Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Publicité
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn
Prochain SlideShare
Tilvejebringelse af plangrundlagTilvejebringelse af plangrundlag
Chargement dans ... 3
1 sur 26
Publicité

Lokalplan 14.05.02 flådestation frederikshavn

 1. Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 Flådestation Frederikshavn Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 September 2012 Færgehavnen Trafikhavnen E45 Flådestation Luftfoto2010,Copyright:COWI
 2. 2 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø - Frederikshavn Kommune i samarbejde med Land & Plan A/S, Horsens. September 2012.
 3. Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Indholdsfortegnelse 3 Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte 7 Lovgrundlag 7 Lokalplanpligt 7 Borgerdeltagelse 7 Kommuneplanen 7 Plansystemdk.dk 7 Hvordan er en lokalplan opbygget? 8 Lokalplanredegørelse 9 Lokalplanens baggrund og område. 9 Lokalplanens formål og indhold 9 Lokalplanens område 10 Bæredygtige tiltag 10 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning 10 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 12 Kommuneplantillæg nr. 09.23 13 Lokalplanbestemmelser 15 Formål 15 Område og zonestatus 15 Arealanvendelse 15 Bebyggelsens placering og omfang 16 Bebyggelsens udseende 16 Ubebyggede arealer 16 Veje og parkering 16 Tekniske anlæg 16 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 17 Lokalplan 17 Lokalplanens retsvirkninger 17 Vedtagelsespåtegning 18 Kortbilag A 19 Kortbilag B 21 Bilag C - Miljøscreening 22
 4. 4
 5. 5 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Forord Forord Denne lokalplan er udarbejdet med henblik på at give mulighed for opfø- relse af ny bebyggelse og udvidelse af det eksisternede kaj- og moleanlæg inden for Flådestation Frederikshavn i forbindelse med opfyldning af en del af havnebassinet. Byrådet har fremlagt lokalplanforslag nr. FRE.H.14.05.02 til offentlig debat i perioden fra den 14. november 2012 til den 9. januar 2013. I denne periode er det muligt for alle interessere at komme med bemærkninger, indsigel- ser og ændringsforslag. Lokalplanforslaget udleveres i Kommunens Borgerservice i Frederikshavn, Skagen og Sæby og kan ses på bibliotekerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby eller på Frederikshavn Kommunes hjemmeside med adressen: www. frederikshavn.dk Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Center for Teknik og Miljø, Lars Lynderup på telefon 98456376 eller emailadressen: tf@frederikshavn. dk Bemærkninger, indsigelser og ændringer skal være Frederikshavn Kom- mune i hænde senest den 9. januar 2013 og sendes til følgende adresse: Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn. E-mail: tf@frederikshavn.dk
 6. 6
 7. 7 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lokalplaners indhold En lokalplan er en plan for et afgrænset område af kommunen, der fast- sætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og bru- gere indenfor området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige in- deholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Sådanne forudsætninger kan f.eks. dreje sig om etablering af afskærmningsforanstaltninger eller tilslutning til fællesanlæg. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold, for eksempel ved nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående bygninger, må de kun ske i overensstem- melse med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne, og man kan af samme grund ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning eventuelt gennemføres. Lovgrundlag Indholdet og proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af ”Lov om planlægning” (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer). Lokalplanpligt Byrådet har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, an- lægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større sammenhæng i og offentlighedens kendskab til den kom- mende planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone og som- merhusområde sker også ved en lokalplan. Borgerdeltagelse Gennemførelse af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer kommunens borgere indsigt i og mulighed for indfly- delse på den løbende planlægning, der foregår i kommunen. Derfor skal alle lokalplaner være fremlagt i mindst 8 uger, inden planen kan vedtages endeligt af Byrådet. Kommuneplanen Lokalplaner skal som udgangspunkt udarbejdes indenfor de rammer, der er fastlagt i kommuneplanen. Er en lokalplan ikke i overensstemmel- se med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen i form af et tillæg til kommuneplanen. Plansystemdk.dk Når Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, bliver den offentliggjort i Plansystemdk.dk.
