Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
-wuüYüWWmào. 
amHüãü,
454:; 

 

ÉSÍ? ÊÊ= B5 BSEâI-E

@ÊÊUÊÊ EWÊFW-'ÊÍÉEEQQJIÊEFEÍ °

ÉÉÉEÍÊÊêUÊSÊÊBÉÉHãIÉHQEFaÊÍÉÊv
? ELÊT-ràIJÍ7FÊiJÊÊÍEJãVE...
02/23

o

 

DXÉÊFEÉEÍÉEJJFFIMÊÉJÉÊCFÊÉ2JMÊEÊTÉ= 
jüãâílãââñíñíüü/ BHHE'

M, 
v? 
â
M; 
U
_u. 
B
XG

TBGQÍE-m

400%
mxxnzz...
7x75 
*w 155,” 

 'ÍÉP . _ . ,. = _

  Í __ m# m_
EEÊ «mz/ ze Xk «É

   

15H
íãâ-ãêü
Kfããâãâíã

  

: é: a: : 

EI...
ÉSI? ÊE” ñãâqíiã X¡
 M
 : uma ÉXÉEWÉ-
d_ êlãêilifcâããv iâiâíãítããüããifüm»
 íñliâüã 1 aaa: u

($192 i¡

? uÊ, M?§É§| JIEÊf...
íâíifãiâfà

 

il: *aitãâlüãiã
EP *awhíãâ
í ? Eãiâíã
#Slâíãlã
fããtbêaütmlãñiíãââiã
êâãimñüü? ââaâfillálââií
ríãñíãtãtâiãl...
06 Iza

f-'ar

EEE 'fêwiüiêããfástãíâülãà -
2l. ,-§z>: :ma! i;¡gsE3s-. -. V 1:¡ * ¡Muak

  

ʧ@i| 

 

: B

Ji: 
mai. :

...
- IZIRÍÊÉÊÉÊEUÊ#ÊH4JÊÊEÊ = ÊMWFEHÊBHÊÊEQ

&ÊBE+rJ11ãi$i§F= ãEE› ÊÉZÍIÉEÉÃÊW ° ¡âiãã›
? âüãfíââãíãjãâãüâãüíñí › ÊEÊÊÉÊJEÊE...
« EÊÍÍLÍJÊ**

(BEE-Elm EH#
EJJHLZ-dJHLZJL
EiãERH I 1999.7.2s-2o02_12.12iãáíri&

E

_
u 7
a m W
u a 
_m_ , . W
o 2x/ 
um tm...
LÊ¡ JÊÂÊÊHÉÊEHHÉÊWÉ-ÂÊÊÉQÂÊÊTÊÊII

1:5:
í E

20035:

 

 

x3/
. _à
Mw
. . . . . 0 . . . . . , , 9 › Q . 9 a . ...
7- _x

 

É ___mmw. ê__aa. ..emmw

since

1997
753131.

Êíêfiiãíããiâvütñmiiãããlíããvv

 v ÊHZTÍQÊÊSSORÉ v ÉZEÊEZXÊ vãñãããàj...
77 /7 5a. _
% lt. ; , . 7 . ..m _
e Q x ro. . 77 u. .. 7
 ewmimeã i. 77 Má_

 

É

E. .
à H 
_ . .e
. É. É É
% . a . ...
-vrr
~_/ 


War *m ~

f: :

 

HM. ii'i “si, 'ízaíiíÍff 37,21,- 

tíxafii¡ Iii? 

 

'›. tc”. .ííf! "f. ”/1:t/ ..Z4L W/ ...
anmüfãaTàiiâfñiiã ? Hi

íãíãã
? iããããíâ

 


? Eãããiffliiííñãâü
RESULT: 
ããâiüââiããiiíüñv
êllñkiãñíiíñãvv
s: 
1,¡ . -ao
FÉ...
-7.. .,-v: a.. 

_ &Émm . .

 

mm B7W

ÊÚÉEÍÊHÉÉEÉÊÍÍWÉFÂEQÊÍÊÊÊ °$7iÊ440í§Rv ÍJHiÊIÍÉÉÊÊ17BSQR°

@Áãñüãfããiãiãâãêíâãâããã...
ÊÊHEÊ
'
H/ . w' 0'/ 

@É [ÍIÉÍITEÉEJÊZÍÊÃÍHÉÊ

_____3-- A A AÊÊÊBÊÊÉI

 

    

ÊTEEíÊEPÉEEQÉÊÉSI-ÃÊÊHÊ' *Ít/ lm ...
:am L Vã-ÊE

9 s
E -: -:- ¡ _-_
mSEEÊt-àxtúü? 

