Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Juz Amma

45 vues

Publié le

Juz ke 30 dalam Al-Quran atau lebih dikenali dengan nama Juz Amma memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan orang-orang Islam. Surah-surah di dalam Juz inilah yang paling banyak dibaca dalam solat dan juga dalam kehidupan seharian. Surah-surahnya pendek dan mudah dihafal.

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Juz Amma

 1. 1. 1 JUZ 30 Al Quran Juz Amma Bersama Bacaan Wirid & Doa Selepas Solat Fardhu Terjemahan Bahasa Rumi Untuk Memudahkan Fahaman & Hafalan Susunan Hj Mohamad Idrakisyah
 2. 2. Kata Penghantar 5.......................................................... Surah 1 - Al- Fatihah 7................................................... Surah 78 - An - Naba’ 9................................................. Surah 79 - An - Naazi’aat 15.......................................... Surah 80 - Abasa 23....................................................... Surah 81 - At Takwiir 30................................................. Surah 82 - Al - Infithaar 35............................................ Surah 83 - Al - Muthaffifiin 39....................................... Surah 84 - Al - Insyiqaaq 46.......................................... Surah 85 - Al - Buruuj 51............................................... Surah 86 - Ath - Thaariq 56........................................... Surah 87 - Al - A’laa 59.................................................. Surah 88 - Al - Ghaasyiyah 63....................................... Surah 89 - Al - Fajr 67.................................................... Surah 90 - Al - Balad 72................................................. Surah 91 - Asy - Syams 76............................................. Surah 92 - Al - Lail 77..................................................... Surah 93 - Adh - Dhuha 86........................................... Surah 94 - Asy - Syarh / Inshirah 92............................. Surah 95 - At - Tiin 93.................................................... Surah 96 - Al - ‘Alaq 97.................................................. 2
 3. 3. Surah 97 - Al - Qadr 102............................................... Surah 98 - Al - Bayyinah 105......................................... Surah 99 - Al - Zalzalah 109.......................................... Surah 100 - Al - Aadiyaat 112....................................... Surah 101 - Al - Qaari’ah 115........................................ Surah 102 - At - Takaa’tsur 118..................................... Surah 103 - Al - ‘Ashr 121.............................................. Surah 104 - Al - Humazah 123...................................... Surah 105 - Al - Fiil 126................................................. Surah 106 - Quraysy 128............................................... Surah 107 - Al - Maa’uun 130....................................... Surah 108 - Al - Kawtsar 132......................................... Surah 109 - Al - Kaafiruun 136...................................... Surah 110 - An - Nasr 138............................................. Surah 111 - Al - Masad 140........................................... Surah 112 - Al - Ikhlas 142............................................ Surah 113 - Al - Falaq 145............................................. Surah 114 - An - Naas 147............................................ Doa Qunut 150.............................................................. Ayat Kursi 153................................................................ Zikir / Wirid Selepas Solat 155..................................... 3
 4. 4. Doa Selepas Solat 160.................................................. Perihal Penulis 164......................................................... 4
 5. 5. Kata Penghantar Juz ke 30 dalam Al-Quran atau lebih dikenali dengan nama Juz Amma memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan orang-orang Islam. Surah-surah di dalam Juz inilah yang paling banyak dibaca dalam solat dan juga dalam kehidupan seharian. Surah-surahnya pendek dan mudah dihafal. Juz Amma merupakan Juz ke 30 dari kitab suci Alquran dengan jumlah surat terbanyak, di dalamnya terdapat 37 surat. Dimulai dengan surat An-Naba’ dan diakhiri dengan surat An-Nas, sebagian dari surat tersebut merupakan surat Makiyyah yaitu surat yang turun sebelum Rasullulah SAW hijrah ke Madinah, sedangkan surat selebihnya yaitu surat Al-Bayyinah, Al- Zalzalah, dan An-Nashr merupakan surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Rasullulah SAW hijrah ke Madinah. Tafsir Juz Amma sangat memberi faedah kepada masyarakat Islam kerana Juz Amma terkenal dengan gelaran ayat-ayat lazim kerana ianya selalu dibaca didalam sembahyang. Masyarakat Islam daripada pelbagai latar belakang bangsa dan bahasa dapat melaksanakan solat dengan sempurna jika mereka dapat memahami dan menghayati apa yang dibaca. Sabda Rasulullah SAW bermaksud: “Sesiapa membaca satu huruf daripada al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan sepuluh. Aku tidak mengatakan ‘alif lam mim’ itu satu huruf, akan tetapi, alif satu huruf, 5
 6. 6. lam satu huruf dan mim satu huruf.” (Hadis Riwayat al- Tirmidzi). Setiap surah yang terkandung dalam Juz Amma ini, dimulakan dengan Asbabun Nuzul, yakni sebab sebab turunnya ayat ayat Al Quran dalam Juz Amma, supaya pembaca dapat memahami tujuan sebalik penurunan wahyu ini kepada Nabi Muhammad saw. Semoga usaha yang tidak seberapa ini dapat membantu umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah swt melalui solat yang kyushuk hasil daripada pemahaman dan penghayatan Juz Amma bersama bacaan wirid dan doa selepas solat, InsyaAllah. Ameen 6
 7. 7. Surah 1 - Al- Fatihah Surah Al Fatihah adalah surah yang menjadi salah satu rukun dalam solat sehingga sangat wajib diketahui dan dihafalkan oleh setiap muslim. Surat Al Fatihah juga merupakan surah yang paling pertama dalam Al Qur’an. Surah Al Fatihah diturunkan sebagai inti dari seluruh ajaran dalam Islam. Maka dari itu, surah ini pun diletakkan di awal urutan surah dalam Al Qur’an. Al Fatihah mengandung inti Islam berupa ajaran tauhid, keimanan, janji Allah serta khabar gembira bagi mereka yang beriman. Seluruhnya dijabarkan dalam sebuah surah sehingga membuat surah Al Fatihah menjadi salah satu surah yang utama. Begitu agungnya surah ini sehingga dijadikan Allah swt sebagai salah satu rukun dalam solat. Bahkan Al Fatihah juga digunakan untuk meruqyah diri sendiri dan orang lain. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ameen. 7
 8. 8. Al - Fatihah Pembuka Surah 1 (7 Ayat) Ayat 1 Bismillahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 2 Alhamdu lillahi rabbil ‘aalamiin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 3 Ar-rahmaanir rahiim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 4 Maaliki yau middiin. Yang menguasai hari Qiamat. Ayat 5 Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nas-ta-‘iin. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada- Mu kami mohon pertolongan. Ayat 6 Ihdinash shiraa-thal mustaqiim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat 7 Shiraa-thal-Ladziina an-‘amta ‘alayhim ghai-ril magh-dhuubi ‘alayhim waladh- dhaalliin. Iaitu jalan orang- orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang dibenci dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. 8
 9. 9. Surah 78 - An - Naba’ “Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya ? Tentang berita yang besar (hari berbangkit).” (an-Naba’: 1-2) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al- Hasan yang berkata, “Ketika Rasulullah diutus, mereka (orang-orang kafir Quraisy) saling bertanya di antara mereka. Allah lalu menurunkan ayat ini.” 9
 10. 10. An - Naba Berita Surah 78 (40 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Amma yatasaa aluun. Tentang apakah yang mereka persoalkan? Ayat 2 Anin naba-il ‘azhiim. Tentang berita yang besar. Ayat 3 Alla-dzii hum fiihi much-talifuun. Yang sedang mereka perselisihkan. Ayat 4 Kalla saya’-lamuun. Sekali-kali tidak, nanti mereka akan tahu. Ayat 5 Tsumma kalla saya’- lamuun. Sekali lagi jangan, nanti mereka akan mengetahui. Ayat 6 Alam naj-‘a-lil ar-dha mihadaa. Bukankah telah Kami jadikan bumi sebagai hamparan. Ayat 7 Wal jibaala aw- taadaa. Dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Ayat 8 Wa-khalaq-naakum az-waaja. Dan Kami telah jadikan kamu berpasang- pasangan. Ayat 9 Waja-‘al-naa naw- makum subaa-taa. Dan Kami membuat tidurmu untuk istirehat. 10
 11. 11. Ayat 10 Waja-‘alnal layla libaasaa. Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Ayat 11 Waja-‘alnan nahaara ma-‘aa-syaa. Dan Kami jadikan siang untuk mecari rezeki. Ayat 12 Wabanay-naa faw- qakum sab-‘aa syidaadaa. Dan Kami jadikan di atasmu tujuh langit dengan kukuhnya. Ayat 13 Waja-‘alnaa siraajaw wahhaajaa. Dan Kami jadikan matahari yang amat terang. Ayat 14 Wa-an zalnaa minal mu’-shiraati maaa-an tsaj-jaajaa. Dan Kami turunkan air hujan yang mencurah dari awan. Ayat 15 Linukh-rija bihi habbaw wana- baataa. Supaya Kamu tumbuhkan segala biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ayat 16 Wajannatin alfaafaa. Dan kebun-kebun yang lebat. Ayat 17 Inna yawmal fash-li kaana mii-qaataa. Sesungguhnya hari kiamat sudah ditentukan. Ayat 18 Yawma yunfa-khu fish shuuri fatak-tuuna afwaaja. Pada suatu hari, ketika sangkakala ditiupkan maka datanglah berduyun- duyun. Ayat 19 Wafutihatis samaa-u fakaa nat abwaaba. Dan langit dibuka berpintu-pintu. 11
 12. 12. Ayat 20 Wa-suy-yiratil jibaalu fakaanat saraabaa. Gunung-gunung sudah diratakan maka menjadi fatamorgana. Ayat 21 Inna jahannama kaanat mir-shaa-daa. Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai (mengawasi). Ayat 22 Lith-thaa-ghiina ma- aa-ba. Untuk tempat kembalinya orang- orang yang derhaka. Ayat 23 Laa-bi-tsiina fiihaa ahqaabaa. Mereka tinggal di dalamnya untuk waktu yang selamanya. Ayat 24 Laa ya-dzuu-quuna fiihaa bardaw walaa syaraabaa. Mereka tidak merasakan kesejukan dan tiada minuman. Ayat 25 Illa hamiimaw wa- ghas-saaqaa. Kecuali air yang mendidih dan nanah. Ayat 26 Jazaaa-aw wifaaqaa. Sebagai balasan yang setimpal. Ayat 27 Innahum kaanu laa yarjuuna hi-saabaa. Itulah sebabnya mereka sentiasa tidak mengharapkan hisab. Ayat 28 Wakadz-dzabuu bi- aa-yaatinaa kidz- dzaabaa. Mereka benar-benar mendustakan ayat- ayat Kami. Ayat 29 Wakulla syai-in ah- shai-naahu ki-taabaa. Segala sesuatu Kami catat dalam kitab. 12
 13. 13. Ayat 30 Fadzuu-quu falan naziidakum illaa ‘a- dzaabaa. Maka rasakanlah, dan sekali-kali Kami tidak akan menambah kepada kamu melainkan azab. Ayat 31 Inna lil-muttaqiina mafaazaa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mendapat keuntungan. Ayat 32 Hadaa-iqa wa-a’- naabaa. Berbagai-bagi buah- buahan dan anggur. Ayat 33 Wakawaa ‘iba atraabaa. Bidadari-bidadari (gadis-gadis remaja) yang sebaya. Ayat 34 Wakak-san dihaaqaa. Gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). Ayat 35 Laa yasma-‘uuna fihaa lagh-waw walaa kidz-dzaabaa. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia atau dusta. Ayat 36 Jazaa-am mir-rabbika ‘a-thaa-an hisaabaa. Sebagai balasan daripada Tuhan dan kurniaan yang banyak. 13
 14. 14. Ayat 37 Rabbis samaawaati wal-ar-dhi wamaa baynahumar rah- maani laa yamlikuuna minhu khi-thaa-baa. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa- apa yang ada antara keduanya. Yang Maha Pemurah. Mereka (makhluk) tidak dapat berbicara dengan Dia. Ayat 38 Yaw-mayaquumur ruuhu wal-malaa- ikatu shaf-fal laa yatakal-lamuuna illaa man a-dzina lahur rah-maanu waqaala shawaaba. Pada hari ketika roh dan malaikat berbaris bersaf-saf. Tidak ada yang berbiacara, kecuali yang diberi izin oleh Tuhannya yang Maha Pemurah (maka) setiap orang pasti berkata benar. Ayat 39 Dzaalikal yawmul haqqu faman syaaa- at ta-kha-dza ilaa rabbihii ma-aa-baa. Itulah hari yang pasti terjadi maka siapa yang mahu, nescaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ayat 40 Innaa an-dzar naakum ‘a-dzaaban qariiban yawma- zhurul mar-u maaqaddamat yadaahu waya-quluul kafiruu yalaytanii kuntu turaabaa. Sesungguhnya Kami sudah mengingatkan kepadamu akan seksa yang dekat, pada hari seseorang akan melihat hasil dari perbuatannya, dan orang kafir berkata: “Alangkah baiknya kalau dahulu aku menjadi tanah sahaja.” 14
