Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hyvatyyppi

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Tyoelamanosaaminen
Tyoelamanosaaminen
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Hyvatyyppi (20)

Publicité

Hyvatyyppi

  1. 1. Palkataan hyvä tyyppi eli työelämän osaamisvaatimukset TEKSTI Titta Tuulos KUVA Santtu Kallionpää Työelämässä tarvittavia taitoja ei kielitaitoa sekä eri kulttuurien ymmärrystä työnantajat vaativat, voivat kuitenkin olla ja tuntemusta. Lähes itsestään selvyytenä vain uskomuksia. opita pelkästään koulutuksessa, pidetään myös kykyä toimia tieto - ja vies- vaan opiskeluaikana on tintäteknologioiden käyttöä edellyttävässä Mikä on sitten todellisuus? Työnantajan tärkeää hankkia myös työ- ja ympäristössä. Työntekijän henkilökohtai- odotuksista ja osaamisvaatimuksista tietävät työelämäkokemusta. Monipuolisen set ominaisuudet merkitsevät myös yhä ainakin paljon teekkareita ja diplomi-insi- osaamisen hankkiminen takaa enemmän. Työntekijöiltä odotetaan laatu- nöörejä työllistävät Kone ja Wärtsilä, joten työpaikan kovaa vauhtia tietoisuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä, kysytään heiltä. huolellisuutta, sitoutumista, luovuutta, muuttuvilla työmarkkinoilla, avoimuutta uusille ideoille, yrittäjähen- jossa koulutustiedot vanhenevat ja osaamisvaatimukset tuntuvat kisyyttä, innostuneisuutta... Listaa voisi jatkaa pitkään. Tämän kaiken lisäksi NÄITÄ KYSYIMME lisääntyvän nopeasti. työelämä vaatii työntekijältä valmiutta 1. Millaista osaamista teekkariharjoit- omaksua jatkuvasti uutta tietoa ja sopeutua telijalta tai vastavalmistuneelta DI:ltä muuttuvaan toimintaympäristöön. vaaditaan yrityksessänne? Mitä työnantajat oikein odottavat ja millaista osaamista vaativat? Yli-ihmisiäkö työelämään tarvitaan? Opis- 2. Mitä ovat mielestänne yleiset työ - kelijoita ja valmistuvia mietityttää varsinkin elämätaidot alasta riippumatta? Työelämän osaamisvaatimuksia nyt taloudellisesti heikompina aikoina, onko artikkelissa valottavat Koneen ja heillä tarpeeksi osaamista, jotta oman alan 3. Millaista osaamista vastavalmis- Wärtsilän edustajat. työpaikka valmistumisen jälkeen löytyy. tuneilta yleisimmin puuttuu? Milloin Opiskelijat kokevat vaatimusten kasvaneen. nuoruus ja kokemattomuus voivat olla Rima opiskelussa tuntuu nousevan aina vain eduksi? Olet teekkarina valinnut oivallisen urapolun ylemmäksi; yhdellä tutkinnolla ei ehkä pian itsellesi. Diplomi-insinöörin tutkintoa ja pärjääkään. 4. Miten vastavalmistuneen ja työnan- teknistä osaamista arvostetaan laajasti työ - tajan odotukset kohtaavat? elämässä. Työnantajat odottavat kuitenkin Työelämästä puolestaan kantautuu viestejä, yhä laaja-alaisempaa osaamista. että menestyäkseen täytyy jo valmistumis- 5. Vinkkejä opiskelijoille opintojen vaiheessa olla paljon työkokemusta, hallita suunnitteluun, työnhakuun ja työkoke- Kansainvälistyvässä teollisuudessa ja yh- viittä kieltä ja olla jonkin asteinen sosiaali- muksen kartuttamiseen. teiskunnassa diplomi-insinööri tarvitsee nen virtuoosi. Välillä uskomukset siitä, mitä 70 Teekkarin Työkirja 2005
  2. 2. Kone Oyj, HR-asiantuntija Minna Siukonen ja HR-assistentti Mikko Tapper Siukonen koordinoi Koneen International Trainee Program -ohjel- 4. Vastavalmistunut saattaa kokea olevansa valmis johtotehtäviin tai maa, joka tarjoaa yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille kansainvä- erittäin haasteellisiin asiantuntijatehtäviin heti työelämään siirty- lisiä harjoittelumahdollisuuksia eri Koneen yksiköissä ympäri maail- essään. Jokaisen työntekijän on kuitenkin ansaittava kannuksensa maa. Tapper puolestaan vastaa kesäharjoittelijoiden rekrytoinneista ja useimmiten aloitettava vähemmän haastavista tehtävistä. Usein Koneen Suomen yksiköiden osalta. tulevaan työntekijään tutustutaankin ensin puolin ja toisin harjoit- telun tai DI-työn kautta, jolloin suurempia yllätyksiä ei enää pitäisi 1. Työssä vaaditaan kykyä soveltaa oppimaansa käytäntöön, kieli- tulla, vaan tunnetaan ja tiedetään jo toistensa työskentelytavat. taitoa, avoimuutta, joustavuutta sekä jonkin verran työkokemusta, ei kuitenkaan välttämättä omalta alalta. Ja tietenkin oman alan 5. Aiempi työkokemus on aina