โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน่าดู

5 768 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน่าดู

 1. 1. การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์บวร งามศิริอุดม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดย
 2. 2. คือ โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย ศึกษา และทำงาน ( WHO, 1998 ) โรงเรียนที่มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนา พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน ( สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 2545) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 3. 3. 1 . นโยบายของโรงเรียน 2 . การบริหารจัดการในโรงเรียน 3 . โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4 . การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่เอื้อต่อสุขภาพ 5 . บริการอนามัยโรงเรียน 6 . สุขศึกษาในโรงเรียน 7 . โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 8 . การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9 . การให้คำปรึกษา และสนับสนุนทางสังคม 10 . การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในโรงเรียน องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 4. 4. ร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชน ให้สามารถ แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองและผู้อื่น ตัดสินใจและควบคุมสภาวะการณ์และ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 5. 5. นำรูปแบบสุขภาพแบบองค์รวมมาใช้ เชิญชวนให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ให้ความสำคัญกับสภาพสังคมในโรงเรียน เป็นตัวเชื่อมระหว่างบริการสุขภาพในพื้นที่กับโรงเรียน เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ สุขภาพ โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ ทางสุขภาพของทุกคน ประโยชน์ของแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 6. 6. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ หุ้นส่วนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เจ้าของ โรงเรียน , ชุมชน เจ้าภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , อำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล กองกำกับการ ตชด . กรมอนามัย Cup เจ้ามือ
 7. 7. 1. การดำเนินงานโดยโรงเรียน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน 3. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การประเมินรับรอง Potential Issues
 8. 8. 1. การดำเนินงานโดยโรงเรียน
 9. 9. 1. ใครเป็นผู้เริ่มโครงการ * ผู้บริหารยอมรับแนวคิดและหลักการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. จะเริ่มต้นอย่างไร * ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน * แสดงเจตจำนงไปยังหน่วยงานต้นสังกัด * กำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน * โรงเรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกับ - การดำเนินงานที่มีอยู่ - ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ - ทรัพยากร - โอกาสเพื่อการดำเนิน งาน * ใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรง เรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นเครื่องมือ 3. จะทำอย่างไรต่อ * สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน * จัดลำดับความสำคัญของปัญหา / ความต้องการ * จัดทำแผนปฏิบัติงาน * ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นกิจกรรมปกติควบคู่กับการศึกษา 4. จะทราบได้อย่างไรว่า * ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ดำเนินงานประสบความสำเร็จ * ขอรับการประเมินจากทีมประเมินระดับอำเภอ 5. จะทำอย่างไรเมื่อมีปัญหา * ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * ขอความสนับสนุนในท้องถิ่น ทำอย่างไร
 10. 10. ศึกษาดูงาน รวมตัวเป็นเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนพี่สอนโรงเรียนน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อื่น ๆ และช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 11. 11. 3. การสนับสนุน จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 12. 12. ผังการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย ศูนย์อนามัย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาลชุมชน
 13. 13. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / เทศบาล / กองกำกับการ ตชด . ทีมสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ทำอะไร สร้างแรงจูงใจ สร้างความเข้าใจ เป็นพี่เลี้ยงที่ใกล้ชิด แนะนำการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือเมื่อต้องการ ให้กำลังใจ รับทราบผลงาน ชื่นชมผลสำเร็จ หน่วยงานสนับสนุนโรงเรียน แต่ละอำเภอ
 14. 14. เกณฑ์การประเมิน - เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย - เป็นเกณฑ์เพื่อมุ่งการพัฒนา คณะกรรมการประเมิน - เป็นชุดเดียวกับทีมสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ( ระดับทอง , เงิน , ทองแ ดง ) - มีอายุ 2 ปี - ได้รับเกียรติบัตรรับรอง 4. การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 15. 15. ปี เข้าโครงการ มีการดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ร้อยละ ) ( ร้อยละ ) ตามกระบวนการ ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง รวม ( ร้อยละ ) 2544 32.0 9.6 - - - - 2545 83.8 20.7 - - - - 2546 89.0 65.4 8.9 13.6 13.9 36.4 2547 (9 เดือน ) 91.7 84.2 9.3 13.5 14.2 37.0 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( ข้อมูล 75 จังหวัด ไม่รวม กทม .)
 16. 16. ข้อมูลลถานการณ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547 รายภาค ภาค เข้าโครงการ ( ร้อยละ ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ร้อยละ ) มีการดำเนินงานตามกระบวนการ ( ร้อยละ ) ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง รวม ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกะวันออกเฉียงเหนือ กทม . 91.2 10.4 9.5 9.0 1.2 8.8 85.6 86.5 83.6 ไม่มีข้อมูล 81.5 12.2 13.2 12.4 12.9 14.5 17.8 14.8 0.2 15.6 37.2 40.7 36.2 1.42 37.4 91.4 87.2 94.1 21.7
 17. 17. การดำเนินงาน ปี 2547 - 2548 การดำเนินงาน ปี 2547 - 2548 1 . คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2 . สิ่งสนับสนุนโรงเรียน 3 . web site โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4 . โครงการโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี 5 . การประเมินและรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 6 . การปรับปรุงเกณฑ์ประเมิน 7 . การอบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน
 18. 18. คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (2542) ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมมุขภาพ (2545) ( กรมอนามัย กรมสามัญศึกษา สปช .) คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (2547) ความเป็นมา ของการประสานความร่วมมือ
 19. 19. หน่วยงาน กรมอนามัย สพฐ . สช . ตชด . กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กทม . พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการ
 20. 20. - คู่มือการดำเนินงาน - แผ่นพับ - โปสเตอร์ - เกณฑ์ประเมิน - เกียรติบัตร - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพตนเอง - สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน - คู่มืออบรมผู้นำนักเรียน - คู่มืออบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน - แผ่นวัดสายตา สิ่งสนับสนุนโรงเรียน
 21. 22. เป้าประสงค์ * ให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในฝันได้เรียนรู้และพัฒนา ด้านส่งเสริมสุขภาพ * สร้างแรงเสริมด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ วัตถุประสงค์ 1 . เพื่อพัฒนาโรงเรียนในฝันให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 2 . เพื่อให้สื่อมวลชนมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนในฝัน เป้าหมาย โรงเรียนในฝัน 921 โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โครงการโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี
 22. 23. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน สนับสนุนพัฒนา เร่งรัด / ช่วยเหลือ ประเมิน จัดงานโรงเรียนในฝัน สรรค์สร้างอนามัยดี ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน
 23. 25. สวัสดี

×