SlideShare une entreprise Scribd logo
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

4

ihndI caetanaa
jaulaa}| 2008

sYaayaI stamBa
2
3
4
10
36

Aama><aNa, mauSapaP#
sa>paadkIya
paataI
saByataa sa>skita
ica<a kavya-kaya|oaalaa
saaihityak samaacaar

saByataa sa>skita
11

Da. saureoacandR oauKla

12

12

14

15

khainayaaM

15

19

16

20
20
23
28
31
32

baItaa samaya laaE@ kr nahI>
Aataa
Aaoaa Baai@yaa
oahr ba>d - inaoaa Baa>esalae
drAsala- devaa>oau paala
janma idvasa - qPaa deva
naadanaI- naIrja naE YaanaI
badlaava - Da. naIlaaxaI
fu k na
laaek laaja- Da. saureoacandR
oauKla

Aalae S a
24

svaga| yahI> hE
Da. Aae. paI. iVveadI

vya>gya
32
33

hasya-vya> g ya
devaendR kumaar imaOR
AaZau i nak yau g a ka
pa> c ata> < a
paRae.Aaema kumaar, Aaya|

pa<a:Da. kmala ikoaaer gaaeyanaka
Da. janak Sannaa
}indra vamaa|
Bagavata oarna ORIvaastava
gajaeoa ZaarIvaala
Da. maZaupa paa>De

kivataa]M
28

devaendR isa>h

29

kivataa]M

16
17
17
18
18
21
21
21
22
22
23

25
26
27
27

oahId
maa> kI firyaad
Da. sauZaa Aaema $I>gara
Sau d a ke Aa> s aU
maheoa candR gaupta
maae r Kyaae > naacataa hE
ga[ j [ a la sa> o aae Z ana (paTae )
Da. gaaEtama sacadeva
3 Cae @ I kivataa]>
}laapaRsaad
bau $ [ a rhI sma i tayaa>
rmaeoa oaaEnak
maa> baae l aI
paRaNa oamaa|
maZau r maZau r svar
Bagavata oarna ORIvastava
g[ a j[ a la
de v amaiNa
ga[ j [ a la
caaMd oauKlaa
Kyaae > Cae D [ a de o a
raja maheovarI
ga[ j [ a la
iVjaendR iVja
naarI samaanataa
Aimata kumaar isa>h
cae h re par cae h ra
ikrna isa>h
sa> d e o a
Bagavaanadasa laahaE@I
saaZa
kinaka saKsaenaa
ga[ j a[ l a
kiva kulava>ta isa>h
saca
AnauraZaa ca>dr
g[ a j[ a la
maheoa nanda
mae r e naanaa
rahula qpaaZyaaya
A> t a ijaXasaa ka
Da. maZaupa paaNDe

1

31
42

Saamaae o aI kI Aavaaja[
sauSavaPa| k>var ‘tanaha’
snae i hla ikrNa
oaioa paaZaa
AiBamanyau ivajayaI hae g aa
AiBanava oauKlaa

saaihityak samaacaar
46
42
40
41
44
49
50
52

kaEna kui@la SalakamaI
ka laaekapa|Na
qTarI Amaeirka kavya
sa>gaRh ka laaekapa|Na
]kla iva^alaya samaaraeh,
maskta
hasya kiva sammaelana
yaela ivaovaiva^alaya mae>
yaU@`@a Aais@na ka BaaPaNa
qPaa rajae kI khainayaae> kI
paustak ka laaekapa|Na
BaartaIya kaEisalaavaasa mae> kiva
sammaelana

saaihityak cacaa|
35
38
34

wbaa}| A ata kI samaIxaa
sa>taaePa kumaar Sare
pau s tak samaIxaa mau £ I Bar
ZaU p a
ORI naaYa iVvaedI
paa#k paR i tai+yaa

qBartae laeSak...
17

Kyaa Saae y aa Kyaa paayaa

maaZaurI maaYaur

oaaek samaacaar
kIita| caaEZarI ka inaZana
gaaeiba>d baedI ka inaZana

(pau s takae > va ica<aae > ka sa> k lana)

caetanaa sahayak ma>Dla
DEnaI kabala - kEnaeDa
Da. fukna Amaeirka

u

rmaeoa oaaEnak - Amaeirk
A>kur @KsaalaI - kEnaeDa
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

ihndI cae t anaa vaPa| 2008
sa> r xak ]va> paR m au S a sa> p aadk
ORI oyaama i<apaa#I

sah sa> p aadk
Daýinama|laa Aadeoa ( kEnaeDa)
Daý sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka)

sa> p aadkIya ma> D la
AiBanava oauKla (Amaeirka)

gajaendR saaela>kI ( Baarta)

Akelaa hU> jaanaa hE bahuta dUr
deSataa hU> pala@kr ,
oaayad saaYa kae}| maera de
na imalae kae}| taae na sahI
ihmmata maE> na haW>gaa
deSanaa ]k idna ,
ma>ijala maE> ApanaI paa laUMgaa_
Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara

paR b a> Z a sa> p aadk
Da. hrIoacandR oamaa| ( kEnaeDa)

Aama><aNa:

Da. Aaema $I>gara ( Amaeirka)

maaga| doa| k ma> D la
Da. paRBaakr ORaei<aya ( Baarta)
saraeja saaenaI ( kEnaeDa)
snaeh isa>hvaI ( kEnaeDa)
raja maheovarI ( kEnaeDa)
qidta itavaarI ( Baarta)
Da. kmala ikoaaer gaaeya>ka ( Baarta)
Anaupamaa isa>h ( kEnaeDa)
ivanaaed candR paaNDeya ( Baarta)
devaendR isa>h (Amaeirka)
AnauraZaa ca>dr ( Amaeirka)
Da. kPNa kumaar ( yaU.ke.)

paR m au S a: ivade o a
Ainala oamaa| ( Yaa}laE>D)
QPaa rajae saKsaenaa( yaU. ke.)
saureoacandR oauKlaa ( naavae|)
yaasamaIna i<apaa#I ( fRaMsa )
rajaeoa Dagaa ( Aaemaana)

Ariva>d naralae
“ihndI caetanaa" saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI
rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik
"caetanaa" saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<aka hae, AYaa|ta`
saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihtyak pai<aka mae> AalaeSa,
kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr
vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI
laeSakae> kae Aamain<ata krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa]
rcanaa]M
k
hI Baejae>_ Agalae AMk ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de>_
Agar sa>Bava hae taae Apanaa ica<a BaI saaYa Avaoya Baejae>_ rcanaa]M Baejatae
huyae inamnailaiSata inayamaae> ka Zyaana Avaoya rSae_
>

ivaoaePa inayama:
1
2
3
4
5

i hndI paR c aairNaI saBaa
mahakiva paRaeý Aadeoa(sa>rxak)
oyaama i<apaa#I (AZyaxa)
Bagavata oarNa ORIvaastava(qpaaZyaxa)
saurendR paa#k (ma><aI)
Daâý candRoaeSar i<apaa#I (qpama><aI)
ORImataI saureSaa i<apaa#I (kaePaaZyaxa)
oaalaIna candR i<apaa#I (sadsya)
sauriBa gaaevaZa|na (sadsya)

6

ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|,
AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata
haegaI_
paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa|
qTardaiyatva laeSak par haegaa_
pai<aka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae>
par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI
jaayae>gaI_
rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa|
AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_
paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI>
idyaa jaayaegaa_
pai<aka mae> paRkaioata saamagaRI laeSakae> ke inajaI
ivacaar hE>_ sa>paadk taYaa paRkaoak ka qnasae
sahmata haenaa Aavaoyak nahI> hE_

sa>pak|:
Hindi Chetna
6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1
Phone (905) 475 - 7165 Fax: (905) 475 - 8667
e-mail: hindichetna@yahoo.ca

2
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

sa> p aadkIya

Aapa saBaI lae S akae > kae pau n a: smarNa kranaa
caahU > g aa ik cae t anaa ka Agalaa A> k sau p aR i sa&
AaZau i nak lae S ak, saaihtyakar, qpanyaasakar,
inaba> Z akar, khanaIkar Da.nare n dR kae h laI jaI kae
samaipa| t a hE _ jaae BaI laae g a }samae > ApanaI rcanaayae >
yaa qnakI ivaoae P a baata paR s tau t a krnaa caahe > oaIzaR t aa
paU v a| k ApanaI rcanaa]M Bae j ae > _

sana2008 ihndI caetanaa ka vaPa| hE_
caetanaa ke hr A>k mae> nayaa inaSaar, nayaa
qtsaah AaEr ]k na}| idoaa deSanae mae>
AayaI_ nayae - nayae stamBaae> sae paa#kae> ke
samaIpa pahu>canae ka Avasar imalaa_ Da.
sauZaa $I>gara Vara paRema janamaejaya ka
saaxaatkar taYaa Da. rama caaEZarI kI
oyaama i<apaa#I BaUimaka sae Anaekae> laeSakae> AaEr paa#kae>
e>kae ]k nayaI AnauBaUita imalaI_ sabasae mahtvapaUNa| baata jaae
ihndI caetanaa ke ila] gaaErvamaya rhI vah Yaa , ‘ hasya kiva
sammaelana ’ ijasanae knaaDa ke ihndI jagata mae> ]k nayaa
}itahasa banaa idyaa_ 25 ApaREla , 2008 ihndI caetanaa ke
ma>ca par caetanaa ke dsa vaPa| kI jayantaI ke sauAvasar par jaae
hasya kiva sammaelana huAa vah icar smarNaIya rhegaa_ }sa
kaya|+ma mae> Baarta sae Aayae taIna paRmauSa kiva gajaendR
saaela>kI, Da. saunaIla jaaegaI taYaa Da. saureoa AvasYaI jaae ik
(Atara|P@ILya ih>dI saimaita kI Aaer sae kEnaeDa kI zartaI par
pahlaI baar Aayae_) }sake ilayae hma Antara|P@ILya ihndI
saimaita ke bahuta AaBaarI hE> ijanhae>nae ihndI caetanaa ke ma>ca
par ]esaa qccastarIya kiva sammaelana ka kaya|+ma sa>Bava kr
idSaayaa_ lagaBaga 500 laaegaae> nae }sa kiva sammaelana ka
paUra - paUra Aanand ilayaa_ sabaka yahI AagaRh Yaa ik
Agalae vaPa| ke ila] ABaI sae hmaara naama ilaSa laae_ }na
taInaae> kivayaae> nae ma>ca par jaae kaEtaUhla, AaEr hasyapaRd
kivataaAae> va cau@klaae> kae paRstauta ikyaa ik saara hala man<a
maugZa hae gayaa AaEr laaega samaaipta haenae tak ApanaI saI@ sae
nahI> ihlae_ ihndI ke paRita jaae OR&a AaEr sammaana kI
Baavanaa deSaI ga}| vah bahuta hI gava| kI baata hE_
}sasae ]k baata taae isa& hae ga}| ik ihndI ka BaivaPya
knaaDa mae> qjjvala hE_ laaegaae> kae AcCI kivataa saunanae kI
paRbala }cCa hE_ AYaa|ta maMJae huyae, AcCe hsaanae vaalae kiva
caaihyae_
ihndI caetanaa ke paRyaasa sae pahlaI baar knaaDa kI saBaI
ihndI sa>sYaaAae> nae ]k ma>ca par ]k<a haekr }sa kaya|+ma
mae> Baaga ilayaa_ }sa kaya|+ma sae ]k baata taae Avaoya isa&
hu}| ik yaid hma saBaI ihndI paRemaI ]ki<ata haekr ihndI ke
paRsaar va paRcaar mae> laga jaayae> taae ihndI kI bahuta paRgaita hae
saktaI hE_ ivaiBanna Saemaae> mae> ba>@e rhnae sae hma kBaI BaI Aagae
nahI> ba$[ saktae _ maE> ihndI caetanaa ke paRita ilaSae gayae pa<aae>
ke ilayae ivaoaePa Wpa sae AaBaarI hU> jaae hmae> naEitak paRaetsaahna
dekr pai<aka kI paRgaita ke ila] ApanaI sadBaavanaa]M dekr
hmaarI paI# Yapa Yapaanae mae> kae}| kmaI nahI> rSatae_ qnake
oabd hmaare ilayae AmaUlya hE>_

3
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

paataI
Anau B aU i ta AiBavyaiKta
ihndI caetanaa sae maera paRYama paircaya
ApaREla Ak> Vara hae rha hE_ jaEsae hI
mauJae yah pai<aka imalaI , qtsauktaapaUva|k
ivah>gama diP@ sae }sakI ivaPaya - saamagaRI
ka Avalaaekna ikyaa _ }sakI ivaPaya ivaivaZataa kae deSakr mana AtyaaiZak paRsanna huAa ik
ApanaI janma BaUima sae dUr ihndI BaaPaa ]va> }sake saaihtya kae
jaIivata hI nahI> Aipatau na}| caetanaa paRdana krnae ka stautya
paRyaasa ikyaa jaa rha hE_ caar - paaMca baE#kae> mae>
qtsauktaapaUva|k lagaBaga saarI pai<aka pa$[ ga}|_ saBaI
kivataa]M , sa>smarNa, saaxaatkar , baala saaihtya , hasya
vya>gya hdyagaRahI va paRBaavaaetpaadk hE>_ hlaIma Aa}naa kI ‘
mahagaR>Ya ‘ va ‘ ivaova gaRh’ oaIPa|k Cae@I kivataa]M naavak ke
taIr kI BaaMita deSanae mae> Cae@I parntau ga>BaIr zaava krnae vaalaI
hE_
>
samasaamaiyak ivaPaya par ilaiSata gajaendR saaela>kI jaI kI
kivataa ‘ ramasaetau’ ramasaetau ke mahtva kae doaa|tae huyae Baarta
sarkar kae saavaZaana krnae vaalaI BaavaaeTaejak kivataa hE_
“ramasaetau BaiKta BaavanaaAae> vaalaI pyaasa hE ,klpanaa nahI>
}itahasa hE, }sae taaeD[naa sa>skita par paRhar hE_ Ata: }sa
vaEiovak Zaraehr ka maana haenaa caaihyae, ramasaetau rxaa ka
ivaZaana haenaa caaihyae_” Bagavata oarna ORIvaastava jaI ka ‘
navayauga’ gaIta ‘ sacamauca samaya kI maaMga hE, pauratana - navaIna
kae ]k mae> zaD[ denae kI paRerNaa hE_ kusauma isanaha kI baaelaae ‘
Aihlyaa ’ kivataa baD[I hI mamaa|ntak hE_ paRtyaek naarI ke
mana mae> q#nae vaalae maUk paRonaae> kI maUta| AiBavyaiKta hE_ OR&a
, ivaovaasa ,tyaaga ,tapasyaa , paitaparayaNataa kI paRitamaUita|
BaartaIya Abalaa ke jaIvana ka sa>Bavata: yahI satya hE_
naIrja kI ‘ dIvaarae> ke kana’ kivataa sarkarI ta><a par baD[a
hI sa@Ik vya>gya hE_ SaakI vadI| vaalaa r}|saae> ke maElae
damana sae iBaX haetae huyae BaI qnhe> CaeD[nae ka saahsa nahI>
krtaa Kyaae>ik ‘ sabake taar saTaa - paRitaP#ana tak fElae hE>_’
r>gaae> AaEr paRema ke pava| haelaI par ilaSaI saBaI kivataa]M baD[I
manaaeharI , yaYaaYa| ]va> haelaI ke ivaivaZa dPyaae> ka sajaIva
ica<a paRstauta krtaI hE>_ paRae. Aaemakumaar Aaya| ka ‘ cacamacaa’ vya>gya laeSa camacaae> ke Bare - paUre pairvaar , ivaPaya
kI vyaapaktaa ka baD[a raecak vaNa|na krnae vaalaa hE_ maE>
camacaaigarI nahI>

kr rhI hU>, saca kh rhI hU> ik laeSa kI sarsa ,
AanaupaRaisak BaaPaa ivaiBanna paRkar ke camacaae> kae saakar
detaI hE_ rajanaita taae camacaae> ka qd`gama sYaana hE hI
Aajakla yae saBaI Zaaima|k , saamaaijak, saa>skitak ,
oaEixak sa>sYaaAae> sae laekr kiva sammaelanaae> tak mae> BaI
caaeSaI sa>Syaa mae> paayae jaatae hE>_ raZaa gauptaa ka ‘ duinayaa na}|
banaayae>gae’ baalagaIta Aata>kvaaidyaae> kae maanavataa ka
paa#pa$[anae ke ila] ‘ qgatae saUrja’ baccaae> ke sa>klpa kae
doaa|tae huyae qnamae> navaIna Aaeja- qtsaah ka sa>caar krtaa hE_
khainayaae> ka star baD[a QMcaa hE_ saBaI khainayaaM
AtyaaiZak paRerk, sa>vaednaapaUNa| ]va> hdyagaRahI hE>_ saumana
kumaar za}| kI ‘ laaoa’ khanaI baD[I hI yaYaaYa|park hE_
ivadeoa kae sYaayaI inavaasa Apanaanae ke ilayae qicata Anauicata saaZana Apanaanae vaalae laaegaae> kae izanaaEnaI parntau
saccaI tasvaIr }sa khanaI mae> deSaI jaa saktaI hE_ ‘ mar taae
baecaarI qsaI idna ga}| YaI ijasa idna qsakI oaadI hu}| YaI_
laaoa kae kBaI na kBaI taae igarnaa hI Yaa_ Aaja vah igar
ga}|_ ’ }sake saaYa hI ivadeoaae> mae> rh rhe baujaugaae|> ke daiyatvaae>
taYaa qnakI raejamara| kI ij[andgaI kI Aantairk paID[a BaI
mana mae> ]k @Isa CaeD[ jaataI hE_
ina:sandeh ‘ihndI caetanaa’ ]k qcca starIya saaihityak
pai<aka hE_bahusa>skitamaya knaaDa deoa mae> }sa pai<aka ke
maaZyama sae bahudeoaIya saaihtyakarae> kI rcanaaAae> ke bahur>ga
ApanaI }ndRZanauPaI C@a ibaSartae hE> ]va> saaYa hI
saaihtyakarae> kae ]k ma>ca par laanae taYaa paRvaasaI
saaihtyakarae> kI sajanaatmak oaiKta inaSaarnae ka paRyaasa
stautya hE_ }sa mahana kaya| ke ilayae ORI oyaama i<apaa#I jaI
taYaa qnake sahyaaegaI baZaa}| ke paa<a hE>_ ‘ihndI caetanaa’ kI
qTaraeTar paRgaita ke ila] oauBakamanaa]M_
Da. janak Sannaa ( kEnaeDa)

4
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

3301 paamar DL a }va
baila| g a@na , Aae n @e i ryaae
Aaja ke tanaavagaRsta jaIvana mae> hasya kae ]k AcaUk
icaiktsaa ke Wpa mae> Apanaayaa jaa rha hE_ lagataa hE ik qsa
idna }na kivayaae> kI vaaNaI nae hmaare lambae samaya ke tanaava
kae dUr kr idyaae ; hMsaI ke fvbaare ]va> Anavarta taalaI
bajaanae sae haYaae> ke ]KyaUpaREoar - daenaae> nae hmaare tana - mana
kae tanaavamauKta kr ]k na}| oaiKta - sfUita| paRdana kr dI_
gajaendR saaela>kI jaI nae vaIr rsamayaI kivataa ‘ ramasaetau ’ ke
maaZyama sae Aaja ke jvalanta ivaPaya par saBaI ORaetaaAae> ke
manaae> kae qVeilata kr idyaa _ qnakI AaejasvaI vaaNaI baD[I
hI paRBaavaoaalaI va paRerk YaI_ taInaae> OReP# kivayaae> kI hasya
- vya>gya - taIna Baavaae> kI i<avaeNaI mae> gahrI DubakI lagaa kr
saBaI ihndI- paRemaI Aanaindta hae rhe Yae AaEr Aaja BaI vae
xaNa raemaa>icata kr rhe hE> ; AivasmarNaIya hE>_

AadrNaIya i<apaa#I jaI , saureSaa jaI va samasta ‘ caetanaa ‘
pairvaar!
25 taa. kI saMZyaa sada hma laaegaae> ke ilayae smarNaIya
sanZyaa rhegaI_ taInaa>e kivayaae> nae ijatanaa manaaer>jana ikyaa
AaEr hMsaayaa, }tanaa oaayad bahuta samaya sae nahI> huAa Yaa va
ijasakI hma sabakae bahuta Aavaoyaktaa YaI_
Aapa sabaka pairORma , Aayaaejana va svaagata paRoa>sanaIya hE_
Aaoaa hE Aapa, sabakae BaI yah AaBaasa saBaI nae idyaa haegaa
ik ]esaa Aayaaejana @aer>@ae oahr mae> va ihndI paReimayaae> ke ilayae
bahuta idnaae> baad deSanae mae> Aayaa hE_

@aer>@ae mae> }sa qcca starIya hasyakiva sammaelana kI
AaoaataIta saflataa ke ila] ‘ ihndI caetanaa’ ke sa>paadk
ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaeigayaae> kae haid|k
baZaa}|_ ina:sa>deh qnaka yah paRyaasa sarahnaIya hE_ hmae>
ivaovaasa hE ik BaivaPya mae> }sa paRkar ke saaihityak
samaayaaejanaae> sae vah Baarta kI ZartaI sae saudUr basae ihndI
paReimayaae> kI saaihityak xauZaa kae oaa>ta kr ihndI BaaPaa ke
paRcaar - paRsaar mae> satata paRyatnaoaIla rhe>gae_
oau B a kamanaaAae > saihta- Da.janak Sannaa

Aapa saba Anaekae> baZaa}| va paRoa>saa ke paa<a hE> AaEr hma
sabake sahyaaega par Aapa sada Baraesaa kr saktae hE> , yah
hmaara ivaovaasa hE_ Aapa sabake ila] Anaek oauBakamanaaAae>
ke saaYa:}indra vamaa|
mahendR vamaa|

hasya kiva sammae l ana- pa<a AivasmarNaIya
Aayaae j ana
25 ApaREla ka idna @aer>@ae ke ihndI paReimayaae> ke ila]
AivasmarNaIya idna rhegaa _ jaba qnhe> Bavya hasya rsa kivasammaelana mae> Baarta ke raP@ILya Antara|P@ILya Syaaita
paRapta taIna kivayaae> kI rsaisaKta kivataaAae> ka rsaasvaadna
krnae ka saaEBaagya paRapta huAa_ }na taIna kivayaae> kI hasya
- vya>gya ]va> AaejapaUNa| vaaNaI nae ORaetaaAae> kae ma><amaugZa kr
ilayaa; iksaI kae samaya ka Baasa nahI> Yaa; kavya rsa kI
}sa i<avaeNaI mae> saBaI gaaetae lagaa kr ktaktya hae rhe Yae_
klama kI taak[ta talavaar sae AiZak haetaI hE_ }na
vyaiKtayaae> nae ApanaI hasya vya>gyaatmak taYaa AaejaBarI
kivataaAa>e sae }sa qiKta kae paUNa| cairtaaYa| kr idyaa _
rajanaIita , samaaja , Zama|, pairvaar, - kae}| ]esaa jvala>ta
ivaPaya nahI> Yaa jaae }nake maZaur k>N# sae ACutaa rha hae
AaEr ifr hasya Vara }na kivataaAae> mae> ]k krara vya>gya
vya>injata haetaa Yaa ijasa karNa yae kivataa]M mama| kae Baedtae
huyae hdya par ]k Aima@ Capa CaeD[nae vaalaI YaI>_ hasya vya>gyaatmak kivataaAae> mae> jaIvana ka saar Yaa, satya Yaa
yaYaaYa| Yaa, maI#I cau@kI YaI AaEr YaI AtyaaiZak
raecaktaa_

i<apaa#I jaI,
“ihndI caetanaa ” ka ApaERla ka ‘haelaI ivaoaePaaMk AMk ’
paRapta huAa_
deSakr Atyanta paRsannataa hu}|_ r>ga ibar>gaa klaatmak
AavarNa haelaI ke Avasar par Atyanta qpayauKta Yaa_
pai<aka ka star inaSaar par hE_ Da. Aaema kumaar Aaya| kI
rcanaa “ camacaa” Aita raecak hE_ oabdae> ke qicata cayana ke
ila] qnhae>nae AcCI irsaca| kI hE_
Da. sauZaa Aaema $I>gara Vara paRstauta saaxaatkar laeSakae> ke
ivaPaya mae> AcCI jaanakarI paRapta krvaatae hE>_ maE>nae jagajaIta
isa>h Vara gaayaa gaIta “ vaae kag[aj[a kI kotaI ”taYaa baegama
AStar Vara gaa}| ga[j[ala hmanae samaJaa Yaa ik barsaata mae>
barsaegaI oaraba k}| baar saunaI YaI ,parntau maalaUma na Yaa ik
vah saudoa|na f[aikr Vara ilaSaI ga}| hE_ sauZaa jaI kae bahuta
saara Zanyavaad_
ihndI saevaa ka Aapaka paRyaasa sarahnaIya hE hmaarI
oauBakamanaa]> pai<aka ke saaYa hE>_
qPaa deva ( AmarIka)

5
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
25 ApaR E l a 2008 kI sa> z yaa ihndI paR c aairNaI saBaa
taYaa ‘ ihndI cae t anaa ’ pairvaar ke ila]
AivasmaNaI| y a rhe g aa_

Bagavata oarna OR I vaastava
jaIvana ke r>ga sa>ga manavaa qma>ga kre
Alasaayae Baavaae> mae> nava rsa tar>ga Bare_
}saI Zyaeya kae laekr ‘ ihndI caetanaa ’ ke paRZaana sa>paadk
ORI oyaama i<apaa#I nae Baarta sae Aayae taIna saupaRisa& kivayaae>
kae kEnaeDa Aama>i<ata kr ]k ivara@ kiva sammaelana ka
Aayaaejana ikyaa_ }sa kiva sammaelana mae> saBaI ihndI
sa>sYaaAae> nae sahyaaega dekr kiva sammaelana kae safla
banaayaa_
ORI gajaendR saaela>kI kI AaejapaUNa| vaaNaI nae saBaa mae> paRaNa
fU>k idyae AaEr saara hala krtala Zvaina sae gaUMja q#a_
gajaendR jaI ke ivaPaya mae> ijatanaa BaI kha jaaya kma hI
haegaa_ qnaka Baarta paRema AaEr raP@L Baavanaa sae Aaeta paRaeta
kivataa]M qccakaei@ ke saaihtya ka paRmaaNa detaI hE>_ qnake
sa>caalana naee> caar caa>d lagaa idyae_ qnhI> ke oabdae> mae>- saunaae
maere maIta raP@L Baavanaa ke gaIta paRIta kI paRtaIta laeke Aayaa taba Zaama jaI
Aapake AtaIta ke hI sa>skar vaalaI rIta,
paavana saI paRIta laeke Aayaa taba Zaama jaI

Da. saunaIla jaaegaI ke hasya nae taae maanaae paRtyaek kae #hake
lagaanae ke ilayae ivavaoa kr idyaa_ hasya ke AitairKta
qnake sa>vaedna oaIla gaItaae> nae saBaI ke hdya ke A>tar kae
CuAa_ qnake kivataa paa# kI ivaiZa taYaa saaenae jaEsaI SarI
vaaNaI saunatae hI banataI YaI_ qnaka vyaiKtatva AakPa|k taYaa
kivataa ke hI AnauWpa Yaa_
qnake kuC kivataa A>oa:‘klayauga mae> paEsaa banaa _ }|ovar Allaa rama
ibanaa dama ke hae nahI>, saktaa kae}| kama’
kuC sa>vaednaoaIla
saidyaae> sae pahlae kuC sapanae
dpa|Na jaEsae @U@e Yae_
jyaae> DalaI sae paTae @U@e,
taumasae ]esae CU@e Yae_’

Da. saureoa AvasYaI nae maere hdya ke BaItar JaaMka AaEr mauJae
]esaa lagaa ik kae}| maerI hI baata kh rha hae_ mauJae qnake
vya>gya ke saaYa jaae gaU$[ baata vah khtae hE> ka ]k AnaU#a
$>ga dISa paD[a jaae hr kiva mae> nahI> imalataa_ qnakI vaaNaI
mae> Aaeja hE_ vah iksaI baata kae vya>gyaatmak banaakr samaJaa
saktae hE>_ ]esaI paRitaBaa kma hI laaegaae> mae> idSaa}| detaI hE_ maE>
ih>dI caetanaa AaEr ih>dI paRcaairNaI saBaa ke saBaI laaegaae> kae
}sa hasya kiva sammaelana kI saflataa par baZaa}| detaa hU>_
Aaoaa hE ik yah sahyaaega sada paRapta haetaa rhegaa_

baZaa}| sa> d e o a :pai<aka]M caahe saaihityak hae, saa>skitak
>
hae>, Zaaima|k hae>, rajanaIitak hae>,
vyaavasaaiyak ha>e Avyaavasaaiyak haeAYavaa
>
Antajaa|laIya; AaZauinak yauga mae>
pai<akaAae> ka Atya>ta mahtvapaUNa| yaaega
dana rha hE_ paustake> Xana ka kÖmBa haetaI
hE>, qna mae> yauga #hr saa jaataa hE_ paRaya: ivaPaya-vastau samaya
ke saaYa kla kI baata saI bana jaataI hE parntau pai<aka ]k
paRvaahmayaI jala-Zaara jaEsaI haetaI hE, jaae yauga kI Civa kae
qkertae hu], samaya taYaa samaaja ke ila] inarntar naUtana
idoaa idSaatae hu] yauga ke saaYa hI paRvaaihta haetaI rhtaI hE_
]k vyaiKta Vara ilaiSata paustak ]ka>gaI hae saktaI hE
parntau pai<aka ka Aistatva bahu AayaamaI hI haetaa hE; vah
]k pauPpa-gaulma jaEsaI haetaI hE, ijasamae> ~tau ke Anausaar
paRfuillata haenae vaalae pauPpaae> kae ]k ivaoaePa +ma sae saijjata
kr ke paRstauta ikyaa jaataa hE_ pai<aka mae> Anaek laeSakae>,
kivayaae> taYaa klaakarae> kI rcanaa]M haetaI hE>, jaae yauga ka
paRitainaiZatva krtaI hE>_
pai<aka]M samaaja ka saccaa maaga|-doa|na kr saktaI
hE>_ Aajakla ihndI mae> BaaPaa-paRdUPaNa kI Baya>kr AaMZaI
Aa}| hu}| hE_ ihndI kI yah samasyaa Anya BaartaIya BaaPaaAae>
ke saaYa nahI> hE>_ yaid BaartaIya BaaPaaAae> mae> ]esaa maela-jaaela
hae jaa] taae Baarta kI BaaPaayaI samasyaa hla hae jaa] AaEr
deoa kI ]ktaa kae kae}| Baya na rhe_ yah samasyaa hE A>gaRej[aI
ke saaYa_ qdarvaaidtaa, AaZauinaktaa taYaa paRyaaegavaaidtaa ke
naama par ihndI mae> A>gaRej[aI ke oabdae> ka ZaD[llae sae paRyaaega
ikyaa jaa rha hE_ deSaa gayaa hE ik Aajakla ihndI ke
kÖC ioaSarIya ivaVana BaI ihndI ke dae vaaKya BalaI-BaaMita
nahI> baaela paatae_ qnake vaaKyaae> mae> kae}| na kae}| Aa>gla
BaaPaIya oabd Avaoya Aa jaataa hE_ }saI paRkar rcanaakar
paRaya: khainayaae> taYaa laeSaae> mae> hI nahI> Aipatau kivataaAae>
tak mae> A>gaRej[aI oabdae> kI Barmaar saI kr detae hE>_ ihndI qdU| taae dUZa-paanaI BaaMita samaaihta saI hae hI ga}| hE>_ ijasaka
paRmaaNa hE> Aaja kI rcanaa]M_ Aba taae bahuta saI pai<aka]M
spaP@tayaa qdU| kI rcanaa devanaagarI ilaipa mae> haenae ke karNa
ihndI kI rcanaa kh kr paRkaioata krnae lagae hE>_ maere paasa
]esae k}| paRmaaNa hE>_ Astau, mauJae A>gaRej[aI oabdae> ke paRyaaega sae
kae}| ivaraeZa nahI> hE, ivaraeZa hE qsa paRvaiTa sae jaae A>gaRej[aI kae
ihndI sae QMcae star kI BaaPaa maanataI hE; jaae A>gaRej[aI ke
paRyaaega kae qcca saamaaijak star ka paRtaIk samaJataI hE_
mauJae pairvaad hE A>gaRejaae> kI qsa maanasa-sa>taita sae jaae Aaja
BaI maanaisak -dasataa sae gaRsta hE AaEr A>gaRj[aI ]va> paaocaatya
e
sa>s=ita ka paxapaata kr ke ihndI kae ZaraoaayaI krnae ka
satata` paRyaasa krtaI rhtaI hE_ mauJae ]esae vyaiKtayaae> kae deSasaunakr paID[a haetaI hE jaae ihndI ka Saatae hE> AaEr ihndI par
hI gaura|tae hE>_
6
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
ihndI cae t anaa kI dsavaI> jayantaI par baZaa}|
ihndI caetanaa ke dsa sa>zaPa|-paUNa| vaPa| paUNa| hae
rhe hE>_ parntau d$[ paRitaX sa>sYaapak taYaa
mauSya sa>paadk BaRataa ORI oyaama i<apaa#I
jaI ke ki#na tapa AaEr tyaaga nae }sae
A>k paRita A>k AiZakaiZak manaaerma Wpa
mae> paRstauta ikyaa hE_ }sa maZya mae> iktanaI
hI Anya pai<aka]M, sa>sYaa]M taYaa ihndI
kI mahana ivaBaUitayaaM }sa sae jauD[I hE>; jaae hmaare ila] Atyanta
gaaErva kI baata hE_ maE> ihndI caetanaa pairvaar ke samasta kma|#
kaya|ktaa|Aae, oauBa icantakae, rcanaakarae> taYaa paa#kae> kae haid|k
>
>
baZaa}| detaI hUM_ hr ihndI BaaPaI sae maera inavaedna hE :
ba$[ kr Aagae Aa}]_
ihndI caetanaa zar-zar pahuMcaa}]__

