вимоги до сучасного уроку

S
Svetlana Lyubarevaзамдиректора à Черновицкое городское управление образования
Вимоги до сучасного уроку
Урок – основна форма організації 
навчальної діяльності школяра. 
Вимоги: 
 Організаційні (чітке визначення мети і 
завдань, раціональна структура, темп, 
ритм роботи, раціональне використання 
часу); 
 Дидактичні (чіткість навчальних завдань, 
раціональні методи, дотримання 
принципів навчання);
 Психологічні вимоги (стимулювання 
навчальної діяльності, психологічні та 
вікові особливості); 
 Етичні вимоги; 
 Санітарно-гігієнічні вимоги; 
 Дотримання правил з техніки безпеки; 
 Вимоги до організації домашнього 
завдання.
Типи уроку: 
 Засвоєння нових знань; 
 Формування умінь і навичок; 
 Застосування знань, умінь і навичок; 
 Узагальнення і систематизація знань; 
 Перевірка і корекція знань, умінь і навичок; 
 Комбінований урок.
Структура уроку: 
 Організаційна частина; 
 Мотивація навчальної діяльності(тема, 
мета, завдання уроку); 
 Перевірка домашнього завдання; 
 Актуалізація опорних знань; 
 Стимулювання навчальної діяльності;
Структура уроку (продовження): 
 Пояснення нового матеріалу; 
 Діагностика правильності засвоєння 
учнями знань; 
 Закріплення нового матеріалу; 
 Підбиття підсумків уроку; 
 Повідомлення домашнього завдання.
Урок: 
 спрямований на високі кінцеві результати, 
на підвищення рівня якості й ефективності 
навчання, на всебічний розвиток 
особистості; 
 це відносно самостійна ланка у системі 
навчання; 
 будується як цілісна система взаємодії 
учителя та учнів на основі співробітництва;
Урок (продовження): 
 будується на основі: 
- програмних вимог; 
- урахування вікових можливостей учнів; 
- урахування можливостей вчителя, його 
творчого потенціалу; 
 має таке дидактичне призначення: 
- засвоєння нових знань; 
- формування умінь і навичок; 
- контроль і оцінювання знань та ін.
 На уроці комплексно розв'язуються 
завдання освіти, виховання та розвитку; 
 Урок має раціональну структуру; 
 Зміст навчального матеріалу відповідає 
основним принципам: науковість, зв’язок із 
життям, системність, наступність; 
 Застосовуються різноманітні форми 
проведення уроку;
 Використовуються нестандартні форми 
проведення уроку; 
 Здійснюється диференціація і індивідуалізація 
навчання; 
 Забезпечуються міжпредметні зв'язки; 
 Учитель розвиває навчальну, пізнавальну 
діяльність учнів і керує нею, здійснюючи 
стимулювання, організацію, контроль, оцінювання 
діяльності, озброює учнів прийомами самостійної 
роботи, формує навички самоконтролю;
 Для проведення уроку створені необхідні 
умови: матеріальні, морально- 
психологічні, гігієнічні, естетичні; 
 Урок проводиться за планом – творчим 
робочим документом вчителя; 
 Проводячи урок за планом, учитель 
готовий переструктурувати його в разі 
потреби;
 Висока результативність уроку; 
 Учитель самоаналізує проведення і 
результати уроку.
Орієнтовна схема самоаналізу 
уроку: 
 Чи відповідає мій урок програмі? 
 Чи правильно мною були визначені і 
розв'язані на уроці навчальні, виховні і 
розвиваючі завдання? 
 Чи оптимально було визначено зміст 
уроку, чи відповідає він завданням?
Що було основним, найсуттєвішим на 
уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів 
на його вивченні? 
 Чи вдало визначена структура уроку? 
 Чи була організована на уроці робота з 
формування основних знань, умінь та 
навичок, інтересів учня?
 Як здійснювались міжпредметні зв'язки? 
 Які методи і засоби навчання були 
використані на уроці? Чи вдалим був їх 
вибір і поєднання? 
 Які форми навчання (масові, групові, 