 8. 8 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Hvad er en lokalplan? Hvordan er en lokalplan opbygget? En lokalplan består oftest af tre dele: - En redegørelse - En række bestemmelser og - Et sæt kortbilag Redegørelsen findes forrest i lokalplanen. Redegørelsen indeholder: - En kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, - En beskrivelse af planens forhold til anden planlægning for området, f.eks. kommuneplanen og lovgivning, som er gældende for det pågæl- dende område, og som har indflydelse på udformningen af de efterføl- gende lokalplanbestemmelser og - En redegørelse for lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Redegørelsen skal i almindelige vendinger godtgøre, hvorfor de efterføl- gende lokalplanbestemmelser har fået det indhold, de har. Redegørelsen indeholder tillige et afsnit, der viser resultatet af miljøs- creeningen. Miljøscreeningen er vedhæftet som bilag til lokalplanforsla- get. Fører miljøscreeningen til, at der skal gennemføres en miljøvurdering, vedhæftes denne til lokalplanforslaget. Lokalplanens bestemmelser gør skridt for skridt rede for, hvad formålet med lokalplanen er, hvilke ejendomme, der er omfattet af planen, hvad ejendommene må anvendes til osv. Det er lokalplanens bestemmelser, der er juridisk bindende for de pågældende ejendomme. Kortbilagene findes bagest i lokalplanen. Som hovedregel består kortbi- lagene af: - Et oversigtskort, der viser hvilke ejendomme lokalplanen omfatter, - Et plankort, der viser, hvordan området er planlagt. Kortet understøtter og præciserer lokalplanens bestemmelser, og - Et illustrationskort, der anskueliggør, hvordan området kan komme til at se ud.
 9. 9 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Lokalplanredegørelse Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund Forsvaret har et ønske om, at der inden for Flådestationens område skal ske opfyldning af havnebassinet samt renovering, ombygning og udvidel- se af kaj- og moleanlægget. Lokalplanen er udarbejdet i forbindelse her- med, idet der samtidig ønskes mulighed for opførelse af byggeri til drift af flådestationen på de opfyldte arealer. Hele Flådestationen er allerede omfattet af lokalplan 14.05.01. Nærvæ- rende lokalplan erstatter den eksisterende lokalplan inden for lokalpla- nens område. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen har til formål at sikre - udvidelse af kaj- og moleanlæg - mulighed for opførelse af byggeri til drift af flådestationen I forbindelse med projektet er der mulighed for at indvinde landarealer ved at fylde en del af havnebassinet op, se Kortbilag B. Areal ”a” har et areal på ca. 6500 m² og et rumfang på ca. 26000 m³. Areal ”b” har et areal på ca. 20600 m² og et rumfang på ca. 164800 m³. Derudover gives der mulighed for nedbrydning af et mindre, eksisterende moleanlæg. Ny bebyggelse skal gives en udformning i harmoni med den omgivende bebyggelse med hensyn til facaderytme, højde, materialer og taghæld- ning. Lokalplanområdet er en del af Flådestation Frederikshavn og indeholder havnebassin, kaj- og moleanlæg samt arealer med diverse bygninger og helikopterlandingsplads.