Daâý narendR kaehlaI ke Anausaar - “ihndI mae>
A>gaRej[aI oabdavalaI ke paRyaaega kI baata maE> nahI> krtaa_
BaaPaa kae sama& krnaa ]k baata hE AaEr iva=ta` krnaa
]k Alaga baata hE_
ihndI kae A>gaRej[aI ke }sa maZaur ivaPa taYaa paRdUPaNa sae
pai<aka]M hI bacaa saktaI hE>_ yaid sampaadk-vand ApanaI
naIita inaZaa|irta kr lae> ik hma ]esaI BaaPaa-paRdUiPata rcanaa]M
paRkaioata nahI> kre>gae taae rcanaakar BaaPaa-paRdUPaNa ka kaya|
nahI> kr sake>gae_ parntau, yaid sampaadk gaNa hI ApanaI
BaaPaa kae paRdUPaNa sae nahI> bacaa paa]Mgae taae Anya ~taujanya
(maaEsamaI) rcanaakarae> ka taae khnaa hI Kyaa! mauJae paRsannataa
hE ik ihndI caetanaa }sa idoaa mae> jaagaWk ]va> sacaeta hE_
yah baD[e gava| kI baata hE ik ihndI caetanaa ka star qTaraeTar
qcca haetaa jaa rha hE_ paRaya: deSaa gayaa hE ik iktanaI hI
pai<akaAae> ke paRkaoana ka oauBaar>Ba baD[e qtsaah paUva|k haetaa
hE parntau dae-caar A>kae> ke paocaata` vae pai<aka]M kalakvailata hae jaataI hE>_ ivagata dsa vaPaae|> sae ihndI caetanaa ka
paRtyaek A>k inayaimata Wpa sae inaklataa rha hE_ iktanae hI
maUlyavaana ivaoaePaa>k BaI ihndI caetanaa nae id] hE>_ maE> svaya>
saaxaI hUM ik Aatapa hae yaa paavasa, AaMZaI hae yaa ihma-vaPa|Na
parntau ORI oyaama i<apaa#I jaI kI lagana kBaI xaINa nahI>
hu}| hE_ vae ihndI caetanaa ke sampaadna ]va> paRkaoana mae> }tanae
tallaIna hae ga] hE> ik vahI qnakI caetanaa bana ga}| hE_
maE> ihndI caetanaa <aEmaaisak pai<aka kI dsavaI
>jayantaI par kamanaa krtaa hUM ik ihndI caetanaa qTaraeTar
ivakisata haetaI hu}| hr ihndI BaaPaI ke gah mae> pahuMca kr
ihndI ka AlaSa jagaa]_ }sa ]eitahaisak Avasar par maE>
samasta ihndI-caetanaa pairvaar kae baZaa}| detaa huAa ORI oyaama
i<apaa#I ]va> ORImataI saureSaa i<apaa#I ke saucaaw svaasYya
taYaa dIzaa|yau ke ila] paRBau sae paRaYa|naa krtaa hUM_

sammaanaIya paRae. i<apaa#I jaI,
‘ ihndI caetanaa’ , ApaREla, 2008 ka A>k imalaa
Zanyavaad_
yah nayaa A>k pai<aka kae nayaa Wpa
rMga detaa idSaayaI detaa hE_ AavarNa paP# taae BaartaIya klaa ka hI Wpa
hE _ Aapaka sampaadkIya
ivacaaraeTaejak hE taYaa k}| mahtvapaNa| mau%ae> kae q#ataa hE
, jaEsae ‘ ihndI caetanaa’ kI dsa vaPa| kI ihndI - saevaa
ka }itahasa , paRvaasaI saaihtya kae paRaetsaahna AaEr nayae
- nayae paRvaasaI laeSakae> kae ma>ca paRdana krke qnakI
sajanaatmaktaa kae paRaetsaaihta krnaa taYaa }sa
saaihityak yaX ke Vara BaartaIya icantana kI ‘ vasauZaEva
ku@umbakma` ’ parmpara kae sYaayaI AaEr #aesa Wpa denaa
]k paRvaasaI pai<aka ke ]esae sa>klpa taYaa vyavahairk
kaya| stautya hI nahI> , bailk ihndI ivaova mae> sammaana
ke AiZakarI hE>_ jahaM tak rcanaaAae> ka savaala hE ,
}sa baar Aapanae k#aertaa sae rcanaaAae> ka cayana krke
AcCI - sae AcCI rcanaayae> denae ka paRyatna ikyaa hE_
Da. sauZaa Aaema $I>gara ka paRema janamaejaya sae ilayaa
}n@rvyaU ]k AcCI oauwAata hE, laeikna paRtyaek A>k
mae> iksaI paRvaasaI laeSak sae BaI Bae>@ vaataa| hae taae AcCa
rhegaa_ haelaI par rcanaa]M dekr Aapanae Baarta ke
saa>skitak ]va> Zaaima|k pavaae|> - qtsavaae> sae paa#kae> kae
pairicata krakr qnhe> BaartaIyataa ke saaYa jaaeD[nae ka
safla paRyatna ikyaa hE_ }sa A>k mae> saumanakumaar za}|,
naIrja naEYaanaI , gaaEtama sacdeva , raZaa gauptaa, Anaupamaa
isa>h, kinaka saKsaenaa,gajaendRsaaela>kI , saudoa|na
ipaRyadoa|naI , rmaeoa oaaEnak , saureoa candR oauKla , raja
maheovarI Aaid kIrcanaa]> dekr pai<aka ke star kae
QMcaa ikyaa hE _

]k kÖ>Dilayaa »
ihndI caetanaa
ihndI caetanaa ka navala fladayaI qtkPa|_
ba>Zau ! deSatae-deSatae baIta ga] dsa vaPa|__
baIta ga] dsa vaPa|, deSakr hPa| hae rha_
Aita qjjvala BaivaPya ka hE sa>doa| hae rha__
kiva Aadeoa kre ihndI kI dUr vaednaa_
saare jaga mae> hae samaadtaa ihndI caetanaa__
» mahakiva paRae. hir oa>kr Aadeoa
mahainade o ak - BaartaIya iva^a sa> s Yaana, i@L i naDaD
]> D @u b ae g aae ; knaaDa; Amae i rka

7
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
kula imalaakr yah AMk kayaaklpa kI nayaI oauwAata hE
AaEr Aaoaa krtaa hU> ik }saka paRtyaek A>k ipaClae A>k
sae BaI baehtar haetaa jaayaegaa_ Aapake saaYa Da. sauZaa
$I>gara ka sahyaaega saaenae mae> sauhagae ka kama kr rha hE_
yah pai<aka ke ilayae oauBakark hE_ Aapanae ]k AcCI
@Ima banaa laI hE jaae imalajaulakr kama kr rhI hE _
yah pai<aka ke ila] oauBakark hE _

paa#kae ! AK@U b ar 2008
ka AM k hma ivaoae P aaM k
inakala rhe hE > _ Aapakae
yah jaanakr hPa| hae g aa ik
yah ivaoae P aaM k hma OR & e y a,
vairP@ ]va> paR S yaata
qpanyaasakar , naa@kkar ,
khanaIkar, vya> g yakar ]va>
inabanZakar, Da.nare n dR kae h laI par inakala rhe
hE > _

ivanaItaDa. kmala ikoaae r gaae y anaka

Da. nare n dR kae h laI Aata> k , saaYa saha gayaa
du : Sa, mae r a Apanaa sa> s aar, dIxaa,Avasar,yau & ,
mahasamar, AByau d ya,AiBaXana ]va> taae D [ a e
kara taae D [ a e }tyaaid qpanyaasaae > , Aatmaa kI
paiva<ataa,jagaanae ka AparaZa, AaZau i nak
laD[ k I kI paID[ a , (vya> g ya) Aaid, gaare kI
dIvaar, inaNa| y a wka hu A a ( naa@k), namak
ka kE d I, inacalae FlaE @ mae > , khanaI ka
ABaava, ( khainayaaM ) }tyaaid ke rcaiyataa hE > _
Da. kae h laI ke saaihtya kI yae isaf|
JalaikyaaM hE > _ Da. kae h laI ke vyiaKtatva ,
k i tatva ]vaM saaihtya par rcanaa]M Aama> i <ata hE >
_ laeSakae> ]va> paa#kae> sae inavaedna hE ik
rcanaa]M jau l aa}| tak hmae > Apanae ica<a saihta
Baeja de> _

ba>Zauuvar ORI i<apaa#I jaI,
ivanamaR AiBavaadna_
Aaoaa hE , svasYa saana>d hae>gae_
kuC maah paUva| Aapanae faena sampak| ikyaa Yaa, saaYa
hI ‘ ihndI caetanaa ’ ke janavarI A>k mae> Aapanae maerI
kivataa paRkaioata krnae kI Anaukmpaa kI, yah maere paRita
Aapake Apanatva Baava ka hI paircaayak hE_ AaBaar
oabd baaEnaa lagataa hE_ haM, ktaXtaa Xapana maE> Apanaa
kta|vya samaJataa hU>_ Aapake samaana mahanauBaava sae sampak|
saainaZya mae> maere zainaP# Baa}| ORI Ariva>d jaI ke yaaegadana
kae maE> ApanaI Zaraehr samaJataa hUM_

rcanaa]M Bae j anae ka pataa hE : -

jabaik Baarta mae> ihndI saaihityak pai<aka]M ba>d hae rhI
hE>, Aapa ivadeoa mae> inar>tar ‘ ihndI caetanaa’ ke paRkaoana
ka +ma banaayae huyae hE> - }sake paaova| mae> ihndI ke paRita
Aapake samapa|Na Baava kI ijatanaI sarahnaa kI jaayae ,
kma hE_ kpayaa maerI baZaa}| svaIkar kre>_

hindichetna@yahoo.ca
sudhaom9@gmail.com

}sa pa<a ke saaYa kuC na}| kivataa]M ‘ihndI caetanaa’ mae>
paRkaoanaaYa| sa>lagna kr rha hUM ,ijanaka samaavaeoa paUva|
paReiPata sa>klana mae> nahI> hE_ qpayuaKta lagae>, taae
sauivaZaanausaar paRkaioata krnae ka kP@ kre>_

Aapake ihta kI baata :Aba Aapa tak zar baE#e ih>dI saaihtya pahu>ca saktaa hE_
deiSayae !

Aaoaa hE, Aapaka Apanatva paanae ka saaEBaagya - sauSa,
mauJae inar>tar paRapta haetaa rhegaa_

www.pustak.org
Aadr ]va> AiBavaadna saihta
Aapa ih>ndI caetanaa kae On line par pa$[ saktae hE>.....
www.vibhom.com

8
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

www. RadioSabrang.com

saupaRisa& hasya kiva Da. maZaupa paa>Deya
kI hasya AaEr vya>gya

vaEiovak samaudaya kI paRstauita
Anaektaa mae> ]ktaa ka paRtaIk
reiDyaae sabar>ga ( Denamaak| )
saaihtya ka vaEiovak starIya ma>ca
qcca kaei@ ke saaihtyakarae> kae
qnakI Aavaaj[a va paRisa& gaayakae> ,
gaaiyakaAae> kI Aavaaj[a mae> saunae> ......
sauina] ]k dUjae ke sa>ga
ifr mahke>gae saare r>ga

mahakiva paRae. Aadeoa kI jaaeoa BarI
paRvaasaI kI paataI

Hindi Chetna is a literary magazine published
quarterly in Toronto, Ontario under the editorship
of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to
promote the Hindi language, Indian culture and
the rich heritage of India to our children growing
in the Canadian society. It focuses on Hindi
literature and encourages creative writers,
young and old, in North America to write for
the magazine. It serves to keep readers in touch
with new trends in modern writing. Hindi Chetna
has provided a forum for Hindi writers, poets
and readers to maintain communication with
each other through the magazine. It has brought
many local and international writers together to
foster the spirit of friendship and harmony.
9
kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI
paI$[I taEyaar kI jaa rhI hE ...
devaendR isa>h
Baarta mae> janmae, palae ]va> Aar>iBak ioaxaa
`
Baaepaala mae> laenae ke baad,qcca ioaxaa gaRhNa
krnae devaendR isa>h sa>yauKta raP@L Amaeirka
Aa]_ AiBaya>taa bananae ke qpara>ta nyaUjasaI|
ke hae ila]_ yahaM ApanaI saupatnaI AaEr dae
baccaae> ke saaYa rhtae hE>_
devaendR isa>h vaIr rsa ke kiva hE>_ raP@L BaiKta sae BarI
kivataaAae> kae vae AaejapaUNa| Aavaaj[a mae> paRstauta kr laaegaae> kae
ma<amaugZa kr detae hE>_ ]k oaama ih>dI ke naama taYaa ihndutva
gaja|na naama sae }nakI rcanaaAae> kI ]k saI. DI. va
DI.vaI.DI. qpalabZa hE_ paiocama kI paurvaa}| naama sae
Amaeirka ke sYaayaI kivayaae> kI kivataayaae> ka sa>gaRh BaI
sa>paaidta krvaayaa Yaa_ ih>dI BaaPaa kae AmarIkI skUlaae>
iVtaIya BaaPaa ke Wpa mae> laanae mae> sai+ya hE>- ih>dI yaU.]sa.].
naamak sa>sYaa banaakr ih>dI ioaxaa ke kaya| mae> sa>lagna hE>_
Aaja ih>dI yaU.]sa. ]. Vara 20 sae AiZak ih>dI kI
paa#oaalaa]M calaa}| jaa rhI hE> , ijanamae> 700 sae AiZak
iva^aYaI| ih>dI saISa rhe hE>_ BaartaIya dukanaae> ke naamaae> ka
ih>dI krNa hae , }sa baare mae> BaI vae paRyatnaoaIla hE>_ paRita vaPa|
ih>dI mahaetsava baDI ZaUma - Zaama sae nyaUjasaI| mae> Aayaaeijata
krtae hE>_ qsa samaya baccaae> ka kaya|+ma , kivasammaelana ]va>
paustak maelae ka BaI Aayaaejana haetaa hE_ ih>dI ke ila] kI
ga}| ivaoaePa saevaaAae> svaWpa ivaiBanna sa>sYaaAae> Vara }nhe>
sammaainata ikyaa gayaa hE_ }sa sa>dBa| mae> idllaI kI sa>sYaa
Axarma` , nyaUAak| ke valD| ibajanaesa faerma,nyaUjasaI| kI
doahra saimaita taYaa FlaaeirDa kI ihndU yaUinavaisa|@I Vara
}naka sammaainata haenaa qllaeSanaIya hE_ gata idnaae> ‘ih>dI
caetanaa’ ke ilayae maEnae devaendR isa>h jaI sae Amaeirka mae> qnake
ih>dI kaya| AaEr qsasae paRapta hu}| saflataaAae> ke baare mae>
baatacaIta kI-

sauZaa - ihndI yaU.]sa.].AaEr }sake kayaae|> ke baare mae>
bataa]>.....

devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa. ]. kI sYaapanaa saata vaPa|
pahlae hu}| YaI_ yah ih>dI kaya|kTaa|Aae> AaEr svaya>saevakae> ka
samaUh hE_ ih>dI ka kama taae hma kr rhe Yae par jyaae> - jyaae>
kama ba$[a taae qsae Anauoaaisata Wpa - reSaa denaa jaWrI Yaa_
paa#oaalaa]M devaendR isa>h ke naama par nahI> calaa}| jaa saktaI
YaI> Ata: paRtyaxataa vyavaisYata $aMcaa banaayaa gayaa_

ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
Amaeirka ke kanaUnaae> ka paalana BaI krnaa Yaa_ par ApaRtyaxa
Wpa mae> baD[I SaulaI vyavasYaa hE_ AZyaxa, qpaaZyaxa jaEsaI
kae}| baata nahI>_ saBaI kaya| kTaa| hE> AaEr ]k samaUh ih>dI
ka kama kr rha hE_ oaaSaa]M fElaI hu}| hE>- nyaUAak| ,
nyaUjasaI| , paEnsanavaeilayaa, DElavaeyar, kEnaeDa, kEnaei@k@,
flaaeirDa_

sauZaa - iktanaI kxaa]M ]va> OReiNayaaM hE>...?
devaendR isa>h- 25 sae AiZak kxaa]M hE> AaEr paaMcavaI>
OReNaI tak pa$[ayaa jaataa hE _ dae star AaEr ba$[a rhe hE>_
ABaI }nhe> AaEr ba$[ayaa va inaSaara jaa rha hE_

sauZaa- }sa paEmaanae par kama krnae ke ila] bahuta sae svaya>
saevakae> kI jaWrta hE_ ih>dI yaU.]sa. ]. ke paasa iktanae
kaya| kTaa| hE>_

devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa.]. ke Asa>Sya kaya| ktaa| hE>
par mauSya Wpa sae jauDe[ 50 sae 60 svaya> saevaI hE> jaae maIi@>gaae>
mae> q#tae baE#tae hE> AaEr 115 ke krIba AZyaapak hE>_ ipaClae
vaPa| 1200 ke krIba iva^aYaI| Yae AaEr }sa vaPa| kuC kxaa]M
AaEr ba$[e>gaI_ jaae paa#oaalaa]M cala rhI hE> qnamae> AaEr baccaae>
kI BataI| haegaI- 1500 baccaae> kI qmmaId hE_

sauZaa- yah taae maE> samaJa ga}| ik ih>dI yaU.]sa.]. ka kama
BaavaI paI$[I kae ih>dI BaaPaa , BaartaIya saByataa ]va> sa>skita
sae sarabaaer krnaa hE_ }sake AitairKta AaEr Kyaa q%eoya hE>?

devaendR isa>h- mauSya q%eoya skUlaae> mae> ih>dI lae jaanaa hE_
k}| ivaovaiva^alayaae> mae> ih>dI hE par skUlaae> mae> ih>dI na haenae
sae ]k Antar saa Aa jaataa hE_ skUlaae> sae baccae ih>dI
pa$[kr yaUnaIvaisa|@I jaa]>gae taae AaEr BaI AcCa rhegaa_
baccaae> kae ApanaI BaaPaa ke paRita Aatma ivaovaasa haegaa AaEr
tanaava BaI kma haegaa_ hma caahtae hE> ik skUlaae> sae ih>dI pa$[
kr jaa]M taae yaUnaIvaisa|@I mae> k, Sa, ga, na saISae> bailk
BaaPaa ka Aanand laekr AaEr Aagae AZyana kre>_ imaiDla
skUla AaEr ha}| skUla mae> ih>dI lae jaanae kI kaeioaoa hE_
]iDsana ( nyaUjasaI| ) ke ]k skUla mae> taae hae ga}| hE dae taIna
AaEr skUlaae> sae baata cala rhI hE oaIzaR hI pairNaama saamanae
Aayaegaa_ sa>zaPa| jaarI hE_
sauZaa- ‘ ih>dI mahaetsava’ hr vaPa| Aapa krtae hE>_ }samae>
baccaae> ke saa>skitak kaya|+ma , kiva sammaelana haetae hE>_
Kyaa Aapa
hmaare paa#kae> kae bataayae>gae - ik }saka q%eoya Kyaa hE?

devaendR isa>h- Amaeirka mae> ih>dI ka yah sabasae baD[a
ivaXapana hE_ }tanaa saud$[ ih>dI ka ma>ca hE_ yah ]k tarh sae
ih>dI kI
10
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
kI paRyaaegaoaalaa hE_ paUra vaPa| jaae paa#`ya+ma pa$[ayaa jaataa hE
_ qsaka paRdoa|na }sa mahaetsava mae> haetaa hE_ hj[aarae> kI
krtalaZvaina mae> baccaae> ka ih>dI ke paRita ivaovaasa A@U@
AaEr wica ba$[taI hE_ Baarta mae> paa#`ya +ma ]va> paRyaaega oaalaa
haetaI hE_ ih>dI yaU.]sa.]. kI yah paRyaaega oaalaa hE_ hma
}samae> paRitayaaeigataa]M hI rSatae hE>_ ih>dI saISanae AaEr
samaJanae kI jaae qnakI oaiKta hE qsaka paRdoa|na vae krtae hE>_
}na paRitayaaeigataaAae> ke k}| maaZyama hE>- kivataa , khanaI,
laeSa, vaad - ivavaad .... }na paRitayaaeigataaAae> ka q%eoya har
- jaIta nahI> , jaae BaI ma>ca par ih>dI baaelataa hE ivajaetaa hE_
baccaae> kae maEDla, @LafI dI jaataI hE> ik qnamae> AcCI
xamataa qjaagar hae AaEr vae maehnata ke saaYa ma>ca par Aa]M_
Aagae Aanae ke ila] baccae qccaarNa par Zyaana detae hE>_ oabd
Xana paRitayaaeigataa ,oabd A>taaxarI }tyaaid paRitayaaeigataaAae>
mae> baccae baD[I taEyaarI sae Aatae hE>_ baccaa taIna imana@ baaelataa
hE taae BaaPaa ke paRita ivaovaasanaIya hae jaataa hE qsamae> Aatma
ivaovaasa ba$[ jaataa hE_ yahaM ke baccaae> kI maataBaaPaa A>gaRejaI
hE AaEr ih>dI ke paRita A@U@ AasYaa denaee ka }sasae baD[a yahaM
kae}| AaEr ma>ca nahI> hE _ baccaa }sa ma>ca par saEkD[ae> baccaae>
kae ih>dI baaelatae , qsaka paRdoa|na krtae deSataa hE taae ih>dI
BaaPaa ke paRita wica ,maaeh ]va> sammaana ba$[taa hE_ vaataavarNa
]esaa banataa hE ik dUsare baccae BaI paRaetsaaihta haetae hE> , yaha>
tak ik maaM - baapa BaI - jaae saaecatae hE> ik qTarI Amaeirka
mae> ih>dI kEsae pa$[a]M? ma>ca par saba kuC baccae hI saMBaalatae
hE_
>

saaqYa ]ioayana ila@re r I saae s aa}@I Aaf kE n ae D a
ke
qdzaa@na samaarae h nyaU @ na laa}bare r I sarI ,
baI.saI. mae >

dUsare idna kiva sammaelana haetaa hE yah BaI ih>dI paRcaar paRsaar ka hI Wpa hE - hma “ gaRasa W@” par kama kr rhe hE>
taaik 40, 50 saala baad kivasammaelanaae> mae> ORaetaa hae>
.....kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI paI$[I taEyaar kI
jaa rhI hE - kiva sammaelanaae> ke BaavaI ORaetaa ......
devaendR jaI nae }tanaI QMcaI baata kh dI ik maerI baatacaIta
ka isalaisalaa yahI> samaapta hae gayaa_ BaartaIya saByataa sa>skita ke }sa saarYaI kae ‘ihndI caetanaa’ kI Aaer sae bahuta
saarI oauBakamanaa]M_ devaendR jaI Apanae q%eoya mae> safla hae>_

Da. sauZaa Aaema $I>gara

‘ihndI caetanaa’ ke ila] yah gava| ka ivaPaya hE ik
BaartaIyataa ke AgaRdUta Apanae jaIvana ke mahana q%eoyaae>
kae caetanaa ke paa#kae> kae baaM@ rhe hE>_ maE> devaendRisa>h ka
bahuta AaBaarI hU> ijanhae>nae Apanaa AmaUlya samaya Da.
sauZaa $I>gara kae idyaa_
sa>paadk ihndI caetanaa

@ae r > @ ae nagar mae > 25 ApaR E l a 2008 kae ihndI cae t anaa
ke ma> c a par ivara@ hasya kiva sammae l ana kI ]k
JalaikyaaM _

11
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

oahId
Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara
bae@a oahId huAa
paita oahId huAa
Baa}| oahId huAa
ipataa oahId huAa
paRkita saubakI
}nsaainayata ibalaSaI
caaMd , saUrja , taarae>
kI raEoanaI taD[paI
naetaaAae> AaEr Zama|
ke ila]- }>saana nahI>
isaf| isapaahI oahId huAa
jaae baegaunaah Yaa
deoa- paRema sae
Aaeta- paRaeta deoa BaKta
deoa ke ila] oahId hae gayaa_

maaM kI firyaad
Da.sau Z aa Aae m a $I> g ara
saUrja sae khae
raEoanaI na de
A>Zaerae> mae> rh laUMgaI_
caaMd sae khae
caaMdnaI na de
ibana caaMdnaI jaI laUMgaI_

taarae> sae khae
ApanaI camak na de>
rastaae> mae> Ba@k laUMgaI_

20 vaPa| BaI paUre nahI>
ik] qsanae,
laD[nae ka hI nahI>
jaInae ka BaI hk[ hE qsae_

qparae K ta kivataa]M }| r ak yau & mae > oahId hu y ae
naaE j avaana isapaaihyaae > kae samaipa| t a hE > _ }sae naaYa|
kE r ae l aa}naa ke saE i nak sa> s Yaana samaarae h mae > hala hI
mae > pa$[ a gayaa_

Sau[da ke AaMsaU
taumhe> }>saana ka caaelaa idyaa, hEvaana bana baE#e
idyaa tauma kae Sauda}| naUr, tauma oaEtaana bana baE#e
rhae paakIj[agaI sae }saila] Baejaa Yaa duinayaaM mae>
magar tauma naama par maj[ahba ke bae}|maana bana baE#e
idyae taaehfe[ hj[aarae> iksma ke maE>nae taumhe> laeikna
vahI Aba maarnae, marnae ka hE> saamaana bana baE#e
yahI S[vaa}oa YaI maerI ik rhae tauma Baa}| - caare sae
isatama - Aae- jaulma ka sabake ilayae f[rmaana bana baE#e
maE> Sa[ud Apanae ikyae ke hOR sae maayaUsa saa haekr
bahataa hU> ‘S[ailaoa’ Aa>saU ik Kyaa }>saana bana baE#e_

~tauAae> sae khae
r>ga badlanaa CaeD[ de>
baer>gaI hI rh laUMgaI_

maheoa candR gaupta ‘Sailaoa’
(Baarta)

saba duSa sah laUMgaI
mar kr jaI laMU>gaI
jaIkr mar laU>MgaI_
par bae@a maera laaE@a dae mauJae
vah isaf| deoa paRemaI AaEr
isapaahI hI nahI>, }nsaa> BaI hE_

12
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

maaer Kyaae> naacataa hE?

JaD[tae huyae paTae ik qjaD[tae huyae
paTae

Da. gaaE t ama sacade v a - yaU . ke .

Da. gaaE t ama sacade v a( yaU . ke . )

batalaaAae Kyaae> maaer naacataa ?
ApanaI SauoaI jataanae kae
na
saundr paMSa idSaanae kae
na
zana- zana vaPaa| laanae kae
na
batalaaAae Kyaae> maaer naacataa?
ApanaI caala idSaanae kae
na
caustaI futaI| laanae kae
na
Apanaa mana bahlaanae kae
na
batalaaAae Kyaae> maaer naacataa?
ApanaI oaana idSaanae kae
na
ApanaI Yakana ima@anae kae
na
Apanaa vyaah rcaanae kae

(kuC <aui@yaaM haenae ke karNa pauna: AapakI saevaa mae>)

iksa g[ama sae gayae saUSa isakuD[tae huyae paTae
baezar hE> ibanaa jauma| qjaD[tae huyae paTae
maaEsama kI lagaI caae@ ik Apanaae> ke sataayae
ima¢I mae> imalae SaUna caupaD[tae huyae paTae
vaade hE> na idla AaEr na k[samae> hE> iksaI kI
Kyaae> ifr BaI gayae @U@ qjaD[tae huyae paTae
marnae pae na imala paa}| kBaI k[baR yaa ArYaI
zaUre pae ibanaa kf[na AkD[tae huyae paTae
baaMhae> mae> na Aakaoa samae@a hE iksaI nae
k>gaala rhe caaMd pakD[tae huyae paTae
mama|r hI kre> par na khe> AaEr na kucalaae
k[dmaae> mae> igare> naak rgaD[tae huyae paTae

haM
}saIila] hE maaer naacataa
]k maaernaI paanae kae
qsakae SaUba irJaanae kae
ApanaI bahU banaanae kae
maaer naacataa maaer naacataa

13
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

bau$[a rhI smaitayaaM
taIna Cae @ I kivataa]M
}laa paR s aad ( Amae i rka)

1 klama
maE> baaelataI YaI
AaEr kae}| nahI> saunataa Yaa mauJae_
Aba maE> caupa hU>_
klama baaelataI hE
AaEr saba,
sauna rhe hE> mauJae!
kBaI nahI> saaecaa

2.s<aItva
kBaI nahI> saaecaa
ik ]esaa BaI kae}| gaIta haegaa
ijasae maE> kBaI nahI> gaa paaQMgaI
]esaa BaI kuC ilaSaa haegaa
ijasae iksaI kae
kBaI nahI> idSaa paaQ>gaI_
Aba hErana hUM
kEsae maE> nahI> saaeca sakI
yah saba?
Kyaae> nahI> samaJa sakI
s<aI haenae kI

(sa> t aae P a oaaE n ak kI A> g aR e j aI
kivataa ka rmae o a oaaE n ak Vara
ihndI Wpaantar)
yaade> BaUla rhI hE> , bau$[a rhI hE>
paustak ke paIlae paD[ rhe pannaae> saI
f@e jaa rhe hE> r>gaIna AaEr camakIlae kvar
Alaga hae rhe
BaurBaura rhe, ZaUla sae A@e
kUDe[ ke $er par fE>kI jaa rhI smaitayaaM
maE> }nhe> gaa>#naa caahtaI hU>
ifr sae ijaldanaa caahtaI hU>
laeikna jaae paP# paIlae paD[ cauke hE>
paIlae ke paIlae hI rhe>gae
A>tata: saare ke saare oabd
saBaI Baava, saBaI ivacaar
jaINa| paD[ jaayae>gae
ivaPama @ukD[ae> mae> @U@- @U@
ibaSar jaayae>gae
mauJae pa$[ laae
syaahI fIknae sae pahlae
kaga[j[a ke BaurBaura kr ibaSarnae sae pahlae
maere paP# ABaI BaI Aataur hE>
pala@e jaanae kae
Agalaa paP# , ifr qsasae Agalaa paP#
ifr qsasae Agalaa ...

ApanaI inayaita kae?.....

3.Aakaoa
AaiSar calatae- calatae hI
paaMvaae> mae> majabaUtaI Aa}|
AaEr maE> i@k kr SaD[I hae sakI_
Aba paaMvaae> mae> dma hE
AaEr paEr talae kI j[amaIna kI
pauStagaI ka Ahsaasa BaI
Aba klpanaa ke pa>Sa nahI>
}cCaAae> ke par hE>
jaae maE> Apanae ihssae ka Aakaoa talaaoanae
inakla paD[I hU> !

14
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

maaM baaelaI

‘maZaur maZaur’

paR a Na oamaa| ( yaU . ke . )

Bagavata oarNa ORIvaastava
‘oarNa’(kEnaeDa)

pahlae ApanaI baaelaI baaelaae
ifr caahe tauma kuC BaI baaelaae
}>gailaoa baaelaae, WsaI baaelaae
taukI| baaelaae, spaEinaoa baaelaae
jama|na baaelaae, DEinaoa baaelaae
ArbaI baaelaae,caInaI baaelaae
kuC BaI baaelaae laeikna pahlae
ApanaI maaM kI baaelaI baaelaae

maZaur maZaur svar gaataa cala
saba par pyaar lau@ataa cala
saBaI ]k maaM kI sa>taanae>
ZartaI ke gauNa gaataa cala_
hE AsaIma Aakaoa Are mana
ApanaI Saaeja ba$[ataa cala_
Apanaa AaEr parayaa hE Kyaa
}sa qsa kae Apanaataa cala_

ApanaI baaelaI maa> kI baaelaI
maI#I-maI#I,pyaarI-pyaarI
ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI
hr baaelaI sae nyaarI - nyaarI
ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI
ApanaI baaelaI sae nafrta Kyaae>
ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI
dUjae kI baaelaI mae> Sata Kyaae>

maindr maisjad gauwVara>e mae>
paRBau sabakae doaa|taa cala_
ijanaka kae}| nahI> hae jaga mae>
qnakae kn# lagaataa calaa__
Bare Baavanaa sajaga caetanaa
]esaa gauNa isaSalaataa cala_
taU jaae kregaa AaEr kre>gae
jaIvana raga saunaataa cala__

ApanaI baaelaI ka isaKka tauma
duinayaa vaalaae> sae manavaaAae
Saud BaI maana krae tauma }saka
AaErae> sae BaI maana kraAae
maaM baaelaI ke bae@e hae tauma
bae@e ka kTa|vya inaBaaAae
ApanaI baaelaI maaM haetaI hE
Kyaae> na sar par }sae iba#aAae !

saBaI laxya paanae kae Aataur
sata kI rah idSaataa cala_
kma| hI jaIvana kI saccaa}|
mana ke raga ima@ataa cala__
AaAae raepae> baIja sauZaamaya
garla kI Capa CuD[ataa cala_
pataJar taae Aatae jaatae hE>
qpavana pauPpa iSalaataa cala__
hirta kainta hae nahI> BaRainta hae
]esae paa# pa$[ataa cala_
sauZar hae jaIvana nahI> paRdUPaNa
saba mae> jyaaeita jagaataa cala__
baaNa calae> naa paRaNa lau@e naa
yah sabakae samaJaataa cala_
ivaova banae yah paRema Baava ka
sabakae maIta banaataa cala__

15
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

ga[ja[la
de v amaiNa paaNDe ,mau m ba}| (Baarta)

(nava A> k u r )

Kyaa Saaeyaa Kyaa paayaa maE>nae
maaZau r I maaYau r ( iBalaa}| )

saavana Aayaa ZaUla qD[ataa irmaiJama kI saaEgaata kha>
yae ZartaI Aba tak pyaasaI hE pahlae saI barsaata kha>_

maaEsama nae AgavaanaI kI taae mauskayae kuC fUla magar
mana mae> ZaUma macaanae vaalaI SauoabaU kI baarata kha>_

jaba yah zar Apanaayaa maE>nae
}sa zar ke hr pala kae jaI kr
}sa zar kae ]k zar banaayaa maE>nae
Kyaa Saaenaa Kyaa paanaa }samae>
Apanaa fja|[ inaBaayaa maE>nae
yahI jaIvana Zana paayaa maE>nae
na kuC Saaeyaa na kuC paayaa
Apanaa fja[| inaBaayaa maE>nae
caaM d oau K laa hidyaabaadI
(DEnamaak|)

Saaela ke iSaD[kI drvaaj[aae> kae raeoana kr laae zar AaMgana
}tanae caa>d isataare laekr ifr AayaegaI rata kha>_

BaUla gayae hma hIr kI taanae> ikssae laElaa majanaU> ke
idla mae> pyaar jagaanae vaalae vaae idlakoa naga[maata kha>_

}k caehre ka AKsa saBaI mae> $U>$ rha hU> barsaae> sae
laaSaae> caehre deSae laeikna qsa caehre saI baata kha>_

S[vaabaae> kI tasvaIrae> mae> Aba AaAae Bar lae> r>ga nayaa
caa>d , sama>dr, kotaI, hmatauma, yae jalavae }k saaYa kha>_

naa pahlae sae taaEr tarIke naa pahlae jaEsae Aadaba
Apanae daEr ke }na baccaae> mae> pahlae jaEsaI baata kha>_

kaEna khtaa hE labaae wSa[saar kI baatae> na hae>
sauiSa|yaae> kI baata hae AS[abaar kI baatae> na hae>

duomanaae> ka jaae rvaEyaa hE yae qna pae CaeD[ dae
daestaae> mae> taae kBaI }>kar kI baatae> na hae>

]k hae tauma paaMva hE> dae kiotayaae> mae> iksaila]
}sa tarf[ Aa jaaAae taae baekar kI baatae> na hae>

saba j[amaanaa na kh de kana kI kccaI hE> yae
zar kI dIvaarae> mae> BaI Ag[ayaar kI baatae> na hae>

jaana na jaa] j[amaanaa jaanae mana yah jaana laae
pyaar kI baataae> mae> Aba takrar kI baatae> na hae>

“ caaMd” hrdma gaid|oae Ayyaama mae> calataa rha
Aaja }sake saamanae r¿[taar kI baatae> na hae>

16
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

g[ a j[ a la
iVjaeendR (iVja)
ih.paR. - Baarta

Kyaae> CaeD[a deoa

Aa}nae iktanae yahaM @U@ cauke hE> Aba tak
Aaf[rI qna pae jaae saca baaela rhe hE> Aba tak

raja mahe o varI (knaaDa)
khnae kae kh saktaa hU>
Apanae kae samaJaa saktaa hU>
AcCa jaIvana ibataanae hetau
Apanaa deoa CaeD[ Aayaa hU>
mauJasae paUCtae hE> laaega
jaba maE> zaUmanae jaataa hU>
Kyaae> Apanaa deoa CaeD[a
Kyaae> na vaapasa Aa jaataa hU>
jaae karNa hE> }sake
bataanaa baD[a ki#na hE
samaya ke paRarmBa sae
gaitamaana manauPya hE
yaid manauPya khI> na jaataa
nayae - nayae sYaana na basatae
maanava kI paRgaita ke
}itahasa irKta hI rhtae
deoa CaeD[nae kI paID[a
hdya mae> sadEva rhtaI hE
ikntau nayaa zar basaanae mae>
SauoaI BaI taae haetaI hE
nayae sYaana par AadmaI
paRerNaa Bara haetaa hE
nava sajana krnae mae>
jaana lagaa detaa hE
AaEr maanava kI khanaI kae
nayaI idoaa detaa hE
kae}| raek saktaa nahI>
paRkita ka takaja[a hE
hvaa ke saaYa itanaka saa
manauPya qD[a jaataa hE
Kyaae> CaeD[a deoa
mauJae kuC pataa nahI>
kevala }tanaa jaanataa hU>
AadmaI kBaI wka nahI> _

