Publicité

Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan

public school teacher à Dumaguete Science High School
2 Apr 2012
Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan
Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan
Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan
Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan
Publicité
Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan
Prochain SlideShare
Aralin 3  ang pagbabago sa pananampalataya Aralin 3 ang pagbabago sa pananampalataya
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Struktura ng Lipunang Kolonyal sa Ilalim ng Espanya at mga Malayang Kalipunan

  1. Pagbago ng Sinaunang Lipunan sa Panahon ng Pananakop Babasahin 2 ng Aralin 1 Ika-apat na Kwarter University of the Philippines Integrated School Araling Panlipunan VI Igorot Elder ni Orley Ypon Ito ay kopya ni: _________________________________ Seksyon: _________________________________
  2. Bukod sa dahas at armas, ginamit ng mga Espanyol ang iba’t ibang istratehiya upang masakop ang ating mga ninuno. Isa sa mga pinakamabisang pamamaraan ang pagkukunwaring kaibigan sa pamamagitan ng sanduguan. Napabilis ng bukas na pagtanggap at pagiging mapagbigay ng mga Pilipino ang pagsulong sa Hispanisasyon, o ang proseso ng malaking pagbabago sa lipunan, pamumuhay, at pananampalataya ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonisasyong Espanyol. Napaigting ng pagtulong ng ilang mga katutubo ang hidwaan sa mga pamayanan. Na-obserbahan ng mga Espanyol na hiwa-hiwalay at may kalayaan mula sa isa’t isa ang mga sinaunang pamayanan. Dahil wala pang konsepto ng pagkabansa ang mga Pilipino noon, madaling nagamit ng mga Espanyol ang pamamaraan ng pagsakop at paghahati-hati. Naging mahalaga rin ang papel ng mga Kristiyanong misyonero sa pananakop. Dahil sa kumbersyon ng ating mga ninuno sa Kristiyanismo, naging sunud-sunuran sila sa mga Espanyol. Maaaring dahil sa impluwensiya ng datu na nanguna bilang isang bagong Kristiyano o bunga na rin ng takot ang pagtanggap sa Kristiyanismo. Ginamit din ng mga Espanyol ang pamamaraang reduccion o Gawain: Ilista ang mga pagtipon sa mga sinaunang Pilipino istratehiyang ginamit ng mga sa mga pueblo at ang enkomyenda Espanyol sa pananakop. upang mapadali ang pamamahala at pangongolekta ng tributo. Ang 1. mga hindi makabayad sa tributo ay nanirahan sa mga bundok at 2. tinawag na remontados o tulisanes at tinuring na pinakamababang uri 3. sa lipunan. 4. Sapagkat kaunti lamang ang mga Espanyol na ipinadala sa kapuluan 5. hindi magtatagumpay ang kolonisasyon kung hindi dahil sa 6. tulong ng mga katutubong pinuno na nangolekta ng tributo at
  3. nagpatupad ng polo y servicios. Ginamit naman ng mga katutubong pinuno ang kanilang posisyon upang makinabang at mapayaman ang sarili. Naglagay ito ng malaking agwat sa kanila at sa mga karaniwang tao sa aspetong pampolitika at pang-ekonomiya. Nakahandang magsilbi sa pamahalaan ang mga pinunong ito at ang kanilang pamilya. Mula dito nabuo ang lokal na elite, ang principales. Katangian ng Bawat Uri sa Lipunang Kolonyal Peninsulares at Insulares. El Gobernadorcillo de Mestizos ni Ipinanganak sa Espanya ang Espiridion de la Rosa. peninsulares samantalang sa labas ng Espanya ipinanganak ang mga insulares. Pinakamataas na posisyon sa pamahalaan at simbahan ang maaaring maabot ng una, habang hanggang alkalde o gobernadorsilyo lamang ang maaaring maabot