SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
Télécharger pour lire hors ligne
פיתוח אימון והנחיה
המטרות התכנית 
* לכל ילד בקבוצה החינוכית יתאפשר לבטא את כישוריו 
ויכולתו האישית, ע"י השתתפות בארגון והפעלת אירוע 
חברתי בקבוצה החינוכית, או מתן ביטוי של תרומה אישית 
ייחודית לחברי הקבוצה. 
* לאפשר לכל ילד לחוות את ההנאה מנתינה לזולת )ללא 
צפייה לתגמול מידי(. 
* לאפשר לילד להתנסות בארגון פעולה חברתית )תכנון, 
ביצוע, הפקת לקחים, לקיחת אחריות!(. 
* שיפור הערכה העצמית של הפרט בקבוצה וחיזוק בטחונו 
העצמי. 
* שיפור האווירה והאקלים החברתי והארגוני במרכז 
החברתי. 
* הפעלת תכנית חינוך חברתי בשותפות מלאה של חברי 
הקבוצה.
תפקיד המדריך החברתי 
בתכנית אלף פרחים יפרחו. 
1. לאתר את תחומי ההתעניינות של הילדים. • 
2. לאתר את היכולות האישיות של חניכיו. • 
3. להתאים את היכולות האישיות ותחומי ההתפתחות • 
שהרכז מעוניין לפתח לפעילויות החברתיות שילדים 
אוהבים ורוצים להשתתף )גם ע"י שכנוע של הרכז(. 
4. להקנות לחניכים דרכי עבודה יעילות ואפקטיביות • 
בארגון הפעולה החברתית. 
5. לחזק בחניכים את האמונה בכוחם לבצע משימות • 
חברתיות.
תפקיד המדריך החברתי 
בתכנית אלף פרחים יפרחו.)המשך( 
5. לחזק בחניכים את האמונה בכוחם לבצע היוזמות 
החברתיות. 
6. לתמוך, להדריך ולסייע לילד – בביצוע משימתו. 
אולם אל לו למדריך ליטול אחריות מהילד, אם הוא 
מעריך שהילד יכול להתמודד עם המשימה בעצמו. 
7.אין בתכנית זו אלמנט של כפייה או חובה חיצונית - על 
הרכז להביא את הילד לבחירה - והבנת המחויבות 
הנדרשת ממנה.
המטרה האופרטיבית/התוצאתית 
כל ילד ישתתף לפחות בניהול וארגון פעולה 
חברתית אחת, שתכלול: 
תכנון, הכנות ביצוע והפקת לקחים. 
• הארות: 
• פעילות זו יכולה להיות חד-פעמית או מתמשכת, מורכבת או 
פשוטה - לפי רצון ויכולת הילד ליטול אחריות למימושה. 
• פעילות זו יכולה להיות אישית,או כחלק מעבודת צוות.
בעקבות המעשים נמשכים הלבבות. 
• עלינו כולנו להפוך רצונות אילו לתכניות 
פעולה- הכול תלוי ברצון שלנו. 
אדם שמח הוא אדם עושה. 
ומעשיו מעלים את ערכו 
ואת ערך שותפיו. 
) )הגי בברכת חג ה 60-
ניהול תהליך החניכה- 
לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת הילדים . 
• שלב 1 - ראיון עם כל ילדי הקבוצה החינוכית. 
• בראיון מציג המדריך 4 שאלות: 
1. מה את/ה אוהב/ת לעשות בשעות הפנאי לבד? 
2.. מה את/ה אוהב/ת לעשות ביחד עם ילדים אחרים בשעות 
הפנאי? 
3. מה את/ה לא אוהב/ת לעשות? אילו פעילויות את/ה לא אוהב/ת 
לעשות עם הקבוצה, או לבד? 
4 . מה את/ה היית מוכנ/ה לעשות )מתוך הדברים שאת/ה אוהב/ת( 
או לארגן לקבוצה שלנו?
ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות 
ניהול ומנהיגות בחברת הילדים . 
: תפוקות שלב 1 
1. למדריך יש מידע ראשוני על צרכיהם החברתיים של 
חניכיו. 
2. למדריך מידע על תחומי העניין של החניכים. 
3. למדריך יש מידע על מחויבות ראשונית של החניכים 
ליטול יוזמה ואחריות חברתית ואישית 
4. נוצרת צפייה סקרנות ומוטיבציה של החניכים 
לתרומה בקבוצה.- רתימה ראשונית
ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות 
ניהול ומנהיגות בחברת הילדים 
שלב 2: משאבי המדריך .-התכנון. 
• המדריך מכין )לעצמו ( רשימת פעילויות שהוא יודע ורוצה 
להפעיל בקבוצה שלו. 
• המדריך בודק באיזו מידה יש התאמה בין רשימותיו 
ורשימת הפעילויות שילדים אוהבים ורוצים לעשות. 
• בתכנון הפעילויות )בשלב הראשון יש לקחת( בחשבון 