@U@ jaayae>gae magar Jauk nahI> saktae hM BaI
Apanae }|maaM kI ihf[aj[ata mae> tanae hE> Aba tak
rhnaumaa qnaka vahaM hE nahI> mau%ta sae
k[aif[lae vaalae iksae $U>$ rhe hE> Aba tak
Apanae }sa idla kae tasallaI nahI> haetaI varnaa
hma hk[Ik[ta taae taerI jaana cauke hE> Aba tak
f[tah kr saktaa nahI> ijanakae jaunaU> maj[ahba ka
kuC vaae tahj[aIba ke mahfU[j[a iklae hE> Aba tak
qnakI AaMSaae> kae khaM S[vaaba mayassar haetae
naI>d Bar BaI jaae kBaI na saae sake hE> Aba tak
deSa laenaa kBaI manj[ar vaae zanae ja>gala ka
jaba saulaga q#`#e>gae jaae #UM# dbae hE> Aba tak
raej[a naf[rta kI hvaaAae> mae> saulaga q#taI hE>
]k ica>gaarI sae zar iktanae jalae hE> Aba tak
}na qjaalaae> ka nayaa naama bataaAae Kyaa hae
ijana qjaalaae> mae> AMZare hI palae hE> Aba tak
paursaukUna Aapaka caehra yae camaktaI AaMSae>
Aapa BaI oahr mae> lagataa hE nayae hE> Aba tak
Sa[uok[ AaMSaae> kae rvaanaI hI nahI> imala paa}|
yaUM taae hmanae k}| oae ‘ r khe hE> Aba tak
dUr paanaI hE ABaI pyaasa bauJaanaa mauiokla
AaEr ‘ iVja ‘ ! Aapa taae dae kaesa calae hE> >Aba tak_

17
baItaa samaya laaE@ kr nahI> Aataa
Aaoaa Baai@yaa- maskta
A>janaa AaEr ORuita A>tar>ga saheilayaa> YaI>_
daenaae hma qmaR YaI> AaEr ]k hI kxaa mae>
pa$[taI YaI>_ ORuita A>janaa sae Aizak
baui&maana AaEr smaa@| YaI AaEr hr parIxaa
ma>e qsae A>janaa sae AiZak A>k paRapta haetae
Yae_ par saaZaarNa baui&vaalaI A>janaa kI
]k bahuta baD[I ivaoaePataa YaI ik vah Apanaa hr kaya|
pairORma sae krtaI YaI_ vah Apanae hr pala - pala ka ihsaaba
rSataI YaI_
deSatae hI deSatae daenaa>e gyaarhvaI> kxaa paasa krke baarhvaI>
kxaa mae> pahu>ca ga}|>_ daenaae> hI DaK@r bananaa caahtaI YaI>_
laeikna maeiDkla kalaeja mae> daiSalaa laenae ke ilayae paRvaeoaparIxaa mae> paasa haenaa j[aWrI Yaa_ basa daenaae> nae fama| Bare
AaEr laga ga}|> parIxaa kI taEyyaarI mae>_
par }na Cui¢yaae> mae> ORuita ke pairvaar ka
Acaanak jammaU - kaomaIr jaanae ka
paRaegaRama bana gayaa AaEr ORuita hae ga}|
DaMvaaDaela! qsanae ApanaI iktaabae> ba>d kI>
AaEr cala dI Apanae pairvaar ke saaYa
kaomaIr kI saEr par_ vahI> A>janaa nae paRvaeoa - parIxaa ke
ilayae pa$[a}| kI AaEr paRvaeoa - parIxaa dI par vah safla na
hae sakI_
dUsare vaPa| BaI daenaae> nae paRvaeoa - parIxaa ke ilayae fama| Bare
par }sa vaPa| ORuita ke pairvaar mae> iksaI kI oaadI hae rhI
YaI AaEr smaa@| ORuita cala dI oaadI mae> ZaUma macaanae_ ORuita
nae }sa vaPa| parIxaa nahI> dI_ }sa vaPa| BaI pairORmaI A>janaa
nae parIxaa dI par vah yah parIxaa }sa baar BaI paasa na kr
sakI_

ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
Acaanak ]k idna iksaI saupar maake|@ mae> ORuita nae ]k
jaanaIpahcaanaI saI Aavaaj[a saunaI_ ]k imana@ mae> hI ORuita
nae ApanaI ipaRya saSaI kae pahcaana ilayaa_ daenaae> ibaCuD[I
saheilayaaM saalaae> baad imalaI YaI>_ daenaae> mae> jamakr baatae>
hu}_
>|
A>janaa nae ORuita kae bataayaa ik vah Aba iksaI baD[e
Aspataala mae> s<aI - raega ivaoaePaX hE AaEr laaegaae> kae qsasae
}laaja kranae ke ilayae
]paae>}@mae@ laenaa paD[taa hE_
daenaae> nae ifr sae imalanae ka
vaayada krke ]k - dUsare sae
ivada laI_ Aaja ORuita Apanae
zar ke AaMgana mae> baE#I Apanae baare mae> saaeca rhI YaI_
oaayad samaya ka maaela na samaJa paanae ke karNa hI vah
ApanaI DaK@r bananae kI AiBalaaPaa paUrI na kr sakI YaI
nahI> taae Aaja vah BaI ApanaI saSaI kI tarh ]k safla
DaK@r haetaI_
Aaja vah caah rhI YaI ik baItaa huAa samaya laaE@ kr
Aayae AaEr vah ifr sae paRvaeoa- parIxaa
dekr maeiDkla kalaeja mae> pa$[e _ par Aba
Kyaa hae saktaa Yaa _ Aaja qsanae jaIvana
kI }sa saccaa}| kae mahsaUsa ikyaa ik jaae
samaya kae naP@ krtae hE> samaya qnaka
saaYa nahI> detaa AaEr baItaa huAa samaya
kBaI laaE@ kr nahI> Aataa_

taIsare vaPa| A>janaa nae ifr fama| Bara laeikna }sa baar vah
parIxaa mae> safla rhI_ Aba daenaae> saiSayaaM ]k - dUsare sae
bahuta dUr YaI> AaEr qnakI oaadI hae caukI YaI_ samaya pa>Sa
lagaakr qD[taa calaa gayaa_ ORuita nae oaadI ke baad ]k
paa#oaalaa mae> AZyaaipaka kI naaEkrI kr laI par kBaI kBaI vah ApanaI gahrI saSaI kae Avaoya yaad kr ilayaa
krtaI YaI_ deSatae - deSatae Aba tak baIsa vaPa| baIta cauke
Yae_

18
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

drAsala

-

oahr band -lazau kYaa

lazau kYaa

de v aa> o au paala - CTaIsa ga$[

inaoaa Baae > s ala e - CTaIsaga$[

caaErahe par Acaanak d>gaa BaD[k q#a_ Zaardar hiYayaarae>
ke Aapasa mae> @kranae kI Aavaaj[a saunaa}| paD[nae lagaI, jaae
ih>sak rajanaIita ka ioakar hae gayaa Yaa_ ABaI }saI
vaKta qsake baare mae> saaecanae yaa qsakI sahayataa krnae ka
maere paasa vaKta nahI> Yaa_ iksaI BaI xaNa maere saaYa kae}|
BaI AipaRya za@naa za@ saktaI hE_ yahI saaecakr maE> BaID[ mae>
sae Baaga inaklanae lagaa_ taBaI vah caISa dUr tak maera
paICa krtaI rhI_ Baagataa huAa maE> zar Aayaa_ pasaInae sae
maera badna BaIganae lagaa Yaa_ saaMsae> taeja calanae lagaI YaI>_
maE> haMfnae lagaa Yaa, taBaI Aacaanak drvaaj[ae par dstak
saunaa}| paD[I maE> caaE>k q#a _ }sa vaKta drvaaj[aa Saaelanaa
Sa[tare sae SaalaI nahI> Yaa_ pataa nahI> dstak denae vaalaa
AadmaI iksa Zama| ka, iksa JaNDe ka haegaa _ qsake haYa
mae> iksa tarh ke hiYayaar hae>gae? yahI saba saaecakr maE>
Drnae lagaa _

qsa idna maE> dftar sae oaama kae zar ApanaI dupaihyaa vaahna
sae laaE@ rhI YaI_ caaErahe sae gaujartae samaya Acaanak iksaI
baU$[I AaErta kI kwNa Aavaaj[a mauJae saunaa}| dI “ bae@I jara wknaa taae ”_ maE> ApanaI dupaihyaa vaahna ZaImaI
kr saD[k ke iknaare SaD[I hae ga}|_ AaErta paasa Aakr
SaD[I hae ga}|_ vah kafI kmaj[aaer laga rhI YaI_ maaYae par
pasaInaa Aa rha Yaa_ vah maElaI f@I saaD[I pahnae hu}| YaI_
daenaae haYaae> sae ]k paae@laI sa>Baalae huyae YaI_ vah AaErta
paUCnae lagaI- “ bae@I tauma oahr kI Aaer jaa rhI hae ? ma>>Enae
kha - haM! ifr vah baaelaI - “ mauJae YaaeD[I dUr ApanaI gaaD[I
mae> baE#a kr lae jaaAaegaI ? maE> bahuta Yak ga}| hUM_ zau@nae mae>
dd| hae rha hE” _ ma>Enae paUCa - “ tauma rhtaI khaM hae ? }Zar
iksa kama sae Aa}| hae? vah baaelaI - “ Aaja oahr band hE
, khI> kae}| kama nahI> imalaa }saila] oahr sae dUr kama kI
talaaoa mae> inakla paD[I YaI_ idna Bar zaUmataI rhI par kama
nahI> imalaa ”_

drvaaj[aa @U@nae lagaa Yaa _ maE>nae zabarakr drvaaj[aa Saaela
idyaa_ SaUna sae laYapaYa vah maerI baahae> mae> Aakr igar
paD[a_ qsae maE> sa>BaalaU ik qsasae pahlae hI qsanae maerI baahae>
mae> dma taaeD[ idyaa_ vah kae}| AaEr nahI> maera hI }KkIsa
saala ka laD[ka Yaa_
caISa drAsala qsakI hI YaI_

maE> qsae ApanaI dupaihyaa gaaD[I mae> baE#akr caaErahe tak lae
AayaI_ jaba vah calanae lagaI taba mauJasae paUC baE#I - “ bae@I
tauma taae pa$[I ilaSaI hae , Kyaa taumhare paasa maere }sa savaala
ka javaaba hE_ Kyaa tauma bataa saktaI hae, jaae laaega AKsar
oahr kae band kratae hE> , hma jaEsae raeja kmaanae vaalae Apanaa
pae@ kEsae Bare>gae_”
ma>Enae qsa baU$[I AaErta ke caehre kI Jauir|yaae> mae> Anaek savaalaae>
kae janma laetae huyae deSaa_ qna savaalaae> mae> saccaa}| kI QPmaa
YaI AaEr tajaubaae|> kI garmaah@_ vah kuC pala maere javaaba ke
}ntaj[aar mae> SaD[I rhI, jaba mauJae khtae huyae nahI> saunaa vah
Apanae gantavya kI Aaer cala paD[I _
AaEr maere kanaae> mae> qsa baU$[I AaErta ka savaala kafI der
tak gaUMjataa rha_

19
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

naarI samaanataa
Aimata kumaar isa>h ( Baarta)
naarI samaanataa ke
}sa yauga mae>
Baaejana paka rha hUM,
dFtar sae laaE@I
baIbaI ke ila]
caaya banaa rha hUM_
naarI jaagarNa kI
+ainta ka ioakar hUM,
kpaD[e Zaulataa - Zaulataa
huAa Aba maE> baehala hUM_
yaad kr baItae idnaae> kae
isasaktaa hUM,
naairyaae> ke }sa nayae kdma
sae isahr jaataa hUM_
khI> kae}| galataI
hae jaayae
}sasae bacataa hUM,
naarI qtpaID[na ka
kesa kr dUMgaI,
}sa ZamakI sae
bahuta Drtaa hU>_
caarae> Aaer naarI - qtYaana
kI cacaa| saunataa hUM,
AaEr ASabaarae> mae> Aba
‘ zarelaU paita caaihyae’
ka }otahar deSataa hUM_
vaae BaI Kyaa idna Yae
Aadeoa jaba hma
idyaa krtae Yae,
caaya - pakaED[ae> mae>
derI haenae par
iktanaI jaaer sae
garjaa krtae Yae_

naarI oaiKta ke
}sa yauga mae>
Aba pauwPa - qtpaID[na ka
kesa laD[taa hUM,
k@zare mae> SaD[e
pauwPaae> kI sahmaI huyaI
halata kae
baebasa deSataa hUM_

Kyaa sahI hE
Kyaa galata. ABaI kuC nahI>
samaJa Aataa hE,
Aba taae naairyaae> sae
yahI ivanataIBaUlakr pauranaI baataae> kae
yaid vaae baaM@ lae>
Aba kama AaZaa - AaZaa,
taae haegaa jaIvana mae>
daenaae> ke sakUna
yae hE hmaara vaada_

caehre par caehra
ikrna isa>h (Baarta)
mauSaaE@a pahna ApanaI
pahcaana Cupaayae huyae hE>
Aaja ka }>saana
caehre par caehra lagaayae huyae hE_
samae@ Apanae Andr
du:Saae> ka samandr, caehre par h>saI
icapakayae huyae hE
Aaja ka }>saana
caehre par caehra lagaayae huyae hE_
vaastaivaktaa ka
saamanaa krnae sae
zabarayae huyae hE>, Aaja ka }>saana
caehre par caehra lagaayae huyae hE_

20
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
caehre par paD[I
Jauiryaae> kae,
maekApa mae>
Cupaayae huyae hE
Aaja ka }>saana
caehre par caehra lagaayae huyae hE_

sa> d e o a
Bagavaanadasa laahaE @ I ( Amae i rka )
saImaa par D@e saEnaanaI sae maera sa>deoa_
tauma hae mahana` krtaa gava| tauma par deoa_
tauma kma|# naIitaparayaNa tauma balavaana_
Apanaa kta|vya inaBaatae dekr inaja paRaNa_

ijasae samaJaa Yaa daesta
inaklaa vaae duomana,
saccaa}| sae iktanaI dUrI
banaayae huyae hE
Aaja ka }>saana
caehre par caehra
lagaayae huyae hE_

kBaI BaUSa pyaasa kBaI jaaeoa kBaI qdasa
oaIta zaasa vaPaa| ihmapaata saBaI hE rasa_
kBaI paataI AataI zarsae kBaI AnZakar_
zar ibai@yaa ka janma tauma na paatae samaacaar_
kr nyaaeCavar pairvaar sauSa tauma SaD[e_
deoa kI Aana maana inaBaanae paRaNa paNa AD[e_
tauma hae tyaagaI saccae AYa| mae> he! saEinak_
kP@ Baya saevaa matyau tauma kae dEinak_

idSaavae ke laaeBa mae>
Apanaae> kae hI
sataayae huyae hE,
Aaja ka }>saana
caehre par caehra
lagaayae huyae hE_

raP@L rxaa ka baID[a laekr saevaarta_
AaXapaalana svaZama| banaa haekr inarta_
taumharI saevaa sae hE svatan<ataa saurixata_
maanava maa<a caahtaa sva<a>tataa sauihta_

Saud hI kae
ZaaeSaa dekr,
Sauoa rhnae ke
sapanae sajaayae huyae hE
Aaja ka }>saana
caehre par caehra
lagaayae huyae hE_

saaZa
kinaka saKsae n aa ( kE n ae D a)
ifsalataI reta kae mau£I mae> kEd kr,
Svaaba ke zaraE>de banaakr,
ijandgaI kae sa>vaarkr
maE>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__

caehre par icapake
}sa caehre kae deSakr
saaecataa ‘ ikrna ’ yae manaKyaae> kaemala sa>vaednaaAae>
ke maaela par maoaInaI,
hae rha hE }>saana?

@e$[I - mae$[I lakIrae> kae saIZaa kr,
mana kI Aaoa>kaAae> kae #ukrakr
]k rah pyaar kI jagaakr
mae>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__

AaZauinaktaa kI
}sa daED[ mae>,
Akelaa hI taae
rh gayaa hE vaae,
jaanae Kyaa caahtaa hE_
Aaja ka yae }>saana?

paga- paga par }k Ahsaasa haetaa gayaa
jaae ijandgaI ke krIba laataa gayaa,
AaEr hr rah par bauinayaade> banataI ga}|,
taPNaaAae> sae mauKta hae maEnae Apanae sae sa>iZa kr laI_

21
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

janma idvasa

(lazau baala kYaa)

ga[ j [ a la

qPaa de v a - Amae i rka
Cae@I saI iryaa ke janmaidvasa kI Aaja
C@I vaPa| gaaM# YaI_ zar mae> ZaUma Zaama hE
Kyaae>ik iryaa Apanae maataa- ipataa kI
}klaaEtaI santaana hE AaEr Aaja }sa SauoaI mae> vah bahuta
baD[a jaoana manaa rhe hE>_ Anaekae> ima<aae> AaEr sambainZayaae>
kae Aama>i<ata ikyaa gayaa hE_ AitaqTama pakvaana,
AitaqTama sajaava@, saBaI kuC baD[e paEmaanae par cala rha
hE_ iryaa saundr gaulaabaI kpaD[ae> mae> sajaI nanhI> gauiD[yaa saI
laga rhI hE_
paRYaanausaar Baaejana ke paocaata kek ka@nae ka samaya
Aayaa_ nanhI> iryaa nae kek ka@a , sabanae taailayaaM
bajaakr paRsannataa paRk@ kI AaEr “hEpaI baYa| De”]k svar
mae> gaakr baccaI kae AaoaIvaa|d idya_15-20imana@ tak
ima<a gaNa }sa vaataavarNa mae> magna rhe_ Aba samaya Aayaa
ik iryaa Apanae qpahar Saaelae AaEr deSae qsae Kyaa qpahar
imalae hE>_ parntau iryaa khI> idSaa}| nahI> de rhI YaI_ qsae
paukara gayaa parntau qsaka khI> icanh tak nahI> Yaa_ Aba
maataa- ipataa YaaeD[a zabara gayae ik ABaI vah yahI> YaI AaEr
Aba ]kdma khaM calaI ga}| _ saare zar mae> $UM$[a gayaa
parntau saflataa nahI> imalaI_ saare zar mae> sannaa@a Ca
gayaa_ maaM ka rae rae kr baura hala Yaa_ vah saaeca rhe Yae ik
Agalaa kdma Kyaa q#ayaa jaaya ik sabanae iryaa kae
saamanae ke Var sae zar ke BaItar paRvaeoa krtae deSaa_ maataa
ipataa nae lapak kr qsae gaaed mae> q#a ilayaa AaEr qsaka
caehra caumbanaae> sae Bar idyaa_ nanhI> iryaa yah dPya deSakr
kuC zabara saI ga}|_ qsake maataa ipataa qsasae yahI paRona
paUC rhe Yae,“ bae@I , tauma saba raEnak CaeD[kr khaM calaI
ga}| YaI ?”

kiva ku l ava> t a isa> h
(Baarta)

baD[e hma jaEsae haetae hE> taae irotaa hr ASartaa hE_
yaha> banakr BaI Apanaa Kyaae> Balaa kae}| ibaCD[taa hE_

isama@ kr Aa gayae hE> saare taare maerI JaaelaI mae>,
kha> mauiokla huAa sa>ga caa>d Aba taae AkD[taa hE_

Cupaa kanha yahI> maE> deSataI yamaunaa iknaare par,
khI> caupake sae Aakr haYa maera Aba pakD[taa hE_

za@a CayaI hE saavana kI ipayaa tauma Aba taae Aa jaaAae,
huAa mauiokla hE rhnaa Aba badna saara jakD[taa hE_

ijasae saaE>paa Yaa ma>Enae husna Apanaa maana kr saba kuC,
vahI idna rata deSaae haya Aba mauJasae JagaD[taa hE_

iryaa nae jaae bataayaa qsae saunakr iksaI BaI maataa - ipataa
ka isar gava| sae QMcaa hae jaayaegaa_ vah baaelaI, “ hmaarI
galaI ke Aintama zar mae> maInaU naama kI Cae@I saI laD[kI
rhtaI hE _ maE> qsae nahI> jaanataI AaEr vah mauJae nahI>
jaanataI_ Aaja saubah skUla jaatae huyae basa mae> vah Apanae
saaYa baE#I laD[kI kae bataa rhI YaI, Aaja qsaka janma
idna hE_ qnake pairvaar mae> iksaI sadsya kI kar duza|@naa
mae> matyau hae ga}| hE, }sailayae qsake maataa- ipataa qsaka
janmaidna nahI> manaa rhe hE>_ maInaU kafI qdasa laga rhI
YaI_ maE> kek ka ]k @ukD[a qsake paasa lae ga}| YaI AaEr
qsake mauMh mae> Dalakr kha, “hEpaI baYa| De!”

22
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
1. yaid Aapa qna laaegaae> ke baD[e Baa}| hE> taae }saka rhsya
Kyaa hE? 2. vah svaga| vaalaa sauSa }sa sa>saar mae> }saI
jaIvana mae> kEsae imala saktaa hE?qTar imalaaik svaga| AaEr
nak| kha> hE va kEsaa hE }sakae batalaanae vaalaa taae ABaI tak
kae}| vyaiKta vaha> sae Aayaa nahI> hE _ jaae kuC hmakae
batalaayaa jaataa hE Zama| gaRnYaae> ke Vara , vah taae klpanaa
maa<a hE Kyaae>ik kae}| caomadId gavaah ABaI taknahI> imalaa
hE_ par yaid }saI sa>saar mae> rhtae huyae svaga| jaEsaa Aanand
paRapta krnaa hae taae qsake ilayae inamna baataae> ka haenaa
Aavaoyak hE_ 1. snaehmayaI , mamataaBarI , saulaxaNa ,
sauoaIlaa , sarla svaBaava vaalaI gahNaI ka haenaa 2. ApanaI
patnaI kae ima<a ke samaana maananae vaalaa , samaya samaya par
patnaI ke kayaae|> kI sarahnae krnae vaalaa,Apanae kaya| kae paUrI
ijammaedarI sae inaBaanae vaalaa, AaEr zar - baahr sammaana denae
vaalaa paita ka haenaa; 3. daenaae> mae> parspar snaeh,ihlaimala
kr Apanaa - Apanaa qTardaiyaTva inaBaanae kI xamataa AaEr
ivaovaasa ka haenaa_ yae taInaae> baatae> ijasa dmpaita mae> paayaI
jaataI hE> vaha> svaga| hI taae hE taae qTar Aataa hE svaga| yaa nak|
khI> marnae ke baad imalatae hE> yah taae pataa nahI>, par }sa
ZartaI par vyaiKtayaae> kae svaga| jaEsaa sauSa yaa nak| jaEsaI
yaatanaa imala jaataI hE_ }sailayae yaid ]esaa jaIvana saaYaI
imala jaayae jaae sammaana , Aadr, snaeh, kwNaa , dyaa taYaa
ima<ataa de sake , ijasae paRitaidna deSakr yah lagae ik ABaI
ifr sae qsae deSanae kae kba maaEka imalae,ijasae paasa paakr
mana kae oaainta va hdya kae $a$[sa imalae, AaEr ijasake paasa
rhnae sae samaya kba baIta gayaa , }saka pataa na lagae, ]esae
jaIvana saaYaI ke saaYa hI svaga| ka Aanand imalataa hE_ yah
saunakr vah vyaikTa jaae svaga| kI Saaeja mae> inaklaa Yaa,
Apanae zar vaapasa Aa gayaa_ taae vah svaga|vaalaa dampatya
jaIvana kEsaa hae?
}sa ivaPaya mae>
kiva zaaza yah khtae hE> :Bau}yaa> SaeD[e hr hE> caar _ zar haeya igahiYana gaQ duZaar__
Arhr kI dala , jaD[hna ka Baata_ gaagala inabuaAa AaEr
izava taata__
Sa>aD dhI jaaE zar mae> haeya_ baa>ke ke naaEna paraesae jaaeya__
khE> zaaza taba sabahI JaU#a_ qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku>#a__

qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku#a
Da. Aae > k arnaaYa iVvae d I (knaaDa)
]k baar ]k vyaiKta ke mana mae> yah }cCa hu}| ik yaid
qsae }saI jaIvana mae> svaga| ka Aanand imala sake taae
marnae sae Kyaa haegaa, ]esaa saaecanaa hI vyaYa| hE? ]esae sauSa
kI paRaipta ke ila] qsa vyaiKta nae baD[I kaeioaoae> kI_
qsanae bahutaae> sae paUCa ik Kyaa kae}| ]esaa vyaiKta hE
jaae bataa sake ik vah sauSa khaM va iksakae imalaa hE_
baD[I kaeioaoaae> ke baad yah pataa calaa ik iksaI ]k
gaaMva mae> baD[a sayaanaa AadmaI rhtaa hE ,oaayad qsake
paasa }sa ivaPaya kI jaanakarI hae_ taae yah vyaiKta qsa
bauD$e ke paasa gayaa taae deSanae lagaa ik vah taae baD[a hI
jaja|r vyaiKta Yaa ijasake isar par na taae kae}| baala Yae,
jaae Jaukkr lakD[I ke sahare baD[I hI mauiokla sae cala
paa rha Yaa_ qsake saba daMta igar cauke Yae, va oarIr mae>
tamaama Jauir|yaaM paD[I hu}| YaI>_ qsakI qmaR 90 ke samaIpa
laga rhI YaI_ SaEr! qsasae , svaga| jaEsaa sauSa kha> va
kEsae imala saktaa hE, paUCnae par pataa qsanae kha
ik yah taae mauJae nahI> maalaUma , par nadI ke qsa paar maere
baD[e Baa}| rhtae hE> , oaayad qnhe> maalaUma hae_ taae yah
AadmaI nadI ke qsa paar gayaa jaha> ]k saaZaarNa sae
makana mae> ]k ba& pauwPa va qnakI patnaI rh rhe Yae_
par vae laaega deSanae mae> paihlae vyaiKta sae kuC kma qmaR
ke lagae_ qnasae BaI vahI paRona paUCa gayaa taae qnaka
javaaba Yaa ik }saka qTar taae maere baD[e Baa}| hI de
saktae hE>_ qsanae yah BaI bataayaa ik maere baD[e Baa}| va BaaBaI
tara}| }laake mae> rhtae hER>_ taae yah vyaiKta vahaM
pahu>caa taae deSaa ik ]k vyaiKta jaae deSanae mae> 65 vaPa|
ka laga rha Yaa , haYa mae> kudala laekr baagavaanaI kr
rha Yaa _ badna mae> na kae}| Jauir|yaa> , isar ke baala jyaada
safed BaI nahI> , va oarIr paUra svasYa! ifr jaba qsa
vyaiKta kI patnaI AayaI taae vah BaI Crhre badna kI
AZaeD[ maihlaa lagaI_ taae qsa svaga| kI talaaoa krnae
vaalae vyaiKta nae Jau>Jalaa kr }sa AZaeD[ qmaR vaalae
vyaiKta sae paUCa ik yah rhsya Kyaa hE ik taumhare dae
Cae@e Baa}| jaae deSanae mae> Aita va& laga rhe Yae ,
qnasae tauma deSanae mae> kafI kma qmaR ke h¢e - k¢e
javaana laga rhe hae , taae mauJasae JaU# Kyaae> baaelaa gayaa_
qTar mae> }sa vyaiKta nae kha ik Baa}| tauma }tanaI dUr sae
calakr Aayae hae , Yak gayae haegae_ calaae paihlae haYa mau>h Zaae laae , kuC naaotaa kr laae , baad mae> baatae> kre>gae_
haYa - mau>h Zaaenae ke baad pakvaana - naaotaa Aa gayaa va
qsakI AaErta nae baDe[ snaeh va manauhar sae maI#e vacana baaelakr
sauSa kI talaaoa krnae vaalae vyaiKta kae caEna kha>_ qsanae
paUCa ik Aapa dae baatae> batalaa}yae _

ya^ipa zaaza kI qparaeKta khavata gaRamaINa xae<a sae
samba>iZata hE, ifr BaI }saka AYa| yah hE ik yaid zar mae>
SaetaI }tanaI hE ik caar gaae>}| _ AYaa|ta Aa# baElaae> kI
SaetaIhaetaI hE,AYaa|ta sama&oaalaI iksaana hae_ zar mae>
gahsYaI kae saucaaw Wpa sae calaanae vaalaI s<aI hae, zar kI
gaaya dUZade rhI hae ( ijasa zar mae> dhI zaI dUza kI kmaI na
hae ) oaama kae jaba Saanaa Saanae baE#e taae Arhr kI dala
banae, saaYa mae> caavala ( yaaina jaaDe[ ke maaEsama mae> paEda hae
]esaa caavala baD[a hI svaaidP@ va sauga>Zavaalaa haetaa hE_
23
saaYa mae> svaad ke ila] rsaIla ( gaagala) naIbaU imalae, AaEr
Qpar sae garma - garma zaI Dalaa jaayae AaEr zar ka dhI
oaKkr ke saaYa imalae, laeikna Saanaa paraesanae vaalaI ]k
saundr k@axa nayanaae>vaalaI s<aI hae, taae kiva zaaza khtae hE>
ik vah baEku># taae }saI ZartaI par hI hE_ baakI saba taae khnae
va saunanae kI baata hE_
qsa ja[maanae kI baata jaba pauwPa baahr ka kama krtae Yae
AaEr AaErtae> zar ka kaja deSataI> YaI>_ kama sae Yaka pauwPa
zar Aataa Yaa taae qsakI paUre idna kI Yakava@, Aaifsa yaa
kama kI ikcaikca va Ja>Ja@, Anya samasyaayae> saba BaUla
jaataI YaI jaba zar mae> pyaar mauhbbata sae , manauhar sae saundr
saI saja - Zaja ke na BaI taEyaar hae taae BaI , baaMke nayana
vaalaI, mauskrataI hu}| , snaeh sae , Saanaa iSalaataI YaI taae
saare idna kI Yakava@ taurnta rfUcaKkr hae jaataI YaI_ Aba
taae k}| pairvaarae> mae> paita -patnaI daenaae> kaya| krtae hE> , daenaae>
hI Yake huyae zar Aatae hE> ,taae ]esaI isYaita mae> kiva zaaza kI
yauiKta taae nahI> lagaegaI_ ifr BaI snaeh sae,oaainta sae
ihlaimala kr , saaYa -saaYa Saanaa banaayaa jaayae va Saayaa
jaayae taae sauSaI jaIvana bana saktaa hE_ taae Kyaa svaga| ka
sauSa idlaanae mae> kevala s<aI ka hI qTardaiyatva hE? Kyaa
pauwPa ka kae}| kta|vya nahI> banataa ?}samae> taae kae}| sa>deh
nahI> ik zar va gahsYaI s<aI ke hI karNa calataI hE Kyaae>ik
Bagavaana nae qnhe> vae gauNa janmajaata idyae hE> jaae sambanZa
banaanae va paRgaa$[ krnae ke ila] Aita qicata hE>_
pauwPa ,svaBaavata: saIZae baaelanae vaalaa , saa>saairk vyavahar
sae AnaiBaX va AaitaYya satkar mae> qtanaa kuoala nahI>
haetaa _ par daenaae> imalakr qsa sauSa kae }sa ZartaI par
Apanae pairvaar mae> laa saktae hE> yaid qna daenaae> mae> qicata
samaIkrNa sYaaipata hae jaayae_

ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
Aita ca>cala,inata klah wica, paita saaE> naaih imalaapa_
saae AZamaa itaya jaainaya ,paa}ya paUva| paapa_
]esaI patnaI ka saaYa imalae taae vah vyaiKta samaya ke pahlae
hI baU$[a hae jaayaegaa_ maanaisak kP@ae> kae Jaelaegaa , hdya kI
baImaarI laga jaayaegaI , va Anya samasyaayae> paICe paD[e>gaI_
}sailayae yah Aita Aavaoyak hE ik patnaI klahipaRya na
haekr klaavataI hae AaEr qsake ilayae kuC hd tak paita hI
ijammaedar haetaa hE Kyaae>ik ivavaah ke baad hr AaErta paUNa|
paRyatna krtaI hE ik vah Apanae vyavahar sae, kama sae, baataae>
sae , va AacarNa sae sabakae sammaaeihta kr lae_ par baad mae>
yaid qsaka ivaparIta svaBaava bana jaataa hE taae qsake
sasaurala vaalae, va mauSyata: paita hI ija[mmaedar haetae hE> _
laeikna vah s<aI caahe taae sauSa samai& kBaI BaI laa saktaI
hE _ }sailayae pauwPaae> kae caaihyae ik ApanaI patnaI ka paUra
sammaana kre>, qnhe> Apanaa AiBanna ima<a maanae> , Apanaa
sa>banZa maZaur banaayae> rSae>, Zama| ka AacarNa krtae huyae
saa>saairk kaya| kre> taae }saI sa>saar mae> baEkun# ka Aanand
imala saktaa hE_

Anau r aZaa ca> d r ( Amae i rka)

}saIilayae yajauvae|d mae> ilaSaa hE:sa>tauP#ae Baayaa| Bataa| , Bataa| Baayaa| taYaEva ca_
yaiomaNnaEva kulae inatyama klyaaNama` ta<aEva ZauRvama__
ijasa pairvaar mae> patnaI sauSa sae va sa>tauP@ Wpa sae rhtaI hE ,
vaha> qsaka paita BaI sauSaI jaIvana vyataIta krtaa hE _
AaEr jaha> paita - patnaI daenaae> mae> taala - maela baE# gayaa
qsa pairvaar mae> taae sauSa va Aanand ka inavaasa hE_ yaha> par
Zyaana denae vaalaI baata yah hE ik patnaI kI sa>ntauP@taa par
paihlae jaaer idyaa gayaa hE Kyaae>ik yaid patnaI sa>tauP@ hE taae
taBaI pairvaar mae> sauSa - samai& va oaainta haetaI hE_ taae
Kyaa patnaI kae Sauoa rSanae sae hI baEku># vaalaa sauSa imala
saktaa hE?yah baata sacamauca mae> sahI hE Kyaae>ik yaid
iksaI pauwPa kae ]esaI patnaI imala jaayae jaae-

24
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

25
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

maere naanaa
rahu l a

qpaaZyaaya (Amae i rka)

maere naanaa
]k paeD[ ke ila]
saare maaehllae sae laDe[ Yae
yae nahI> k@egaa
yae nahI> k@egaa
khtae khtae
ApanaI ijad par ADe[ Yae
naanaa kI vajah sae
saD[k ke ivastaar mae>
raeDe[ Aa paDe[ Yae
saD[k ka ivastaar wk gayaa Yaa
pairvaar ka ivastaar hae rha Yaa
samaya ApanaI caala cala rha Yaa
naanaa cala basae Yae
bahuyae> Aa basaI YaI>
qnake paaetae Apanae paaMva par taae SaDe[ Yae_
laeikna jaIvana ke AaEr BaI duSaD[e Yae_
ApanaI Aaj[aadI ka paircaya denaee ke ilayae
Saud kae kmarae> mae> ba>d krnaa ja[WrI hE
]k nahI>
saare ke saare paeD[ ka@ idyae gayae
taaik ifr na sar q#a sake>
jamaIna Saaed Saaed kr
jaD[ sae hI ima@a idyae gayae
maE> dae saala mae>
jaba BaI vahaM jaataa hUM
pairvaar kae hra Bara paataa hUM
laeikna qsa paeD[ kae
yaad sae nahI> ima@a paataa hU>
maere zar mae>
]k nahI> k}| paeD[ hE>
baeDWma kI iSaD[kI sae
deSataa hU> qnhe>
jaEsae vaae iksaI pae>i@ga ka ihssaa hae
maE> qnasae kBaI jauD[ nahI> paataa hU>

