Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ahkaam ramadan 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
fasting in ramadan
fasting in ramadan
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 52 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Similaire à Ahkaam ramadan 2015 (15)

Plus par Teacher (18)

Publicité

Plus récents (20)

Ahkaam ramadan 2015

 1. 1. “ఓ విశ్వసించిన ప్రజలారా ఉప్వాసాలు (సయామ్) మీ కొరకు విధిగా నిరణయిం చబడింది. ఏవిధింగా నైతే మీకు ప్ూరవిం వారిపై కూడా విధిించబడిందో. దీనివలల మీలో భయ భకుు లు జనిించే అవకాశ్ిం ఉింది.” (2: 183)
 2. 2. ”మానవ శ్రీరింలో ఓ మాింసప్ు ముద్ద ఉింది.అది సకరమింగా ఉింటే శ్రీరిం మొత్ుిం ఆరోగ్యింగా ఉింట ింది. అదిగ్నక రోగ్గ్రసుమయతే ప్ూరిు శ్రీరిం రోగ్గ్రసుమవు త్ ింది. అది మరేదో కాద్ు, మనిష హృద్ యమే” అని బో ధిించారు మానవ మహో ప్కారి ముహమమద (స). ప్రతి ప్ార ణికీ హృద్యముింట ింది. అింద్ు లో రిండు ప్ారాయాలు ఉింటాయ. ఒక ప్ారయాిం విశ్వావసిం వలుగ్ు తో, సచేత్నింగా సపిందిసతు ఉింట ింది. మరొక ప్ారయాిం రోగ్సురమయ, అచేత్నావసథ లో సకల మాలినాయలతో కలుషత్మయ ఉిం ట ింది. ”వారి హృద్యాలలో రోగ్ిం ఉింది” (బఖరా:10) మజాను నలలోగాని, మరేత్ర నలలోగాని ఒక విశ్వావస హృద్యిం ఉప్వాసిం ప్ాటిసతు ఉింట ింది. హృద్య ఉప్వాసిం అింటే,హృద్ యానిి నాసుికత్విం, బహుదైవ భావన,విదోరహ భావన వింటి మనోమాలినాయల నుిండ కాప్ా డుకోవాలి.మనసు నిిండా తౌహీద సుగ్ిం ధాలు ప్రిమళిసతు ఉిండాలి. సకారాత్మక ఆలో చనలకు మన మది సుమవనింగా మారాలి. అింద్ులో పరరమ ప్ూలు, మానవత్వప్ు మిం దారాలు, కరుణ కమలాలు, జాలి జాజులు, సద్ుు ణ సింపింగ్లు, తాయగ్ తామర కలువలు విరబూయాలి. అలాల హాా నామసమరణతో అది నిత్య చైత్నయధాతిరగా విరాల్లాల లి.
 3. 3. ”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19) నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని గ్ురార లతో సమానిం. వాటిని కింటరర ల పటటక ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయిం గా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని త్లతికక త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా లను త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా రణింగా నేతార లు చడుని మించిగా త్లించి మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక లేసుు ింది.ఆ మారుింలో ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి ఉనాి నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం ట ింది. కాబటిట హృద్యిం, నోరుతో ప్ాట నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి. మన నయనాలను అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా డుకోవాలి.అలాల హాా ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !) ముసలిం ప్ురుష లు త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకో వాలనీ,అది వారి కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప. వారు చేసర ద్ింతా అలాల హకు తలుసు”. (నతర: 30)
 4. 4. ప్ాసవవడానికయనా ఫరలవడానికయనా ప్రణాళిక అవసరిం నేను ఉప్వాసాలుింటాను. నేను ఖురఆన ప్ారాయణిం చేసాు ను. నేను రాతిర వేళ ఖియామ్ చేసాు ను. నేను దానధరామలు చేసాు ను. నేను బింధుమిత్ర లను సింద్రియసాు ను. నేను అవసరారుఓత్ల అకకరలు తీరేి ప్రయత్ిిం చేసాు ను. నేనతఉప్వాసాలుింటాను. ఉప్వాసిం విరమిించగానే వయసనప్రునిగా మారి ప్ో తాను. రాత్రింగా పచాిప్ాటి కబురలతో గ్డుప్ుతాను. ఫలానా వయకిు సాహిత్యిం అింటే నాకు పచి పరరమ ఫరసబుక, టివటటరలమీద్ టైిం ప్ాస చేయడిం అింటే నాకు మహా ఇషటిం.
