Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ఊహల పల్లకి

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Karunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam Islam
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

ఊహల పల్లకి

Télécharger pour lire hors ligne

ఊహల పల్లకి,కవితాసంకలనం


ప్రోజ్ అండ్ పోయెట్రి ఫోరం
వేములవాడ - హైదరాబాద్

ఊహల పల్లకి,కవితాసంకలనం


ప్రోజ్ అండ్ పోయెట్రి ఫోరం
వేములవాడ - హైదరాబాద్

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Publicité

Similaire à ఊహల పల్లకి (20)

Plus récents (20)

Publicité

ఊహల పల్లకి

 1. 1. ఊహల పలల కి కవతాసంకలనం చంతల దేవేందర పోజ అండ పోయెటిో ఫోరం ో వేములవాడ - హైైదరాబాద
 2. 2. అంకితం పాతకేళుుగా నను భరిసుు నన నాభారయకి..... చంతల దేవందర. ే
 3. 3. రాదారి బంధాలు బందీలుగా మారుసాాాయి బందిపోటలాని ాయారుజేసాాాయి బందిఖానాలకి నెలవవుాాయి ఏ బాదరబందీలేలాకుండా బలాదూరుగా ాిరిగినా సభయాసమాజం ానపెై సభయాా లేనివాడిగా పరిగణించి పకకాకి నెటేటాసారు పకకాన బెటేటాసారు ఫకుకాన నవావారు ఇదేం పటటానటుటాగా జలాసా రాజయాంలో జాలీగా వుందామనుకుననాపఫాటికీ శాశివాామనుకుననా బందాలు సెైాం దూరం అయాయాయి ఒకకారొకకారూ పకకాకి వెైదొలిగారు
 4. 4. భావన నీవెైాే కవిాావానౌనాాాను కషామ నీవెైాే ధరిాిరానౌాాను సంాోషం నీవెైాే ఆనందానౌనాాాను సేవాదం నీవెైాే శరామనౌాాను రంగు నీవెైాే చిారారాజనౌనాాాను చేయూా నిసేాా సేనాహానౌనాాాను సేవనందిసేాా దాసోహమౌాాను గాలి నీవెైాే నిసావారిిానౌాాను ఊపిరి నీవెైాే పారాణానౌనాాాను పేరారణ నీదెైాే కీరిాానొందుాాను నాలో నీవెైాే నీలో నేనౌాాను.
 5. 5. గాంధీన చూశా పోయారు నెహూూ న చూశా పోయారు మదర థేరిసాన చూశా పోయారు బాబాన చూశా పోయారు నేచూసినవాళుంత కనులకిదూరం అవుతుంటే నాకనుచూపు సైతం నాకు దూరమైైంది. ై
 6. 6. పైదదబాలశక అటకెకిింది మనషిలో నతరీత అడుగంటింది
 7. 7. జాగతు లేకపోతే ర ఇలల ైనా ఒళైునా ై పాడవక తపపదు
 8. 8. అడిగి పైడితే కడుపు నండుతుంది అబమానంతొ పైడితే మనసు నండుతుంది
 9. 9. కుళుున చూడలేవంటూ మహతుుడి కళుజోడున దొంగిలంచాడో మహతుుడు
 10. 10. తేరగా వచచంది కదాన తంటే తేనుపు రాదు గాన ో రోగం వసుు ంది.
 11. 11. పసిడికి చలుము వేపకు చెదలు చేరిందంటే అంతా వనాశనమే
 12. 12. కీరుినారిించుకోడానకి పదవ సోపానం కావాల
 13. 13. సలాములు చేసేవారంతా గులాములనుకోవడం వెరిరతనమే.