ÊEÊÊEÊMJÉÊHEUEKEEZÍÊ › VFQHÊÉÉ»
"ÊESÉEY? ÊEEÊÊQÊH › íããíííílâãâããüüüñíuüã ...
âíãüüüitãããâ= íãíâüãfílaãíilíííñãfâ
KÊSIEJBB

503113555:

pa: : 

E'. 'u

 

 

 

Iíâããã IÉEEI
Hããããâlíãbxíâ asawaazsgg»...
, Éíüufíããüíãzt

ü~ mwm~ %~. 
_VÊ _vã _VÊ_
_E9 _a9 E9.
Em, @mw Em, 
m. m m m m 
@um @um @um
EE ÊÊ ; EE
/ / / 
g
HRÍÊFHÍIEZÍÉ › IÊIâLIZZÉÉͧiÍIEÉEãÊEÊ4ÊFH›
lãlltlsãiêí-"IÉEÊJÊÊI

f, 
I -

I

àgrsiãiaíâ›vraamwàãaaããâ$íãiñaâu? Emêíñâuu 
...
315:; 'Zlíâiããã-EEÊIEÊ
ãââüíâílim - ? é ? FEEÊ-'níããlãi
§JÊFÊWÉ~ ? HÊÉÉÊEÉE ããvãâíãiã
: tttllããñíílín
íâãiãíãêãíâkiã? ? ...
&Slñãâlãüâãããtããà

  

TwXEâEEíãBEãÉ-ÉÊ
Fífêãâêíjêüãzuâíñíâãtã-'w
ÊÂIZZ-*ÍHÉÍÉÍÊÊÊ

9

. a

w

, m m

m. 
Fm . 

_É

n*...
ãlâê v r ÊEÉÊBUÀ! 

 

IÊÊÊÊWÊHU

ãããbüêüüãü$
? ElãñlíãüâüüíEHEUUBEIÉFHSEÊÁEIHH›
Êãüããlããüñhà! 

3 v _q ÊHSJ? 
 ít$zñããã$...
@EEIÊIWIHÉ
ããTiãF; ?iâiâãü-$5E awrgaãgàsaamãar
Êitíbããââfâzñããliã EBÉHIÊÊ mu; 1a

: :mxaâraztgãuo
(íâãâíhüüãfãüàãw

Em
m*...
?UE

? Fê
'Aããkãâíãílñãü

vílâlíâ

à ããíüâ7f~1â°

Qãâíârãíãêü
Iíêêíàêâãâ

v-ÊÍÊJÊ

-Hãñãâíããâíüâfzãü

á ME

! J

¡x¡ã__§_...
âãLtãWFaiaí! 

íÉMJTíIÊBñVEWÊÊÊH? ÊÊÊã§âv
ííàíFãããíñFañããiã-#EEIÊÀBHS

â$ÊÊ7FE ííüíífñãê 'ããüfñã

 

__  , ãrgg-; Fàzêâa...
EY? ÊÊâ§EÊí$7§àE4JÊÊíÊã › IEKÊIÍJBGESZÊ ctilüíüíããñílã *LFSZPÊQÃÊÔÊÊÍÊÊ ~
iÍtEÍÉSUISZZVA ~EEZÊEÊÍÊÉÊEÊ| JJÊE4JÊÊEIÊ~ Eêêña...
M'

É É -à-ü- ãã/ ÃÊHQÊÍFH ›âã$7fíâããíãâãñãüâêíã Eüíílí-'Iv
3

ÍÊiÊíÊEÊÊÊ/ ÃÉÊHÊ * ÊÉÉÊÊÊÊÊÊÊ'
ll- : É ÊJÊÊÊÉÊÊͧ§UÊEFñÊ...
M

   
 

&Eãáêãfífãââíüúüãñíã- m

ÍEÍÊÍFÍÍÉÊEÍDÀÊHHÍQÊ- Qãgqgmg
HÉÍÊÉÊEIIZÊFIJIHEÊJÍEÊJV ÉÊÊâãÀTÊÉ

ÊWFS-EIM-ÉHHEESKEÊH...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Mosquito