A>ta ijaXasaa ka!
maZau p a paa> D e y a (Baarta)
]k ivadeoaI paya|@k
BaartavaPa| Aayaa_
gaa}D nae qsae taajamahla idSaayaa_
deSakr qsaka
caehra iSala gayaa
qsae lagaa ik
qsae svaga| -sauSa imala gayaa_
ifr gaa}D nae qsae
Aja>taa- ]laaera idSaa]_
deSakr qsake
tana- mana mauskrayae_
ifr gaa}D qsae
Sajaurahae lae gayaa_
paya|@k kae Aaocaya| ka
ZaKka de gayaa_
qsanae ibanaa ivala>ba,
ibanaa ikyae der_
idSaa] qdyapaur,
jayapaur, jaesalamaer_
A>ta mae> paya|@k baaelaa “ Aapanae mauJae saBaI
paya|@na sYala idSaa]_
mauJae bahuta AcCe lagae,
baehd pasa>d Aa]_
parntau yahaM Aanae sae pahlae
mauJae imalae Yae sa>keta_
ik Baarta vaPa| mae>
haetae hE> BaUta - paReta_
“ ima. gaa}D maerI ijaXasaa ima@a dae_
hae sake taae khI>
BaUta- paReta idSaa dae_”
saunakr gaa}D
kuC der saaecataa rha_
Apanae isar ke
baala naaecataa rha_
ifr Acaanak
qsae Kyaa saUJaI
ik qsanae ijaXasaa kae
jaD[ sae ima@a idyaa_
paYa|@k kae sa>sad kI
doa|k - dIzaa| mae>
lae jaakr iba#a idyaa!!
26
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

naadanaI (lazau kYaa)
naIrja naE Y aanaI (Baarta)
Aaja ‘ Baagavata saptaah ’ ka Aintama
idna Yaa_ pauraeihta jaI ipata - dana mae>
imalanae vaalaI vastau]> caarpaa}| , ibastar
kpaDe[ , CtarI, jaUtae, bata|na Aaid kae
laanae ke ila] Apanae caaEdh vaPaI|ya pau<a
kae BaI saaYa lae gayae_ zar laaE@nae par pau<a nae ijaXasaavaoa
paUCa, ipataa jaI, Aapake yajamaana , Baagavata kYaa
iksailayae krvaatae hE> taYaa saaYa mae> }tanaI saarI caIj[ae>
dana mae> Kyaae> detae hE> ? pa>iDta jaI nae pau<a kae samaJaayaa
bae@a maE> Apanae yajamaanaae> ke idva>gata maataa - ipataa kI
Aatmaa kI oaainta ke ila] Baagavata krtaa hU> taYaa ]esaa
ivaovaasa ikyaa jaataa hE ik dana mae> dI gayaI yae vastau]M
kula pauraeihta ke maaZyama sae ipatarae> kae santauP@ krtaI hE>_
laD[ke nae ifr paUCa , “ ipataa jaI, Kyaa Aapanae dada dadI kI matyau ke paocaata Baagavata krvaakr ]esaI
vastauyae> dana kI YaI> ?” pa>iDta jaI nae YaaeD[a saaecakr
pau<a kae bataayaa , bae@a yae saba AnZaivaovaasa hE_ iksanae
deSaa hE ik marnae ke baad Aatmaayae> BaaEitak vastauAae> ka
qpayaaega krtaI BaI hE> yaa nahI>_

sau S avaPa| k> v ar ‘tanaha’

“pa> j aabaI lahre > re i Dyaae paR a e g aR a ma
@ae r > @ ae ka sabasae pau r anaa ihndI pa> j aabaI
ka Atayanta laae k ipaR y a paR a e g aR a ma hE _ ”
sau n anaa na BaU l ae > _
paR a e D yaU s ar va inad| e o ak
satae e n dR paala isa> h isaZavaana

fae n a nambar: 416-677-0106

27
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
laSanaQ kI saD[ k sae lae k r Aae s alaae paaila| y aamae n @ tak ka safr
maayaa BaartaI, Aae s laae naavae |
saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ka
naama Aatae hI maere mana mae> ]k ]esae
vyaiKta ka ica<a iSa>ca jaataa hE ijanasae
baatacaIta krnae mae> Apanaepana ke
Ahsaasa ke saaYa, OR&a AaEr paeRma
Claktaa hE_ kivataa qnake raema-raema mae> basaI hE, khanaI
samaaja ke yaYaaYa| ka Avalaaekna krtaI hE_ vaEiovak
samasyaaAae> sae qtpanna qnakI icantaa khI> qnakI
kivataaAae> mae> maoaala kI tarh jala jaataI hE taae khI>
vya>gya krtaI khI> paa#k sae paRona krtaI hE_
Aaja sae 40 vaPa| pahlae caaEdh vaPa| kI Aayau mae>
“vaPaa| Aagamana” kivataa sae laeSana AarmBa krnae vaalae
Aa#vaI> kxaa ke iva^aYaI| saureoacandR oauKla “oard
Aalaaek” kae nahI> pataa Yaa ik vah Aagae calakr laeSak
banae>gae_ “he baapaU tauma Zanya hae”, “Aae manauAa jaIvana ka
saufla banaaya laeva” Aaid kivataayae> jaba qnhae>nae rcaI YaI>
taba vah ha}| skUla mae> pa$[tae Yae_ maZyamavagaI|ya garIba
pairvaar mae> janmae }sa sa>zaPa|oaIla rcanaakar nae jaIvana ke
Anaek qtaar ca$[ava deSae_ qnhae>nae ApanaI pahlaI kavya
kI lazau paustak “vaednaa”(1976) mae> ilaSaI Yaa, sa>zaPa| hI
jaIvana hE_ qnaka vah sa>zaPa| Aaja caalaIsa vaPa| baad BaI
jaarI hE_
“satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke
saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý
ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý
“kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý
caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý
“samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka
jayagaana” Aaid gaItaae> ke rcanaakar ka laeSana inarntar
calataa rha_ caahe AaiYa|k ta>gaI AayaI hae caahe AaEr kae}|
majabaUrI rhI hae }sa klama ke isapaahI ka laeSanaI nae
sada saaYa idyaa_ ha}|skUla qTaINa| krke vaPa| 1972 mae>
savaarI AaEr maalaiDbbae karSaanaa Aalamabaaga, laSanaQ
mae> naaEkrI kr laI AaEr AaiYa|k isYaita majabaUta krnae mae>
Apanae ipataa ka haYa ba@anae lagae_ naaEkrI krtae-krtae
Aapanae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja sae
ha}| skUla, dyaanand

]e>glaae vaEidk mahaiva^alaya laSanaQ sae }N@rmaIiD]@
(1975), laSanaQ ivaovaiva^alaya ke Antaga|ta bappaa ORI
naarayaNa iDgaRI kalaeja sae snaatak (1979) AaEr
ORmaklyaaNa ivaBaaga kanapaur sae ORimak ioaxak (1977)
kI ioaxaa paRapta kI_ }na saata vaPaae>| mae> naaEkrI krtae hu]
AvaEtainak sYaanaIya lazaupa<aae> Amataa>jaila AaEr
ORmaa>Ìcala mae> sahayak sampaadk BaI rhe_
vae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja
mae> saaihtya pairPad ke qpaaZyaxa AaEr saa>s=itak pairPad
ke mahaman<aI caunae gayae AaEr iva^aYaI| jaIvana sae hI
saaihityak kaya|+maae> mae> sai+yataa sae ihssaa laetae rhe_
svatan<ataa sa>gaRama saenaainayaae>: oacaIndRnaaYa baKoaI,
rama=PNa Sa<aI, ga>gaaZar gauptaa, dugaa| BaaBaI, paRkaoavataI,
Da. rmaa isa>h Aaid ke sampak| mae> Aanae sae qnapar
samaajasaevaa ka Baava jagaa AaEr vae SaalaI samaya
samaajasaevaa mae> vyataIta krnae lagae_ svatan<ataa sa>gaRama
saenaanaI sva. ga>gaaZar gauptaa qnake ima<a bana gayae Yae_
qnakI saevaa sae paRsanna haekr laaeknaayak jayapaRkaoa
naarayaNa nae oard Aalaaek kae laSanaQ ivaovaiva^alaya
mae> maalaa pahnaakr sammaainata ikyaa_
mahadevaI vamaa| AaEr jaEnaendR kumaar sae oauBa AaoaIvaa|d
paanae vaalae saureoa oauKla jaI nae bataayaa ik vaPa| 1969 mae>
Da. AaBaa AvasYaI kI gauiD[yaae> kI paRdoa|naI ka qdzaa@na
krnae AayaI qnakI ipaRya kvaiya<aI mahadevaI vamaa| jaI nae
qnakI kivataa saunaI AaEr AaoaIvaa|d paRdana ikyaa_ jaEnaendR
kumaar jaI nae oard Aalaaek jaI kI rcanaaAae> (khainayaae>)
par ApanaI sammaita 1984 kae Apanae diryaaga>ja idllaI
par isYata Apanae inavaasa par dI YaI_
oard Aalaaek jaI nae bataayaa ik kuMAr candRpaRkaoa
isa>h, kmalaeovar, kuMvar naarayaNa, gaaepaIcand naar>ga,
Asagar vajaahta, qbaEdur rhmaana haoamaI, oa>BaunaaYa,
ivanaaedcand paaNDeya, igairjaaoa>kr i<avaedI, Da. iva^aivandu
isa>h, Da. sauZaa paaNDeya, manaaermaa jafa, sva. laxmaIkanta
vamaa|, qpakulapaitayaae> laaekeoa oaeSaavata, DI. ]na. baajapae}|
AaEr rama paRkaoa isa>h nae }nake saaihtya par ivaiBanna
kaya|+maae> par paRkaoa Dalaa taYaa qnake svaagata mae>
laSanaQ ivaovaiva^alaya, jaaimayaa maIilayaa, idllaI AaEr
AvaZaeoa paRtaapa isa>h ivaova iva^alaya, rIvaa mae> qnake
vyaaSyaana krayae gayae AaEr sammaainata ikyaa gayaa_

28
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
“madrsae ke paICe” paRemakYaa mae> Afgaainastaana mae> isYata
Aata>kvaad AaEr Zamaa|nZataa kI <aasadI ka bahuta
naa@kIya vaNa|na huAa hE_ sarhdae> sae dUr mae> jaaitavaad ka
vaNa|na ApanaI carma saImaa par huAa hE_
oard Aalaaek jaI kI baatacaIta raecak AaEr
taYyapaUNa| haetaI hE_ satya, vya>gya, yaYaaYa| AaEr BaaPaa ka
paRyaaega ijasa tarh Aapasa mae> baatacaIta ke daErana oard
Aalaaek jaI krtae hE> vah qnake kavya AaEr khainayaae> mae>
BaI paRga@ haetaa hE_ BaaPaa mae> kae}| banaava@ nahI>, oaElaI
paRvaahpaUNa| AaEr ivaPaya kYya ke Anausaar, ihndI ke saaYasaaYa kBaI-kBaI pa>jaabaI, qdU| BaaPaa ke mauhavare laSanavaI
Andaja mae> paa<aae> ke Anausaar paRyaaega krtae hE>_ }nakI k}|
khainayaae> mae> laSanavaI Andaja deSanae kae imalataa hE_

saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ]k bahuta
sa>vaednaoaIla rcanaakar hE>_ qnake Anaek gaItaae> kI
pa>iKtayaaM jaae naIcae dI jaa rhI hE> paa#kae> kae smarNa
hae>gaI: “satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke
saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý
ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý
“kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý
caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý
“samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka
jayagaana” AaEr “hma hlavaahe ke baEla nahI> hE>, jahaM khae
jauta jaayae>gae_ dUZa ke badlae paanaI baecaae sahna nahI> kr
paayae>gae_”
oard Aalaaek kI kivataa]M paa#ka]M kae Cayaa
detaI hE_ vae Aakula vasanta mae> khtae hE>: “AaAae wkae yahaM
kuC der banZau! Ýsamaya nae baaMZae yahaM saetau banZau! Ý
Aakula vasanta Apanae gaaMva banZau! Ý imalaegaI yahaM sabakae
CaMva banZau_
kiva kma| kae vah bahuta mahtvapaUNa| maanatae hE>_
qnhaenae> ApanaI “kiva-kivataa” oaIPa|k kivataa mae> ivastaar
sae ilaSaa hE ik “kiva vahI jaae samaya ka saca khe,Ý
ikntau daePaI Baavanaa sae baca rhe_”
oard Aalaaek jaI saD[k par baala majadUrae> ke Wpa
mae> devadUta deSatae hE taae khI> gamaI| ~tau mae> Var-Var oaItala
jala ke ila] gagarI baecanae vaalaI maihlaa ke Wpa mae> paUnama
ka caaMd najar Aataa hE_ khI> Aadoa| jaala mae> faMsa saa
cauBaa idSaa}| detaa hE_ khI> Aadoa| maidra kI tarh
idSaa}| denae lagataI hE_
kavya-khanaI naa@k AaEr Anya ivaZaaAae> mae> “oard
Aalaaek” nae mahtvapaUNa| =itayaaM dI hE>_ kavya kI caica|ta
paustakae> mae> “rjanaI”, “na>gae paaMvaae> ka sauSa” AaEr “naID[ mae>
fMsae pa>Sa hE”_ caica|ta kYaaAae> kI baata vaPa| 1985 mae>
AarmBa haetaI hE_ 1985 mae> }nakI khanaI “Aasamaana
Cae@a hE” saairka, kadimbanaI AaEr svatan<a Baarta mae> CpaI
YaI ijasa par bahuta sae paa#kae> nae paRitai+yaa svaWpa pa<a
ilaSae Yae_ caica|ta khainayaae> ka yah isalaisalaa “Aadoa|
]k i$>$aera” ke kadimbanaI mae> paRkaioata haenae sae Aagae
ba$[a_ khanaI “talaakoauda baccae”, “paeRmaa>kna”, “duinayaa
Cae@I hE”, “sarhdae> ke paICe” kadimbanaI mae> CpaI>_
“vaapasaI” nae paRvaasaI BaartaIya ke Baarta laaE@nae kI lalak
kae bahuta sajaIvataa sae icai<ata ikyaa gayaa hE_

khainayaae>: talaaoaI, tanaava AaEr laaoa ke vaastae mae> khI>
man@ae najar Aatae hE> taae khI> paRemacand AaEr dUZanaaYa isa>h
kI tarh yaYaaYa| kYya ka taanaa baanaa laekr Aatae hE>_
jaba saaihtya kI baata haetaI hE taba vae dUsare laeSakae> kae
samaaihta krtae hu] baatacaIta krtae hE> AaEr AcCe saaihtya
kI paRoa>saa ikyae ibanaa nahI> rhtae_ iksaI sae ivacaarae> mae>
iBannataa haetae hu] BaI qsake saaihtya kae nahI> nakartae_ ]k
AcCe Aalaaecak ke gauNa hE> Aapa mae>_ ApanaI Anaek
svaricata khainayaae> ke ila] oard Aalaaek hmaeoaa yaad
ik] jaatae hE> jaae ihndI saaihtya kI AmaUlya inaiZa bana
gayaI hE>_
ivadeoaae> mae> rhkr pai<aka inakalanaa iktanaa Aasaana
hE? vae 28 vaPaae>| sae BalaI Baa>ita jaanatae hE> Kyaae>ik naavae| sae vaPa|
1980 sae 1985 tak “paircaya” AaEr vaPa| 1988 sae “spaa}ladpa|Na” AaEr 2007 sae “vaEiovaka” kae inakala rhe hE>, }samae>
ivadeoaae> mae> rhnae vaalae ihndI rcanaakarae> ka sahyaaega imalaa
hE_ Aaeslaae-paaila|yaamaen@ mae> saaeoailas@ laeF@ paa@I| kI
tarf sae 2003 sae 2007 tak paRitainaiZa caunae jaa cauke hE> AaEr
ABaI Aaeslaae ke skUlaae> AaEr @EKsa saimaita ke sadsya hE>_
idllaI ihndI AkadmaI, naavae|jaI laeSak yaUinayana
AaEr C#e ivaova ihndI sammaelana Vara qnhe>
paurs=ta ikyaa jaa cauka hE_ saaenaa>Ìcala saaihtyakar
sa>sYaana saaenaBadR, qTar paRdeoa, Baarta Aapake naama sae
naaimata “saureoacandR oauKla raP@LBaaPaa paurskar” iksaI
]k ivaVana kae paRitavaPa| paRdana krtaa hE_ vae naavae|jaIya
laeSak saen@r, naavae|jaIya iflma yaUinayana, naavae|jaIya
pa<akar yaUinayana AaEr }n@rnaeoanala feDereoana Aaf
jana|ilas@ ke sadsya hE>_
29
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008

snaeihla ikrNae>
oaioa paaZaa (Amae i rka)
qsa idna jaae BaejaI> YaI> taumanae
ZaUpa ikrNa kI snaeihla laiD[yaa>
raej[a saubah iSaD[kI ke Vare
mauJasae imalanae AataI> vae_
kBaI caUmataI> palak qnaI>dI
kBaI Cu]M Alasaayae A>ga
kBaI taErtaI> dIvaarae> par
icai<ata krtaI> Anaigana r>ga
Saelae> maerI SaulaI Alak sae
nayanaae> mae> basa jaayae> vae
mau£I mae> Bar laenaa caahU>
dIpaioaSaa bana jaayae> vae
CU laetaI> Anta:sa kae maere
kaemala Baava jagaayae> vae
raej[a hI imalanae Aayae> vae_
kBaI kBaI DalaI pae baE#I
pa>CI sae dae baatae> krtaI>
AaEr kBaI kilayaae> kae CUkr
paIta saunahrI AaBaa BartaI>
AaEr kBaI badlaI ke paICe
jaanae Kyaae> iCpa jaataI> vae
deSa maere nayanaae> kI paID[a
Aa>gana mae> imala jaataI> vae

badlaava ( baala kYaa)
pauna|kYana

Da.naIlaaxaI fu k na nae q ga ( Amae i rka )
iksaI ]k oahr ke iknaare ]k bahuta zanaa
ja>gala Yaa_ qsake ]k baDe[ paeD[ ke tanae mae>
]k maada qllaU rhtaI YaI_
qsae oaaer - h>gaamaa ibalkula pasa>d na Yaa_
YaaeD[e hI idnaae> sae qsa paeD[ mae> dUsarI bahuta
icaiD[yaae> nae zaaE>salae banaanae oauW kr idyae_ qsa paeD[ par Aanae
vaalaI icaiD[yaae> kI sa>Syaa }tanaI ba$[ gayaI YaI ik raej[a oaama
kae JagaDe[ haenae lagae_ Kyaae>ik jyaae> hI kae}| zaaE>salaa SaalaI
deSataI> taae baahr sae Aanae vaalaI icaiD[yaa> qsa par kbj[aa kr
laetaI> AaEr oaama kae zaaE>salae ke AsalaI maailak Aakr qnake
saaYa JagaD[tae_ ]esaI za@naayae> Aba }tanaI ba$[ caukI YaI> ik
sabakae Apanae - Apanae zaaE>salaae> kI rxaa krnae kI icantaa
lagaI rhtaI YaI_ kBaI kae}| icaiD[yaa danae $U>$[nae BaI nahI>
jaataI YaI_
raej[a ke h>gaamae sae ta>ga Aakr maada qllaU ]k dUsara zar
$UM$[nae vaha> sae inakla paD[I_ qsae ]k skUla ke paasa ]k paeD[

gagana laaek kI maI#I baatae>
mauJae saunaanae AataI> vae
raej[a hI imalanae AataI> vae_
taUnae mauJakae Baeja idyaa Yaa
snaeh ka jaae Anaupama qpahar
iJalaimala krtae Aa>gana baigayaa
svaiNa|ma lagataa yah sa>saar
maE> BaI yae ikrNaae> kI laiD[yaa>
idoaa - idoaa mae> baa>ZaU>gaI Aba
dIiptamaana hae saarI ZartaI
laxya yahI maE> saaZaU>gaI Aba

AcCa lagaa _ tanae mae> ]k SaaeSala deSakr vahI> rhnae lagaI_
qsae nayaa maahaEla bahuta AcCa laganae lagaa Yaa_ Aba qsae
AcCI naI>d BaI Aanae lagaI YaI_ skUla ke baccaae> kae raej[a
baahr Saelatae deSakr qsae bahuta SauoaI haetaI YaI_ laeikna
kudrta ke inayamaae> kae kaEna naKkar saktaa hE? qsae ]k idna
pataa calaa ik vah maaM bananae vaalaI hE_ idna va idna vajana
30
ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
ba$[taa gayaa AaEr vah SaaeSala ZaIre - ZaIre Cae@a paD[nae
lagaa_ qsae Apanae sagae - sa>banZaae> kI bahuta yaad Aanae
lagaI_
vah ifr qsaI pauranae ja>gala kI Aaer dUsare SaaeSala kI
Saaeja mae> inaklaI_ vahaM jaa kr vah caaE>k gayaI_ paUra
ja>gala k@ cauka Yaa AaEr vahaM par nayaI - nayaI }maartae>
SaD[I kI jaa rhI
YaI>_ Apanae saaYaI - sa>mbanZaI kha> calae gayae kuC Ataa pataa nahI>_ qsae bahuta duSa huAa_ saaecaa }nsaanaae> kae hma
paixayaae> ke zarae> kae qjaaD[kr Kyaa imalataa hE? Kyaa

laae k laaja
sau r e o acandR oau K la ‘oard Aalaae k ’
(naavae | )
baabaU jaI bahuta baImaar hE>_ qnhae>nae baaelanaa ba>d kr idyaa
hE_ “ Ammaa ! baabaU jaI nae baaelanaa ba>d kr idyaa hE_ BaEyaa
kae Baejakr DaK@r kae baulavaaAae”, raZaa nae kha_ taumhara
BaEyaa ga>gaajala laenae gayaa hE_ maaM nae qTar idyaa_ AaEr
ivacaar magna hae gayaI_ raZaa sae rha nahI> gayaa qsanae j[aaer
dekr kha , “ Ammaa BaaBaI kae Baejakr DaK@r kae
baulavaa laae_”

]esae hI samaya baItanae lagaa_ maada qllaU ke taIna baccae huyae
AaEr vae paaMcaae> hMsaI - SauoaI qsa paeD[ mae> rhnae lagae_

hasya vya> g ya:-hasya vya> g ya:devaendR kumaar imaOR (Baarta)
BaR P @taa

“maE>nae taumharI BaaBaI kae maindr mae> duAa maa>ganae ke ilayae
Baeja idyaa hE_”
Are! Ammaa ! yah taumanae Kyaa ikyaa_ BaaBaI kae jae# kI
laU mae> maindr Baeja idyaa_ paujaarI maindr mae> taalaa lagaakr
Apanae zar par saae rhe hae>gae_ ifr maaM nae bae@I kI Aaer ]k
xaNa deSakr Apanaa mauMh maaeD[ ilayaa_ raZaa nae kha, “
Ammaa ! baabaU jaI kae duAa kI nahI> dvaa kI jaWRrta hE_
BaaBaI kae khI> laU laga gayaI AaEr vaae baImaar hae ga}| taba
Kyaa haegaa?”

jaba sae vae BaRP@taa
kae Apanae Aacaar
mae> laayae hE>
kae#I vaalae sae#
khlaayae hE>_

naetaajaI ka paoau paRema

“ bae@I ! }laaja ke ila] na taae taumhare BaEyaa ke paasa paEsae
hE> AaEr na hI maere paasa_ laaega yah na khe> ik hmanae taumhare
baabaU jaI ke ila] kuC nahI> ikyaa _ hma garIbaI sae taae
laD[ saktae hE> , parntau Zaaima|k laaeklaaja ke idSaavae kae
naja[r Andaj[a nahI> kr saktae_”

]k naetaa oaKla sae
laga rhe Yae AiBanaetaa
paoau mahtva kae samaJaa rhe Yae
paoauAae> sae paRema krnaa isaSalaa rhe Yae
naama Yaa parmaanand
gaZae ke isar par haYa fertae
lae rhe parma Aanand
vae baaelae - gaZae maere pau<aae> ke samaana hE>
hmanae kha - }samae> Kyaa oak hE
Aapa lagatae BaI gaZae ke baapa hE>
ikntau Aapanae gaZae kae hI Kyaae>
bakre kae bae@a Kyaae> nahI> kha hE
vae baaelae- gaZae kae bae@a maana oaabaasaI paayae>gae
bakre kae taae hma
iDnar mae> cabaa jaayae>gae _

Acaanak raZaa ke ipataa kI ZaD[knae> band hae gayaI>_ laaega
}Zar - qZar deSanae lagae_ raZaa nae baabaU jaI ke saInae kae
daenaae> haYaae> sae saata baar dbaayaa AaEr baabaU jaI ke isar par
mauSa rSakr raenae lagaI_ yah deSakr laaega Aapasa mae>
kanaafUsaI krnae lagae AaEr baaelae deSaae raZaa kae Kyaa hae
gayaa jaae Apanae baapa ke mauSa sae mauSa lagaayae fU>k rhI hE_

31
hasya - vya> g ya

AaZauinak yauga ka pa>ca ta><a
paR a e . Aae m a ku m aar Aaya| ( Baarta)
maE> k}| idnaae> sae saaeca rha Yaa ik pa>cata><a jaEsaI kalajayaI
rcanaa kI AaZauinak yauga mae>, vata|maana sa>dBa| mae> BaI kuC na
kuC paRasa>igaktaa haenaI hI caaihyae_ ivacaar Yaa ik kae}|
AiZakarI ivaVana imalae AaEr }sa ivaPaya mae> cacaa| kW>_
}cCa mae> dma hae taae qsake AnauWpa saflataa BaI Avaoya
imalataI hE_ taae ]k idna mauJae Apanae ]k ]esae ima<a Acaanak
imala gayae jaae hmasae pairicata taae AcCI tarh Yae par k}|
barsaae> sae imalae nahI> Yae_ Ajaba sa>yaaega Yaa ik naama Yaa
qnaka laxmaI ka>ta oamaa|_
vae sa>skta gaRnYaae> ke AcCe jaanakar hE>_ ivaoaePakr naIitapark rcanaaAae> ke taae ivaoaePaX hE> jaEsae ‘ oau+naIita’ ivadur
naIita’ ‘ caaNaKya naIita ’ ‘ ihtaaepadeoa’ - ‘ pa>cata><a ’ Aaid_
‘ pa>cata><a ’ par taae za>@ae> ivacaar vyaKta kr saktae hE>_ gata
idnaae> jaba mauJasae imalae taae ]k na}| patae kI baata BaI bataa}|_
baaelae deSaae laaek mae> paRisa& hE ik ‘ pa>cata><a’ ke rcaiyataa
ivaPNauoamaa| Yae AaEr maE> ( maere ima<a) laxmaI ka>ta AaEr ‘
ivaPNauoamaa|’ payyaa|yavaacaI hE> _ Ata: yaid ivaPNau oamaa| ‘ pa>ca
ta><a’ ke rcaiyataa Yae taae mauJae BaI ‘ pa>cata><a ’ kI paUrI
jaanakarI haenaI caaihyae_ Kyaae>ik samaanaaYaI| oabdae> ke
ihsaaba sae hma daenaae> - ivaPNauoamaa| laxmaIka>ta oamaa|- naama
raioa hE>_ taae naama kI laaja taae rSanaI hI haegaI_
vae bataanae lagae ik ‘ deSaae’ maZyayauga mae> iknhI> Amar
oaiKta rajaa ke taIna ibagaDE[la rajakumaarae> kae rastae par
laanae ke ila] 80 vaPaI|ya ivaPNau oamaa| nae ijammaa ilayaa Yaa
ik vae maa<a C: mahInaae> mae> rajapau<aae> kae ]kdma laayak AaEr
rajanaIita mae> paar>gata kr de>gae_ vae pau<a Yae bahuoaiKta ,
qgaRoaiKta AaEr AnantaoaiKta_ maere ima<a khnae lagae ik maE>nae
na kevala ‘ pa>cata><a’ kae pa$[a hE bailk qsakI hI taja| par
]k bahuta hI sarla AaEr vyavahairk ‘ pa>cata><a ‘
AaZauinak yauga ke rajakumaarae> ke ila] banaayaa BaI hE_
paRacaIna kala mae> caU>ik rajata><a Yaa }sailayae rajakumaar
rajazaranaae> mae> hI haetae Yae_ par Aajakla taae sava|<a paRjaata><a
kI ZaUma AaEr gaUMja hE_ Ata: hr galaI maaehllae mae> , nauKkD[
caaErahe par rajakumaar hI rajakumaar SaDe[, zaUmatae ,
ma@rgaotaI krtae imalatae hE>_
ivaPNauoamaa| ka davaa Yaa ik vae kevala C: mahInaae> mae>
rajakumaarae> kae baui&maana ]va> kuoala rajanaIitaX banaa de>gae_
qnhae>nae kha ik maE> ivaPNau oamaa| ka maukaibalaa taae nahI> kr
saktaa par ivanamaRtaa paUva|k ivaovaasa idlaataa hU> ik maere

ihndI caetanaa jaulaa}| 2008
vata|maana yauga ke pa>cata><a ke ]k - 2 isa&anta kae ]k - 2
mahInae mae> paUrI tarh saISaa jaa saktaa hE , yaU> kula jamaa
paaMca mahInaae> mae> hI baui&maana - banaa jaa saktaa hE_
rajanaIita ke gaur saISae jaa saktae hE>_ kuC saaeca samaJakr
hI calanaa haegaa, Kyaae>ik rajata><a mae> rajya ]k rajaa sae
CInaa yaa hiYayaayaa , yaa jaItaa jaataa Yaa_ Aajakla
caunaava , caunaavaI jaaeD[ - taaeD[ , maZyaavaiZa caunaava yaa
qpacaunaavaaid mae> itakD[ma laD[akr rajya yaa saTaa hiYayaayaI
jaataI hE _ taae qnhae>nae Apanae paRjaata><aIya ‘ pa>cata><a ‘ par yaUM
paRkaoa Dalaa_
qnhae>nae spaP@ ikyaa ‘ ta><a’ maanae vyavasYaa yaa kae}| isas@ma
yaa paRNaalaI _ par vae ta><a ka AYa| krtae hE> isa&anta , nauKTaa
, saU<a _ taae qnake pa>cata><a mae> paaMca isa&anta , nauKtae , saU<aae>
ka samaavaeoa hE_ maulaaihjaa frmaa}yae!
1. caapalaUsaI- paRYama saU<a hE caapalaUsaI_ }sake ila] icaknaI
caupaD[I , lacCedar AaEr AitaoyaaeiKta paUNa| BaaPaa kI
Aavaoyaktaa hE_ jaanakarae> ke baIca rhkr AaEr jyaada
AByaasa BaI krnaa paD[taa hE_ ijatanaa gauD[ Dalaaegae , qtanaa
hI maaZauya| BaI imalaegaa_
2. Avasar vaaidtaa - yah dUsara saU<a hE _ hvaa ka wSa deSaae
, qgatae huyae saUrja kae pahcaananaa saISaae_ haYaae> ke q#nae
igarnae ka gaiNata Zyaana sae samaJaae_ samaya kI BaaPaa saunaae ,
AYa| samaJaae, , baeD[a paar hE_ yah nausSaa BaI rajanaIita mae>
taur>ta Asar idSaataa hE caahe Aamacaunaava hae caahe maZyaavaiZa
caahe qpacaunaava caahe sadna ke BaItar iksaI kae samaYa|na denae
na denae ka maamalaa hae _ ga>gaa gayae ga>gaarama AaEr jamanaa
gayae jamanaadasa, }saI saU<a par AaZaairta khavata hE_
3. YaalaI mae> Cedvaad - ihndI mae> ]k khavata hE ik ijasa
YaalaI mae> Saanaa qsaI mae> Ce>d krnaa_ ima<a nae kha ik oaayad
naEitakvaadI }sakae AvagauNa krar detae hae> par rajanaIita mae>
yah nausSaa baD[a hI karagar saaibata huAa hE_ Saasakr
AaZauinak yauga kI rajanaIita mae> taae }sa saU<a ka kae}| javaaba
nahI>_ samaya kae deSatae huyae ijasa YaalaI mae> Saayaa hE qsamae>
]k Ce>d BaI kr saktae hae , dae yaa taIna BaI AaEr
Aavaoyaktaa hae taae paUrI YaalaI kae hI Cedae> vaalaI ClanaI
BaI banaa saktae hae_ yah kama ijatanaI baeoamaI| AaEr naugarepana
sae kraegae qtanaI hI jyaada kamayaabaI imalaegaI_
4. saI$[I taaeD[vaad- }sakae ‘ saI$[I h@avavaad yaa saI$[I

32
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008
July hindi chetna_2008

Contenu connexe

Tendances

Sahyadri mitra-2013-intro
Sahyadri mitra-2013-introSahyadri mitra-2013-intro
Sahyadri mitra-2013-intro
Mumbai Hiker
 
Expectation From Our Leaders (Marathi)
Expectation From Our Leaders (Marathi)Expectation From Our Leaders (Marathi)
Expectation From Our Leaders (Marathi)
Santosh Takale
 
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh TakaleNational Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
Santosh Takale
 
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
danishtimes
 
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh TakaleScience Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
Santosh Takale
 
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in MarathiDooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
Santosh Takale
 
27 dec. 1 jan.2012
27 dec. 1 jan.201227 dec. 1 jan.2012
27 dec. 1 jan.2012
danishtimes
 
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news 6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
danishtimes
 
chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
 chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013  chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
Danish Khan
 
Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
Article for Science Exhibition Dec 2017 at GadhinglajArticle for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
Santosh Takale
 
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
Santosh Takale
 
danishtimes 19 april to 25 april 2013
danishtimes 19 april to 25 april 2013danishtimes 19 april to 25 april 2013
danishtimes 19 april to 25 april 2013
Danish Khan
 
Seed treatment in Marathi
Seed treatment in MarathiSeed treatment in Marathi
Seed treatment in Marathi
vigyanashram
 
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
Quran Juz (Para)
 
Medical astrology
Medical astrology Medical astrology
Medical astrology
spandane
 

Tendances (19)

Sahyadri mitra-2013-intro
Sahyadri mitra-2013-introSahyadri mitra-2013-intro
Sahyadri mitra-2013-intro
 
Expectation From Our Leaders (Marathi)
Expectation From Our Leaders (Marathi)Expectation From Our Leaders (Marathi)
Expectation From Our Leaders (Marathi)
 
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh TakaleNational Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
National Science Day 2014 Article in Hindi by Santosh Takale
 
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news13 sep. to 19 sep Chaukanna news
13 sep. to 19 sep Chaukanna news
 
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh TakaleScience Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
Science Day 2014 Article in Marathi by Santosh Takale
 
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in MarathiDooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
Dooms Day 2012- Myths & Facts by Santosh Takale in Marathi
 
27 dec. 1 jan.2012
27 dec. 1 jan.201227 dec. 1 jan.2012
27 dec. 1 jan.2012
 
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news 6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
6 sep. to 12 sep 13 sep. to 19 sep Chaukanna news
 
chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
 chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013  chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
chaukanna news Backup_of_16 Aug to 22 Aug 2013
 
Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
Article for Science Exhibition Dec 2017 at GadhinglajArticle for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
Article for Science Exhibition Dec 2017 at Gadhinglaj
 
Lesson10
Lesson10Lesson10
Lesson10
 
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
Article for Dainik Pudhari - Kolhapur (Jan 2017)
 
danishtimes 19 april to 25 april 2013
danishtimes 19 april to 25 april 2013danishtimes 19 april to 25 april 2013
danishtimes 19 april to 25 april 2013
 
Seed treatment in Marathi
Seed treatment in MarathiSeed treatment in Marathi
Seed treatment in Marathi
 
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
Quran Surah 26 ﴾الشعراء﴿ Ash-Shu'ara (अश-शुआरा) Hindi Translation (हिंदी अनुव...
 
