Publicité
ماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابرات
ماموریت بخش توسعه مخابرات
Publicité
ماموریت بخش توسعه مخابرات
Prochain SlideShare
ISG BrochureISG Brochure
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ماموریت بخش توسعه مخابرات

  1. ‫رسالت‬‫بخش‬‫مخابرات‬ ‫توسعه‬(ITU-D)‫هدف‬ ‫با‬ ‫دستیابی‬‫به‬‫اهداف‬‫بخش‬ ‫این‬‫اساس‬ ‫بر‬‫حق‬‫همه‬ ‫ساکنان‬‫سیاره‬ ‫این‬‫دسترسی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫به‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطی‬ ‫خدمات‬‫است‬. ‫ماموریت‬ ،‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬: •‫کمک‬‫به‬‫در‬ ‫کشورها‬‫زمینه‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ICT))‫تسهیل‬ ‫در‬‫بسیج‬‫منابع‬،‫فنی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫انسانی‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫آنها‬ ‫اجرای‬، ‫همچنین‬ ‫و‬‫در‬‫دسترسی‬ ‫بهبود‬‫به‬ICT. •‫ترویج‬‫گسترش‬‫مزایای‬‫از‬ ‫استفاده‬ICT‫به‬‫تمام‬ ‫ساکنان‬‫جهان‬‫است‬. •‫و‬ ‫ترویج‬‫در‬ ‫مشارکت‬‫اقدامات‬‫در‬‫جهت‬‫محدود‬ ‫کردن‬‫شکاف‬‫دیجیتال‬ •‫توسعه‬‫مدیریت‬ ‫و‬‫هایی‬ ‫برنامه‬‫منظور‬ ‫به‬ ‫تسهیل‬‫اطالعات‬ ‫جریان‬‫رفع‬ ‫جهت‬‫نیازهای‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬. ‫ماموریت‬ ‫این‬‫شامل‬‫مسئولیت‬ ‫دو‬ITU‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آژانس‬‫تخصصی‬‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫آژانس‬‫اجرا‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫ئي‬‫های‬ ‫پروژه‬‫تحت‬‫سیستم‬ ‫توسعه‬‫ملل‬ ‫سازمان‬‫و‬‫یا‬‫دیگر‬‫ترتیبات‬‫بودجه‬ ‫است‬.
  2. ‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU-D ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬1- ‫ها‬ ‫استراتژی‬‫سیاستهاي‬ ‫و‬‫توسعه‬‫مخابرات‬: •‫سیاست‬‫های‬‫مخابراتی‬‫ملی‬‫استراتژی‬ ‫و‬‫های‬ ‫نظارتی‬‫وجه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫که‬‫کشور‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫سازد‬‫تا‬‫از‬‫انگیزه‬‫ارتباطات‬‫راه‬‫دور‬‫به‬ ‫عنوان‬‫موتور‬‫اقتصادی‬ ‫توسعه‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ، ‫فرهنگی‬‫بهره‬‫مند‬‫شوند‬. •‫و‬ ‫مالی‬ ‫امور‬،‫اقتصاد‬‫از‬‫جمله‬‫تجارت‬ ‫سازمان‬ ‫جهانی‬(WTO)،‫مسائل‬‫سیاست‬‫های‬‫تعرفه‬، ‫موردی‬ ‫مطالعات‬،‫استفاده‬‫اصول‬ ‫از‬‫حسابداری‬ ‫که‬‫توسط‬ITU-T‫مطالعه‬‫گروه‬3،‫توسعه‬‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬. ‫مطالعاتي‬ ‫گروه‬2- ‫و‬ ‫توسعه‬‫مدیریت‬‫خدمات‬‫و‬ ‫مخابراتی‬‫و‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬ ‫برنامه‬‫کاربردی‬ ‫های‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬ •‫مواد‬،‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬‫های‬ ‫روش‬‫که‬ ‫است‬‫مناسب‬ ‫ترین‬‫موفق‬ ‫و‬‫راه‬ ‫ترین‬‫برای‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬،‫توسعه‬ ،،‫سازی‬ ‫پیاده‬،‫عملیاتی‬ ‫نگهداری‬‫حفظ‬ ‫و‬‫مخابراتی‬ ‫خدمات‬‫جهت‬‫بهینه‬ ‫سازی‬‫خود‬ ‫ارزش‬‫براي‬‫کاربران‬‫است‬.‫کار‬ ‫این‬ ‫تاکید‬‫خاص‬‫ي‬‫روی‬ ‫بر‬:
  3. ‫شبکه‬ ‫امنیت‬‫مخابراتی‬ ‫های‬،‫ارتباطات‬‫تلفن‬ ‫و‬ ‫همراه‬‫ارتباطات‬‫در‬‫مناطق‬‫دور‬ ‫و‬ ‫روستایی‬ ‫افتاده‬،‫تمرکز‬ ‫با‬‫و‬ ‫خاص‬‫بر‬ ‫تاکید‬‫برنامه‬ ‫های‬‫کاربردی‬‫پشتیبانی‬‫توسط‬‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباطات‬ ‫دور‬‫دارد‬. •‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫ریزي‬ ‫برنامه‬‫فنی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬،‫با‬‫استفاده‬‫از‬ ‫مطالعات‬‫انجام‬‫شده‬‫توسط‬‫های‬ ‫بخش‬‫دیگر‬،‫با‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬‫نیازهای‬‫خاص‬‫کشورهای‬‫در‬‫حال‬ ‫توسعه‬. ‫هاي‬ ‫پرسش‬‫مطالعه‬ ‫مورد‬: •‫تحت‬ ‫پرسش‬SG 1: •‫پرسش‬7-3/1‫سازی‬ ‫پیاده‬ ،‫به‬ ‫همگانی‬ ‫دسترسی‬ ‫پهن‬ ‫باند‬ ‫خدمات‬. •‫پرسش‬10-3/1،‫تاثیر‬‫پروانه‬ ‫صدور‬‫مجوز‬ ‫و‬‫رژیم‬ ‫و‬‫سایر‬‫قانونی‬ ‫اقدامات‬‫به‬ ‫مربوط‬‫رقابت‬ ‫در‬‫محیط‬‫همگرا‬‫مخابرات‬ ‫ي‬. ICT •‫پرسش‬12-3/1،‫سیاست‬‫های‬،‫تعرفه‬‫های‬ ‫مدل‬ ‫تعرفه‬‫و‬‫روش‬‫تعیین‬‫های‬ ‫هزینه‬‫خدمات‬‫در‬‫شبکه‬ ‫مخابراتی‬ ‫های‬‫ملی‬،‫از‬‫جمله‬‫شبکه‬‫های‬‫نسل‬ ‫بعدی‬. •‫پرسش‬18-2/1،‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫ملی‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫در‬‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫محیط‬ ‫یك‬ ‫در‬ ‫بویژه‬ ‫همگرا‬.
