Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Publicité
Lege artis25
Lege artis25
Lege artis25
Prochain SlideShare
Brochure bulgare hep B&C se dépister pour savoir et agirBrochure bulgare hep B&C se dépister pour savoir et agir
Chargement dans ... 3
1 sur 32
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Lege artis25(20)

Publicité

Lege artis25

 1. Брой 25, декември 2010 / януари 2011 БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИ С ТАБЕЛА LEGE ARTIS
 2. Серията Q 10 беше отличена със “Златен лъв” на 16-тото Национално търговско изложение “Произведено в България 2010”.
 3. СЪДЪРЖАНИЕ LEGE ARTIS е регистрирана марка на “СТИНГ” АД. LEGE ARTIS е специализирана марка Превенция 2-4 за консултантската грижа Информационна кампания “& Аз знам!” на фармацевта в аптеката, единствена по рода си. Консултация при личния фармацевт 6-7 Списание LEGE ARTIS се разпространява безплатно Грип и вирусни инфекции само в аптеки LEGE ARTIS. За сезона 8 Важно! Винаги търсете съвета Кашлица на вашия личен фармацевт. Никога не пренебрегвайте За вас, клиенти на аптеки Леге Артис 10 професионалното му мнение. Как да съхраним енергията си Самолечението е опасно за вашето здраве! За вас, клиенти на аптеки Леге Артис 12 Редакцията не носи отговорност Лутеин Комплекс за съдържанието на платените публикации. В списанието се Традиции 14-16 използват авторски материали и информация от чуждестранния Полезно 18 печат и интернет. Цитрусите Издава СТИНГ АД, гр. София 1592, бул. “Асен Йорданов” № 6, Знаете ли, че... 20-21 тел./факс: 02/ 970 31 Вредите от компютъра дизайн и предпечат: Р. Тошев, печат: DEDRAX Актуално 22 Коледна украса
 4. ПРЕВЕНЦИЯ Информационна кампания за ХИВ/СПИН „& АЗ ЗНАМ!” През месец декември тази година стартира присъда. Ранното диагностициране предотвра- Национална информационна кампания за на- тява разпространението на вируса и дава въз- сърчаване изследването и ранното диагности- можност за навременно започване на адекват- циране на ХИВ „& АЗ ЗНАМ!”. но лечение – вече съществува ефикасна под- държаща терапия, която може да осигури де- Кампанията се организира от Ротаракт клуб сетки години живот. София - Тангра с партньорството на Ротаракт Целта на организаторите на кампанията е клубове от цялата страна, със съдействието на да се насърчат гражданите да се изследват СТИНГ АД и Националната пациентска орга- за ХИВ, като популяризират всички възможни низация. Кампанията стартира като отговор на начини за това. тревожната статистика, свързана с ХИВ в Бъл- гария, която сочи изключително малък брой 1. Kaбинети за анонимно и безплатно кон- изследвали се хора. Причината за това е ком- султиране и изследване за ХИВ/СПИН (КА- плексна - незнание, предразсъдъци, страх и БКИС) – те са най-добрата опция, защото там срам от резултата. желаещите могат да получат от специално обучени специалисти подходяща пред- и след- В България носителите на ХИВ - вируса на тестова консултация. Освен това анонимност- СПИН - са над 1200 души, като се предполага, та е гарантирана, а кабинети има на 19 места че още около 3000 души са инфектирани, без да в България. подозират. За съвременния човек е от изключи- телно значение да знае своя ХИВ статус – не- 2. Лаборатория – резултатите от лабора- зависимо дали ще е положителен, или отрица- ториите са надеждни, поради използваната ме- телен. Това знание му дава възможност да вземе тодика и апаратура, но не винаги може да се необходимите мерки за себе си и за околните. гарантира анонимност и да се осигури пред- и ХИВ не е нито срамна болест, нито смъртна следтестова консултация. 2 Lege artis / декември 2010 - януари 2009 Lege artis / юни - юли 2011
 5. LEGE ARTIS 3. Тест, закупен от аптека и извършен лице не разполага с достатъчно опит, резул- от медицинско лице – резултатите са бързи татите да бъдат неправилно интерпретирани. и надеждни, но всеки положителен резултат за- дължително изисква потвърдителни тестове в Всеки метод за изследване за ХИВ има лаборатория. Всеки има свободата да избере своите предимства и недостатъци. Независимо кое медицинско лице да извърши теста – личен кой метод на изследване ще бъде избран, целта лекар, медицинска сестра, лаборант или друго е да се накарат повече хора да се изследват за лице с медицински познания. вируса. Индивидуалният тестов комплект разполага с всички необходими консумативи и с подробни За първи път в България инди- схематични инструкции както за извършването видуален тест за ХИВ, който на теста, така и за тълкуването на резултатите. може да бъде закупен от ап- Но въпреки това е възможно, ако медицинското теката! Lege artis / декември 2010 - януари 2011 3
 6. ПРЕВЕНЦИЯ Дo този момент в България не беше налична за ранно диагностициране на вируса на СПИН и третата възможност за изследване за носител- започване на поддържаща терапия. ство на ХИВ – индивидуален тест, закупен от Аптеките също могат да станат партньори в аптека, който се извършва от медицинско лице. кампанията „& АЗ ЗНАМ”, като предлагат новия Организаторите на кампанията се надяват, че индивидуален тест за ХИВ. При поръчка те тази нова възможност ще повиши броя на хо- автоматично ще бъдат включвани в кампанията, рата в България, които се изследват за ХИВ, като всяка аптека ще получи специален парт- като по този начин ще се спасят много животи ньорски стикер, който ще указва, че оттам може и хора, които може да са инфектирани, без да да бъде закупен този тест. Адресът на апте- подозират. ката ще се публикува на www.hivtest.bg, за да се знае откъде могат да си закупят тест. В края Индивидуалният тест е уникален и бърз на кампанията няколко партньорски аптеки ще способ за откриване на антитела срещу човеш- получат специални награди от организаторите кия имунодефицитен вирус (ХИВ). Той е ино- на кампанията чрез томбола. вативен продукт за българския пазар, лесен за употреба, напълно дискретен, удобен и 99% Повече информация за ХИВ/СПИН можете точен. Този нов и достъпен начин за изследване да получите на www.hivtest.bg, www.aidspro- за ХИВ в България е допълнителна възможност gram.bg и на горещата линия 0700 10 515. 4 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 7. Само за 0,50 лв на ден здравословен комфорт!