 10. 10 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Lokalplanredegørelse Lokalplanens område Lokalplanområdet udgør en del af det nuværende søterritorium samt landarealer bestående af kaj- og moleanlæg og omfatter både byzone- og landzonearealer. Ved bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokal- plan overføres hele lokalplanens område til byzone. Lokalplanområdets størrelse er ca. 50000 m². Lokalplanområdet består af havnebassin, kaj- og moleanlæg samt arealer med mindre bebyggelse til oplag og en helikopterlandingsplads. Flådestationen vejbetjenes fra E45 og lokalplanområdet vejbetjenes fra de interne veje inden for Flådestationens område. Bæredygtige tiltag Byrådet har vedtaget, at Frederikshavn Kommune skal gennemføre en ræk- ke tiltag med henblik på at basere det samlede energiforbrug udelukkende på vedvarende energi i år 2015. Beslutningen omfatter et geografisk område omkring Frederikshavn by, men det betyder ikke, at det ikke også kan være hensigtsmæssigt og ønskeligt, at der i den øvrige del af kommunen tages initiativer, der trækker i samme retning. Byrådet ønsker således generelt at støtte initiativer for at få nedsat energi- og ressourceforbruget i såvel ny som eksisterende bebyggelse til gavn for miljøet og ejernes økonomi. Det kan således tilstræbes at anvende bæredygtige byggematerialer til nyt byg- geri inden for lokalplanområdet. Lokalplanplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og hovedstruktur, idet området er udlagt til havneformål, herunder Flå- destation. Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde FRE.H.14.06, som fastsætter rammebestemmelser for Flådestationens om- råde. Lokalplanen er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, idet lokalpla- nområdets afgrænsning ikke holder sig inden for kommuneplanrammen. For at sikre den nødvendige overensstemmelse med kommuneplanen, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer grænsen på ram- meområdet. Kommuneplantillægget betegnes Tillæg nr. 09.23 til kommu- neplanen for Frederikshavn Kommune, og offentliggøres sammen med lo- kalplanen og følger desuden den offentlige fremlæggelse af forslaget. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om Mil- jøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Mil- jøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger, jf. kommuneplan 2009, inden for kystzoneom- råde B, som omfatter planlagte arealer til byudvikling, ferie- og fritids- anlæg, tekniske anlæg mv. Området ligger i et eksisterende havneområde direkte ud til kysten. Den bebyggelse der muliggøres med lokalplanen af-
 11. 11 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Lokalplanredegørelse viger ikke væsentligt i højde og drøjde fra eksisterende bebyggelse i hav- neområdet. Desuden vurderes det, at den muliggjorte bebyggelse samlet set vil påvirke kystmiljøet minimalt, idet havnen i forvejen fremstår som bebygget område. Naturbeskyttelse Et område ved Hirsholmene, som ligger nord-vest for lokalplanområdet er udpeget som Ramsar-, EU-fuglebeskyttelses- og habitatområde. Området indgår således i de europæiske Natura 2000-arealer, som et område med særlige naturværdier, der skal beskyttes og opretholdes. Det vurderes, at de aktiviteter, lokalplanen muliggør, ikke vil få mærkbar indvirkning på Natura 2000 området, idet der er tale om en mindre op- fyldning i et allerede eksisterende havnebassin. Museumsloven Hvis der i området træffes spor af fortidig aktivitet i form af jordfaste for- tidsmunder eller lign. skal arbejdet straks standses og fundet indberet- tes til Vendsyssel Historiske Museum, jf. Museumslovens §27. Bygherren kan forud for igangsættelse af jordarbejde anmode Vendsyssel Historiske Museum om en udtalelse, hvorvidt arbejdet indebærer en risiko for øde- læggelse af væsentlige fortidsminder og konsekvenserne heraf, herunder økonomiske konsekvenser. Varmeforsyning Lokalplanens område er beliggende i et område, hvor ny bebyggelse ifølge varmeplanlægningen principielt skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal i overens- stemmelse hermed udføres med vandbårne anlæg. Byggeri må ikke op- varmes med el. Vandforsyning I henhold til Frederikshavn Kommunes Vandforsyningsplan skal området forsynes fra Frederikshavn Vand A/S. Spildevand Lokalplanområdet er kun delvist omfattet af Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, hvorfor det er en forudsætning, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Området vil sandsynligves blive tilføjet ek- sisterende opland FL01, som er et fælles-privat seperatkloakeret opland. Hermed menes, at regn- og spildevand afledes til hver sin ledning. Spil- devand ledes til det offentlige kloaksystem, mens regnvand udledes til kattegat via privat udløb. Spildevand skal fortsat være tilsluttet eksisterende spildevandsstik, mens regnvand skal håndteres ved privat foranstaltning. Der kræves tilslutningspligt til kloak i henhold til gældende betalings- vedtægt. Renovation Området indgår i Frederikshavn Kommunes renovationsordning. Opbeva- ring, sortering og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til gældende regulativ. Yderligere oplysninger kan findes på www.avoe.dk. Støjforhold Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier vil danne baggrund for sagsbe- handling vedrørende aktiviteter i og uden for lokalplanområdet.