Medical astrology
Medical astrology Medical astrology
Medical astrology
 
Rakhma prakash saindane
Rakhma prakash saindaneRakhma prakash saindane
Rakhma prakash saindane
 
Helth concept hindi
Helth concept hindiHelth concept hindi
Helth concept hindi
 
Helth concept hindi
Helth concept hindiHelth concept hindi
Helth concept hindi
 

En vedette

Hindi chetna oct
Hindi chetna octHindi chetna oct
Hindi chetna oct
Pankaj Subeer
 
April june 2012
April june 2012April june 2012
April june 2012
Pankaj Subeer
 
Jan march 2012
Jan march 2012Jan march 2012
Jan march 2012
Pankaj Subeer
 
Hindi chetna july
Hindi chetna julyHindi chetna july
Hindi chetna july
Pankaj Subeer
 
Oct dec 2011
Oct dec 2011Oct dec 2011
Oct dec 2011
Pankaj Subeer
 
July sep 2013
July sep 2013July sep 2013
July sep 2013
Pankaj Subeer
 
hindi chetna janua
hindi chetna januahindi chetna janua
hindi chetna janua
Pankaj Subeer
 
Oct dec 2013
Oct dec 2013Oct dec 2013
Oct dec 2013
Pankaj Subeer
 
July sep 2012
July sep 2012July sep 2012
July sep 2012
Pankaj Subeer
 
January hindi chetna_online_2009
January hindi chetna_online_2009January hindi chetna_online_2009
January hindi chetna_online_2009
Pankaj Subeer
 
July sep 2011
July sep 2011July sep 2011
July sep 2011
Pankaj Subeer
 
April june 2010
April june 2010April june 2010
April june 2010
Pankaj Subeer
 
April june 2011
April june 2011April june 2011
April june 2011
Pankaj Subeer
 
Hindi chetna jan march 2011
Hindi chetna jan march 2011Hindi chetna jan march 2011
Hindi chetna jan march 2011
Pankaj Subeer
 
Colour hindi chetna july september 2014
Colour hindi chetna july september 2014Colour hindi chetna july september 2014
Colour hindi chetna july september 2014
Hindi Chetna
 
Jan mar 2013
Jan mar 2013Jan mar 2013
Jan mar 2013
Pankaj Subeer
 
Color hindi chetna january 2015
Color hindi chetna january 2015Color hindi chetna january 2015
Color hindi chetna january 2015
Hindi Chetna
 
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
Hindi Chetna
 
Color hindi chetna april 2014
Color hindi chetna april 2014Color hindi chetna april 2014
Color hindi chetna april 2014
Hindi Chetna
 
Color hindi chetna april june 2015
Color hindi chetna april june 2015Color hindi chetna april june 2015
Color hindi chetna april june 2015
Hindi Chetna
 

En vedette (20)

Hindi chetna oct
Hindi chetna octHindi chetna oct
Hindi chetna oct
 
April june 2012
April june 2012April june 2012
April june 2012
 
Jan march 2012
Jan march 2012Jan march 2012
Jan march 2012
 
Hindi chetna july
Hindi chetna julyHindi chetna july
Hindi chetna july
 
Oct dec 2011
Oct dec 2011Oct dec 2011
Oct dec 2011
 
July sep 2013
July sep 2013July sep 2013
July sep 2013
 
hindi chetna janua
hindi chetna januahindi chetna janua
hindi chetna janua
 
Oct dec 2013
Oct dec 2013Oct dec 2013
Oct dec 2013
 
July sep 2012
July sep 2012July sep 2012
July sep 2012
 
January hindi chetna_online_2009
January hindi chetna_online_2009January hindi chetna_online_2009
January hindi chetna_online_2009
 
July sep 2011
July sep 2011July sep 2011
July sep 2011
 
April june 2010
April june 2010April june 2010
April june 2010
 
April june 2011
April june 2011April june 2011
April june 2011
 
Hindi chetna jan march 2011
Hindi chetna jan march 2011Hindi chetna jan march 2011
Hindi chetna jan march 2011
 
Colour hindi chetna july september 2014
Colour hindi chetna july september 2014Colour hindi chetna july september 2014
Colour hindi chetna july september 2014
 
Jan mar 2013
Jan mar 2013Jan mar 2013
Jan mar 2013
 
Color hindi chetna january 2015
Color hindi chetna january 2015Color hindi chetna january 2015
Color hindi chetna january 2015
 
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
HINDI CHETNA "KATHA AALOCHNA VISHESHANK" OCT-DEC 2014
 
Color hindi chetna april 2014
Color hindi chetna april 2014Color hindi chetna april 2014
Color hindi chetna april 2014
 
Color hindi chetna april june 2015
Color hindi chetna april june 2015Color hindi chetna april june 2015
Color hindi chetna april june 2015
 

Plus de Pankaj Subeer

Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DINSamavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
Pankaj Subeer
 
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer
 
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer
 
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeerJanab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
Pankaj Subeer
 
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahani
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahaniHans apradh visheshank pankaj subeer kahani
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahani
Pankaj Subeer
 
Prayag path akaal me utsav
Prayag path akaal me utsavPrayag path akaal me utsav
Prayag path akaal me utsav
Pankaj Subeer
 
Dhakeekbhomeg pryag path
Dhakeekbhomeg pryag pathDhakeekbhomeg pryag path
Dhakeekbhomeg pryag path
Pankaj Subeer
 
Shivna sahityiki july september 2016
Shivna sahityiki july september 2016Shivna sahityiki july september 2016
Shivna sahityiki july september 2016
Pankaj Subeer
 
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji articlePustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
Pankaj Subeer
 
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
Pankaj Subeer
 
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava VarshikiAurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
Pankaj Subeer
 
Yatra sansmaran london
Yatra sansmaran londonYatra sansmaran london
Yatra sansmaran london
Pankaj Subeer
 
Hindi chetna jan_2010
Hindi chetna jan_2010Hindi chetna jan_2010
Hindi chetna jan_2010
Pankaj Subeer
 
Hindi chetna jan_2011
Hindi chetna jan_2011Hindi chetna jan_2011
Hindi chetna jan_2011
Pankaj Subeer
 
April june 2013
April june 2013April june 2013
April june 2013
Pankaj Subeer
 

Plus de Pankaj Subeer (15)

Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DINSamavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
Samavartan SAMKAAL KATHAKAAL PANKAJ SUBEER KAHANI AASHADH KA FIR WAHI EK DIN
 
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
 
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
 
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeerJanab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
Janab saleem langde aur shrimati shila devi ki jawani story pankaj subeer
 
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahani
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahaniHans apradh visheshank pankaj subeer kahani
Hans apradh visheshank pankaj subeer kahani
 
Prayag path akaal me utsav
Prayag path akaal me utsavPrayag path akaal me utsav
Prayag path akaal me utsav
 
Dhakeekbhomeg pryag path
Dhakeekbhomeg pryag pathDhakeekbhomeg pryag path
Dhakeekbhomeg pryag path
 
Shivna sahityiki july september 2016
Shivna sahityiki july september 2016Shivna sahityiki july september 2016
Shivna sahityiki july september 2016
 
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji articlePustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
Pustak varta jan feb 2016 vijay sharma ji article
 
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
Chaupde ki chudelen story pankaj subeer1
 
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava VarshikiAurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
Aurton Ki Duniya, Pankaj Subeer Kahani in Dainik Jagran Punanrnava Varshiki
 
Yatra sansmaran london
Yatra sansmaran londonYatra sansmaran london
Yatra sansmaran london
 
Hindi chetna jan_2010
Hindi chetna jan_2010Hindi chetna jan_2010
Hindi chetna jan_2010
 
Hindi chetna jan_2011
Hindi chetna jan_2011Hindi chetna jan_2011
Hindi chetna jan_2011
 
April june 2013
April june 2013April june 2013
April june 2013
 

Dernier

Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
GilbertoPintoBelo1
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
team882406
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docxLKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
MasagusMadeAgungAlPa
 
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
ssuser787edf
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
BudiSupriyanto13
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
thanhluan21
 

Dernier (7)

Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptxPolitika governo hodi redus numero desemprego.pptx
Politika governo hodi redus numero desemprego.pptx
 
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسيةالمحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
المحتوي المفتوح برنامج تدريبي عن كيفية تقديم المقررات الدراسية
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docxLKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
LKPD PAI PPG PAI DALJAB 2024 UIN SYARIF HIDAYATULLAH.docx
 
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
15 July 2024 PS 15 July 2024 PS 15 July 2024 PS
 
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeriJADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
JADWAL 2024-2025 GANJIL para guru SMP negeri
 
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ..."DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
"DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN SỚM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ...
 

