Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt

2 821 vues

Publié le

Projektverktygsdagen 2011

Publié dans : Business, Technologie
 • Login to see the comments

Utvärdera Nu – gör det enkelt att snabbt utvärdera projekt

 1. 1. Utvärdera Nu Projektutvärderingar Mikael Karlsson Pierre SchouVestra Konsulter AB, Kungsgatan 15, Stockholm. Tel: 086939990. e-mail: info@vestra.se. www.vestra.se, www.utvarderanu.se 1
 2. 2. Kort om Vestra• Startades 2002• 6 medarbetare• Tjänster: Strategiska medarbetarundersökningar Utvärderingar för speciella ändamål Utvärdera Nu 2
 3. 3. Varför Projektutvärderingar?• Nödvändigt för att kunna fatta rätt beslut• Identifierar problem på ett tidigt stadium, innan det gått för långt• Allt fler medarbetare jobbar i enhetsöverskridande projekt och följs sällan upp: Medarbetarundersökningar följer upp den traditionella linjeorganisationen, sällan projekt 3
 4. 4. Varför Projektutvärderingar?• Finns ofta stora krav på snabb feedback och välfungerande logistik• Projekt är ofta komplexa, med många personer inblandade – svårt att få överblick• Vanligt problem: projektdeltagare, underentreprenörer som går ut och in ur projektet utan att man följer upp deras synpunkter 4
 5. 5. Varför Projektutvärderingar?• För att kunna lära av egna framgångar och misstag• För att kunna överföra kunskap om projekt till andra 5
 6. 6. Utvärderingar av projekt idag • Egna reflektioner • Diskussioner med projektdeltagare och underkonsulter • Diskussioner med beställare 6
 7. 7. Svagheter med ”traditionella” utvärderingsmetoder • Svårt att få överblick över hur projektet går, framför allt stora projekt • Ger tolkningsföreträde till chef/projektledare, eller dem som skriker högst • Ofta många personer inblandade, både ”ordinarie” projektdeltagare, underleverantörer, konsulter etc • Genomförs ofta för sällan och för sent: ”kommer inte ihåg alla detaljer” 7
 8. 8. Svagheter med ”traditionella” utvärderingsmetoder • Om projektet är stort och komplext är det omöjligt att genomföra en professionell utvärdering • Vissa projektmedarbetare är tysta och sitter inne med viktig information som inte kommer fram • Svårt att överföra kunskap och erfarenheter till andra om den inte är skriftlig och pedagogisk • Svårt att veta om alla verkligen har samma bild av läget i projektet 8
 9. 9. Det finns därför ett behov av projektutvärderingar som…• ger omedelbar feedback• tydliggör den ”tysta majoritetens syn”• möjliggör att inkludera personer även utanför den egna organisationen• möjliggör kunskaps- och erfarenhetsöverföring till andra• är kostnadseffektiva, samlar in stora mängder information på kort tid till ett rimlig kostnad 9
 10. 10. Det finns därför ett behov av projektutvärderingar som…• underlättar för framtida liknande projekt att samma misstag inte genomförs igen• möjliggör att inkludera personer som bara är inne tillfälligt i projektet• kan genomföras ”hur ofta som helst”• är enkla och användarvänliga, som inte ”stör” den ordinarie verksamheten för mycket 10
 11. 11. Utvärdera Nu Vad är det?• Plattform/verktygslåda på internet för genomförandet av självadministrerade webbaserade utvärderingar• Tre delar: a) Utvärderingsplattform/hemsida/verktygslåda b) Utvärderingsverktyg c) Rapportbibliotek – rapporter över redan genomförda utvärderingar 11
 12. 12. Utvärdera Nu Vad är det?• Tillfredsställer behovet av återkommande utvärderingar• Decentraliserar användningen av utvärderingar – varje beställare/projektledare bestämmer val av utvärdering, tidpunkt etc. 12
 13. 13. Utvärdera Nu Vad är det?• Gör utvärderingar snabbare, enklare och mer användarvänliga: Lätta att beställa Enkla att genomföra Enkla att förstå Kostnadseffektiva• Två typer: Standardutvärderingar via officiell hemsida (www.utvarderanu.se) Projektanpassade varianter 13
