Publicité

Digisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NO

home
Head of Digisam at Riksantikvarieämbetet à home
27 Sep 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Digisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NO

 1. Digisam 2011 K-lab Hotell Klekken, Hönefoss 14-15 september 2017 Lars Lundqvist, Digisam, Riksantikvarieämbetet
 2. Digisam 2011 ABM-utvikling på Gotland juni 2017
 3. Digisam – regeringsuppdrag 2011 Februari 2011: Riksarkivet ska inrätta ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam). Uppdrag löper fram till 2015 års slut. December 2011: regeringen presenterar en nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Syftet med den nationella strategin är att få till stånd större samordning av det arbete som de berörda institutionerna bedriver för att digitalisera kulturarvsmaterialet.
 4. Bakgrund till regeringsuppdraget - 2009: statliga ABMK lämnade underlag till digitaliseringsstrategi till Regeringen (regionala, kommunala och övriga var även välkomna att bidra). - Museerna: ”Det saknas samordning!” - Museerna: ”Vi vill ha samordning! Gärna domänövergripande!” -- 2011 kom Regeringens strategi: - Fokusera på digitaliseringens möjligheter, delaktighet och medskapande - Ökad takt i informationsdigitalisering. - Samordnad hantering av kulturarvsinformation - Gemensamma, kostnadseffektiva lösningar - Förslag på roller och ansvar - Riksarkivet ska inrätta en ett sekretariat för att samordna detta 2012-2015. (Finansiering 0,15% av medverkandes budget, 3,7 mkr)
 5. Digisam 2012-2016 Fristående enhet inom Riksarkivet – ”Sekretariatet” Målgrupp: 23 statliga institutioner och myndigheter. Direkt underställd myndighetens generaldirektör (riksarkivarien). Styrgrupp tillsattes, GD för RA, RAÄ, KB + representant för Centralmuseernas samarbetsråd. Styrgruppen hade stöd av en expertgrupp. Sekretariatet stod för löpande arbete. Sekretariatet tillsatte arbetsgrupper för olika insatser.
 6. Vad har Digisam åstadkommit? ”Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv” Fjorton principer för att: - styra - producera - använda - bevara digitalt kulturarv. (Genomsyras: Open by default) ”Vägledande principer”
 7. Vad har Digisam åstadkommit? Juridik – best practice Bildavtalsmall – institution vs Bildupphovsrätt Sverige Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning Avtal om samtycke för människor på bild Upphovsrätt vid uppdragsfotografering Överlåtelse av bildsamling Upphovsrätt till anställd fotografs bildmaterial Upphovsrättstext riktad till användare Digisam.se
 8. Vad har Digisam åstadkommit? Checklistor och råd kring: - Digitala utställningar - Deltagande i EU-projekt - Samlingssystem - Metadatastatus - För informationsdigitalisering - Vad som passar på Wikimedia Commons - Beständiga identifierare - Rekommendationer för öppna data - Rekommendationer för avtalslicens för bilder
 9. Vad har Digisam åstadkommit? Hack4heritage Deltagit i en rad olika EU-sammanhang Projektkontor för egna projekt Deltagit i externa projekt Nationell infrastruktur, förslag Pilotprojekt för långsiktigt bevarande
 10. Utvärdering av Digisam (Statskontoret 2014) Styrning Förankring Sekretariat Måluppfyllelse Rapporten
 11. Statskontoret: Måluppfyllelse 2012-2014 - Sekretariatet har bidragit till att digitaliseringsfrågorna prioriterats högre på institutionerna. - Men effekterna på det operativa arbetet små. - Uppskattad spridning av kunskap - Skapat värdefulla nätverk för kunskapsutbyte mellan institutioner - Efterfrågade råd- och riktlinjer har tagits fram. - Blandade uppfattningar om nyttan av sekretariatets stora EU-engagemang Samlad bedömning: - Ja, Digisam har medfört effektivare användning av statens resurser - Det finns behov för fortsatt samordning. - Få ordning på styrningen av verksamheten i enlighet med regeringens vilja. Rapporten