індивідуальні) домінували на уроці? Чи 
вдалим було їх поєднання?
 Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв 
оцінені мною знання учнів? 
 Чи правильно здійснювався на уроці 
інструктаж, визначалися обсяг і складність 
домашнього завдання? Чи було воно 
диференційованим? 
Що було зайвим у моїй діяльності та 
діяльності учнів?
ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПОВНОГО 
АНАЛІЗУ УРОКУ 
I. Тип і структура уроку: 
– Тип, структура уроку, його місце серед 
уроків з теми. 
– Мета уроку, дидактичні завдання 
окремих етапів. 
– Витрата часу.
II. Зміст та методика повторення 
вивченого: 
– Повнота та глибина перевірки. 
– Методика повторення, диференціація 
завдань. 
– Кількість задіяних перевіркою учнів. 
– Об'єктивність та аргументація 
оцінювання.
III. Вивчення нового матеріалу: 
- Вимоги програми. 
- Науковість, зв'язок із життям, систематичні 
сть, доступність, співвідношення у 
матеріалі головного та другорядного. 
- Відповідність матеріалу цілям та 
завданням уроку.
IV. Методи навчання: 
- Оснащеність уроку наочними посібниками, 
дидактичними ма-теріалами. 
- Обrрунтованість застосованих методів. 
- Активізація пізнавальної діяльності. 
- Використання методів проблемного навчання. 
- Поєднання фронтальної, індивідуальної та 
групової форм роботи. 
- Самостійна робота учнів. 
- Методика контролю та обліку знань.
V. Засвоєння нового матеріалу: 
- Добір матеріалу для формування умінь та 
навичок. 
- Самостійна робота під час закріплення. 
- Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
VI. Завдання додому: 
- Обсяг, характер і доступність матеріалу. 
- Наявність та характер інструктажу. 
- Наявність диференційованих завдань. 
- Місце домашнього завдання на уроці.
VII. Характер діяльності вчителя: 
- Рівень педагогічних вимог до роботи 
учнів, розвитку їхніх мови, мислення. 
- Мова вчителя та загальний стиль його 
поведінки. 
- Організаторська, управлінська 
діяльність вчителя. Робота з різними 
групами учнів. 
- Діяльність вчителя як консультанта та 
координатора навчання.
VIII. Характер діяльності учнів: 
- Самостійна робота. Робота в групах. 
- Диференціація та індивідуалізація. 
- Активність мислення. 
- Розвиток психічної сфери учнів.
ІХ. Результати уроку: 
- Підбиття підсумків. 
- Виконання плану. 
- Рівень досягнення мети. 
- Рівень якості знань, умінь, навичок, 
виявлених на уроці.
СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗИКИ 
1. Відповідність теми уроку програмі. 
2. Відповідність змісту та структури поставленій 
меті. 
3. Науковість викладу вчителем програмового 
матеріалу, його політехнічна спрямованість. 
4. Здійснення зв'язку раніше вивченого матеріалу з 
новим (повторення, закріплення, узагальнення). 
5. Методи та засоби передачі матеріалу, 
постановка демонстраційного експерименту, 
розв'язування задач.
6. Ефективність використання технічних 
засобів навчання. 
7. Застосування наочних посібників (таблиці, 
схеми, плакати). 
8. Використання на уроці різноманітних видів 
робіт та завдань, що вимагають 
застосування здобутих учнями теоретичних 
знань. 
9. Формування навичок самостійно здобувати 
та поглиблювати знання. 
10. Здійснення диференційованого навчання.
11. Контроль за рівнем якості засвоєння 
учнями, цілеспрямованість та 
планомірність його здійснення. 
12. Обсяг, рівень, доступність, система 
перевірки домашніх завдань. 
13. Зацікавленість учнів темою, змістом та 
методами ведення уроку. 
14. Розвиток логічного мислення. Активізація 
розумової діяльності учнів. 
15. Досягнення мети, цілей та завдань уроку.
1 sur 28

