Publicité
Parallel Track Folder
Parallel Track Folder
Parallel Track Folder
Parallel Track Folder
Publicité
Parallel Track Folder
Parallel Track Folder
Prochain SlideShare
Quantic Årsforhandlinger 2018Quantic Årsforhandlinger 2018
Chargement dans ... 3
1 sur 6
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Parallel Track Folder

  1. opnå resuLtAter på kort sIgt …og styrk sAmtIdIg dIt BrAnd på den LAnge BAne. hvordan intelligent branding kan give dig nye muligheder og styrke din position også under svære markedsforhold.
  2. The parallel Track – de seks ALtAfgørende eLementer, der kAn hJÆLpe dIg tIL At styrke dIn forretnIng approach BrAndcuLtures LøsnInger for – de rette strAtegIer for At komBInere IndtJenIng på kort sIgt med styrkeLse Af dIt BrAnd I et LÆngere perspektIV. profIt short term BenefIts strong Long term BenefIts InteLLIgent BrAndIng BrAnd Under de nuværende markedsforhold er de fleste virksomheder tvunget til at handle i en fart for at optimere deres salg og reducere deres omkostnin- ger, hvis de skal være i stand til at drive en stærk forretning. Historisk set er det de virksomheder, der formår at kombinere disse kort- og optImere dIt potentIALe. sigtede handlinger med en langsigtet strategi, der kommer styrket ud af krisetider. Hemmeligheden bag disse virksomheders succes er deres evne til at arbejde med parallelle strategier. Hos Brandculture har vi identificeret seks altafgørende elementer som suc- cesrige virksomheder gør brug af med henblik på at kombinere deres behov for hurtig indtjening med udvikling på langt sigt. Vi har kogt disse ele- menter ned til seks detaljerede løsninger, som kan implementeres hver for sig, eller samlet som del af en proces – det afhænger helt af din markeds- situation og dine behov. Hvert enkelt løsning er udviklet til at hjælpe dig og din virksomhed med at håndtere og få mest muligt ud af den nuværende situation.
  3. InsIght scenArIo IdeAtIon pLAnnIng – 360° Business – find ud af hvordan Intelligence din virksomhed kan – gå fremtiden skille sig stærkest og trygt i møde mest relevant ud fra konkurrenterne hVorfor hVorfor hVorfor Når markedsbetingelserne forandrer Fremtidens trends og tendenser Én ting er sikkert: Kunderne holder sig, har de virksomheder, som for- byder på både muligheder og trusler ikke op med at købe under finan- mår at reagere hurtigt og målrettet for alle virksomheder. Hvis ledelsen cielle kriser, men de bliver langt på de nye tendenser og den ændrede i din virksomhed ikke er enige om, mere selektive og kritiske. Det er forbrugeradfærd, de bedste mulig- hvilke trends der vil påvirke jeres ikke utænkeligt, at de ændrer deres heder for at få succes. forretning mest, kan det føre til be- indkøbsmønstre radikalt. Ændrin- slutninger der ikke er optimale for ger i forbrugeradfærd betyder, at du For både på kort sigt, og i et lidt læn- forretningens samlede udvikling. måske er nødt til at genoverveje dit gere perspektiv, at kunne foretage Hvis virksomhedens øverste ledelse samlede tilbud til markedet. Men de rigtige prioriteringer har du brug derimod er nået til enighed om, det er også en fantastisk mulighed for konkret indsigt og viden om hvad de mest sandsynlige fremti- for at erobre markedsandele. Ved at markedet, kunderne og branchen. dige scenarier er – og har udviklet være kreativt nytænkende – og ikke Kort sagt drejer det sig om at få strategier derefter – vil der være kun ved at bruge flere penge end et kvalificeret grundlag at træffe langt større sandsynlighed for, at dine konkurrenter på kommunika- de afgørende beslutninger for din virksomheden vil handle med stor tion, eller ved at udhule lønsom- virksomhed på. selvtillid i et marked i forandring. heden ved at deltage i priskrigen, har du nu muligheden for at tage nogle af de markedsandele som tidligere kostede væsentligt mere at erhverve. hVordAn hVordAn hVordAn Vi