Publicité

Contenu connexe

Similaire à อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์(20)

Publicité

Dernier(20)

อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์

  1. เม้าส์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์สาคัญในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกออกแบบมาให้มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน ต่างๆกัน บางรุ่นมีไฟประดับให้สวยงาม เพื่อให้เมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท และความชื่นชอบของผู้ใช้ เช่นมีขนาดเล็ก มีส่วนโค้งและส่วนเว้าเข้ากับอุ้งมือของผู้ใช้ มีรูปร่างสีสันแปลกตาไปจากรุ่นทั่วๆไป หรือเป็นรูปตัวการ์ตูน และล่าสุดได้มีการ พัฒนา เมาส์อากาศ (Air Mouse) ซึ่งสามารถใช้งานเมาส์โดยถือขึ้นมาเอียงไปมาใน อากาศโดยไม่จาเป็นต้องใช้แผ่นรอง ก็สามารถควบคุมตัวชี้ได้เช่นกัน
  2. ภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สาหรับตรวจจับตาแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งยาง (สาหรับรุ่นเก่า)หรืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง (ในเมาส์ที่ใช้แอลอีดี หรือเลเซอร์เป็นแหล่งกาเนิดแสง) โดยตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  3. ไมโครโพรเซสเซอร์ คือ ตัวผลประมวลใน microchip บางครั้งเรียกว่า logic chip ซึ่ง ไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นเสมือนเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน เมื่อมีการ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย ไมโครโพรเซสเซอร์ ได้รับการออกแบบในการ ประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ ซึ่งใช้พื้นที่ขนาดเล็กที่เรียกว่า register การทางานของ ไมโครโพรเซสเซอร์ แบบดั้งเดิมใช้สาหรับการบวก ลบ การ เปรียบเทียบค่า และการนาข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังที่อื่น การทางานเหล่านี้เป็นผล จากกลุ่มของคาสั่ง (instruction) ที่เป็นส่วนของการออกแบบ ไมโคร โพรเซสเซอร์ เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ได้รับการออกแบบ ให้ไปดึงคาสั่งแรกจาก BIOS หลังจากนั้น BIOS จะได้รับนามาอยู่หน่วยความจา ของคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลคาสั่ง รวมถึงการเรียกโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ
Publicité