  4. •‫پرسش‬19-2/1،‫سازی‬ ‫پیاده‬‫آی‬‫پی‬IP)‫)خدمات‬ ‫مخابراتی‬‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬. •‫پرسش‬20-1/1‫دسترسی‬ ،‫خدمات‬ ‫به‬‫و‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬(ICT)‫افراد‬ ‫توسط‬ ‫معلول‬. •‫پرسش‬22-1/1‫امنیت‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباطی‬:‫شیوه‬ ‫بهترین‬‫توسعه‬ ‫برای‬‫فرهنگ‬ ‫امنیت‬‫سایبر‬‫ي‬. •‫سوال‬23/1،‫و‬ ‫راهبردها‬‫سیاست‬‫در‬‫مورد‬‫قرار‬ ‫گرفتن‬‫انسان‬‫در‬‫معرض‬‫های‬ ‫میدان‬ ‫الکترومغناطیسی‬. •‫سوال‬24/1،‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬‫مناسب‬ ‫دفع‬ ‫برای‬‫یا‬‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫زائد‬ ‫مواد‬ ‫مخابرات‬. ICT •‫پرسش‬‫تحت‬SG 2: •‫پرسش‬9-3/2،‫شناسایی‬‫موضوعات‬‫مورد‬‫مطالعه‬ ‫در‬‫مطالعاتي‬ ‫هاي‬ ‫گروه‬ITU- T‫و‬ITU-R‫که‬‫مورد‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫خاص‬ ‫عالقه‬.‫باشد‬ ‫مي‬ •‫پرسش‬10-3/2‫مخابرات‬ ،/ ICT‫برای‬‫مناطق‬ ‫روستایی‬‫و‬‫دور‬‫افتاده‬. •‫پرسش‬11-3/2،‫بررسی‬‫صدای‬‫دیجیتال‬‫زمینی‬‫و‬‫فن‬ ‫آوری‬‫های‬‫تلویزیونی‬ ‫پخش‬‫سیستم‬ ‫و‬‫ها‬،‫قابلیت‬ ‫همکاری‬‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫زمینی‬‫با‬‫شبکه‬
  5. ‫های‬‫آنالوگ‬‫موجود‬،‫و‬‫استراتژی‬‫ها‬‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫مهاجرت‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫زمینی‬ ‫آنالوگ‬‫روش‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬. •‫پرسش‬14-3/2،‫و‬ ‫اطالعات‬‫ارتباطات‬‫از‬‫راه‬‫دور‬ ‫برای‬( ‫الکترونیکی‬ ‫سالمت‬(e-Health. •‫پرسش‬14-3/2،‫در‬ ‫پیشرفت‬‫فعالیت‬‫های‬‫دولت‬ ‫الکترونیک‬‫و‬‫شناسایی‬‫های‬ ‫زمینه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دولت‬‫الکترونیکی‬‫نفع‬ ‫به‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫توسعه‬. •‫پرسش‬22-1/2،‫استفاده‬‫از‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫ارتباطات‬/‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫ارتباط‬‫برای‬‫آمادگی‬ ‫بالیا‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫و‬ ‫پیشگیری‬ ،‫پاسخ‬.‫آن‬ ‫به‬ •‫سوال‬24/2،‫مورد‬ ‫در‬ ‫سوال‬ICT‫تغییر‬ ‫و‬‫ات‬‫آب‬‫و‬ ‫هوا‬. •‫پرسش‬25/2‫آوری‬ ‫فن‬ ،‫دسترسی‬‫راه‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫دور‬‫پهن‬‫باند‬‫جمله‬ ‫از‬‫بین‬ ‫نظامی‬ ‫دادگاه‬ ‫المللی‬،‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬. •‫سوال‬26/2‫مهاجرت‬ ،‫از‬‫موجود‬ ‫های‬ ‫شبکه‬‫به‬ ‫شبکه‬‫های‬‫آینده‬ ‫نسل‬‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬:‫های‬ ‫جنبه‬‫فنی‬،‫و‬ ‫قانونی‬‫سیاست‬‫ها‬. •‫قطعنامه‬9،‫مشارکت‬‫کشورها‬،‫ویژه‬ ‫به‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫کشورهای‬،‫مدیریت‬ ‫در‬‫طیف‬.
Publicité