 15. 15. Surah 79 - An - Naazi’aat “Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”” (an-Naazi’aat: 12) Sebab Turunnya Ayat Said bin Manshur meriwayatkan dari Muhammad bin Ka’ab yang berkata, “Tatkala turun ayat 10 ‘(Orang-orang kafir) berkata, “Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Orang-orang kafir Quraisy berkata, ‘Sekiranya kita dihidupkan kembali setelah mati maka kita sungguh-sungguh akan berada dalam kerugian.’ Allah lalu menurunkan ayat ini.” “Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat,””Kapankah terjadinya?”‘ (an-Naazi’aat: 42) Sebab Turunnya Ayat Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, “Rasulullah sering ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat hingga turunlah ayat, “Mereka (orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari Kiamat, “Kapankah terjadinya?” Untuk apa engkau perlu menyebutkannya (waktunya)? Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan waktunya).”” (an- Naazi’aat: 42-44) 15
 16. 16. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Juwaibir adh-Dhahak dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang musyrik Mekah sering bertanya kepada Rasulullah, dalam rangka mengejek, “Kapan terjadinya kiamat itu?” Allah lantas menurunkan ayat ini hingga akhir surah. Imam ath-Thabrani dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Thariq bin Syihab yang berkata, “Rasulullah seringkali menyinggung permasalahan hari kiamat hingga turunlah ayat, ‘Untuk apa engkau perlu menyebutkannya (waktunya)? Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) kesudahannya (ketentuan waktunya).” (an-Naazi’aat: 43-44) 16
 17. 17. An - Naazi’aat Yang Mencabut Surah 79 (46 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wannaazi-‘aa-ti ghar- qaa. Demi (malaikat- malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras. Ayat 2 Wannaa-syi-thaati nasy-thaa. Dan yang mencabut (nyawa) dengan lemah lembut. Ayat 3 Wassaa-bihaati sab- haa. Dan yang turun dari langit dengan cepatnya. Ayat 4 Fassaa-biqaati sab- qaa. Dan yang dahulu mendahului dengan kencang. Ayat 5 Fal-mudabbiraati amraa. Dan yang mengatur urusan (perintah- perintah Tuhannya). Ayat 6 Yawma tarjufur raajifah. Pada hari itu tiupan yang pertama menggoncangkkan bumi. Ayat 7 Tatba-‘uhar raadifah. Tiupan yang pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. 17
 18. 18. Ayat 8 Quluu-buy yawma-i- dziq waa-jifah. Pada hari itu hati (manusia) merasa takut. Ayat 9 Ab-shaaruhaa khaa- syi-‘ah. Pandangannya tunduk. Ayat 10 Yaquuluuna a-innaa lamarduu-duuna fil haafirah. (Orang-orang kafir) berkata: ”Apakah sesungguhnya kamu benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula?” Ayat 11 A-idzaa kunnaa ‘i- zhaa man na-khirah. Apakah (akan dibangkitkan juga) setelah kami menjadi tulang-tulang yang hancur. Ayat 12 Qaaluu tilka i-dzan kar-ratun khaa sirah. Mereka berkata: “Jika demikan kita kembali dengan rugi”. Ayat 13 Fa-innamaa hiya zajratun waa-hidah. Sesungguhnya pengembalian itu hanya dengan sekali tiupan sahaja. Ayat 14 Fa-i-dza hum bis- saahirah. Maka tiba-tiba mereka sudah kembali di permukaan bumi. Ayat 15 Hal ataaka hadi-tsu muusaa. Telah sampaikah kepadamu cerita Musa? Ayat 16 Idz naadaahu rabbuhuu bilwaadil muqaddasi thuwaa. Ketika dia dipanggil oleh Tuhannya di lembah suci Thuwa. 18
 19. 19. Ayat 17 Idz hab ilaa fir-‘awna innahuu tha-ghaa. Pergilah kepada Firaun kerana sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ayat 18 Faqul hal laka ilaa in tazakkaa. Katakanlah: “Apakah kamu mahu membersihkan diri?” Ayat 19 Wa-ahdhiyaka ilaa rabbika fatakh-syaa. Dan aku akan memimpin kamu ke (jalan) Tuhanmu supaya kamu takut kepada-Nya. Ayat 20 Fa-araahul aa-yatal kubraa. Lalu dia (Musa) memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ayat 21 Fakadz-dzaba wa-‘a- shaa. Namun dia (Firaun) mendustakannya dan menderhakai. Ayat 22 Tsumma adbara yas-‘aa. Kemudian dia berpaling dan berusaha menyakiti (Musa). Ayat 23 Faha-syara fanaadaa. Maka dia mengumpul dan memanggil (para pembesarnya). Ayat 24 Faqaala ana rabbukumul a’-laa. Dia berkata: “Aku adalah tuhanmu yang paling tinggi.” 19
 20. 20. Ayat 25 Fa-a-kha-dzahullaahu naakalal aa-khirati wal-uulaa. Maka Allah menyeksanya dengan seksaan akhirat dan dunia. Ayat 26 Inna fii dzaalika la-‘ibaratal limay yakh-syaa. Sesungguhnya yang demikian menjadi pelajaran bagi orang yang takut (kepada Allah). Ayat 27 A-antum a-syaddu khalqan amis samaa- u banaahaa. Manakah lebih sukar, mencipta langitkah atau mencipta kamu? (Allah telah menciptakannya). Ayat 28 Rafa-‘a samkahaa fasaw-waahaa. Dia meninggikan binaannya dan menyempurnakannya . Ayat 29 Wa-agh-tha-sya laylaha wa-akh-raja dhuhaa-haa Dia menjadikan malam gelap dan siang terang. Ayat 30 Wal-ar-dha ba’-da dzaalika dahaa-haa. Sesudah itu dibentangkan-Nya bumi. Ayat 31 Akh-raja minhaa maa- a haa wa-mar-‘aahaa. Dari dalam bumi Dia mengeluarkan airnya dan tumbuh- tumbuhan. Ayat 32 Wal-jibaala ar-saahaa. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya. 20
 21. 21. Ayat 33 Mataa-‘al lakum wali- an-‘aamikum. Untuk keperluan hidupmu dan binatang-binatang ternakmu. Ayat 34 Fa-i-dzaa jaa-atith thaam-matul kubraa. Maka apabila datang bencana yang besar (kiamat). Ayat 35 Yaw-ma yata- dzakkarul insaanu maa sa-‘aa. Pada hari tu seluruh manusia ingat terhadap apa yang telah dikerjakan. Ayat 36 Wa bur-rizatil jahiimu limay-ya-raa. Dan neraka itu diperlihatkan kepada setiap orang yang melihat. Ayat 37 Fa-ammaa man tha- ghaa. Adapun orang yang melampaui batas. Ayat 38 Wa aa-tsaral hayaatad dunya. Dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Ayat 39 Fa-innal jahii-ma hiyal makwaa. Maka sesungguhnya neraka Jahimlah tempatnya. Ayat 40 Wa-ammaa man khaafa maqaama rabbihii wanahaan nafsa ‘a-nil hawaa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginnan hawa nafsunya. Ayat 41 Fa-innal jannata hiyal makwa. Maka sesungguhnya syurga itulah tempatnya. 21
 22. 22. Ayat 42 Yas-aluu-naka ‘anis saa-‘ati ayyaa-na mursaahaa. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Ayat 43 Fiima anta min dzik- raahaa. Siapakah yang dapat menyebutkannya? Ayat 44 Illa rabbika mun- tahaa-haa. Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya. Ayat 45 Innamaa anta mun- dziru may yakh-syaa- haa. Sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan bagi orang yang takut pada (hari kiamat). Ayat 46 Ka-annahum yawma yaraw-nahaa lam yalba-tsuu illa ‘a-syiy- yatan aw dhu-haa- haa. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka berasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan (sebentar sahaja) di waktu petang atau pagi hari. 22
 23. 23. Surah 80 - Abasa “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).” (‘Abasa: 1-2) Sebab Turunnya Ayat Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta matanya. Suatu hari, Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat.’ Bertepatan saat itu Rasulullah tengah berbincang dengan seorang pembesar kaum musyrik. Rasulullah lalu mengabaikan permintaan sahabat tersebut, sebaliknya beliau melanjutkan perbincangannya dengan pembesar musyrik tersebut. Beliau antara lain berkata kepada pembesar musyrik itu, ‘Apakah ada yang salah dari seruan saya?’ Orang itu menjawab, “Tidak.’ Tidak lama berselang, turunlah ayat, “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum).” Abu Ya’la meriwayatkan hal serupa dari Anas. “Celakalah manusia! Alangkah kufurnya dia!” (‘Abasa: 17) Sebab Turunnya Ayat Berkenaan dengan ayat ini, Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ikrimah yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan 23
 24. 24. dengan Utbah bin Abi Lahab, yaitu ketika ia berkata, ‘Saya mengingkari Tuhan (yang telah menciptakan) bintang. 24
 25. 25. Abasa Bermuka Masam Surah 80 (42 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Abasa wa tawalla. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Ayat 2 An jaa-ahul a’-maa. Ketika datang kepadanya seorang buta. Ayat 3 Wamaayud-riika la-‘allahuu yaz- zakkaa. Tahukah kamu, mungkin dia bermaksud untuk mensucikan dirinya. Ayat 4 Aw yadz-dzak-karu fatan-fa-‘a-hudz- dzikraa. Atau dia ingin mendapat pelajaran, mungkin ada gunanya pelajaran itu baginya. Ayat 5 Ammaa manis tagh- naa. Adapun orang yang menganggap dirinya kaya. Ayat 6 Fa-anta lahuu ta- shaddaa. Engkau datang menghadapinya. Ayat 7 Wamaa ‘alaika allaa yadz-dzak-kaa. Padahal tiada kerugian padamu kalau dia tetap tidak mahu mensucikan diri. 25
 26. 26. Ayat 8 Wa-amma man jaa- aka yas-‘aa. Tetapi terhadap orang yang sengaja datang kepadamu. Ayat 9 Wahuwa yakh-syaa. Dia takut kepada Allah. Ayat 10 Fa-anta ‘anhu talah- haa. Sedangkan engkau bersikap acuh tak acuh terhadapnya. Ayat 11 Kallaa innahaa tadz- kirah. Sekali-kali jangan demikian, sesungguhnya itu suatu peringatan. Ayat 12 Faman syaa-a dzakarah. Maka barangsiapa mengkehendaki, tentulah dia memerhatikannya. Ayat 13 Fii shuhufim mukarramah. Peringatan itu tercantum dalam lembaran-lenmbaran yang mulia. Ayat 14 Marfuu-‘atin mu-thah- harah. Yang tinggi lagi suci. Ayat 15 Bi-aydii safarah. Di tangan para utusan (malaikat Jibril). Ayat 16 Kiraa-mim bararah. Yang mulia lagi berbakti. Ayat 17 Qutilal insaanu maa ak-farah. Binasalah manusia, amat sangat kekafirannya. 26
 27. 27. Ayat 18 Min ayyi syai-in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Ayat 19 Min nuth-fatin khalaqahuu faqad- darah. Dari setitis air mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Ayat 20 Tsummas sabiila yassarah. Kemudian Allah memudahkan jalan baginya. Ayat 21 Tsumma amaa tahuu fa-aqbarah. Kemudian dia mencabut nyawanya lalu memasukkannya kedalam kubur. Ayat 22 Tsumma i-dzaa syaa- a-an-syarah. Kemudian bila Dia mengkehendaki, Dia membangkitkannya kembali. Ayat 23 Kalla lammaa yaq-dhi maa-ama-rah. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 24 Falyan-zhuril insaanu ilaa tha-‘aa-mih. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan terhadap makanannya. Ayat 25 Anna shababnal maa- a-shab-baa. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan hujan. 27
 28. 28. Ayat 26 Tsumma shaqaq-nal ar-dha syaq-qaa. Kemudian Kami belahkan bumi itu dengan sebaik- baiknya. Ayat 27 Fa-am batnaa fiihaa habbaa. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di atas bumi itu. Ayat 28 Wa-‘ina-baw waqadh- baa. Dan pohon anggur dan sayur-sayuran. Ayat 29 Wa zaytuunaw wanakh-laa. Pohon zaitun dan pohon kurma. Ayat 30 Wa hadaa-iqa ghulbaa. Dan kebun-kebun yang lebat. Ayat 31 Wa faakihataw wa-ab- baa. Dan buah-buahan dan rumput-rumput. Ayat 32 Mataa-‘al lakum wali- an-‘aa mikum. Untuk keperluan hidupmu dan binatang-binatang ternakan. Ayat 33 Fa-i-dzaa jaa-atish shaakh-khah. Maka apabila datang suara yang menbingitkan (tiupan sangka-kala). Ayat 34 Yawma yafir-rul mar-u min a-khiih. Pada hari ketika manusia lari daripada sanak saudaranya. Ayat 35 Wa-ummihii wa-abiih. Dari ibu dan bapanya. Ayat 36 Wa shaahibatihii wabaniih. Meninggalkan isteri dan anak-anaknya. 28
 29. 29. Ayat 37 Likullim ri-im minhum yawma-i-dzin syak- nuy yugh-niih. Maka setiap orang pada hari itu sibuk dengan masing- masing. Ayat 38 Wujuuhuy yawma-i- dzin musfirah. Pada hari itu ada yang wajahnya berseri-seri. Ayat 39 Dhaahhikatum mustab-syirah. Tertawa dan riang gembira. Ayat 40 Wa wujuuhuy yawma- i-dzin ‘alay-haa ghabarah. Pada hari itu ada yang mukanya tertutup dengan debu (kehinaan). Ayat 41 Tarhaquhaa qatarah. Yang diliputi lagi oleh kegelapan (kesusahan). Ayat 42 Ulaa-ika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang- orang kafir lagi derhaka. 29