圖解建築登革熱-蚊子館

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Mosquito

 1. 1. -wuüYüWWmào. amHüãü,
 2. 2. 454:; ÉSÍ? ÊÊ= B5 BSEâI-E @ÊÊUÊÊ EWÊFW-'ÊÍÉEEQQJIÊEFEÍ ° ÉÉÉEÍÊÊêUÊSÊÊBÉÉHãIÉHQEFaÊÍÉÊv ? ELÊT-ràIJÍ7FÊiJÊÊÍEJãVESI? ÊÊJ ° 01 Iza
 3. 3. 02/23 o DXÉÊFEÉEÍÉEJJFFIMÊÉJÉÊCFÊÉ2JMÊEÊTÉ= jüãâílãââñíñíüü/ BHHE' M, v? â M; U _u. B XG TBGQÍE-m 400% mxxnzzauaa ? % , m
 4. 4. 7x75 *w 155,” 'ÍÉP . _ . ,. = _ Í __ m# m_ EEÊ «mz/ ze Xk «É 15H íãâ-ãêü Kfããâãâíã : é: a: : EI? âÊ= ÊJtEE§E§&-1Ê ÊÊÊÊÍIÊÍÊÉEÊEQEÉÊÊ WÉIÊÊÊÁÊ: "ÊÊZÍFH- ESZÉZÍÊJEÍÉTDEEL NOEEÊÉÊE!
 5. 5. ÉSI? ÊE” ñãâqíiã X¡ M : uma ÉXÉEWÉ- d_ êlãêilifcâããv iâiâíãítããüããifüm» íñliâüã 1 aaa: u ($192 i¡ ? uÊ, M?§É§| JIEÊfEJ§E5fê-_= EJZB'~J? Zliíkãiñãâlãlíñífã x LSD5EÊ$iÊ$ʧ§› Éiã-ETEÉ v #FÍÉÉEEÍÊÊÍEZÊÊÊEHQ - "EÊÊÊEÊÉEU
 6. 6. íâíifãiâfà il: *aitãâlüãiã EP *awhíãâ í ? Eãiâíã #Slâíãlã fããtbêaütmlãñiíãââiã êâãimñüü? ââaâfillálââií ríãñíãtãtâiãlíaíâüâtââññfããáâfãJI HÊWãBÍÚiEESEÊÉÉÊ › ttfmfãfâüüiãír! É Êâñãâãñíüíàãü EÍHEEÉSZ? ÊÊ *Êiãzltíhñããwhâ v #ÊÉIÉÍTÊÉEIEEB íããêâífñíããüllâã! iãííñtâñãkã 05 / za
 7. 7. 06 Iza f-'ar EEE 'fêwiüiêããfástãíâülãà - 2l. ,-§z>: :ma! i;¡gsE3s-. -. V 1:¡ * ¡Muak ʧ@i| : B Ji: mai. : m , _ _x_ N M I v h, .r. . _ : Ilê ~'íf= 't= tn; ;m; íéa Í . . . iíLãzfll A 'Íiíã #[535 “ ; ftãííâ : - _J k_ 37. : Fil fra. auazrm-*áçza= "srrs, ~vtr. ezr_, ama. ; . Itá": - 'àzeüñEEí-z
 8. 8. - IZIRÍÊÉÊÉÊEUÊ#ÊH4JÊÊEÊ = ÊMWFEHÊBHÊÊEQ &ÊBE+rJ11ãi$i§F= ãEE› ÊÉZÍIÉEÉÃÊW ° ¡âiãã› ? âüãfíââãíãjãâãüâãüíñí › ÊEÊÊÉÊJEÊEÊH? ÊÊ ° w , m . m »nu W É W En, H É @m Ê E Em . .ME m? _m E . m. E mu É É Ê É É @a . Hà
 9. 9. « EÊÍÍLÍJÊ** (BEE-Elm EH# EJJHLZ-dJHLZJL EiãERH I 1999.7.2s-2o02_12.12iãáíri& E _ u 7 a m W u a _m_ , . W o 2x/ um tm _ W ; zm _ hm W É Em» m m gw m m W w W É W ãg _ 2m ma_ _ É @www 7 E_ a W É mm _ E m m ã E +1 ! Ê ÍÊÍ Êíbñítãilt | Êqimlãsea E'.