 8. КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ЛИЧНИЯ ФАРМАЦЕВТ ГРИП И ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ д-р Мариян Иванов* Намираме се в период, когато зачестяват Спазване на елементарни хигиенни изис- вирусните и бактериалните инфекции на квания. Често миене на ръцете със сапун, което горните дихателни пътища. През този пе- възпрепятства разпространението на вируси и риод е важно да се предприеме подходящо бактерии между хора и повърхности. Използва- стимулиране на имунната защита, особено не на еднократни носни кърпички за покриване при децата, често боледуващите и хората с на устата и носа при кихане. Редовно проветря- хронични заболявания. ване на помещенията. Избягване на затворени Рационално хранене с редовна употреба пространства със струпване на много хора в на плодове и зеленчуци, съдържащи витамин С периода на грипа. Употреба на устройства за (лимони, портокали, нар, киви, черна боровинка, насищане на въздуха с отрицателни йони. касис, чушки, шипка); продукти, съдържащи ви- Добро настроение. Доказано е, че при поло- тамин Д (мляко, яйца, риба); храни, съдържа- жително настроените хора нивото на антитела е щи фитонциди (чесън, лук, хрян, люти чушки); по-високо, отколкото при мрачните и депресира- пчелни продукти като мед, прополис и пчелно ни индивиди. Положителните емоции, здравият млечице, чието антивирусно, антибактериално сън, смехът, спортът водят до отделяне на ен- и общо имуностимулиращо действие отдавна е дорфини, които имат имуностимулиращо дейст- познато на традиционната медицина (особено вие. разпространено е стимулирането на имуните- Хомеопатия. Тя стимулира огромния оздра- та чрез неколкократното дневно изпиване на вителен потенциал на организма без това да е гладно на 15-30 капки клеева тинктура); кисело свързано с каквито и да било странични дейст- мляко, което освен фактор на дълголетието е и вия или противопоказания. За стимулиране на фактор, участващ във възстановяването на ня- имунитета се изготвя индивидуална хомеопа- кои Т-клетки. тична профилактична схема. Закаляване - студената вода, с която се Лечебни растения. Най-утвърдените и чес- обливаме или в която се потапяме, е форма на то използвани в световен мащаб фитопродукти стрес, на който организмът реагира с изработ- за имуностимулация съдържат ехинацея и ко- ването на голям брой антитела. Прекомерното тешки нокът (саменто). и рязко охлаждане на непривикналия органи- - Ехинацеята е лечебно растение, използ- зъм обаче може да е фактор за снижаване на вано още от древните индиански племена. имунната защита. Затова закаляването трябва Използват се стъблото, цветовете и корените. да се провежда постепенно и с умереност. За Те укрепват имунната система на организма възрастните хора добра форма на закаляване и предпазват от инфекции. В състава на тъка- е вземането всяка сутрин на душ с постепенно ните си растението съдържа някои уникални понижаване на температурата на водата от 30 вещества – ехинацен, ехинолон, ехинакозид, до 15 градуса, както и редовното обтриване ехинацин В, ехинацеин. Изследванията показ- на тялото с хавлиена кърпа, напоена с хладка ват, че ехинацеята е способна да противостои вода. на повече от 200 различни вируси. Открити са 6 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 9. LEGE ARTIS свойства на растението, които позволяват то Един от успешните продукти в България да се използва като ефикасно средство против за стимулиране на имунната защита е “Имуно хрема. Американски фармацевти, цитирани от Комплекс Фитолек”. Той е разработен от д-р USA Today, заявяват, че ехинацеята не само Мариян Иванов* и е одобрен и произведен от повишава имунитета, но и в съчетание с вита- USA Laboratories – един от световните лидери мин С е способна да намали риска от появата в областта на хранителните добавки. Голямо на хрема с 86%. Ехинацеята е известна и с по- предимство на “Имуно Комплекс Фитолек” е фа- ложителното си действие при кашлица и главо- ктът, че той съчетава в оптимални съотношения болие. Тя се използва като допълващо лечение вит. С, цинк и селен с качествени екстракти от и при хронични заболявания от хепатити, брон- ехинацея и котешки нокът. Благодарение на хити, пиелонефрити, синузити и др. Екстрактът това, внесената от „Еко лаборатории” ЕООД от ехинацея оказва противовъзпалително и ре- (www.ecolab-bg.com) хранителна добавка “Иму- генеративно въздействие върху тъканите, като но Комплекс Фитолек” представлява мощна ускорява заздравяването на рани, изгаряния и имуностимулираща комбинация, подходяща за други кожни увреждания. продължителна употреба дори и от деца (по - Котешкият нокът е вид лиана, която рас- преценка на лекар или фармацевт), която ще те в тропическите зони на Централна и Южна ни позволи да гледаме малко по-спокойно на Америка. Използват се кората и корените на вълната от вирусни и бактериални инфекции по растението. Имуностимулиращият ефект на са- това време от годината. ментото се изразява в унищожаване на много от Приложение на “ Имуно Комплекс Фитолек”: паразитните щамове бактерии, живеещи в хра- - профилактика: 1-2 капсули дневно; носмилателната система; подпомагане на т.