Publicité
فن کویل کانالی 42DC.docx
فن کویل کانالی 42DC.docx
فن کویل کانالی 42DC.docx
Prochain SlideShare
فن کویل کانالی 42DC.docxفن کویل کانالی 42DC.docx
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Publicité

فن کویل کانالی 42DC.docx

  1. ‫کانالی‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ 42 DC-08 ‫آفرین‬ ‫سرما‬ ‫لیسانس‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫مطابق‬ ‫آفرین‬ ‫سرما‬ ‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تولیدات‬ ‫برند‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫آمریکا‬ ‫کریر‬ ‫شرکت‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫ممتاز‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫جایگاه‬ ‫سیستم‬ .‫بیاورد‬ ‫کانالی‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫حرارتی‬ ‫مبدل‬ ‫شامل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ،‫مسکونی‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مطبوع‬ ‫تهویه‬ ‫و‬ ‫صنعتی‬ … ‫است‬ . ‫یک‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ ‫مکش‬ ‫با‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫دستگاهی‬ ، ‫کنترل‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫فضای‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ،‫موجود‬ ‫هوای‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حرارت‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خاموش‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫کلید‬ ‫یا‬ ‫ترموستات‬ ‫توسط‬ ‫دیگ‬ ‫از‬ ‫گرم‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫آب‬ ‫با‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫اساسا‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫بسیار‬ ‫صدای‬ ‫معموال‬ ‫توکار‬ ‫های‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تغذیه‬ ‫چیلر‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫های‬ ‫دارند‬ ‫انواع‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ .
  2. ‫مدل‬ ‫آفرین‬ ‫سرما‬ ‫کانالی‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ 42 DC-08 ‫کوی‬ ‫فن‬ ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫(گرم‬ ‫انرژی‬ ‫مولد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫انرژی‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ل‬ ‫و‬ )‫سرد‬ ‫یا‬ ‫(گرم‬ ‫لوله‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ،‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬ )‫کننده‬ ‫خنک‬ ‫دارند‬ ‫کاربرد‬ ‫زمانی‬ ‫لوله‬ ‫چهار‬ ‫های‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫لوله‬ ‫چهار‬ ‫دا‬ ‫وجود‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫همزمان‬ ‫بصورت‬ ‫گرمایش‬ ‫و‬ ‫سرمایش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ .‫رد‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫بیمارستان‬ ‫های‬ ‫ساختمان‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫هایی‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫معموال‬
  3. ‫وجود‬ ‫دیگر‬ ‫مکانی‬ ‫در‬ ‫گرمایش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سرمایش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اوقات‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ ‫دستگاه‬ .‫دارند‬ ‫فراوانی‬ ‫کاربرد‬ ‫لوله‬ ‫چهار‬ ‫های‬ ‫کویل‬ ‫فن‬ ‫دارند‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫نصب‬ ‫فرآیند‬ ‫کارآمد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ .‫دارند‬ ‫منظم‬ ‫بصورت‬ ‫بازبینی‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫تعمیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫فن‬ ‫کویل‬ ‫هوا‬ ‫را‬ ‫خنک‬ ‫می‬ ،‫کند‬ ‫آب‬ ‫کندانس‬ ‫شده‬ ‫به‬ ‫روی‬ ‫کویل‬ ‫ها‬ ‫وارد‬ ‫سینی‬ ‫زیر‬ ‫آن‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫آنجا‬ ‫توسط‬ ‫لوله‬ ‫ی‬ ،‫درین‬ ‫آب‬ ‫باید‬ ‫تخلیه‬ ‫گردد‬ .
Publicité