 10. 10. LÊ¡ JÊÂÊÊHÉÊEHHÉÊWÉ-ÂÊÊÉQÂÊÊTÊÊII 1:5: í E 20035: x3/ . _à Mw . . . . . 0 . . . . . , , 9 › Q . 9 a . . . . . . . . . 9 . . . 9 m E a . E M_ _mà . a +_ a# . m m . AÊ- EE % É n êzif _E . .É b_ 27.. .25 . . l ul. Em¡ É . awaêmgn É Elo » . WI . 4 . . . . . , . . . . . . _ . . . . V . 9 . 1 É. ” m_ 1999 âãâanoãfr âzauza-namxêuaamtgrgw 2:3 íâããí§â2392ãñ° : UMEÊ1zz3ãââñ+ññ7ífmlãlâãà11ôeããâñ
 11. 11. 7- _x É ___mmw. ê__aa. ..emmw since 1997 753131. Êíêfiiãíããiâvütñmiiãããlíããvv v ÊHZTÍQÊÊSSORÉ v ÉZEÊEZXÊ vãñãããàjtúüiâñíãiâ ° LÍÍ 1; ÍÊEÊÇTH | Í Llr= =7if“: ¡7 LÉEÀHI Em' W 'W 177V' ãâñõlüíiti Í. '., :>-“7Íi, ._ . . 7i_L-";7f,7 EÍÊÍJTH Uy-íiivasÍí
 12. 12. 77 /7 5a. _ % lt. ; , . 7 . ..m _ e Q x ro. . 77 u. .. 7 ewmimeã i. 77 Má_ É E. . à H _ . .e . É. É É % . a . .ê É E m. ” W . a #Em 7.x à e since 1997 &à; -üíiâíkãâãüirãjhv§I1í'i-? ÊíâíÊ5FUHã° âêããiiãâmiâvÊÊÉÊÉTÍÉHUÊÍJJÊBÊWHâ 70 Qiãí: 33g 3_ @Fãíãiââãag Êitliâuê!
 13. 13. -vrr ~_/ War *m ~ f: : HM. ii'i “si, 'ízaíiíÍff 37,21,- tíxafii¡ Iii? '›. tc”. .ííf! "f. ”/1:t/ ..Z4L W/ w// ln . ,_. _ / ÍÍ/ »7/ / / ' _7 7 7 F , LP! _M h _w 7.. ... . _ wir' A . wy_ " 7 7 A' l . .r l y › i** 1 , v - : - Í/ xrlli: .. since 2008 FÊÍÊI' ííüíllhãíãiâãbxiâããããiããiã-ETEÉHÉT-FEÍEÉÉHHÊEvãââuiñãiwâãwziãiããiv 235mm is_ 77-¡ ' '* iii' ; g- V. Eñià
 14. 14. anmüfãaTàiiâfñiiã ? Hi íãíãã ? iããããíâ ? Eãããiffliiííñãâü RESULT: ããâiüââiããiiíüñv êllñkiãñíiíñãvv s: 1,¡ . -ao FÉÊ $011 WÊÊÊ' 7 7 Éí es; &Efvfáêiããñêãíãmfãüãíüüfãiããv ' " zeiwàvããazãgtmuiz?
 15. 15. -7.. .,-v: a.. _ &Émm . . mm B7W ÊÚÉEÍÊHÉÉEÉÊÍÍWÉFÂEQÊÍÊÊÊ °$7iÊ440í§Rv ÍJHiÊIÍÉÉÊÊ17BSQR° @Áãñüãfããiãiãâãêíâãâãããülâü v ÊIÊÍÉ%IÍÉÊÊÊJÊÊEY~JFÃ'ÉEC7UÊ ° 'iiv › 7 íÍLiÊEiHf-Íi7”“íi'i1 Ífjüiiêñil i ; izzg w . a J a, E
