Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

гіпоксія хижняк готово

837 vues

Publié le

Гіпоксія, як типовий патологічний процес.

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

гіпоксія хижняк готово

 1. 1. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ. ГІПОКСІЯ Лектор – Хижняк Олександр Миколайович, к.м.н.
 2. 2. www.slideshare.net/Dosenko
 3. 3. ГІПОКСІЯ – типовий патологічний процесс, який розвивається внаслідок дефіциту, або порушення використання кисню у клітинах.
 4. 4. ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ
 5. 5. УТВОРЕННЯ НЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ СН3 (СН2)n СН2 СН2 (СН2)m С СН3 (СН2)n СН СН (СН2)m С О + О2 + 2Н+ SKoA О SKoA 2 Цит b5 (Fe2+) 2 Цит b5 (Fe3+) 2 Цит b5 Редуктаза (FAD) 2 Цит b5 Редуктаза (FADH2) NADH + H+ NAD+ Насыщенный ацил-КоА Ненасыщенный ацил-КоА Десатураза жирных кислот + 2 Н2О
 6. 6. ПЕРОКСИСОМИ
 7. 7. Метаболічні функції пероксисом Peroxide metabolism (catalase and H2O2-generating oxidases), ROS/NOS metabolism Lipid biosynthesis (ether phospholipids/plasmalogens, bile acids, cholesterol and dolichol, fatty acid elongation) Fatty acid β-oxidation (very-long-chain fatty acids, dicarboxylic acids, branched chain fatty acids, unsaturated fatty acids, arachidonic acid metabolism, and xenobiotic compounds) Fatty acid α-oxidation (phytanic acid, xenobiotic compounds) Long/very-long fatty acid activation Regulation of acyl-CoA/CoA ratio Protein/amino acid metabolism (biosynthesis of cysteine and sulfur assimilation, d-amino acid degradation, l-lysine metabolism, degradation of polyamines, proteases, transaminases) Catabolism of purines Glyoxylate and dicarboxylate metabolism Hexose monophosphate pathway Glycerol synthesis Nicotinate and nicotinamide metabolism Retinoid metabolism
 8. 8. Перетворення ксенобіотиків Схема реакції Гідроксилювання RH → ROH Окислення по атому сірки (сульфоокислення) Окислювальне дезамінування RNH2 → R=O + NH3 RNHCH3 → RNH2 + H2C=O ROCH3 → ROH + H2CO RSCH3 → RSH + H2CO Дезалкілування по азоту, кисню, сірці Епоксидування
 9. 9. КЛАСИФІКАЦІЯ ГІПОКСІЇ Сиротинін М.М. ГГ ІІ ПП ОО КК СС ІІ ЯЯ ГГІІППООККССИИЧЧННАА ЭЭ НН ДД ОО ГГ ЕЕ НН ННАА НОРМО- БАРИЧНА ГІПО- БАРИЧНА ДИХАЛЬНА СЕРЦЕВО-СУДИНННА ГЕМІЧНА ТКАНИННА ГІПОКСІЯ НАВАНТАЖЕННЯ
 10. 10. ГГІІППООККССИИЧЧННАА ГГІІППООККССІІЯЯ ¯ РРаа ОО22 ¯ PPaaccoo22 ­ ppHH ¯SSaaOO22 ¯ ppvvOO22 ¯ SSvvOO22 ­ PPaaCCOO22 ¯ ppHH вв ззааммккннууттооммуу ппррооссттоорріі
 11. 11. ЕЕФФЕЕККТТИИВВННІІ ППООРРООГГИИ ** ННееййттррааллььннаа ззооннаа –– ддоо 22000000мм ** ЗЗооннаа ппооввннооїї ккооммппееннссааццііїї ((22--44 тт..мм..)) ** ЗЗооннаа ннееппооввннооїї ккооммппееннссааццііїї ((44--77 тт..мм..)) ** ККррииттииччннаа ззооннаа ((ппооннаадд 77000000 мм))
 12. 12. ДИХАЛЬНА ГІПОКСІЯ ПОРУШЕННЯ ДИФУЗІЇ ГАЗІВ В ЛЕГЕНЯХ Закон А.Фіка (1855) D = k ΔP x S d Р1 Р2 k – коефіцієнт проникності газу крізь певну мембрану ΔP – градієнт концентрації газу по різні боки мембрани d – товщина мембрани