Recommandé

Типи уроків та їх структура par
Типи уроків та їх структураТипи уроків та їх структура
Типи уроків та їх структураМихайло Коханич
18.8K vues13 diapositives
структура уроку par
структура урокуструктура уроку
структура урокуOlena Tsvyk
5.9K vues26 diapositives
типологія уроків par
типологія уроківтипологія уроків
типологія уроківtanyaoksinchuk
1.5K vues15 diapositives
Методичний тренінг. Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку. par
Методичний тренінг. Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку.Методичний тренінг. Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку.
Методичний тренінг. Сучасний урок. Самоаналіз сучасного уроку.vodv72
7K vues16 diapositives
Сучасний урок par
Сучасний урокСучасний урок
Сучасний урокTummenscool
3.9K vues47 diapositives
петров а.я. сучасний урок par
петров а.я. сучасний урокпетров а.я. сучасний урок
петров а.я. сучасний урокPetrovya
2.7K vues19 diapositives

Contenu connexe

Tendances

сучасний урок par
сучасний урок сучасний урок
сучасний урок metodist_selid
1.7K vues29 diapositives
типи і структура уроків par
типи і структура уроківтипи і структура уроків
типи і структура уроківКатрук Ірина
9.9K vues49 diapositives
який він – сучасний урок par
який він – сучасний урокякий він – сучасний урок
який він – сучасний урокtanya_gurkova
1.3K vues17 diapositives
сучасний урок par
сучасний уроксучасний урок
сучасний урокmetodistinf
3.7K vues36 diapositives
як проводити уроки-тренінги par
як проводити уроки-тренінгияк проводити уроки-тренінги
як проводити уроки-тренінгиОлена Заменягре
8K vues36 diapositives
методи та прийоми навчання par
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняSvetlanaLyashenko
40.8K vues8 diapositives

Tendances(20)

який він – сучасний урок par tanya_gurkova
який він – сучасний урокякий він – сучасний урок
який він – сучасний урок
tanya_gurkova1.3K vues
сучасний урок par metodistinf
сучасний уроксучасний урок
сучасний урок
metodistinf3.7K vues
методи та прийоми навчання par SvetlanaLyashenko
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчання
SvetlanaLyashenko40.8K vues
аналіз і самоаналіз уроку par serdj phil
аналіз і самоаналіз урокуаналіз і самоаналіз уроку
аналіз і самоаналіз уроку
serdj phil4.6K vues
пам'ятка вчителю щодо підготовки та реалізації основних аспектів par SvetlanaLyashenko
пам'ятка вчителю щодо підготовки та реалізації основних аспектівпам'ятка вчителю щодо підготовки та реалізації основних аспектів
пам'ятка вчителю щодо підготовки та реалізації основних аспектів
SvetlanaLyashenko1.3K vues
технологія особистісно орієнтованого уроку par Sachava N. M.
технологія особистісно орієнтованого урокутехнологія особистісно орієнтованого уроку
технологія особистісно орієнтованого уроку
Sachava N. M.1.5K vues
План роботи школи молодого вчителя par Rebbit2015
План роботи школи молодого вчителяПлан роботи школи молодого вчителя
План роботи школи молодого вчителя
Rebbit20151.2K vues
школа молодого педагога тренінг par azazin
школа молодого педагога тренінгшкола молодого педагога тренінг
школа молодого педагога тренінг
azazin4.3K vues
Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності на уроках... par Institute of Pedagogy, Ukraine
Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності на уроках...Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності на уроках...
Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності на уроках...
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації) par Lesia Gunaza
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)
Lesia Gunaza66K vues
психолого педагогічні аспекти уроку par Катрук Ірина
психолого педагогічні аспекти урокупсихолого педагогічні аспекти уроку
психолого педагогічні аспекти уроку
ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ par Institute of Pedagogy, Ukraine
ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ
ФОРМУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ

Similaire à вимоги до сучасного уроку

школа молодого вчителя par
школа молодого вчителяшкола молодого вчителя
школа молодого вчителяМарина Семенюк
2K vues40 diapositives
школа резерву par
школа резервушкола резерву
школа резервуmnschool
5.3K vues46 diapositives
анализ уроку par
анализ урокуанализ уроку
анализ урокуИришка Ой
6.4K vues17 diapositives
сучасний урок хімії par
сучасний урок хімії сучасний урок хімії
сучасний урок хімії vlodi
5.6K vues17 diapositives
лекція 3 par
лекція 3лекція 3
лекція 3Anna Nikora
322 vues12 diapositives

Similaire à вимоги до сучасного уроку(20)

школа резерву par mnschool
школа резервушкола резерву
школа резерву
mnschool5.3K vues
сучасний урок хімії par vlodi
сучасний урок хімії сучасний урок хімії
сучасний урок хімії
vlodi5.6K vues
конспект урока par A I
конспект урокаконспект урока
конспект урока
A I489 vues
методична лабораторія самоаналіз самопідготовки par Анна Натяжко
методична лабораторія самоаналіз самопідготовкиметодична лабораторія самоаналіз самопідготовки
методична лабораторія самоаналіз самопідготовки
аналіз уроку іноземної мови par Vanya0508
аналіз уроку іноземної мовианаліз уроку іноземної мови
аналіз уроку іноземної мови
Vanya050811.1K vues
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17 par 270479
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17
Сучасний урок . Доповідь на педраді. 5.01.17
2704792.7K vues
евг par evg_22
евгевг
евг
evg_221.1K vues
схема аналізу уроку par karnafelka
схема аналізу урокусхема аналізу уроку
схема аналізу уроку
karnafelka41.9K vues
Лекція 1. Професійно-педагогічна діяльність par Marina Radchenko
Лекція 1. Професійно-педагогічна діяльністьЛекція 1. Професійно-педагогічна діяльність
Лекція 1. Професійно-педагогічна діяльність
Marina Radchenko2.2K vues
підготовка вчителя до уроку.тема 8 par mad psychologist
підготовка вчителя до уроку.тема 8підготовка вчителя до уроку.тема 8
підготовка вчителя до уроку.тема 8
mad psychologist545 vues

Plus de Svetlana Lyubareva

кам'яне вугілля par
кам'яне вугіллякам'яне вугілля
кам'яне вугілляSvetlana Lyubareva
2.7K vues7 diapositives
дитячі+прохання+до+батьків par
дитячі+прохання+до+батьківдитячі+прохання+до+батьків
дитячі+прохання+до+батьківSvetlana Lyubareva
1.4K vues15 diapositives
метали в організмі par
метали в організміметали в організмі
метали в організміSvetlana Lyubareva
1.7K vues21 diapositives
будова металів та фізичні властивості par
будова металів та фізичні властивостібудова металів та фізичні властивості
будова металів та фізичні властивостіSvetlana Lyubareva
1.8K vues30 diapositives
загальна характеристика неметалічних елементів par
загальна характеристика неметалічних елементівзагальна характеристика неметалічних елементів
загальна характеристика неметалічних елементівSvetlana Lyubareva
3.8K vues45 diapositives
планетарні проблеми людства par
планетарні проблеми людствапланетарні проблеми людства
планетарні проблеми людстваSvetlana Lyubareva
1.3K vues16 diapositives

Plus de Svetlana Lyubareva(20)