plussaa, sillä silloin opiskelijalla on perusasioiden osaamista. Mutta tämähän riippuu aina tehtävästä, näkemystä työelämästä ja siitä, millainen vastuu työtehtävien myö- mitä tekee. Tärkeää on siis olla osaamista teknisissä ja muissa työn tä tulee. Monipuolinen osaaminen on etu, mutta opinnoissa kannat- sisältöön liittyvissä asioissa sekä tulla hyvin toimeen työyhteisön ja taa kuitenkin pitää ns. punainen lanka, eikä opiskella vähän sitä muiden sidosryhmien kanssa. sun tätä jännältä kuulostavaa. Tämä osoittaa päämäärätietoisuutta. Sellaiset turhat välivuodet, joiden aikana ei ole tehnyt yhtään mi- 2. Työntekijöillä tulee olla yhteistyökykyä, joustavuutta, avoimuutta, tään, eivät välttämättä ole työtä hakiessa ainakaan plussaa. sosiaalisia taitoja ja kykyä nähdä sekä kokonaisuuksia että ymmär- tää yksityiskohtia. Osa esimiehistä arvostaa myös nopeaa opiskelutahtia ja hyvää opintomenestystä. Vastavalmistuneellahan ei useinkaan ole vielä 3. Vastavalmistuneilla on tuoretta näkemystä alalta ja he pystyvät ensimmäistä varsinaista työpaikkaa hakiessaan alan työkokemusta, katsomaan yritystä ns. ulkoa sisään. Koska he eivät ole vielä omak- joten tällöin opintomenestys ja opintosuoritukset ovat paras oman suneet ko. yrityksen kulttuuria tai muuta yrityskulttuuria, he tuovat osaamisen ja motivaation mittari, jota myös työnantaja katsoo. uutta ajattelutapaa organisaatioon. Työnhaussa kannattaa olla aktiivinen, lukea mahdollinen työpaik- Toisaalta, vastavalmistuneilla ei ole vielä näkemystä ja kokemusta kailmoitus tarkkaan ja kysyä tarvittaessa lisätietoja. Lisäksi kannat- kokonaisuudesta ja yrityselämän toiminnasta, joten he tarvitsevat taa kirjoittaa hyvä ja selkeä hakemus, josta kaikki tarpeelliset tiedot paljon tukea kollegoiltaan. Kokemuksemme mukaan päätöksenteon käyvät ilmi. hitaus ja byrokratia tulevat joskus yllätyksenä vastavalmistuneille. Asiat eivät etenekään niin nopeasti, kuin on uskottu tai toivottu. Wärtsilä (Finland Oy), rekrytointipäällikkö Mika Palosaari 1. Työssä vaadittavat tiedot vaihtelevat tehtävästä toiseen, lähinnä kui- Muutostilanteissa on usein hyötyä siitä, ettei tunne vanhoja toimin- tenkin tarvitaan oman pääaineen mukaisia tietoja. Persoonallisuuskin tatapoja. Tällöin uuden toimintatavan oppiminen on vaivatonta. on jossain määrin tehtäväkohtainen; esimerkiksi myynti- ja asiakas- Juuri opiskelleilla myös oppimisherkkyys on hyvällä tasolla ja perus- palvelutehtävissä tarvitaan enemmän ulospäin suuntautuneisuutta kielitaito erinomainen. ja vähemmän tarkkuutta kuin suunnittelutehtävissä. Jotkut tehtävät vaativat erityistä joustoa ja liikkuvuutta. Esimerkiksi huoltohenkilö- 4. Odotukset kohtaavat mielestäni hyvin, sillä vastavalmistuneet ovat kunta Wärtsilässä matkustaa maailmalla todella paljon. jo kesä- ja lopputyöpaikoissaan päässeet kosketuksiin työelämän kanssa. Sikäli odotukset ja työelämän vaatimukset ovat realistisia. 2. Yleisiä taitoja, joita myös Wärtsilässä arvostetaan, ovat neuvottelu- Palkkatoivomukset saattavat tosin joskus olla epärealistisia. ja kommunikointitaito, kielitaidot, kulttuurien tuntemus, tietoteknii- kan hyödyntäminen, yhteistyökyky, esiintymistaito ja taloustieto. 5. Opintojensa alkuvaiheessa olevien opiskelijoiden ei kannata olla liian vaativia kesätyöpaikkojen suhteen. On parempi tehdä jotain, Erityisesti kansainvälisyyteen liittyvien osaamisalueiden, kuten kuin olla tekemättä mitään. Ainakin Wärtsilässä työhönotossa kielitaidon, kulttuurien tuntemuksen ja niiden soveltamisen merkitys arvostetaan CV:ssä ilmenevää työteliäisyyttä. Opintojensa loppu- kasvaa tulevaisuudessa kansainvälisyyden yhä lisääntyessä. puolella voi olla jo valikoivampi kesätyöpaikan suhteen ja pyrkiä näin parantamaan ammatillista osaamistaan. Varsinkin opintojen 3. Vastavalmistuneet eivät välttämättä tunne yritystä ja sen toimialaa, loppuvaiheen harjoittelu- ja lopputyöpaikat saattavat poikia työsuh- organisaatioita ja toimintatapoja. Tämä kaikki on kuitenkin opit- teita valmistumisen jälkeen. tavissa. Myös kielitaito laajenee alalle ominaisen ammattisanaston omaksumisen myötä. Palkataan hyvä tyyppi eli työelämän osaamisvaatimukset jatkuu seuraavalla aukeamalla... Teekkarin Työkirja 2005 71

×