Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลม

9 161 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลม

  1. 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลมคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมและตอบคาถามต่อไปนี้ จานวนนักเรียนโรงเรียนสร้างคนศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา 2549 สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชน 33% ศึกษาต่อ 1% ต่างประเทศ ยังไม่ศึกษาต่อ 2% อยู่ระหว่างติดตามผล 9% สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 55% ที่มา : งานแนะแนว โรงเรียนสร้างคนศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2549 มีจานวน 602 คน1. จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีกี่คน2. จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มากกว่าจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนกี่คน3. จานวนนักเรียนที่ยังไม่ได้ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ4. ถ้านักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมีจานวน 8 คน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีกี่คน5. ถ้านักเรียนที่ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจานวน 165 คน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีกี่คน
  2. 2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลมคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ใช้ยาเสพติด และถูกตารวจจับดาเนินคดีตามกฎหมาย ประเภทยาเสพติด จานวนเด็กและเยาวชน ฝิ่น 26 เฮโรอีน 1,443 แอมเฟตามีน 3,690 กัญชา 967 กระท่อม 29 สารระเหย 3,108 รวม 9,263 ที่มา : วารสารต่อต้านยาเสพติด มกราคม – มิถุนายน 2542 ข้อมูลจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปี พ.ศ. 2539คาสั่ง1. จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ประเภท จานวนเด็ก ขนาดของมุม จานวนเปอร์เซ็นต์ ยาเสพติด และเยาวชน ที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม ฝิ่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน กัญชา กระท่อม สาระเหย รวม
  3. 3. 2. จากตารางจงเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

×