дитячі+прохання+до+батьків par Svetlana Lyubareva
дитячі+прохання+до+батьківдитячі+прохання+до+батьків
дитячі+прохання+до+батьків
Svetlana Lyubareva1.4K vues
будова металів та фізичні властивості par Svetlana Lyubareva
будова металів та фізичні властивостібудова металів та фізичні властивості
будова металів та фізичні властивості
Svetlana Lyubareva1.8K vues
загальна характеристика неметалічних елементів par Svetlana Lyubareva
загальна характеристика неметалічних елементівзагальна характеристика неметалічних елементів
загальна характеристика неметалічних елементів
Svetlana Lyubareva3.8K vues
планетарні проблеми людства par Svetlana Lyubareva
планетарні проблеми людствапланетарні проблеми людства
планетарні проблеми людства
Svetlana Lyubareva1.3K vues
органічні речовини як основа сучасних матеріалів par Svetlana Lyubareva
органічні речовини як основа сучасних матеріаліворганічні речовини як основа сучасних матеріалів
органічні речовини як основа сучасних матеріалів
Svetlana Lyubareva6.8K vues
нафта, вугілля, природний газ par Svetlana Lyubareva
нафта, вугілля, природний газнафта, вугілля, природний газ
нафта, вугілля, природний газ
Svetlana Lyubareva6.7K vues
енергетично сировинна проблема par Svetlana Lyubareva
енергетично сировинна проблема енергетично сировинна проблема
енергетично сировинна проблема
Svetlana Lyubareva3.3K vues
альтернативні джерела енергії par Svetlana Lyubareva
альтернативні джерела енергіїальтернативні джерела енергії
альтернативні джерела енергії
Svetlana Lyubareva3.5K vues
використання ікт на уроках хімії par Svetlana Lyubareva
використання ікт на уроках хіміївикористання ікт на уроках хімії
використання ікт на уроках хімії
Svetlana Lyubareva3.2K vues
забруднення повітря біля школи par Svetlana Lyubareva
забруднення повітря біля школизабруднення повітря біля школи
забруднення повітря біля школи
Svetlana Lyubareva2.5K vues

Dernier

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 vues24 diapositives
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 vues24 diapositives
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
199 vues14 diapositives
шляга о.а..pptx par
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 vues19 diapositives
Літературні дати 2024 року par
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
150 vues30 diapositives

Dernier(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf par ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 vues
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... par ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 vues
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів par ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 vues
Літературні дати 2024 року par ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
ІКТ Захарчун.pdf par anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 vues
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf par VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 vues
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf par ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 vues
Вікторина на знання історії Збройних Сил України par Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Семінар Пізнаємо природу.pptx par ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 vues
Іде, іде святий Миколай.pptx par ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 vues
Експресіонізм par CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 vues