 30. 30. Surah 81 - At Takwiir “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.” (at- Takwiir: 29) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sualiman bin Musa yang berkata, “Tatkala turun ayat 28, ‘(Yaitu) bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.’ Abu Jahal berkata, ‘Jadi, permasalahan ini tergantung sepenuhnya pada kita. Jika kita mahu, maka kita dapat saja berjalan di jalan yang lurus. Sebaliknya, kita tidak akan berjalan di atasnya jika kita tidak menghendakinya.’ Allah lalu menurunkan ayat 29, “Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. 30
 31. 31. At - Takwiir Menggulung Surah 81 (29 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 I-dzasy syamsu kuw- wirat. Apabila matahari sudah digulung. Ayat 2 Wa-i-dzan nujuu-mun kadarat. Dan apabila bintang sudah berjatuhan. Ayat 3 Wa-i-dzal jibaalu suy- yirat. Dan apabila gunung dihancurkan. Ayat 4 Wa-i-dzal ‘i-syaaru ‘uth-thilat. Dan apabila unta- unta yang bunting tidak dipedulikan lagi. Ayat 5 Wa-i-dzal wuhuu-syu hu-syirat. Dan apabila bintang- bintang sudah dikumpulkan. Ayat 6 Wa-i-dzal bihaaru sujjirat. Dan apabila lautan sudah meluap. Ayat 7 Wa-i-dzan nufuu-su zuw-wijat. Dan apabila nyawa dan jasad sudah disatukan. Ayat 8 Wa-i-dzal maw-uu datusu-ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup sudah ditanya. Ayat 9 Bi-ay-yi dzam-bin qutilat. Kerana dosa apa mereka dibunuh. 31
 32. 32. Ayat 10 Wa-i-dzash shuhufu nu-syirat. Dan apabila catatan amal sudah dibuka. Ayat 11 Wa-i-dzas samaa-u ku-syi-that. Apabila langit sudah dimusnahkan. Ayat 12 Wa-i-dzal jahiimu su’-‘irat. Dan apabila neraka Jahim sudah dinyalakan. Ayat 13 Wa-i-dzal jannatu uz- lifat. Dan apabila syurga telah didekatkan. Ayat 14 Alimat nafsum maa ah-dharat. Maka setiap orang akan tahu apa yang dikerjakannya. Ayat 15 Falaa uq-simu bil- khunnas. Aku bersumpah dengan bintang- bintang. Ayat 16 Al-jawaa-ril kunnas. Yang beredar dan berkelip-kelip di waktu malam. Ayat 17 Wal-layli i-dzaa ‘as-‘as. Demi malam apabila telah hampir siang. Ayat 18 Wash-shubhi i-dzaa tanaf-fas. Demi waktu subuh apabila telah terang. Ayat 19 Innahuu laqaw-lu rasuulin kariim. Sesungguhnya (Al- Quran) itu benar- benar firman (Allah) yang dibawa oleh utusan yang mulia. 32
 33. 33. Ayat 20 Dzii quw-watin ‘inda dzil ‘ar-syi makiin. Yang kuat, dan mempunyai kedudukan yang tingi di sisi Allah yang mempunyai Arasy. Ayat 21 Mu-tha-‘in tsumma amiin. Ditaati di sana (alam malaikat) lagi dipercayai. Ayat 22 Wamaa shaa- hibukum bimaj-nuun. Dan temanmu ini (Muhammad) bukan orang gila. Ayat 23 Walaqad ra-aa-hu bil ufuqil mu-biin. Sesungguhnya dia telah melihat (Jibril) di atas ufuk dengan nyata. Ayat 24 Wamaa huwa ‘alal ghaibi bi-dha-niin. Sekali-kali dia tidak akan merasa keberatan untuk menyampaikan hal- hal yang ghaib. Ayat 25 Wamaa huwa biqawli syai-tahaanir rajiim. Dan (Al-Quran) itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ayat 26 Fa-ayna tadz-habuun. Maka ke manakah kamu akan pergi? Ayat 27 In huwa illaa dzik-rul- lil-‘aa –la-miin. (Al-Quran) itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ayat 28 Liman syaa-a minkum ay-yas-taqiim. Bagi sesiapa antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus. 33
 34. 34. Ayat 29 Wamaa ta-syaa-uuna illaa ay-ya-syaa- allaahu rabbul-‘aalamin Dan tidak akan terlaksana apa yang kamu kehendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. 34
 35. 35. Surah 82 - Al - Infithaar “Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pengasih.” (al-Infithaar: 6) Sebab Turunnya Ayat Berkenaan dengan ayat ini Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan Ubai bin Khalaf yang mengingkari hari kebangkitan semula dari kubur. Ayat ini merupakan teguran kepada orang yang tidak percaya kepada ketentuan Allah. 35
 36. 36. Al - Infithaar Pecah Belah Surah 82 (19 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 I-dzas samaa-un da- tharat. Apabila langit pecah belah. Ayat 2 Wa-i-dzal kawaa kibun ta-tsarat. Apabila bintang- bintang sudah bertaburan. Ayat 3 Wa-i-dzal bihaaru fujjirat. Apabila lautan-lautan sudah meluap. Ayat 4 Wa-i-dzal qubuuru bu’-tsirat. Apabila kuburan- kuburan sudah terbongkar. Ayat 5 Alimat naf-sum maaqad-damat wa- akh-kharat. Maka setiap jiwa akan tahu apa saja yang sudah dikerjakan dan yang telah dilalaikan. Ayat 6 Yaa-ayyuhal in-saanu maa ghar-raka birabbikal kariim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (untuk berbuat derhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat 7 Alla-dzii khalaqa-ka fasaw-waaka fa-‘a- dalak. Yang menjadikan dan menyempurnakan (susunan tubuhmu) dengan seimbang. 36
 37. 37. Ayat 8 Fii ayyi-shuuratim maa-syaa-a-rak- kabak. Menyusun bentuk tubuhmu dalam bentuk apa sahaja yang dikehendaki- Nya. Ayat 9 Kalla bal tukadz- dzibuuna biddiin. Bukan hnaya derhaka sahaja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Ayat 10 Wa inna ‘alaykum lahaafi-zhiin. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang selalu mengawasi gerak- geri kamu. Ayat 11 Kiraaman kaatibiin. Malaikat yang mulia yang bertugas mencatat (segala perbuatan manusia). Ayat 12 Ya’-lamuuna ma taf-‘a-luun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 13 Innal ab-raa-ra lafii na-‘iim. Sesungguhnya orang-orang budiman benar- benar dalam kenikmatan. Ayat 14 Wa-innal fujjaara lafii jahiim. Sebaliknya orang- orang yang derhaka berada dalam neraka Jahim. 37
 38. 38. Ayat 15 Yash-lau nahaa yawmad-diin. Mereka akan dimasukkan (ke dalamnya) pada hari pembalasan. Ayat 16 Wamaa hum ’an-haa bi-ghaa ibiin. Mereka tidah dapat lepas daripada neraka itu. Ayat 17 Wamaa adraaka maa yaw-mud-diin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat 18 Tsumma maa adraaka maa yaw-mud-diin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat 19 Yawma laa tamliku nafsul linafsin syai-aw wal amru yawma-i- dzil-lillaah. Itulah suatu hari di mana setiap orang tidak berdaya memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan semua perkara pada waktu itu dalam kekuasaan Allah. 38
 39. 39. Surah 83 - Al - Muthaffifiin “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!” (al- Muthaffifiin: 1) Sebab Turunnya Ayat Imam an-Nasa’i dan Ibnu Majah dengan sanad yang yang shahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika Nabi saw. baru saja tiba di Madinah, orang-orang di sana masih sangat terbiasa mengurangi-ngurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, ‘Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!’ Setelah turunnya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan. 39
 40. 40. Al - Muthaffifiin Orang Curang Surah 83 (36 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Waylul lil-muthaf-fifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat 2 Alla-dziina i-dzak taalu ‘alan naasi yas- taw-fuun. Iaitu orang-orang yang apabila menerima timbangan orang lain, mereka meminta dipenuhi. Ayat 3 Wa-i-dza kaaluuhum aw-waza-nuu hum yukh-siruun. Dan apabila mereka menimbangi untuk orang lain, mereka menguranginya. Ayat 4 Alaa ya-zhunnu ulaa- ika anna-hum mab-‘uu-tsuun. Apakah mereka tidak merasa bahawa sesungguhnya mereka pasti dibangkitkan. Ayat 5 Liyaw-min ‘a-zhiim. Pada hari besar (kiamat). Ayat 6 Yaw-ma yaquumun naasu lirabbil ‘aalamiin. (Iaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. 40
 41. 41. Ayat 7 Kalla inna kitaabal fujjaari lafii sijjiin. Jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang derhaka tersimpian dalam sijjin. Ayat 8 Wamaa ad-raaka maa sijjiin. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ayat 9 Kitaabum mar-qum. (Iaitu) sebuah kitab yang bertulis. Ayat 10 Way-luy yawma-i-dzil lilmukadz-dzibiin. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang suka mendustakan. Ayat 11 Alla-dziina yukadz- dzibuuna bi-yawmid- diin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat 12 Wamaa yukadz-dzibu bihii illa kullu mu’- tadin a-tsiim. Sebenarnya tidak ada orang yang mendustakan (hari pembalasan), melainkan orang- orang yang melampaui batas dan berdosa. Ayat 13 I-dzaa tutlaa ‘alayhi aa-yaatunaa qaalaa a- saa-thii-rul awwaliin. Apabila dibacakan ayat-ayat Kami kepadanya, maka dia berkata: “Itu adalah dongengan orang- orang yang dahulu.” 41
 42. 42. Ayat 14 Kalla bal, raana ‘alaa quluubihim maakaanuu yaksibuun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ayat 15 Kalla innahum ‘ar- rabbihim yaw-ma-i- dzil lamah-jubuuun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang daripada melihat nikmat Allah. Ayat 16 Tsumma innahum la- shaalul jahiim. Kemudian sesunguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Ayat 17 Tsumma yuqaalu haa- dzal la-dzii kuntum bihii tukadz-dzibuun. Kemudian dikatakan kepada mereka: “Itulah azab yang dahulu kamu dustakan.” Ayat 18 Kalla inna kitaabal abraari lafii ‘il-lii-yiin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang budiman itu ada dalam Illiyin. Ayat 19 Wamaa adraaka maa ‘ill-lii-yuun. Tahukah kamu apakah itu Illiyin itu? Ayat 20 Kitaabum marquum. Iaitu kitab yang bertulis. 42
 43. 43. Ayat 21 Yasy-haduhul muqarrabuun. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Tuhannya. Ayat 22 Innal labra-ralafii na-‘iim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu benar- benar berada dalam kenikmatan. Ayat 23 Alal araa-iki yan- zhuruun. Di atas persada sambil memandang. Ayat 24 Ta’-rifu fii wujuu-hihim nadh-ratan na-‘iim. Pada wajah mereka dapat kamu ketahui kenikmatan hidup yang menyenangkan. Ayat 25 Yus-qawna mir rahii- qim makhtuum. Mereka diberi minum khamar murni dalam bekas yang tertutup. Ayat 26 Khitaamuhu miskuw wafii dzaa-lika fal- yatanaafasil mutanaa- fi-suun. Penutupnya adalah kasturi, dan untuk memperoleh kenikmatan itu mereka berlumba- lumba. Ayat 27 Wamizaa juhuu min tasniim. Dan campuran (khamar itu) adalah dari tasnim. Ayat 28 Ay-nay yasy-rabu bihal muqarra-buun. Dari mata air yang diminum oleh orang- orang yang bertakwa kepada Allah. 43
 44. 44. Ayat 29 Innal la-dziina aj- ramuu kaanu minal la-dziina aa-manuu yadh-hakuun. Sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu senstiasa mentertawakan orang-orang yang beriman. Ayat 30 Wa i-dzaa marruu bihim yata-ghaa mazuun. Apabila orang mukmin melintasi mereka, mereka mengejek dengan mengerdipkan mata. Ayat 31 Wa i-dzan qalabuu ilaa ahlihimun qalabuu fakihiin. Dan apabila orang- orang yang derhaka itu kembali kepada kaumnya, mereka bersuka-ria. Ayat 32 Wa i-dzaa ra-aw-hum qaaluu inna haa-ulaa- i la dhaal-luun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka berkata: “Mereka adalah orang-orang yang sesat.” Ayat 33 Wamaa ur-siluu ‘alayhim haafi-zhiin. Padahal mereka itu tidak diperintah untuk mengawasi orang-orang yang beriman. Ayat 34 Fal-yawmal la-dziina aa-manuu minal kuf- faari yadh-hakuun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Ayat 35 Alal araa-iki yan- zhuruun. Dari persadanya sambil memandang. 44
 45. 45. Ayat 36 Hal tsuw-wibal kuffaaru maa ka-nuu yaf-‘aluun. Sesungguhnya orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. 45
 46. 46. Surah 84 - Al - Insyiqaaq Sebab Turunnya Ayat Surah ini bercerita tentang kota Mekah sebagai tempat beribadat yang aman untuk manusia berkumpul. Ketahuilah bahawa Allah swt tekah menunjukkan dua buah jalan yang dapat di tempuh untuk mengisi kehidupan dunia ini. Jalan itu adalah jalan kebaikkan dan jalan keburukkan. Setiap manusia memikul tanggung jawabnya masing masing. Tidak ada seorang manusia yang menanggung dosa orang lain. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan keinginannya. Bekerja keras adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Jika manusia ingin masuk syurga, manusia harus berkerja keras dan bersusah payah untuk menjadi orang orang yang beriman. Ini adalah jalan kebaikkan. Jalan yang di tempuh ini adalah sukar dan mendaki. Sedangkan ada pula manusia yang bekerja keras untuk kesesatan menentang perintah Allah. Inilah jalan keburukkan itu. Jalan yang ditempuh sungguh mudah kerana mengabaikan semua perintah Allah swt dan hanya memperturutkan hawa nafsu sahaja. Ketahuilah, neraka adalah balasannya. Di dalam surah ini, manusia diperintah oleh Allah swt untuk memperhatikan anak yatim dan orang miskin. Memperhatikan dan memberi mereka makan merupakan bentuk iman kepada Allah swt. 46