July hindi chetna_2008

 • 3. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 4 ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 sYaayaI stamBa 2 3 4 10 36 Aama><aNa, mauSapaP# sa>paadkIya paataI saByataa sa>skita ica<a kavya-kaya|oaalaa saaihityak samaacaar saByataa sa>skita 11 Da. saureoacandR oauKla 12 12 14 15 khainayaaM 15 19 16 20 20 23 28 31 32 baItaa samaya laaE@ kr nahI> Aataa Aaoaa Baai@yaa oahr ba>d - inaoaa Baa>esalae drAsala- devaa>oau paala janma idvasa - qPaa deva naadanaI- naIrja naE YaanaI badlaava - Da. naIlaaxaI fu k na laaek laaja- Da. saureoacandR oauKla Aalae S a 24 svaga| yahI> hE Da. Aae. paI. iVveadI vya>gya 32 33 hasya-vya> g ya devaendR kumaar imaOR AaZau i nak yau g a ka pa> c ata> < a paRae.Aaema kumaar, Aaya| pa<a:Da. kmala ikoaaer gaaeyanaka Da. janak Sannaa }indra vamaa| Bagavata oarna ORIvaastava gajaeoa ZaarIvaala Da. maZaupa paa>De kivataa]M 28 devaendR isa>h 29 kivataa]M 16 17 17 18 18 21 21 21 22 22 23 25 26 27 27 oahId maa> kI firyaad Da. sauZaa Aaema $I>gara Sau d a ke Aa> s aU maheoa candR gaupta maae r Kyaae > naacataa hE ga[ j [ a la sa> o aae Z ana (paTae ) Da. gaaEtama sacadeva 3 Cae @ I kivataa]> }laapaRsaad bau $ [ a rhI sma i tayaa> rmaeoa oaaEnak maa> baae l aI paRaNa oamaa| maZau r maZau r svar Bagavata oarna ORIvastava g[ a j[ a la de v amaiNa ga[ j [ a la caaMd oauKlaa Kyaae > Cae D [ a de o a raja maheovarI ga[ j [ a la iVjaendR iVja naarI samaanataa Aimata kumaar isa>h cae h re par cae h ra ikrna isa>h sa> d e o a Bagavaanadasa laahaE@I saaZa kinaka saKsaenaa ga[ j a[ l a kiva kulava>ta isa>h saca AnauraZaa ca>dr g[ a j[ a la maheoa nanda mae r e naanaa rahula qpaaZyaaya A> t a ijaXasaa ka Da. maZaupa paaNDe 1 31 42 Saamaae o aI kI Aavaaja[ sauSavaPa| k>var ‘tanaha’ snae i hla ikrNa oaioa paaZaa AiBamanyau ivajayaI hae g aa AiBanava oauKlaa saaihityak samaacaar 46 42 40 41 44 49 50 52 kaEna kui@la SalakamaI ka laaekapa|Na qTarI Amaeirka kavya sa>gaRh ka laaekapa|Na ]kla iva^alaya samaaraeh, maskta hasya kiva sammaelana yaela ivaovaiva^alaya mae> yaU@`@a Aais@na ka BaaPaNa qPaa rajae kI khainayaae> kI paustak ka laaekapa|Na BaartaIya kaEisalaavaasa mae> kiva sammaelana saaihityak cacaa| 35 38 34 wbaa}| A ata kI samaIxaa sa>taaePa kumaar Sare pau s tak samaIxaa mau £ I Bar ZaU p a ORI naaYa iVvaedI paa#k paR i tai+yaa qBartae laeSak... 17 Kyaa Saae y aa Kyaa paayaa maaZaurI maaYaur oaaek samaacaar kIita| caaEZarI ka inaZana gaaeiba>d baedI ka inaZana (pau s takae > va ica<aae > ka sa> k lana) caetanaa sahayak ma>Dla DEnaI kabala - kEnaeDa Da. fukna Amaeirka u rmaeoa oaaEnak - Amaeirk A>kur @KsaalaI - kEnaeDa
 • 4. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI cae t anaa vaPa| 2008 sa> r xak ]va> paR m au S a sa> p aadk ORI oyaama i<apaa#I sah sa> p aadk Daýinama|laa Aadeoa ( kEnaeDa) Daý sauZaa Aaema $I>gara (Amaeirka) sa> p aadkIya ma> D la AiBanava oauKla (Amaeirka) gajaendR saaela>kI ( Baarta) Akelaa hU> jaanaa hE bahuta dUr deSataa hU> pala@kr , oaayad saaYa kae}| maera de na imalae kae}| taae na sahI ihmmata maE> na haW>gaa deSanaa ]k idna , ma>ijala maE> ApanaI paa laUMgaa_ Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara paR b a> Z a sa> p aadk Da. hrIoacandR oamaa| ( kEnaeDa) Aama><aNa: Da. Aaema $I>gara ( Amaeirka) maaga| doa| k ma> D la Da. paRBaakr ORaei<aya ( Baarta) saraeja saaenaI ( kEnaeDa) snaeh isa>hvaI ( kEnaeDa) raja maheovarI ( kEnaeDa) qidta itavaarI ( Baarta) Da. kmala ikoaaer gaaeya>ka ( Baarta) Anaupamaa isa>h ( kEnaeDa) ivanaaed candR paaNDeya ( Baarta) devaendR isa>h (Amaeirka) AnauraZaa ca>dr ( Amaeirka) Da. kPNa kumaar ( yaU.ke.) paR m au S a: ivade o a Ainala oamaa| ( Yaa}laE>D) QPaa rajae saKsaenaa( yaU. ke.) saureoacandR oauKlaa ( naavae|) yaasamaIna i<apaa#I ( fRaMsa ) rajaeoa Dagaa ( Aaemaana) Ariva>d naralae “ihndI caetanaa" saBaI laeSakae> ka svaagata krtaI hE ik Aapa ApanaI rcanaayae> paRkaoana hetau hmae> Baejae>_ sampaadkIya maNDla kI }cCa hE ik "caetanaa" saaihtya kI ]k paUNa| Wpa sae sa>tauilata pai<aka hae, AYaa|ta` saaihtya ke saBaI paxaae> ka sa>taulana_ ]k saaihtyak pai<aka mae> AalaeSa, kivataa AaEr khainayaae> ka qicata sa>taulana haenaa Aavaoyak hE, taaik hr vaga| ke paa#k pa$[nae ka Aanand paRapta kr sake>_ }saIila] hma saBaI laeSakae> kae Aamain<ata krtae hE> ik hmae> ApanaI maaEilak rcanaa] rcanaa]M k hI Baejae>_ Agalae AMk ke ila] ApanaI rcanaa]M oaIzaRaitaoaIzaR Baeja de>_ Agar sa>Bava hae taae Apanaa ica<a BaI saaYa Avaoya Baejae>_ rcanaa]M Baejatae huyae inamnailaiSata inayamaae> ka Zyaana Avaoya rSae_ > ivaoaePa inayama: 1 2 3 4 5 i hndI paR c aairNaI saBaa mahakiva paRaeý Aadeoa(sa>rxak) oyaama i<apaa#I (AZyaxa) Bagavata oarNa ORIvaastava(qpaaZyaxa) saurendR paa#k (ma><aI) Daâý candRoaeSar i<apaa#I (qpama><aI) ORImataI saureSaa i<apaa#I (kaePaaZyaxa) oaalaIna candR i<apaa#I (sadsya) sauriBa gaaevaZa|na (sadsya) 6 ihndI caetanaa, ApaREla, jaulaa}|, AK@Ubar, taYaa janavarI mae> paRkaioata haegaI_ paRkaioata rcanaaAae> mae> vyaKta ivacaarae> ka paUNa| qTardaiyatva laeSak par haegaa_ pai<aka mae> rajanaEitak taYaa ivavaadaspad ivaPayaae> par ilaiSata rcanaa]M paRkaioata nahI> kI jaayae>gaI_ rcanaa ke svaIkar va AsvaIkar krnae ka paUNa| AiZakar sa>paadk ma>Dla ka haegaa_ paRkaioata rcanaaAae> par kae}| paairORimak nahI> idyaa jaayaegaa_ pai<aka mae> paRkaioata saamagaRI laeSakae> ke inajaI ivacaar hE>_ sa>paadk taYaa paRkaoak ka qnasae sahmata haenaa Aavaoyak nahI> hE_ sa>pak|: Hindi Chetna 6 Larksmere Court, Markham, Ontario, L3R 3R1 Phone (905) 475 - 7165 Fax: (905) 475 - 8667 e-mail: hindichetna@yahoo.ca 2
 • 5. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 sa> p aadkIya Aapa saBaI lae S akae > kae pau n a: smarNa kranaa caahU > g aa ik cae t anaa ka Agalaa A> k sau p aR i sa& AaZau i nak lae S ak, saaihtyakar, qpanyaasakar, inaba> Z akar, khanaIkar Da.nare n dR kae h laI jaI kae samaipa| t a hE _ jaae BaI laae g a }samae > ApanaI rcanaayae > yaa qnakI ivaoae P a baata paR s tau t a krnaa caahe > oaIzaR t aa paU v a| k ApanaI rcanaa]M Bae j ae > _ sana2008 ihndI caetanaa ka vaPa| hE_ caetanaa ke hr A>k mae> nayaa inaSaar, nayaa qtsaah AaEr ]k na}| idoaa deSanae mae> AayaI_ nayae - nayae stamBaae> sae paa#kae> ke samaIpa pahu>canae ka Avasar imalaa_ Da. sauZaa $I>gara Vara paRema janamaejaya ka saaxaatkar taYaa Da. rama caaEZarI kI oyaama i<apaa#I BaUimaka sae Anaekae> laeSakae> AaEr paa#kae> e>kae ]k nayaI AnauBaUita imalaI_ sabasae mahtvapaUNa| baata jaae ihndI caetanaa ke ila] gaaErvamaya rhI vah Yaa , ‘ hasya kiva sammaelana ’ ijasanae knaaDa ke ihndI jagata mae> ]k nayaa }itahasa banaa idyaa_ 25 ApaREla , 2008 ihndI caetanaa ke ma>ca par caetanaa ke dsa vaPa| kI jayantaI ke sauAvasar par jaae hasya kiva sammaelana huAa vah icar smarNaIya rhegaa_ }sa kaya|+ma mae> Baarta sae Aayae taIna paRmauSa kiva gajaendR saaela>kI, Da. saunaIla jaaegaI taYaa Da. saureoa AvasYaI jaae ik (Atara|P@ILya ih>dI saimaita kI Aaer sae kEnaeDa kI zartaI par pahlaI baar Aayae_) }sake ilayae hma Antara|P@ILya ihndI saimaita ke bahuta AaBaarI hE> ijanhae>nae ihndI caetanaa ke ma>ca par ]esaa qccastarIya kiva sammaelana ka kaya|+ma sa>Bava kr idSaayaa_ lagaBaga 500 laaegaae> nae }sa kiva sammaelana ka paUra - paUra Aanand ilayaa_ sabaka yahI AagaRh Yaa ik Agalae vaPa| ke ila] ABaI sae hmaara naama ilaSa laae_ }na taInaae> kivayaae> nae ma>ca par jaae kaEtaUhla, AaEr hasyapaRd kivataaAae> va cau@klaae> kae paRstauta ikyaa ik saara hala man<a maugZa hae gayaa AaEr laaega samaaipta haenae tak ApanaI saI@ sae nahI> ihlae_ ihndI ke paRita jaae OR&a AaEr sammaana kI Baavanaa deSaI ga}| vah bahuta hI gava| kI baata hE_ }sasae ]k baata taae isa& hae ga}| ik ihndI ka BaivaPya knaaDa mae> qjjvala hE_ laaegaae> kae AcCI kivataa saunanae kI paRbala }cCa hE_ AYaa|ta maMJae huyae, AcCe hsaanae vaalae kiva caaihyae_ ihndI caetanaa ke paRyaasa sae pahlaI baar knaaDa kI saBaI ihndI sa>sYaaAae> nae ]k ma>ca par ]k<a haekr }sa kaya|+ma mae> Baaga ilayaa_ }sa kaya|+ma sae ]k baata taae Avaoya isa& hu}| ik yaid hma saBaI ihndI paRemaI ]ki<ata haekr ihndI ke paRsaar va paRcaar mae> laga jaayae> taae ihndI kI bahuta paRgaita hae saktaI hE_ ivaiBanna Saemaae> mae> ba>@e rhnae sae hma kBaI BaI Aagae nahI> ba$[ saktae _ maE> ihndI caetanaa ke paRita ilaSae gayae pa<aae> ke ilayae ivaoaePa Wpa sae AaBaarI hU> jaae hmae> naEitak paRaetsaahna dekr pai<aka kI paRgaita ke ila] ApanaI sadBaavanaa]M dekr hmaarI paI# Yapa Yapaanae mae> kae}| kmaI nahI> rSatae_ qnake oabd hmaare ilayae AmaUlya hE>_ 3
 • 6. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 paataI Anau B aU i ta AiBavyaiKta ihndI caetanaa sae maera paRYama paircaya ApaREla Ak> Vara hae rha hE_ jaEsae hI mauJae yah pai<aka imalaI , qtsauktaapaUva|k ivah>gama diP@ sae }sakI ivaPaya - saamagaRI ka Avalaaekna ikyaa _ }sakI ivaPaya ivaivaZataa kae deSakr mana AtyaaiZak paRsanna huAa ik ApanaI janma BaUima sae dUr ihndI BaaPaa ]va> }sake saaihtya kae jaIivata hI nahI> Aipatau na}| caetanaa paRdana krnae ka stautya paRyaasa ikyaa jaa rha hE_ caar - paaMca baE#kae> mae> qtsauktaapaUva|k lagaBaga saarI pai<aka pa$[ ga}|_ saBaI kivataa]M , sa>smarNa, saaxaatkar , baala saaihtya , hasya vya>gya hdyagaRahI va paRBaavaaetpaadk hE>_ hlaIma Aa}naa kI ‘ mahagaR>Ya ‘ va ‘ ivaova gaRh’ oaIPa|k Cae@I kivataa]M naavak ke taIr kI BaaMita deSanae mae> Cae@I parntau ga>BaIr zaava krnae vaalaI hE_ > samasaamaiyak ivaPaya par ilaiSata gajaendR saaela>kI jaI kI kivataa ‘ ramasaetau’ ramasaetau ke mahtva kae doaa|tae huyae Baarta sarkar kae saavaZaana krnae vaalaI BaavaaeTaejak kivataa hE_ “ramasaetau BaiKta BaavanaaAae> vaalaI pyaasa hE ,klpanaa nahI> }itahasa hE, }sae taaeD[naa sa>skita par paRhar hE_ Ata: }sa vaEiovak Zaraehr ka maana haenaa caaihyae, ramasaetau rxaa ka ivaZaana haenaa caaihyae_” Bagavata oarna ORIvaastava jaI ka ‘ navayauga’ gaIta ‘ sacamauca samaya kI maaMga hE, pauratana - navaIna kae ]k mae> zaD[ denae kI paRerNaa hE_ kusauma isanaha kI baaelaae ‘ Aihlyaa ’ kivataa baD[I hI mamaa|ntak hE_ paRtyaek naarI ke mana mae> q#nae vaalae maUk paRonaae> kI maUta| AiBavyaiKta hE_ OR&a , ivaovaasa ,tyaaga ,tapasyaa , paitaparayaNataa kI paRitamaUita| BaartaIya Abalaa ke jaIvana ka sa>Bavata: yahI satya hE_ naIrja kI ‘ dIvaarae> ke kana’ kivataa sarkarI ta><a par baD[a hI sa@Ik vya>gya hE_ SaakI vadI| vaalaa r}|saae> ke maElae damana sae iBaX haetae huyae BaI qnhe> CaeD[nae ka saahsa nahI> krtaa Kyaae>ik ‘ sabake taar saTaa - paRitaP#ana tak fElae hE>_’ r>gaae> AaEr paRema ke pava| haelaI par ilaSaI saBaI kivataa]M baD[I manaaeharI , yaYaaYa| ]va> haelaI ke ivaivaZa dPyaae> ka sajaIva ica<a paRstauta krtaI hE>_ paRae. Aaemakumaar Aaya| ka ‘ cacamacaa’ vya>gya laeSa camacaae> ke Bare - paUre pairvaar , ivaPaya kI vyaapaktaa ka baD[a raecak vaNa|na krnae vaalaa hE_ maE> camacaaigarI nahI> kr rhI hU>, saca kh rhI hU> ik laeSa kI sarsa , AanaupaRaisak BaaPaa ivaiBanna paRkar ke camacaae> kae saakar detaI hE_ rajanaita taae camacaae> ka qd`gama sYaana hE hI Aajakla yae saBaI Zaaima|k , saamaaijak, saa>skitak , oaEixak sa>sYaaAae> sae laekr kiva sammaelanaae> tak mae> BaI caaeSaI sa>Syaa mae> paayae jaatae hE>_ raZaa gauptaa ka ‘ duinayaa na}| banaayae>gae’ baalagaIta Aata>kvaaidyaae> kae maanavataa ka paa#pa$[anae ke ila] ‘ qgatae saUrja’ baccaae> ke sa>klpa kae doaa|tae huyae qnamae> navaIna Aaeja- qtsaah ka sa>caar krtaa hE_ khainayaae> ka star baD[a QMcaa hE_ saBaI khainayaaM AtyaaiZak paRerk, sa>vaednaapaUNa| ]va> hdyagaRahI hE>_ saumana kumaar za}| kI ‘ laaoa’ khanaI baD[I hI yaYaaYa|park hE_ ivadeoa kae sYaayaI inavaasa Apanaanae ke ilayae qicata Anauicata saaZana Apanaanae vaalae laaegaae> kae izanaaEnaI parntau saccaI tasvaIr }sa khanaI mae> deSaI jaa saktaI hE_ ‘ mar taae baecaarI qsaI idna ga}| YaI ijasa idna qsakI oaadI hu}| YaI_ laaoa kae kBaI na kBaI taae igarnaa hI Yaa_ Aaja vah igar ga}|_ ’ }sake saaYa hI ivadeoaae> mae> rh rhe baujaugaae|> ke daiyatvaae> taYaa qnakI raejamara| kI ij[andgaI kI Aantairk paID[a BaI mana mae> ]k @Isa CaeD[ jaataI hE_ ina:sandeh ‘ihndI caetanaa’ ]k qcca starIya saaihityak pai<aka hE_bahusa>skitamaya knaaDa deoa mae> }sa pai<aka ke maaZyama sae bahudeoaIya saaihtyakarae> kI rcanaaAae> ke bahur>ga ApanaI }ndRZanauPaI C@a ibaSartae hE> ]va> saaYa hI saaihtyakarae> kae ]k ma>ca par laanae taYaa paRvaasaI saaihtyakarae> kI sajanaatmak oaiKta inaSaarnae ka paRyaasa stautya hE_ }sa mahana kaya| ke ilayae ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaegaI baZaa}| ke paa<a hE>_ ‘ihndI caetanaa’ kI qTaraeTar paRgaita ke ila] oauBakamanaa]M_ Da. janak Sannaa ( kEnaeDa) 4
 • 7. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 3301 paamar DL a }va baila| g a@na , Aae n @e i ryaae Aaja ke tanaavagaRsta jaIvana mae> hasya kae ]k AcaUk icaiktsaa ke Wpa mae> Apanaayaa jaa rha hE_ lagataa hE ik qsa idna }na kivayaae> kI vaaNaI nae hmaare lambae samaya ke tanaava kae dUr kr idyaae ; hMsaI ke fvbaare ]va> Anavarta taalaI bajaanae sae haYaae> ke ]KyaUpaREoar - daenaae> nae hmaare tana - mana kae tanaavamauKta kr ]k na}| oaiKta - sfUita| paRdana kr dI_ gajaendR saaela>kI jaI nae vaIr rsamayaI kivataa ‘ ramasaetau ’ ke maaZyama sae Aaja ke jvalanta ivaPaya par saBaI ORaetaaAae> ke manaae> kae qVeilata kr idyaa _ qnakI AaejasvaI vaaNaI baD[I hI paRBaavaoaalaI va paRerk YaI_ taInaae> OReP# kivayaae> kI hasya - vya>gya - taIna Baavaae> kI i<avaeNaI mae> gahrI DubakI lagaa kr saBaI ihndI- paRemaI Aanaindta hae rhe Yae AaEr Aaja BaI vae xaNa raemaa>icata kr rhe hE> ; AivasmarNaIya hE>_ AadrNaIya i<apaa#I jaI , saureSaa jaI va samasta ‘ caetanaa ‘ pairvaar! 25 taa. kI saMZyaa sada hma laaegaae> ke ilayae smarNaIya sanZyaa rhegaI_ taInaa>e kivayaae> nae ijatanaa manaaer>jana ikyaa AaEr hMsaayaa, }tanaa oaayad bahuta samaya sae nahI> huAa Yaa va ijasakI hma sabakae bahuta Aavaoyaktaa YaI_ Aapa sabaka pairORma , Aayaaejana va svaagata paRoa>sanaIya hE_ Aaoaa hE Aapa, sabakae BaI yah AaBaasa saBaI nae idyaa haegaa ik ]esaa Aayaaejana @aer>@ae oahr mae> va ihndI paReimayaae> ke ilayae bahuta idnaae> baad deSanae mae> Aayaa hE_ @aer>@ae mae> }sa qcca starIya hasyakiva sammaelana kI AaoaataIta saflataa ke ila] ‘ ihndI caetanaa’ ke sa>paadk ORI oyaama i<apaa#I jaI taYaa qnake sahyaaeigayaae> kae haid|k baZaa}|_ ina:sa>deh qnaka yah paRyaasa sarahnaIya hE_ hmae> ivaovaasa hE ik BaivaPya mae> }sa paRkar ke saaihityak samaayaaejanaae> sae vah Baarta kI ZartaI sae saudUr basae ihndI paReimayaae> kI saaihityak xauZaa kae oaa>ta kr ihndI BaaPaa ke paRcaar - paRsaar mae> satata paRyatnaoaIla rhe>gae_ oau B a kamanaaAae > saihta- Da.janak Sannaa Aapa saba Anaekae> baZaa}| va paRoa>saa ke paa<a hE> AaEr hma sabake sahyaaega par Aapa sada Baraesaa kr saktae hE> , yah hmaara ivaovaasa hE_ Aapa sabake ila] Anaek oauBakamanaaAae> ke saaYa:}indra vamaa| mahendR vamaa| hasya kiva sammae l ana- pa<a AivasmarNaIya Aayaae j ana 25 ApaREla ka idna @aer>@ae ke ihndI paReimayaae> ke ila] AivasmarNaIya idna rhegaa _ jaba qnhe> Bavya hasya rsa kivasammaelana mae> Baarta ke raP@ILya Antara|P@ILya Syaaita paRapta taIna kivayaae> kI rsaisaKta kivataaAae> ka rsaasvaadna krnae ka saaEBaagya paRapta huAa_ }na taIna kivayaae> kI hasya - vya>gya ]va> AaejapaUNa| vaaNaI nae ORaetaaAae> kae ma><amaugZa kr ilayaa; iksaI kae samaya ka Baasa nahI> Yaa; kavya rsa kI }sa i<avaeNaI mae> saBaI gaaetae lagaa kr ktaktya hae rhe Yae_ klama kI taak[ta talavaar sae AiZak haetaI hE_ }na vyaiKtayaae> nae ApanaI hasya vya>gyaatmak taYaa AaejaBarI kivataaAa>e sae }sa qiKta kae paUNa| cairtaaYa| kr idyaa _ rajanaIita , samaaja , Zama|, pairvaar, - kae}| ]esaa jvala>ta ivaPaya nahI> Yaa jaae }nake maZaur k>N# sae ACutaa rha hae AaEr ifr hasya Vara }na kivataaAae> mae> ]k krara vya>gya vya>injata haetaa Yaa ijasa karNa yae kivataa]M mama| kae Baedtae huyae hdya par ]k Aima@ Capa CaeD[nae vaalaI YaI>_ hasya vya>gyaatmak kivataaAae> mae> jaIvana ka saar Yaa, satya Yaa yaYaaYa| Yaa, maI#I cau@kI YaI AaEr YaI AtyaaiZak raecaktaa_ i<apaa#I jaI, “ihndI caetanaa ” ka ApaERla ka ‘haelaI ivaoaePaaMk AMk ’ paRapta huAa_ deSakr Atyanta paRsannataa hu}|_ r>ga ibar>gaa klaatmak AavarNa haelaI ke Avasar par Atyanta qpayauKta Yaa_ pai<aka ka star inaSaar par hE_ Da. Aaema kumaar Aaya| kI rcanaa “ camacaa” Aita raecak hE_ oabdae> ke qicata cayana ke ila] qnhae>nae AcCI irsaca| kI hE_ Da. sauZaa Aaema $I>gara Vara paRstauta saaxaatkar laeSakae> ke ivaPaya mae> AcCI jaanakarI paRapta krvaatae hE>_ maE>nae jagajaIta isa>h Vara gaayaa gaIta “ vaae kag[aj[a kI kotaI ”taYaa baegama AStar Vara gaa}| ga[j[ala hmanae samaJaa Yaa ik barsaata mae> barsaegaI oaraba k}| baar saunaI YaI ,parntau maalaUma na Yaa ik vah saudoa|na f[aikr Vara ilaSaI ga}| hE_ sauZaa jaI kae bahuta saara Zanyavaad_ ihndI saevaa ka Aapaka paRyaasa sarahnaIya hE hmaarI oauBakamanaa]> pai<aka ke saaYa hE>_ qPaa deva ( AmarIka) 5
 • 8. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 25 ApaR E l a 2008 kI sa> z yaa ihndI paR c aairNaI saBaa taYaa ‘ ihndI cae t anaa ’ pairvaar ke ila] AivasmaNaI| y a rhe g aa_ Bagavata oarna OR I vaastava jaIvana ke r>ga sa>ga manavaa qma>ga kre Alasaayae Baavaae> mae> nava rsa tar>ga Bare_ }saI Zyaeya kae laekr ‘ ihndI caetanaa ’ ke paRZaana sa>paadk ORI oyaama i<apaa#I nae Baarta sae Aayae taIna saupaRisa& kivayaae> kae kEnaeDa Aama>i<ata kr ]k ivara@ kiva sammaelana ka Aayaaejana ikyaa_ }sa kiva sammaelana mae> saBaI ihndI sa>sYaaAae> nae sahyaaega dekr kiva sammaelana kae safla banaayaa_ ORI gajaendR saaela>kI kI AaejapaUNa| vaaNaI nae saBaa mae> paRaNa fU>k idyae AaEr saara hala krtala Zvaina sae gaUMja q#a_ gajaendR jaI ke ivaPaya mae> ijatanaa BaI kha jaaya kma hI haegaa_ qnaka Baarta paRema AaEr raP@L Baavanaa sae Aaeta paRaeta kivataa]M qccakaei@ ke saaihtya ka paRmaaNa detaI hE>_ qnake sa>caalana naee> caar caa>d lagaa idyae_ qnhI> ke oabdae> mae>- saunaae maere maIta raP@L Baavanaa ke gaIta paRIta kI paRtaIta laeke Aayaa taba Zaama jaI Aapake AtaIta ke hI sa>skar vaalaI rIta, paavana saI paRIta laeke Aayaa taba Zaama jaI Da. saunaIla jaaegaI ke hasya nae taae maanaae paRtyaek kae #hake lagaanae ke ilayae ivavaoa kr idyaa_ hasya ke AitairKta qnake sa>vaedna oaIla gaItaae> nae saBaI ke hdya ke A>tar kae CuAa_ qnake kivataa paa# kI ivaiZa taYaa saaenae jaEsaI SarI vaaNaI saunatae hI banataI YaI_ qnaka vyaiKtatva AakPa|k taYaa kivataa ke hI AnauWpa Yaa_ qnake kuC kivataa A>oa:‘klayauga mae> paEsaa banaa _ }|ovar Allaa rama ibanaa dama ke hae nahI>, saktaa kae}| kama’ kuC sa>vaednaoaIla saidyaae> sae pahlae kuC sapanae dpa|Na jaEsae @U@e Yae_ jyaae> DalaI sae paTae @U@e, taumasae ]esae CU@e Yae_’ Da. saureoa AvasYaI nae maere hdya ke BaItar JaaMka AaEr mauJae ]esaa lagaa ik kae}| maerI hI baata kh rha hae_ mauJae qnake vya>gya ke saaYa jaae gaU$[ baata vah khtae hE> ka ]k AnaU#a $>ga dISa paD[a jaae hr kiva mae> nahI> imalataa_ qnakI vaaNaI mae> Aaeja hE_ vah iksaI baata kae vya>gyaatmak banaakr samaJaa saktae hE>_ ]esaI paRitaBaa kma hI laaegaae> mae> idSaa}| detaI hE_ maE> ih>dI caetanaa AaEr ih>dI paRcaairNaI saBaa ke saBaI laaegaae> kae }sa hasya kiva sammaelana kI saflataa par baZaa}| detaa hU>_ Aaoaa hE ik yah sahyaaega sada paRapta haetaa rhegaa_ baZaa}| sa> d e o a :pai<aka]M caahe saaihityak hae, saa>skitak > hae>, Zaaima|k hae>, rajanaIitak hae>, vyaavasaaiyak ha>e Avyaavasaaiyak haeAYavaa > Antajaa|laIya; AaZauinak yauga mae> pai<akaAae> ka Atya>ta mahtvapaUNa| yaaega dana rha hE_ paustake> Xana ka kÖmBa haetaI hE>, qna mae> yauga #hr saa jaataa hE_ paRaya: ivaPaya-vastau samaya ke saaYa kla kI baata saI bana jaataI hE parntau pai<aka ]k paRvaahmayaI jala-Zaara jaEsaI haetaI hE, jaae yauga kI Civa kae qkertae hu], samaya taYaa samaaja ke ila] inarntar naUtana idoaa idSaatae hu] yauga ke saaYa hI paRvaaihta haetaI rhtaI hE_ ]k vyaiKta Vara ilaiSata paustak ]ka>gaI hae saktaI hE parntau pai<aka ka Aistatva bahu AayaamaI hI haetaa hE; vah ]k pauPpa-gaulma jaEsaI haetaI hE, ijasamae> ~tau ke Anausaar paRfuillata haenae vaalae pauPpaae> kae ]k ivaoaePa +ma sae saijjata kr ke paRstauta ikyaa jaataa hE_ pai<aka mae> Anaek laeSakae>, kivayaae> taYaa klaakarae> kI rcanaa]M haetaI hE>, jaae yauga ka paRitainaiZatva krtaI hE>_ pai<aka]M samaaja ka saccaa maaga|-doa|na kr saktaI hE>_ Aajakla ihndI mae> BaaPaa-paRdUPaNa kI Baya>kr AaMZaI Aa}| hu}| hE_ ihndI kI yah samasyaa Anya BaartaIya BaaPaaAae> ke saaYa nahI> hE>_ yaid BaartaIya BaaPaaAae> mae> ]esaa maela-jaaela hae jaa] taae Baarta kI BaaPaayaI samasyaa hla hae jaa] AaEr deoa kI ]ktaa kae kae}| Baya na rhe_ yah samasyaa hE A>gaRej[aI ke saaYa_ qdarvaaidtaa, AaZauinaktaa taYaa paRyaaegavaaidtaa ke naama par ihndI mae> A>gaRej[aI ke oabdae> ka ZaD[llae sae paRyaaega ikyaa jaa rha hE_ deSaa gayaa hE ik Aajakla ihndI ke kÖC ioaSarIya ivaVana BaI ihndI ke dae vaaKya BalaI-BaaMita nahI> baaela paatae_ qnake vaaKyaae> mae> kae}| na kae}| Aa>gla BaaPaIya oabd Avaoya Aa jaataa hE_ }saI paRkar rcanaakar paRaya: khainayaae> taYaa laeSaae> mae> hI nahI> Aipatau kivataaAae> tak mae> A>gaRej[aI oabdae> kI Barmaar saI kr detae hE>_ ihndI qdU| taae dUZa-paanaI BaaMita samaaihta saI hae hI ga}| hE>_ ijasaka paRmaaNa hE> Aaja kI rcanaa]M_ Aba taae bahuta saI pai<aka]M spaP@tayaa qdU| kI rcanaa devanaagarI ilaipa mae> haenae ke karNa ihndI kI rcanaa kh kr paRkaioata krnae lagae hE>_ maere paasa ]esae k}| paRmaaNa hE>_ Astau, mauJae A>gaRej[aI oabdae> ke paRyaaega sae kae}| ivaraeZa nahI> hE, ivaraeZa hE qsa paRvaiTa sae jaae A>gaRej[aI kae ihndI sae QMcae star kI BaaPaa maanataI hE; jaae A>gaRej[aI ke paRyaaega kae qcca saamaaijak star ka paRtaIk samaJataI hE_ mauJae pairvaad hE A>gaRejaae> kI qsa maanasa-sa>taita sae jaae Aaja BaI maanaisak -dasataa sae gaRsta hE AaEr A>gaRj[aI ]va> paaocaatya e sa>s=ita ka paxapaata kr ke ihndI kae ZaraoaayaI krnae ka satata` paRyaasa krtaI rhtaI hE_ mauJae ]esae vyaiKtayaae> kae deSasaunakr paID[a haetaI hE jaae ihndI ka Saatae hE> AaEr ihndI par hI gaura|tae hE>_ 6
 • 9. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ihndI cae t anaa kI dsavaI> jayantaI par baZaa}| ihndI caetanaa ke dsa sa>zaPa|-paUNa| vaPa| paUNa| hae rhe hE>_ parntau d$[ paRitaX sa>sYaapak taYaa mauSya sa>paadk BaRataa ORI oyaama i<apaa#I jaI ke ki#na tapa AaEr tyaaga nae }sae A>k paRita A>k AiZakaiZak manaaerma Wpa mae> paRstauta ikyaa hE_ }sa maZya mae> iktanaI hI Anya pai<aka]M, sa>sYaa]M taYaa ihndI kI mahana ivaBaUitayaaM }sa sae jauD[I hE>; jaae hmaare ila] Atyanta gaaErva kI baata hE_ maE> ihndI caetanaa pairvaar ke samasta kma|# kaya|ktaa|Aae, oauBa icantakae, rcanaakarae> taYaa paa#kae> kae haid|k > > baZaa}| detaI hUM_ hr ihndI BaaPaI sae maera inavaedna hE : ba$[ kr Aagae Aa}]_ ihndI caetanaa zar-zar pahuMcaa}]__ Daâý narendR kaehlaI ke Anausaar - “ihndI mae> A>gaRej[aI oabdavalaI ke paRyaaega kI baata maE> nahI> krtaa_ BaaPaa kae sama& krnaa ]k baata hE AaEr iva=ta` krnaa ]k Alaga baata hE_ ihndI kae A>gaRej[aI ke }sa maZaur ivaPa taYaa paRdUPaNa sae pai<aka]M hI bacaa saktaI hE>_ yaid sampaadk-vand ApanaI naIita inaZaa|irta kr lae> ik hma ]esaI BaaPaa-paRdUiPata rcanaa]M paRkaioata nahI> kre>gae taae rcanaakar BaaPaa-paRdUPaNa ka kaya| nahI> kr sake>gae_ parntau, yaid sampaadk gaNa hI ApanaI BaaPaa kae paRdUPaNa sae nahI> bacaa paa]Mgae taae Anya ~taujanya (maaEsamaI) rcanaakarae> ka taae khnaa hI Kyaa! mauJae paRsannataa hE ik ihndI caetanaa }sa idoaa mae> jaagaWk ]va> sacaeta hE_ yah baD[e gava| kI baata hE ik ihndI caetanaa ka star qTaraeTar qcca haetaa jaa rha hE_ paRaya: deSaa gayaa hE ik iktanaI hI pai<akaAae> ke paRkaoana ka oauBaar>Ba baD[e qtsaah paUva|k haetaa hE parntau dae-caar A>kae> ke paocaata` vae pai<aka]M kalakvailata hae jaataI hE>_ ivagata dsa vaPaae|> sae ihndI caetanaa ka paRtyaek A>k inayaimata Wpa sae inaklataa rha hE_ iktanae hI maUlyavaana ivaoaePaa>k BaI ihndI caetanaa nae id] hE>_ maE> svaya> saaxaI hUM ik Aatapa hae yaa paavasa, AaMZaI hae yaa ihma-vaPa|Na parntau ORI oyaama i<apaa#I jaI kI lagana kBaI xaINa nahI> hu}| hE_ vae ihndI caetanaa ke sampaadna ]va> paRkaoana mae> }tanae tallaIna hae ga] hE> ik vahI qnakI caetanaa bana ga}| hE_ maE> ihndI caetanaa <aEmaaisak pai<aka kI dsavaI >jayantaI par kamanaa krtaa hUM ik ihndI caetanaa qTaraeTar ivakisata haetaI hu}| hr ihndI BaaPaI ke gah mae> pahuMca kr ihndI ka AlaSa jagaa]_ }sa ]eitahaisak Avasar par maE> samasta ihndI-caetanaa pairvaar kae baZaa}| detaa huAa ORI oyaama i<apaa#I ]va> ORImataI saureSaa i<apaa#I ke saucaaw svaasYya taYaa dIzaa|yau ke ila] paRBau sae paRaYa|naa krtaa hUM_ sammaanaIya paRae. i<apaa#I jaI, ‘ ihndI caetanaa’ , ApaREla, 2008 ka A>k imalaa Zanyavaad_ yah nayaa A>k pai<aka kae nayaa Wpa rMga detaa idSaayaI detaa hE_ AavarNa paP# taae BaartaIya klaa ka hI Wpa hE _ Aapaka sampaadkIya ivacaaraeTaejak hE taYaa k}| mahtvapaNa| mau%ae> kae q#ataa hE , jaEsae ‘ ihndI caetanaa’ kI dsa vaPa| kI ihndI - saevaa ka }itahasa , paRvaasaI saaihtya kae paRaetsaahna AaEr nayae - nayae paRvaasaI laeSakae> kae ma>ca paRdana krke qnakI sajanaatmaktaa kae paRaetsaaihta krnaa taYaa }sa saaihityak yaX ke Vara BaartaIya icantana kI ‘ vasauZaEva ku@umbakma` ’ parmpara kae sYaayaI AaEr #aesa Wpa denaa ]k paRvaasaI pai<aka ke ]esae sa>klpa taYaa vyavahairk kaya| stautya hI nahI> , bailk ihndI ivaova mae> sammaana ke AiZakarI hE>_ jahaM tak rcanaaAae> ka savaala hE , }sa baar Aapanae k#aertaa sae rcanaaAae> ka cayana krke AcCI - sae AcCI rcanaayae> denae ka paRyatna ikyaa hE_ Da. sauZaa Aaema $I>gara ka paRema janamaejaya sae ilayaa }n@rvyaU ]k AcCI oauwAata hE, laeikna paRtyaek A>k mae> iksaI paRvaasaI laeSak sae BaI Bae>@ vaataa| hae taae AcCa rhegaa_ haelaI par rcanaa]M dekr Aapanae Baarta ke saa>skitak ]va> Zaaima|k pavaae|> - qtsavaae> sae paa#kae> kae pairicata krakr qnhe> BaartaIyataa ke saaYa jaaeD[nae ka safla paRyatna ikyaa hE_ }sa A>k mae> saumanakumaar za}|, naIrja naEYaanaI , gaaEtama sacdeva , raZaa gauptaa, Anaupamaa isa>h, kinaka saKsaenaa,gajaendRsaaela>kI , saudoa|na ipaRyadoa|naI , rmaeoa oaaEnak , saureoa candR oauKla , raja maheovarI Aaid kIrcanaa]> dekr pai<aka ke star kae QMcaa ikyaa hE _ ]k kÖ>Dilayaa » ihndI caetanaa ihndI caetanaa ka navala fladayaI qtkPa|_ ba>Zau ! deSatae-deSatae baIta ga] dsa vaPa|__ baIta ga] dsa vaPa|, deSakr hPa| hae rha_ Aita qjjvala BaivaPya ka hE sa>doa| hae rha__ kiva Aadeoa kre ihndI kI dUr vaednaa_ saare jaga mae> hae samaadtaa ihndI caetanaa__ » mahakiva paRae. hir oa>kr Aadeoa mahainade o ak - BaartaIya iva^a sa> s Yaana, i@L i naDaD ]> D @u b ae g aae ; knaaDa; Amae i rka 7
 • 10. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 kula imalaakr yah AMk kayaaklpa kI nayaI oauwAata hE AaEr Aaoaa krtaa hU> ik }saka paRtyaek A>k ipaClae A>k sae BaI baehtar haetaa jaayaegaa_ Aapake saaYa Da. sauZaa $I>gara ka sahyaaega saaenae mae> sauhagae ka kama kr rha hE_ yah pai<aka ke ilayae oauBakark hE_ Aapanae ]k AcCI @Ima banaa laI hE jaae imalajaulakr kama kr rhI hE _ yah pai<aka ke ila] oauBakark hE _ paa#kae ! AK@U b ar 2008 ka AM k hma ivaoae P aaM k inakala rhe hE > _ Aapakae yah jaanakr hPa| hae g aa ik yah ivaoae P aaM k hma OR & e y a, vairP@ ]va> paR S yaata qpanyaasakar , naa@kkar , khanaIkar, vya> g yakar ]va> inabanZakar, Da.nare n dR kae h laI par inakala rhe hE > _ ivanaItaDa. kmala ikoaae r gaae y anaka Da. nare n dR kae h laI Aata> k , saaYa saha gayaa du : Sa, mae r a Apanaa sa> s aar, dIxaa,Avasar,yau & , mahasamar, AByau d ya,AiBaXana ]va> taae D [ a e kara taae D [ a e }tyaaid qpanyaasaae > , Aatmaa kI paiva<ataa,jagaanae ka AparaZa, AaZau i nak laD[ k I kI paID[ a , (vya> g ya) Aaid, gaare kI dIvaar, inaNa| y a wka hu A a ( naa@k), namak ka kE d I, inacalae FlaE @ mae > , khanaI ka ABaava, ( khainayaaM ) }tyaaid ke rcaiyataa hE > _ Da. kae h laI ke saaihtya kI yae isaf| JalaikyaaM hE > _ Da. kae h laI ke vyiaKtatva , k i tatva ]vaM saaihtya par rcanaa]M Aama> i <ata hE > _ laeSakae> ]va> paa#kae> sae inavaedna hE ik rcanaa]M jau l aa}| tak hmae > Apanae ica<a saihta Baeja de> _ ba>Zauuvar ORI i<apaa#I jaI, ivanamaR AiBavaadna_ Aaoaa hE , svasYa saana>d hae>gae_ kuC maah paUva| Aapanae faena sampak| ikyaa Yaa, saaYa hI ‘ ihndI caetanaa ’ ke janavarI A>k mae> Aapanae maerI kivataa paRkaioata krnae kI Anaukmpaa kI, yah maere paRita Aapake Apanatva Baava ka hI paircaayak hE_ AaBaar oabd baaEnaa lagataa hE_ haM, ktaXtaa Xapana maE> Apanaa kta|vya samaJataa hU>_ Aapake samaana mahanauBaava sae sampak| saainaZya mae> maere zainaP# Baa}| ORI Ariva>d jaI ke yaaegadana kae maE> ApanaI Zaraehr samaJataa hUM_ rcanaa]M Bae j anae ka pataa hE : - jabaik Baarta mae> ihndI saaihityak pai<aka]M ba>d hae rhI hE>, Aapa ivadeoa mae> inar>tar ‘ ihndI caetanaa’ ke paRkaoana ka +ma banaayae huyae hE> - }sake paaova| mae> ihndI ke paRita Aapake samapa|Na Baava kI ijatanaI sarahnaa kI jaayae , kma hE_ kpayaa maerI baZaa}| svaIkar kre>_ hindichetna@yahoo.ca sudhaom9@gmail.com }sa pa<a ke saaYa kuC na}| kivataa]M ‘ihndI caetanaa’ mae> paRkaoanaaYa| sa>lagna kr rha hUM ,ijanaka samaavaeoa paUva| paReiPata sa>klana mae> nahI> hE_ qpayuaKta lagae>, taae sauivaZaanausaar paRkaioata krnae ka kP@ kre>_ Aapake ihta kI baata :Aba Aapa tak zar baE#e ih>dI saaihtya pahu>ca saktaa hE_ deiSayae ! Aaoaa hE, Aapaka Apanatva paanae ka saaEBaagya - sauSa, mauJae inar>tar paRapta haetaa rhegaa_ www.pustak.org Aadr ]va> AiBavaadna saihta Aapa ih>ndI caetanaa kae On line par pa$[ saktae hE>..... www.vibhom.com 8
 • 11. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 www. RadioSabrang.com saupaRisa& hasya kiva Da. maZaupa paa>Deya kI hasya AaEr vya>gya vaEiovak samaudaya kI paRstauita Anaektaa mae> ]ktaa ka paRtaIk reiDyaae sabar>ga ( Denamaak| ) saaihtya ka vaEiovak starIya ma>ca qcca kaei@ ke saaihtyakarae> kae qnakI Aavaaj[a va paRisa& gaayakae> , gaaiyakaAae> kI Aavaaj[a mae> saunae> ...... sauina] ]k dUjae ke sa>ga ifr mahke>gae saare r>ga mahakiva paRae. Aadeoa kI jaaeoa BarI paRvaasaI kI paataI Hindi Chetna is a literary magazine published quarterly in Toronto, Ontario under the editorship of Mr. Shiam Tripathi. Hindi Chetna aims to promote the Hindi language, Indian culture and the rich heritage of India to our children growing in the Canadian society. It focuses on Hindi literature and encourages creative writers, young and old, in North America to write for the magazine. It serves to keep readers in touch with new trends in modern writing. Hindi Chetna has provided a forum for Hindi writers, poets and readers to maintain communication with each other through the magazine. It has brought many local and international writers together to foster the spirit of friendship and harmony. 9