 14. 14. Hemsida (www.utvarderanu.se) 14
 15. 15. Utvärdera Nu UtvärderingsverktygUtvärdering av... Intern samverkan Ledare Mål Ledningsgrupper Relationsutvärdering PoU-samtal Introduktion av personal Projektutvärderingar Medarbetare som slutar Projektstart Jämställdhet Projektavstämning Stor Effektivitet Projektavstämning Liten Utveckling och förnyelse Projektavslut Delaktighet/medarbetarskap Projektledare Arbetsmiljö och hälsa Kompetensutveckling Förändringsturbo Kundorientering Samarbetsklimat Paketlösningar Möten HR-paketet Projektpaketet 15
 16. 16. Utvärdera NuFöretagsanpassade verktygslådor• Knyts till företagets kärnvärden, ledarprinciper, mål, hjärtefrågor, aktuella ämnen• Enstaka eller många utvärderingsverktyg• Utformas alltid i företagets egna färger, med egna logotyper etc 16
 17. 17. Utvärdera NuProjektutvärderingar 17
 18. 18. Utvärdera NuProjektutvärderingar. Kännetecken • Ett komplement till s k projektverktyg • En utgångspunkt för projektutveckling • Passar framför allt för projekt som pågår under längre tid, med många personer inblandade • Rapporter: jämförelser mot tidigare utvärdering, databas eller andra projekt i företaget • Standardformulär eller projektanpassade formulär 18
 19. 19. Bli kund 19
 20. 20. Logga in 20
 21. 21. Beställning 21
 22. 22. Bestäm start- och slutdatum 22
 23. 23. Fyll i deltagarnas e-postadresser 23
 24. 24. Förslag på följebrev 24
 25. 25. Kvitto på beställning 25
 26. 26. Enkäten skickas ut 26
 27. 27. Rapport 27
 28. 28. Utvärdera Nu Projektstart• Syfte: att se till så att de rätta förutsättningarna är på plats innan projektet startar• Passar för alla projekt• Mäter tvådimensioner: Mål och inriktning Förutsättningar• 17 frågor, varav tre öppna 28
 29. 29. Utvärdera Nu Projektavstämning Stor• Följer i detalj upp hur projektet går• Syfte: att identifiera styrkor och förbättringsområden• Passar för projekt som varit igång minst tre månader och projekt som håller på under längre tid• Mäter fyra dimensioner – Mål och inriktning – Förutsättningar – Effektivitet – Samarbete och engagemang• 45 frågor, varav tre öppna 29
 30. 30. Utvärdera NuProjektavstämning Stor 30
 31. 31. Utvärdera Nu Projektavstämning Liten• Beskrivning: en enkel utvärdering av projektet• Syfte: att snabbt identifiera eventuella problem, att se att man är på rätt väg• Passar alla projekt, både långa och korta• Kan göras hur ofta som helst• 9 frågor, varav 3 öppna 31
 32. 32. Utvärdera NuProjektavstämning Liten 32
 33. 33. Utvärdera Nu Projektavslut• Beskrivning: följer upp projektet i samband med avslutning av projektet• Syfte: a) att mäta om projektet nått sina mål b) att lära av framgångarna och misstagen inför framtida projekt• Passar alla projekt• 41 frågor, varav tre öppna 33
 34. 34. Utvärdera NuProjektavslut 34
 35. 35. Utvärdera Nu Projektledare• Beskrivning: följer upp projektledarens ledarskap• Syfte: att utveckla ledarskapet• Mäter två dimensioner – Resultatinriktning – Medarbetarinriktning• 28 frågor, varav fyra öppna 35
 36. 36. Utvärdera NuProjektledare 36
 37. 37. Utvärdera Nu Projektpaketet• Årligt abonnemang på samtliga fem projektutvärderingar• Obegränsat antal utvärderingar per år• Passar för organisationer som genomför många projekt• Passar för projekt som pågår under lång tid 37
 38. 38. Utvärdera Nu Projektutvärderingar, PriserEnstaka utvärderingar• Fast kostnad: 1000 kr• Rörlig kostnad/deltagare utöver 20: 30 krProjektpaketet• Fast årlig kostnad: 5300 kr• Rörlig kostnad/deltagare: 30 kr• Exempel, 200 medarbetare: 5300 + 200*30 = 11300 kr 38

×