Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IImmppéérriioo IInnccaa !!
PPoollííttiiccaa ddooss IInnccaass
A organização do seu governo imperial ooccoorrrreeuu aa ppaarrttiirr ddee uummaa sséérriiee ddee 
vviittóórriiaass mmiilli...
EEccoonnoommiiaa
Todos os níveis ddaa ssoocciieeddaaddee ddeevveerriiaamm ppaaggaarr 
ttrriibbuuttooss aaoo iimmppeerraaddoorr iinnccaa.. 
...
RReelliiggiiããoo
Os Grandes deuses ddooss iinnccaass eerraamm aass ffoorrççaass ddaa 
nnaattuurreezzaa,, pprriinncciippaallmmeennttee oo SS...
IInnttii eerraa oo ddeeuuss ssooll,, nnaa 
mmiittoollooggiiaa IInnccaa..
A religião era politeísta, pois cultuavam ddiivveerrssooss ddeeuusseess ddaa 
nnaattuurreezzaa ((ddeeuuss SSooll,, ddeeuus...
Festa do Inti (Sol), ancestral ddiivviinnoo ddooss ggoovveerrnnaanntteess 
iinnccaass ..
Festival religioso inspirado nnooss IInnccaass cceelleebbrraaddoo nnoo 
PPeerruu..
OOrrggaanniizzaaççããoo ssoocciiaall
Povos Incas
Povos Incas
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Povos Incas

898 vues

Publié le

História

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Povos Incas

 1. 1. IImmppéérriioo IInnccaa !!
 2. 2. PPoollííttiiccaa ddooss IInnccaass
 3. 3. A organização do seu governo imperial ooccoorrrreeuu aa ppaarrttiirr ddee uummaa sséérriiee ddee vviittóórriiaass mmiilliittaarreess qquuee ““iinnttiimmiiddaavvaa”” ooss oouuttrrooss ppoovvooss:: aa eexxppaannssããoo ddee sseeuu tteerrrriittóórriioo ppoorr mmeeiioo ddeellaass ee aass ppooppuullaaççõõeess qquuee ffoorraamm mmiilliittaarrmmeennttee ssuubboorrddiinnaaddaass ssóó rreeaaffiirrmmaavvaamm oo ppooddeerr ddeessssaa cciivviilliizzaaççããoo.. OO iimmppeerraaddoorr iinnccaa eerraa ccoonnssiiddeerraaddoo uumm ddeesscceennddeennttee ddoo SSooll ee,, ppoorr eessssaa ccoonnddiiççããoo ddiivviinnaa,, ddeevveerriiaa sseerr rreessppoonnssáávveell ppeellaa ccrriiaaççããoo ddaass lleeiiss ee eerraa oo pprriinncciippaall gguuaarrddiiããoo ddee ttooddooss ooss bbeennss qquuee ppeerrtteenncciiaamm aaoo eessttaaddoo ..
 4. 4. EEccoonnoommiiaa
 5. 5. Todos os níveis ddaa ssoocciieeddaaddee ddeevveerriiaamm ppaaggaarr ttrriibbuuttooss aaoo iimmppeerraaddoorr iinnccaa.. NNããoo uussaavvaamm mmooeeddaass,, eelleess ffaazziiaamm ttrrooccaass oouu eessccaammbbooss.. EE aattéé oo ttrraabbaallhhoo eerraa rreemmuunneerraaddoo ccoomm mmeerrccaaddoorriiaass ee ccoommiiddaa.. AA aaggrriiccuullttuurraa eerraa ssuuaa pprriinncciippaall aattiivviiddaaddee eeccoonnôômmiiccaa.. PPllaannttaavvaamm mmaaiiss ddee sseetteecceennttaass eessppéécciieess ddee vveeggeettaaiiss.. OOss ddeessttaaqquueess ffoorraamm:: bbaattaattaass,, bbaattaattaass ddooccee,, mmiillhhoo,, ppiimmeennttaa,, aallggooddããoo,, ttoommaatteess,, aammeennddooiimm,, mmaannddiiooccaa ee uumm ggrrããoo cchhaammaaddoo qquuiinnuuaa.. AA ccaaççaa ttaammbbéémm ttiinnhhaa sseeuu eessppaaççoo ddeennttrroo ddaa eeccoonnoommiiaa ddooss iinnccaass.. FFoorrnneecciiaa ccaarrnnee,, ccoouurroo ee pplluummaass qquuee uussaavvaamm eemm sseeuuss tteecciiddooss.. EErraa uummaa aattiivviiddaaddee ccoolleettiivvaa.. CCeerrvvooss,, aavveess ee ppeeiixxeess eerraamm ooss mmaaiiss ccaaççaaddooss..
 6. 6. RReelliiggiiããoo
 7. 7. Os Grandes deuses ddooss iinnccaass eerraamm aass ffoorrççaass ddaa nnaattuurreezzaa,, pprriinncciippaallmmeennttee oo SSooll ((IInnttii)) ee aa LLuuaa ((QQuuiillllaa)).. SSoobbrree ttooddooss eelleess rreeiinnaavvaa VViirraaccoocchhaa.. EErraamm mmuuiittoo ssuuppeerrssttiicciioossooss..AAss ffeessttiivviiddaaddeess rreelliiggiioossaass ddooss iinnccaass ggiirraavvaamm eemm ttoorrnnoo ddoo SSooll ee ddaa LLuuaa.. OOss ssaaccrriiffíícciiooss rreelliiggiioossooss ffaazziiaamm ppaarrttee ddaass cceelleebbrraaççõõeess.. SSaaccrriiffiiccaavvaamm llhhaammaass,, ppoorrqquuiinnhhooss--ddaa--íínnddiiaa ee vvííttiimmaass hhuummaannaass nnooss tteemmppllooss iimmppoorrttaanntteess..
 8. 8. IInnttii eerraa oo ddeeuuss ssooll,, nnaa mmiittoollooggiiaa IInnccaa..
 9. 9. A religião era politeísta, pois cultuavam ddiivveerrssooss ddeeuusseess ddaa nnaattuurreezzaa ((ddeeuuss SSooll,, ddeeuuss LLuuaa,, ddeeuuss TTrroovvããoo,, ddeeuuss ddaa CChhuuvvaa,, ddeeuuss ddoo vveennttoo,, eennttrree oouuttrrooss))
 10. 10. Festa do Inti (Sol), ancestral ddiivviinnoo ddooss ggoovveerrnnaanntteess iinnccaass ..
 11. 11. Festival religioso inspirado nnooss IInnccaass cceelleebbrraaddoo nnoo PPeerruu..
 12. 12. OOrrggaanniizzaaççããoo ssoocciiaall

×