Publicité

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

24 Jun 2014
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(19)

Publicité

Dernier(20)

Publicité

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 1. อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เสนอ มิส เขมจิรา ปลงไสว โดย นางสาวเสาวลักษณ์ จารีย์ ม.6/5 เลขที่ 4
 2. จอสัมผัส (touchscreen)
 3. จอสัมผัส (touchscreen) เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์ แสดงผลและนาเข้าข้อมูลที่ผสมร่วมกัน เพื่อลดขนาดพื้นที่การใช้งาน โดยโปรแกรมจะแสดงผลภาพกราฟิกบนจอภาพ และผู้ใช้สามารถใช้นิ้ว มือสัมผัสบนจอภาพ เพื่อเลือกรายการต่างๆ ทั้งที่อยู่ในลักษณะของ รูปภาพ หรือข้อความก็ได้ เพื่อสั่งงาน จอสัมผัสนิยมนามาใช้ในลักษณะ ของงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการใช้อุปกรณ์นาเข้าแบบจับต้อง เช่น แป้นพิมพ์, เมาส์ เป็นต้น
 4. พลอตเตอร์ Plotter
 5. พลอตเตอร์ คือ เครื่องวาดลายเส้น ทางานโดยอาศัยแขนจับปากกา ลาก ลายเส้นในแนวแกน X-Y บนกระดาษ เช่นเดียวกับการเขียนด้วย ปากกาหรือดินสอ โดยพลอตเตอร์จะรับสัญญาณจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ควบคุมการเลื่อนปากกาไปบนกระดาษซึ่งสามารถ เลือกสี หรือปากกาที่มีเส้นหนาบางอย่างไรก็ได้ พลอตเตอร์แบ่งออกได้ เป็น 3 ประเภท คือ
 6. 1. พลอตเตอร์แบบทรงกระบอก (Drum Plotter) จะมีปากกา มากกว่า 1 ด้ามที่มีขนาดและหลายสี ผลัดกันเคลื่อนที่ไปมาบนกระดาษ ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพขึ้นมา ซึ่งการ จะเลือกว่าจะใช้ปากกาด้ามไหน คอมพิวเตอร์จะเป็นตัวจัดการเอง พลอตเตอร์ชนิดนี้ มักเป็นแบบตั้งพื้นและมีขนาดใหญ่ ใช้ในการสร้าง ภาพที่ต่อเนื่อง เช่น สาหรับวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว หรือ วาดภาพกราฟิกที่มีขนาดใหญ่และยาวมากๆ เช่น ภาพโครงสร้างของ ยานอวกาศ เป็นต้น
 7. 2. พลอตเตอร์แบบระนาบ (Flatbed Plotter) จะมีปากกามากกว่า 1 ด้ามเช่นกัน แต่การเคลื่อนที่จะมีแต่ปากกาเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่ทั้ง สองแกน ในขณะที่กระดาษผลลัพธ์จะอยู่กับที่ พลอตเตอร์แบบนี้ มักมี ขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้ ภาพที่วาดจึงไม่ใหญ่มาก เช่น รูปกราฟต่างๆ เป็นต้น
 8. 3. อิเล็กโตรสแตติคพลอตเตอร์ (Electrostatic Plotter) เป็น พลอตเตอร์ที่ใช้ในการสร้างภาพอย่างคร่าวๆ ไม่ละเอียดมากนัก ใช้ สาหรับตรวจสอบความถูกต้องของงาน เมื่อเรียบร้อยดีแล้วจึงส่งให้ พลอตเตอร์ 2 แบบแรกสร้างภาพผลลัพธ์ที่มีความละเอียดสูงต่อไป
 9. ไมโครโฟน Microphone
 10. ไมโครโฟน คืออุปกรณ์รับเสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อประมวลผลในเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์ผสมเสียงอื่น ๆ ไมโครโฟนประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นหลัก เมื่อเสียงกระทบ ตัวรับในไมโครโฟน จะทาให้ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทาให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นหลักการทางานตรงข้ามกับลาโพง โดยทั่วไปไมโครโฟนใช้รับเสียงพูดหรือเสียงร้องเพลง
 11. • ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามหลักการทางไฟฟ้า ได้ 2 ประเภท ได้แก่ • แบบไดนามิก • แบบคอนเดนเซอร์ • แบบไดนามิก ทางานโดยการสั่นสะเทือนของขดลวด ที่อยู่รอบแกน แม่เหล็ก ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้า อาศัยหลักการเหนี่ยวนาไฟฟ้า • แบบคอนเดนเซอร์ ปล่อยกระแสไฟฟ้าสายตรง ไหลไปยังตัวไมค์ ซึ่งมี แผ่นโลหะบางๆตรวจจับการสั่นสะเทือนของอากาศ แล้วเปิด-ปิด ทางเดินของวงจรไฟฟ้า
Publicité