 16. 16. ÊÊHEÊ ' H/ . w' 0'/ @É [ÍIÉÍITEÉEJÊZÍÊÃÍHÉÊ _____3-- A A A ÊÊÊBÊÊÉI ÊTEEíÊEPÉEEQÉÊÉSI-ÃÊÊHÊ' *Ít/ lm w À › ííñüâãíâtííññiãnüññâo _____ since zona íããfôíàããzfãb . .g3 Jãzlsñaüãuüãíãwáesiñlãliããzãaatã Êãã ÍÊIXIBÊZÍEÉÉÊÉÊ ÉUÊÊÉ7J<ÊTJÍÍÊUPÉ7JUÍÉHÉÊBÊ° EÊÊÍE1LÊQOOOE° IEEÊHÊMÊÊLEQBÊLÉFÉ°
 17. 17. :am L Vã-ÊE 9 s E -: -:- ¡ _-_ mSEEÊt-àxtúü? ÊEÊÊEÊMJÉÊHEUEKEEZÍÊ › VFQHÊÉÉ» "ÊESÉEY? ÊEEÊÊQÊH › íããíííílâãâããüüüñíuüã ? J ÊÊJ: H? ÊÊH'~JH3EB› llâ7ãEãükíêüü4Jíãiâlãlâ9fs @Éiãââíitííãtüüííãílñ -mÊ-Ífà . .! 'ÊFÉÊ-ÉTÊÊÉJEÉTJEÍETÊHE! -E at>ír'"«: í“s“ãàrntxsêx ÊÍÊÊYBGÊÊ FIDXÉEBÊ› ZÍÊÊIÊTÊÊ!
 18. 18. âíãüüüitãããâ= íãíâüãfílaãíilíííñãfâ KÊSIEJBB 503113555: pa: : E'. 'u Iíâããã IÉEEI Hããããâlíãbxíâ asawaazsgg» tgzztããao &Ênãíâllálâíââã $Ê° íâllBIitlE-ÊÉFHÍIÉ iÊí-HE EE @FH É
 19. 19. , Éíüufíããüíãzt ü~ mwm~ %~. _VÊ _vã _VÊ_ _E9 _a9 E9. Em, @mw Em, m. m m m m @um @um @um EE ÊÊ ; EE / / / g
 20. 20. HRÍÊFHÍIEZÍÉ › IÊIâLIZZÉÉͧiÍIEÉEãÊEÊ4ÊFH› lãlltlsãiêí-"IÉEÊJÊÊI f, I - I àgrsiãiaíâ›vraamwàãaaããâ$íãiñaâu? Emêíñâuu @E57 ! 19/28
 21. 21. 315:; 'Zlíâiããã-EEÊIEÊ ãââüíâílim - ? é ? FEEÊ-'níããlãi §JÊFÊWÉ~ ? HÊÉÉÊEÉE ããvãâíãiã : tttllããñíílín íâãiãíãêãíâkiã? ? ~ ãíâêíêãã ããâããf v ãllããíãííâlããlãñíããlãêãââñüãí#! E . É m_ W a mw. . a: L à _à_ ã ü . W . ã üñiãâñíã @HÉMÉE íãüítnãããâ §ÊAã›íE 7Fâñã° âEEBãñÉ°
 22. 22. &Slñãâlãüâãããtããà TwXEâEEíãBEãÉ-ÉÊ Fífêãâêíjêüãzuâíñíâãtã-'w ÊÂIZZ-*ÍHÉÍÉÍÊÊÊ 9 . a w , m m m. Fm . _É n* É . T m_ a . . “É É. ; E E É ü É üm É M IEÊTÊSÉELÊÍÊ &ÊIE HE-ílãlííéíããêâüwv Eüíãêfãêtêüíão ^ ílãlñllãã vxãsuamãagmaãâaag HÉEWÊÉÉÉÉW!
 23. 23. ãlâê v r ÊEÉÊBUÀ! IÊÊÊÊWÊHU ãããbüêüüãü$ ? ElãñlíãüâüüíEHEUUBEIÉFHSEÊÁEIHH› Êãüããlããüñhà! 3 v _q ÊHSJ? ít$zñããã$ãíüülíâ-ãlíã$íirjãããlãiêííâââfâñãññlo « ÊIESIHEEETJEEÉ›iâílãããêñüãñíñwà ÍEÊÉÊÊÊE-'Eiãíñ 1. WÊEÉTÊ'PE%I› iÊEJZíHÊU7FJã| §5iBEI7F1Ê° 2. Êñââñíísíãiãüããããíâiêãv EÊEÊÊ-Fàígíi” *a ãñâí°lê$ãâü=
