Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fakta om Alanya

1 269 vues

Publié le

Fakta om Alanya du kanske inte kände till innan? Visste du t ex att Alanyaregionen idag är Europas största turistdestination?

Publié dans : Immobilier
  • Soyez le premier à commenter

Fakta om Alanya

  1. 1. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustOväntade fakta och sådant du kanskeinte känner till om Alanya
  2. 2. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustGeografiu  Alanya storkommun sträcker sig frånAlara i väster till Dermitas i österu  Ca 150.000 invånare i centrala Alanya,ca 250.000 invånare i hela kommunenu  År 2020 beräknas kommunen ha totalt400.000 invånareu  12 mil motorväg till Antalyas flygplatsu  4 mil motorväg till Gazipasa/Alanyasflygplatsu  15 mil norr om Cypern
  3. 3. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustKlimatu  320 soldagar per år.u  Varmluft från Sahara samt de höga bergenrunt Alanya skapar en subtropiskmikroklimatzon.u  Enda platsen i Turkiet där klimatet tillåterbananodlingar.u  Subtropiskt = varmare på vintern och någotsvalare på sommaren än t ex Antalya somligger 12 mil bort.u  Januari-mars är kallast, normalt 18-20grader på dagarna och 12-15 på nätterna.u  Hösten är sagolik med varma sköna kvällarlångt in i november.
  4. 4. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustUtbud och säsongu  Med 250.000 invånare har Alanya ett riktutbud under hela året.u  Alanya har 4 sjukhus (varav 1 är offentligt)och bygger nu ett 5:e i stadsdelen Oba.u  Under högsäsong finns ett överdåd avshopping, restauranger och upplevelser.u  Här finns 1000-tals affärer och 100-talsrestauranger, de flesta med god mat avmycket hög kvalitet. Välkommen att prova.u  Under vintern är utbudet i turistkvarterenmera normalt, medan övriga Alanyafungerar som vanligt.
  5. 5. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustTurismu  Alanya har nästan 150.000 hotellbäddar.u  Totalt passerar 3-4 miljoner turister Alanyavarje säsong.u  Det finns ca 35.000 utländska fastighetsägare– som har ca 150.000 gäster/hyresgästervarje säsong.u  Cleopatrastranden räknas som en av Europasfinaste.u  Populära attraktioner är Alanyaborgen (från1200-talet), stränderna, basarområdet,marknaderna samt den svala Dim Cayfloden med sina fina restauranger.u  Strandpromenaderna är nästan 20 km långaoch fint anlagda med gångväg/cykelvägsamt planteringar, parkanläggningar ochutsiktsplatser.
  6. 6. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustInfrastrukturu  Från den 1 januari 2014 går alla stadsdelarsamman i en enda storkommun. Byggregler ochtillstånd samordnas och blir lika för helakommunen.u  En stor damm med vattenkraft i Dim Cay säkrarelförsörjningenu  Två underjordiska reningsverk renar stadensvatten – inga avlopp släpps ut i havet.u  Gatuplaneringen dimensioneras för framtidatillväxt.u  Många bostadsområden har idag nätverk viafiberkabel (100 mbit) medan de flestarestauranger erbjuder fritt trådlöst nätverk.u  TV-utbudet i de områden vi arbetar med omfattarnormalt de vanligaste skandinaviska kanalerna.
  7. 7. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustFastighetsmarknadenu  Expansiv marknad med mycket nyproduktionu  Befolkningen väntas öka med 40-50% på 7-8år, bostadsbehovet är stort och ökandeu  Ca 35.000 utländska fastighetsägareu  Samma marknad, samma priser oavsettutländsk eller inhemsk fastighetsköpareu  ”Gated communities” i centrala lägen ochstort utbud av facilitieter är en vanligbyggform.u  Inga ”turistreservat”, vanligen är 10-15% avköparna i dessa ”gated communities”turkiska medborgare.
  8. 8. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustFramtidenu  Gazipasa/Alanya flygplats togs i brukvåren 2012, transfertiden förkortas fråntidigare 2 timmar till nuvarande 40minuteru  Med ökat tillgänglighet ökas efterfråganvilket sannolikt medför högre priseru  Tillväxten i regionen väntas fortsätta,både avseende utländska och inhemskaköpareu  6 planerade golfbanor (spelklara hösten2014/våren 2015) skapar ytterligareattraktionskraftu  OECD spår 5-7% genomsnittlig BNPtillväxt/år fram till år 2030
  9. 9. Utvalda bostäder längs Turkiets guldkustSaray Homesu  Saray Homes har funnits i Alanya sedan 2008 ochhette tidigare Alanya Realtyu  Vi marknadsför utvalda bostäder av hög kvalitet iregionen runt Alanya och Side.u  4 personer i Sverige, marknad och försäljningu  6 personer i Alanya (2 svensktalande), after-salesoch leveranskoordineringu  Nära samarbete med utvalda byggherrar (kvalitet,erfarenhet, finansiering & långsiktighet)u  Vi gör ett urval, är försiktiga och marknadsförendast de objekt vi tror fungerar långsiktigt.u  Med 100-tals genomförda affärer och mångaåterkommande tror vi att långsiktig kundvård ochhög servicekvalitet är rätt arbetssätt.

×