 47. 47. Al - Insyiqaaq Terbelah Surah 84 (25 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 I-dzas samaa-un syaqqat. Apabila langit sudah pecah dan hancur. Ayat 2 Wa-a-dzinat lirabbihaa wahuqqat. Dan (langit) mematuhi (perintah) Tuhannya dan sudah sewajarnya langit itu patuh. Ayat 3 Wa-i-dzal ar-dhu muddat. Apabila bumi telah diratakan. Ayat 4 Wa-alqat maa fiihaa wata-khallat. Bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya hingga menjadi kosong. Ayat 5 Wa-a-dzinat lirabbiha wahuqqat. Dan (bumi) mematuhi (perintah) Tuhannya dan sudah sewajarnya bumi itu patuh. 47
 48. 48. Ayat 6 Yaa-ayyuhal insaanu innaka kaa-dihun ilaa rabbika kadhan famu-laaqiih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berusaha dengan bersungguh- sungguh untuk menghadap Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ayat 7 Fa-ammaa man uu- tiya kitaaba-huu biyamiinih. Maka barangsiapa yang menerima catatan amal dari sebelah kanannya. Ayat 8 Fasaw-fa yuhaa sabu hisaabay ya-siiraa. Maka dia akan dihisab dengan mudah/ringan. Ayat 9 Wayan-qalibu ilaa ahlihii masruu-raa. Dia akan kembali kepada kaumnya dengan riang gembira. Ayat 10 Wa-amma man uu- tiya kitaaba-huu waraa-a zhahrih. Sebaliknya orang yang menerima catatan (amalnya) dari belakang. Ayat 11 Fasaw-fa yad ‘uu tsubuuraa. Maka dia akan berteriak: “Celakalah aku!” Ayat 12 Wa-yash-laa sa-‘iiraa. Dia akan memasuki api yang menyala. Ayat 13 Innahuu kaana fii ah- lihi masruu-raa. Sebab dahulu dia bersuka ria dengan kaumnya. 48
 49. 49. Ayat 14 Innahuu zhanna al- lay-yahuur. Sesungguhnya dia tidak mengira bahawa dia akan kembali kepada Tuhannya. Ayat 15 Balaa inna rabbahu kaana bihi ba-shiira. Ya, sesungguhnya apa yang dia kerjakan, Tuhan mengetahuinya. Ayat 16 Falaa uq-simu bisy- syafaq. Maka Aku sungguh- sungguh bersumpah dengan senjakala. Ayat 17 Wal-layli wamaa wasaq. Demi malam apabila berselubung gelap. Ayat 18 Wal-qamari i-dzat tasaq.. Demi bulan apabila purnama Ayat 19 Latar kabunna thabaqan ‘an thabaq. Sesungguhnya kamu melalui masa demi masa. Ayat 20 Famaa lahum laa yuk- minuun. Mengapa mereka tidak mahu beriman juga? Ayat 21 Wa-i-dzaa quri-a ‘alayhimul qur-aa-nu laa yasjuduun. Dan apabila dibacakan Al-Quran di hadapan mereka, mereka tidak mahu sujud. Ayat 22 Balilla-dzii nakafaruu yukadz-dzibuun. Bahkan orang-orang kafir itu terus- menerus mendustakan. 49
 50. 50. Ayat 23 Wallaahu a’-lamu bimaa yuu-‘uun. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ayat 24 Fabasy-syir hum bi-‘a- dzaa bin aliim. Maka beritahulah mereka tentang seksa yang amat pedih. Ayat 25 Illal la-dziina aa- manuu wa-‘amilush- shaalihaati lahum ajrun ghairu mamnuun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ganjaran yang tiada putus-putusnya. 50
 51. 51. Surah 85 - Al - Buruuj Sebab Turunnya Ayat Turun sehubungan dengan peristiwa Ash-habul Ukhudud. Dia adalah orang-orang pembuat parit berapi. Perbuatan merka yang menyiksa kaum muslimin telah di kisahkan dalam surat ini. Mereka melemparkan orang- orang yang beriman,baik laki laki maupun perempuan ke dalam parit berapi. Menurut pandangan mereka,orang mukmin bersalah karena telah beriman terhadap Allah. Anggapan ash-habul ukhdud adalah salah.sesungguhnya beriman kepada Allah adalah tindakan yang benar. Kelak para pembuat parit berapi ini akan menerima balasan kesengsaraan kelak dengan ahzab neraka. Sementara itu bagi orang mukmin yang tetap mempertahankan keimanannya meskipun harus menerima penyiksaan itu,surgalah kelak yang menjadi tempat tinggal mereka. 51
 52. 52. Al - Buruuj Bintang - Bintang Surah 85 (22 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim.. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani Ayat 1 Wassamaa-i dzaatil buruuj. Demi langit yang mempunya gugusan bintang-bintang. Ayat 2 Wal-yawmil maw-‘uud. Demi hari kiamat yang telah dijanjikan. Ayat 3 Wa-syaahidiw wamasy-huud. Demi semua yang menyaksikan dan yang akan disaksikan. Ayat 4 Qutila ash-haabul ukh-duud. Celakalah orang- orang yang menggali parit. Ayat 5 An-naari dzaatil waquud. (Di dalamnya mereka isi) dengan api yang bernyala-nyala. Ayat 6 Idz hum ‘alayhaa qu-‘uud. Ketika mereka duduk di sekitar api itu. Ayat 7 Wa hum ‘alaa maa yaf-‘aluuna bil- mukminiina syuhuud. Dan mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. 52
 53. 53. Ayat 8 Wa maa naqamuu minhum illaaa ay- yukminuu billaahil ‘aziizil ha-miid. Tidak ada yang menjadi sebab seksaan terhadap orang-orang mukmin, hanya kerana orang- orang mukmin itu percaya kepada Tuhan yang Maha Mulia lagi terpuji. Ayat 9 Alla-dzii lahuu mulkus samaa-waati wal-ar- dhi wallaahu ‘alaa kulli syai-in syahiid. Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Ayat 10 Innal la-dziina fatanul mukminiina wal- mukminaati tsumma lam yatuubuu falahum ‘a-dzaabu jahannama walahum ‘a-dzaabul hariiq. Demi sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah terhadap orang mukmin lelaki dan perempuan kemudian tidak mahu bertaubat maka bagi mereka itu seksa neraka Jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Ayat 11 Innalla-dziina aa- manuu wa-‘ami-lush shaalihaati lahum jannaatun tajri min tah-tihal an-haaru dzaalikal faw-zul kabiir. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Inilah keuntungan yang besar. 53
 54. 54. Ayat 12 Inna bath-sya rabbika la-syadiid. Sesungguhnya seksa Tuhanmu sangat pedih. Ayat 13 Innahuu huwa yub-di- u wayu-‘iid. Dia-lah yang memulai dan mengembalikannya. Ayat 14 Wahuwal ghafuurul wadudd. Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Ayat 15 Dzul ‘ar-syil majiid. Yang memiliki Arasy lagi Maha Mulia. Ayat 16 Fa’-‘aa-lul limaa yuriid. Dia berbuat terhadap apa yang dikehendaki-Nya. Ayat 17 Hal ataakal hadii-tsul junuud. Sudahkah datang kepadamu berita kaum yang menentang. Ayat 18 Fir-‘awna wa- tsamuud. Iaitu kaum Firaun dan kaum Tsamud. Ayat 19 Balilla-dziina kafaruu fii tak-dziib. Begitulah orang- orang kafir itu selalu mendustakan. Ayat 20 Wallahu miw waraa- ihim muhiith. Dan Allah mengawasi mereka dari belakang. Ayat 21 Bal huwa qur-aa-nun majiid. Bahkan (yang didustakan itu) adalah kitab Al- Quran yang mulia. 54
 55. 55. Ayat 22 Fii law-him mah-fuzh. Yang tersimpan pada Loh Mahfuz. 55
 56. 56. Surah 86 - Ath - Thaariq “Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.” (ath-Thaariq: 5) Sebab Turunnya Ayat Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan tindakan Abi Asyad yang suatu ketika berdidi di atas sebuah gundukan tanah lalu berkata (dengan angkuh), ‘Wahai sekalian warga Quraisy, siapa yang bisa menurunkan saya dari tempat ini maka saya akan memberinya ini dan itu!’ Orang ini juga berkata, “Sesungguhnya Muhammad mendakwakan bahwa penjaga jahanam itu berjumlah sembilan belas. Saya akan mengatasi sepuluh dari mereka sementara tugas kalian hanya mengatasi yang sembilan lagi. 56
 57. 57. Ath - Thaariq Bintang Thaariq Surah 86 (17 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wassamaa-I wath- thaariq. Demi langit dan demi bintang Thariq. Ayat 2 Wa maa-adraa kamath-thaariq. Tahukah kamu apa bintang Thariq itu ? Ayat 3 An-najmuts tsaaqib. Iaitu bintang yang menembusi kegelapan malam. Ayat 4 In-kullu nafsil lammaa ‘alayhaa haa-fizh. Setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Ayat 5 Fal-yan-zhuril insaanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memikirkan dari apa dia dijadikan. Ayat 6 Khuliqa mim maa-in daafiq. Ia diciptakan dari air yang memancar (air mani). Ayat 7 Yakh-ruju mim bay- nish shulbi wat-taraa- ib. Yang keluar dari antara tulang-tulang punggung dan tulang-tulang rusuk. Ayat 8 Innahuu ‘alaa raj-‘ihii laqaadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa menghidupkan kembali. 57
 58. 58. Ayat 9 Yaw-ma tublas saraa- ir. Pada hari dimana rahsia sudah terbongkar. Ayat 10 Famaa-lahuu min quw-watiw wa-laa naa-shir. Di mana manusia tidak punya daya kekuatan apa dan tidak ada seorang penolong pun. Ayat 11 Was-samaa-i dzaatir raj-‘i. Demi langit yang mengandungi hujan. Ayat 12 Wal ar-dhi dzaatish shad-‘i. Demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayat 13 Innahuu laqaw-lun fash-l. (Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu) adalah kata-kata yang benar. Ayat 14 Wamaa huwa bil-haz- l. Dan perkataan itu bukan main-main. Ayat 15 Inahum yakiiduu na kaydaa. Sesungguhnya mereka itu benar- benar membuat tipu daya. Ayat 16 Wa-akiiduu kaidaa. Dan Aku (Allah) membuat tipu daya pula. Ayat 17 Famah-hilil kaafiriinaa am-hil-hum ruway- daa. Maka berilah tempoh kepada orang-orang kafir itu (sampai akhir hayatnya). 58
 59. 59. Surah 87 - Al - A’laa “Kami akan membacakan (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa.” (al-A’laa: 6) Sebab Turunnya Ayat Imam ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Pada awalnya, jika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi saw., maka belum selesai Jibril membacakannya Nabi saw. telah langsung membaca bagian awalnya. Hal itu disebabkan beliau takut akan terlupa. Allah lalu menurunkan ayat ini.” Di antara rangkaian perawi hadits ini terdapat Juwaibir yang dinilai sangat lemah. 59
 60. 60. Al - A’laa Yang Maha Tinggi Surah 87 (19 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Sabbihis-ma rabbikal a’-laa. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ayat 2 Al-ladzii khalaqa fasawwaa. Yang sudah menjadikan manusia dengan sempurna. Ayat 3 Walla-dzii qaddara fahadaa. Dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. Ayat 4 Walla-dzii akh-rajal mar-‘aa. Dan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayat 5 Faja-‘alahuu ghu-tsaa- an ahwaa. Lalu dijadikannya kering kehitam- hitaman. Ayat 6 Sanuqri-uka falaa tansaa. Kami turunkan sebuah kitab (Al Quran) kepadamu (Muhammad) agar kamu tidak lupa. Ayat 7 Illa maa syaa-allaahu innahuu ya’-lamul jahrawamaa yakh-faa. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui yang lahir dan yang batin. 60
 61. 61. Ayat 8 Wanuyas-siruka lil- yusraa. Dan Kami akan tunjukkan kepada kamu jalan yang mudah. Ayat 9 Fa-dzakkir in-nada-‘a- tidz dzikraa. Maka berilah peringatan, mungkin peringatan itu akan berguna. Ayat 10 Sayadz-dzak-karumay yakh-syaa. Orang yang takut kepada Allah tentu akan menerima peringatan itu. Ayat 11 Wayatajannabuhal asy-qaa. (Sebaliknya) orang- orang yang celaka menjauhi peringatan itu. Ayat 12 Alla-dzii yash-lan naaral kubraa. (Iaitu) orang-orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). Ayat 13 Tsumma laa yamuutu fiihaa wa-laa yahyaa. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ayat 14 Qad aflaha man tazakkaa. Sesungguhnya beruntunglah orang- orang yang mesucikan dirinya. Ayat 15 Wa-dzakaras-ma rabbihii fa-shal-laa. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersolat. 61
 62. 62. Ayat 16 Bal tuk tsiruunal hayaa-tad dun-yaa. Tetapi kamu (orang kafir) lebih mementingkan kehidupan dunia. Ayat 17 Wal-aa-khiratu khai- ruw wa-ab-qaa. Padahal akhirat itu lebih sempurna dan abadi. Ayat 18 Inna haa-dzaa lafish shuhufil uu-laa. Sesungguhnya ia benar-benar terdapat dalam lembaran- lembaran yang terdahulu. Ayat 19 Shuhufi ibraa-hiima wamuusaa. Iaitu lembaran- lembaran Ibrahim dan Musa. 62
 63. 63. Surah 88 - Al - Ghaasyiyah “Maka tidakkalah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?” (al- Ghaasyiyah: 17) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Qatadah yang berkata, “Tatkala Allah menginformasikan sifat-sifat surga, orang-orang yang sesat menjadi terheran- heran. Allah lalu menurunkan ayat ini.” 63
 64. 64. Al - Ghaasyiyah Hari Pembalasan Surah 88 (26 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Hal ataaka hadii-tsul ghaasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Ayat 2 Wujuuhuy yawma-i- dzin khaasyi-‘ah. Pada hari itu ramai orang yang bermuka masam. Ayat 3 Aamilatun naa- shibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Ayat 4 Tash-laa naaran haamiyah. Memasuki api yang panas membakar. Ayat 5 Tus-qaa min ‘aynin aa-niyah. Diberi minum dari mata air yang sangat panas. Ayat 6 Laysa lahum tha-‘aamun illaa min dharii’. Mereka tidak diberi makan apa-apa kecuali duri. Ayat 7 Laa yusminu walaa yugh-nii min juu’. Yang tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh mengenyangkan. Ayat 8 Wujuuhuy yawma-i- dzin naa-‘i-mah. Pada waktu ada pula orang yang bermuka riang gembira. Ayat 9 Lisa’-yihaa raa- dhiyah. Merasa puas dengan amal usahanya. 64