нар. - по време на инфекция: 2-4 капс. дневно. Т-клетки на имунната система; увеличаване на ефективността на макрофагите (друг вид имун- *Д-р Мариян Иванов е специалист по вътрешни ни клетки); увеличаване на способността на болести, един от водещите лекари в областта на имунната система да се бори с раковите клетки; алтернативната медицина и на хомеопатията. Ав- подобряване на общата способност на тялото тор на много популярни и специализирани книги и за справяне с вирусни инфекции. публикации в тази област. Основател на Медицин- ски център „Фитолек”. www.phytolek.com. Друга група имуностимулатори, които влияят благотворно на организма са витамините и ми- кроелементите. Колкото и рационален и разно- образен да е нашият хранителен режим, често той не успява да набави необходимото разноо- бразие от витамини и минерали и е хубаво те да бъдат допълвани с прием на подходящи храни- телни добавки. Особено важни за имунитета са витамините A,C,E,D, както и микроелементите цинк, селен, сребро и др. За повече информация посетете www. zaimuniteta.com Lege artis / декември 2010 - януари 2011 7
 10. ЗА СЕЗОНА болести на медиастенума и плеврата, както и при онкологични заболявания на белодробната тъкан. Влажната кашлица е характерна за болес- ти на бронхите, белите дробове, хронични брон- хити, често срещани при дългогодишните пушачи и хора, работещи при запрашена и замърсена Кашлица? работна среда. Влажната кашлица се наблюда- ва и при бактериална пневмония, туберкулоза, абцес на белите дробове, рак. Секретите, кои- то се отделят при влажна кашлица, могат да Кашлянето по няколко пъти на ден е съвсем бъдат серозни – бистри и воднисти; слузни – нормална защитна реакция на организма, чрез белезникаво-сивкави, с по-пътна консистенция; която се прочистват дихателните пътища и се гнойни – жълто-зеленикави - показател за тежка отстранява ненужното количество секрет. Едни инфекция на дихателните пътища; кървави – от най-честите причини за поява на кашлица са наличието на кръв е сериозен симптом, изискващ попадане на чуждо тяло в трахеята или бронхи- бърза консултация със специалист. те; белодробна туберкулоза; настинка или грип; тютюнопушене; замърсяване на въздуха; сину- Лечение. Тъй като кашлицата е симптом на зит; aлергии; белодробен карцином; белодробен много заболявания, лечението й зависи от при- абцес; бронхиектазии; белодробен инфаркт; чината, която я провокира. В най-типичния слу- ХОББ; фрактура на ребро; митрална стеноза; чай - остра кашлица, причинена от вирусна ин- сърдечна недостатъчност; гастроезофагеална фекция - се препоръчва смученето на таблетки; рефлуксна болест (ГЕРБ); круп (при деца от 3 овлажняване на въздуха; приемане на много мес. до 3 год.); медикаменти за лечение на хипер- течности за разреждане на секрета или приемане тония и други сърдечно-съдови заболявания. на експекторанти и мукокинетици. В зависимост от наличието на секрет кашли- цата може да бъде суха или влажна. Видът и ко- Кашлицата е един от най-честите симптоми личеството му е важен за поставяне на пра- и поради тези причина тя често се пренебрегва вилната диагноза и за лечението. като несъществен здравословен проблем, който не изисква консултация със специалист. В пове- Сухата кашлица се появява най-често сут- чето случаи това наистина е така, но има случаи, рин и вечер при смяна на сезон и резки темпера- в които намесата на лекар е задължителна! турни амплитуди, при мъгливо и влажно време, консумиране на студени храни и напитки. Типична Консултация се налага при наличие на жълти е за началните фази на остри възпалителни за- или зелени на цвят храчки; шум или свистене болявания като трахеит, бронхит и пневмония. на белите дробове при дишане; наличие на Сухата кашлица е симптом при фрактура на реб- висока температура; рязка загуба на телесно ро, наличие на чуждо тяло в големите бронхи, тегло; наличие на кръв в секретите. 8 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 11. ЗА ВАС, КЛИЕНТИ НА АПТЕКИ ЛЕГЕ АРТИС падането на нивата на магнезия енергийните нива също се понижават. Според проучване жените с магнезиев дефицит имат по-учестено сърцебиене и се нуждаят от повече кислород, за да извършват физически дейности - организмът работи по-интензивно. Това е причината след време жените да се почувстват изчерпани. Пре- поръчителният дневен прием на магнезий е 300 млгр. за жени и 350 за мъже. За да бъдем сигурни, КАК да съхраним че приемаме достатъчно магнезий, трябва да енергията си? добавим шепа бадеми, лешници или кашу към ежедневната си диета, да увеличим приема на С лед изтощителен ден, без значение колко съ- блазнителни са възможностите за излизане с приятели, ние просто искаме да се приберем пълнозърнести храни, най-вече зърнени трици и да ядем повече риба. вкъщи. Всички сме запознати със състоянието Разходка в квартала. Въпреки схващането, на изчерпани сили. Това, което трудно разпоз- че когато сме изморени, движението е най-бър- наваме, е ниската степен на изтощаване. Не е зият начин да се изморим повече, истината е задължително да са налице обичайните симпто- точно обратната. Експертите обясняват, че когато ми на преумора, като болки в мускулите, гърба, увеличим физическата си активност, особено с кръста, главоболие... ходене, повишаваме енергията. Една бърза 10- Състоянието можем да разпознаем по на- минутна разходка не само увеличава енергията, растваща нужда да се откажем от занимания, а ни и зарежда за 2 часа. Така при ежедневни на които обикновено обичаме да се отдаваме. разходки по 10 мин. всеки ден в продължение на Трудното концентриране е показател за „загуба 3 седмици, всички енергийни нива и настроението на сили“. Обикновено в подобно състояние сме ни ще бъдат повишени. склонни на разочарование и негативизъм, дори когато се занимаваме с привидно прости задачи. Зареждаща дрямка. Доказано е, че работата Как да се справим при подобен отлив на сили? с информация и голямото натоварване на мозъка Предлагаме ви някои от най-ефикасните начини убиват енергията. 