Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Polska 2030 Wyzwania rozwojowe <ul><li>Zmiana demograficzna / rynek pracy </li></ul><ul><li>Paweł Kaczmarczyk </li></ul>
Sytuacja demograficzna dziś i w przyszłości
Sytuacja demograficzna Polski na początku XXI wieku <ul><li>Na początku XXI wieku Polska jest wciąż krajem relatywnie mł...
Zmiany w sferze dzietności Współczynnik dzietności ogólnej (TFR)* w krajach Europy, 1990 (lewy panel) i 2006 (prawy panel)...
Zmiany w sferze dzietności – uwarunkowania
Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Deinstytucjonalizacja, destabilizacja oraz opóźnianie procesu tworzenia rodzin...
Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Cząstkowe współczynniki płodności, Polska 1975–2006 Źródło A. Matysiak, „Zatru...
Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Współczynniki aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach europejskich, we...
Zmiany w sferze dzietności - perspektywy Kohortowe współczynniki dzietności wybranych roczników kobiet urodzonych w latac...
Wydłużanie się przeciętnego trwania życia i jego skutki Odsetek osób w wieku 0–19 oraz 65 i więcej lat, 1988–2003 Przecięt...
Przyszłość demograficzna Polski Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030 Ludność Polski wg wieku, 1989-2030 Źródło: opr...
Przyszłość demograficzna Polski Struktura ludności Polski – 1990–2030 Źródło: GUS (prognoza 2008).
Zmiany demograficzne a system emerytalny <ul><li>W obliczu prognozowanych zmian demograficznych kluczową kwestią staje się...
Dlaczego warto kontynuować reformę systemu emerytalnego? Symulacje wydatków na wcześniejsze emerytury i emerytury pomostow...
Dlaczego warto kontynuować reformę systemu emerytalnego? Wysokość emerytury brutto (emerytura bazowa* w 2005 r. = 100) Źró...
Potencjał demograficzny Solidne fundamenty rozwoju Polski
Zmiana demograficzna a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>I Dzietność </li></ul><ul><ul>...
Zmiana demograficzna a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>III Stan zdrowia Polaków </li>...
Polski rynek pracy dziś...
Polski rynek pracy – główne cechy <ul><li>Niska aktywność.. </li></ul><ul><li>Stan: </li></ul><ul><li>Niska aktywność ekon...
Wczesna dezaktywizacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn, a nie kobiet
Starsi pracownicy w krajach postkomunistycznych są relatywnie mniej produktywni niż w krajach zachodnich Estimated age wa...
Cechy sprawnego rynku pracy przyszłości… niedalekiej… Bezpieczeństwo zatrudnienia a nie etatu – mobilność zawodowa Rynek p...
Polski rynek pracy – czy jesteśmy gotowi na zmiany? <ul><li>Aktywna pomoc służb zatrudnienia skierowana jest nie do tych ...
Sprawny rynek pracy Mikropolityki rozwoju
Rynek pracy a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>I Aktywność zawodowa </li></ul><ul><ul>...
Rynek pracy a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>III Adaptacyjność </li></ul><ul><ul><li...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Zmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł Kaczmarczyk

2 865 vues

Publié le

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w ramach projektu Foresight Obywatelski realizuje cykl spotkań dotyczących przemian we współczesnym świecie oraz ich konsekwencji dla sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej. Poruszane będą tematy globalizacji, technologii, przyszłości obywatelstwa, wartości i postaw w społeczeństwie.

17 grudnia 2009 roku odbyło się spotkanie "Obywatelska Polska 2030", na którym członkowie Zespółu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów zaprezentowali Raport "Polska 2030".

Cykl spotkań jest częścią projektu Foresight Obywatelski, którego ogólnym celem jest stworzenie warunków do myślenia o rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w dłuższej perspektywie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" chce w ten sposób zapoczątkować proces wspólnego zastanawiania się w gronie liderów środowiska nad zmianami w otoczeniu sektora - zidentyfikować je, zastanowić się, w jaki sposób będą wpływać na jego funkcjonowanie, rozważyć jakie wyzwania ze sobą niosą. Chce zachęcić do grupowej refleksji na temat przyszłych działań i dalekosiężnych celów zarówno poszczególnych organizacji pozarządowych, jak i sektora w całości.

