Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Islamic Unity - by Felix Siauw

853 vues

Publié le

Tidak bisa dipungkiri saat ini umat islam terdiri dari banyak golongan dan ormas. Namun apakah hal tersebut menghalangi persatuan umat Islam?
Temukan jawabannya dalam materi Islamic Unity oleh ustadz Felix Siauw berikut ini.

Publié dans : Mode de vie
 • Hey guys! Who wants to chat with me? More photos with me here 👉 http://www.bit.ly/katekoxx
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Islamic Unity - by Felix Siauw

 1. 1. Islamic Unity natural consequences of Islamic global leadership ِ‫ون‬ُ‫د‬ُ‫ب‬ْ‫اع‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ََن‬‫أ‬َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫ُم‬‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ت‬َّ‫ُم‬‫أ‬ ِ‫ه‬ِ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬
 2. 2. ِّ‫اَلل‬ ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ ِ‫ِب‬ ‫وا‬ُ‫م‬ِ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ع‬‫ا‬َ‫و‬َََ ‫َت‬َ‫و‬ َ‫و‬‫ا‬َِِ‫وا‬ُُّ‫َّر‬ Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah secara berjama’ah, dan janganlah kamu bercerai berai (TQS ali-Imraan [3]: 103) al-jama’ah
 3. 3. ،‫ملة‬ ‫سبعني‬ ‫و‬ ‫ثنتني‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫افرتق‬ ‫الكتاب‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫قبلكم‬ ‫من‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫أال‬ ‫سبعني‬ ‫و‬ ِ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫ستفرتق‬ ‫امللة‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫و‬: ‫و‬ ،‫اجلنة‬ ‫يف‬ ‫احدة‬‫و‬‫و‬ ، ‫النار‬ ‫يف‬ ‫سبعون‬ ‫و‬ ‫ثنتان‬‫اجلمَعة‬ ‫هي‬ Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan Dan sesungguhnya agama ini (Islam) akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan tempatnya di dalam Neraka dan 1 golongan di dalam Surga, yaitu al-Jama’ah (HR. Ahmad) ahlussunnah wal jama’ah
 4. 4. َ‫ني‬ِ‫ع‬ْ‫ب‬َ‫س‬َ‫و‬ ِْ‫ني‬َ‫ت‬ْ‫ن‬ِ‫ث‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫ق‬َّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ َ‫يل‬ِ‫ائ‬َ‫ر‬ْ‫س‬ِ‫إ‬ ِ‫ِن‬َ‫ب‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬َ‫س‬َ‫و‬ ‫و‬‫ث‬ َ‫ال‬َ‫ث‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ ي‬َّ‫ُم‬‫أ‬ ُ‫ق‬َِ‫رت‬ْ‫ف‬َ‫ت‬َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫ل‬ِ‫م‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ َ‫ني‬ِ‫ع‬ْ‫ب‬ً‫ة‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َي‬ َ‫ي‬ِ‫ه‬ ْ‫ن‬َ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ً‫ة‬َ‫د‬ِ‫اح‬َ‫و‬ ً‫ة‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ِ‫ر‬‫َّا‬‫ن‬‫ال‬ ِ‫يف‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُّ‫ل‬ُ‫ك‬َِّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ِ‫َب‬َ‫ح‬ْ‫َص‬‫أ‬َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ا‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ََن‬‫أ‬ ََ‫م‬ Sesungguhnya Bani Israil pecah menjadi 72 golongan, dan ummatku akan pecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan Mereka berkata “Siapakah itu wahai Rasulullah?”. Belia bersabda: Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku (HR. Tirmidzi) ahlussunnah wal jama’ah
 5. 5. jama’ah berarti jama’atul muslimin apabila mereka menyepakati seorang khalifah (Imam Syatibi, Thabrani dan al-Hafidz Ibnu Hajar) berarti yang dimaksud dengan jama’ah dalam arti syar’i adalah kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan (Khilafah – Imamah) Umar bin Khattab berkata: “Wahai masyarakat Arab, tidak ada islam kecuali dengan jama’ah, tidak ada jama’ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan” (HR. Bukhari)
 6. 6. al- jama’ah adalah wajib Barangsiapa yang membaiat seorang imam kemudian memberikan untuknya buah hatinya dan mengulurkan tangannya maka hendaklah ia menaatinya sedapat mungkin (HR. Muslim) Siapa yang mengangkat tangannya dari ketaatan, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan tanpa alasan padanya. dan siapa yang mati, sedang tidak ada di pundaknya bai’at maka matinya seperti mati jahiliyyah (HR. Muslim)
 7. 7. “Aku perintahkan kepada kamu sekalian lima perkara; sebagaimana Allah telah memerintahkanku dengan lima perkara itu; berjama’ah, mendengar, ta’at, hijrah dan jihad fi sabilillah. Barangsiapa yang keluar dari al-Jama’ah sekedar sejengkal, maka sungguh terlepas ikatan Islam dari lehernya sampai ia kembali bertaubat (HR. Ahmad dan Tirmidzi) al-jama’ah adalah wajib