 12. 12 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Lokalplanredegørelse Lokalisering af virksomheder I forbindelse med lokalisering af nye virksomheder i et område, sker det på grundlag af en vurdering af virksomhedens forventede påvirkning af omgivelserne. Enhver aktivitet er klassificeret efter, hvor meget den erfa- ringsmæssigt belaster omgivelserne med bl.a. støj, luftforurening og tra- fik. Jordforurening Arealet er af Region Nordjylland påtænkt kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 iht. Lov om forurenet jord. Veje og parkering Lokalplanområdet har kørende vejadgang til offentlig vej, statsvej, (rute E45). Parkering skal tilvejebringes inden for det enkelte lejemål/ejendom/be- byggelse eller som en del af den samlede parkering inden for Flådesta- tionen. Kystbeskyttelse Iht. kystbeskyttelsesloven og havneloven kræver udvidelse af en bestå- ende havn inden for havnens dækkende værker, herunder opfyldning af havnebassinet, ikke tilladelse fra Kystdirektoratet, men skal dog VVM- screenes af kystdirektoratet. I henhold til Lov om Stormflod og Stormfald er én af forudsætningerne for at få erstattet stormflodsskader, at ny bebyggelse opføres med en mind- ste sokkelkote svarende til Kystdirektoratets anbefalinger. Kystdirektora- tet anbefaler følgende mindste sokkelkoter i Nordjylland: Frederikshavn: 1,45 m DVR90 Kommuneplanen anbefaler dog en mindste sokkelhøjde på mindst 1,5 m DVR90, og denne fastholdes i lokalplanen. Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe ind- holdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens §17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anven- delsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 14. november 2012 og ind- til den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil 14. november 2013.
 13. 13 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Kommuneplantillæg Færgehavnen Trafikhavnen E45 Flådestation Forslag til kommuneplantilllæg nr. 09.23 Lokalplanramme for FRE.H.14.05.02 Rammeområdenr. FRE.H.14.16 Redegørelse Forsvaret har et ønske om der inden for Flådestationens område skal ske opfyld- ning af havnebassinet samt renovering, ombygning og udvidelse af kaj- og mo- leanlægget. Lokalplan FRE.H.14.05.02 er udarbejdet i forbindelse hermed, idet der samtidig ønskes mulighed for opførelse af byggeri til drift af flådestationen på de opfyldte arealer. En lokalplan skal udarbejdes efter følgene rammebestemmelser: Overordnet anvendelse Flådestation Anvendelse Området skal anvendes til Flådestation og dertil knyttede aktiviteter, herunder blandt andet ændring af kaj- og moleanlæg, opfyldning af dele af havnebassin samt opførelse af byggeri. Zoneforhold Byzone Bebyggelsesprocent Ingen bestemmelser Etageantal og bygningshøjde Bygningshøjde maks. 10,5 m medmindre produktionsmæssige hensyn nødven- diggør større bygningshøjde. Bevaringsværdige bygninger Der er ingen bevaringsværdige bygninger inden for rammeområdet. Grundstørrelse Ingen bestemmelser.