 • 12. kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI paI$[I taEyaar kI jaa rhI hE ... devaendR isa>h Baarta mae> janmae, palae ]va> Aar>iBak ioaxaa ` Baaepaala mae> laenae ke baad,qcca ioaxaa gaRhNa krnae devaendR isa>h sa>yauKta raP@L Amaeirka Aa]_ AiBaya>taa bananae ke qpara>ta nyaUjasaI| ke hae ila]_ yahaM ApanaI saupatnaI AaEr dae baccaae> ke saaYa rhtae hE>_ devaendR isa>h vaIr rsa ke kiva hE>_ raP@L BaiKta sae BarI kivataaAae> kae vae AaejapaUNa| Aavaaj[a mae> paRstauta kr laaegaae> kae ma<amaugZa kr detae hE>_ ]k oaama ih>dI ke naama taYaa ihndutva gaja|na naama sae }nakI rcanaaAae> kI ]k saI. DI. va DI.vaI.DI. qpalabZa hE_ paiocama kI paurvaa}| naama sae Amaeirka ke sYaayaI kivayaae> kI kivataayaae> ka sa>gaRh BaI sa>paaidta krvaayaa Yaa_ ih>dI BaaPaa kae AmarIkI skUlaae> iVtaIya BaaPaa ke Wpa mae> laanae mae> sai+ya hE>- ih>dI yaU.]sa.]. naamak sa>sYaa banaakr ih>dI ioaxaa ke kaya| mae> sa>lagna hE>_ Aaja ih>dI yaU.]sa. ]. Vara 20 sae AiZak ih>dI kI paa#oaalaa]M calaa}| jaa rhI hE> , ijanamae> 700 sae AiZak iva^aYaI| ih>dI saISa rhe hE>_ BaartaIya dukanaae> ke naamaae> ka ih>dI krNa hae , }sa baare mae> BaI vae paRyatnaoaIla hE>_ paRita vaPa| ih>dI mahaetsava baDI ZaUma - Zaama sae nyaUjasaI| mae> Aayaaeijata krtae hE>_ qsa samaya baccaae> ka kaya|+ma , kivasammaelana ]va> paustak maelae ka BaI Aayaaejana haetaa hE_ ih>dI ke ila] kI ga}| ivaoaePa saevaaAae> svaWpa ivaiBanna sa>sYaaAae> Vara }nhe> sammaainata ikyaa gayaa hE_ }sa sa>dBa| mae> idllaI kI sa>sYaa Axarma` , nyaUAak| ke valD| ibajanaesa faerma,nyaUjasaI| kI doahra saimaita taYaa FlaaeirDa kI ihndU yaUinavaisa|@I Vara }naka sammaainata haenaa qllaeSanaIya hE_ gata idnaae> ‘ih>dI caetanaa’ ke ilayae maEnae devaendR isa>h jaI sae Amaeirka mae> qnake ih>dI kaya| AaEr qsasae paRapta hu}| saflataaAae> ke baare mae> baatacaIta kI- sauZaa - ihndI yaU.]sa.].AaEr }sake kayaae|> ke baare mae> bataa]>..... devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa. ]. kI sYaapanaa saata vaPa| pahlae hu}| YaI_ yah ih>dI kaya|kTaa|Aae> AaEr svaya>saevakae> ka samaUh hE_ ih>dI ka kama taae hma kr rhe Yae par jyaae> - jyaae> kama ba$[a taae qsae Anauoaaisata Wpa - reSaa denaa jaWrI Yaa_ paa#oaalaa]M devaendR isa>h ke naama par nahI> calaa}| jaa saktaI YaI> Ata: paRtyaxataa vyavaisYata $aMcaa banaayaa gayaa_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Amaeirka ke kanaUnaae> ka paalana BaI krnaa Yaa_ par ApaRtyaxa Wpa mae> baD[I SaulaI vyavasYaa hE_ AZyaxa, qpaaZyaxa jaEsaI kae}| baata nahI>_ saBaI kaya| kTaa| hE> AaEr ]k samaUh ih>dI ka kama kr rha hE_ oaaSaa]M fElaI hu}| hE>- nyaUAak| , nyaUjasaI| , paEnsanavaeilayaa, DElavaeyar, kEnaeDa, kEnaei@k@, flaaeirDa_ sauZaa - iktanaI kxaa]M ]va> OReiNayaaM hE>...? devaendR isa>h- 25 sae AiZak kxaa]M hE> AaEr paaMcavaI> OReNaI tak pa$[ayaa jaataa hE _ dae star AaEr ba$[a rhe hE>_ ABaI }nhe> AaEr ba$[ayaa va inaSaara jaa rha hE_ sauZaa- }sa paEmaanae par kama krnae ke ila] bahuta sae svaya> saevakae> kI jaWrta hE_ ih>dI yaU.]sa. ]. ke paasa iktanae kaya| kTaa| hE>_ devaendR isa>h- ih>dI yaU.]sa.]. ke Asa>Sya kaya| ktaa| hE> par mauSya Wpa sae jauDe[ 50 sae 60 svaya> saevaI hE> jaae maIi@>gaae> mae> q#tae baE#tae hE> AaEr 115 ke krIba AZyaapak hE>_ ipaClae vaPa| 1200 ke krIba iva^aYaI| Yae AaEr }sa vaPa| kuC kxaa]M AaEr ba$[e>gaI_ jaae paa#oaalaa]M cala rhI hE> qnamae> AaEr baccaae> kI BataI| haegaI- 1500 baccaae> kI qmmaId hE_ sauZaa- yah taae maE> samaJa ga}| ik ih>dI yaU.]sa.]. ka kama BaavaI paI$[I kae ih>dI BaaPaa , BaartaIya saByataa ]va> sa>skita sae sarabaaer krnaa hE_ }sake AitairKta AaEr Kyaa q%eoya hE>? devaendR isa>h- mauSya q%eoya skUlaae> mae> ih>dI lae jaanaa hE_ k}| ivaovaiva^alayaae> mae> ih>dI hE par skUlaae> mae> ih>dI na haenae sae ]k Antar saa Aa jaataa hE_ skUlaae> sae baccae ih>dI pa$[kr yaUnaIvaisa|@I jaa]>gae taae AaEr BaI AcCa rhegaa_ baccaae> kae ApanaI BaaPaa ke paRita Aatma ivaovaasa haegaa AaEr tanaava BaI kma haegaa_ hma caahtae hE> ik skUlaae> sae ih>dI pa$[ kr jaa]M taae yaUnaIvaisa|@I mae> k, Sa, ga, na saISae> bailk BaaPaa ka Aanand laekr AaEr Aagae AZyana kre>_ imaiDla skUla AaEr ha}| skUla mae> ih>dI lae jaanae kI kaeioaoa hE_ ]iDsana ( nyaUjasaI| ) ke ]k skUla mae> taae hae ga}| hE dae taIna AaEr skUlaae> sae baata cala rhI hE oaIzaR hI pairNaama saamanae Aayaegaa_ sa>zaPa| jaarI hE_ sauZaa- ‘ ih>dI mahaetsava’ hr vaPa| Aapa krtae hE>_ }samae> baccaae> ke saa>skitak kaya|+ma , kiva sammaelana haetae hE>_ Kyaa Aapa hmaare paa#kae> kae bataayae>gae - ik }saka q%eoya Kyaa hE? devaendR isa>h- Amaeirka mae> ih>dI ka yah sabasae baD[a ivaXapana hE_ }tanaa saud$[ ih>dI ka ma>ca hE_ yah ]k tarh sae ih>dI kI 10
 • 13. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 kI paRyaaegaoaalaa hE_ paUra vaPa| jaae paa#`ya+ma pa$[ayaa jaataa hE _ qsaka paRdoa|na }sa mahaetsava mae> haetaa hE_ hj[aarae> kI krtalaZvaina mae> baccaae> ka ih>dI ke paRita ivaovaasa A@U@ AaEr wica ba$[taI hE_ Baarta mae> paa#`ya +ma ]va> paRyaaega oaalaa haetaI hE_ ih>dI yaU.]sa.]. kI yah paRyaaega oaalaa hE_ hma }samae> paRitayaaeigataa]M hI rSatae hE>_ ih>dI saISanae AaEr samaJanae kI jaae qnakI oaiKta hE qsaka paRdoa|na vae krtae hE>_ }na paRitayaaeigataaAae> ke k}| maaZyama hE>- kivataa , khanaI, laeSa, vaad - ivavaad .... }na paRitayaaeigataaAae> ka q%eoya har - jaIta nahI> , jaae BaI ma>ca par ih>dI baaelataa hE ivajaetaa hE_ baccaae> kae maEDla, @LafI dI jaataI hE> ik qnamae> AcCI xamataa qjaagar hae AaEr vae maehnata ke saaYa ma>ca par Aa]M_ Aagae Aanae ke ila] baccae qccaarNa par Zyaana detae hE>_ oabd Xana paRitayaaeigataa ,oabd A>taaxarI }tyaaid paRitayaaeigataaAae> mae> baccae baD[I taEyaarI sae Aatae hE>_ baccaa taIna imana@ baaelataa hE taae BaaPaa ke paRita ivaovaasanaIya hae jaataa hE qsamae> Aatma ivaovaasa ba$[ jaataa hE_ yahaM ke baccaae> kI maataBaaPaa A>gaRejaI hE AaEr ih>dI ke paRita A@U@ AasYaa denaee ka }sasae baD[a yahaM kae}| AaEr ma>ca nahI> hE _ baccaa }sa ma>ca par saEkD[ae> baccaae> kae ih>dI baaelatae , qsaka paRdoa|na krtae deSataa hE taae ih>dI BaaPaa ke paRita wica ,maaeh ]va> sammaana ba$[taa hE_ vaataavarNa ]esaa banataa hE ik dUsare baccae BaI paRaetsaaihta haetae hE> , yaha> tak ik maaM - baapa BaI - jaae saaecatae hE> ik qTarI Amaeirka mae> ih>dI kEsae pa$[a]M? ma>ca par saba kuC baccae hI saMBaalatae hE_ > saaqYa ]ioayana ila@re r I saae s aa}@I Aaf kE n ae D a ke qdzaa@na samaarae h nyaU @ na laa}bare r I sarI , baI.saI. mae > dUsare idna kiva sammaelana haetaa hE yah BaI ih>dI paRcaar paRsaar ka hI Wpa hE - hma “ gaRasa W@” par kama kr rhe hE> taaik 40, 50 saala baad kivasammaelanaae> mae> ORaetaa hae> .....kiva sammaelana saunanae ke ila] BaavaI paI$[I taEyaar kI jaa rhI hE - kiva sammaelanaae> ke BaavaI ORaetaa ...... devaendR jaI nae }tanaI QMcaI baata kh dI ik maerI baatacaIta ka isalaisalaa yahI> samaapta hae gayaa_ BaartaIya saByataa sa>skita ke }sa saarYaI kae ‘ihndI caetanaa’ kI Aaer sae bahuta saarI oauBakamanaa]M_ devaendR jaI Apanae q%eoya mae> safla hae>_ Da. sauZaa Aaema $I>gara ‘ihndI caetanaa’ ke ila] yah gava| ka ivaPaya hE ik BaartaIyataa ke AgaRdUta Apanae jaIvana ke mahana q%eoyaae> kae caetanaa ke paa#kae> kae baaM@ rhe hE>_ maE> devaendRisa>h ka bahuta AaBaarI hU> ijanhae>nae Apanaa AmaUlya samaya Da. sauZaa $I>gara kae idyaa_ sa>paadk ihndI caetanaa @ae r > @ ae nagar mae > 25 ApaR E l a 2008 kae ihndI cae t anaa ke ma> c a par ivara@ hasya kiva sammae l ana kI ]k JalaikyaaM _ 11
 • 14. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 oahId Da. sau Z aa Aae m a $I> g ara bae@a oahId huAa paita oahId huAa Baa}| oahId huAa ipataa oahId huAa paRkita saubakI }nsaainayata ibalaSaI caaMd , saUrja , taarae> kI raEoanaI taD[paI naetaaAae> AaEr Zama| ke ila]- }>saana nahI> isaf| isapaahI oahId huAa jaae baegaunaah Yaa deoa- paRema sae Aaeta- paRaeta deoa BaKta deoa ke ila] oahId hae gayaa_ maaM kI firyaad Da.sau Z aa Aae m a $I> g ara saUrja sae khae raEoanaI na de A>Zaerae> mae> rh laUMgaI_ caaMd sae khae caaMdnaI na de ibana caaMdnaI jaI laUMgaI_ taarae> sae khae ApanaI camak na de> rastaae> mae> Ba@k laUMgaI_ 20 vaPa| BaI paUre nahI> ik] qsanae, laD[nae ka hI nahI> jaInae ka BaI hk[ hE qsae_ qparae K ta kivataa]M }| r ak yau & mae > oahId hu y ae naaE j avaana isapaaihyaae > kae samaipa| t a hE > _ }sae naaYa| kE r ae l aa}naa ke saE i nak sa> s Yaana samaarae h mae > hala hI mae > pa$[ a gayaa_ Sau[da ke AaMsaU taumhe> }>saana ka caaelaa idyaa, hEvaana bana baE#e idyaa tauma kae Sauda}| naUr, tauma oaEtaana bana baE#e rhae paakIj[agaI sae }saila] Baejaa Yaa duinayaaM mae> magar tauma naama par maj[ahba ke bae}|maana bana baE#e idyae taaehfe[ hj[aarae> iksma ke maE>nae taumhe> laeikna vahI Aba maarnae, marnae ka hE> saamaana bana baE#e yahI S[vaa}oa YaI maerI ik rhae tauma Baa}| - caare sae isatama - Aae- jaulma ka sabake ilayae f[rmaana bana baE#e maE> Sa[ud Apanae ikyae ke hOR sae maayaUsa saa haekr bahataa hU> ‘S[ailaoa’ Aa>saU ik Kyaa }>saana bana baE#e_ ~tauAae> sae khae r>ga badlanaa CaeD[ de> baer>gaI hI rh laUMgaI_ maheoa candR gaupta ‘Sailaoa’ (Baarta) saba duSa sah laUMgaI mar kr jaI laMU>gaI jaIkr mar laU>MgaI_ par bae@a maera laaE@a dae mauJae vah isaf| deoa paRemaI AaEr isapaahI hI nahI>, }nsaa> BaI hE_ 12
 • 15. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maaer Kyaae> naacataa hE? JaD[tae huyae paTae ik qjaD[tae huyae paTae Da. gaaE t ama sacade v a - yaU . ke . Da. gaaE t ama sacade v a( yaU . ke . ) batalaaAae Kyaae> maaer naacataa ? ApanaI SauoaI jataanae kae na saundr paMSa idSaanae kae na zana- zana vaPaa| laanae kae na batalaaAae Kyaae> maaer naacataa? ApanaI caala idSaanae kae na caustaI futaI| laanae kae na Apanaa mana bahlaanae kae na batalaaAae Kyaae> maaer naacataa? ApanaI oaana idSaanae kae na ApanaI Yakana ima@anae kae na Apanaa vyaah rcaanae kae (kuC <aui@yaaM haenae ke karNa pauna: AapakI saevaa mae>) iksa g[ama sae gayae saUSa isakuD[tae huyae paTae baezar hE> ibanaa jauma| qjaD[tae huyae paTae maaEsama kI lagaI caae@ ik Apanaae> ke sataayae ima¢I mae> imalae SaUna caupaD[tae huyae paTae vaade hE> na idla AaEr na k[samae> hE> iksaI kI Kyaae> ifr BaI gayae @U@ qjaD[tae huyae paTae marnae pae na imala paa}| kBaI k[baR yaa ArYaI zaUre pae ibanaa kf[na AkD[tae huyae paTae baaMhae> mae> na Aakaoa samae@a hE iksaI nae k>gaala rhe caaMd pakD[tae huyae paTae mama|r hI kre> par na khe> AaEr na kucalaae k[dmaae> mae> igare> naak rgaD[tae huyae paTae haM }saIila] hE maaer naacataa ]k maaernaI paanae kae qsakae SaUba irJaanae kae ApanaI bahU banaanae kae maaer naacataa maaer naacataa 13
 • 16. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 bau$[a rhI smaitayaaM taIna Cae @ I kivataa]M }laa paR s aad ( Amae i rka) 1 klama maE> baaelataI YaI AaEr kae}| nahI> saunataa Yaa mauJae_ Aba maE> caupa hU>_ klama baaelataI hE AaEr saba, sauna rhe hE> mauJae! kBaI nahI> saaecaa 2.s<aItva kBaI nahI> saaecaa ik ]esaa BaI kae}| gaIta haegaa ijasae maE> kBaI nahI> gaa paaQMgaI ]esaa BaI kuC ilaSaa haegaa ijasae iksaI kae kBaI nahI> idSaa paaQ>gaI_ Aba hErana hUM kEsae maE> nahI> saaeca sakI yah saba? Kyaae> nahI> samaJa sakI s<aI haenae kI (sa> t aae P a oaaE n ak kI A> g aR e j aI kivataa ka rmae o a oaaE n ak Vara ihndI Wpaantar) yaade> BaUla rhI hE> , bau$[a rhI hE> paustak ke paIlae paD[ rhe pannaae> saI f@e jaa rhe hE> r>gaIna AaEr camakIlae kvar Alaga hae rhe BaurBaura rhe, ZaUla sae A@e kUDe[ ke $er par fE>kI jaa rhI smaitayaaM maE> }nhe> gaa>#naa caahtaI hU> ifr sae ijaldanaa caahtaI hU> laeikna jaae paP# paIlae paD[ cauke hE> paIlae ke paIlae hI rhe>gae A>tata: saare ke saare oabd saBaI Baava, saBaI ivacaar jaINa| paD[ jaayae>gae ivaPama @ukD[ae> mae> @U@- @U@ ibaSar jaayae>gae mauJae pa$[ laae syaahI fIknae sae pahlae kaga[j[a ke BaurBaura kr ibaSarnae sae pahlae maere paP# ABaI BaI Aataur hE> pala@e jaanae kae Agalaa paP# , ifr qsasae Agalaa paP# ifr qsasae Agalaa ... ApanaI inayaita kae?..... 3.Aakaoa AaiSar calatae- calatae hI paaMvaae> mae> majabaUtaI Aa}| AaEr maE> i@k kr SaD[I hae sakI_ Aba paaMvaae> mae> dma hE AaEr paEr talae kI j[amaIna kI pauStagaI ka Ahsaasa BaI Aba klpanaa ke pa>Sa nahI> }cCaAae> ke par hE> jaae maE> Apanae ihssae ka Aakaoa talaaoanae inakla paD[I hU> ! 14
 • 17. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maaM baaelaI ‘maZaur maZaur’ paR a Na oamaa| ( yaU . ke . ) Bagavata oarNa ORIvaastava ‘oarNa’(kEnaeDa) pahlae ApanaI baaelaI baaelaae ifr caahe tauma kuC BaI baaelaae }>gailaoa baaelaae, WsaI baaelaae taukI| baaelaae, spaEinaoa baaelaae jama|na baaelaae, DEinaoa baaelaae ArbaI baaelaae,caInaI baaelaae kuC BaI baaelaae laeikna pahlae ApanaI maaM kI baaelaI baaelaae maZaur maZaur svar gaataa cala saba par pyaar lau@ataa cala saBaI ]k maaM kI sa>taanae> ZartaI ke gauNa gaataa cala_ hE AsaIma Aakaoa Are mana ApanaI Saaeja ba$[ataa cala_ Apanaa AaEr parayaa hE Kyaa }sa qsa kae Apanaataa cala_ ApanaI baaelaI maa> kI baaelaI maI#I-maI#I,pyaarI-pyaarI ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI hr baaelaI sae nyaarI - nyaarI ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI ApanaI baaelaI sae nafrta Kyaae> ApanaI baaelaI maaM kI baaelaI dUjae kI baaelaI mae> Sata Kyaae> maindr maisjad gauwVara>e mae> paRBau sabakae doaa|taa cala_ ijanaka kae}| nahI> hae jaga mae> qnakae kn# lagaataa calaa__ Bare Baavanaa sajaga caetanaa ]esaa gauNa isaSalaataa cala_ taU jaae kregaa AaEr kre>gae jaIvana raga saunaataa cala__ ApanaI baaelaI ka isaKka tauma duinayaa vaalaae> sae manavaaAae Saud BaI maana krae tauma }saka AaErae> sae BaI maana kraAae maaM baaelaI ke bae@e hae tauma bae@e ka kTa|vya inaBaaAae ApanaI baaelaI maaM haetaI hE Kyaae> na sar par }sae iba#aAae ! saBaI laxya paanae kae Aataur sata kI rah idSaataa cala_ kma| hI jaIvana kI saccaa}| mana ke raga ima@ataa cala__ AaAae raepae> baIja sauZaamaya garla kI Capa CuD[ataa cala_ pataJar taae Aatae jaatae hE> qpavana pauPpa iSalaataa cala__ hirta kainta hae nahI> BaRainta hae ]esae paa# pa$[ataa cala_ sauZar hae jaIvana nahI> paRdUPaNa saba mae> jyaaeita jagaataa cala__ baaNa calae> naa paRaNa lau@e naa yah sabakae samaJaataa cala_ ivaova banae yah paRema Baava ka sabakae maIta banaataa cala__ 15
 • 18. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ga[ja[la de v amaiNa paaNDe ,mau m ba}| (Baarta) (nava A> k u r ) Kyaa Saaeyaa Kyaa paayaa maE>nae maaZau r I maaYau r ( iBalaa}| ) saavana Aayaa ZaUla qD[ataa irmaiJama kI saaEgaata kha> yae ZartaI Aba tak pyaasaI hE pahlae saI barsaata kha>_ maaEsama nae AgavaanaI kI taae mauskayae kuC fUla magar mana mae> ZaUma macaanae vaalaI SauoabaU kI baarata kha>_ jaba yah zar Apanaayaa maE>nae }sa zar ke hr pala kae jaI kr }sa zar kae ]k zar banaayaa maE>nae Kyaa Saaenaa Kyaa paanaa }samae> Apanaa fja|[ inaBaayaa maE>nae yahI jaIvana Zana paayaa maE>nae na kuC Saaeyaa na kuC paayaa Apanaa fja[| inaBaayaa maE>nae caaM d oau K laa hidyaabaadI (DEnamaak|) Saaela ke iSaD[kI drvaaj[aae> kae raeoana kr laae zar AaMgana }tanae caa>d isataare laekr ifr AayaegaI rata kha>_ BaUla gayae hma hIr kI taanae> ikssae laElaa majanaU> ke idla mae> pyaar jagaanae vaalae vaae idlakoa naga[maata kha>_ }k caehre ka AKsa saBaI mae> $U>$ rha hU> barsaae> sae laaSaae> caehre deSae laeikna qsa caehre saI baata kha>_ S[vaabaae> kI tasvaIrae> mae> Aba AaAae Bar lae> r>ga nayaa caa>d , sama>dr, kotaI, hmatauma, yae jalavae }k saaYa kha>_ naa pahlae sae taaEr tarIke naa pahlae jaEsae Aadaba Apanae daEr ke }na baccaae> mae> pahlae jaEsaI baata kha>_ kaEna khtaa hE labaae wSa[saar kI baatae> na hae> sauiSa|yaae> kI baata hae AS[abaar kI baatae> na hae> duomanaae> ka jaae rvaEyaa hE yae qna pae CaeD[ dae daestaae> mae> taae kBaI }>kar kI baatae> na hae> ]k hae tauma paaMva hE> dae kiotayaae> mae> iksaila] }sa tarf[ Aa jaaAae taae baekar kI baatae> na hae> saba j[amaanaa na kh de kana kI kccaI hE> yae zar kI dIvaarae> mae> BaI Ag[ayaar kI baatae> na hae> jaana na jaa] j[amaanaa jaanae mana yah jaana laae pyaar kI baataae> mae> Aba takrar kI baatae> na hae> “ caaMd” hrdma gaid|oae Ayyaama mae> calataa rha Aaja }sake saamanae r¿[taar kI baatae> na hae> 16
 • 19. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 g[ a j[ a la iVjaeendR (iVja) ih.paR. - Baarta Kyaae> CaeD[a deoa Aa}nae iktanae yahaM @U@ cauke hE> Aba tak Aaf[rI qna pae jaae saca baaela rhe hE> Aba tak raja mahe o varI (knaaDa) khnae kae kh saktaa hU> Apanae kae samaJaa saktaa hU> AcCa jaIvana ibataanae hetau Apanaa deoa CaeD[ Aayaa hU> mauJasae paUCtae hE> laaega jaba maE> zaUmanae jaataa hU> Kyaae> Apanaa deoa CaeD[a Kyaae> na vaapasa Aa jaataa hU> jaae karNa hE> }sake bataanaa baD[a ki#na hE samaya ke paRarmBa sae gaitamaana manauPya hE yaid manauPya khI> na jaataa nayae - nayae sYaana na basatae maanava kI paRgaita ke }itahasa irKta hI rhtae deoa CaeD[nae kI paID[a hdya mae> sadEva rhtaI hE ikntau nayaa zar basaanae mae> SauoaI BaI taae haetaI hE nayae sYaana par AadmaI paRerNaa Bara haetaa hE nava sajana krnae mae> jaana lagaa detaa hE AaEr maanava kI khanaI kae nayaI idoaa detaa hE kae}| raek saktaa nahI> paRkita ka takaja[a hE hvaa ke saaYa itanaka saa manauPya qD[a jaataa hE Kyaae> CaeD[a deoa mauJae kuC pataa nahI> kevala }tanaa jaanataa hU> AadmaI kBaI wka nahI> _ @U@ jaayae>gae magar Jauk nahI> saktae hM BaI Apanae }|maaM kI ihf[aj[ata mae> tanae hE> Aba tak rhnaumaa qnaka vahaM hE nahI> mau%ta sae k[aif[lae vaalae iksae $U>$ rhe hE> Aba tak Apanae }sa idla kae tasallaI nahI> haetaI varnaa hma hk[Ik[ta taae taerI jaana cauke hE> Aba tak f[tah kr saktaa nahI> ijanakae jaunaU> maj[ahba ka kuC vaae tahj[aIba ke mahfU[j[a iklae hE> Aba tak qnakI AaMSaae> kae khaM S[vaaba mayassar haetae naI>d Bar BaI jaae kBaI na saae sake hE> Aba tak deSa laenaa kBaI manj[ar vaae zanae ja>gala ka jaba saulaga q#`#e>gae jaae #UM# dbae hE> Aba tak raej[a naf[rta kI hvaaAae> mae> saulaga q#taI hE> ]k ica>gaarI sae zar iktanae jalae hE> Aba tak }na qjaalaae> ka nayaa naama bataaAae Kyaa hae ijana qjaalaae> mae> AMZare hI palae hE> Aba tak paursaukUna Aapaka caehra yae camaktaI AaMSae> Aapa BaI oahr mae> lagataa hE nayae hE> Aba tak Sa[uok[ AaMSaae> kae rvaanaI hI nahI> imala paa}| yaUM taae hmanae k}| oae ‘ r khe hE> Aba tak dUr paanaI hE ABaI pyaasa bauJaanaa mauiokla AaEr ‘ iVja ‘ ! Aapa taae dae kaesa calae hE> >Aba tak_ 17
 • 20. baItaa samaya laaE@ kr nahI> Aataa Aaoaa Baai@yaa- maskta A>janaa AaEr ORuita A>tar>ga saheilayaa> YaI>_ daenaae hma qmaR YaI> AaEr ]k hI kxaa mae> pa$[taI YaI>_ ORuita A>janaa sae Aizak baui&maana AaEr smaa@| YaI AaEr hr parIxaa ma>e qsae A>janaa sae AiZak A>k paRapta haetae Yae_ par saaZaarNa baui&vaalaI A>janaa kI ]k bahuta baD[I ivaoaePataa YaI ik vah Apanaa hr kaya| pairORma sae krtaI YaI_ vah Apanae hr pala - pala ka ihsaaba rSataI YaI_ deSatae hI deSatae daenaa>e gyaarhvaI> kxaa paasa krke baarhvaI> kxaa mae> pahu>ca ga}|>_ daenaae> hI DaK@r bananaa caahtaI YaI>_ laeikna maeiDkla kalaeja mae> daiSalaa laenae ke ilayae paRvaeoaparIxaa mae> paasa haenaa j[aWrI Yaa_ basa daenaae> nae fama| Bare AaEr laga ga}|> parIxaa kI taEyyaarI mae>_ par }na Cui¢yaae> mae> ORuita ke pairvaar ka Acaanak jammaU - kaomaIr jaanae ka paRaegaRama bana gayaa AaEr ORuita hae ga}| DaMvaaDaela! qsanae ApanaI iktaabae> ba>d kI> AaEr cala dI Apanae pairvaar ke saaYa kaomaIr kI saEr par_ vahI> A>janaa nae paRvaeoa - parIxaa ke ilayae pa$[a}| kI AaEr paRvaeoa - parIxaa dI par vah safla na hae sakI_ dUsare vaPa| BaI daenaae> nae paRvaeoa - parIxaa ke ilayae fama| Bare par }sa vaPa| ORuita ke pairvaar mae> iksaI kI oaadI hae rhI YaI AaEr smaa@| ORuita cala dI oaadI mae> ZaUma macaanae_ ORuita nae }sa vaPa| parIxaa nahI> dI_ }sa vaPa| BaI pairORmaI A>janaa nae parIxaa dI par vah yah parIxaa }sa baar BaI paasa na kr sakI_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Acaanak ]k idna iksaI saupar maake|@ mae> ORuita nae ]k jaanaIpahcaanaI saI Aavaaj[a saunaI_ ]k imana@ mae> hI ORuita nae ApanaI ipaRya saSaI kae pahcaana ilayaa_ daenaae> ibaCuD[I saheilayaaM saalaae> baad imalaI YaI>_ daenaae> mae> jamakr baatae> hu}_ >| A>janaa nae ORuita kae bataayaa ik vah Aba iksaI baD[e Aspataala mae> s<aI - raega ivaoaePaX hE AaEr laaegaae> kae qsasae }laaja kranae ke ilayae ]paae>}@mae@ laenaa paD[taa hE_ daenaae> nae ifr sae imalanae ka vaayada krke ]k - dUsare sae ivada laI_ Aaja ORuita Apanae zar ke AaMgana mae> baE#I Apanae baare mae> saaeca rhI YaI_ oaayad samaya ka maaela na samaJa paanae ke karNa hI vah ApanaI DaK@r bananae kI AiBalaaPaa paUrI na kr sakI YaI nahI> taae Aaja vah BaI ApanaI saSaI kI tarh ]k safla DaK@r haetaI_ Aaja vah caah rhI YaI ik baItaa huAa samaya laaE@ kr Aayae AaEr vah ifr sae paRvaeoa- parIxaa dekr maeiDkla kalaeja mae> pa$[e _ par Aba Kyaa hae saktaa Yaa _ Aaja qsanae jaIvana kI }sa saccaa}| kae mahsaUsa ikyaa ik jaae samaya kae naP@ krtae hE> samaya qnaka saaYa nahI> detaa AaEr baItaa huAa samaya kBaI laaE@ kr nahI> Aataa_ taIsare vaPa| A>janaa nae ifr fama| Bara laeikna }sa baar vah parIxaa mae> safla rhI_ Aba daenaae> saiSayaaM ]k - dUsare sae bahuta dUr YaI> AaEr qnakI oaadI hae caukI YaI_ samaya pa>Sa lagaakr qD[taa calaa gayaa_ ORuita nae oaadI ke baad ]k paa#oaalaa mae> AZyaaipaka kI naaEkrI kr laI par kBaI kBaI vah ApanaI gahrI saSaI kae Avaoya yaad kr ilayaa krtaI YaI_ deSatae - deSatae Aba tak baIsa vaPa| baIta cauke Yae_ 18
 • 21. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 drAsala - oahr band -lazau kYaa lazau kYaa de v aa> o au paala - CTaIsa ga$[ inaoaa Baae > s ala e - CTaIsaga$[ caaErahe par Acaanak d>gaa BaD[k q#a_ Zaardar hiYayaarae> ke Aapasa mae> @kranae kI Aavaaj[a saunaa}| paD[nae lagaI, jaae ih>sak rajanaIita ka ioakar hae gayaa Yaa_ ABaI }saI vaKta qsake baare mae> saaecanae yaa qsakI sahayataa krnae ka maere paasa vaKta nahI> Yaa_ iksaI BaI xaNa maere saaYa kae}| BaI AipaRya za@naa za@ saktaI hE_ yahI saaecakr maE> BaID[ mae> sae Baaga inaklanae lagaa_ taBaI vah caISa dUr tak maera paICa krtaI rhI_ Baagataa huAa maE> zar Aayaa_ pasaInae sae maera badna BaIganae lagaa Yaa_ saaMsae> taeja calanae lagaI YaI>_ maE> haMfnae lagaa Yaa, taBaI Aacaanak drvaaj[ae par dstak saunaa}| paD[I maE> caaE>k q#a _ }sa vaKta drvaaj[aa Saaelanaa Sa[tare sae SaalaI nahI> Yaa_ pataa nahI> dstak denae vaalaa AadmaI iksa Zama| ka, iksa JaNDe ka haegaa _ qsake haYa mae> iksa tarh ke hiYayaar hae>gae? yahI saba saaecakr maE> Drnae lagaa _ qsa idna maE> dftar sae oaama kae zar ApanaI dupaihyaa vaahna sae laaE@ rhI YaI_ caaErahe sae gaujartae samaya Acaanak iksaI baU$[I AaErta kI kwNa Aavaaj[a mauJae saunaa}| dI “ bae@I jara wknaa taae ”_ maE> ApanaI dupaihyaa vaahna ZaImaI kr saD[k ke iknaare SaD[I hae ga}|_ AaErta paasa Aakr SaD[I hae ga}|_ vah kafI kmaj[aaer laga rhI YaI_ maaYae par pasaInaa Aa rha Yaa_ vah maElaI f@I saaD[I pahnae hu}| YaI_ daenaae haYaae> sae ]k paae@laI sa>Baalae huyae YaI_ vah AaErta paUCnae lagaI- “ bae@I tauma oahr kI Aaer jaa rhI hae ? ma>>Enae kha - haM! ifr vah baaelaI - “ mauJae YaaeD[I dUr ApanaI gaaD[I mae> baE#a kr lae jaaAaegaI ? maE> bahuta Yak ga}| hUM_ zau@nae mae> dd| hae rha hE” _ ma>Enae paUCa - “ tauma rhtaI khaM hae ? }Zar iksa kama sae Aa}| hae? vah baaelaI - “ Aaja oahr band hE , khI> kae}| kama nahI> imalaa }saila] oahr sae dUr kama kI talaaoa mae> inakla paD[I YaI_ idna Bar zaUmataI rhI par kama nahI> imalaa ”_ drvaaj[aa @U@nae lagaa Yaa _ maE>nae zabarakr drvaaj[aa Saaela idyaa_ SaUna sae laYapaYa vah maerI baahae> mae> Aakr igar paD[a_ qsae maE> sa>BaalaU ik qsasae pahlae hI qsanae maerI baahae> mae> dma taaeD[ idyaa_ vah kae}| AaEr nahI> maera hI }KkIsa saala ka laD[ka Yaa_ caISa drAsala qsakI hI YaI_ maE> qsae ApanaI dupaihyaa gaaD[I mae> baE#akr caaErahe tak lae AayaI_ jaba vah calanae lagaI taba mauJasae paUC baE#I - “ bae@I tauma taae pa$[I ilaSaI hae , Kyaa taumhare paasa maere }sa savaala ka javaaba hE_ Kyaa tauma bataa saktaI hae, jaae laaega AKsar oahr kae band kratae hE> , hma jaEsae raeja kmaanae vaalae Apanaa pae@ kEsae Bare>gae_” ma>Enae qsa baU$[I AaErta ke caehre kI Jauir|yaae> mae> Anaek savaalaae> kae janma laetae huyae deSaa_ qna savaalaae> mae> saccaa}| kI QPmaa YaI AaEr tajaubaae|> kI garmaah@_ vah kuC pala maere javaaba ke }ntaj[aar mae> SaD[I rhI, jaba mauJae khtae huyae nahI> saunaa vah Apanae gantavya kI Aaer cala paD[I _ AaEr maere kanaae> mae> qsa baU$[I AaErta ka savaala kafI der tak gaUMjataa rha_ 19
 • 22. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 naarI samaanataa Aimata kumaar isa>h ( Baarta) naarI samaanataa ke }sa yauga mae> Baaejana paka rha hUM, dFtar sae laaE@I baIbaI ke ila] caaya banaa rha hUM_ naarI jaagarNa kI +ainta ka ioakar hUM, kpaD[e Zaulataa - Zaulataa huAa Aba maE> baehala hUM_ yaad kr baItae idnaae> kae isasaktaa hUM, naairyaae> ke }sa nayae kdma sae isahr jaataa hUM_ khI> kae}| galataI hae jaayae }sasae bacataa hUM, naarI qtpaID[na ka kesa kr dUMgaI, }sa ZamakI sae bahuta Drtaa hU>_ caarae> Aaer naarI - qtYaana kI cacaa| saunataa hUM, AaEr ASabaarae> mae> Aba ‘ zarelaU paita caaihyae’ ka }otahar deSataa hUM_ vaae BaI Kyaa idna Yae Aadeoa jaba hma idyaa krtae Yae, caaya - pakaED[ae> mae> derI haenae par iktanaI jaaer sae garjaa krtae Yae_ naarI oaiKta ke }sa yauga mae> Aba pauwPa - qtpaID[na ka kesa laD[taa hUM, k@zare mae> SaD[e pauwPaae> kI sahmaI huyaI halata kae baebasa deSataa hUM_ Kyaa sahI hE Kyaa galata. ABaI kuC nahI> samaJa Aataa hE, Aba taae naairyaae> sae yahI ivanataIBaUlakr pauranaI baataae> kae yaid vaae baaM@ lae> Aba kama AaZaa - AaZaa, taae haegaa jaIvana mae> daenaae> ke sakUna yae hE hmaara vaada_ caehre par caehra ikrna isa>h (Baarta) mauSaaE@a pahna ApanaI pahcaana Cupaayae huyae hE> Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ samae@ Apanae Andr du:Saae> ka samandr, caehre par h>saI icapakayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ vaastaivaktaa ka saamanaa krnae sae zabarayae huyae hE>, Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ 20
 • 23. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 caehre par paD[I Jauiryaae> kae, maekApa mae> Cupaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ sa> d e o a Bagavaanadasa laahaE @ I ( Amae i rka ) saImaa par D@e saEnaanaI sae maera sa>deoa_ tauma hae mahana` krtaa gava| tauma par deoa_ tauma kma|# naIitaparayaNa tauma balavaana_ Apanaa kta|vya inaBaatae dekr inaja paRaNa_ ijasae samaJaa Yaa daesta inaklaa vaae duomana, saccaa}| sae iktanaI dUrI banaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ kBaI BaUSa pyaasa kBaI jaaeoa kBaI qdasa oaIta zaasa vaPaa| ihmapaata saBaI hE rasa_ kBaI paataI AataI zarsae kBaI AnZakar_ zar ibai@yaa ka janma tauma na paatae samaacaar_ kr nyaaeCavar pairvaar sauSa tauma SaD[e_ deoa kI Aana maana inaBaanae paRaNa paNa AD[e_ tauma hae tyaagaI saccae AYa| mae> he! saEinak_ kP@ Baya saevaa matyau tauma kae dEinak_ idSaavae ke laaeBa mae> Apanaae> kae hI sataayae huyae hE, Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ raP@L rxaa ka baID[a laekr saevaarta_ AaXapaalana svaZama| banaa haekr inarta_ taumharI saevaa sae hE svatan<ataa saurixata_ maanava maa<a caahtaa sva<a>tataa sauihta_ Saud hI kae ZaaeSaa dekr, Sauoa rhnae ke sapanae sajaayae huyae hE Aaja ka }>saana caehre par caehra lagaayae huyae hE_ saaZa kinaka saKsae n aa ( kE n ae D a) ifsalataI reta kae mau£I mae> kEd kr, Svaaba ke zaraE>de banaakr, ijandgaI kae sa>vaarkr maE>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__ caehre par icapake }sa caehre kae deSakr saaecataa ‘ ikrna ’ yae manaKyaae> kaemala sa>vaednaaAae> ke maaela par maoaInaI, hae rha hE }>saana? @e$[I - mae$[I lakIrae> kae saIZaa kr, mana kI Aaoa>kaAae> kae #ukrakr ]k rah pyaar kI jagaakr mae>nae Apanae sae sa>iZa kr laI__ AaZauinaktaa kI }sa daED[ mae>, Akelaa hI taae rh gayaa hE vaae, jaanae Kyaa caahtaa hE_ Aaja ka yae }>saana? paga- paga par }k Ahsaasa haetaa gayaa jaae ijandgaI ke krIba laataa gayaa, AaEr hr rah par bauinayaade> banataI ga}|, taPNaaAae> sae mauKta hae maEnae Apanae sae sa>iZa kr laI_ 21
 • 24. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 janma idvasa (lazau baala kYaa) ga[ j [ a la qPaa de v a - Amae i rka Cae@I saI iryaa ke janmaidvasa kI Aaja C@I vaPa| gaaM# YaI_ zar mae> ZaUma Zaama hE Kyaae>ik iryaa Apanae maataa- ipataa kI }klaaEtaI santaana hE AaEr Aaja }sa SauoaI mae> vah bahuta baD[a jaoana manaa rhe hE>_ Anaekae> ima<aae> AaEr sambainZayaae> kae Aama>i<ata ikyaa gayaa hE_ AitaqTama pakvaana, AitaqTama sajaava@, saBaI kuC baD[e paEmaanae par cala rha hE_ iryaa saundr gaulaabaI kpaD[ae> mae> sajaI nanhI> gauiD[yaa saI laga rhI hE_ paRYaanausaar Baaejana ke paocaata kek ka@nae ka samaya Aayaa_ nanhI> iryaa nae kek ka@a , sabanae taailayaaM bajaakr paRsannataa paRk@ kI AaEr “hEpaI baYa| De”]k svar mae> gaakr baccaI kae AaoaIvaa|d idya_15-20imana@ tak ima<a gaNa }sa vaataavarNa mae> magna rhe_ Aba samaya Aayaa ik iryaa Apanae qpahar Saaelae AaEr deSae qsae Kyaa qpahar imalae hE>_ parntau iryaa khI> idSaa}| nahI> de rhI YaI_ qsae paukara gayaa parntau qsaka khI> icanh tak nahI> Yaa_ Aba maataa- ipataa YaaeD[a zabara gayae ik ABaI vah yahI> YaI AaEr Aba ]kdma khaM calaI ga}| _ saare zar mae> $UM$[a gayaa parntau saflataa nahI> imalaI_ saare zar mae> sannaa@a Ca gayaa_ maaM ka rae rae kr baura hala Yaa_ vah saaeca rhe Yae ik Agalaa kdma Kyaa q#ayaa jaaya ik sabanae iryaa kae saamanae ke Var sae zar ke BaItar paRvaeoa krtae deSaa_ maataa ipataa nae lapak kr qsae gaaed mae> q#a ilayaa AaEr qsaka caehra caumbanaae> sae Bar idyaa_ nanhI> iryaa yah dPya deSakr kuC zabara saI ga}|_ qsake maataa ipataa qsasae yahI paRona paUC rhe Yae,“ bae@I , tauma saba raEnak CaeD[kr khaM calaI ga}| YaI ?” kiva ku l ava> t a isa> h (Baarta) baD[e hma jaEsae haetae hE> taae irotaa hr ASartaa hE_ yaha> banakr BaI Apanaa Kyaae> Balaa kae}| ibaCD[taa hE_ isama@ kr Aa gayae hE> saare taare maerI JaaelaI mae>, kha> mauiokla huAa sa>ga caa>d Aba taae AkD[taa hE_ Cupaa kanha yahI> maE> deSataI yamaunaa iknaare par, khI> caupake sae Aakr haYa maera Aba pakD[taa hE_ za@a CayaI hE saavana kI ipayaa tauma Aba taae Aa jaaAae, huAa mauiokla hE rhnaa Aba badna saara jakD[taa hE_ ijasae saaE>paa Yaa ma>Enae husna Apanaa maana kr saba kuC, vahI idna rata deSaae haya Aba mauJasae JagaD[taa hE_ iryaa nae jaae bataayaa qsae saunakr iksaI BaI maataa - ipataa ka isar gava| sae QMcaa hae jaayaegaa_ vah baaelaI, “ hmaarI galaI ke Aintama zar mae> maInaU naama kI Cae@I saI laD[kI rhtaI hE _ maE> qsae nahI> jaanataI AaEr vah mauJae nahI> jaanataI_ Aaja saubah skUla jaatae huyae basa mae> vah Apanae saaYa baE#I laD[kI kae bataa rhI YaI, Aaja qsaka janma idna hE_ qnake pairvaar mae> iksaI sadsya kI kar duza|@naa mae> matyau hae ga}| hE, }sailayae qsake maataa- ipataa qsaka janmaidna nahI> manaa rhe hE>_ maInaU kafI qdasa laga rhI YaI_ maE> kek ka ]k @ukD[a qsake paasa lae ga}| YaI AaEr qsake mauMh mae> Dalakr kha, “hEpaI baYa| De!” 22