Projekt stanowi platformę wymiany doświadczeń, pomysłów i propozycji, dającą możliwość wspólnego namysłu dla obecnych, ale - co szczególnie ważne - także przyszłych liderów środowiska, nie tylko z Warszawy, ale także spoza niej. Foresight Obywatelski jest pierwszym tego typu projektem zogniskowanym ściśle na polskich organizacjach pozarządowych.

 • Soyez le premier à commenter

Zmiana demograficzna, rynek pracy - Paweł Kaczmarczyk

 1. 1.
 2. 2. Polska 2030 Wyzwania rozwojowe <ul><li>Zmiana demograficzna / rynek pracy </li></ul><ul><li>Paweł Kaczmarczyk </li></ul>
 3. 3. Sytuacja demograficzna dziś i w przyszłości
 4. 4. Sytuacja demograficzna Polski na początku XXI wieku <ul><li>Na początku XXI wieku Polska jest wciąż krajem relatywnie młodym w sensie demograficznym . </li></ul><ul><li>W najbliższych dekadach należy oczekiwać niekorzystnych zmian w strukturze wiekowej ludności . </li></ul><ul><li>Na zmiany te wpływ będą miały dwa kluczowe procesy – zmiany w sferze dzietności oraz starzenie się populacji . </li></ul>Liczba ludności (w mln) oraz jej zmiana w stosunku do roku poprzedniego (w %), 1946–2006 Ruch naturalny oraz migracje netto w Polsce, 1950-2007 Źródło: Fihel i Okólski 2007. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
 5. 5. Zmiany w sferze dzietności Współczynnik dzietności ogólnej (TFR)* w krajach Europy, 1990 (lewy panel) i 2006 (prawy panel) Źródło: Fihel i Okólski 2007.
 6. 6. Zmiany w sferze dzietności – uwarunkowania
 7. 7. Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Deinstytucjonalizacja, destabilizacja oraz opóźnianie procesu tworzenia rodziny w Europie Źródło: Hantrais 2005: 12, za: I.E. Kotowska (red.) (2008), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 8. 8. Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Cząstkowe współczynniki płodności, Polska 1975–2006 Źródło A. Matysiak, „Zatrudnienie kobiet w Polsce: bariera czy warunek dla posiadania dzieci?”, w: I.E. Kotowska (red.), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 9. 9. Zmiany w sferze dzietności - uwarunkowania Współczynniki aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach europejskich, według wieku, Polska (górny panel) i Szwecja (dolny panel) 1970–2004 Źródło: Stefańska 2008: 55, za: I.E. Kotowska (red.) (2008), Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 10. 10. Zmiany w sferze dzietności - perspektywy Kohortowe współczynniki dzietności wybranych roczników kobiet urodzonych w latach 1946–1980 Źródło: D. Holzer-Żelażewska, K. Tymicki, „Przemiany płodności w Polsce w latach 1945–2007: ujęcie przekrojowe i wzdłużne”, Studia Demograficzne, 2008.
 11. 11. Wydłużanie się przeciętnego trwania życia i jego skutki Odsetek osób w wieku 0–19 oraz 65 i więcej lat, 1988–2003 Przeciętne trwanie życia, 1950–2006 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
 12. 12. Przyszłość demograficzna Polski Ruch naturalny i migracje, Polska 1989-2030 Ludność Polski wg wieku, 1989-2030 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS <ul><li>Wg projekcji GUS w perspektywie roku 2030: </li></ul><ul><li>wielkość populacji zmniejszy się o około 1,3 mln </li></ul><ul><li>liczba osób w wieku pow. 60 lat zwiększy się do około 10 mln (2006: 7 mln) </li></ul><ul><li>zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym. </li></ul>
 13. 13. Przyszłość demograficzna Polski Struktura ludności Polski – 1990–2030 Źródło: GUS (prognoza 2008).