פעילויות הקשורות לחגים, ימי הולדת, אירועים בקיבוץ/ 
בקהילה , אירועים בקבוצה וכו'. 
• תפוקות שלב 2: למדריך יש רשימת אפשרויות ונושאים 
תכנים לחניכה והדרכה. ואם חסר לו עליו למצוא בקרב 
ההורים,מדריכים מדצי"ם
ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות 
ניהול ומנהיגות בחברת ילדים 
• שלב -3 שיקול הדעת החינוכי 
• המדריך מתייחס ל - 5 השאלות החשובות שיסייעו לך 
למקד את תשומת הלב החינוכית שלו ותסייע להפעלת 
התכנית. 
1. איזו פעילות לדעתי הכי מתאימה לילד? 
2. מדוע בחרתי דווקא בפעילות זו לילד? )מה מטרותיי?( 
3. מה אני רוצה או חושב/ת שהוא יעשה במסגרת הפעילות? 
4. כיצד ארתום למיזם אותו הוא ירצה לפתח? 
5. איזו עזרה אציע לו? מה חלקי יהיה במשימה? 
תפוקת השלב: למדריך יש שיקול דעת חינוכי ויעד התפתחותי 
עבור החניך.
ניהול תהליך החניכה- 
הארות למדריך בהתאמת הפעילות לילד/נער 
1. על מדריך להכיר יכולתו, כישוריו ומגבלותיו של הילד, 
וכמובן, את משיכתו לנושא הפעילות. 
2 . על המדריך לתכנן את הפעילות כך שהיא תיצור הנאה 
וסיפוק אצל חניכו. 
3. חשוב - שהילד יחוש בה אתגר אמיתי, את/ה תעמוד לצדו 
ותלווה/י אותו ככל שיידרש. 
4. הכי חשוב - שהוא יצליח ביוזמה החברתית . 
5. הילד ישפר את המוטיבציה לחזור שוב על אותו תהליך! 
6. כמובן רצוי שהמשימה תהווה אתגר עבורו, והוא יידרש 
להתאמץ לקיימה בדרך הנאותה.
ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות 
ניהול ומנהיגות בחברת ילדים 
שלב -4 תכנון המיזם. 
המדריך נפגש עם הילד/קבוצת ילדים שרוצה ובחרה 
לקיים אירוע חברתי,למפגש ראשון. 
במפגש ידונו ויסכמו בכתב את הנקודות החשובות 
לתכנון והצלחת האירוע : 
הסכם זה יוצר הסכמה בין המדריך לילד/צוות. 
הנקודות לדיון: מה יעשו?, מי יעשה? עד מתי 
יבוצע?.ואיך תתנהל התקשורת: דווח ,התייעצות 
קבלת החלטות ויישומן.
נקודות חשובות בתכנון. 
אילו משימות יהיו באחריות המדריך, מה 
באחריות הילדים. 
כיצד תתנהל בקרת התהליך- דווח מי למי? 
מתי כיצד? 
רשימת בקשות וסיוע מגורמים שונים – 
ואחריות מי מהילדים לתקשר עמם. 
התקציב- מה הוא? על מה נוציא? כמה? 
בעיות צפויות- כיצד נטפל בהם? מי? עד 
מתי? 
הכל נרשם כתוב, ויוצא כסיכום לכולם. 
נקבע מועד המפגש הבא. 
שם המיזם. 
תוכן /נושא המיזם 
לו"ז זמן ומשך קיומו. 
חברי הצוות האחראי להצלחת האירוע. 
ראש הצוות.. 
מה יחשב כהצלחה? )בר מדידה או 
הערכה(. 
מה יהיה באירוע? רשימת הפעולות 
שיהיו באירוע עצמו ,סדרן, ומי יהיה 
אחראי לביצוען. 
מה הפעולות שיש לבצע עד האירוע- 
מהסוף להתחלה.
אסטרטגית האימון/חניכת הילדים 
בפרוייקט אלף פרחים יפרחו. . 
המדריך יתאים את אסטרטגית האימון/חניכה שלו 
בדרך הבאה: 
1. מדריך מוביל. 
2. מדריך משתף. 
3. מדריך מנחה/שקוף. 
על המדריך לזהות את יכולות החניך/יו ולהתאים את אסטרטגית 
האימון ליכולות וצרכי חניכיו במשימת הניהול והנהגת המיזם.
מדריך מוביל. 
כשמו כן הוא. 90% אחריות על המדריך . 10% על הילדים. 
1.תכליתו : לתת 'הצגת תכלית' ולהדגים בהתנהגותו האישית כיצד 
מנהלים ומארגנים מיזם. 
2. המדריך מתכנן,מבצע הכנות ,ומפעיל את האירוע ביחד עם 
הילדים שרוצים לפעול. 
3. המדריך נותן 'הצגת תכלית': גם מדגים וגם מסביר לילדים כל 
פעולה וכל שלב. בתכנון בהכנות וביצוע)כולל 'חיסול האירוע'( 
4. הילדים כל הזמן איתו- שותפים חלקיים והוא למעשה המנהל 
והמנהיג. 
5. מקפיד לקיים שיחת סיכום משוב הוקרה והערכה .
מדריך משתף 
המדריך משתף : בתכנון בביצוע והערכה את החניכים 50% עליו 50% על 
חניכים. 