 65. 65. Ayat 10 Fii jannatin ‘aaliyah. Tempatnya di syurga yang tinggi. Ayat 11 Laa tasma-‘u fiihaa laa ghiyah. Kamu tidak mendengar di dalamnya perkara yang sia-sia. Ayat 12 Fiihaa ‘aynun jaariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ayat 13 Fiihaa sururum marfuu-‘ah. Di dalamnya ada persada-persada yang tinggi. Ayat 14 Wa-akwaabum maw- dhuu-‘ah. Ada disediakan gelas-gelas yang teratur kemas. Ayat 15 Wanamaariqu mash- fuufah. Tersedia bantal- bantal yang tersusun rapi. Ayat 16 Wazaraa biyyu mab- tsuu-tsah. Ada permaidani- permaidani yang terhampar. Ayat 17 Afalaa yan-zhuruuna ilal ibili kay-fa khuliqat. Maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana ia dijadikan? Ayat 18 Wa-ilas samaa-I kayfa rufi-‘at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Ayat 19 Wa-ilal jibaali kayfa nu-shibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 65
 66. 66. Ayat 20 Wa-ilal ar-dhi kayfa su-thihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan? Ayat 21 Fa-dzak-kir innamaa anta mu-dzak-kir. Ingatkanlah mereka, sesungguhnya kamu (Muhammad) hanyalah pemberi ingatan. Ayat 22 Lasta ‘alayhim bimu- shay-thir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ayat 23 Illa man tawallaa wakafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, Ayat 24 Fayu-‘adz-dzibu- hullaahul ‘a-dzaa bal- akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Ayat 25 Inna ilaynaa i-yaa bahum. Sesungguhnya hanya kepada Kamilah tempat kembali mereka. Ayat 26 Tsumma inna alaynaa hisaabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka. 66
 67. 67. Surah 89 - Al - Fajr “Wahai jiwa yang tenang!” (al-Fajr: 27) Sebab Turunnya Ayat Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Buraidah yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah.” Dari Juwaibir dari adh- Dhahhak dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, “Siapa yang membeli sumur Ruumat yang dengannya ia mendapatkan airnya yang tawar maka Allah akan mengampuninya.” Uthman bin Affan lantas membeli sumur itu. Rasulullah lalu berkata, “Apakah engkau bersedia menjadikannya sumur umum (tempat semua orang mengambil air)?” Uthman menjawab, “Ya.” Terhadap sikap Uthman ini, Allah lalu menurunkan ayat, “Wahai jiwa yang tenang!” 67
 68. 68. Al - Fajr Fajar Surah 89 (30 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wal-fajr. Demi waktu fajar. Ayat 2 Wa layaalin asyr. Demi malam yang ke sepuluh. Ayat 3 Wasy-syaf-‘i wal-watr. Demi malam yang gelap dan malam yang ganjil. Ayat 4 Wal-lay-li idzaa yasr. Demi malam apabila telah berlalu. Ayat 5 Hal fii dzaalika qasamul li-dzii hijr. Bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal. Ayat 6 Alam tarakay-fa fa-‘ala rabbuka bi-‘aad. Tahukah kamu, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap kaum Ad. Ayat 7 Irama dzaatil ‘imaad. (Iaitu penduduk negeri) Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Ayat 8 Al-latii lam yukh-laq mits-luhaa fil bilaad. Yang belum pernah dibuat (bangunan- bangunannya) seperti di negeri- negeri lain. 68
 69. 69. Ayat 9 Wa-tsamuudal la- dziina jaabush shakh- ra bil-waad. Dan terhadap kaum Tsamud yang membelah-belah batu besar di lembah. Ayat 10 Wa fir-‘aw-na dzil awtaad. Dan terhadap Firaun yang mempunyai pyramid yang kukuh kuat. Ayat 11 Alla-dziina tha-ghaw fil bilaad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Ayat 12 Fa-ak-tsaruu fiihal fasaad. Lalu mereka perbanyak berbuat kerosakan dalam negeri. Ayat 13 Fa-shab-ba ‘alayhim rabbuka saw-tha ‘a- dzaab. Maka Tuhanmu menimpakan azab bencana atas mereka. Ayat 14 Inna rabbaka labil- mir-shaad. Sesungguhnya Tuhanmu benar- benar waspada. Ayat 15 Fa-ammal insaanu i- dzaa mab-talaahu rabbuhuu fa- akramahu wana’-‘amahuu fayaquulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila dia diberi ujian dari Tuhannya daripada kurniaan kemuliaan dan dia di kurniakan kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku memuliakan aku.” 69
 70. 70. Ayat 16 Wa-amma i-dzaa mabtalaahu fa- qadara ‘alayhi riz- qahuu fayaquu-lu rabbi ahaanan. Namun apabila dia diuji dan di sempikat- Nya rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakan aku.” Ayat 17 Kalla bal laa tukrimuunal yatiim. Jangan demikian! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18 Walaa tahaaadh- dhuuna ‘alaa tha-‘aamil miskiin. Dan kamu tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ayat 19 Watak-kuluunat turaa- tsa aklal lammaa. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (halal dan batil). Ayat 20 Watuhibbuu-nal maala hubban jamma. Dan kamu terlalu cinta kepada harta benda dengan berlebihan. Ayat 21 Kalla i-dzaa dukkatil ar-dhu dak-kan dakka. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut. Ayat 22 Wajaa-a rabbuka walmalaku shaf-fan shaf-fa. Dan datanglah (perintah) Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. 70
 71. 71. Ayat 23 Wajii-a yawma i-dzim bijahanna-ma yawma-i-dziy yata- dzakkarul insaanu wa-annaa la-hudz dzik-raa. Pada hari itu neraka Jahannam dinampakkan, dan pada hari itu pula manusia (baru) sedar namun tidak ada erti kesedaran itu. Ayat 24 Yaquulu yaa-laytanii qaddamtu lihayaatii. Dia mengeluh: “Alangkah baiknya jika aku dahulu sediakan (bekal) untuk hidupku ini.” Ayat 25 Fayawma-i-dzil laa yu-‘adz-dzibu ‘a-dzaa- bahuu ahad. Di hari itu tiada orang yang merasakan seksa-Nya lebih pedih dari apa yang dirasakannya. Ayat 26 Walaa yuu-tsiqu wa- tsaaqahuu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang membelenggu seperti belenggu- Nya. Ayat 27 Yaa-ayyatuhan nafsu muth-ma-innah. Wahai jiwa yang tenang! Ayat 28 Ir-ji-‘ii ilaa rabbika raa-dhiyatam mar- dhiy-yah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diredhai. Ayat 29 Fad-khulii fii ‘ibaadii. Maka masuklah ke dalam (golongan) hamba-hamba-Ku. Ayat 30 Wad-khulii jannatii. Dan masuklah ke dalam syurga-Ku. 71
 72. 72. Surah 90 - Al - Balad Sebab Turunnya Ayat Surah ini mengandungi isyarat tentang kedudukan mulia kota Makkah sekaligus menjelaskan bahawa manusia diciptakan dengan kudrat serta potensi menghadapi serba kesulitan sejak ia dilahirkan hingga sampai ke liang lahat dan kenyataan tersebut mengharuskannya selalu siap berjuang menghadapi berbagai tentangan. Salah satu bentuk perjuangan mengangkat taraf hidup orang-orang yang lemah seperti anak-anak yatim. Tujuan utama surah ini menurut Al-Biqa'i, adalah membuktikan betapa manusia sangat lemah dan bahawa kuasa dan kekuatan hanya dimiliki oleh Allah SWT. Pada surah ini juga menurutnya diuraikan keresahan dan kesedihan manusia serta sebab yang menghantarnya kesana, baik ia suka atau tidak, sambil menjelaskan cara untuk mengatasi keresahan itu. Namanya Al-Balad, yang menunjukkan Kota Makkah, mengisyaratkan hal itu. Siapa yang memerhatikan rasa aman yang dinikmati penduduk Makkah dan rezeki serta kesejahteraan yang melimpah disana. Padahal peringkat awalnya ia adalah sebuah negeri yang gersang berbeza dengan negeri lain yang lebih kaya dan kuat. Siapa yang memerhatikan hal tersebut akan menyedari tujuan utama huraian surah ini. 72
 73. 73. Al - Balad Negeri Surah 90 (20 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Laa uq-simu bihaa- dzal balad. Sungguh Aku bersumpah dengan negeri ini (Makkah). Ayat 2 Wa-anta hilum bihaa- dzal balad. Di mana engkau tinggal di negeri itu. Ayat 3 Wawali-diw wamaa walad. Demi segala yang beranak dan segala yang diperanakkan. Ayat 4 Laqad khalaq-nal insaana fii ka-bad. Sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia itu hidupannya dalam kesulitan. Ayat 5 Ayah-sabu al-lay yaq- dira ‘alay-hi ahad. Apakah dia mengira bahawa tiada seorang yang berkuasa atasnya? Ayat 6 Yaquulu ah-laktu maa lal lubadaa. Dia berkata: “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.” Ayat 7 Ayah-sabu al-lam yarahuu ahad. Apakah dia mengira bahawa tidak ada seorang pun yang melihatnya. 73
 74. 74. Ayat 8 Alam naj-‘al lahuu ‘ay- nanyn. Bukankah Kami telah membuat dua buah mata baginya. Ayat 9 Walisaa-naw wa-sya- fatayn. Satu lidah dan dua bibir. Ayat 10 Wahaday-naahun naj- dayn. Kami telah menunjukkan kepadanya dua buah jalan (kebaikan dan kejahatan). Ayat 11 Falaq-tahamal ‘aqabah. Tetapi dia tidak mahu memenuhi jalan pendakian yang berliku-liku. Ayat 12 Wamaa ad-raaka mal-‘aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang berliku-liku itu? Ayat 13 Fakku raqabah. Iaitu memberikan kemerdekaan kepada hamba sahaya. Ayat 14 Aw ith-‘aamun fii yaw- min dzii mas-ghabah. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Ayat 15 Yatiiman dzaa maq- rabah. Atau kepada anak yatim yang masih kerabat. Ayat 16 Aw mis-kiinan dzaa mat-rabah. Atau orang miskin yang masih melarat. 74
 75. 75. Ayat 17 Tsum makaana minal la-dziina aa-manuu watawaa shaw bish- shab-ri watawaa shaw bil-marhamah. Kemudian dia termasuk dalam golongan orang- orang yang beriman dan saling berwasiat dalam kesabaran, dan saling kasih mengasihi satu sama lain. Ayat 18 Ulaa-ika ash-haabul may-manah. Mereka (yang mahu menempuh pendakian yang berliku-liku itu) adalah golongan kanan. Ayat 19 Wal la-dziina kafaruu bi-aa-yaa-tinaa hum ash-haabul masy- amah. Dan orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Kami mereka itu adalah golongan kiri. Ayat 20 Alay-him naarum muk-shadah. Mereka akan ditutup rapat dalam api neraka. 75
 76. 76. Surah 91 - Asy - Syams Sebab Turunnya Ayat Tujuan utama surah ini diturunkan adalah anjuran untuk melakukan aneka kebajikan dan menghindari keburukan- keburukan. Itu ditekankan dengan aneka sumpah yang m e n y e b u t s e k i a n m a c a m h a l a g a r m a n u s i a memerhatikannya guna mencapai tujuan tersebut sebab, kalau tidak, mereka terancam mengalami bencana sebagaimana yang dialami oleh generasi terdahulu. Sebagaimana pembangkangan kaum Tsamud yang menyembelih unta yang mereka minta supaya keluar dari batu. Padahal Nabi Shalih AS. berpesan agar mereka menjaganya dan memberinya minum. 76
 77. 77. Asy - Syams Matahari Surah 91 (15 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wasy-syamsi wa dhu- haa-haa. Demi matahari dan sinarnya. Ayat 2 Wal qamari idzaa talaahaa. Demi bulan apabila mengiringinya. Ayat 3 Wan nahaari idzaa jallaahaa. Demi waktu siang, apabila sudah menampakkannya. Ayat 4 Wal layli idzaa yagh- syaahaa. Demi waktu malam, apabila menutupinya. Ayat 5 Was samaa-I wamaa banaahaa. Demi langit dan pembuatannya. Ayat 6 Wal ar-dhi wa maa thahaa-haa. Demi bumi dan demi yang menghamparkannya. Ayat 7 Wa naf-siw wamaa sawwaahaa. Demi jiwa dan demi yang menyempurnakannya . Ayat 8 Fa-al-hamahaa fujuurahaa wataq- waahaa. Maka Dia (Allah) mengilhamkan kepadanya kederhakaan dan ketakwaannya. 77
 78. 78. Ayat 9 Qad aflaha man zakkaahaa. Sesungguhnya beruntunglah orang- orang yang telah mensucikan dirinya. Ayat 10 Wa qad khaaba man dassaahaa. Dan sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Ayat 11 Kadz-dzabat tsamuudu bi-tagh- waahaa. Kaum Tsamud telah mendustakan nabinya, kerana mereka melampaui batas. Ayat 12 Idzim ba-‘a-tsa asy- qaahaa. Ketika tampil seorang yang paling celaka antara mereka. Ayat 13 Faqaala lahum rasuulullaahi naa- qatallaahi wasuq- yaahaa. Utusan Allah memperingatkan kepada mereka, katanya jagalah baik- baik unta Allah ini berserta minumannya. Ayat 14 Fakadz-dzabuuhu fa-‘a-qaruuhaa fadam-dama ‘alayhim rabbuhum bi-dzam bihim fasaw-waahaa. Maka mereka mendustakannya, dan unta itu mereka sembelih. Lalu Tuhan membinasakan mereka, kerana dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka. Ayat 15 Walaa ya-khaafuu ‘uqq-baahaa. Dan dia tidak takut akibat tindakan-Nya itu. 78
