Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

varianta_002.pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
varianta_001.pdf
varianta_001.pdf
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

varianta_002.pdf

  1. 1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 2 Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism si alimenta ie public Varianta 2 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10p.) 1. Principalii determinan i ai ofertei turistice sunt : a. complexitatea, substituirea, rigiditatea; b. complexitatea, pre ul pie ei, cererea de consum, substituirea ; c. complexitatea, monotonia, substituirea ; pre ul pie ei, cererea de consum, d. pre ul pie ei, cererea de consum, costul consumului de produse turistice, num rul i dimensiunile ofertelor turistice 2. Subordonarea speciali tilor de marketing unui vicepre edinte este specifica organiz rii dup criterii: a. geografice; b. func ionale; c. produselor; d. pie elor; 3. Publicitatea la locul vânz rii se poate realiza prin: a. radio; seminarii b. televiziune; voiaje de stimulare c. internet; televiziune d. panouri, afi e 4. Ciclul de viat comercial al unui produs turistic exprim : a. pozi ia produsului pe pia ; b. evolu ia vânz rilor; c. cercetarea fundamental ; d. cercetarea aplicativ . 5. Aranjamentele de tipul “totul inclus” fac parte din strategia: a. tarifelor ridicate; b. tarifelor pau ale; c. tarifului sc zut; d. tarifelor diferen iate; I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e, f) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals. (12p.) a. Cererea de servicii turistice nu se identific total cu consumul turistic. b. Strategia de penetrare a pie ei se aplic în cazul produselor uzate moral. c. Strategia tarifelor sc zute const în aplicarea unor pre uri i tarife pentru servicii diferen iate în decursul unui an calendaristic. d. Scala reprezint instrumentul cu ajutorul c ruia se realizeaz m surarea. e. Printre atribu iile compartimentului INCOMING se num r efectuarea de studii de marketing ale produselor turistice din România. f. Canalul scurt presupune prezenta touroperatorilor.
  2. 2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Proba scris la Marketing Varianta 2 Profilul: Servicii Specializarea: Turism i alimenta ie public 2 I. 3. În coloana A sunt enumerate principalele categorii de produse, conform matricei BCG iar în coloana B particularit ile acestora. Scrie i, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B. (8p.) A Categorii de produse : B Particularit i ale acestora : 1. vaci de muls a. au putine sanse s i revin 2. vedete b. au cea mai bun pozi ie pe pia 3. dileme c. reclam cheltuieli mici i aduc venituri mari 4. puncte critice d. necesit a fi sustinute e. sunt în curs de proiectare SUBIECTUL II (30 de puncte) 1. Pia a turistic este reprezentat de cererea turistic i de oferta turistic . (17p.) a. Eviden ia i determinan ii cererii. b. Enumera i cinci dintre tipurile de cerere efectiv . c. Prezenta i particularit ile ofertei turistice. 2. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu elementele pie ei turistice. (5p.) 3. R spunde i, în scris, la urm toarele cerin e: (8p.) a. Prezenta i clasificarea publicit ii dup : aria geografic . b. Prezenta i scala ordinal . SUBIECTUL III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu titlul ”Importanta politicii de produs în turism”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea produsului turistic. clasificarea produselor turistice dup perioada din an în care se desf oar cu eviden irea unui exemplu de produs turistic pentru fiecare tip de produs precizat în clasificare. definirea ciclului de via al produselor turistice. prezentarea con inutului fiec rei faze i a dou dintre particularit ile pe care le întrune te produsului turistic în fiecare faz . Pia a turistic

×