מקבל החלטות יחד עם הילד היזם , מבצע יחד עמו ומסכם יחד. 
הילד היזם או ראש הצוות שווה ערך למדריך בתהליך: 
התכנון משותף- הילד מוביל את הדיון מוציא סיכום,ומקבל יותר מטלות לקידום 
התהליך. 
אם זה צוות -המדריך נפגש לפגישת הכנה עם ראש הצוות מכין איתו את מפגש 
התכנון,נותן לו להנחות . המדריך תומך ומסייע לילד אם התבלבל ומאפשר 
לו לנהל את הדיון והסיכום. 
בסוף התהליך- ייתן לו משוב על תיפקודו כמנהל המפגש צוות. 
כנ"ל לאורך כל התהליך, ניתנת לילד הזדמנות להוביל, והמדריך צמוד אילו )צל( 
מסייע לו בכל מה שמתקשה. 
הארה : המדריך שם לב שתפקידו להיות לצד החניך ולא להוביל אותו. משמש 
לו מקור תמיכה רגשית חשיבתית ומבצעית. לא עושה דבר ללא ידיעה 
הסכמה עם הילד היזם ואישורו . 
המדריך יוצר הסכמה מראש על חלוקת התפקידים והאחריות. 
הילד שותף מלא בסמכות בניהול התכנית. .
מדריך מנחה- 
החניך עצמאי בשטח. 
המדריך המנחה: תומך בחניך רק על פי בקשתו. החניך אוטונומי 
בתכנון בביצוע .המדריך אחראי ל: אישור ומתן משוב לתכנון, 
לסייע רק על פי בקשה יזומה של החניך )הענות על פי שיקול 
דעתו ( המדריך שותף מלא ופעיל במפגש סיכום והערכה. 
התהליך: החניך שיש לו כבר ניסיון מוכח בניהול אירועים 
חברתיים מקבל על עצמו וחבריו בשיחת הכנה לנהל את 
האירוע ללא התערבות אחריות וסמכות המדריך. בשיחה 
מוגדר התהליך, ודרך התקשורת ועדכון המדריך.קביעת 
והסכמת נוהל "מצב חרום" – התערבות המדריך מחדש. 
כל האחריות והסמכות על כתפי החניך/צוות המיזם. 
המדריך אחראי ליצור הסכם ברור וכתוב עם החניכים מי עושה 
מה ומתי?
מפת האפשרויות להעצמת חברת 
הילדים 
מבנה 
ההפעלה 
מדריך 
מוביל 
מדריך 
משתף 
מדריך 
מנחה. 
אימון פרט. 
אימון 
צוות/וועדה 
אימון כל 
הקבוצה.
העקרונות המנחים של התהליך 
1. מטרת המדריך להביא את כל ילד להתנסות 
בארגון ניהול ומנהיגות במיזם חברתי. 
2. האיכות חשובה ,אך עצם ההתמודדות, ורצון 
לקחת אחריות, והמוכנות להתמודד עם 
אתגר 'גדול' עבור הילד המטרה החשובה. 
3. הדגש: למידה מתוך התנסות ,תוך יצירת 
חווית התנסות ולמידה חיובית.
מתי וכיצד לעבור משלב לשלב? 
א. המעבר משלב לשלב- מותנה בהערכת של המדריך 
את יכולת נטילת האחריות של הילד/נער. 
ב. נדרש מכל ילד/נער/צוות להתנסות בשלב חניכה 
כדי לעבור לשלב הגבוה יותר. 
ג. תהליך המעבר יהיה ברור ומוסכם מה חלקם של 
הילד /הנער/הצוות /המדריך. 
ד. המדריך יפעל כמאמן/חונך לטיפוח יכולות החניך- 
)ראה מצגת חניכה בחינוך החברתי(. 
ה. אי הצלחה בשלב מסוים דורש המשך חיזוק הנער.
סיום תהליך אימון/חניכה. 
יעשה בשיחת משוב והערכה משותפת. 
החניכ/ים יקיימו שיחת משוב והערכה בהנחיה של המדריך: 
1. מה קרה במיזם? 
2. מה עבד? )כלומר הצליח( מה היתה התרומה של החניך 
להצלחה? 
3. מה לא עבד? )מה לא הצליח או הצליח חלקית?( – מה היה 
באחריות החניכ/ים? 
4. מה אפשר ללמוד? על עצמנו כילדים שרוצים להצליח? ומה 
עלינו לשפר כדי להצליח בפעם הבאה? 
5. תפקיד המדריך: לתת משוב והערכתו, להוקיר להעצים את 
החניך גם על עמדתו, על התמודדותו, על הצלחותיו,ועל 
הדברים טעוני השיפור,הן ברמת התהליך, הן ברמת 
הביצוע,והן ברמת ההתנהגות האישית של חניכיו.
שוב נתחיל מחדש... 
א. אחרי הוקרה אישית )כולל תעודת ההוקרה(- 
והוקרה חברתית לקבוצה להורים ולקהילה. 
ב. הילד /הצוות רשאים לבחור מיזם חדש. או לא. 
ג. המדריך מתחיל לאמן צוות חדש. 
ד. ראוי לראות כי בתהליך זה לאט לאט הילדים 
הופכים שותפים פעילים בניהול והנהגת חיי חברת 
הילדים.
מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית

Contenu connexe

Similaire à מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית

מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
יהושע גלעד
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
ירון זיו
 
שעה פרטנית
שעה פרטניתשעה פרטנית
שעה פרטנית
lizicohen
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
Zafir Rivka
 
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה כללית
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה  כללית2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה  כללית
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה כללית
leadinghr
 
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידהאימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
Ayelet Levinarsky
 
במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות
pisga
 
הצבת מטרות
הצבת מטרותהצבת מטרות
הצבת מטרות
themarker
 
במת תוצרים תשע
במת תוצרים תשעבמת תוצרים תשע
במת תוצרים תשע
pisga
 
Funds programs-managers
Funds programs-managersFunds programs-managers
Funds programs-managers
sheatufim
 

Similaire à מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית (20)

Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10
 
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
מצגת- מחנך מגיב מחנך מוביל בבית הספר פיתוח מנהיגות
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
 
שעה פרטנית
שעה פרטניתשעה פרטנית
שעה פרטנית
 
מלווה מקצועי לאיגי
מלווה מקצועי לאיגימלווה מקצועי לאיגי
מלווה מקצועי לאיגי
 
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
 
כנס התפתחות הילד 2014 סופי בהחלט
כנס התפתחות הילד 2014 סופי בהחלטכנס התפתחות הילד 2014 סופי בהחלט
כנס התפתחות הילד 2014 סופי בהחלט
 
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה כללית
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה  כללית2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה  כללית
2015 הערך והחדשנות בשיתוף בתהליכי למידה כללית
 
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידהאימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
אימון הורים לבעלי הפרעת קשב וריכוז ו/או לקויות למידה
 
במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות במת תוצרים יועצות
במת תוצרים יועצות
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
הצבת מטרות
הצבת מטרותהצבת מטרות
הצבת מטרות
 
prakt-shachar.pdf
prakt-shachar.pdfprakt-shachar.pdf
prakt-shachar.pdf
 
למידה מהצלחות ככלי לשיפור ביצועים
למידה מהצלחות ככלי לשיפור ביצועיםלמידה מהצלחות ככלי לשיפור ביצועים
למידה מהצלחות ככלי לשיפור ביצועים
 