 14. 14 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Kommuneplantillæg Opholdsarealer Der skal etableres tilfredsstillende opholdsareal i tilknytning til de enkelte be- byggelse. Parkering Den nødvendige parkering skal etableres inden for området. Andre forhold Bestemmelserne i eksisterende rammeområde FRE.H.14.06 for Flådestation, er- stattes af nærværende rammebestemmelser for den del, der ligger inden for FRE.H.14.05.02. Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 5. november 2012 til offentlig fremlæggelse. Frederikshavn Byråd, den 5. november 2012 Lars Møller Mikael Jentsch Borgmester Kommunaldirektør
 15. 15 Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. sep- tember 2009 med senere ændringer, fastsættes herved følgende bestem- melser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre, - udvidelse af kaj- og moleanlæg - mulighed for opførelse af byggeri til drift af flådestationen 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter del af søterritoriet samt alle parceller der efter den 1. august 2012 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Zoneforhold Lokalplanplanområdet dækker både arealer i by- og landzone samt arealer, der ligger på søterritoriet. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres landzonearealet til by- zone. Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye landarealer ved opfyldning af søterritoriet i forlængelse af det eksisterende kaj- og moleanlæg. I takt med opfyldningen af disse arealer overføres de til byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Området må kun anvendes til Flådestation med tilhørende byg- ninger såsom f.eks. værksteds-, service-, kontor- og undervis- ningsbygninger. 3.2 Arealerne a og b inden for det på kortbilag B viste område kan indvindes ved opfyld af havnebassinet. 3.3 Molen inden for det på kortbilag B viste areal, kan nedrives. 3.4 Der må inden for lokalplanområdet opføres byggeri til drift af flå- destationen. 3.5 Der må ikke opføres boliger i området. 3.6 Nyt byggeri skal opføres som minimum energiklasse 2015, jf. byg- ningsreglementets bestemmelser (BR10). Kravet gælder ikke ved ombygning af eksisterende bygninger der kan udføres efter al- mindelig gældende krav i bygningsreglement (BR10). Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Lokalplanbetemmelser
 16. 16 4. Bebyggelsens placering og omfang 4.1 Der kan opføres ny bebyggelse til drift af flådestationen inden for lokalplanområdet. 4.2 Bebyggelse i hele lokalplanområdet skal opføres med mindste sokkelkote +1,50 DVR90. 4.3 Bygningshøjde Højde maks. 10,5 m målt fra eksisterende terrænkote, som er 1,9. Skorstene og antenner er ikke omfattet af højdebegrænsningen. 5. Bebyggelsens udseende 5.1 Facader skal udføres som blank mur i tegl, pudsede eller vandsku- rede overflader, træ eller beton. Mindre bygningsdele (mindre end halvdelen af facaderne) kan udføres i andre materialer, f.eks. zink eller glas. 5.2 Facader på mindre sekundære bygninger må udføres i andre ma- terialer. 5.3 Der kan opsættes solfangere/solceller i tagfladen eller på taget, såfremt de integreres som en naturlig del af bygningens arkitek- tur. Placeringen skal ske med hensyntagen til nabobebyggelsen f.eks. i forhold til blændingsgener. 6. Ubebyggede arealer 6.1 Der skal udlægges udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 % af ny bebyggelses etageareal. Opholdsarealer skal være egnede til ophold. 6.2 Opholdsarealerne kan etableres i fællesskab med flådestationens øvrige virksomheder uden for lokalplanområdet, men inden for Flådestationens område. 7. Veje og parkering 7.1 I lokalplanområdet er der anlagt interne veje med adgang til of- fentlig vej, statsvej, via adgangskontrol (militært område). 7.2 På de opfyldte arealer kan etableres parkeringspladser efter ret- ningslinjer i Vejdirektoratets vejregler, trafikarealer i by. 7.3 Ved nybyggeri skal parkering i tilknytning hertil tilvejebringes in- den for Flådestationens område. 8. Tekniske anlæg 8.1 Ledninger, kabler mv. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres un- der terræn. Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Lokalplanbetemmelser