 14. 14. భకుు ల కోరికలు వెంకననకి శరోధారయం ’గాల’ కీరిటం మాతం ో శరోభారం
 15. 15. కాలర పటుు కున అడుగు ఏమైైంది తెలంగాణాన కలరేగిరసుకునెలా ే అభవృదద ి చెయ తెలంగాణాన
 16. 16. నముకం హదుద లోోో వుననంతవరకూ మసానకి తావుండదు
 17. 17. పైదాల మదయ నరు ించేది పదం అది గీతం కావచుచ సంగీతం కావచుచ గేయం కావచుచ వకటిసుే గాయమూ కావచుచ పదమనేది జవతాననసుు ంది సేదనసుు ంది, హయనసుు ంది ఆశన కలపసుు ంది ఆశన నరాశ సైైతం చేసుు ంది ఉతాాహనన నరుతాాహమూ చేసుు ంది పదానకెంత బలముందో అంత బలహీనతా వుంది పదోననతకి కారణం కావచుచ పదవచుయతకి హేతువూ కావచుచ వలువలన పైంచుతుంది కాదూకూడదంటే వలువలన ఊడదీసుు ంది కీరుికిరిటాలనందిసుు ంది అపకీరుి పలూ జేసుు ంది పదం పదపయగం ఏమైనా చెయయచుచ ో ై అది పలకే వయకుు ల నెైజాల మద అధారపడివుంటుంది కొందరు శరాఘాతంలా వదులాు రు మరికొందరు పూలమాలలా అలంకరిసాు రు ఏదిఏమైైనా పదానకి పదునుంది కరుకూ వుంది కఠినతా వుంది జాలగా జాలు వారుతుంది పేోమగా పణయగీతకౌతుంది ో పేోరణనసుు ంది జవతానన పరిణత చేసుు ంది పదం పరమపదసోపానానకి దారి చూపుతుంది జనున ధనయపరుసుు ంది పునరి నుకి మంగళం పాడేసుు ంది
 18. 18. వాడు నవవసాు డు మనం నవువతాం వాడు ఏడి ప సాు డు మనం ఏడుసాు ం వాడు ఆడి స ాు డు మనం ఆడుతాం నతగా మనం వుంటాం నతమాలన పనుల వాడు చే స ాు డు వాడి పనులకి మనం బలపశవులవుతాం మమతానురాగాల మాటున పై ర ుగుతాడు వాడు వాడి గురి ం చ వే ద నతో తరుగుతాం మనం రోజరోజకి నజంగా గుండె ప ై చే య ే స ుకున ఆలోచంచు వాడి న మనషి గ ా పై ం చామా మనం దె ై న ంది న జవతానన ఆచారవయవహరాలన భకు ి శర ధధల న పాపపుణాయలన వాడి క ి నే ర ాపమా? మనకు మనంగా పో శ నంచుకుంటే నవొవసుు ంది బతుకు నవువలాటయే య పో మ ాదం పొంచవుంది వాడి చే త ులొల మనం రి మ ట లమయాయం అనన వే ళ కంది ం చాం వాడి క ి అడి గ ి ం దలాల ఇచే చ శాం ఇచే చ సోు మత లేకునాన అపుజే స ి మరీ కలపంచాం వసతులన పాపం వాడే మ ై ప ోతాడోననే మమకారపు అంధకారంలో వాడి సే వ చాచజవతానకి మన0 బందీ ల యాయం వాడు మాతో ం సై వ చాచవహంగానే న కి ి అందమై ై న వలసజవతంకె ై ఎగి ర ి ప ోయాడు ఏ బాదరబందీ లల ే కుండా.
 19. 19. అందరికీ సేవాచచానిచిచాన నీవు బాధయాాల మదయా బందీవెైనావు సేవాచచాలోని హాయి బందిఖానా చెబుాుంది భావానికి సేవాచచా కలిగాసేాా మధుర కావయామౌాుంది శరామకి సేవాచచా కలిపాసేాా భువనభవనాలినా నిరిమాంచొచుచా సేవాచాచాపరిపాలన జనజీవకోటికి శాంాిసౌఖాయాలు చేకూరుాాయి రాషటారాం, దేశం, పరాపంచం సుసంపననామౌాుంది అదే సేవాచచా వెరిరాాలలు వేసేాా పరాపంచానికే పరాళయమౌాుంది ఏదెైనా హదుదాలోలా వుంటేనే రమయాంగా వుంటుంది అందరి జీవిాాలు రమణీయమౌాాయి