חניכה ומשוב
חניכה ומשובחניכה ומשוב
חניכה ומשוב
 
הוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible Learningהוראה נראית Visible Learning
הוראה נראית Visible Learning
 
במת תוצרים תשע
במת תוצרים תשעבמת תוצרים תשע
במת תוצרים תשע
 
Funds programs-managers
Funds programs-managersFunds programs-managers
Funds programs-managers
 

Plus de יהושע גלעד

מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
יהושע גלעד
 
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
יהושע גלעד
 
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחתמצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
יהושע גלעד
 
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
יהושע גלעד
 
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish
בית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fishבית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fish
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish
יהושע גלעד
 
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד
יהושע גלעד
 
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגתלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
יהושע גלעד
 
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
יהושע גלעד
 
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
יהושע גלעד
 
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה   המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמלהסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה   המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
יהושע גלעד
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
יהושע גלעד
 
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחהרתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
יהושע גלעד
 

Plus de יהושע גלעד (20)

מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
מנהיגים יוצרים את חזון הקהילה בקיבוץ 2014
 
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014 מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
מצגת פיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית 2014
 
בונים חזון והמשך עשייה
בונים חזון והמשך עשייהבונים חזון והמשך עשייה
בונים חזון והמשך עשייה
 
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשרלהשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
להשיג את הבלתי אפשרי מאי אפשר לאיך אפשר
 
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013
פיתוח מנהלים וצוותים בסדנת קיאקים נמל יפו Odt- גלעד 2013
 
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014
למידה חוייתית גם חום יולי אוגוסט קיץ 2014
 
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
מצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוערמצגת  פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
מצגת פיתוח מנהיגות צעירה ומנהיגות נוער
 
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
 
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מצגת מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
 
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
 
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחתמצגת  סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
מצגת סדנא לפיתוח יכולות המנהל- הניהול המשתף אסטרטגיה מנצחת
 
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
מנהיגות בניהול חניכת עובדים להצלחתם. פיתוח מחויבות ומוטיבציה.
 
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish
בית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fishבית ספר  פיתוח אקלים צוות 2014   אוגוסט ימי הערכות fish
בית ספר פיתוח אקלים צוות 2014 אוגוסט ימי הערכות fish
 
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד מי אני שעושה הבדל בחיים  תובנות מעצימות מגלעד
מי אני שעושה הבדל בחיים תובנות מעצימות מגלעד
 
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעגתלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
תלקיט אופק חדש האגף לחינוך על יסודי תשעג
 
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
רכז צוות מקצועי כמנהיג צוותו.
 
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
2209 העצמת המורה ופיתוח מנהיגות א
 
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה   המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמלהסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה   המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
הסכמה ככלי ליצירת מחויבות ורתימה המחנך יוצר הסכמה בכיתתו - דלית כרמל
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחהרתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
רתימה ומחויבות המורה כמובילה - גישה מעצימה מחוללת הצלחה
 