 17. 17 Forslag til Lokalplan FRE.h.14.05.02 ● Lokalplanbetemmelser 8.2 Naturgas Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning i form af naturgas, medmindre bebyggelsen opføres som lavenergibebyg- gelse. Det tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, der afgør hvilke krav der stilles, for at et byggeri kan karakteriseres som lavenergibyggeri, jf. Planlovens §§ 19 og 21a. 8.3 Kloakering Området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem for så vidt an- går spildevand efter anvisninger fra Frederikshavn Spildevand A/S, Regnvand skal håndteres ved privat foranstaltning. 9. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 9.1 Kloakering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem efter Frederikshavn Kommu- nes anvisninger. 9.2 Parkering Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er anlagt parkering som anført under lokalplanens punkt 7.3. 10. Lokalplan 10.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lo- kalplan FRE.H.14.05.02 ophæves lokalplan 14.05.01 for det område, som er omfattet af lokalplan FRE.H.14.05.02. 11. Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejen- domme der er omfattet af planen, ifølge planlovens §18 kun ud- stykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med pla- nens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil uanset planens bestemmelser. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. 11.2 Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dis- pensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fra- vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. 11.3 I lokalplanens § 8.2 stilles krav om tilslutning til kollektiv varme- forsyning som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse. For be- byggelse der opføres som lavenergibebyggelse har byrådet efter planlovens § 19, stk. 4 pligt til at dispensere fra dette krav og efter § 20, stk. 2, nr. 3 gives dispensationen uden naboorientering.
 18. 18 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Vedtagelsespåtegning Forslaget er vedtaget af Frederikshavn byråd den 5. november 2012 i hen- hold til planlovens § 24. På byrådets vegne Lars Møller Mikael Jentsch borgmester kommunaldirektør Vedtagelsespåtegning
 19. 19 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Kortbilag Kortbilag A Oversigtskort med matrikler Lokalplan FRE.H.14.05.02 Flådestation Frederikshavn Lokalplanområde Signaturforklaring Skala 1:5000 Umatrikuleret areal Hav Matrikler
 20. 20 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Kortbilag
 21. 21 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02 ● Kortbilag Landareal Havnebassin Hav a b Kortbilag B Områdetsanvendelse LokalplanFRE.H.14.05.02 FlådestationFrederikshavn Signaturforklaring Lokalplanområde Areal,dermåopfyldes Moleanlæg,dernedrives Skala1:4000
 22. 22 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes. Screening for plan: Forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 Flådestation Frederikshavn, Vers. 110912 Init.: Lssc, Bisl, Mome, Cakr 0. Indledende Screening Ja / Nej Bemærkninger - Planen er omfattet af lovens bilag 3 og/eller bilag 4 jf. lovens § 3, stk. 1 (PLAN) Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter renovering af eksisterende indre havneanlæg med opfyldning af sydbassin samt udvidelse af sydmole indenfor havnens dækkende vær- ker. Planområdet udgør i dag en del af Flådestationens (For- svarets) militære område og de landfaste arealer er lokalplan- lagt via lokalplan nr. 14.05.01 Færge- og Flådehavnen . Det vurderes at planerne som udgangspunkt er omfattet af lovens bilag 4 nr. 10e (Bygning af veje, havne og havnean- læg…) men omfattet af lovens §3, Stk. 2 som bestemmer, at planer og programmer der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændrin- ger i sådanne planer eller programmer, kun skal miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljø- et, hvilket skal afklares ved denne miljøscreening. - Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt jf. lovens § 3, stk. 2 (Natur) Nej Der er ca. 1,5 km til nærmeste Natura2000 område. Derfor vurderes projektet ikke at kunne påvirke et Natura2000 områ- de væsentligt. Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under § 1, stk. 2. Hvis ét af om- råderne viser sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal planen miljøvurderes. Påvirkning Emne Indvirkning Myndighed Bemærkninger +1:Positiv 0:Neutral -1:Negativ Eventuel 1. Biologisk mangfoldighed, samt flora og fauna (4 & 5) - Antallet af hjemmehørende dyr eller planter 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Udbredelsen af sjældne eller udryddel- sestruede planter eller dyr 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Findes der arter fra rødlisten over true- de dyr 0 NATUR Ingen påvirkning på land - De biologiske forbindelser 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Kvalitet eller omfang af levesteder for vildtlevende planter eller dyr 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Struktur eller funktion af naturlige økosystemer 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Sårbar natur- eller halvkulturområder (fx moser, heder, overdrev, strandenge, rørsumpe, vandløb, søer, ferske enge og kyster). 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Arters formering eller naturlige bevæ- gelses- eller trækmønstre 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Dyrkningsmetoder eller arealanvendel- se i landbruget eller skovbruget 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Fiskeri, fangster eller de anvendte metoder i fiskeriet i hav eller ferskvand 0 NATUR Ingen påvirkning på land - Friluftsliv eller færdsel i naturen, som kan påvirke plante- eller dyrelivet eller vegetationen 0 NATUR Ingen påvirkning på land Bilag C - Miljøscreening
 23. 23 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Bilag 2. Befolkning og menneskers sundhed - Sundhedsrisiko (inkl. mental sundhed) herunder støj, lugt, vibrationer, reflekser, skygge 0 MILJØ Det vurderes ikke at være sundhedsrisiko forbundet med den planlagte arealanven- delse, hverken internt i området eller i forhold til de omkringliggende arealer. - Trafik 0 VEJ Ingen ændringer af adgang(e) til statsvej. - Tilgængelighed (handicappede) 0 VEJ Militært område. - Rekreative oplevelser og muligheder, herunder visuelle oplevelser 0 VEJ Militært område. - Andet – øget adgang for offentligheden 0 VEJ Militært område uden offentlig adgang. - Byernes funktion og bymiljø herunder bynatur 0 PLAN Planområdet er et lukket militært område og vurderes ikke at påvirke Frederikshavn bys funktion, bymiljø eller bynatur. - Risiko for brand, eksplosioner, uheld eller for ulykker og emissioner 0 MILJØ De yderste 25 meter af den ønskede opfyld- ning ved den eksisterende mole er beliggen- de indenfor en radius på 500 meter fra eksi- sterende risikovirksomhed (Samtank A/S). Det vurderes, at planforslaget ikke vil med- føre forøget risikofølsomhed. - Risiko for ulykker ved transport af stoffer og materiale 0 MILJØ Vurderes ikke at være tilfældet. 3. Jordbund - Jordens overflade, anvendelighed eller dyrkningsværdi 0 MILJØ Ikke relevant, da der er tale om opfyldning af havnebassin. - Eksisterende jordforurening 0 MILJØ Ikke relevant, da der er tale om opfyldning af havnebassin. - Risiko for jordforurening 0 MILJØ Ikke relevant, da der er tale om opfyldning af havnebassin. - Flytning af forventet potentielt forurenet jord 0 MILJØ Ikke relevant, da der er tale om opfyldning af havnebassin. Grundvandsændringer i forhold til jord- bundsforhold 0 MILJØ Ikke relevant, da der er tale om opfyldning af havnebassin. 4. Vand 4.1 Overfladevand - Udledning af forurenet overfladevand til havet, søer og vandløb 0 MILJØ En del af området er ikke omfattet af spildevandsplanen, og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det for- ventes at overfladevand fra de nye arealer skal udledes til havnebassinet. Dette kræ- ver udledningstilladelse. Vurderes ikke at være problematisk. - Mængden af overfladevand og rent vand eller ændring af vandstand 0 MILJØ En del af området er ikke omfattet af spildevandsplanen, og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det for- ventes at overfladevand fra de nye arealer