 79. 79. Surah 92 - Al - Lail Sebab Turunnya Ayat Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari al-Hakim bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ada seorang laki-laki kaya yang memiliki sebatang kurma yang dahannya menjulur ke pekarangan rumah seorang laki-laki fakir yang memiliki banyak anak. Jika laki-laki kaya itu datang ke rumahnya ia sering memanjat pohon kurma tadi untuk mengambil buahnya. Tetapi, terkadang beberapa butir di antara kurma tersebut jatuh ke tanah lalu anak-anak orang fakir itu mengambilnya. Akan tetapi, jika laki-laki kaya itu melihatnya, maka ia segera turun lantas merenggut kembali kurma yang telah dipegang oleh anak-anak itu. Bahkan, apabila kurma itu telah berada di dalam mulut anak-anak itu, maka ia juga tidak segan-segan memasukkan jarinya ke mulut mereka untuk mengambilnya kembali. Laki-laki fakir itu lantas mengadukan tindakan tetangganya tersebut kepada Rasulullah. (Setelah mendengar pengaduannya), Rasulullah lantas menyuruhnya pulang ke rumah. Suatu hari, Rasulullah bertemu dengan pemilik kurma tersebut. Beliau lalu berkata, “Berikanlah kepada saya pohon kurmamu yang dahannya menjulur ke rumah si Fulan dan sebagai imbalannya engkau akan mendapatkan sebatang pohon di surga.” 79
 80. 80. Akan tetapi, laki-laki itu menjawab, “Saya ingin memberinya karena saya memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi, di antara semuanya tidak ada yang paling saya sukai buahnya daripada pohon yang satu itu.” Setelah berkata demikian, laki-laki itu pun berlalu. Ketika itu, ia sempat berpapasan dengan seorang laki-laki yang sempat mendengarkan percakapannya dengan Rasulullah. Laki-laki yang mendengarkan percakapan tadi lantas bergegas menemui Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, apakah imbalan yang engkau janjikan kepada laki-laki kaya tadi juga berlaku bagi saya jika saya berhasil mendapatkan pohon kurma itu?” Rasulullah menjawab, “Ya.” Laki-laki yang juga memiliki banyak pohon kurma itu lantas berlalu dan segera menemui si pemilik kurma. Setelah bertemu, si pemilik kurma berkata, “Apa pendapatmu dengan ucapan Muhammad yang menjanjikan akan memberi saya sebatang kurma di surga jika saya mau memberikan kurma saya yang condong ker rumah si Fulan? Akan tetapi, saya menanggapinya seraya berkata, ‘Saya ingin memberinya karena saya memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi, saya sangat menyukai buah dari pohon kurma yang satu itu. Saya memang memiliki banyak pohon kurma. Akan tetapi, di antara semuanya tidak ada yang paling saya sukai buahnya daripada pohon itu.” Laki-laki kaya menjawab, “Tidak, kecuali jika saya diberi apa yang saya mau. Sementara itu, saya tidak yakin ia akan memberinya.” Laki- laki tadi berkata lagi, “Berapa imbalan yang engkau inginkan?” Si pemilik kurma menjawab, “Empat puluh batang kurma”. 80
 81. 81. Mendengar ucapannya itu, laki-laki yang datang tadi berkata, “Permintaanmu itu sungguh terlalu tinggi.” Setelah berkata demikian, laki-laki itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata “Baiklah, saya setuju membelinya dengan empat puluh batang kurma. Sekarang, jika engkau sungguh-sungguh, panggilah saksi jual belinya!” Laki-laki kaya itu lantas memanggil beberapa orang kaumnya untuk menjadi saksi transaksi tersebut. Setelah selesai, laki-laki tadi lantas datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya pohon kurma itu telah menjadi milik saya dan saya sekarang memberikannya kepada engkau.” Rasulullah lantas datang ke rumah laki-laki miskin tadi lalu berkata, “Pohon kurma ini sekarang menjadi milikmu dan keluargamu.” Allah lalu menurunkan ayat, “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang)...,” hingga akhir surah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa riwayat ini sangat ganjil. Al-Hakim meriwayatkan dari Amir bin Abdullah ibnuz- Zubair dari bapaknya yang berkata, “Suatu ketika, Abu Quhafah berkata kepada anaknya, Abu Bakar ash-Shiddiq, ‘Wahai anakku, saya melihatmu hanya memerdekakan budak-budak yang lemah saja. Kenapa engkau tidak memerdekakan budak-budak yang kuat sehingga mereka dapat menjadi penjaga dan penolong bagimu?’ Abu Bakar lalu menjawab, ‘Wahai ayah, yang saya harapkan hanyalah imbalan dari Allah.’ Terhadap tindakan Abu Bakar itu, turunlah surah ini.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bahwa Abu Bakar telah memerdekakan tujuh orang budak yang 81
 82. 82. seluruhnya tengah dalam kondisi disiksa (oleh majikannya) karena mengakui keesaan Allah swt. Terhadap tindakannya inilah turun ayat 17, “Dan akan dijauhkan darinya (neraka) orang yang paling bertakwa,...” hingga akhir surah. Al-Bazaar meriwayatkan dari Ibnu Zubair yang berkata, “Ayat 19, ‘Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya,’ hingga akhir surah turun berkenaan dengan Abu Bakar ash-Shiddiq.” 82
 83. 83. Al - Lail Malam Surah 92 (21 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wallay-li idzaa yagh- syaa. Demi malam apabila sudah gelap gelita. Ayat 2 Wannahaari idzaa tajalla. Demi siang apabila sudah terang benderang. Ayat 3 Wa maa khala-qadz dza-kara wal-un-tsaa. Demi pencipta lelaki dan wanita. Ayat 4 Inna sa’-yakum la- syattaa. Sesungguhnya usahamu itu memang berbeza-beza. Ayat 5 Fa-ammaa man a’- thaa wattaqaa. Adapun orang yang suka menderma dan bertaqwa. Ayat 6 Wa-shaddaqa bil- husnaa. Dan membenarkan kebaikan (dengan pahala). Ayat 7 Fasanuyas-siruhuu lil- yusraa. Maka Kami akan melapangkan, baginya diberi kemudahan (dalam usahanya). Ayat 8 Wa-ammaa mam ba- khila was-tagh-naa. Adapun orang-orang yang kedekut dan merasa dirinya serba cukup. 83
 84. 84. Ayat 9 Wa-kadz-dzababil husnaa. Dan mendustakan kepada kebaikan. Ayat 10 Fasanuyas-siruhuu lil-‘usraa. Maka Kami akan memberikan kepadanya kesukaran. Ayat 11 Wamaa yugh-nii ‘anhu ma lahuu idzaa taraddaa. Tidaklah ada gunanya hartanya itu, apabila dia sudah binasa. Ayat 12 Inna ‘alaynaa lalhudaa. Sesungguhnya Kami jualah yang memberikan petunjuk itu. Ayat 13 Wa inna lanaa lal-aa- khirata wal-uu-laa. Sesungguhnya Kami empunya dunia dan akhirat. Ayat 14 Fa-an-dzar tukum naa-ran talazh-zhaa. Maka Kami peringatkan kamu perihal neraka yang menyala-nyala. Ayat 15 Laa yash-laahaa illal asy-qaa. Neraka itu hanya dimasuki oleh orang- orang yang paling celaka. Ayat 16 Al-ladzii kadz-dzaba wataqallaa. Yang telah mendustakan dan berpaling (daripada kebenaran). Ayat 17 Wasayujan-nabuhal at-qaa. Tetapi bagi orang- orang yang bertaqwa akan dijauhkan darinya. 84
 85. 85. Ayat 18 Al-ladzii yuk-tii maalahu yata-zakka. Yang menafkahkan hartanya demi untuk kesucian di jalan Allah. Ayat 19 Wamaa li-ahadin ‘indahuu min ni’- matin tuj-zaa. Dengan tidak mengharapkan balasan daripada orang yang diberikannya nafkah itu. Ayat 20 Illab-ti-ghaa-a waj-hi rabbihil ‘a-laa. Kecuali kerana semata-mata mencari keredhaan Allah yang Maha Agung. Ayat 21 Walasaw-fa yar-dhaa. Sesungguhnya kelak Tuhan akan suka dan redha kepadanya. 85
 86. 86. Surah 93 - Adh - Dhuha “Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.” (adh-Dhuhaa: 1-3) Sebab Turunnya Ayat Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jundub yang berkata, “Suatu ketika, Rasulullah menderita sakit sehingga tidak melakukan shalat malam, satu atau dua hari lamanya. Seorang wanita lantas mendatangi beliau dan berkata, “‘Wahai Muhammad, menurut saya hal itu disebabkan setanmu telah meninggalkanmu.’ Allah lalu menurunkan ayat, “Demi waktu dhuha (ketika matahari naik sepenggalah), dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu. Said bin Manshur dan Faryabi meriwayatkan dari Jundub yang berkata, “Suatu ketika, Jibril tidak turun kepada Nabi saw. untuk beberapa lama. Orang-orang musyrik lalu berkata, “Sesungguhnya ia (Jibril) telah meninggalkan Muhammad.’ Selanjutnya, turunlah ayat ini. Imam al-Hakim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam yang berkata, “Suatu ketika, Jibril tidak turun kepada Rasulullah hingga beberapa hari lamanya. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, lantas berkata, ‘Menurut saya, temanmu (Jibril) telah meninggalkanmu dan benci kepadamu.’ Allah lalu menurunkan ayat ini. 86
 87. 87. Imam ath-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musnadnya, demikian pula al- Wahidi dan lainnnya dengan sanad yang di dalamnya ada seseorang yang tidak diketahui meriwayatkan dari Hafs bin Maisarah al-Qurasyi dari ibunya dari ibunya, Khaulah yang dulunya merupakan pelayan Nabi saw., berkata, “Suatu ketika, seekor anak anjing masuk ke rumah Rasulullah lalu masuk ke kolong tempat tidurnya dan mati di sana. Setelah itu, selama empat hari lamanya wahyu tidak turun kepada Rasulullah. Beliau lalu berkata, ‘Wahai Khaulah, apa yang telah terjadi di rumah Rasulullah ini? Kenapa Jibril tidak datang?’ Saya lalu berkata dalam hati, ‘Saya akan coba merapikan dan membersihkan rumah ini.’ Saya lalu mengambil sapu. Ketika saya membersihkan bagian bawah tempat tidur, saya lalu mengeluarkan dari sana bangkai anak anjing tersebut. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang dengan tubuh yang gemetar (tanda tengah menerima wahyu). Memang, jika wahyu turun maka tubuh beliau akan terlihat bergetar. Pada saat itu, Allah menurunkan ayat ini. Al-Hafizh Ibnu Hajjar berkata, “Kisah tentang terlambatnya Jibril ini turun disebabkan keberadaan bangkai anak anjing ini populer di tengah-tengah masyarakat, namun menjadikannya sebagai sebab turunnya ayat ini adalah aneh, bahkan harus ditolak berdasarkan riwayat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Sidad bahwa suatu ketika Khadijah berkata kepada Nabi saw, “Menurut 87
 88. 88. saya, Tuhan engkau telah menjauhimu.” Allah lalu menurunkan ayat ini. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Urwah yang berkata, “Suatu ketika, Jibril terlambat turun kepada Nabi saw. sehingga beliau menjadi sangat gelisah. Khadijah lalu berkata, ‘Dari kegelisahan engkau saya melihat bahwa Tuhan telah menjauhimu.’ Selanjutnya, turunlah ayat ini. Kedua riwayat terakhir di atas berstatus mursal, namun para perawinya terpercaya. Mengomentari hal tersebut, al- Hafizh Ibnu Hajjar berkata, “Menurut hemat saya, kedua riwayat, yaitu tentang ucapan Ummu Jamil maupun Khadijah, adalah shahih. Artinya, keduanya memang mengucapkan kata-kata seperti itu. Akan tetapi, bedanya Ummu Jamil mengucapkannya dalam rangka mengejek Nabi saw. sementara Khadijah dalam rangka merasa kasihan kepada beliau. Ayat 4, yaitu firman Allah ta’ala, “Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.” (adh-Dhuhaa: 4) Sebab Turunnya Ayat Imam ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab al-Ausath dari Ibnu Abbas yang berkata, “Rasulullah bersabda, “‘Telah diperlihatkan kepada saya daerah-daerah yang nantinya akan diraih oleh umat Islam sepeninggal saya kelak. Hal itu membuat saya gembira.’ Allah lalu menurunkan ayat ini. 88
 89. 89. Ayat 5, yaitu firman Allah ta’ala, “Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.” (adh-Dhuhaa: 5) Sebab Turunnya Ayat Imam al-Hakim, al-Baihaqi dalam kitab ad-Dalaa’il, ath- Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Telah diperlihatkan kepada Rasulullah tempat- tempat yang nantinya akan ditaklukkan oleh umat beliau, negeri per negeri. Hal itu membuat Rasulullah gembira. Allah lalu menurunkan ayat ini. 89
 90. 90. Adh - Dhuha Waktu Dhuha Surah 93 (11 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wadh-dhuhaa. Demi (waktu) Dhuha. Ayat 2 Wallay-li idzaa sajaa. Dan demi malam, apabila sudah sunyi sepi. Ayat 3 Maaqadda-‘aka rabbuka wamaa qalaa. Tuhanmu sekali-kali tidak meninggalkanmu, dan tidak membencimu. Ayat 4 Walal-aa khiratu khai- rul laka minal uu-laa. Sesungguhnya akhir (akhirat) lebih baik bagimu daripada permulaan (dunia). Ayat 5 Walasaw-fa yu’-thii ka rabbuka fatar-dhaa. Sungguh kelak Tuhanmu akan memberi anugerah kepadamu, supaya kamu merasa puas. Ayat 6 Alam yajid-ka yatiiman fa-aa-waa. Bukankah engkau dahulu jadi anak yatim piatu lalu dilindungi-Nya. Ayat 7 Wawajadaka dhaa- lan fahadaa. Bukankah engkau dahulunya bingung, lalu Dia menunjukkanmu. 90