вимоги до сучасного уроку

 • 2. Урок – основна форма організації навчальної діяльності школяра. Вимоги:  Організаційні (чітке визначення мети і завдань, раціональна структура, темп, ритм роботи, раціональне використання часу);  Дидактичні (чіткість навчальних завдань, раціональні методи, дотримання принципів навчання);
 • 3.  Психологічні вимоги (стимулювання навчальної діяльності, психологічні та вікові особливості);  Етичні вимоги;  Санітарно-гігієнічні вимоги;  Дотримання правил з техніки безпеки;  Вимоги до організації домашнього завдання.
 • 4. Типи уроку:  Засвоєння нових знань;  Формування умінь і навичок;  Застосування знань, умінь і навичок;  Узагальнення і систематизація знань;  Перевірка і корекція знань, умінь і навичок;  Комбінований урок.
 • 5. Структура уроку:  Організаційна частина;  Мотивація навчальної діяльності(тема, мета, завдання уроку);  Перевірка домашнього завдання;  Актуалізація опорних знань;  Стимулювання навчальної діяльності;
 • 6. Структура уроку (продовження):  Пояснення нового матеріалу;  Діагностика правильності засвоєння учнями знань;  Закріплення нового матеріалу;  Підбиття підсумків уроку;  Повідомлення домашнього завдання.
 • 7. Урок:  спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості;  це відносно самостійна ланка у системі навчання;  будується як цілісна система взаємодії учителя та учнів на основі співробітництва;
 • 8. Урок (продовження):  будується на основі: - програмних вимог; - урахування вікових можливостей учнів; - урахування можливостей вчителя, його творчого потенціалу;  має таке дидактичне призначення: - засвоєння нових знань; - формування умінь і навичок; - контроль і оцінювання знань та ін.
 • 9.  На уроці комплексно розв'язуються завдання освіти, виховання та розвитку;  Урок має раціональну структуру;  Зміст навчального матеріалу відповідає основним принципам: науковість, зв’язок із життям, системність, наступність;  Застосовуються різноманітні форми проведення уроку;
 • 10.  Використовуються нестандартні форми проведення уроку;  Здійснюється диференціація і індивідуалізація навчання;  Забезпечуються міжпредметні зв'язки;  Учитель розвиває навчальну, пізнавальну діяльність учнів і керує нею, здійснюючи стимулювання, організацію, контроль, оцінювання діяльності, озброює учнів прийомами самостійної роботи, формує навички самоконтролю;
 • 11.  Для проведення уроку створені необхідні умови: матеріальні, морально- психологічні, гігієнічні, естетичні;  Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя;  Проводячи урок за планом, учитель готовий переструктурувати його в разі потреби;
 • 12.  Висока результативність уроку;  Учитель самоаналізує проведення і результати уроку.
 • 13. Орієнтовна схема самоаналізу уроку:  Чи відповідає мій урок програмі?  Чи правильно мною були визначені і розв'язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?  Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
 • 14. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?  Чи вдало визначена структура уроку?  Чи була організована на уроці робота з формування основних знань, умінь та навичок, інтересів учня?
 • 15.  Як здійснювались міжпредметні зв'язки?  Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи вдалим був їх вибір і поєднання?  Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи вдалим було їх поєднання?
 • 16.  Чи об'єктивно і відповідно до крітеріїв оцінені мною знання учнів?  Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим? Що було зайвим у моїй діяльності та діяльності учнів?
 • 17. ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПОВНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ I. Тип і структура уроку: – Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми. – Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів. – Витрата часу.
 • 18. II. Зміст та методика повторення вивченого: – Повнота та глибина перевірки. – Методика повторення, диференціація завдань. – Кількість задіяних перевіркою учнів. – Об'єктивність та аргументація оцінювання.
 • 19. III. Вивчення нового матеріалу: - Вимоги програми. - Науковість, зв'язок із життям, систематичні сть, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного. - Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.
 • 20. IV. Методи навчання: - Оснащеність уроку наочними посібниками, дидактичними ма-теріалами. - Обrрунтованість застосованих методів. - Активізація пізнавальної діяльності. - Використання методів проблемного навчання. - Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи. - Самостійна робота учнів. - Методика контролю та обліку знань.
 • 21. V. Засвоєння нового матеріалу: - Добір матеріалу для формування умінь та навичок. - Самостійна робота під час закріплення. - Зворотній зв'язок. Оцінювання відповідей.
 • 22. VI. Завдання додому: - Обсяг, характер і доступність матеріалу. - Наявність та характер інструктажу. - Наявність диференційованих завдань. - Місце домашнього завдання на уроці.
 • 23. VII. Характер діяльності вчителя: - Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення. - Мова вчителя та загальний стиль його поведінки. - Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів. - Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.
 • 24. VIII. Характер діяльності учнів: - Самостійна робота. Робота в групах. - Диференціація та індивідуалізація. - Активність мислення. - Розвиток психічної сфери учнів.
 • 25. ІХ. Результати уроку: - Підбиття підсумків. - Виконання плану. - Рівень досягнення мети. - Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.
 • 26. СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ ФІЗИКИ 1. Відповідність теми уроку програмі. 2. Відповідність змісту та структури поставленій меті. 3. Науковість викладу вчителем програмового матеріалу, його політехнічна спрямованість. 4. Здійснення зв'язку раніше вивченого матеріалу з новим (повторення, закріплення, узагальнення). 5. Методи та засоби передачі матеріалу, постановка демонстраційного експерименту, розв'язування задач.
 • 27. 6. Ефективність використання технічних засобів навчання. 7. Застосування наочних посібників (таблиці, схеми, плакати). 8. Використання на уроці різноманітних видів робіт та завдань, що вимагають застосування здобутих учнями теоретичних знань. 9. Формування навичок самостійно здобувати та поглиблювати знання. 10. Здійснення диференційованого навчання.
 • 28. 11. Контроль за рівнем якості засвоєння учнями, цілеспрямованість та планомірність його здійснення. 12. Обсяг, рівень, доступність, система перевірки домашніх завдань. 13. Зацікавленість учнів темою, змістом та методами ведення уроку. 14. Розвиток логічного мислення. Активізація розумової діяльності учнів. 15. Досягнення мети, цілей та завдань уроку.