 14. 14. Zmiany demograficzne a system emerytalny <ul><li>W obliczu prognozowanych zmian demograficznych kluczową kwestią staje się kształt i funkcjonowanie systemu emerytalnego . </li></ul><ul><li>„ Odporność” systemu emerytalnego na zmiany demograficzne zależy od konstrukcji systemu świadczeń: </li></ul><ul><li>- świadczenia aktuarialnie niezbilansowane: wzrost liczby beneficjentów  wzrost łącznych wydatków na transfery  finansowanie? </li></ul><ul><li>- świadczenia aktuarialnie zbilansowane: wzrost liczby beneficjentów  automatyczne dostosowanie wysokości świadczeń do nowej sytuacji demograficznej, </li></ul>Wprowadzany od 1999 roku powszechny system emerytalny ma wbudowane mechanizmy zachęcające do wydłużania aktywności zawodowej, a począwszy od 2014 r. zapewni automatyczne dostosowanie wydatków na nowo przyznawane świadczenia emerytalne do zmieniających się warunków demograficznych. Ludność w starszym wieku według 5-letnich grup wieku (w tys. osób) Źródło: GUS (prognoza 2008).
 15. 15. Dlaczego warto kontynuować reformę systemu emerytalnego? Symulacje wydatków na wcześniejsze emerytury i emerytury pomostowe w latach 2009-2032, w mld zł Źródło: ZUS, KRUS, obliczenia własne Problem: wiele wyjątków w postaci subsystemów oferujących świadczenia aktuarialnie niezbilansowane  reforma w kierunku wytyczonym przez system powszechny jako nieuniknione następstwo procesów demograficznych i warunek dalszej modernizacji Polski. Udział wydatków na emerytury z systemów o charakterze aktuarialnie niezbilansowanym oraz świadczenia przedemerytalne w PKB w Polsce w 2007 r. Źródło: ZUS, KRUS, obliczenia własne
 16. 16. Dlaczego warto kontynuować reformę systemu emerytalnego? Wysokość emerytury brutto (emerytura bazowa* w 2005 r. = 100) Źródło: GUS, obliczenia DAS KPRM.
 17. 17. Potencjał demograficzny Solidne fundamenty rozwoju Polski
 18. 18. Zmiana demograficzna a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>I Dzietność </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktura opiekuńcza </li></ul></ul><ul><ul><li>Cykl życia / cykl kariery </li></ul></ul><ul><ul><li>Firmy przyjazne rodzicom </li></ul></ul><ul><ul><li>Edukacja, w tym edukacja seksualna </li></ul></ul><ul><ul><li>Konflikt kulturowy  rola mężczyzn i kobiet w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym itp. </li></ul></ul><ul><li>II Starzenie się </li></ul><ul><ul><li>Silver economy – jak wykorzystać potencjał seniorów? </li></ul></ul><ul><ul><li>Edukacja ekonomiczna – przugotowanie do funkcjonowania w nowych warunkach demograficznych (np. system emerytalny) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uczenie się przez całe życie </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktura opiekuńcza </li></ul></ul>
 19. 19. Zmiana demograficzna a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>III Stan zdrowia Polaków </li></ul><ul><ul><li>Profilaktyka </li></ul></ul><ul><ul><li>Promocja zdrowego stylu życia </li></ul></ul><ul><ul><li>Edukacja </li></ul></ul><ul><ul><li>Programy specjalne (likwidacja nadwyżek umieralności: mężczyźni 40-59, choroby krążenia, rak szyjki macicy) </li></ul></ul><ul><li>IV Migracje </li></ul><ul><ul><li>Migracje powrotne – jak wykorzystać ich potencjał? </li></ul></ul><ul><ul><li>Migranci i ich rodziny – w Polsce i za granicą </li></ul></ul><ul><ul><li>Polska jako kraj imigracyjny – integracja we wszystkich wymiarach </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracje azylantów i poszukiwaczy azylu. </li></ul></ul>
 20. 20. Polski rynek pracy dziś...
 21. 21. Polski rynek pracy – główne cechy <ul><li>Niska aktywność.. </li></ul><ul><li>Stan: </li></ul><ul><li>Niska aktywność ekonomiczna i zatrudnienie, </li></ul><ul><li>Wysokie bezrobocie strukturalne, </li></ul><ul><li>Późna aktywizacja i wczesne wychodzenie z rynku pracy – w szczególności znaczenie ‘indukowanej instytucjonalnie’ wczesnej dezaktywizacji Polaków. </li></ul><ul><li>Ewolucja (dynamika ): </li></ul><ul><li>Wzrost płac, produktywności i konkurencyjności </li></ul><ul><li>Rosnące zróżnicowania </li></ul><ul><li>Wykształcenie jako coraz ważniejsze kryterium sukcesu na rynku pracy, </li></ul><ul><li>Inne elementy zróżnicowania: wiekowe, terytorialne - obok centrów rozwoju istnieją regiony wyraźnie zapóźnione. </li></ul>Dynamika płac według wyks z tałcenia w latach 1996-2006 Główne wskaźniki rynku pracy w Polsce w roku 2007 w porównaniu do krajów regionu i średniej dla UE Źródło: CASE Doradcy Źródło: Eurostat