60 мин. „зареждаща” дрямка за акумулиране на енергия. може не само да обърне натоварващите ефекти от прекаленото количество информация, но и да Да увеличим приема на магнезий. Балан- помогне да се усвои по-добре новият материал. сираното хранене може да помогне да си оси- гурим необходимите витамини и минерали. Но Да не пропускаме закуската, нито друго ако все още се чувстваме много уморени, това хранене. Установено е, че хората, които закусват, би могло да се дължи на дефицит на магнезий. са в по-добро настроение и имат повече енергия Минералът е необходим за повече от 300 био- през деня. Пропускането на което и да е ядене химични реакции в тялото, включително и за през деня води до повишено чувство на умора в обработването на глюкозата в енергия. При неговия край. 10 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 12. ЗА ВАС, КЛИЕНТИ НА АПТЕКИ ЛЕГЕ АРТИС МДСВ са възраст над 65 г.; женски пол; артери- ална хипертония и др. заболявания на сърдечно- съдовата система; тютюнопушене; бедна на ви- тамини, каротeноиди и лутеин диета. Катаракта (вътрешно перде). Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до на- маляване на зрението. Катарактата е водеща причина за лечима слепота в световен мащаб. Лутеин Комплекс Честотата й е най-висока след 55-60 год. възраст. Заболяването еволюира бавно, като начални в помощ на очите мътнини могат да се открият и след 45 год. въз- Доц. д-р Б. Ангелов д.м., раст. Според проучвания, проведени в САЩ Очна клиникa „УМБАЛ Александровска” (Harvard medical School - Бостън и U.S. National eye institute) сред повече от 30 000 пациенти, Н ормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за все- ки индивид. Но с възрастта в окото настъпват консумацията на лутеин в комбинация с вит. Е намалява риска за поява на катаракта с 18% или забавя нейното развитие във времето. различни промени. Те могат да бъдат локални Лутеин Kомплекс e препарат, съдържащ или вследствие на системни заболявания като комбинация от съставки с мощно антиоксидантно артериална хипертония и захарен диабет. Орга- действие. Лутеин Kомплекс намалява риска от низмът притежава множество механизми за за- появата или забавя прогресията на МДСВ и ка- щита от вредните влияния на заобикалящата тарактата; подпомага за неутрализирането на го среда. С напредване на годините обаче те вредните въздействия на околната среда; препо- постепенно отслабват. В патогенезата на много ръчва се при лица с диабет и пушачи, защото очни и системни заболявания значителна роля при тях рискът от развитие на очни заболявания играе силното намаляване ефективността на ан- е по-голям; преди и след операция от катаракта и тиоксидантните системи. От очната патология за подобряване на зрителната адаптация. такива са макулната дегенерация, свързана с Витамините, микроелементите и др. вещест- възрастта, катарактата (вътрешно перде), някои ва, важни за нормалното функциониране на зри- от периферните дегенерации на ретината, глау- телната система, могат да се набавят чрез хра- комата и др. ната. Много често обаче даденото вещество е в Макулна дегенерация, свързана с въз- твърде малко количество, за да прояви преван- растта (МДСВ). При това заболяване се на- тивния си или терапевтичен ефект или организ- блюдават дегенеративни изменения в зоната мът има по-големи нужди. С напредване на въз- на макулата. Еволюцията е бавна. Пациентите растта възможността на организма да усвоява не- се оплакват от намаляване на централното обходимите му витамини и микроелементи нама- зрение, като това става бавно и не им прави впе- лява. За това препоръчвам Лутеин Kомплекс по чатление, докато зрителната острота не спадне 1 капс. дневно за подпомагане пълноценното фун- значително. Рискови фактори за развитието на кциониране на зрителната система. 12 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 13. ТРАДИЦИИ 4 декември – Св. Великомъченица Варва- в Мъглижкото четвероевангелие от 1572 г., ко- ра. Църквата “Света Варвара” в гр. Мелник се ято съобщава за ограбването на манастира и намира под Кордопуловата къща. Не е датира- избиването на монасите от ордата на еничарина на, но някои предания свидетелстват, че е била Силни Склав. През 1792 г. йеромонах Спиридон семеен храм на фамилия Кордопулови. Най-ве- Габровец разказва легенда за името на Мъглиж роятно е изградена във времето на разцвета на в книгата си “История во кратце о Болгарском на- Мелник – ХІІІ- ХІV век. роде Славенском”. През 1454 г. султан Мехмет ІІ При археологически разкопки през 2008 г. се насочил към Сърбия. В Пловдив чул, че в Ту- са били открити цветни парчета стенопис. Това ловското поле се крие оцеляла българска войска потвърждава предположенията, че на мястото е и отправил част от армията натам. имало по-древна черква. Била е голяма трико- Там обаче се криела не войска, а оцелялото рабна и едноабсидна, от която днес е останало и българско население от околностите на Чирпан, може да се види само най-сакралното от храма - Велта, Ст. Загора и Сливен. Когато турската олтара и абсидата при олтарното пространство. войска навлязла, се спуснала гъста мъгла. Ос- По-късно е направен отвор за палене на свещи. манците