 91. 91. Ayat 8 Wawajadaka ‘aa-ilan fa-agh-naa. (Bukankah) dahulu engkau dalam keadaan kekurangan, lalu dicukupkan-Nya. Ayat 9 Fa-ammal yatiima falaa taq-har. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu menindasnya. Ayat 10 Wa-ammas saa-ila falaa tanhar. Dan janganlah engkau suka mengherdik orang miskin yang meminta-minta. Ayat 11 Wa-amma bini’-mati rabbika fa-had-dits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut- nyebutkan (bersyukur). 91
 92. 92. Surah 94 - Asy - Syarh / Inshirah “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (al- Insyiraah: 6) Sebab Turunnya Ayat Diriwayatkan bahwa ayat ini turun ketika kaum musyrikin menghina umat Islam karena kefakiran mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-Hasan yang berkata, “Tatkala turun ayat, ‘Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” Rasulullah lalu berkata, “Bergembiralah! Telah datang kelapangan pada kalian. Satu buah kesempitan tidak akan mengalahkan dua buah kelapangan. 92
 93. 93. Asy - Syarh / Inshirah Lapang Dada Surah 94 (8 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Alam nasy-rah laka shad-rak. Bukankah Kami telah melapangkan dadamu? Ayat 2 Wawa-dha’-naa ‘anka wiz-rak. Dan telah Kami ringankan beban- bebanmu. Ayat 3 Alla-dzii an-qa-dha zhahrak. Yang memberatkan punggungmu. Ayat 4 Warafa’-naa laka dzik- rak. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ayat 5 Fa-inna ma-‘al ‘us- riyus raa. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 6 Inna ma-‘al ‘us-riyus raa. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ayat 7 Fa-idzaa faragh-ta fan-shab. Maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguhlah (dalam ibadah). Ayat 8 Wa-ilaa rabbika far- ghab. Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 93
 94. 94. Surah 95 - At - Tiin “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah- rendahnya.” (at-Tiin: 5) Sebab Turunnya Ayat Tentang sebab turunnya ayat ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari al-’Ufi dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ayat ini berkenaan dengan beberapa orang di zaman Rasulullah yang dipanjangkan umurnya hingga menjadi pikun. Orang-orang lalu bertanya tentang(perkataan dan perbuatan) mereka ketika pikiran mereka telah tidak berfungsi lagi. Allah lalu menerangkan bahwa mereka mendapat pemaafan. Artinya, mereka hanya diganjar dari apa yang mereka kerjakan ketika pikiran mereka masih sehat dan baik.” 94
 95. 95. At - Tiin Pohon Tiin Surah 95 (8 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wat-tiini waz-zaituun. Demi pohon Tin dan pohon Zaitun. Ayat 2 Wat-thuuri siiniin. Demi bukit Sinai. Ayat 3 Wahaa-dzal baladil amiin. Demi negeri aman yang sentosa (Makkah). Ayat 4 Laqad khalaqnal insaana fii ahsa-ni taqwiim. Sungguh Kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Ayat 5 Tsumma radadnaahu asfala saa-filiin. Kemudian Kami turunkan dia ke tempat yang sehina- hinanya. Ayat 6 Illal la-dziina aa- manuu wa-‘a-milush shaalihaati falahum ajrun ghai-ru mamnuun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus- putusnya. Ayat 7 Famaa yukadz- dzibuka ba’-du biddiin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan agama? 95
 96. 96. Ayat 8 Alay-sallahu bi- ahkamil haa-kimiin. Bukankah Allah itu Maha Hakim seadil- adilnya? 96
 97. 97. Surah 96 - Al - ‘Alaq “Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.” (al-’Alaq: 6) Sebab Turunnya Ayat Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, “Abu Jahal berkata,‘Apakah kalian masih melihat Muhammad mencecahkan wajahnya ke tanah (melakukan shalat) di hadapan kalian?’ Salah seorang lalu menjawab, ‘Ya.’ Abu Jahal berkata, ‘Demi al-Latta dan al-Uzza, sekiranya saya melihatnya melakukan hal itu niscaya akan saya injak kepalanya dan saya benamkan wajahnya ke tanah.’ Allah lalu menurunkan ayat, ‘Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ayat 9-10, yaitu firman Allah ta’ala, “Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat.” (al-’Alaq: 9-10) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Suatu hari, ketika Rasulullah bermaksud melaksanakan shalat, tiba-tiba Abu Jahal datang. Ia lalu melarang beliau melakukannya. Allah lalu menurunkan ayat, ‘Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan shalat.’ hingga ayat 16,” (Yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat 17-18, yaitu firman Allah ta’ala, “Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), Kelak Kami akan 97
 98. 98. memanggil Malaikat Zabaniyah (penyiksa orang-orang yang berdosa).” (al-’Alaq: 17-18) Sebab Turunnya Ayat Imam at-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Suatu hari, ketika Rasulullah bermaksud melaksanakan shalat, tiba-tiba Abu Jahal datang seraya berkata, ‘Bukankah saya telah melarangmu melakukannya!’ Rasulullah lantas menentangnya sehingga Abu Jahal berkata, ‘Engkau sungguh telah mengetahui bahwa tiada seorang pun di kota ini yang lebih banyak pengikutnya dibanding saya.’ Allah lalu menurunkan ayat, “Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya), Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah (penyiksa orang-orang yang berdosa). Imam at- Tirmidzi berkata, “Hadits ini berkualitas hasan shahih.” 98
 99. 99. Al - ‘Alaq Segumpal Darah Surah 96 (19 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Iqrak bismi rabbikal la-dzii khalaq. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menjadikan. Ayat 2 Khalaqal insaana min ‘alaq. Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Ayat 3 Iqrak warabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat 4 Alla-dzii ‘allama bil- qalam. Yang mengajar tulis menulis dengan kalam. Ayat 5 Allama insaana maa lamya’-lam. Dia mengajar kepada manusia sesuatu yang tidak diketahui. Ayat 6 Kallaa innal insaana layath-ghaa. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu sombong. Ayat 7 Ar-ra-aa-hus tagh- naa. Manakala dia melihat dirinya sempurna. Ayat 8 Inna ilaa rabbikar ruj-‘aa. Sebenarnya hanya kepada Tuhanmulah kamu akan kembali. 99
 100. 100. Ayat 9 Ara-ay-tal ladzii yanhaa. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang suka melarang. Ayat 10 Ab-dan i-dzaa shalla. Kepada seorang hamba ketika dia solat. Ayat 11 Ara-ayta inkaana ‘alal hudaa. Bagaimana pendapatmu bila dia mendapat petunjuk? Ayat 12 Aw amara bit-taqwaa. Atau menuyuruh supaya orang-orang bertaqwa? Ayat 13 Ara-ayta inkadz- dzaba watawal-laa. Bagaimana pula pendapatmu, jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 14 Alam ya’-lam bi- annallaaha yaraa. Apakah dia tidak mengetahui, bahawa sesungguhnya Allah itu melihat? Ayat 15 Kalla la-il-lam yantahi lanas-fa-‘am binnaa- shi-yah. Ingatlah, kalau dia tidak mahu menghentikan, nescaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ayat 16 Naa-shiyatin kaa- dzibatin khaa-thi-ah. Iaitu ubun-ubun kaum yang mendustakan dan derhaka. 100
 101. 101. Ayat 17 Falyad-‘u naa diyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya) Ayat 18 Sanad-‘uz zabaa- niyah. Kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. Ayat 19 Kallaa laa tu-thi’-hu wasjud waq-tarib. Ingat, janganlah kamu ikut dia, tetapi bersujudlah, dan dekatkanlah (dirimu kepada tuhan). 101
 102. 102. Surah 97 - Al - Qadr “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” (al-Qadr: 1-3) Sebab Turunnya Ayat Imam at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hasan bin Ali yang berkata, “Suatu ketika, diperlihatkan kepada Nabi orang-orang dari Bani Umayyah berdiri di atas mimbar beliau. Hal tersebut membuat beliau bersedih. Setelah itu turunlah ayat, ‘Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak.’ (al-Kautsar: 1) Yaitu lamanya masa kekuasaan Bani Umayyah sepeninggalnya Nabi.” Qasim al- Hadani berkata, “Ketika kami menghitungnya, ternyata ia benar-benar seribu bulan persis, tidak kurang dan tidak lebih.” Imam at-Tirmidzi berkata, “Hadits ini ganjil.” Al- Muzni dan Ibnu Katsir berkata, “Hadits ini sangat lemah. Ibnu Abi Hatim dan al-Wahidi meriwayatkan dari Mujahid bahwa suatu ketika Rasulullah bercerita tentang seroang laki-laki dari Bani Israel yang tidak henti-hentinya berjihad di jalan Allah selama seribu bulan. Kaum muslimin lantas terkagum-kagum dengan hal itu. Allah lalu menurunkan ayat, “”Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al- Qur’an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.” Artinya, lebih baik dari seribu 102
 103. 103. bulan yang dihabiskan oleh laki-laki itu dalam berjihad di jalan Allah swt. Ayat 3, yaitu firman Allah ta’ala, “Malam kemudian itu lebih baik daripada seribu bulan.” (al-Qadr: 3) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid yang berkata, “Dahulu di antara Bani Israel hidup seorang laki-laki yang senantiasa melakukan shalat malam hingga subuh tiba, sementara di pagi harinya berjihad menumpas musuh hingga sore. Ia terus-menerus melakukan hal tersebut selama seribu bulan. Allah lalu menurunkan ayat, ‘Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.’ Artinya, melaksanakan shalat di malam itu lebih baik dari amalan yang dilakukan laki-laki Bani Israel tadi. 103
 104. 104. Al - Qadr Kemuliaan Surah 97 (5 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Inna anzalnaahu fii laylatil qadr. Sesungguhnya Kami menurunkan (Al- Quran) pada malam Qadar. Ayat 2 Wamaa adraaka maalaylatul qadr. Tahukah kamu (hai Muhammad) apakah malam Qadar itu ? Ayat 3 Laylatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada seribu bulan. Ayat 4 Tanaz-zalul malaa- ikatu warruu-hu fiihaa bi-idz-ni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk membawa segala urusan. Ayat 5 Salaamum hiya hattaa math-la-‘il fajr. Malam itu adalah malam selamat dan malam sejahtera hingga terbit fajar. 104
 105. 105. Surah 98 - Al - Bayyinah Asbabun nuzul Surah Al-Bayyinah adalah karena orang- orang kafir mengingkari janji mereka setelah datang kebenaran. Isi kandungan surah Al-Bayyinah yaitu Allah membuktikan bahwa agama Islam adalah kebenaran yang sebenarnya dan ganjaran neraka bagi mereka yang mengingkarinya Sebab Turunnya Ayat Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, orang-orang kafir telah mengetahui bahwa kelak akan datang seorang nabi akhir zaman di kalangan mereka. Seharusnya saat nabi benar-benar diutus mereka percaya dan beriman kepada Allah SWT. Namun, bukan itu yang terjadi. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad dan mukjizatnya Al-Qur'anul karim, mereka orang kafir mengingkari janji mereka dengan tidak mau meninggalkan kepercayaan mereka yaitu menyembah berhala. Maka Allah turunkan Surah Al-Bayyinah untuk membuktikan kepada mereka bahwa Islam lah agaman yang paling benar. 105
 106. 106. Al - Bayyinah Keterangan Surah 98 (8 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Lam yakunil ladziina kafaru min ahlil kitaabil wal musy- rikiina mun-fakkiina hattaa tak-tiyahu-mul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab (iaitu Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kepercayaan mereka) sehingga datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ayat 2 Rasulum minallahi yatluu shu-hufam mu- thah-harah. Iaitu seoranga Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Ayat 3 Fiihaa kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berharga. Ayat 4 Wama tafarraqal ladziina uu-tul kitaaba illaa mim ba’- di maa jaa-at humul bayyinah. Dan tidaklah berpecah-belah orang-orang yang didatangkan Al-Kitab, melainkan setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. 106
 107. 107. Ayat 5 Wamaa umiruu illaa liya’-bu-duullaha mukhlisiina lahuddiina hunafaa-a wayuqiimush shalaata wayuk tuz- zakaata wa-dzaalika diinul qayyimah. Mereka hanya disuruh menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya secara lurus dan agar mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Ayat 6 Innal ladziina kafaruu min ahlil kitaabi wal musy-rikiina fii naari jahannama khaalidiina fiihaa ulaa-ika hum syarrul bariyyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik masuk ke dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ayat 7 Innal ladziina aa- manuu wa-a’-milush shaalihaati ulaa-ika hum khairul bariyyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka itulah sebaik-baik makhluk. 107