 22. 22. Wczesna dezaktywizacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn, a nie kobiet
 23. 23. Starsi pracownicy w krajach postkomunistycznych są relatywnie mniej produktywni niż w krajach zachodnich Estimated age wage profiles for selected EU countries in 2004 (own research)
 24. 24. Cechy sprawnego rynku pracy przyszłości… niedalekiej… Bezpieczeństwo zatrudnienia a nie etatu – mobilność zawodowa Rynek pracy oparty na zasadzie flexicurity – bezpieczeństwo pracy powiązane z łatwością znalezienia kolejnej pracy Rozwinięty system edukacji ustawicznej, gotowość do uczenia się przez całe życie Gotowość do częstych zmian pracy, zwiększanie kwalifikacji, tak, by nadążać za zmianami technologicznymi Mobilność przestrzenna Elastyczny rynek pracy wymaga mobilności terytorialnej – gotowości i możliwości podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania Niekonwencjonalne formy zatrudnienia Współczesne miejsce pracy to niekoniecznie zatrudnienie w określonym miejscu, na pełen etat i na czas określony – wiele umów ma charakter tymczasowy, wiąże się z konkretnym przedsięwzięciem Elastyczne prawo pracy i płacy Prawo pracy pozwalające swobodnie regulować czas pracy, jej formę i okres zatrudnienia, płace dostosowujące się do zmiennych warunków rynkowych Opłacalność podjęcia pracy – workfare state zamiast welfare state System podatkowy i zabezpieczenia społecznego zorientowany na promocję aktywności zawodowej Efektywny system pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej Dostęp do efektywnego pośrednictwa pracy wspartego systemem podnoszenia kwalifikacji
 25. 25. Polski rynek pracy – czy jesteśmy gotowi na zmiany? <ul><li>Aktywna pomoc służb zatrudnienia skierowana jest nie do tych którzy najbardziej jej potrzebują, </li></ul><ul><li>Prawo pracy jest relatywnie elastyczne, ale niektóre jego aspekty pozostają zbyt restrykcyjne, </li></ul><ul><li>Związki zawodowe pełnią przede wszystkim rolę polityczną, w niewielkim stopniu zajmują się ochroną interesów indywidualnych pracowników. </li></ul>Uczestnictwo w jakichkolwiek formach edukacji w Polsce w porównaniu do średniej dla UE, Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat <ul><li>Zmiana pracy wciąż budzi obawy, </li></ul><ul><li>Edukacja ustawiczna jest mało rozpowszechniona, </li></ul><ul><li>Elastyczność jest raczej koniecznością a nie wyborem pracownika, </li></ul><ul><li>System zabezpieczenia społecznego zniechęca do aktywności (bardzo niski „zysk” ze znalezienia pracy czy wzrostu dochodów), </li></ul>
 26. 26. Sprawny rynek pracy Mikropolityki rozwoju
 27. 27. Rynek pracy a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>I Aktywność zawodowa </li></ul><ul><ul><li>Nowy model systemu wsparcia rynku pracy </li></ul></ul><ul><ul><li>Usługi zatrudnieniowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Edukacja </li></ul></ul><ul><ul><li>Programy specjalne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy </li></ul></ul><ul><ul><li>Cykl życia / cykl kariery… </li></ul></ul><ul><li>II Ochrona praw pracowniczych </li></ul><ul><ul><li>Przedefiniowanie roli związków zawodowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Ochrona osób funkcjonujących poza prawem pracy (elastyczne formy zatrudnienia, imigranci, pracownicy nielegalni) </li></ul></ul>
 28. 28. Rynek pracy a organizacje pozarządowe <ul><li>Obszary aktywności </li></ul><ul><li>III Adaptacyjność </li></ul><ul><ul><li>Nowy wymiar systemu edukacyjnego </li></ul></ul><ul><ul><li>Uczenie się przez całe życie </li></ul></ul><ul><ul><li>Działania na obszarach „szczególnie zagrożonych” (np. monokultura gospodarcza) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wsparcie procesu mobilności wewnętrznej </li></ul></ul>

×