ng pangalawa. Mestiso. Bunga ng pag-aasawa ng Espanyol-Filipino, Espanyol-Tsino, at Tsino-Filipino. Ginamit nila ang katungkulan ng kanilang mga magulang sa pamahalaan, kalakalan at sakahan upang makamit ang edukasyon. Dito nagmula ang mga naging ilustrado na nagpasimula sa kilusang reporma. Principalia. Nabuo ang uring principalia mula sa hanay ng mga dating pinuno ng mga barangay. Sila ang naging tau-tauhan ng mga Esapnyol sa mga probinsya. Sila ang mga katutubong panginoong maylupa at naging mga gobernadorsilyo at kabesa de barangay. Bukod dito sila ay nakapag-aral, at naging guro pa ang ilan sa kanila. Katutubong Kristiyano. Binubuo ng mga magsasaka, mangingisda, mangangahoy, tagalikha ng yaring kamay, at manggagawa ang uring ito. Karaniwa’y maliit ang pinagmamay-ari na lupa o wala pa nga, at sapat o maaring kulang ang kinikita.
  4. Un India Pescadora de Un Indio Labrador/ India Servienta/ Manila/ Manininda ng Katutubong Manggagawa Katutubong Katulong ni Isda sa Maynila ni ni Damian Domingo Felix Martinez y Lorenzo Damian Domingo Sangley. Tinuturing na isa sa pinakamababang sektor ng lipunang kolonyal at nagsilbi bilang mga manggagawa. Subalit kalaunan sila ay umunlad at nagsamsam din ng ari-arian. Katutubong di-Kristiyano. Mayroong mga lipunang katutubo na hindi naimpluwensiyahan ng hispanisasyon, hindi naging tagasunod ng Ktristiyanismo, hindi nagbayad ng buwis, hindi nag-angkin ng pangalang Espanyol, at hindi naglingkod bilang polista. Isa sa mga kalipunang patuloy na tumutol at nakipaglaban sa mga dayuhan ang mga kapatid nating Muslim sa katimugan. Ang determinadong oposisyon ng mga Muslim ay maipaliliwanag ng kanilang relihiyon – ang Islam. Ibinagbabawal ng kanilang pananampalataya ang pagsuko sa hindi sumasamba kay Allah. Nabigyan din ng lakas at inspirasyon ang mga datung Muslim ng kanilang sultanato. Nasa ilalim ng pangangalaga ng sultan ang mga datu na may tungkuling kailangang gampanan. Samantala, walang kinikilalang mataas na pinuno ang mga datu sa Visayas at Luzon kaya’t hindi sila nagkakaisa. Mahigit 50 taon naman ang ginugol ng mga Espanyol upang mahanap ang ginto ng Cordillera at ipatanggap ang kolonyalismo sa mga katutubo roon. Iba’t ibang metodo ang pagtatanggol ng mga katutubo
  5. sa kanilang likas na kalayaan kasama na rito ang pabugso-bugsong pagsalakay sa mga puwersang kolonyal, taktikal na pakikipagkaibigan at mababaw na pagtanggap sa Kristiyanismo. Hindi nagbabayad ng buwis ang maraming pamayanan, o kaya’y lumilikas ang mamamayan sa panahon ng pagbisita ng mga opisyal na Espanyol. Mahigit 200 taon na hindi nagbayad ng tributo ang mga Igorot at nagpabinyag lamang sila upang maiwasan ang pagsalakay militar ng mga Espanyol. Ganito rin ang karanasan ng mga Ilongot at Ibanag ng Vizcaya at Isabela, pati Agta ng Zambales at Dumagat ng Sierra Madre, gayundin ang ilang mga malayang katutubong pamayanan sa Visayas at Mindanao na napanatili ang sariling kultura at mga gawi. Sapagkat mas nakararami ang napasailalim sa mga Espanyol, binansagan ang mga malayang pangkat na minoryang kultural. Bihira silang maisulat at mabasa sa mga aklat ng kasaysayan. Gawain: Ilista ang iba-ibang reaksiyon ng mga kalipunang Filipino sa pananakop ng Espanyol. Kalipunan Reaksiyon □ Nanirahan sa mga patag □ Nanirahan sa mga kabundukan □ Mga Muslim □ Sanggunian Gripaldo, Eden M. et al. (2003). Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino. QC UP-SWF
Publicité