anvender en bred vifte af Vi identificerer de trends og tenden- Glem alt, hvad du kender af værktøjer for at forstå kundernes ser, der har den største potentielle ‘sandheder’ om dit marked, og handlingsmønstre og købsmotiver. effekt på dit forretningsområde. prøv at gøre op med den måde, du Vi bruger bl.a. internationale case Ved at kombinere disse trends driver forretning på. Vi guider dig studies & research, interviews med kan vi beskrive de scenarier, din gennem en idégenereringsproces, eksperter og opinionsdannere, virksomhed med størst sandsynlig- hvor du får mulighed for at redefi- kvantitative analyser og unikke hed skal forberede sig på. Når disse nere din position på markedet og systemer som vores neuromarketing scenarier er defineret, kan vi hjælpe se på nye muligheder for at skille research tool: IPS (Implicit Perso- din ledelse til at identificere, hvilke dig ud. Vi anvender markeds- og nality System). Den indsamlede faktorer der er vigtigst at udvikle for forbrugeranalyser som grundlag information omsætter vi derefter at opnå succes inden for rammerne for processen og udfordrer dig til til uvurderlig viden om og indsigt i af hvert enkelt scenarie. at genoverveje, hvordan du bedst dine kunder og dit marked. kan imødekomme kundernes behov. hVAd får du ud Af det hVAd får du ud Af det hVAd får du ud Af det Du får indsigt i de aktuelle trends En kortlægning af de mest sand- Konkrete idéer til, hvordan du kan og tendenser og udslagsgivende synlige, fremtidige scenarier for din ændre og tilpasse dine markeds- parametre for din konkurrenceevne virksomhed, hvordan de vil påvirke strategier og produktudbud med i markedet i relation til dine kunders dit marked, og hvad du skal gøre henblik på at øge din markedsan- præferencer. Du får en skarp analyse for at få det mest optimale udbytte del og booste din omsætning. af dine kunders oplevelse af dit brand af hvert enkelt scenarie såfremt de set i lyset af: dine kunders kendskab, indtræffer. tillid, relevans og differentiering.
  4. IdentIfy key BrAnd ImpLemen- customer experIence tAtIon – „Walk the talk“, touch-poInts desIgn når strategier skal – reducér dine – tilføj kundeværdi, føres ud i livet omkostninger på dér hvor det har den smarte måde størst effekt hVorfor hVorfor hVorfor Under svære markedsforhold I et marked med hård konkurrence Mange organisationer bliver hand- gælder det om at strømline din vil dine kunder sandsynligvis være lingslammede, når økonomien for virksomhed og finde et fokus, hvis mere kræsne og kritiske. Du har alvor går i stå. Ledelsen ved godt, du vil styrkes og overleve. Men ikke råd til at gøre et dårligt ind- hvad der skal gøres, men de formår hvilke retningslinjer vil du følge, tryk. Du er nødt til at sikre dig, at ikke at sætte fart på forandringspro- når du skal vælge, hvad du skal din virksomhed og dine medarbej- cessen. skære fra, og hvad du skal bygge dere i alle henseender præsterer videre på? bedre end dine konkurrenter. Du Årsagen til, at langt de fleste er ikke et brand, før dine kunder strategier, der bliver præsenteret, Ved at anlægge et udefra-og- siger, du er det. Det handler om aldrig bliver implementeret, er, at ind-perspektiv – dvs. analysere at skabe glæde og efterspørgsel de ikke er tilstrækkelig specifikke og kortlægge din virksomheds på dine produkter på grund af med hensyn til, hvad der skal gøres, interaktion med kunderne set ud oplevelsen af produktet , erhver- og hvem der skal gøre det. For at det fra kundens synspunkt – sikrer velsen af produktet og ikke mindst skal lykkes, er ledelsen nødt til at du, at din prioritering ikke under- oplevelsen forbundet med brugen få alle i organisationen involveret minerer dine kunders præferencer af det efter købet. og forklare de strategiske planer på og dermed dit vækstpotentiale på en måde, så alle medarbejdere kan langt sigt. forstå dem og tro på