 108. 108. Ayat 8 Jazaa-uhum ‘inda rabbihim jannaatu ‘ad-nin tajrii min tahtilhal anhaaru khaalidiina fiihaa aabadar ra-dhiyallahu ‘anhum wara-dhu ‘anhu dzaalika liman kha-syi-ya rabbah. Ganjaran dari sisi Allah adalah Syurga ‘Adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama- selamanya. Allah redha terhadap mereka, dan mereka pun redha kepada- Nya. Demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 108
 109. 109. Surah 99 - Al - Zalzalah “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dang barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (az-Zalzalah: 7-8) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jabir yang berkata, “Tatkala turun ayat, ‘Dan mereka memberikan makanan yang disukainya...,’ kaum muslimin berpikiran bahwa mereka tidak akan diberi pahala jika melakukan kebaikan yang kecil, sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapat siksaan jika melakukan dosa-dosa kecil, seperti berbohong, melihat kepada yang haram, menggunjing, dan hal- hal sejenis. Mereka antara lain berkata, ‘Sesungguhnya Allah hanya menyiksa orang- orang yang melakukan dosa besar.’ Allah lalu menurunkan ayat,’ ‘”Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 109
 110. 110. Al - Zalzalah Kegoncangan Surah 99 (8 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 I-dzaa zulzilatil ar-dhu zilzaala-haa. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ayat 2 Wa-akh-rajatil ar-dhu ats-qaala-haa. Dan bumi mengeluarkan segala isinya. Ayat 3 Waqaalal insaanu maalahaa. Dan manusia saling bertanya, apakah halnya bumi ini? Ayat 4 Yaw-ma-idzin tuhaddi-tsu akh- baarahaa. Pada hari itu bumi menceritakan tentang dirinya. Ayat 5 Bi-anna rabbaka awhaa lahaa. Bahawa sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Ayat 6 Yaw-ma idzin yash- durunnaasu asy-taa- tal liyuraw a’- maalahum. Pada hari itu manusia keluar dengan beraneka ragam untuk diperlihatkan amal mereka. Ayat 7 Famay ya’-mal mits- qaala dzar-ratin hay- ray yarah. Barang siapa membuat kebaikan sebesar zarah, maka dia akan melihatnya. 110
 111. 111. Ayat 8 Wamay ya’-mal mits- qaala dzar-ratin syar- ray yarah. Dan barang siapa membuat kejahatan sebesar zarah, maka dia akan melihatnya. 111
 112. 112. Surah 100 - Al - Aadiyaat “Demi kuda perang yang berlari kencang terengah- engah.” (al-’Aadiyaat: 1) Sebab Turunnya Ayat Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, “Suatu ketika, Rasulullah mengirim satu pasukan. Akan tetapi, sampai sebulan kemudian beliau tidak mendapat informasi tentang keadaan pasukan tersebut. Selanjutnya, turunlah ayat ini. 112
 113. 113. Adh - Aadiyaat Pintalan Tali Surah 100 (11 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wal-‘aadiyaati dhab- haa. Demi kuda perang yang berlari kencang ke tengah-tengah. Ayat 2 Fal-muuriyaati qad- haa. Ada yang memercikkan bunga api dengan pukulan (telapak kakinya). Ayat 3 Fal-mu-ghiiraati shub- haa. Dan kuda yang menyerang di waktu pagi. Ayat 4 Fa-a-tsarna bihii naq-‘aa. Yang membuat debu membumbung ke udara. Ayat 5 Fawasath-nabihii jam-‘aa. Dan menyerbulah dia ke tengah kelompok musuh. Ayat 6 Innal-insaana lirabbihii lakanuud. Sesungguhnya manusia itu sangat tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ayat 7 Wa-innahuu ‘alaa dzaalika la-sya-hiid. Dan sesungguhnya dia menyaksikan keingkaran itu. Ayat 8 Wa-innahuu lihubbil khai-ri la-syadiid. Dan sesungguhnya dia sangat mencintai hartanya. 113
 114. 114. Ayat 9 Afalaa ya’-lamu i-dzaa bu’-tsira maa fil qubuur. Apakah dia tidak tahu, apabila dibangkitkan apa yang ada dalam kubur. Ayat 10 Wahush-shila maa fish-shuduur. Dan apa yang ada dalam dada dibukakan. Ayat 11 Inna rabbahum bihim yaq-ma-i-dzil la- khabiir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada waktu itu Maha Mengetahui tentang keadaan mereka. 114
 115. 115. Surah 101 - Al - Qaari’ah Tidak ada penjelasan detil tentang asbabun nuzul Surat Al Qaari’ah. Dan memang tidak semua Surat dan ayat Al Quran kita dapatkan penjelasan asbabun nuzul. Baik di kitab-kitab tafsir maupun kitab yang khusus membahas asbabun nuzul. 115
 116. 116. Al - Qaari’ah Hari Kiamat Surah 101 (11 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Al-Qaari’ah. Hari Kiamat. Ayat 2 Mal-qaari’ah. Apakah hari kiamat itu? Ayat 3 Wamaa adraaka mal- qaari’ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat 4 Yawma yakuunun- naasu kalfaraa-syil mab-tsuuts. Iaitu hari di mana manusia seperti anai- anai bertebaran. Ayat 5 Watakuunul jibaalu kal-‘ihnil manfuusy. Gunung-gunung menjadi seperti kapas yang bertebangan. Ayat 6 Fa-ammaa man tsakulats mawaa- ziinuh. Orang-orang yang berat timbangan (amal kebaikannya), Ayat 7 Fahuwa fii ‘ii-syatir raa-dhiah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ayat 8 Wa-ammaa man khaf- fats mawaa ziinuh. Dan adapun orang- orang yang ringan timbangan (amal kebaikannya), 116
 117. 117. Ayat 9 Fa-umuhuu haawiyah. Maka tempat kembalinya adalah (neraka) Hawiyah. Ayat 10 Wamaa ad-raaka maahiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah? Ayat 11 Naarun haamiyah. Iaitu api yang panas. 117
 118. 118. Surah 102 - At - Takaa’tsur “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.”(at-Takaatsur: 1-2) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari golongan Anshar, yaitu Bani Hartisah dan Bani Harits yang saling membanggakan diri dan merasa lebih baik dari yang lain. Satu pihak berkata, ‘Apakah pada kalian ada yang seperti si Fulan dan si Fulan?’ Pihak yang satu lagi juga melakukan hal serupa. Mereka saling membanggakan diri dalam hal orang- orang yang masih hidup. Selanjutnya, mereka saling berkata, ‘Mari pergi ke pekuburan.’ Di sana, sambil menunjuk-nunjuk ke kuburan, kedua pihak juga saling berkata, ‘Apakah pada kalian ada yang sehebat si Fulan dan si Fulan?!’ Allah lalu menurunkan ayat, ‘Bermegah- megakan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali yang berkata, “Sebelumnya, kami agak ragu terhadap keberadaan azab kubur hingga turunlah ayat, ‘Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.’ sampai ayat 4, ‘Kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui,’ yang berbicara tentang azab kubur. 118
 119. 119. At - Takaa’tsur Kemegahan Surah 102 (8 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Alhaakumut taka-tsur. Kamu telah dilalaikan oleh kemegahan (dunia). Ayat 2 Hatta zur-tumul maqaabir. Hi8ngga kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 3 Kallaa saufa ta’lamuun. Jangan begitu, nanti kamu akan mengetahui Ayat 4 Tsumma kalla saufa ta’lamun, Jangan begitu, nanti kamu akan mengetahui. Ayat 5 Kalla lau ta’lamuuna ‘ilmal yaqiin. Jangan begitu, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ayat 6 Latara-wunnal Jahiim. Nescaya kamu sungguh-sungguh akan melihat (neraka) Jahim. Ayat 7 Tsumma latara- wunnaha ‘aynal yaqiin. Dan sungguh benar- benar kamu akan melihat dengan ainul yakin. 119
 120. 120. Ayat 8 Tsumma latus-alunna yaw-ma-i-dzin ‘anin- na-‘iim. Di hari itu, nescaya benar-benar kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu cinta. 120
 121. 121. Surah 103 - Al - ‘Ashr Dinamakan surat Al Ashr yang berarti masa. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Yakni “Allah bersumpah demi masa” (al-Ashr:1) Sebab Turunnya Ayat Syaikh Muhammad Abduh menjelaskan, orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu Ashar. Mereka bercengkerama dan bercanda, hingga saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu ashar. Maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu ashar yang salah tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi empat kriteria dalam surah ini. 121
 122. 122. Al - ‘Ashr Masa Surah 103 (3 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Wal ‘ashr. Demi masa. Ayat 2 Innal insaana lafii khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ayat 3 Illal-ladziina ‘aamanuu wa ‘amilush-shaalihaati wa tawaa-shau bil haqqi wa tawaashau bish-shabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan saling berwasiat untuk mentaati suatu kebenaran, dan saling berwasiat untuk menetapi kesabaran. 122
 123. 123. Surah 104 - Al - Humazah “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (al- Humazah: 1) Sebab Turunnya Ayat Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Umar yang berkata, “Kami acapkali mendengar bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ubai bin Khalaf.” Diriwayatkan bahwa Suddi berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan al-Akhnas bin Syuraik.” Ibnu Jarir meriwayatkan dari seorang laki-laki yang saleh yang berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan Jamil bin ‘Amir al-Jumaihi.” Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Ishak yang berkata, “Setiap kali Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah maka ia selalu menghina dan mencaci maki beliau. Allah lalu menurunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhan.” 123
 124. 124. Al - Humazah Pengumpat Surah 104 (9 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Waylul likulli humazatil lu mazah. Celakalah bagi setiap manusia yang suka mencela dan mengejek. Ayat 2 Alla-dzii jama-‘amaa law wa-‘ad-dadah. Iaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung- hitungnya. Ayat 3 Yahsabu anna maalahuu akh-ladah. Dia menyangka hartanya itu dapat membahagiakannya. Ayat 4 Kalla layumba- dzanna fil huthamah. Jangan demikian, kerana dia akan dilemparkan ke dalam Hutamah (neraka). Ayat 5 Wamaa adraaka mal huthamah. Dan tahukah kamu, apakah Hutamah itu? Ayat 6 Naarullaahil muuqadah. Iaitu api Allah yang dinyalakan. Ayat 7 Allati that-thali-‘u ‘alal af-idah. Yang menjulang sampai ke hati. Ayat 8 Innahaa ‘alaihim muk- shadah. Sesungguhnya api itu ditutupkan rapat- rapat atas mereka. 124
 125. 125. Ayat 9 Fii ‘amadim mumaddadah. (Mereka) diikat pada tiang-tiang yang panjang. 125
 126. 126. Surah 105 - Al - Fiil Dinamakan juga Surah Alam Tara. Yang artinya “apakah kamu tidak memperhatikan” (al-Fiil:1) Sebab Turunnya Ayat Surat ini diturunkan setelah Surat Al Kafirun. Isinya mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka bertekad menghancurkan Ka’bah dan meratakannya dengan tanah. Namun Allah menghancurkan mereka dan mengusir dengan penuh hina. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang- orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang- orang Yaman yang beragama Nasrani. Tapi karena memelihara Ka’bah yang akan dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah 126
 127. 127. Al - Fiil Gajah Surah 105 (5 Ayat) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat 1 Alam tara kayfa fa-‘ala rabbuka bi ash-haa bil fiil. Tidakkah kamu perhati bagaimana Tuhanmu bertindak kepada pasukan bergajah? Ayat 2 Alam yaj-‘al kaydahum fii tadh-liil. Bukankah Dia telah menggagalkan sama sekali tipu daya mereka itu? Ayat 3 Wa-ar sala ‘alayhim thayran abaa-biil. Dialah yang mengirimkan kepada mereka burung yang berduyun-duyun. Ayat 4 Tarmiihim bihijaaratim min sijjiil. Dengan melempari mereka menggunakan batu yang terbakar. Ayat 5 Faja ‘alahum ka-‘ash- fim makkuul. Lalu dijadikan-Nya mereka itu seperti daun yang dimakan (ulat). 127
 128. 128. Surah 106 - Quraysy “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.” (Quraisy: 1) Sebab Turunnya Ayat Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib yang berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Allah memberikan keistimewaan kepada suku Quraisy dengan tujuh hal. Saya dijadikan berasal dari mereka, kenabian ada pada mereka, tugas menjaga (Ka’bah) ada pada mereka, tugas memberi minnuman (bagi jemaah haji) juga pada mereka, Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah, mereka menyembah Allah tujuh tahun lamanya, sementara tidak satu kaum pun yang menyembah Allah selama itu, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan satu surah penuh dalam Al-Qur’an yang hanya mereka yang disebut di dalamnya.’ Setelah berkata demikian, Rasulullah lantas membacakan ayat ini. 128

×