 20. 20. శలవీయరా దేవరా సేద దీరిాి మనసు ాెలుసాకోరా మానస చోరా ధనయాా చెందెర జీవి నీలో చేరుచాకోరా రారా భవబంధాలను రూపుమాపి నీలో కరిగిపోనా ఈ పేదహృదిన జోయాాిగా వెలిగాపోరా జోయాాిని పరంజోయాాిన వెలగానీయవా రావా! దేవా! నను ాీసుకూపోరా! వసించిాి నీ దయ వుననానానాళుళా కాలచకారాన ాిరిగిాిరిగి ారిగిాిని పాపపు కోరలోలాకి చికకాక ముందే నీలో చేరుచాకోవా పరాభూ! నీలో కలిసాపోనా పరాభూ!
 21. 21. సి ిరమనుకుంటునన బతుకు అసి ిరమైైన నరణయాలు ో బతుకంతా అసిధార వతమే ఫలతంగా జవతం అసు వయసి ం ో ో ఊహజనత ఆలోచనలే ఆలంబనెై, పేోమే ఆశాజనకమైై బతుకును, బతుకుతునన వెైనానన జవన కానావస పైైదృశయకరిసుే రంగుల కలగాపులగంలో చతం రూపోందింది వెైచతంగా. ో ో ఏహయత, హేళనల సమేుళనంలో హృదయం పడడ అవేదన, ఆందోళన అంతాఇంతాకాదు ఆశ నరాశల నడుమ ఆశావాదమనేది నరివవదాంశం జవనయానంలోకొటుు మటాు డుతూ ’లైలా’ తుఫాన లో లైైలాకి దూరమైన మజనలా ై ై చుకిన లేన నావలా అతలాకుతలమైందీ జవతం ై జవన మనుగడన అపతహతంగా ో అపతషు పాలి ేసుు ననవయవసి లోన వయకుు ల ో అవసి లన అవలోకనం చేసుకోలేన, తృణీకరణలనే భాగయంగా, మహభాగయంగా భావంచన భావననే భనానభనన సందేహలే సంశయాలైై, సందేశాలైై, ఆశయమై, చవరకవ అదియాసలూ ై అయాయయ. గమనంలో గమయం అగమయమౌతునన వేళ మనుగడ మృగయమౌతునన తరుణాన మారాా నన సుగమనం చేసే గురువుజాడకెై ఈ నరంతర శోధన.
 22. 22. సమసయ ఎంతటిదెైనా పరిషాిరానకి పదుగురి వచారణ కావాల చనన పామునెైనా పైదదకటు ెతో కొటు డం రివాజ కొటు డానకి,కటు డి చేయడానకి కటు ె అవసరమే జండన, ఎజెండాన నెతునెటుు కున సమసయన పరిషిరిసుమంటూ బైైలదేరారు పదిమంది తలోవెైపుగా కేందం అండదండలు దండీగా ో వునన వరా ం కాలయాపన జేసూు ఉదయమానన ఉదయమతరుతెనునలన తపపబడూు తపిపంచుకూ తరుగుతుంది పటుు కునన కటు ె సైైతం కుబుసం వడిచన పాములా కుదేలైంది ఇచేచదీ తెచేచదీ తమేనంటూ పకటన సైైతం చేసి ో రాతోకిరాతెో రాజకీయం జేసుే చవరకి చరచలకు రముంటూ సమసయన చేటలో తౌడు బోసి కుకిలను కొటుు కొమునటుు గా చందరవందర జేశారు తమ చదంబరరహసాయనన బటు బయలు జేసూు భేషజాలు మాన సహనంతో రాజకీయాలకతతంగా ఉదయమదాద ం సామూహికంగా సంఘటిదాద ం జటిలం జేసిన సమసయనచరచల దావరా సరళకరిదాద ం తెలంగాణ తెచుచకుందాం కలలన సాకారం జేసుకుందాం
 23. 23. ఉగాది పండుకొిచచన బావ కందించంది పచచడి తాగమంటూ మరదల పిలల. పులుపుగా లేదేమంటే అకి వలపుందిగా అంది వగరుగా లేదేంటి అంటే నా పోగరు సరిపోదా బావా అంది తపిగా లేదంటే అకి ముదుద ందిగా అంది మరి చేదు మాటేంటీ అంటే రాతో రముు పారుీకి పిలేచ తముుడునానడుగా అంటూ వెళుపోయంది వయాయరి మరదలు పిలల.