dem. hVordAn hVordAn hVordAn På baggrund af forbrugerunder- Når du har fundet frem til, hvilke Vi definerer en tydelig og håndgri- søgelser, bl.a. vores egen Brand touch-points der har størst betyd- belig vision for, hvad der skal gøres Experience Audit, hjælper vi dig ning for dit salg og dine kunders inden for de kommende 1–2 år. Et med at identificere de aktiviteter præferencer, guider vi dig gennem skarpt billede af en attraktiv fremtid og touch-points (snitflader mellem en række kreative workshops, hvor for virksomheden, som er let at din virksomhed og dine kunder), vi udvikler disse touch points, så forholde sig til for samtlige ansatte. der er mest afgørende for dine de ender med at give den bedst De fleste strategiimplementeringer kunders præferencer og dermed mulige kundeoplevelse i forhold til slår fejl, fordi organisationen forsøger som påvirker din omsætning mest. din kundemålgruppe, dit samlede at fokusere på alt for mange ting på På baggrund af denne indsigt kan løfte til markedet og dine markeds- samme tid. Vi vil derfor hjælpe dig vi hjælpe dig med at vælge, hvor betingelser. med at identificere de tre vigtigste du skal skære ned på udgifter, som drivere, som er af størst betydning ikke tilfører din kunder værdi, for, at visionen skal kunne føres ud i og hvor du skal investere for at livet. Vi hjælper dig desuden med at skille dig ud for at opnå den størst kortlægge, hvilke motivationsfaktorer mulige ROI. du kan benytte for at få organisatio- nen til at fokusere på de rigtige områ- der – både på kort og på langt sigt. hVAd får du ud Af det hVAd får du ud Af det hVAd får du ud Af det En konkret handlingsplan for Resultaterne samles i et såkaldt En detaljeret køreplan for strategi- udvikling af dine vigtigste touch- brand scorecard, der viser, hvad du implementering, og en medarbej- points for differentierede kun- skal fokusere og bygge videre på, derstab, der brænder for visionen deoplevelser. og hvor du kan skære i udgifterne og forstår, hvad der skal til for at uden at påvirke dine kunders præ- omsætte plan til virkelighed. ferencer i nævneværdig grad.
  5. InsIght – 360° Business Intelligence scenArIo pLAnnIng – gå fremtiden trygt i møde IdeAtIon – find ud af hvordan din virksomhed kan skille sig stærkest og mest relevant ud fra konkurrenterne IdentIfy key customer touch-poInts – reducér dine omkostninger på den smarte måde BrAnd experIence desIgn – tilføj kundeværdi, dér hvor det har størst effekt ImpLementAtIon – „Walk the talk“, når strategier skal føres ud i livet
  6. hVordAn kAn VI hJÆLpe dIg? Intelligent branding handler om at optimere dit tilbud til markedet set ud fra dine kunders perspektiv. det handler grundlæggende om at optimere dit salg, ved at sikre at du udnytter dit brands potentiale og din position i markedet på den bedst mulige måde. på vores hjemmeside, www.brandculture.dk, kan du læse meget mere om alle vore spændende produkter og løsninger, samt få inspiration fra vore business cases. kontakt os endelig for en uforpligtende, men inspirerende snak, omkring hvorledes vi kan assistere dig i dine bestræbelser på at få succes! brandculture analytics Brand experience Audit / customer satisfaction Analysis/ Image Analysis/ Internal Brand Analysis/ strategy match brandculture strategy the culture oceantm / scenario planning / Brand platform / Brand road map Workshop / Implementation brandculture creative Ideation workshop / Brand touch point design / Brand events / Brand film / Internal Brand communication brandculture people Brand Leadership Academy / traning & education / Live the brand workshop / Brand selling Academy brandculture keynote Brandleadership / Branding – Business or pretty face? / trends within global branded experiences brandculture a/s nørre farrimagsgade 45 dk –1364 københavn k t +45 72 10 01 43 info@brandculture.dk www.brandculture.dk
Publicité