 12. Statskontoret: Styrning av Digisam 2012- 2016 Oklarheter i styrningen av Digisams sekretariat. Regeringens uppdrag var att styrgruppen skulle fastställa Digisams verksamhet. Istället definierades verksamhetens inriktning till stor del av Digisams sekretariat tillsammans med riksarkivarien. Konsekvens: Stark förankring bland arbetsgrupper, svag förankring på ledningsnivån. Oklara mandat. Rapporten
 13. Statskontoret: Sekretariatets roll 2014 Sekretariatet tog rollen som pådrivande, institutionerna mer rådgivande. Verksamheten formades löpande utifrån institutionernas behov, mindre utifrån långsiktiga mål. Konsekvens: Otydlig målformulering. Motvillighet att bemanna arbetsgrupper. Svårt att överblicka verksamheten . Rapporten
 14. Regeringen - Kulturarvspolitik (prop 2017) September 2016: regeringen aviserar att samordningsbehovet kvarstod för statliga myndigheter och institutioner. Digisams uppgifter ska flyttas till RAÄ fr o m 1/1 2017. Riksutställningar ska läggas ner. Vissa uppgifter till RAÄ. RAÄ blir en kulturarvsmyndighetet med särskilt uppdrag för museer, vid sidan om kulturmiljöuppdraget.. Utvecklingsarbetet ska samlas på RAÄ i ett ”centrum för kulturarvsutveckling”. Perspektivet ska omfatta hela kulturarvsområdet. j . Rapporten
 15. Digisam idag
 16. Läget på RAÄ… - utvidgade och nya uppdrag - omfattande nyrekrytering (nyss avslutad) - organisationen ej helt satt. - personalens hemvist ej spikad. - relationen Digisam – Digital förmedling – Kulturarvscentrum mm
 17. Varför finns Digisam fortfarande? - stort behov för att stödja institutionernas omställning till en digital verklighet – ”digital transformation” (exvis nya verksamheter, avveckla verksamheter, kultur, arbetssätt, roller, ansvar, förhållningssätt etc etc). - behov för utvecklat ledarskap – mer top-down - skala upp informationsdigitalisering – ”massdigitalisering” - vidareutveckla nationell infrastruktur - stöd kring juridik, upphandling mm
 18. Vad är Digisam 2017? ”Digisam är samverkansplattformen för medverkande institutioner kring digitaliseringsfrågor” Vision: ”Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla” Insatsmål för Digisam: ”Det finns en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet.” - permanent från 1/1 2017 - av regeringen beslutad verksamhet som ska finnas på RAÄ - berör statliga myndigheterna/institutionerna inom hela kulturarvsområdet (ABMK) - samverkan för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. - sörja för att angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet.
 19. Hur är Digisam organiserat? Styrgrupp GD RAÄ, KB, RA, repr CMS Beredningsgrupp RAÄ, KB, RA, repr CM digi Sekretariatet RAÄ 4 (5) personer = 4 må
 20. VO Kulturarvscentrum Hur organiserat och styrt? . Styrgrupp BeredningsgruppStaben Verksledningen Sekretariatet RAÄ Digisam Kulturdepartementet Utb-dep Digital Förmedling
 21. Kulturarvscentrum (nuläge) Styrgrupp GD RAÄ, KB, RA, repr CMS Beredningsgrupp RAÄ, KB, RA, repr CM digi Sekretariatet RAÄ Vision, strategisk inriktning och förankring Strategier och insatser som styr mot ”en samordnad kostnadseffektiv infrastruktur som stödjer digitalisering, användning och bevarande med hög kvalitet”. Styrgrupp för D-projekt. Omvärldskoll, kommunikation, förvalta stödjande dokument, samordna och samverka med Digital Förmedling/KuC och andra relevanta insatser. MSEG. Kulturarvscentrum/ Digital Förmedling Praktiknära ansats: expertis, omvärldskoll, leda och delta i utvecklingsprojekt, hack mm. Innovation.
 22. Vad vill styrgruppen ska hända? - Ledningarna ska kunna påverka och styra verksamheten. - Fokus på massdigitalisering, standardisering och ledningsstöd. - Samordna långtidslagringsfrågan och tjänsteutveckling. - Fortsatt bevakning internationellt, men inte vara partner. - Sekretariatet ska samordna, inte vara projektkontor. - RAÄ:s nya centrumfunktion tar över piloter, hack, labb och utveckling.