 24. 24. @EEIÊIWIHÉ ããTiãF; ?iâiâãü-$5E awrgaãgàsaamãar Êitíbããââfâzñããliã EBÉHIÊÊ mu; 1a : :mxaâraztgãuo (íâãâíhüüãfãüàãw Em m* W t. . zw_ qm ã a G N Ellll: - ? FÉÀÍÊJEÊÊÊEHKIÍÊÉÊE - íâlttíãêüñíiãífüã ° Eílñíãêãüâ - ÉÊãZÊÊÍÉâêÊÊW Êã-EEÊILÍÉÊEÊHUEÊÊVÀJ ° EEB - RÊÊEHÉWãBE9ÊãÊñ= ÊJEí§§ãiÉÊã°
 25. 25. ?UE ? Fê 'Aããkãâíãílñãü vílâlíâ à ããíüâ7f~1â° Qãâíârãíãêü Iíêêíàêâãâ v-ÊÍÊJÊ -Hãñãâíããâíüâfzãü á ME ! J ¡x¡ã__§__ 'ÊJÊÊÍÉÊÊDE W ñ AA i_ É à _a lãlltl: FÊIEÊBÊEEÉÊEÊT '14 c¡ r M! " F I'
 26. 26. âãLtãWFaiaí! íÉMJTíIÊBñVEWÊÊÊH? ÊÊÊã§âv ííàíFãããíñFañããiã-#EEIÊÀBHS â$ÊÊ7FE ííüíífñãê 'ããüfñã __ , ãrgg-; Fàzêâa EEE? !›EHDAÊLÉTÊBÉÉÉÉIÊÍÉ-iiâêíñüâüõlãlilñà= BÉÊÊEQEÊE, ?F-ãâãâü ~ 'Iâãià = @EQÊHFHUÉHEEE ° gãgggwpaçâgçgggag ESZ? ÊÊÊEÉÊELÊ, ! ÊB›EÍ? .Y? ÊÊDE? ñâTíííílflñíâñãWããüããv 'Í ” v_ ÍÍJ' Í à
 27. 27. EY? ÊÊâ§EÊí$7§àE4JÊÊíÊã › IEKÊIÍJBGESZÊ ctilüíüíããñílã *LFSZPÊQÃÊÔÊÊÍÊÊ ~ iÍtEÍÉSUISZZVA ~EEZÊEÊÍÊÉÊEÊ| JJÊE4JÊÊEIÊ~ Eêêñañãêãííâiãñtüüíàíññãã-~§Fàí§Ê° «B» ? LÊ ef ? Eãüãífããilâ › -JZQEíJEFEEF-: ÉEÊ Fñlíb SÊÍFEÊÊÊÍÉEZISÊWE. .. : Fliããâêã/ Ilrííiãââríã! EÊÊÊVIUZUFÊÊÉÊÚÊHUHÊÍI? ãããñíüíltíiüíãêúüiãjã! (tISHIII§ÊÊX7FHE) ÉIZEÊÃÊÉÊHUEJU? -iEÊã/ llwãlãüüããã! (IZBÉIIBÊÉÍIEIHÊ ! ) 26 Iza
 28. 28. M' É É -à-ü- ãã/ ÃÊHQÊÍFH ›âã$7fíâããíãâãñãüâêíã Eüíílí-'Iv 3 ÍÊiÊíÊEÊÊÊ/ ÃÉÊHÊ * ÊÉÉÊÊÊÊÊÊÊ' ll- : É ÊJÊÊÊÉÊÊͧ§UÊEFñÊ7PJ| ÊH9HÊÍÊHiÊ° «isãuausszãairalzauãuâ s «m/ wnmu. .. &Eãuãàuããím/ &mãím TñEHãíâ-? Eiáããíâãíñã ãâãâã$lãübãüüâã<§ üãmüiâaãês) raaaaããbzaümawaasã ãmããüíjuâãêã ãeíãívlbFãã-'Fz ílãlãâêâúüããâvütfãã: @mãraüâãíuãíãm ÍÊÍFÍÊWÊÊÊÍÊÊÊEÊ? iãtâãtüãlêíâãúüíluiã ÊíâuãEâFEã-'Ft zammàigxãgassãm ñlêêilãlüãâllã? ãtâaüííãiãnããâãâus? HERE? * 27 Iza
 29. 29. M &Eãáêãfífãââíüúüãñíã- m ÍEÍÊÍFÍÍÉÊEÍDÀÊHHÍQÊ- Qãgqgmg HÉÍÊÉÊEIIZÊFIJIHEÊJÍEÊJV ÉÊÊâãÀTÊÉ ÊWFS-EIM-ÉHHEESKEÊHWHE! ÊEÊÊÊÊ” ZÍÊÉSCZWãiÊÊÉÉIEHi IÉÊEÊH? ÉÊEBEIE'~J$3ÊÃ$EÊ- ¡Êiliâdiãããjcâããííâllã!

×