 • 25. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 1. yaid Aapa qna laaegaae> ke baD[e Baa}| hE> taae }saka rhsya Kyaa hE? 2. vah svaga| vaalaa sauSa }sa sa>saar mae> }saI jaIvana mae> kEsae imala saktaa hE?qTar imalaaik svaga| AaEr nak| kha> hE va kEsaa hE }sakae batalaanae vaalaa taae ABaI tak kae}| vyaiKta vaha> sae Aayaa nahI> hE _ jaae kuC hmakae batalaayaa jaataa hE Zama| gaRnYaae> ke Vara , vah taae klpanaa maa<a hE Kyaae>ik kae}| caomadId gavaah ABaI taknahI> imalaa hE_ par yaid }saI sa>saar mae> rhtae huyae svaga| jaEsaa Aanand paRapta krnaa hae taae qsake ilayae inamna baataae> ka haenaa Aavaoyak hE_ 1. snaehmayaI , mamataaBarI , saulaxaNa , sauoaIlaa , sarla svaBaava vaalaI gahNaI ka haenaa 2. ApanaI patnaI kae ima<a ke samaana maananae vaalaa , samaya samaya par patnaI ke kayaae|> kI sarahnae krnae vaalaa,Apanae kaya| kae paUrI ijammaedarI sae inaBaanae vaalaa, AaEr zar - baahr sammaana denae vaalaa paita ka haenaa; 3. daenaae> mae> parspar snaeh,ihlaimala kr Apanaa - Apanaa qTardaiyaTva inaBaanae kI xamataa AaEr ivaovaasa ka haenaa_ yae taInaae> baatae> ijasa dmpaita mae> paayaI jaataI hE> vaha> svaga| hI taae hE taae qTar Aataa hE svaga| yaa nak| khI> marnae ke baad imalatae hE> yah taae pataa nahI>, par }sa ZartaI par vyaiKtayaae> kae svaga| jaEsaa sauSa yaa nak| jaEsaI yaatanaa imala jaataI hE_ }sailayae yaid ]esaa jaIvana saaYaI imala jaayae jaae sammaana , Aadr, snaeh, kwNaa , dyaa taYaa ima<ataa de sake , ijasae paRitaidna deSakr yah lagae ik ABaI ifr sae qsae deSanae kae kba maaEka imalae,ijasae paasa paakr mana kae oaainta va hdya kae $a$[sa imalae, AaEr ijasake paasa rhnae sae samaya kba baIta gayaa , }saka pataa na lagae, ]esae jaIvana saaYaI ke saaYa hI svaga| ka Aanand imalataa hE_ yah saunakr vah vyaikTa jaae svaga| kI Saaeja mae> inaklaa Yaa, Apanae zar vaapasa Aa gayaa_ taae vah svaga|vaalaa dampatya jaIvana kEsaa hae? }sa ivaPaya mae> kiva zaaza yah khtae hE> :Bau}yaa> SaeD[e hr hE> caar _ zar haeya igahiYana gaQ duZaar__ Arhr kI dala , jaD[hna ka Baata_ gaagala inabuaAa AaEr izava taata__ Sa>aD dhI jaaE zar mae> haeya_ baa>ke ke naaEna paraesae jaaeya__ khE> zaaza taba sabahI JaU#a_ qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku>#a__ qhaM CaeiD[ }hMvaE baEku#a Da. Aae > k arnaaYa iVvae d I (knaaDa) ]k baar ]k vyaiKta ke mana mae> yah }cCa hu}| ik yaid qsae }saI jaIvana mae> svaga| ka Aanand imala sake taae marnae sae Kyaa haegaa, ]esaa saaecanaa hI vyaYa| hE? ]esae sauSa kI paRaipta ke ila] qsa vyaiKta nae baD[I kaeioaoae> kI_ qsanae bahutaae> sae paUCa ik Kyaa kae}| ]esaa vyaiKta hE jaae bataa sake ik vah sauSa khaM va iksakae imalaa hE_ baD[I kaeioaoaae> ke baad yah pataa calaa ik iksaI ]k gaaMva mae> baD[a sayaanaa AadmaI rhtaa hE ,oaayad qsake paasa }sa ivaPaya kI jaanakarI hae_ taae yah vyaiKta qsa bauD$e ke paasa gayaa taae deSanae lagaa ik vah taae baD[a hI jaja|r vyaiKta Yaa ijasake isar par na taae kae}| baala Yae, jaae Jaukkr lakD[I ke sahare baD[I hI mauiokla sae cala paa rha Yaa_ qsake saba daMta igar cauke Yae, va oarIr mae> tamaama Jauir|yaaM paD[I hu}| YaI>_ qsakI qmaR 90 ke samaIpa laga rhI YaI_ SaEr! qsasae , svaga| jaEsaa sauSa kha> va kEsae imala saktaa hE, paUCnae par pataa qsanae kha ik yah taae mauJae nahI> maalaUma , par nadI ke qsa paar maere baD[e Baa}| rhtae hE> , oaayad qnhe> maalaUma hae_ taae yah AadmaI nadI ke qsa paar gayaa jaha> ]k saaZaarNa sae makana mae> ]k ba& pauwPa va qnakI patnaI rh rhe Yae_ par vae laaega deSanae mae> paihlae vyaiKta sae kuC kma qmaR ke lagae_ qnasae BaI vahI paRona paUCa gayaa taae qnaka javaaba Yaa ik }saka qTar taae maere baD[e Baa}| hI de saktae hE>_ qsanae yah BaI bataayaa ik maere baD[e Baa}| va BaaBaI tara}| }laake mae> rhtae hER>_ taae yah vyaiKta vahaM pahu>caa taae deSaa ik ]k vyaiKta jaae deSanae mae> 65 vaPa| ka laga rha Yaa , haYa mae> kudala laekr baagavaanaI kr rha Yaa _ badna mae> na kae}| Jauir|yaa> , isar ke baala jyaada safed BaI nahI> , va oarIr paUra svasYa! ifr jaba qsa vyaiKta kI patnaI AayaI taae vah BaI Crhre badna kI AZaeD[ maihlaa lagaI_ taae qsa svaga| kI talaaoa krnae vaalae vyaiKta nae Jau>Jalaa kr }sa AZaeD[ qmaR vaalae vyaiKta sae paUCa ik yah rhsya Kyaa hE ik taumhare dae Cae@e Baa}| jaae deSanae mae> Aita va& laga rhe Yae , qnasae tauma deSanae mae> kafI kma qmaR ke h¢e - k¢e javaana laga rhe hae , taae mauJasae JaU# Kyaae> baaelaa gayaa_ qTar mae> }sa vyaiKta nae kha ik Baa}| tauma }tanaI dUr sae calakr Aayae hae , Yak gayae haegae_ calaae paihlae haYa mau>h Zaae laae , kuC naaotaa kr laae , baad mae> baatae> kre>gae_ haYa - mau>h Zaaenae ke baad pakvaana - naaotaa Aa gayaa va qsakI AaErta nae baDe[ snaeh va manauhar sae maI#e vacana baaelakr sauSa kI talaaoa krnae vaalae vyaiKta kae caEna kha>_ qsanae paUCa ik Aapa dae baatae> batalaa}yae _ ya^ipa zaaza kI qparaeKta khavata gaRamaINa xae<a sae samba>iZata hE, ifr BaI }saka AYa| yah hE ik yaid zar mae> SaetaI }tanaI hE ik caar gaae>}| _ AYaa|ta Aa# baElaae> kI SaetaIhaetaI hE,AYaa|ta sama&oaalaI iksaana hae_ zar mae> gahsYaI kae saucaaw Wpa sae calaanae vaalaI s<aI hae, zar kI gaaya dUZade rhI hae ( ijasa zar mae> dhI zaI dUza kI kmaI na hae ) oaama kae jaba Saanaa Saanae baE#e taae Arhr kI dala banae, saaYa mae> caavala ( yaaina jaaDe[ ke maaEsama mae> paEda hae ]esaa caavala baD[a hI svaaidP@ va sauga>Zavaalaa haetaa hE_ 23
 • 26. saaYa mae> svaad ke ila] rsaIla ( gaagala) naIbaU imalae, AaEr Qpar sae garma - garma zaI Dalaa jaayae AaEr zar ka dhI oaKkr ke saaYa imalae, laeikna Saanaa paraesanae vaalaI ]k saundr k@axa nayanaae>vaalaI s<aI hae, taae kiva zaaza khtae hE> ik vah baEku># taae }saI ZartaI par hI hE_ baakI saba taae khnae va saunanae kI baata hE_ qsa ja[maanae kI baata jaba pauwPa baahr ka kama krtae Yae AaEr AaErtae> zar ka kaja deSataI> YaI>_ kama sae Yaka pauwPa zar Aataa Yaa taae qsakI paUre idna kI Yakava@, Aaifsa yaa kama kI ikcaikca va Ja>Ja@, Anya samasyaayae> saba BaUla jaataI YaI jaba zar mae> pyaar mauhbbata sae , manauhar sae saundr saI saja - Zaja ke na BaI taEyaar hae taae BaI , baaMke nayana vaalaI, mauskrataI hu}| , snaeh sae , Saanaa iSalaataI YaI taae saare idna kI Yakava@ taurnta rfUcaKkr hae jaataI YaI_ Aba taae k}| pairvaarae> mae> paita -patnaI daenaae> kaya| krtae hE> , daenaae> hI Yake huyae zar Aatae hE> ,taae ]esaI isYaita mae> kiva zaaza kI yauiKta taae nahI> lagaegaI_ ifr BaI snaeh sae,oaainta sae ihlaimala kr , saaYa -saaYa Saanaa banaayaa jaayae va Saayaa jaayae taae sauSaI jaIvana bana saktaa hE_ taae Kyaa svaga| ka sauSa idlaanae mae> kevala s<aI ka hI qTardaiyatva hE? Kyaa pauwPa ka kae}| kta|vya nahI> banataa ?}samae> taae kae}| sa>deh nahI> ik zar va gahsYaI s<aI ke hI karNa calataI hE Kyaae>ik Bagavaana nae qnhe> vae gauNa janmajaata idyae hE> jaae sambanZa banaanae va paRgaa$[ krnae ke ila] Aita qicata hE>_ pauwPa ,svaBaavata: saIZae baaelanae vaalaa , saa>saairk vyavahar sae AnaiBaX va AaitaYya satkar mae> qtanaa kuoala nahI> haetaa _ par daenaae> imalakr qsa sauSa kae }sa ZartaI par Apanae pairvaar mae> laa saktae hE> yaid qna daenaae> mae> qicata samaIkrNa sYaaipata hae jaayae_ ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 Aita ca>cala,inata klah wica, paita saaE> naaih imalaapa_ saae AZamaa itaya jaainaya ,paa}ya paUva| paapa_ ]esaI patnaI ka saaYa imalae taae vah vyaiKta samaya ke pahlae hI baU$[a hae jaayaegaa_ maanaisak kP@ae> kae Jaelaegaa , hdya kI baImaarI laga jaayaegaI , va Anya samasyaayae> paICe paD[e>gaI_ }sailayae yah Aita Aavaoyak hE ik patnaI klahipaRya na haekr klaavataI hae AaEr qsake ilayae kuC hd tak paita hI ijammaedar haetaa hE Kyaae>ik ivavaah ke baad hr AaErta paUNa| paRyatna krtaI hE ik vah Apanae vyavahar sae, kama sae, baataae> sae , va AacarNa sae sabakae sammaaeihta kr lae_ par baad mae> yaid qsaka ivaparIta svaBaava bana jaataa hE taae qsake sasaurala vaalae, va mauSyata: paita hI ija[mmaedar haetae hE> _ laeikna vah s<aI caahe taae sauSa samai& kBaI BaI laa saktaI hE _ }sailayae pauwPaae> kae caaihyae ik ApanaI patnaI ka paUra sammaana kre>, qnhe> Apanaa AiBanna ima<a maanae> , Apanaa sa>banZa maZaur banaayae> rSae>, Zama| ka AacarNa krtae huyae saa>saairk kaya| kre> taae }saI sa>saar mae> baEkun# ka Aanand imala saktaa hE_ Anau r aZaa ca> d r ( Amae i rka) }saIilayae yajauvae|d mae> ilaSaa hE:sa>tauP#ae Baayaa| Bataa| , Bataa| Baayaa| taYaEva ca_ yaiomaNnaEva kulae inatyama klyaaNama` ta<aEva ZauRvama__ ijasa pairvaar mae> patnaI sauSa sae va sa>tauP@ Wpa sae rhtaI hE , vaha> qsaka paita BaI sauSaI jaIvana vyataIta krtaa hE _ AaEr jaha> paita - patnaI daenaae> mae> taala - maela baE# gayaa qsa pairvaar mae> taae sauSa va Aanand ka inavaasa hE_ yaha> par Zyaana denae vaalaI baata yah hE ik patnaI kI sa>ntauP@taa par paihlae jaaer idyaa gayaa hE Kyaae>ik yaid patnaI sa>tauP@ hE taae taBaI pairvaar mae> sauSa - samai& va oaainta haetaI hE_ taae Kyaa patnaI kae Sauoa rSanae sae hI baEku># vaalaa sauSa imala saktaa hE?yah baata sacamauca mae> sahI hE Kyaae>ik yaid iksaI pauwPa kae ]esaI patnaI imala jaayae jaae- 24
 • 28. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 maere naanaa rahu l a qpaaZyaaya (Amae i rka) maere naanaa ]k paeD[ ke ila] saare maaehllae sae laDe[ Yae yae nahI> k@egaa yae nahI> k@egaa khtae khtae ApanaI ijad par ADe[ Yae naanaa kI vajah sae saD[k ke ivastaar mae> raeDe[ Aa paDe[ Yae saD[k ka ivastaar wk gayaa Yaa pairvaar ka ivastaar hae rha Yaa samaya ApanaI caala cala rha Yaa naanaa cala basae Yae bahuyae> Aa basaI YaI> qnake paaetae Apanae paaMva par taae SaDe[ Yae_ laeikna jaIvana ke AaEr BaI duSaD[e Yae_ ApanaI Aaj[aadI ka paircaya denaee ke ilayae Saud kae kmarae> mae> ba>d krnaa ja[WrI hE ]k nahI> saare ke saare paeD[ ka@ idyae gayae taaik ifr na sar q#a sake> jamaIna Saaed Saaed kr jaD[ sae hI ima@a idyae gayae maE> dae saala mae> jaba BaI vahaM jaataa hUM pairvaar kae hra Bara paataa hUM laeikna qsa paeD[ kae yaad sae nahI> ima@a paataa hU> maere zar mae> ]k nahI> k}| paeD[ hE> baeDWma kI iSaD[kI sae deSataa hU> qnhe> jaEsae vaae iksaI pae>i@ga ka ihssaa hae maE> qnasae kBaI jauD[ nahI> paataa hU> A>ta ijaXasaa ka! maZau p a paa> D e y a (Baarta) ]k ivadeoaI paya|@k BaartavaPa| Aayaa_ gaa}D nae qsae taajamahla idSaayaa_ deSakr qsaka caehra iSala gayaa qsae lagaa ik qsae svaga| -sauSa imala gayaa_ ifr gaa}D nae qsae Aja>taa- ]laaera idSaa]_ deSakr qsake tana- mana mauskrayae_ ifr gaa}D qsae Sajaurahae lae gayaa_ paya|@k kae Aaocaya| ka ZaKka de gayaa_ qsanae ibanaa ivala>ba, ibanaa ikyae der_ idSaa] qdyapaur, jayapaur, jaesalamaer_ A>ta mae> paya|@k baaelaa “ Aapanae mauJae saBaI paya|@na sYala idSaa]_ mauJae bahuta AcCe lagae, baehd pasa>d Aa]_ parntau yahaM Aanae sae pahlae mauJae imalae Yae sa>keta_ ik Baarta vaPa| mae> haetae hE> BaUta - paReta_ “ ima. gaa}D maerI ijaXasaa ima@a dae_ hae sake taae khI> BaUta- paReta idSaa dae_” saunakr gaa}D kuC der saaecataa rha_ Apanae isar ke baala naaecataa rha_ ifr Acaanak qsae Kyaa saUJaI ik qsanae ijaXasaa kae jaD[ sae ima@a idyaa_ paYa|@k kae sa>sad kI doa|k - dIzaa| mae> lae jaakr iba#a idyaa!! 26
 • 29. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 naadanaI (lazau kYaa) naIrja naE Y aanaI (Baarta) Aaja ‘ Baagavata saptaah ’ ka Aintama idna Yaa_ pauraeihta jaI ipata - dana mae> imalanae vaalaI vastau]> caarpaa}| , ibastar kpaDe[ , CtarI, jaUtae, bata|na Aaid kae laanae ke ila] Apanae caaEdh vaPaI|ya pau<a kae BaI saaYa lae gayae_ zar laaE@nae par pau<a nae ijaXasaavaoa paUCa, ipataa jaI, Aapake yajamaana , Baagavata kYaa iksailayae krvaatae hE> taYaa saaYa mae> }tanaI saarI caIj[ae> dana mae> Kyaae> detae hE> ? pa>iDta jaI nae pau<a kae samaJaayaa bae@a maE> Apanae yajamaanaae> ke idva>gata maataa - ipataa kI Aatmaa kI oaainta ke ila] Baagavata krtaa hU> taYaa ]esaa ivaovaasa ikyaa jaataa hE ik dana mae> dI gayaI yae vastau]M kula pauraeihta ke maaZyama sae ipatarae> kae santauP@ krtaI hE>_ laD[ke nae ifr paUCa , “ ipataa jaI, Kyaa Aapanae dada dadI kI matyau ke paocaata Baagavata krvaakr ]esaI vastauyae> dana kI YaI> ?” pa>iDta jaI nae YaaeD[a saaecakr pau<a kae bataayaa , bae@a yae saba AnZaivaovaasa hE_ iksanae deSaa hE ik marnae ke baad Aatmaayae> BaaEitak vastauAae> ka qpayaaega krtaI BaI hE> yaa nahI>_ sau S avaPa| k> v ar ‘tanaha’ “pa> j aabaI lahre > re i Dyaae paR a e g aR a ma @ae r > @ ae ka sabasae pau r anaa ihndI pa> j aabaI ka Atayanta laae k ipaR y a paR a e g aR a ma hE _ ” sau n anaa na BaU l ae > _ paR a e D yaU s ar va inad| e o ak satae e n dR paala isa> h isaZavaana fae n a nambar: 416-677-0106 27
 • 30. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 laSanaQ kI saD[ k sae lae k r Aae s alaae paaila| y aamae n @ tak ka safr maayaa BaartaI, Aae s laae naavae | saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ka naama Aatae hI maere mana mae> ]k ]esae vyaiKta ka ica<a iSa>ca jaataa hE ijanasae baatacaIta krnae mae> Apanaepana ke Ahsaasa ke saaYa, OR&a AaEr paeRma Claktaa hE_ kivataa qnake raema-raema mae> basaI hE, khanaI samaaja ke yaYaaYa| ka Avalaaekna krtaI hE_ vaEiovak samasyaaAae> sae qtpanna qnakI icantaa khI> qnakI kivataaAae> mae> maoaala kI tarh jala jaataI hE taae khI> vya>gya krtaI khI> paa#k sae paRona krtaI hE_ Aaja sae 40 vaPa| pahlae caaEdh vaPa| kI Aayau mae> “vaPaa| Aagamana” kivataa sae laeSana AarmBa krnae vaalae Aa#vaI> kxaa ke iva^aYaI| saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” kae nahI> pataa Yaa ik vah Aagae calakr laeSak banae>gae_ “he baapaU tauma Zanya hae”, “Aae manauAa jaIvana ka saufla banaaya laeva” Aaid kivataayae> jaba qnhae>nae rcaI YaI> taba vah ha}| skUla mae> pa$[tae Yae_ maZyamavagaI|ya garIba pairvaar mae> janmae }sa sa>zaPa|oaIla rcanaakar nae jaIvana ke Anaek qtaar ca$[ava deSae_ qnhae>nae ApanaI pahlaI kavya kI lazau paustak “vaednaa”(1976) mae> ilaSaI Yaa, sa>zaPa| hI jaIvana hE_ qnaka vah sa>zaPa| Aaja caalaIsa vaPa| baad BaI jaarI hE_ “satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý “kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý “samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka jayagaana” Aaid gaItaae> ke rcanaakar ka laeSana inarntar calataa rha_ caahe AaiYa|k ta>gaI AayaI hae caahe AaEr kae}| majabaUrI rhI hae }sa klama ke isapaahI ka laeSanaI nae sada saaYa idyaa_ ha}|skUla qTaINa| krke vaPa| 1972 mae> savaarI AaEr maalaiDbbae karSaanaa Aalamabaaga, laSanaQ mae> naaEkrI kr laI AaEr AaiYa|k isYaita majabaUta krnae mae> Apanae ipataa ka haYa ba@anae lagae_ naaEkrI krtae-krtae Aapanae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja sae ha}| skUla, dyaanand ]e>glaae vaEidk mahaiva^alaya laSanaQ sae }N@rmaIiD]@ (1975), laSanaQ ivaovaiva^alaya ke Antaga|ta bappaa ORI naarayaNa iDgaRI kalaeja sae snaatak (1979) AaEr ORmaklyaaNa ivaBaaga kanapaur sae ORimak ioaxak (1977) kI ioaxaa paRapta kI_ }na saata vaPaae>| mae> naaEkrI krtae hu] AvaEtainak sYaanaIya lazaupa<aae> Amataa>jaila AaEr ORmaa>Ìcala mae> sahayak sampaadk BaI rhe_ vae gaaepaInaaYa laxmaNa dasa rstaaegaI }N@r kalaeja mae> saaihtya pairPad ke qpaaZyaxa AaEr saa>s=itak pairPad ke mahaman<aI caunae gayae AaEr iva^aYaI| jaIvana sae hI saaihityak kaya|+maae> mae> sai+yataa sae ihssaa laetae rhe_ svatan<ataa sa>gaRama saenaainayaae>: oacaIndRnaaYa baKoaI, rama=PNa Sa<aI, ga>gaaZar gauptaa, dugaa| BaaBaI, paRkaoavataI, Da. rmaa isa>h Aaid ke sampak| mae> Aanae sae qnapar samaajasaevaa ka Baava jagaa AaEr vae SaalaI samaya samaajasaevaa mae> vyataIta krnae lagae_ svatan<ataa sa>gaRama saenaanaI sva. ga>gaaZar gauptaa qnake ima<a bana gayae Yae_ qnakI saevaa sae paRsanna haekr laaeknaayak jayapaRkaoa naarayaNa nae oard Aalaaek kae laSanaQ ivaovaiva^alaya mae> maalaa pahnaakr sammaainata ikyaa_ mahadevaI vamaa| AaEr jaEnaendR kumaar sae oauBa AaoaIvaa|d paanae vaalae saureoa oauKla jaI nae bataayaa ik vaPa| 1969 mae> Da. AaBaa AvasYaI kI gauiD[yaae> kI paRdoa|naI ka qdzaa@na krnae AayaI qnakI ipaRya kvaiya<aI mahadevaI vamaa| jaI nae qnakI kivataa saunaI AaEr AaoaIvaa|d paRdana ikyaa_ jaEnaendR kumaar jaI nae oard Aalaaek jaI kI rcanaaAae> (khainayaae>) par ApanaI sammaita 1984 kae Apanae diryaaga>ja idllaI par isYata Apanae inavaasa par dI YaI_ oard Aalaaek jaI nae bataayaa ik kuMAr candRpaRkaoa isa>h, kmalaeovar, kuMvar naarayaNa, gaaepaIcand naar>ga, Asagar vajaahta, qbaEdur rhmaana haoamaI, oa>BaunaaYa, ivanaaedcand paaNDeya, igairjaaoa>kr i<avaedI, Da. iva^aivandu isa>h, Da. sauZaa paaNDeya, manaaermaa jafa, sva. laxmaIkanta vamaa|, qpakulapaitayaae> laaekeoa oaeSaavata, DI. ]na. baajapae}| AaEr rama paRkaoa isa>h nae }nake saaihtya par ivaiBanna kaya|+maae> par paRkaoa Dalaa taYaa qnake svaagata mae> laSanaQ ivaovaiva^alaya, jaaimayaa maIilayaa, idllaI AaEr AvaZaeoa paRtaapa isa>h ivaova iva^alaya, rIvaa mae> qnake vyaaSyaana krayae gayae AaEr sammaainata ikyaa gayaa_ 28
 • 31. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 “madrsae ke paICe” paRemakYaa mae> Afgaainastaana mae> isYata Aata>kvaad AaEr Zamaa|nZataa kI <aasadI ka bahuta naa@kIya vaNa|na huAa hE_ sarhdae> sae dUr mae> jaaitavaad ka vaNa|na ApanaI carma saImaa par huAa hE_ oard Aalaaek jaI kI baatacaIta raecak AaEr taYyapaUNa| haetaI hE_ satya, vya>gya, yaYaaYa| AaEr BaaPaa ka paRyaaega ijasa tarh Aapasa mae> baatacaIta ke daErana oard Aalaaek jaI krtae hE> vah qnake kavya AaEr khainayaae> mae> BaI paRga@ haetaa hE_ BaaPaa mae> kae}| banaava@ nahI>, oaElaI paRvaahpaUNa| AaEr ivaPaya kYya ke Anausaar, ihndI ke saaYasaaYa kBaI-kBaI pa>jaabaI, qdU| BaaPaa ke mauhavare laSanavaI Andaja mae> paa<aae> ke Anausaar paRyaaega krtae hE>_ }nakI k}| khainayaae> mae> laSanavaI Andaja deSanae kae imalataa hE_ saureoacandR oauKla “oard Aalaaek” ]k bahuta sa>vaednaoaIla rcanaakar hE>_ qnake Anaek gaItaae> kI pa>iKtayaaM jaae naIcae dI jaa rhI hE> paa#kae> kae smarNa hae>gaI: “satya ke saaYaI kBaI martae nahI>, Ý samaya ke saaYaI kBaI wktae nahI>_”Ý “paRema sae baD[a nahI> qpahar Ý ivarh mae> palaa hmaara pyaar_”Ý “naeh ke dIpak jalaa dUM_”Ý “kwNaa tauma maerI sahelaI”Ý “maere BaIgae palak Cu] Kyaae>,Ý caUma na paayae yae pyaara mana”Ý “hmaare paRaNa saa Baarta”Ý “samapa|Na vaIrae> ka candna”Ý “laeSanaI kr qnaka jayagaana” AaEr “hma hlavaahe ke baEla nahI> hE>, jahaM khae jauta jaayae>gae_ dUZa ke badlae paanaI baecaae sahna nahI> kr paayae>gae_” oard Aalaaek kI kivataa]M paa#ka]M kae Cayaa detaI hE_ vae Aakula vasanta mae> khtae hE>: “AaAae wkae yahaM kuC der banZau! Ýsamaya nae baaMZae yahaM saetau banZau! Ý Aakula vasanta Apanae gaaMva banZau! Ý imalaegaI yahaM sabakae CaMva banZau_ kiva kma| kae vah bahuta mahtvapaUNa| maanatae hE>_ qnhaenae> ApanaI “kiva-kivataa” oaIPa|k kivataa mae> ivastaar sae ilaSaa hE ik “kiva vahI jaae samaya ka saca khe,Ý ikntau daePaI Baavanaa sae baca rhe_” oard Aalaaek jaI saD[k par baala majadUrae> ke Wpa mae> devadUta deSatae hE taae khI> gamaI| ~tau mae> Var-Var oaItala jala ke ila] gagarI baecanae vaalaI maihlaa ke Wpa mae> paUnama ka caaMd najar Aataa hE_ khI> Aadoa| jaala mae> faMsa saa cauBaa idSaa}| detaa hE_ khI> Aadoa| maidra kI tarh idSaa}| denae lagataI hE_ kavya-khanaI naa@k AaEr Anya ivaZaaAae> mae> “oard Aalaaek” nae mahtvapaUNa| =itayaaM dI hE>_ kavya kI caica|ta paustakae> mae> “rjanaI”, “na>gae paaMvaae> ka sauSa” AaEr “naID[ mae> fMsae pa>Sa hE”_ caica|ta kYaaAae> kI baata vaPa| 1985 mae> AarmBa haetaI hE_ 1985 mae> }nakI khanaI “Aasamaana Cae@a hE” saairka, kadimbanaI AaEr svatan<a Baarta mae> CpaI YaI ijasa par bahuta sae paa#kae> nae paRitai+yaa svaWpa pa<a ilaSae Yae_ caica|ta khainayaae> ka yah isalaisalaa “Aadoa| ]k i$>$aera” ke kadimbanaI mae> paRkaioata haenae sae Aagae ba$[a_ khanaI “talaakoauda baccae”, “paeRmaa>kna”, “duinayaa Cae@I hE”, “sarhdae> ke paICe” kadimbanaI mae> CpaI>_ “vaapasaI” nae paRvaasaI BaartaIya ke Baarta laaE@nae kI lalak kae bahuta sajaIvataa sae icai<ata ikyaa gayaa hE_ khainayaae>: talaaoaI, tanaava AaEr laaoa ke vaastae mae> khI> man@ae najar Aatae hE> taae khI> paRemacand AaEr dUZanaaYa isa>h kI tarh yaYaaYa| kYya ka taanaa baanaa laekr Aatae hE>_ jaba saaihtya kI baata haetaI hE taba vae dUsare laeSakae> kae samaaihta krtae hu] baatacaIta krtae hE> AaEr AcCe saaihtya kI paRoa>saa ikyae ibanaa nahI> rhtae_ iksaI sae ivacaarae> mae> iBannataa haetae hu] BaI qsake saaihtya kae nahI> nakartae_ ]k AcCe Aalaaecak ke gauNa hE> Aapa mae>_ ApanaI Anaek svaricata khainayaae> ke ila] oard Aalaaek hmaeoaa yaad ik] jaatae hE> jaae ihndI saaihtya kI AmaUlya inaiZa bana gayaI hE>_ ivadeoaae> mae> rhkr pai<aka inakalanaa iktanaa Aasaana hE? vae 28 vaPaae>| sae BalaI Baa>ita jaanatae hE> Kyaae>ik naavae| sae vaPa| 1980 sae 1985 tak “paircaya” AaEr vaPa| 1988 sae “spaa}ladpa|Na” AaEr 2007 sae “vaEiovaka” kae inakala rhe hE>, }samae> ivadeoaae> mae> rhnae vaalae ihndI rcanaakarae> ka sahyaaega imalaa hE_ Aaeslaae-paaila|yaamaen@ mae> saaeoailas@ laeF@ paa@I| kI tarf sae 2003 sae 2007 tak paRitainaiZa caunae jaa cauke hE> AaEr ABaI Aaeslaae ke skUlaae> AaEr @EKsa saimaita ke sadsya hE>_ idllaI ihndI AkadmaI, naavae|jaI laeSak yaUinayana AaEr C#e ivaova ihndI sammaelana Vara qnhe> paurs=ta ikyaa jaa cauka hE_ saaenaa>Ìcala saaihtyakar sa>sYaana saaenaBadR, qTar paRdeoa, Baarta Aapake naama sae naaimata “saureoacandR oauKla raP@LBaaPaa paurskar” iksaI ]k ivaVana kae paRitavaPa| paRdana krtaa hE_ vae naavae|jaIya laeSak saen@r, naavae|jaIya iflma yaUinayana, naavae|jaIya pa<akar yaUinayana AaEr }n@rnaeoanala feDereoana Aaf jana|ilas@ ke sadsya hE>_ 29
 • 32. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 snaeihla ikrNae> oaioa paaZaa (Amae i rka) qsa idna jaae BaejaI> YaI> taumanae ZaUpa ikrNa kI snaeihla laiD[yaa> raej[a saubah iSaD[kI ke Vare mauJasae imalanae AataI> vae_ kBaI caUmataI> palak qnaI>dI kBaI Cu]M Alasaayae A>ga kBaI taErtaI> dIvaarae> par icai<ata krtaI> Anaigana r>ga Saelae> maerI SaulaI Alak sae nayanaae> mae> basa jaayae> vae mau£I mae> Bar laenaa caahU> dIpaioaSaa bana jaayae> vae CU laetaI> Anta:sa kae maere kaemala Baava jagaayae> vae raej[a hI imalanae Aayae> vae_ kBaI kBaI DalaI pae baE#I pa>CI sae dae baatae> krtaI> AaEr kBaI kilayaae> kae CUkr paIta saunahrI AaBaa BartaI> AaEr kBaI badlaI ke paICe jaanae Kyaae> iCpa jaataI> vae deSa maere nayanaae> kI paID[a Aa>gana mae> imala jaataI> vae badlaava ( baala kYaa) pauna|kYana Da.naIlaaxaI fu k na nae q ga ( Amae i rka ) iksaI ]k oahr ke iknaare ]k bahuta zanaa ja>gala Yaa_ qsake ]k baDe[ paeD[ ke tanae mae> ]k maada qllaU rhtaI YaI_ qsae oaaer - h>gaamaa ibalkula pasa>d na Yaa_ YaaeD[e hI idnaae> sae qsa paeD[ mae> dUsarI bahuta icaiD[yaae> nae zaaE>salae banaanae oauW kr idyae_ qsa paeD[ par Aanae vaalaI icaiD[yaae> kI sa>Syaa }tanaI ba$[ gayaI YaI ik raej[a oaama kae JagaDe[ haenae lagae_ Kyaae>ik jyaae> hI kae}| zaaE>salaa SaalaI deSataI> taae baahr sae Aanae vaalaI icaiD[yaa> qsa par kbj[aa kr laetaI> AaEr oaama kae zaaE>salae ke AsalaI maailak Aakr qnake saaYa JagaD[tae_ ]esaI za@naayae> Aba }tanaI ba$[ caukI YaI> ik sabakae Apanae - Apanae zaaE>salaae> kI rxaa krnae kI icantaa lagaI rhtaI YaI_ kBaI kae}| icaiD[yaa danae $U>$[nae BaI nahI> jaataI YaI_ raej[a ke h>gaamae sae ta>ga Aakr maada qllaU ]k dUsara zar $UM$[nae vaha> sae inakla paD[I_ qsae ]k skUla ke paasa ]k paeD[ gagana laaek kI maI#I baatae> mauJae saunaanae AataI> vae raej[a hI imalanae AataI> vae_ taUnae mauJakae Baeja idyaa Yaa snaeh ka jaae Anaupama qpahar iJalaimala krtae Aa>gana baigayaa svaiNa|ma lagataa yah sa>saar maE> BaI yae ikrNaae> kI laiD[yaa> idoaa - idoaa mae> baa>ZaU>gaI Aba dIiptamaana hae saarI ZartaI laxya yahI maE> saaZaU>gaI Aba AcCa lagaa _ tanae mae> ]k SaaeSala deSakr vahI> rhnae lagaI_ qsae nayaa maahaEla bahuta AcCa laganae lagaa Yaa_ Aba qsae AcCI naI>d BaI Aanae lagaI YaI_ skUla ke baccaae> kae raej[a baahr Saelatae deSakr qsae bahuta SauoaI haetaI YaI_ laeikna kudrta ke inayamaae> kae kaEna naKkar saktaa hE? qsae ]k idna pataa calaa ik vah maaM bananae vaalaI hE_ idna va idna vajana 30
 • 33. ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 ba$[taa gayaa AaEr vah SaaeSala ZaIre - ZaIre Cae@a paD[nae lagaa_ qsae Apanae sagae - sa>banZaae> kI bahuta yaad Aanae lagaI_ vah ifr qsaI pauranae ja>gala kI Aaer dUsare SaaeSala kI Saaeja mae> inaklaI_ vahaM jaa kr vah caaE>k gayaI_ paUra ja>gala k@ cauka Yaa AaEr vahaM par nayaI - nayaI }maartae> SaD[I kI jaa rhI YaI>_ Apanae saaYaI - sa>mbanZaI kha> calae gayae kuC Ataa pataa nahI>_ qsae bahuta duSa huAa_ saaecaa }nsaanaae> kae hma paixayaae> ke zarae> kae qjaaD[kr Kyaa imalataa hE? Kyaa laae k laaja sau r e o acandR oau K la ‘oard Aalaae k ’ (naavae | ) baabaU jaI bahuta baImaar hE>_ qnhae>nae baaelanaa ba>d kr idyaa hE_ “ Ammaa ! baabaU jaI nae baaelanaa ba>d kr idyaa hE_ BaEyaa kae Baejakr DaK@r kae baulavaaAae”, raZaa nae kha_ taumhara BaEyaa ga>gaajala laenae gayaa hE_ maaM nae qTar idyaa_ AaEr ivacaar magna hae gayaI_ raZaa sae rha nahI> gayaa qsanae j[aaer dekr kha , “ Ammaa BaaBaI kae Baejakr DaK@r kae baulavaa laae_” ]esae hI samaya baItanae lagaa_ maada qllaU ke taIna baccae huyae AaEr vae paaMcaae> hMsaI - SauoaI qsa paeD[ mae> rhnae lagae_ hasya vya> g ya:-hasya vya> g ya:devaendR kumaar imaOR (Baarta) BaR P @taa “maE>nae taumharI BaaBaI kae maindr mae> duAa maa>ganae ke ilayae Baeja idyaa hE_” Are! Ammaa ! yah taumanae Kyaa ikyaa_ BaaBaI kae jae# kI laU mae> maindr Baeja idyaa_ paujaarI maindr mae> taalaa lagaakr Apanae zar par saae rhe hae>gae_ ifr maaM nae bae@I kI Aaer ]k xaNa deSakr Apanaa mauMh maaeD[ ilayaa_ raZaa nae kha, “ Ammaa ! baabaU jaI kae duAa kI nahI> dvaa kI jaWRrta hE_ BaaBaI kae khI> laU laga gayaI AaEr vaae baImaar hae ga}| taba Kyaa haegaa?” jaba sae vae BaRP@taa kae Apanae Aacaar mae> laayae hE> kae#I vaalae sae# khlaayae hE>_ naetaajaI ka paoau paRema “ bae@I ! }laaja ke ila] na taae taumhare BaEyaa ke paasa paEsae hE> AaEr na hI maere paasa_ laaega yah na khe> ik hmanae taumhare baabaU jaI ke ila] kuC nahI> ikyaa _ hma garIbaI sae taae laD[ saktae hE> , parntau Zaaima|k laaeklaaja ke idSaavae kae naja[r Andaj[a nahI> kr saktae_” ]k naetaa oaKla sae laga rhe Yae AiBanaetaa paoau mahtva kae samaJaa rhe Yae paoauAae> sae paRema krnaa isaSalaa rhe Yae naama Yaa parmaanand gaZae ke isar par haYa fertae lae rhe parma Aanand vae baaelae - gaZae maere pau<aae> ke samaana hE> hmanae kha - }samae> Kyaa oak hE Aapa lagatae BaI gaZae ke baapa hE> ikntau Aapanae gaZae kae hI Kyaae> bakre kae bae@a Kyaae> nahI> kha hE vae baaelae- gaZae kae bae@a maana oaabaasaI paayae>gae bakre kae taae hma iDnar mae> cabaa jaayae>gae _ Acaanak raZaa ke ipataa kI ZaD[knae> band hae gayaI>_ laaega }Zar - qZar deSanae lagae_ raZaa nae baabaU jaI ke saInae kae daenaae> haYaae> sae saata baar dbaayaa AaEr baabaU jaI ke isar par mauSa rSakr raenae lagaI_ yah deSakr laaega Aapasa mae> kanaafUsaI krnae lagae AaEr baaelae deSaae raZaa kae Kyaa hae gayaa jaae Apanae baapa ke mauSa sae mauSa lagaayae fU>k rhI hE_ 31
 • 34. hasya - vya> g ya AaZauinak yauga ka pa>ca ta><a paR a e . Aae m a ku m aar Aaya| ( Baarta) maE> k}| idnaae> sae saaeca rha Yaa ik pa>cata><a jaEsaI kalajayaI rcanaa kI AaZauinak yauga mae>, vata|maana sa>dBa| mae> BaI kuC na kuC paRasa>igaktaa haenaI hI caaihyae_ ivacaar Yaa ik kae}| AiZakarI ivaVana imalae AaEr }sa ivaPaya mae> cacaa| kW>_ }cCa mae> dma hae taae qsake AnauWpa saflataa BaI Avaoya imalataI hE_ taae ]k idna mauJae Apanae ]k ]esae ima<a Acaanak imala gayae jaae hmasae pairicata taae AcCI tarh Yae par k}| barsaae> sae imalae nahI> Yae_ Ajaba sa>yaaega Yaa ik naama Yaa qnaka laxmaI ka>ta oamaa|_ vae sa>skta gaRnYaae> ke AcCe jaanakar hE>_ ivaoaePakr naIitapark rcanaaAae> ke taae ivaoaePaX hE> jaEsae ‘ oau+naIita’ ivadur naIita’ ‘ caaNaKya naIita ’ ‘ ihtaaepadeoa’ - ‘ pa>cata><a ’ Aaid_ ‘ pa>cata><a ’ par taae za>@ae> ivacaar vyaKta kr saktae hE>_ gata idnaae> jaba mauJasae imalae taae ]k na}| patae kI baata BaI bataa}|_ baaelae deSaae laaek mae> paRisa& hE ik ‘ pa>cata><a’ ke rcaiyataa ivaPNauoamaa| Yae AaEr maE> ( maere ima<a) laxmaI ka>ta AaEr ‘ ivaPNauoamaa|’ payyaa|yavaacaI hE> _ Ata: yaid ivaPNau oamaa| ‘ pa>ca ta><a’ ke rcaiyataa Yae taae mauJae BaI ‘ pa>cata><a ’ kI paUrI jaanakarI haenaI caaihyae_ Kyaae>ik samaanaaYaI| oabdae> ke ihsaaba sae hma daenaae> - ivaPNauoamaa| laxmaIka>ta oamaa|- naama raioa hE>_ taae naama kI laaja taae rSanaI hI haegaI_ vae bataanae lagae ik ‘ deSaae’ maZyayauga mae> iknhI> Amar oaiKta rajaa ke taIna ibagaDE[la rajakumaarae> kae rastae par laanae ke ila] 80 vaPaI|ya ivaPNau oamaa| nae ijammaa ilayaa Yaa ik vae maa<a C: mahInaae> mae> rajapau<aae> kae ]kdma laayak AaEr rajanaIita mae> paar>gata kr de>gae_ vae pau<a Yae bahuoaiKta , qgaRoaiKta AaEr AnantaoaiKta_ maere ima<a khnae lagae ik maE>nae na kevala ‘ pa>cata><a’ kae pa$[a hE bailk qsakI hI taja| par ]k bahuta hI sarla AaEr vyavahairk ‘ pa>cata><a ‘ AaZauinak yauga ke rajakumaarae> ke ila] banaayaa BaI hE_ paRacaIna kala mae> caU>ik rajata><a Yaa }sailayae rajakumaar rajazaranaae> mae> hI haetae Yae_ par Aajakla taae sava|<a paRjaata><a kI ZaUma AaEr gaUMja hE_ Ata: hr galaI maaehllae mae> , nauKkD[ caaErahe par rajakumaar hI rajakumaar SaDe[, zaUmatae , ma@rgaotaI krtae imalatae hE>_ ivaPNauoamaa| ka davaa Yaa ik vae kevala C: mahInaae> mae> rajakumaarae> kae baui&maana ]va> kuoala rajanaIitaX banaa de>gae_ qnhae>nae kha ik maE> ivaPNau oamaa| ka maukaibalaa taae nahI> kr saktaa par ivanamaRtaa paUva|k ivaovaasa idlaataa hU> ik maere ihndI caetanaa jaulaa}| 2008 vata|maana yauga ke pa>cata><a ke ]k - 2 isa&anta kae ]k - 2 mahInae mae> paUrI tarh saISaa jaa saktaa hE , yaU> kula jamaa paaMca mahInaae> mae> hI baui&maana - banaa jaa saktaa hE_ rajanaIita ke gaur saISae jaa saktae hE>_ kuC saaeca samaJakr hI calanaa haegaa, Kyaae>ik rajata><a mae> rajya ]k rajaa sae CInaa yaa hiYayaayaa , yaa jaItaa jaataa Yaa_ Aajakla caunaava , caunaavaI jaaeD[ - taaeD[ , maZyaavaiZa caunaava yaa qpacaunaavaaid mae> itakD[ma laD[akr rajya yaa saTaa hiYayaayaI jaataI hE _ taae qnhae>nae Apanae paRjaata><aIya ‘ pa>cata><a ‘ par yaUM paRkaoa Dalaa_ qnhae>nae spaP@ ikyaa ‘ ta><a’ maanae vyavasYaa yaa kae}| isas@ma yaa paRNaalaI _ par vae ta><a ka AYa| krtae hE> isa&anta , nauKTaa , saU<a _ taae qnake pa>cata><a mae> paaMca isa&anta , nauKtae , saU<aae> ka samaavaeoa hE_ maulaaihjaa frmaa}yae! 1. caapalaUsaI- paRYama saU<a hE caapalaUsaI_ }sake ila] icaknaI caupaD[I , lacCedar AaEr AitaoyaaeiKta paUNa| BaaPaa kI Aavaoyaktaa hE_ jaanakarae> ke baIca rhkr AaEr jyaada AByaasa BaI krnaa paD[taa hE_ ijatanaa gauD[ Dalaaegae , qtanaa hI maaZauya| BaI imalaegaa_ 2. Avasar vaaidtaa - yah dUsara saU<a hE _ hvaa ka wSa deSaae , qgatae huyae saUrja kae pahcaananaa saISaae_ haYaae> ke q#nae igarnae ka gaiNata Zyaana sae samaJaae_ samaya kI BaaPaa saunaae , AYa| samaJaae, , baeD[a paar hE_ yah nausSaa BaI rajanaIita mae> taur>ta Asar idSaataa hE caahe Aamacaunaava hae caahe maZyaavaiZa caahe qpacaunaava caahe sadna ke BaItar iksaI kae samaYa|na denae na denae ka maamalaa hae _ ga>gaa gayae ga>gaarama AaEr jamanaa gayae jamanaadasa, }saI saU<a par AaZaairta khavata hE_ 3. YaalaI mae> Cedvaad - ihndI mae> ]k khavata hE ik ijasa YaalaI mae> Saanaa qsaI mae> Ce>d krnaa_ ima<a nae kha ik oaayad naEitakvaadI }sakae AvagauNa krar detae hae> par rajanaIita mae> yah nausSaa baD[a hI karagar saaibata huAa hE_ Saasakr AaZauinak yauga kI rajanaIita mae> taae }sa saU<a ka kae}| javaaba nahI>_ samaya kae deSatae huyae ijasa YaalaI mae> Saayaa hE qsamae> ]k Ce>d BaI kr saktae hae , dae yaa taIna BaI AaEr Aavaoyaktaa hae taae paUrI YaalaI kae hI Cedae> vaalaI ClanaI BaI banaa saktae hae_ yah kama ijatanaI baeoamaI| AaEr naugarepana sae kraegae qtanaI hI jyaada kamayaabaI imalaegaI_ 4. saI$[I taaeD[vaad- }sakae ‘ saI$[I h@avavaad yaa saI$[I 32