 29. ,‫שתדע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫בבקשה‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫כי‬ ‫חשוב‬ ‫שאתה‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ‫היית‬ ‫.הזה‬
 30. ‫את‬ ‫עושה‬ ‫שאתה‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫שתדע‬ ‫ורציתי‬ ‫ההבדל‬ ‫.זה‬
 31. ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫מעביר‬ ‫אני‬ ‫הכחול‬
 32. ‫נפלא‬ ‫יום‬ ‫לך‬ ‫שיהיה‬ ‫עליך‬ ‫חשב‬ ‫שמשהו‬ ‫ושתדע‬ ‫!היום‬
 33. ` :‫שאתה‬ ‫מי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫לקח‬ ‫למדו‬ ‫לכיתה‬ ‫וחבריו‬ ‫הצעיר‬:‫שאתה‬ ‫מי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫לקח‬ ‫למדו‬ ‫לכיתה‬ ‫וחבריו‬ ‫הצעיר‬ -‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ -‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ...‫אפשר‬ ‫אנשים‬ ‫לעוד‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫הכרח‬ ‫שום‬ ‫אין‬...‫אפשר‬ ‫אנשים‬ ‫לעוד‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לשלוח‬ ‫הכרח‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ,‫מישהו‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫הבאה‬ ‫להודעה‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫למחוק‬,‫מישהו‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫הבאה‬ ‫להודעה‬ ‫לעבור‬ ‫או‬ ‫למחוק‬ ‫מאוד‬ ‫לך‬ ‫שחשוב‬‫מאוד‬ ‫לך‬ ‫שחשוב‬,, ‫כי‬ ‫להבין‬ ‫לו‬ ‫ולגרום‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬ ‫לו‬ ‫לשלוח‬ ‫לך‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬‫כי‬ ‫להבין‬ ‫לו‬ ‫ולגרום‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬ ‫לו‬ ‫לשלוח‬ ‫לך‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ‫מעט‬ ‫יכולה‬ ‫שינוי‬ ‫איזה‬ ‫לדעת‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫לעולם‬‫מעט‬ ‫יכולה‬ ‫שינוי‬ ‫איזה‬ ‫לדעת‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫לעולם‬ ‫לאדם‬ ‫לגרום‬ ‫מוטיבציה‬‫לאדם‬ ‫לגרום‬ ‫מוטיבציה‬
Publicité