 8. 8. berdasarkan kaidah fiqh: Suatu kewajiban yang tidak terlaksana karena kurangnya sesuatu, maka sesuatu yang kurang itu menjadi wajib al-jama’ah adalah wajib dan tidak akan ada selama tidak ada yang memperjuangkannya maka membentuk suatu kelompok (jama’ah minal muslimin) dalam rangka mengorganisir dakwah Islam untuk mewjudkan al-jama’ah hukumnya juga adalah wajib adakah al-jama’ah?
 9. 9. ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫و‬‫ة‬ّ‫م‬ُ‫أ‬ُ‫ر‬ُ‫م‬َْ‫َي‬َ‫و‬ ِْ‫ْي‬َْ‫اْل‬ َ‫َل‬ِ‫إ‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬َ‫ي‬َ‫ك‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ن‬ْ‫و‬َ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ي‬َ‫و‬ ِ‫وف‬ُ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ِب‬ َ‫ن‬‫و‬ِ‫ر‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫و‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ح‬ِ‫ل‬ُْ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ Dan haruslah ada di antara kamu “umat” yang menyeru kepada al-khair (Islam), menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka (ummat-ummat) itulah ummat-ummat yang beruntung. (TQS ali-Imraan [3]: 104)
 10. 10. tidak mau berkelompok? sebagian kaum muslim tidak mau menggabungkan diri kedalam salah satu kelompok-pun dengan berbagai macam alasan, bagaimana dalam pandangan Islam?
 11. 11. Wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan kejelekan lalu Allah mendatangkan kebaikan ini, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan?” Beliau berkata : “Ya”, Aku bertanya : “Dan apakah setelah kejelekan ini akan datang kebaikan?” Beliau menjawab : “Ya, tetapi didalamnya ada dukhan (kesamaran)”. Aku bertanya : “Apa asapnya itu ?” Beliau menjawab : “Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku, dan menunjukkan (manusia) kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya” َ‫ف‬ ‫و‬‫ر‬َ‫ش‬َ‫و‬ ‫و‬‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫اه‬َ‫ج‬ ِ‫يف‬ ‫َّا‬‫ن‬ُ‫ك‬ َّ‫َن‬ِ‫إ‬ َِّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َي‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬َ‫ف‬ ِْ‫ْي‬َْ‫اْل‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ ِ‫ِب‬ َُّ‫اَّلل‬ َ‫َن‬َ‫اء‬َ‫ج‬َْ‫اْل‬ ‫ا‬َ‫ال‬َ‫ق‬ ٌّ‫ر‬َ‫ش‬ ِْ‫ْي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ ‫و‬ْ‫ْي‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫َّر‬‫الش‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬‫ن‬َ‫خ‬ََ ِِ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫و‬ ِ‫َّ ي‬‫ن‬ُ‫س‬ ِْ‫ْي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫ُّو‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬ ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ ُُِ‫ن‬َ‫خ‬ََ ‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ُ‫ت‬َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ف‬ِ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ‫ي‬ِ‫ي‬ْ‫د‬َ‫ه‬ ِْ‫ْي‬َ‫غ‬ِ‫ب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫د‬ْ‫ه‬َ‫ي‬ُ‫ر‬ِ‫ك‬ْ‫ن‬
 12. 12. Aku bertanya : “Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi ?” Beliau menjawab :”Ya, (akan muncul) para dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Barangsiapa yang menerima seruan mereka, maka merekapun akan menjerumuskan ke dalam neraka” Aku bertanya : “Ya Rasulullah, sebutkan cirri-ciri mereka kepada kami ?” Beliau menjawab : “Mereka dari kulit-kulit/golongan kita, dan berbicara dengan bahasa kita” ‫و‬‫ر‬َ‫ش‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِْ‫ْي‬َْ‫اْل‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ل‬َ‫ه‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫اب‬َ‫َج‬‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫َّم‬‫ن‬َ‫ه‬َ‫ج‬ ِ‫اب‬َ‫و‬ْ‫َب‬‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اة‬َ‫ع‬َُ ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫ال‬َ‫ق‬‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ ُ‫وه‬ُ‫ف‬َ‫ذ‬َ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ف‬ِ‫ص‬ َِّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َي‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬َ‫ن‬ِ‫س‬ْ‫ل‬َِ‫ِب‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫م‬َّ‫ل‬َ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬َ‫د‬ْ‫ل‬ ِ‫ج‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫م‬ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬ َ‫ال‬َ‫ق‬