чували много гласове из мъглата и Там местните жители са поставили иконата на помислили, че насреща им има голяма войска, светицата, където най-вероятно е имало нейно поради което се оттеглили. Оцелелите българи изображение преди разрушаването на черквата. “прославиха Бога и Св. Николай, защото мана- Заради добрата акустика днес там се устройват стир имаше в тази гора и храм на Св. Николай, камерни концерти. та нарекоха оттогава този град Мъглиж, та и до днес.” 5 декември – Св. Преподобни Сава Освещени 27 декември Св. първомъченик и архидя- кон Стефан (Стефановден). “Свети Стефан” – желязната църква – се издига в Истанбул, в кв. “Фенер”, на самия бряг на Златния рог и при- влича погледа като бисер в короната на древния и вечен град. Интересна е историята на храма. Къщата, дарена от княз Стефан Богориди, цари- градските българи преустроили в дървена църк- ва. Осветена на 9.10.1849 г., тя станала люлка на Мъглижкият манастир “Св. Николай” българското духовно и национално Възраждане. На 3.04.1860 г. Иларион Макариополски поел отговорността на български духовен глава. Пак 6 декември Св. Николай Чудотворец (Ни- в нея за първи път бил прочетен издаденият на кулден). Мъглижкият манастир “Св. Николай” до 28.02.1870 г. Ферман, с който българите се при- днес е имал три имена: Св. Архангел Михаил, знавали за отделен етнос с право на самостоя- Св. Равноапостоли Петър и Павел и св. Нико- телна Църква под името Българска Екзархия. лай. Документално Мъглижкият манастир се През 1898 г. на мястото на изгорялата стара споменава за пръв път през 1623 г. в приписка дървена църква се издига нова – желязна. Про- 14 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 14. LEGE ARTIS ектът е на арменския архитект Ховсеп Азнавур, това сграда и училище. През 1975 г. църквата а изпълнението на австрийската фирма “Рудолф е обявена за паметник на културата. Изгражда- фон Вагнер”. Състои се от сглобяеми железни нето й в Етъра става през периода 1998-2004 елементи с тежина 500 т. Докарана с кораб от г. с дарения на граждани, етърските майстори, Виена по река Дунав, през Черно море, тя е ос- фирми, институции, средства на музея и Велико- ветена от екзарх Йосиф на 8.09.1898 г. търновския Епархийски съвет. Иконостасът със Две са били железните църкви в света, но Светите двери са дело на тревненски майстори днес е запазена само българската. Трикуполна и от края на ХІХ век. с кръстообразна форма, отвън привлича погле- да с красивите орнаменти на украсата. Олтарът 7 януари – Св. Йоан Кръстител/Предтеча е обърнат към Златния рог, а над притвора се (Ивановден). Градешкият манастир “Св. Йоан издига 40-метрова камбанария. Шестте камбани Предчета” е разположен в непосредствена бли- са изляти в Русия, като две от тях звучат и до зост до с. Градешница, Монтанско. Възникване- днес. Изящество и сдържано великолепие из- то на манастира е свързано с крепостта в мест- лъчва иконостасът, изписан в православен стил ността “Калето”, съществувала до ХІ в. и сред- от руски майстори. Историческа стойност имат новековното селище “Селището” и неговия не- дарените икони и църковна утвар и дарителски- кропол, просъществували до ХІV в. В края на ХVІ те посвещения. в. влашкият войвода Михаил Витязул, подпома- ган от трансилванския княз Зигмунд Батори и Желязната църква “Свети Стефан” молдовския княз Аарон, преминава река Дунав и разбивайки турската армия, превзема градовете Търговище, Тутракан, Русчук, Свищов, Никопол, Плевен, Враца и др. и достига до Стара планина. При водените военни действия биват разрушени над 2000 селища, в това число и Градешкия ма- настир. В началото на ХІХ в. Светата обител е възстановена. По това време манастирът е бил духовно и културно средище и в него се е поме- щавало килийно училище. 1 януари – Св. Василий Велики (Васильовден) 6 януари – Свето Богоявление (Кръщение Господне, Йордановден). Изградената в Етъра църква “Свето Богоявление” с училище е копие Градешки манастир на храм от 1868 г. в с. Радовци, общ. Дряново. “Св. Йоан Предтеча” Архитектурата съчетава балканска къща, кул- Lege artis / декември 2010 - януари 2011 15
 15. ТРАДИЦИИ 17 януари – Св. преподобни Антоний Ве- 30 януари – Св. Три Светители лики (Антоновден) Чепинският манастир “Свети Три Светители” Църквата “Св. Антоний” се намира в град е разположен до тракийската надгробна могила, Мелник. Обявена е за паметник на културата с известна като “Голема могила”, на около 2 км от национално значение. Построена е през XVIII в. софийското село Чепинци. Точната дата на ос- (1765 г.). Съществувало е поверие, че патронът новаването на Чепинския манастир, посветен на на църквата изцелява душевно болни, които светите Три светители (Василий Велики, Григо- след преспиване в нея в нощта срещу храмовия рий Богослов и Йоан Златоуст), не е известна, празник оздравяват, а при по-тежките случаи но според местните, той е съществувал още от остават и до 40 дни. Свидетелство за това е за- Средновековието. Преданието разказва, че пър- пазения ствол с желязна верига за връзване на вите монаси са живели в землянки в могилата, а буйстващите. след разкопки на това място е открита сводеста Цялата църква е изписана в цветя. Изклю- гробница, която е била използвана от монасите чително ценен е иконостасът и особено иконите за постница. “Матер Божия” и “Св. Богородица честнейшую херувим” от XVIII в. През османското робство манастирът невед- нъж е давал подслон на хайдути, което ставало 18 януари – Св. Атанасий Александрийски причина за неговото често разрушаване. След (Атанасовден) обира на турската хазна при Арабаконак и зала- Църквата „Свети Атанасий“ в село Бельово, вянето на Димитър Общи и по-късно на Васил община Сандански е обявена за паметник на Левски, през 1872 г., много от манастирите около културата. Църквата е еднокорабна, едноабсид- София са опожарени заради приютяването на на каменна сграда, построена е през 1873 г., революционни комитети. Чепинската обител е най-вероятно на мястото на по-старо светили- един от тях и от него не остава почти нищо, като ще. Запазена е цялостно възрожденската украса оцеляват само каменните му основи и керемиди- на интериора - стенописи, оцветен касетиран те. таван с изображението на Христос Вседържител При разрушаването на манастира той е в централния медальон, иконостас с икони и др. обитаван от 24 монаси, някои от които са били Стенописите покриват всички стени. Съгласно изпратени на заточение в Диарбекир, а други ус- дарителския надпис те са дело на живописеца пяват да достигнат до манастира “Седемте прес- Милош Яковлевич. тола” в Стара планина. Един дървен кръст, забит Особен интерес представляват сцената на от местни хора на мястото на манастира, дълго Страшния съд и изображението на светите бра- време напомня за неговото съществуване. След тя Кирил и Методий. Царските двери са украсе- Освобождението един от монасите, Найден Кен- ни с резба. Предполага се, че са дело на Йосиф тров, се завърнал от изгнание и заедно с трима Петрович от Каракьой. Църквата носи името на свои съмишленици построил чешма с три чучура Свети Атанасий или Свети Атанасий I Велики па- на мястото на манастира. триарх Александрийски (293/7 - 373) - египетски През 1906 г., Чепинският манастир започва богослов и духовник, патриарх на Александрия да се изгражда наново, на мястото на стария ма- от 328 до 373 година. настир и е посветен на светите Три Светители. 16 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 16. ЗА ДЕТСКАТА ИМУННА СИСТЕМА Ñïîìàãà çà óêðåïâàíå ôóíêöèÿòà íà èìóííàòà ñèñòåìà ïðè äåöàòà The Healthcare Company
 17. ПОЛЕЗНО С настъпването на зимния сезон идват и раз- лични вируси, които не спират да ни „атаку- ват“. Не е необходимо обаче да чакаме да се ЦИТРУСИТЕ помагат да разболеем, за да вземем мерки. Още повече, че поддържаме лечението се състои главно от прием на лекар- здравето си през ства, а те колкото помагат, толкова и вредят на зимата организма ни. Има и друг, по-полезен и приятен начин да се предпазим от различните вируси. Тайната се крие в цитрусовите плодове. Цитру- совите плодове са богати на витамини, особено на витамин C и антиоксиданти. Това ги прави изключително ефективни „помощници“ на имун- ната система. Консумацията им е препоръчител- на и при болки в ставите. Цитрусите са познати и като средство срещу затлъстяване, тъй като плодовите им киселини разграждат мазнините и спомагат редуцирането на излишните килогра- ми. Най-популярните у нас цитруси са портокал, мандарина, лимон, грейпфрут. Какъв е полезният им ефект върху здра- вето? Портокалът се счита за мощен енергиен източник. Редовната му консумация спомага за храносмилането. Препоръчва се при главобо- пречистването на организма от токсини, пови- лие, както и за хората, които работят много и шава тонуса, работоспособността и доброто спят малко. настроение, полезен е и за храносмилането, Грейпфрутът освен че подпомага храно- сърцето и кръвообръщението. Под формата на смилането, подобрява функциите на имунната фреш трябва се консумира веднага, защото теч- система и повишава тонуса. Според проучвани- ността губи полезните си съставки при контакт с ята обаче, трябва да се внимава с количествата кислорода. на консумиран грейпфрут, докато се приемат Мандарината се препоръчва при храносми- определени видове лекарства. Плодът съдържа лателни проблеми и при липса на енергия. Тя е съставки, които блокират действието на медика- и средство-ускорител на режима за намаляване ментите. на телесно тегло и мазнини. Установено е, че Полезно, но в определени граници. Въпре- при консумация на плода се редуцират до 59% ки благоприятните им свойства, при прекомерна от телесните мазнини за един месец. консумация на цитрусови плодове се наблюда- Лимонът е полезен при простуда, болки в ват и някои негативни ефекти. Киселината, съ- гърлото. Той е богат на витамини C, B, A, B2 и държаща се в цитрусовите сокове, би могла да P. Консумацията на лимони стимулира жлезите с разруши до 84% от зъбния емайл и така спомага вътрешна секреция, функцията на черния дроб, за образуването на кариеси. 18 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 18. ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ... Мониторът е най-опасната част от компютъра. Той облъчва потребителя с рентгенови и елек- тромагнитни лъчи. Но докато рентгеновото лъче- ВРЕДИТЕ ние от него е толкова нищожно, че не превишава ОТ КОМПЮТЪРА естествения радиационен фон, електромагнит- ното му въздействие съвсем не е безопасно. Организмът на децата е особено възприем- Съществува естествено електромагнитно чив към неблагоприятното електромагнитно въз- море, формирано от електрическото и магнитно действие на компютъра, което изисква от страна поле на Земята, атмосферното електричество и на възрастните да наложат разумно ограничава- космическото радиоизлъчване. Към него се нас- не на достъпа до него. Любителите на компютър- лагват електромагнитните полета на радио-те- ни игри също трябва да знаят, че преди сън те левизионни, лазерни и навигационни системи, могат да предизвикат трудно поддаващо се на високочестотни електропроводи и електроуре- лечение безсъние. ди, както и от компютрите. Така възниква елек- Не само електромагнитното излъчване от тромагнитен фон, който надвишава естествения монитора влияе върху здравето, но и видимото стотици пъти и влиянието му върху човека е излъчване, трепкането на екрана, електроста- сериозно. Затова при продължителна работа с тичното поле около него, както и неправилната компютър възникват нарушения в много от жиз- организация на работното място. Всичко това нените системи на човека. уморява, предизвиква раздразнение и потисна- Направена е статистика за връзката между тост и може да доведе до депресия и безразли- продължителността на работата с компютър и чие. Още от началото на 80-те години на мина- възникването на раковите заболявания. Уста- лия век, учените разработват параметрите за новено е също, че елекромагнитното излъчване безопасна работа с компютър. Най-популярни е особено опасно за бременните и децата. При са стандартите, означавани с индекс ТСО върху жени, работещи повече от 20 часа седмично с монитора, който свидетелства за неговата без- компютър до 2 пъти нараства опасността от опасност. Но дори и при защитен със знак ТСО аборт в началните месеци на бременността. монитор е необходимо да се вземат допълни- телни мерки за безопасност. Това се налага и от факта, че електромагнитното поле се разпрос- транява равномерно във всички посоки. Отпред то се задържа от кинескопа и защитния филтър, докато отзад и отстрани се разпространява сво- бодно. Специалистите съветват мониторът да се поставя в ъгъл, около който има стайни рас- тения, които ще осигурят допълнителна защита. Ако в работното помещение има повече компю- три, то разстоянието между тях трябва да бъде поне 1,5 – 2 м. Но докато компютърното електромагнитно излъчване не може осезаемо да се усети, то 20 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 19. LEGE ARTIS “хиподинамичното” му въздействие се констати- подлага човешкото зрение на голямо напреже- ра от всеки. Неподвижно стоящите с часове пот- ние. Това явление учените са нарекли компю- ребители често стават жертва на различни за- търен зрителен синдром. Той се появява при болявания на опорно-двигателния апарат. От всеки, който работи повече от 6 ч. дневно с ком- непроменяната с часове поза най-много страда пютър. Симптомите се изразяват в намаляване гръбначният стълб. Статистиката сочи, че след остротата на зрението, затруднено фокусиране, двегодишно общуване с компютър при повече от раздвояване на образа, бърза умора при четене, 85% от ползвателите се появяват първите приз- зачервяване, дразнене и болка при движение на наци на остеохондроза. Преодоляването на това очите. страдание не е сложно – необходими са всеки Разстоянието до монитора трябва да е мин. ден разходки по 1-2 часа. 50-60 cm. Не трябва да се работи с голяма конт- Правилното организиране на работното мяс- растност и яркост на екрана. В този случай по- то е особено важно за предпазване на гръбнач- магат специалните очила за работа с компютър ния стълб от изкривявания. Височината на стола както и честото почистване на екрана от прах. трябва да съответства на височината на коляно- Правилното осветление също облекчава зре- то така, че стъпалата на краката да стоят върху нието, като не бива да дава отражение върху пода без напрежение. Дълбочината на стоене монитора. Вредно е да се работи и в сумрак или върху стола трябва да бъде на 2/3 от дължината тъмнина. И най-важното е да се премигва често, на бедрото. Много полезно е да бъде поставе- защото мигането предпазва очите от неприятни- на възглавничка между кръста и облегалката на те усещания и съхранява яснотата на зрението. стола. Гърбът трябва да бъде изправен, подпрян по цялата му дължина на облегалката на стола. Наред с физиологичните се констатират и Най-важното е на всеки 20-30 мин. да се прави психологически проблеми. Някои потребители раздвижване. развиват небезобидна зависимост от компютъ- Мишката и клавиатурата също влияят върху ра. При тях (особено при децата) възниква про- здравето поради многобройните и еднообразни блемът за нормално развитие на писмената реч. движения. Появяващата се при по-продължител- Светът на Интернет определя и един различен на работа болка лекарите са нарекли тунелен начин на общуване. Междуличностният контакт синдром. Профилактиката е в честите кратки по- отива на заден план и потребителите предпочи- чивки, удобното позициониране и добра опора тат да общуват с компютъра. Това довежда до на ръцете при работа. изкривяване на собственото “аз”. Психолозите И все пак от компютъра най-силно страда повдигат и проблема с информационното нато- зрението. И това е така, защото природата не е варване, което често води до невъзможност за подготвила човека да възприема компютърната преработка на обемите информация и стресира картина. Той възприема света в отразена свет- потребителите. Спасението е в това, че трябва лина. А изображенията върху монитора са много да се осъзнае – количеството знания не повлия- по-различни от естествените картини. Те имат ва навиците за добра работа, нито умението да “дискретен” характер, т.е. състоят се от милиони се решават нестандартни задачи. Защото човек точки, светещи и трепкащи през определени ин- усвоява точно толкова, колкото е в състояние да тервали от време. Така компютърният монитор усвои. Lege artis / декември 2010 - януари 2011 21