 24. 24. .బాలయపు జాణ పకాలోు మసుు ంది వారి క యం జాణ పకాలేగా మనషి న బతకి ం చే ద ి జాణ పకాలు మసుు నన జవతం ధనయం రామాయణంలో పి డ కల వే ట లా వారి క యంలో బాలయపు జాణ పకాల వే ట . ముసలతనంలో ఏది గురు ి ం డి చావదు గురుు ంటే మాతో ం గురి క ాక తపపదు మరణానకి అంటి అ ంటనటుు గా పటు ి ప టు న టుు గా వుంటే హయగా బతకోచుచ మరచపోతూ. అనన గురుు ండి చచాచయనుకో అవే న చావుకి పరాకాషు అవుతుంది . మరచపోవడమనే ద ి భగవంతుడి చ చన గొపప వరం మధురమై ై న వ మనసై ై న వ మృదువె ై న వ సదా తారాటాల డుతునె వుంటాయ మనతో. మనసు తలుపు తడుతూనే వుంటాయ అలాంటి తపి జాణ పకాలు చావున సై ై త ం దూరంగా నె టు ే స ాు య బతుకున కమనయం చే స ాు య.
 25. 25. .నా తెలంగాణ నాతెలంగాణ ననుగనన నాతలల నాతెలంగాణ మకిజొనన చేలలల నాతెలంగాణ మురిసిపోతుంది నాతెలంగాణ సముకిసారకిజాతరల నాతెలంగాణ సంబరపడిపోయే నాతెలంగాణ బతుకము పండుగన నాతెలైంగాణ ఆటపాటలతో అలరారే నాతెలంగాణ దీపంతలతో నాతెలంగాణ వెలుా లే జమైు నాతెలంగాణ అలాయబలాయలతొ నాతెలంగాణ దసరాపండుగ జేసుకునె నాతెలంగాణ
 26. 26. గాయపడడ గుండెలోల ంచ నడచ వెళుు నన బాబా పాదసపరశ కతగాతులన ో కమంచే కమాదెైవం. మనసైరిగిన మనసులన ఉలాల సపరచే తేజసుా గాయాలనసైైతం దూరంచేసి గేయవాహినలో గాలోల తేలపోతూ గగనసీమలోల అంతరాధనమైై అందరోల అంతరల ీనమైైన ఆతు అంతరాతు పరమాతుగా పరిణత చెందిందన హరిిసుు నన హృదికి నరాజనాలు
 27. 27. ఓటమ నాతో జతగటు ింది గెలుపనేది ననున కాదన నాతో ఉండలేనన సతుు వ, తెగువ, తెగింపు లేదనే సాకుతో వడాకులచేచసి మౌనంగా దూరమైైంది ఇక నా జవతమంతా ఓటమే ఓటమ సఖయత సౌఖయంగానే వుందనపిసుు ంది ఎందుకంటే ఏ శమ, పరిశమ ర ర కృషి, పటుు దల అవసరం లేదు ఏ సహసమూ అకిరల ేదు అలసతవం, నరాసకు ి అనే మతుు లో ఓలలాడుతునానను.
 28. 28. యజణ ంలో సమధెైనా కాషు ంలో కటు ెైనా కాల మసైై పోయేవ. ే అంతమాతాన ధరుం తపపడం ో తపిపంచుకూ తరగడం అధరుమే ఔతుంది ధరుమైైనా కరుమైైనా మాలనయం కాకూడదు కరుయగియెై ధరాుచరణ చేసుే నలుసుు ంది ధరితో ధరాుధరాుల మధయ.