מצגת אלף פרחים יפרחו אימון הפרט בקבוצה החינוכית

 • 2. המטרות התכנית * לכל ילד בקבוצה החינוכית יתאפשר לבטא את כישוריו ויכולתו האישית, ע"י השתתפות בארגון והפעלת אירוע חברתי בקבוצה החינוכית, או מתן ביטוי של תרומה אישית ייחודית לחברי הקבוצה. * לאפשר לכל ילד לחוות את ההנאה מנתינה לזולת )ללא צפייה לתגמול מידי(. * לאפשר לילד להתנסות בארגון פעולה חברתית )תכנון, ביצוע, הפקת לקחים, לקיחת אחריות!(. * שיפור הערכה העצמית של הפרט בקבוצה וחיזוק בטחונו העצמי. * שיפור האווירה והאקלים החברתי והארגוני במרכז החברתי. * הפעלת תכנית חינוך חברתי בשותפות מלאה של חברי הקבוצה.
 • 3. תפקיד המדריך החברתי בתכנית אלף פרחים יפרחו. 1. לאתר את תחומי ההתעניינות של הילדים. • 2. לאתר את היכולות האישיות של חניכיו. • 3. להתאים את היכולות האישיות ותחומי ההתפתחות • שהרכז מעוניין לפתח לפעילויות החברתיות שילדים אוהבים ורוצים להשתתף )גם ע"י שכנוע של הרכז(. 4. להקנות לחניכים דרכי עבודה יעילות ואפקטיביות • בארגון הפעולה החברתית. 5. לחזק בחניכים את האמונה בכוחם לבצע משימות • חברתיות.
 • 4. תפקיד המדריך החברתי בתכנית אלף פרחים יפרחו.)המשך( 5. לחזק בחניכים את האמונה בכוחם לבצע היוזמות החברתיות. 6. לתמוך, להדריך ולסייע לילד – בביצוע משימתו. אולם אל לו למדריך ליטול אחריות מהילד, אם הוא מעריך שהילד יכול להתמודד עם המשימה בעצמו. 7.אין בתכנית זו אלמנט של כפייה או חובה חיצונית - על הרכז להביא את הילד לבחירה - והבנת המחויבות הנדרשת ממנה.
 • 5. המטרה האופרטיבית/התוצאתית כל ילד ישתתף לפחות בניהול וארגון פעולה חברתית אחת, שתכלול: תכנון, הכנות ביצוע והפקת לקחים. • הארות: • פעילות זו יכולה להיות חד-פעמית או מתמשכת, מורכבת או פשוטה - לפי רצון ויכולת הילד ליטול אחריות למימושה. • פעילות זו יכולה להיות אישית,או כחלק מעבודת צוות.
 • 6. בעקבות המעשים נמשכים הלבבות. • עלינו כולנו להפוך רצונות אילו לתכניות פעולה- הכול תלוי ברצון שלנו. אדם שמח הוא אדם עושה. ומעשיו מעלים את ערכו ואת ערך שותפיו. ) )הגי בברכת חג ה 60-
 • 7. ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת הילדים . • שלב 1 - ראיון עם כל ילדי הקבוצה החינוכית. • בראיון מציג המדריך 4 שאלות: 1. מה את/ה אוהב/ת לעשות בשעות הפנאי לבד? 2.. מה את/ה אוהב/ת לעשות ביחד עם ילדים אחרים בשעות הפנאי? 3. מה את/ה לא אוהב/ת לעשות? אילו פעילויות את/ה לא אוהב/ת לעשות עם הקבוצה, או לבד? 4 . מה את/ה היית מוכנ/ה לעשות )מתוך הדברים שאת/ה אוהב/ת( או לארגן לקבוצה שלנו?
 • 8. ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת הילדים . : תפוקות שלב 1 1. למדריך יש מידע ראשוני על צרכיהם החברתיים של חניכיו. 2. למדריך מידע על תחומי העניין של החניכים. 3. למדריך יש מידע על מחויבות ראשונית של החניכים ליטול יוזמה ואחריות חברתית ואישית 4. נוצרת צפייה סקרנות ומוטיבציה של החניכים לתרומה בקבוצה.- רתימה ראשונית
 • 9. ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת הילדים שלב 2: משאבי המדריך .-התכנון. • המדריך מכין )לעצמו ( רשימת פעילויות שהוא יודע ורוצה להפעיל בקבוצה שלו. • המדריך בודק באיזו מידה יש התאמה בין רשימותיו ורשימת הפעילויות שילדים אוהבים ורוצים לעשות. • בתכנון הפעילויות )בשלב הראשון יש לקחת( בחשבון פעילויות הקשורות לחגים, ימי הולדת, אירועים בקיבוץ/ בקהילה , אירועים בקבוצה וכו'. • תפוקות שלב 2: למדריך יש רשימת אפשרויות ונושאים תכנים לחניכה והדרכה. ואם חסר לו עליו למצוא בקרב ההורים,מדריכים מדצי"ם
