Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

อัตราส่วนและร้อยละ

12 072 vues

Publié le

อัตราส่วนและร้อยละ

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

อัตราส่วนและร้อยละ

 1. 1.
 2. 2. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้<br />สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ<br />มาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน<br /> และการใช้จำนวนในชีวิตจริง<br />ตัวชี้วัด : ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละใน<br /> สถานการณ์ต่างๆ<br />สาระการเรียนรู้ : อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ และการนำไปใช้<br />back<br />next<br />home<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 3. 3. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />เมนูหลัก<br />แบบทดสอบก่อนเรียน<br />เนื้อหาบทเรียน<br />แบบทดสอบหลังเรียน<br />ออกจากบทเรียน<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 4. 4. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />เมนูเนื้อหาบทเรียน<br />home<br />อัตราส่วน<br />อัตราส่วนที่เท่ากัน<br />อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน<br />สัดส่วน<br />ร้อยละ<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 5. 5. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />จุดประสงค์การเรียนรู้<br /><ul><li>นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัตราส่วน </li></ul>และเขียนอัตราส่วนได้<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 6. 6. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />อัตราส่วน<br />นิยามให้ a เป็นปริมาณของสิ่งแรกและ b เป็นปริมาณของสิ่งที่สอง เราเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ ปริมาณของสิ่งแรกและสิ่งที่สองด้วย a: bหรือ (อ่านว่า a ต่อ b) <br /> เรียก a ว่าจำนวนแรก หรือจำนวนที่หนึ่ง<br /> เรียก b ว่าจำนวนหลัง หรือจำนวนที่สอง<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 7. 7. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ตัวอย่าง <br />จากรูปที่กำหนดให้ เขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้<br />1. จำนวนเป็ดต่อจำนวนช้าง เป็น 7 : 2 หรือ<br />2. จำนวนเป็ดต่อจำนวนนก เป็น 7 : 3 หรือ <br />3. จำนวนช้างต่อจำนวนนก เป็น 2 : 3 หรือ <br />4. จำนวนช้างต่อจำนวนเป็ด เป็น 2 : 7 หรือ <br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 8. 8. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />อัตรา (rate) คือ ข้อความแสดงการเปรียบเทียบของ<br />ปริมาณต่างชนิดกัน โดยมีหน่วยกำกับอยู่ เช่น ครู 1 คน <br />ดูแลนักเรียน 40 คน , ผู้โดยสาร 1 คน เสียค่าโดยสาร <br />8 บาท , ซื้อผงซักฟอกห่อละ 92 บาท<br />อัตราส่วน (ratio) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่แสดงการ<br />เปรียบเทียบจำนวน สิ่งของสองจำนวน หรือปริมาณสองปริมาณ <br />เช่น อัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น <br />3 ต่อ 15 หรือ อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูเป็น <br />15 ต่อ 3 สามารถเขียนแทนด้วย 3 : 15 หรือ 15 : 3<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 9. 9. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ข้อสังเกต<br />ถ้าพิจารณาอัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนช้าง เป็น 7: 2 หมายความว่า ถ้ามีเป็ด 7 ตัว จะต้องมีช้าง 2 ตัว<br />อัตราส่วนของจำนวนช้างต่อจำนวนเป็ด เป็น 2 : 7หมายความว่า ถ้ามีช้าง 2 ตัว จะต้องมีเป็ด 7 ตัวแสดงว่า 2 : 7 และ 7 : 2 มีความหมายต่างกัน ดังนั้นถ้า a และ b เป็นปริมาณของสิ่งสองสิ่งใดๆ a : b  b : a ยกเว้น a = b<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 10. 10. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br /> ในการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบสิ่งของ<br />อย่างเดียวกัน แต่ใช้หน่วยต่างกัน เช่น ทอฝันมีเวลาอ่านหนังสือ<br />8 วัน แต่ปองหวังมีเวลาอ่านหนังสือ 2 สัปดาห์ การเขียน<br />อัตราส่วนเปรียบเทียบจะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ หรือต้อง<br />เปลี่ยนหน่วยของเวลาในการอ่านหนังสือของคนทั้งสองให้เป็น<br />หน่วยเดียวกัน ดังนี้ อัตราส่วนเวลาอ่านหนังสือของทอฝันเป็นวัน<br />ต่อเวลาอ่านหนังสือของปองหวังเป็นสัปดาห์ เป็น 8 : 2 หรือ<br />อัตราส่วนเวลาอ่านหนังสือของทอฝันต่อเวลาอ่านหนังสือของ<br />ปองหวัง เป็น 8 :14 <br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 11. 11. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ตัวอย่างจงเขียนอัตราและอัตราส่วนแทนข้อความ<br />ที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ<br />1) ชาย 3 คน ทำงานเสร็จใน 5 วันตอบ อัตรา 3 คน ทำงานเสร็จใน 5 วัน อัตราส่วน 3 : 52) หมู 1 ตัว มีน้ำหนัก 210 กิโลกรัมตอบ อัตรา 1 ตัว หนัก 210 กิโลกรัม อัตราส่วน 1 : 210<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 12. 12. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />3) สุรีย์ขับรถได้ทาง 75 กิโลเมตรในเวลา 45 นาที<br />ตอบ อัตรา 75 กิโลเมตรใช้เวลา 45 นาที อัตราส่วน 75 : 454) สมุด 1 โหล ราคา 108 บาท<br />ตอบ อัตรา 1 โหล ราคา 108 บาท อัตราส่วน 1 : 1085) รถยนต์แต่ละคันบรรทุกปลาได้ 1,500 กิโลกรัมตอบ อัตรา 1 คันบรรทุกได้ 1,500 กิโลกรัม อัตราส่วน 1 : 1,500<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 13. 13. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />แบบฝึกหัดที่ 1<br /> <br />จงเขียนอัตรา และอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้<br />1. เงาะ 5 กิโลกรัม ราคา 50 บาท<br />2. ดินสอ 5 แท่ง ราคา 30 บาท<br />3. หัวใจเต้น 80 ครั้ง ในเวลา 1 นาที<br />4. ระยะทางในแผนผัง 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 100 กิโลเมตร<br />5. กระดาษ 5 แผ่น สำหรับนักเรียน 7 คน<br />ตรวจดูเฉลย<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 14. 14. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1<br /> <br />1.ตอบ อัตรา 5 กิโลกรัม ราคา 50 บาท อัตราส่วน 5 : 502.ตอบ อัตรา 5 แท่ง ราคา 30 บาท อัตราส่วน 5 : 30<br />3.ตอบ อัตรา 80 ครั้งในเวลา 1 นาที อัตราส่วน 80 : 1<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 15. 15. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 (ต่อ) <br />4.ตอบ อัตรา 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 100 กิโลเมตร อัตราส่วน 1 : 1005.ตอบ อัตรา 5 แผ่น สำหรับนักเรียน 7 คน อัตราส่วน 5 : 7<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 16. 16. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />การเขียนอัตราส่วนของปริมาณสองปริมาณ<br />ที่มีหน่วยเหมือนกัน<br /> อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบของปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกัน และมีความชัดเจนว่าเป็น หน่วยของสิ่งใด เช่น น้ำหนัก ปริมาตร เราไม่นิยมเขียนหน่วย กำกับไว้<br />ตัวอย่าง แป้งมัน 2 กิโลกรัม กับ น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม<br />เนื่องจากมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกัน<br />การเขียนอัตราส่วนจึงไม่ต้องมีหน่วยกำกับไว้ ดังนี้<br />อัตราส่วนของแป้งมัน ต่อ น้ำตาลทราย เป็น 2 : 3<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 17. 17. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ตัวอย่าง ช้าง 3 ตัว กับ ม้า 5 ตัว<br />เนื่องจากมีหน่วยเป็นตัวเหมือนกัน<br />การเขียนอัตราส่วนจึงไม่ต้องมีหน่วยกำกับไว้ ดังนี้<br />อัตราส่วนของช้าง ต่อ ม้า เป็น 3 : 5<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 18. 18. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />แบบฝึกหัดที่ 2<br /> <br />ให้พิจารณาอัตราส่วนการทำขนมกลีบลำดวนแล้วตอบคำถาม<br />อัตราส่วนการทำขนมกลีบลำดวน<br /> แป้งสาลีอเนกประสงค์ 600 กรัม<br /> เกลือป่น 3 กรัม<br /> น้ำตาลไอซิ่ง 280 กรัม<br /> ผงฟู 7 กรัม<br /> น้ำมันถั่วเหลือง 260 กรัม<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 19. 19. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />1. อัตราส่วนปริมาณเกลือป่น ต่อ ปริมาณน้ำตาลไอซิ่ง = 3 : 280<br />2. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 260 : 7<br />3. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 280 : 3<br />4. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 7 : 600<br />5. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 280 : 260<br />6. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 7 : 3<br />7. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 7 : 280<br />8. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 3 : 600<br />ตรวจดูเฉลย<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 20. 20. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br /> เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2<br /> 1. อัตราส่วนปริมาณเกลือป่น ต่อ ปริมาณน้ำตาลไอซิ่ง<br />2. อัตราส่วนปริมาณน้ำมันถั่วเหลือง ต่อ ปริมาณผงฟู<br />3. อัตราส่วนปริมาณน้ำตาลไอซิ่ง ต่อ ปริมาณเกลือป่น<br />4. อัตราส่วนปริมาณผงฟู ต่อ ปริมาณแป้งสาลีอเนกประสงค์<br />5. อัตราส่วนปริมาณน้ำตาลไอซิ่ง ต่อ ปริมาณน้ำมันถั่วเหลือง<br />6. อัตราส่วนปริมาณผงฟู ต่อ ปริมาณเกลือป่น<br />7. อัตราส่วนปริมาณผงฟู ต่อ ปริมาณน้ำตาลไอซิ่ง<br />8. อัตราส่วนปริมาณเกลือป่น ต่อ ปริมาณแป้งสาลีอเนกประสงค์<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 21. 21. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />การเขียนอัตราส่วนของปริมาณสองปริมาณ<br />ที่มีหน่วยต่างกัน<br /> อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้<br />ตัวอย่าง แม่ซื้อไข่ไก่มา 10 ฟอง ราคา 33 บาท<br />เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้<br />อัตราส่วนจำนวนไข่ไก่ เป็นฟอง ต่อ ราคาเป็นบาท เป็น 10 : 33<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 22. 22. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ตัวอย่าง พลพลขายเสื้อไป 6 ตัว ราคา 1,500 บาท<br />เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้<br />อัตราส่วนจำนวนเสื้อเป็นตัว ต่อ ราคาเป็นบาท เป็น 6 : 1,500<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 23. 23. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />แบบฝึกหัดที่ 3<br />ให้พิจารณาอัตราส่วนการทำพันช์น้ำดอกอัญชันแล้วตอบคำถาม<br />พันช์น้ำดอกอัญชัน<br />ส่วนผสม 1. น้ำโซดาแช่เย็น 1 ขวด 2. น้ำดอกอัญชัน ครึ่งถ้วย 3. น้ำเชื่อม 6 ช้อนโต๊ะ 4. น้ำผึ้ง 4 ช้อนโต๊ะ 5. น้ำมะนาว สองในสามถ้วย <br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 24. 24. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />1. อัตราส่วนน้ำโซดาเป็นขวด ต่อ น้ำดอกอัญชันเป็นถ้วย= 1 :1/2<br />2. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 2/3 : 6<br />3. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 4 : 1<br />4. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 4 : 6<br />5. …………………………………………. ต่อ …………………………………. = 1/2 : 3/2<br />ตรวจดูเฉลย<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 25. 25. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br /> เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3<br /> 1. อัตราส่วนน้ำโซดาเป็นขวด ต่อ น้ำดอกอัญชันเป็นถ้วย<br />2. อัตราส่วนน้ำมะนาวเป็นถ้วย ต่อ น้ำเชื่อมเป็นช้อนโต๊ะ<br />3. อัตราส่วนน้ำผึ้งเป็นช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำโซดาเป็นขวด<br />4. อัตราส่วนน้ำผึ้งเป็นช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำเชื่อมเป็นช้อนโต๊ะ<br />5. อัตราส่วนน้ำดอกอัญชันเป็นถ้วย ต่อน้ำมะนาวเป็นถ้วย <br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 26. 26. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />มาตราส่วน เป็นการนำอัตราส่วนมาใช้ประโยชน์ เนื่องจาก<br />การเขียนรูปแผนที่ แผนผัง ฯลฯ นั้น เราไม่สามารถเขียนให้<br />ใหญ่เท่าของจริงได้ เราจึงต้องเขียนรูปเป็นแบบย่อส่วน<br />ให้เหมือนของจริงโดยการใช้มาตราส่วน และเขียนมาตราส่วนที่ใช้นั้น<br />กำกับไว้ด้วยเพื่อให้สามารถบอกขนาดที่แท้จริงได้ถูกต้องตัวอย่าง1:50 หมายความว่า ถ้าความยาวในแผนผังเป็น 1 เซนติเมตร ความยาวจริงจะเป็น 50 เซนติเมตร<br /> 1 ซม. :4 ม. หมายความว่า ถ้าความยาวในแผนผังเป็น <br />1 เซนติเมตร ความยาวจริงจะเป็น 4 เมตร<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 27. 27. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />ตัวอย่าง จงหาขนาดแผนผังที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 625 เมตร ยาว 750 เมตร โดยใช้มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 125 เมตร<br />วิธีทำจากมาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 125 เมตร<br /> ความกว้างจริง 625 เมตร จะได้ความกว้างบนแผนผัง = = 5เซนติเมตร<br /> ความยาวจริง 750 เมตร จะได้ความยาวบนแผนผัง = = 6เซนติเมตร<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 28. 28. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />แบบฝึกหัดที่ 4<br /> <br />จงหาระยะทางจริงจากโจทย์ที่กำหนดต่อไปนี้<br />1. ระยะในแผนที่ 1 เซนติเมตร แทนระยะทางจริง 10 กิโลเมตร <br />ถ้าบ้านของนักเรียนคนหนึ่งถึงโรงเรียน มีระยะห่างในแผนที่ <br />2.8 เซนติเมตร ระยะทางจริงจะเป็นเท่าใด <br />2. ระยะในแผนผัง 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 5 เมตร <br />ถ้าวัดระยะห่างของโต๊ะเรียนสองโต๊ะในแผนผังได้ 1.4 เซนติเมตรระยะทางจริงจะเป็นเท่าใด <br />ตรวจดูเฉลย<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />
 29. 29. อัตราส่วนและร้อยละ<br />บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง<br />อัตราส่วน<br />เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4  <br /> 1. 28 กิโลเมตร<br /> 2. 7 เมตร<br />home<br />back<br />next<br />โดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย<br />โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง<br />

×