 13. 13. ВАРІАНТИ НЕДОСТАТНОСТІ ДИХАННЯ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ГІПОКСІЇ ВЕНТИЛЯЦІЙНА - обструктивна - рестриктивна - дисрегуляторна ДИФУЗІЙНА ПЕРФУЗІЙНА ЗМІШАНА ДИХАЛЬНА ГІПОКСІЯ ¯ ррaa ОО22 ­ppaaCCOO22 ¯ ppHH ¯SSaaOO22 ¯ppvvOO22 ¯SSvvOO22
 14. 14. СЕРЦЕВО-СУДИНННА ГІПОКСІЯ ЗАГАЛЬНА * Серцева недостатність * Судинна недостатність МІСЦЕВА * Венозна гіперемія * Ішемія * Тромбоз * Емболія * Стаз ¯ ррvv ОО22 ­ AABBPP* ппоо ОО22 ¯ SSvvOO22 ¯ ppHH
 15. 15. ГЕМІЧНА ГІПОКСІЯ АНЕМІЧНА ТОКСИЧНА ¯ ррvv ОО22 КАРБОКСИГЕМОГЛОБІН ¯ VVaaOO22 ¯ VVvvOO22 ппррии ннооррмміі ррааОО22 ­ AABBPP ппоо ОО22 ¯ ppHH
 16. 16. МЕТГЕМОГЛОБІН
 17. 17. ТКАНИННА ГІПОКСІЯ ­ SSvvOO22 ¯ ppHH ­ VVvvOO22 ­ ррvv ОО22 ¯ AABBPP* ппоо ОО22
 18. 18. ГІПОКСІЯ НАВАНТАЖЕННЯ ¯ ррvvОО22 ¯ SSvvOO22 ­ AABBPP ппоо ОО22 ­ ррvv CCOO22 ¯ ppHH
 19. 19. РЕЦЕПЦІЯ РІВНЮ КИСНЮ НЕГАЙНІ КОМПЕНСАТОРНІ РЕАКЦІЇЇ
 20. 20. pH pCO2 HCO3 - 7.33 44 22 7.4 40 24
 21. 21. Звуження судин, підвищення АТ Централізація кровообігу Вазомоторний центр
 22. 22. Альфред Гольдберг 1977 р. - нелізосомний шлях руйнування внутрішньоклітинних білків 80-роки – виділення ПРОТЕА-СОМИ
 23. 23. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ ПО ХИМИИ, 2004 Аарон Чехановер Аврам Гершко Ирвин Роуз
 24. 24. Gregg Semenza и HIF (1993) Professor in Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland. Hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor
 25. 25. Загальна схема регуляції HIF
 26. 26. Схематическое изображение регуляции HIF при нормоксии и гипоксии
 27. 27. Кислородзависимая и кислороднезависимая регуляция HIF-пролилгидроксилаз
 28. 28. HIF и гены-мишени
 29. 29. РОЗВИТОК ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
 30. 30. Структура субодиниць HIF
 31. 31. Субодиниця НІF3alpha ппррииггннііччууєє ааккттииввннііссттьь ссууббооддиинниицціі ННІІFF11aallpphhaa уу ррооггііввцціі YYuuiicchhii MMaakkiinnoo,, RReennhhaaii CCaaoo,, KKrriissttiiaann SSvveennssssoonn,, GGöörraann BBeerrttiillssssoonn,, MMiikkaaeell AAssmmaann,, HHiirroottoosshhii TTaannaakkaa,, YYiihhaaii CCaaoo,, AAnnddeerrss BBeerrkkeennssttaamm && LLoorreennzz PPooeelllliinnggeerr IInnhhiibbiittoorryy PPAASS ddoommaaiinn pprrootteeiinn iiss aa nneeggaattiivvee rreegguullaattoorr ooff hhyyppooxxiiaa--iinndduucciibbllee ggeennee eexxpprreessssiioonn //// NNaattuurree..--22000011..--441144,, РР..555500--555544..
 32. 32. ГІПОКСІЯ, ЯК ПАТОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. ГОСТРІ ЗМІНИ * Гіпокапнія * Поліцитемія * Гострий набряк мозку * Гострий набряк легень * Ацидоз ХРОНІЧНІ ЗМІНИ * Гіпертензія системна * Легенева гіпертензія * Проліферація - фіброз * Пухлини ЗМІНИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЕНЕРГОДЕФІЦИТОМ * Оксидаційний стрес * Перевантаження клітин кальцієм *Порушення водно/електролітного балансу клітин * Внутрішньоклітинний ацидоз * НЕКРОЗ * АПОПТОЗ
 33. 33. G oran Čolak - 288m

×