 13. 13. Aku bertanya : “Apa yang anda perintahkan kepadaku jika aku temui keadaan seperti ini” Beliau menjawab : “Pegang erat-erat jama’ah kaum muslimin dan imam mereka” Aku bertanya : “Bagaimana jika tidak imam dan jama’ah kaum muslimin?” Beliau menjawab :”Tinggalkan semua kelompok-kelompok sempalan itu, walaupun kau menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu” (HR. Bukhari dan Muslim) َ‫ال‬َ‫ق‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫ِن‬َ‫ك‬َ‫ر‬ََْ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َ‫ر‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ف‬ َِّ‫اَّلل‬ َ‫ول‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫َي‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬ََُُ َ‫َز‬ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ام‬َ‫م‬ِ‫إ‬َ‫و‬ َ‫ني‬ِ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫س‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ة‬َ‫اع‬ََ‫َج‬ ‫ام‬َ‫م‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬َ‫و‬ ‫ة‬َ‫اع‬ََ‫َج‬ ْ‫م‬َُ‫َل‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َْ‫َل‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬َ‫ف‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫ض‬َ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ه‬َّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ق‬َ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ْ‫ل‬ِ‫ت‬ ْ‫ل‬ِ‫ز‬َ‫ت‬ْ‫اع‬َ‫ف‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ُ‫ت‬ْ‫و‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬َ‫ك‬ِ‫ر‬ْ‫د‬ُ‫ي‬ َّ‫َّت‬َ‫ح‬ ‫و‬‫ة‬َ‫ر‬َ‫ج‬َ‫ش‬ ِ‫ل‬ْ‫َص‬‫أ‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬َ‫و‬(‫ومسلم‬ ‫البخَري‬)
 14. 14. َ‫ع‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫ط‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ع‬ْ‫م‬َّ‫الس‬َ‫و‬ َِّ‫اَّلل‬ ‫ى‬َ‫و‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ُوص‬‫أ‬ َ‫ال‬َ‫ق‬َ‫ف‬‫ا‬ًّ‫ي‬ِ‫ش‬َ‫ب‬َ‫ح‬ ‫ا‬ً‫د‬ْ‫ب‬ ً‫ْي‬ِ‫ث‬َ‫ك‬‫ا‬ً‫ف‬ َ‫ال‬ِ‫ت‬ْ‫اخ‬ ‫ى‬َ‫ر‬َ‫ي‬َ‫س‬َ‫ف‬ ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ش‬ِ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َُِّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬‫ا‬ َّ‫الر‬ َ‫ني‬ِ‫ي‬ِ‫د‬ْ‫ه‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫اء‬َ‫ف‬َ‫ل‬ُْ‫اْل‬ ِ‫َّة‬‫ن‬ُ‫س‬َ‫و‬ ِ‫َّ ي‬‫ن‬ُ‫س‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬َّ‫لن‬ِ‫ِب‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬‫و‬ُّ‫ض‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ا‬َ ِ‫ِب‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ك‬َّ‫س‬ََ‫َت‬ َ‫ين‬ِ‫د‬ِ‫اش‬ِ‫ذ‬ ِ‫اج‬َ‫و‬ Aku nasehatkan kepada kalian bertaqwa kepada Allah,mendengar,dan taat walaupun kepada seorang budak habasyi, karena siapa yang hidup sesudahku maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak, maka atas kalian sunnahku dan sunnah para khalifah yang di atas hidayah dan petunjuk, berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dengan gigi geraham, (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)
 15. 15. “bagaimana proses kebangkitan islam dimulai sesungguhnya?; ia memerlukan kepada golongan perintis yang menegakkan kewajiban ini.” – Sayyid Qutb “Rasulullah tidak pernah sama sekali mengandalkan kepada kerja individual (infirodiy) tetapi sejak awal beliau telah menganjurkan penegakkan jama’ah.” – Fathi Yakan jama’ah minal muslim: wajib!
 16. 16. al-jama’ah; konsekuensi khilafah jadi persatuan Islam secara total dalam bentuk al-jama’ah hanya akan terjadi apabila khilafah tegak adanya kelompok dan harakah dakwah lebih dari satu tidak menghalangi al-jama’ah terbentuk bahkan wajib bagi kaum muslim untuk menggabungkan diri pada kelompok yang memperjuangkan tegaknya al-jama’ah (khilafah)
 17. 17. Umar bib Khattab: “Wahai masyarakat Arab, tidak ada islam kecuali dengan jama’ah, tidak ada jama’ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan” (HR. Bukhari)
 18. 18. Ikatan-ikatan islam akan lepas satu demi satu Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat (HR. Ahmad)
 19. 19. persatuan Islam adalah al-jama’atul muslimin yang terjadi sebagai konsekuensi akan adanya khilafah Islamiyyah ketika khilafah tidak wujud, maka ikatan kaum muslim akan terceraikan sesungguhnya khilafah-lah yang akan menjamin ummat Islam bersatu padu! share Islam? www.biotis.co.id/felix

×