 • 10. ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת ילדים • שלב -3 שיקול הדעת החינוכי • המדריך מתייחס ל - 5 השאלות החשובות שיסייעו לך למקד את תשומת הלב החינוכית שלו ותסייע להפעלת התכנית. 1. איזו פעילות לדעתי הכי מתאימה לילד? 2. מדוע בחרתי דווקא בפעילות זו לילד? )מה מטרותיי?( 3. מה אני רוצה או חושב/ת שהוא יעשה במסגרת הפעילות? 4. כיצד ארתום למיזם אותו הוא ירצה לפתח? 5. איזו עזרה אציע לו? מה חלקי יהיה במשימה? תפוקת השלב: למדריך יש שיקול דעת חינוכי ויעד התפתחותי עבור החניך.
 • 11. ניהול תהליך החניכה- הארות למדריך בהתאמת הפעילות לילד/נער 1. על מדריך להכיר יכולתו, כישוריו ומגבלותיו של הילד, וכמובן, את משיכתו לנושא הפעילות. 2 . על המדריך לתכנן את הפעילות כך שהיא תיצור הנאה וסיפוק אצל חניכו. 3. חשוב - שהילד יחוש בה אתגר אמיתי, את/ה תעמוד לצדו ותלווה/י אותו ככל שיידרש. 4. הכי חשוב - שהוא יצליח ביוזמה החברתית . 5. הילד ישפר את המוטיבציה לחזור שוב על אותו תהליך! 6. כמובן רצוי שהמשימה תהווה אתגר עבורו, והוא יידרש להתאמץ לקיימה בדרך הנאותה.
 • 12. ניהול תהליך החניכה- לפיתוח יכולות ניהול ומנהיגות בחברת ילדים שלב -4 תכנון המיזם. המדריך נפגש עם הילד/קבוצת ילדים שרוצה ובחרה לקיים אירוע חברתי,למפגש ראשון. במפגש ידונו ויסכמו בכתב את הנקודות החשובות לתכנון והצלחת האירוע : הסכם זה יוצר הסכמה בין המדריך לילד/צוות. הנקודות לדיון: מה יעשו?, מי יעשה? עד מתי יבוצע?.ואיך תתנהל התקשורת: דווח ,התייעצות קבלת החלטות ויישומן.
 • 13. נקודות חשובות בתכנון. אילו משימות יהיו באחריות המדריך, מה באחריות הילדים. כיצד תתנהל בקרת התהליך- דווח מי למי? מתי כיצד? רשימת בקשות וסיוע מגורמים שונים – ואחריות מי מהילדים לתקשר עמם. התקציב- מה הוא? על מה נוציא? כמה? בעיות צפויות- כיצד נטפל בהם? מי? עד מתי? הכל נרשם כתוב, ויוצא כסיכום לכולם. נקבע מועד המפגש הבא. שם המיזם. תוכן /נושא המיזם לו"ז זמן ומשך קיומו. חברי הצוות האחראי להצלחת האירוע. ראש הצוות.. מה יחשב כהצלחה? )בר מדידה או הערכה(. מה יהיה באירוע? רשימת הפעולות שיהיו באירוע עצמו ,סדרן, ומי יהיה אחראי לביצוען. מה הפעולות שיש לבצע עד האירוע- מהסוף להתחלה.
 • 14. אסטרטגית האימון/חניכת הילדים בפרוייקט אלף פרחים יפרחו. . המדריך יתאים את אסטרטגית האימון/חניכה שלו בדרך הבאה: 1. מדריך מוביל. 2. מדריך משתף. 3. מדריך מנחה/שקוף. על המדריך לזהות את יכולות החניך/יו ולהתאים את אסטרטגית האימון ליכולות וצרכי חניכיו במשימת הניהול והנהגת המיזם.
 • 15. מדריך מוביל. כשמו כן הוא. 90% אחריות על המדריך . 10% על הילדים. 1.תכליתו : לתת 'הצגת תכלית' ולהדגים בהתנהגותו האישית כיצד מנהלים ומארגנים מיזם. 2. המדריך מתכנן,מבצע הכנות ,ומפעיל את האירוע ביחד עם הילדים שרוצים לפעול. 3. המדריך נותן 'הצגת תכלית': גם מדגים וגם מסביר לילדים כל פעולה וכל שלב. בתכנון בהכנות וביצוע)כולל 'חיסול האירוע'( 4. הילדים כל הזמן איתו- שותפים חלקיים והוא למעשה המנהל והמנהיג. 5. מקפיד לקיים שיחת סיכום משוב הוקרה והערכה .