 20. АКТУАЛНО Коледна украса П редлагаме ви няколко достъпни идеи за избора на украса на коледното дръвче. Професионалните декоратори следват строги звезди, продълговати играчки за елха, изрису- вани със зигзагообразни линии... Празничната украса можете да завършите със сребърни ве- правила и се съобразяват с модните тенденции, рижки или златисти гердани вместо гирлянди. За когато украсяват елхите на големите магазини и да изпъкнат по-добре тези гердани, използвайте заведения по празниците. Вкъщи обаче вие сами изкуствена елха с бели или сребърни иглички. сте си господари и можете да украсите елхата Близо до природата. Украсете елхата в точно така, както ви харесва. естествен стил, като използвате играчки от ес- Панделки и пера. Такава елха подхожда тествени материали. Подходящи са шишарки, на всеки интериор и в същото време изглежда орехчета, мандарини, ябълки и пр. За този тип необичайно. Започнете да украсявате елхата с украса бихте могли да черпите идеи от начина, гирлянди, а после заменете традиционните но- по който всеки от вас е украсявал сурвачка. Ко- вогодишни цветове с разноцветни панделки от ледното дръвче окичете с гирлянди от пуканки най-различни материи. С помощта им можете да или сушени плодове. Може да ги направите и от придадете на елхата такова настроение, каквото кравайчета, но това изисква повече време и уси- желаете. Женствено и нежно, весело и игриво лия. или пък сдържано и спокойно. Вместо обичайни- Еклектика. Много хора използват и стари, и те топки можете да сложите за украса изкуствени нови играчки за украса на елхата. Това се нарича птички, декоративни животинки или пера. За да еклектика. Не мислете за формите и цветовете. блесне елхата, можете да сложите златни пан- За по-голям ефект можете да съчетаете и раз- делки и жълти звънчета. Все пак новогодишното лични по стил гирлянди. Каквато и украса обаче е блестящо. да си изберете, най–важното е под коледното Геометрия. Елха в стил диско означава ко- дръвче да има подаръци. ледно дърво в добрите традиции на 70-те години на миналия век. Изберете украшения с графичен Нали затова е Коледа – да се съберем с рисунък – фигурки във формата на ромбове, близките и да се забавляваме. 22 Lege artis / декември 2010 - януари 2011
 21. НОВ ПРИРОДЕН ГЕЛ ПРОТИВ ХЕМОРОИДИ И ФИСУРИ HEMOCLIN – ЗА БЪРЗО ОБЛЕКЧЕНИЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ УСЛОЖНЕНИЯ Холандски учени създадоха нова субстанция – Биоактивен бактериален блокер 2QR, която по естествен начин се бори с възпаленията. Субстанцията е изолирана от растението Aloe barbadensis, известно с мощните си противо- възпалителни свойства. Напълно безвредните молекули «улавят» вредните микроорганизми и възпрепятстват проникването и растежа им в тъканите - възпалението е предотвратенo, оздравителният процес е ускорен, симптомите отзвучават. На основата на Биоактивния бактериален блокер е създаден гел за хемороиди и фисури, който Бързо освен бързо облекчение на неприятните усещания облекчение предпазва и от усложнения. при Новият медикамент се нарича Хемоклин и е първият изцяло природен гел за тези състояния, който не хемороиди съдържа кортикостероиди и анестетици. Натуралният му и безопасен състав го прави особено подходящ за и фисури бременни и кърмещи жени, както и за всички, които имат трайни или периодично появяващи се проблеми с хемороиди и фисури. Холандският гел е надеждна формула и за случаите, в които хирургическата намеса е неизбежна, тъй като подпомага бързото и лесно възстановяване след операция. Дозировка: Прилага се вътре и около засегнатата натурален гел зона най-малко 2 пъти дневно за период от 2 седмици - без стероиди и или всеки път, когато има нужда от облекчение. анестетици По-честото приложение увеличава ефективността. ускорява оздравителния Профилактика: Прилага се вътре и около ануса процес преди и след всяко изхождане. улеснява Приложеният апликатор гарантира комфортна и изхождането хигиенична употреба. Bio- Active За контакти: Леге артис Вита ЕООД , 02/860 16 88 www.hemoclin.com Повече за хемороидите прочетете на www.hemoclin.com
 22. natural beauty products СОЛИ ЗА ВАНА Природен продукт с натурална морска сол, с богато съдържание на минерали и микроелементи. Солите са обогатени с чисти растителни масла, екстракти и билки. Топла вана със съдържание на соли премахва умората и напрежението, почиства порите и засилва регенеративните процеси на кожата, като подобрява защитните реакции на организма. С приятни аромати Амбра Бамбук Лавандула Лотос Морско дъно за добро настроение. СЕРИЯ ГЛИЦЕРИНОВИ САПУНИ БЕЗ АЛЕРГЕНИ Натурални, ръчно изработени глицеринови сапуни без аромати, оцветители и консерванти. Съдържат чисти растителни екстракти и билки. Обогатени с палмово масло за подхранване на кожата. Перфектно съчетание на почистващ ефект и нежна грижа за кожата. ЕНЕРДЖИ АНТИЦЕЛУЛИТЕН САПУН Антицелулитен масажен сапун с луфа и етерични масла от розмарин и хвойнови плодчета. Има масажно и ексфолиращо действие, засилва кръвообръщението, стимулира обмяната на веществата, помагайки да се изведе от организма излишната вода. Оказва мощно ароматерапевтично въздействие. Подходящ за всеки тип кожа. Нейчаръл Бюти Продъктс ООД, София, бул. Рожен 18, +359 2 936 30 60, office@nbp.bg, дистрибутор Инкозметикс АД, +359 2 813 1919
Publicité