Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Powerpoint1

2 131 vues

Publié le

technology by

Publié dans : Technologie, Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Powerpoint1

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 2. 2. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี + สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกจากบทเรียน
 3. 3. เทคโนโลยี ( Technology) สารสนเทศ ( Information) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความจริง เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ หมายถึงข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ ทั้งในรูปธรรมและนามธรรม ที่ผ่านการประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ออกจากบทเรียน
 4. 4. หมายถึง การเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้ อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology : IT) เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บความรู้ การส่งผ่าน และสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ออกจากบทเรียน
 5. 5. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย เช่น เครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์ ( Software) ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการที่สอง ซึ่งก็คือขั้นตอนของคำสั่งที่จะส่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ออกจากบทเรียน
 6. 6. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2 . ซอฟต์แวร์ (Software) 3 . ข้อมูล (Data) 4 . บุคลากร (People ware) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 7. 7. ข้อมูล ( Data) ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ ระบบ สารสนเทศ การเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้อง มีความถูกต้อง มีการ กลั่นกรอง และตรวจสอบแล้วเท่านั้น จึงจะมีประโยชน์ บุคลากร ( People ware) บุคลากร ในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของ ระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาก เท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพ และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ออกจากบทเรียน
 8. 8. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือบุคลากรที่ เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้ว จำเป็นต้องปฏิบัติงานของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ออกจากบทเรียน
 9. 9. เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 2 . เทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้บริการของภาครัฐ 3 . เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ 4 . เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธนาคาร ออกจากบทเรียน
 10. 10. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านอุตสาหกรรม 6. เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านวิทยาศาตร์ 7. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแพทย์และสาธารณสุข 8. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารโทรคมนาคม ออกจากบทเรียน

×