 • 16. מדריך משתף המדריך משתף : בתכנון בביצוע והערכה את החניכים 50% עליו 50% על חניכים. מקבל החלטות יחד עם הילד היזם , מבצע יחד עמו ומסכם יחד. הילד היזם או ראש הצוות שווה ערך למדריך בתהליך: התכנון משותף- הילד מוביל את הדיון מוציא סיכום,ומקבל יותר מטלות לקידום התהליך. אם זה צוות -המדריך נפגש לפגישת הכנה עם ראש הצוות מכין איתו את מפגש התכנון,נותן לו להנחות . המדריך תומך ומסייע לילד אם התבלבל ומאפשר לו לנהל את הדיון והסיכום. בסוף התהליך- ייתן לו משוב על תיפקודו כמנהל המפגש צוות. כנ"ל לאורך כל התהליך, ניתנת לילד הזדמנות להוביל, והמדריך צמוד אילו )צל( מסייע לו בכל מה שמתקשה. הארה : המדריך שם לב שתפקידו להיות לצד החניך ולא להוביל אותו. משמש לו מקור תמיכה רגשית חשיבתית ומבצעית. לא עושה דבר ללא ידיעה הסכמה עם הילד היזם ואישורו . המדריך יוצר הסכמה מראש על חלוקת התפקידים והאחריות. הילד שותף מלא בסמכות בניהול התכנית. .
 • 17. מדריך מנחה- החניך עצמאי בשטח. המדריך המנחה: תומך בחניך רק על פי בקשתו. החניך אוטונומי בתכנון בביצוע .המדריך אחראי ל: אישור ומתן משוב לתכנון, לסייע רק על פי בקשה יזומה של החניך )הענות על פי שיקול דעתו ( המדריך שותף מלא ופעיל במפגש סיכום והערכה. התהליך: החניך שיש לו כבר ניסיון מוכח בניהול אירועים חברתיים מקבל על עצמו וחבריו בשיחת הכנה לנהל את האירוע ללא התערבות אחריות וסמכות המדריך. בשיחה מוגדר התהליך, ודרך התקשורת ועדכון המדריך.קביעת והסכמת נוהל "מצב חרום" – התערבות המדריך מחדש. כל האחריות והסמכות על כתפי החניך/צוות המיזם. המדריך אחראי ליצור הסכם ברור וכתוב עם החניכים מי עושה מה ומתי?
 • 18. מפת האפשרויות להעצמת חברת הילדים מבנה ההפעלה מדריך מוביל מדריך משתף מדריך מנחה. אימון פרט. אימון צוות/וועדה אימון כל הקבוצה.
 • 19. העקרונות המנחים של התהליך 1. מטרת המדריך להביא את כל ילד להתנסות בארגון ניהול ומנהיגות במיזם חברתי. 2. האיכות חשובה ,אך עצם ההתמודדות, ורצון לקחת אחריות, והמוכנות להתמודד עם אתגר 'גדול' עבור הילד המטרה החשובה. 3. הדגש: למידה מתוך התנסות ,תוך יצירת חווית התנסות ולמידה חיובית.
 • 20. מתי וכיצד לעבור משלב לשלב? א. המעבר משלב לשלב- מותנה בהערכת של המדריך את יכולת נטילת האחריות של הילד/נער. ב. נדרש מכל ילד/נער/צוות להתנסות בשלב חניכה כדי לעבור לשלב הגבוה יותר. ג. תהליך המעבר יהיה ברור ומוסכם מה חלקם של הילד /הנער/הצוות /המדריך. ד. המדריך יפעל כמאמן/חונך לטיפוח יכולות החניך- )ראה מצגת חניכה בחינוך החברתי(. ה. אי הצלחה בשלב מסוים דורש המשך חיזוק הנער.
 • 21. סיום תהליך אימון/חניכה. יעשה בשיחת משוב והערכה משותפת. החניכ/ים יקיימו שיחת משוב והערכה בהנחיה של המדריך: 1. מה קרה במיזם? 2. מה עבד? )כלומר הצליח( מה היתה התרומה של החניך להצלחה? 3. מה לא עבד? )מה לא הצליח או הצליח חלקית?( – מה היה באחריות החניכ/ים? 4. מה אפשר ללמוד? על עצמנו כילדים שרוצים להצליח? ומה עלינו לשפר כדי להצליח בפעם הבאה? 5. תפקיד המדריך: לתת משוב והערכתו, להוקיר להעצים את החניך גם על עמדתו, על התמודדותו, על הצלחותיו,ועל הדברים טעוני השיפור,הן ברמת התהליך, הן ברמת הביצוע,והן ברמת ההתנהגות האישית של חניכיו.
 • 22. שוב נתחיל מחדש... א. אחרי הוקרה אישית )כולל תעודת ההוקרה(- והוקרה חברתית לקבוצה להורים ולקהילה. ב. הילד /הצוות רשאים לבחור מיזם חדש. או לא. ג. המדריך מתחיל לאמן צוות חדש. ד. ראוי לראות כי בתהליך זה לאט לאט הילדים הופכים שותפים פעילים בניהול והנהגת חיי חברת הילדים.