 29. 29. వృకో రకత రకిత: ఎండిపోయందిగా చెటుు న తసేయమననపుడు నాలో కలా న బాధ అంతా ఇంతా కాదు ఎంతటి పచచదనాననచచంది చలల న నడనచచంది తన కమున గాలతోమనలనంతా సేద దీరిచందీ చెటుు నడనేగా పండుల ఫలాలు సైైతం ఇచచ ఎంతమందిన అకుిన జేరుచకుంది ఎండిపోయనంతమాతాన ో చెటుు న తసేయమనడంతో మనసు రోదించంది మౌనంగా వృకానన పైకలసు ే పకృత కాసు త వకృతౌతుందన ి ో ఎంతో చెపిప చూసాను సునశతంగా పరిశలంచా చెటుు న నాలోజలు మటు ితో తడిపా చెటుు న నళుతో,కననళుతో ో కరమంగా ఋతువులు సహకరించ తొలకరులు వచాచయ ఎండిపోయందనుకునన చెటుు చవురులు తొడిగంది ి అకిడకిడా లేలేత చగురులోు మైలలమైలలగా పచచదనం కముుకుంది నాలోనేను పోందిన ఆనందానన చూసి చెటుు సైైతం ఆనందాశృవులు రాలచంది తనన కాపాడినందులకేమ
 30. 30. ’నందన’ పపంచంలోకి ఆహవనంచా నానేసాు నన ో కంపుకతతంగా కలహలకు దూరంగా కలుషాలే లేన పపంచానేన చవచూడమన ో చేదువగరుల రుచ నాకు గిటుదంటూ పులుపు తపి మహంలో పడి మధుమేహపు రోగాన పడి కాకము కబురుల చెబుతూ పైైగా మనమేషాలు లైకెిడూు తపిపంచుకూ తరిగే నేసుం జాద కోసం నాకళుు కాయలు కాసాయ పళుుఫలాలు అందివడానకెై అహరినశలు ఆరాటపడూు నే వుంది నాహృదయం
 31. 31. మురళ మూగవోయంది వాదయగాడి వేదనన జసి మాగాణీ నోరు తెరచంది సేదయగాడి రోదనన చూసి అగా ిపైటుెలోన చర సైైతం చననబోయంది నేతగాడి యెతన చూసి వాయంచే వాదయగాడు చలల గా వుననంతవరకూ మధురమైైన గానానన రవళసుు ంది మురళ దునేన సేదయగాడిన జసి మాగాణి సిరులు పండిసుు ంది కళాతుక వలువలు గల నేతగాడి వసు రవనాయసం రాణిసుు ంది వరి ఉనకి మృగయమైతే ై ధరితోన దారిదయం తాండవసూు నే వుంటుంది ో వాదయగాడి గానానకి ఆదరణ లేక సేదయగాడి పంటకి గిటుు బాటు ధర రాక నేతగాడి రాటననకీ మగాా నకీ పన లేక ఏం జేసాు రు పాపం ఉరిబోసుకోక!
 32. 32. నే సుం కోసం అరుర ల ు చాచా నాకు నే సుం గా నలవవూ అన కనపి ం చన వారందరి న నాసే న హహసాు నన చాచ మరీ అడి గ ా అడుగుతూనే వునాన వె ద ుకుతూనే వునాన కనపి ం చన నే సుం కోసం గుండె న గుడి గ ా చే స ుకున నషిలుష హృదయంతో వశవమంతా వనపి ం చా నానే సుం కోసం నా అరుపు నా అరుపు నాకే పో త ధవనంచంది నా నే సుం నాలోనే వుందన ఆనంద పారవశయంతో తలమునకలయాయ నాలో నే న ు సంగమంచా నాలో నే న ు పరకాయ పో వ ే శ ం చే శ ా!
 33. 33. బందువుల సముదాయమేగా రేఖ జవన సముదాయంపే జవతం హసు రేఖలు నగనరేఖలే జవనానన శాసిసాు య సరళరేఖలు లంబరేఖలు తరయగేరఖలు చతవచతంగా మళతమైైతేనే ో ో చతమేరపడుతుంది ో ఆ చతం పరిపూరణ త నొందడానకి ో అనుభూత అనుభవాలే నగనరేఖలాల నలుసాు య నబదద త గలా న లకుణరేఖన సైైతం తేలకజేసిన సీత రాముడికి దూరమైైంది అవసి ల పాలైైంది రామరావణయుదాద నకి హేతువెైంది మయసభన దౌపది హసయరేఖలేగా ో అభమానధనుణణ ి వచలతుణణ ి జేసి నండుసభన వసాు పహరణకి దారి దీసింది ర పరయవసానంగా పదద ెనమది అకౌహిణిల పాణాలకి మంగళం పాడేసింది కురుకేతాన. ో ో

×