 23. Digisams verksamhet 2017 Metaverksamhet - Överföring RA till RAÄ - Ny bemanning av sekretariatet, rekryteringar - Omorganisation kring nytt uppdrag: museiuppgifter, KuC - Ny styrgrupp och beredningsgrupp ”Kärnverksamhet” - Pilotprojekt om aggregering och länkad data - Pilotprojekt om lagring för långsiktig användbarhet - Europeana Rights Statements, rekommendationer - Licensavtal kring text - Uppdaterad licensavtal kring bild - Arrangemang: ”Toppledarforum” (oktober 2017) - Museidialogen (nytt museiuppdrag) - Dialog med forskningsfinansiärerna kring kommande utlysningar
 24. Vidgat uppdrag Kulturarvspropositionen – ny kulturarvspolitik - Vidgat uppdrag och ett nytt verksamhetsområde: kulturarvscentrum. (Inom ett VO planerar och redovisar RAÄ sin verksamhet).
 25. VO Kulturarvscentrum (juli 2017) Består av befintliga och nya verksamheter (bl a från Riksutställningar) som läggs samman i en utvecklingsorienterad verksamhet. Utveckla tekniska lösningar i utställningsproduktion, digital förmedling och kulturföremålsvård. Utveckla kunskap och metoder som bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt och en angelägenhet för alla. Praktiknära ansats så att resultaten kan nyttiggöras direkt i kulturarvsverksamheterna. Samlar kulturarvsinstitutioner, forskningsföreträdare och andra aktörer i gemensamma utvecklingsprojekt.
 26. VO Kulturarvscentrum (juli 2017) Enheten för Digital Förmedling (nuläget) Ska arbeta med domänöverskridande utveckling. Synsätt, arbetssätt och teknik. Ska verka för mer gemensamma insatser. Ska stödja, delta i och ibland driva utvecklingsprojekt som skapar nya arbetssätt och bidrar till en ny infrastruktur. (delar av Digisam och Informationsutveckling)
 27. Frågor och utmaningar - Kulturarvscentrum, enheten för Digital Förmedling och Digisam: hur fungera tillsammans? - KuC och Digisam visavi andra utvecklingsmiljöer inom kulturarvsområdet?
 28. Vilka medverkar? Arbetets museum Arkitektur- och designcentrum Forum för levande historia Institutet för språk och folkminnen Kungliga biblioteket Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Moderna museet Myndigheten för tillgängliga medier Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Nordiska museet Riksantikvarieämbetet Riksarkivet Skansen Statens försvarshistoriska museer Statens historiska museer Statens konstråd Statens Kulturråd Statens maritima museer Statens museer för världskultur Statens musikverk Svenska filminstitutet Tekniska museet
 29. Digisam personer 2017 Styrgrupp: Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur Beredningsgrupp: Fredrik Lundström, Riksantikvarieämbetet Jan Östergren, Riksarkivet Peter Krantz, Kungliga biblioteket Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet David Jansson, Musikverket Sekretariatet: Lars Lundqvist, tf chef Moa Ranung, projektsamordnare Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare Antonio Molin, utredare (Catharina Ekdahl, jurist, tjänstledig) Till sekretariatet är även Henrik Löwenhamn knuten, kommunikationsfrågor

Notes de l'éditeur

 1. Ökad insikt om att digitalisering ställer krav på ledarskap. Behov för att veta vilken riktning som utvecklingen ska ta. Ökad insikt om att kunskaper och förmågor ofta saknas på institutionerna. Institutionerna har inte egna resurser och/eller förmåga att ställa om.
 2. Ökad insikt om att digitalisering ställer krav på ledarskap. Behov för att veta vilken riktning som utvecklingen ska ta. Ökad insikt om att kunskaper och förmågor ofta saknas på institutionerna. Institutionerna har inte egna resurser och/eller förmåga att ställa om.
Publicité