 24. 24 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Bilag skal udledes til havnebassinet. Dette kræ- ver udledningstilladelse. Vurderes ikke at være problematisk. - Vandkvalitet eller økosystemer i salt- eller ferskvand (herunder badevand) 0 MILJØ Ingen forventet negativ påvirkning. 4.2 Grundvand - Nedsivning 0 MILJØ Det forventes ikke at skulle ske nedsiv- ning af spildevand eller overfladevand i området. - Ændring i grundvandsmængde eller grundvandskvalitet 0 MILJØ Ikke relevant. 4.3 Spildevand - Ændring i spildevand 0 MILJØ En del af området er ikke omfattet af spildevandsplanen, og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Det for- ventes at overfladevand fra de nye arealer skal udledes til havnebassinet. Dette kræ- ver udledningstilladelse. Vurderes ikke at være problematisk. 5. Luft - Udledning til luften 0 MILJØ Den anvendelse som planforslagene giver mulighed for, forventes ikke at give an- ledning til særlige udledninger til luften. Udledning til luften fra virksomheder reguleres via miljøbeskyttelsesloven. - Luft- og støvgener 0 MILJØ Den anvendelse som planforslagene giver mulighed for, forventes ikke at give an- ledning til særlige udledninger til luften. Udledning til luften fra virksomheder reguleres via miljøbeskyttelsesloven. - Ændring i Luftkvalitet, herunder udled- ning, luft- og støvgener 0 MILJØ Den anvendelse som planforslagene giver mulighed for, forventes ikke at give an- ledning til særlige udledninger til luften. Udledning til luften fra virksomheder reguleres via miljøbeskyttelsesloven. - Ændring i nedbørskvaliteten 0 MILJØ Der forventes ingen ændring i nedbørs- kvaliteten. 6. Klimatiske faktorer - Udledning af drivhusgasser eller andre stoffer, der påvirker klima, temperatur? 0 MILJØ Der er ingen særlige udledninger af driv- husgasser forbundet med den planlagte arealanvendelse. Det vurderes ikke at være nødvendigt med særlige tilpasninger til forventede klimaændringer. 7. Materielle goder - Materielle goder (af almennyttig karakter) 0 PLAN Planforslagene omfatter et militært områ- de og muliggør alene opfyldning af hav- nebassin samt udvidelse af moleanlæg indenfor havnens dækkende værker. Dette vurderes ikke at påvirke de materielle goder.
 25. 25 Forslag til Lokalplan FRE.H.14.05.02● Bilag 8. Landskab - Arealanvendelse indenfor områder til landbrug, byer, sommerhuse, tekniske an- læg samt skov eller kystnaturområder (klit, heder, moser m.v.) 0 NATUR Ingen påvirkning - Geologiske processer som kystdannelse, - nedbrydning, sandflugt, jordflugt, vand- erosion 0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning, da det er inde i havnebassinet, at der planlægges op- fyldning. - Geologiske strukturer i ådale, højdedrag, kyststrukturer (klinter og klitter) – herun- der ændring i fremtræden af landskaber 0 NATUR Ingen påvirkning - Varige bindinger på arealanvendelsen som reducerer fremtidige dispositionsmulighe- der i det åbne land 0 NATUR Ingen påvirkning - Omfanget eller fremtoning af forhistoriske eller historiske steder, bygning, anlæg el- ler andre værdier 0 NATUR Ingen påvirkning - Fredede landskaber 0 NATUR Ingen påvirkning - Rumlig oplevelse 0 NATUR Ingen væsentlig påvirkning 9. Kulturarv - Kulturhistoriske helheder, samt værdiful- de spor eller enkeltelementer 0 PLAN Ingen registreringer - Fortidsminder 0 PLAN Ingen registreringer - Sten- og jorddiger 0 PLAN Ingen registreringer - Kirkeomgivelser 0 PLAN Ingen registreringer - Fredede eller bevaringsværdige bygninger eller bygningsmiljøer 0 PLAN Ingen registreringer - Arkæologiske spor 0 PLAN Ingen registreringer - Historiske bygninger og mindesmærker 0 PLAN Ingen registreringer - Bevaringsværdige landskaber 0 PLAN Ingen registreringer Opsamling/ Konklusion Miljøscreening af denne plan viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive påvirket væsentligt af planerne og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering.
 26. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk
Publicité