 5. 5. ప్శ్వాితాు ప్ిం - తౌబా ప్రతి రోజు రిండు ప్ారాలు ప్ూరిు ప్ారాయణిం. అలాల హ సమరణ మరియు ద్ుఆ అయద్ు ప్ూటల సామూహిక నమాజు రమజాను మాసప్ు కాయపసలస ”నయన నైచాయనిి, హృద్య హైనాయనిి సయత్ిం ఆయన ఎరుగ్ును”.(గాఫర:19) నయనిం హృద్య పరరరణిం. మనసుకు చేరే మారుిం. లజాా రహిత్ నేతార లు కళ్ళిం లేని గ్ురార లతో సమానిం. వాటిని కింటరర ల పటటక ప్ో తే కనబడింద్లాల త్మదే అింటాయ. రమయింగా కనబడే ప్రతిదీ త్మదేనని త్లతికక త్లప్ులకు త్లుప్ులు తీసాు య. ఎద్ుటి వారి గౌరవానిి కాలరాచి, వారి రహసయ విషయా లను త్రచి త్రచి చతసర నికృషట నయనాలు ఘోర ప్ాప్ానిి మూట గ్టట కుింటాయ. సాధా రణింగా నేతార లు చడుని మించిగా త్లించి మోస ప్ో తాయ. మనసులో ద్ురుదేదశ్ిం ఉరక లేసుు ింది.ఆ మారుింలో ద్తసుకుప్ో వాలని ప్రి త్పసాు డు మనిష. కొదిదద్తరిం నడచాక తలు సుు ింది తాను అశ్లలలబురద్లో మునిగి ఉనాి నని. బయటికి రావాలనుకుని ప్రతిసారి ఆ ప్ాప్ప్ు ఊబి అత్నిి మరిింత్ లోనికి లాకుకిం ట ింది. కాబటిట హృద్యిం, నోరుతోప్ాట నయనాలు కూడా నియింత్రణలో ఉిండాలి. మన నయనాలను అశ్లలలద్ృశ్వాయలనుిండ కాప్ా డుకోవాలి.అలాల హ ఇలా సలవిసుు నాిడు: ‘(ఓ ప్రవకాు !) ముసలిం ప్ురుష లు త్మ చతప్ుల ను కిరిందికివాలిి ఉించాలనీ,వారు త్మ మరమ సాథ నాలను కాప్ాడుకోవాలనీ,అది వారి కొరకు శ్వరరయోదాయకమని వారితో చప్ుప. వారు చేసర ద్ింతా అలాల హాాకు తలుసు”. (నతర: 30)
 6. 6. నీవు తలుసుకోవలసన అవసరిం లేని విష యాల వింట ప్డకు.ఎింద్ుకింటే చవి, కనుి, హృద్యిం-వీటనిిింటి గ్ురిించి ప్రశ్ిించడిం జరుగ్ుత్ ింది”. (ఖురఆన-17:36) ‘చడు అనకు’ అనిది నోరు ప్ాటిించే ఉప్వా సమయతే, ‘చడు కనకు’ అనిది నయనోప్ వాసమయతే, ‘చడు వినకు’ అని వీనులు ప్ాటిించాలిసన ఉప్వాసిం. బూత్ ప్దాలను, బూత్ సాహితాయనిి, సింగీత్ ధవనుల నుిండ వీనులను కాప్ాడుకోవాలి. ఎింద్ుకింటే అస తాయలు, అశ్లలల ప్దాలకు అలవాట ప్డడ వీను లోల రేప్ు ప్రళయదినాన సీసిం ప్ో యడిం జరు గ్ుత్ ింది. అటిట కరణప్ుటాలకు కరుణామయుని వచనాలు సో కవు. ఫలిత్ింగా సత్యవాణి విని ప్ుపడు వారిలో ఉిండాలిసన సహజ సపింద్న ఉిండద్ు. అలాల హ అమృత్వాణి వారి కరణ ప్ుటాలను తాకి వనకిక వచేిసుు ింది. అట విం టి వారి కరణశ్కిు మూలింగా వారికి ఎట విం టి శుభింగానీ, ప్రయోజనింగాని కలగ్ద్ు. దీనికి భినిింగా విశ్వావసుల వీనులు సతాయమృ తానిి త్నివితీరా గోర లడమే కాక మనిషలోని మనసు త్నమయిం చిందేలా చేసాు య. విశ్వావ సుల ఈ విశ్వరష లక్షణిం గ్ురిించి ఖురఆన ఇలా పరరొకింట ింది: ”ప్రవకుపై అవత్రిించిన దానిని వారు వినిప్ుపడు, సతాయనిి గ్రహిిం చిన కారణింగా వారి కళళ నుించి అశుర వులు జలఝరి వలె ప్రవహిించడిం నీవు గ్మని సాు వు”. (ఖురఆన-5: 83) సత్యిం వినిప్ుపడు సత్యప్థింలో నడుసుు ని హృద్యాలకు మరిింత్ శ్కిు, సథరత్విం ప్ార పు సుు ింది. దీనికి భినిింగా, అసత్యిం వినిప్ుపడు దాని తాలూకు ద్ుష్రభావాలు నిరమలమయన హృద్యింలో తిషఠ వేసరింద్ుకు ప్రయతిి సాు య. ఆ చడు భావాలు మరిింత్ ముదిరితే ప్రమాద్ిం. అలాల హ అట వింటి వీనులకు సీలు వేసరసాు డు జాగ్రత్ు!
 7. 7. నా గ్ుిండకు చారిాింగ్ నా విశ్వావసిం
 8. 8. విశ్వావస సో ద్రులరా! మీరు హాయగా నిద్రప్ో త్ూనే, నిద్ర సుఖానిి అనుభవిసతు నే రాత్రింతా ప్ార రథన చేసనింత్ ప్ుణాయనిి మూట గ్టట కోవాలనుకుింట నాిరా? అయతే ప్రవకు (స) వారి ఈ హిత్బో ధను జాగ్రత్ుగా వినిండ! ''ఎవరయతే ఇషా నమాజును జమాఅతతోప్ాట చదివి మళ్ళళ ఫజ్ర నమాజును జమాతతోప్ాట చద్ువుతాడో అత్నికి ఆ రాత్రింత్ ప్ార రథన చేసనింత్ ప్ుణయిం లభిసుు ింది''. రమజాను మాసిం ఏ కొింద్రి కోసమో కాకుిండా అింద్రి కోసిం తీసుకొచిి తీప కబురు ఇది. ఎింద్ుకింటే అనయ మాసాలోల ఫజ్ర నమాజులో ప్ాలగు నే వారు త్కుకవ సాథ యలో ఉింటారు. వారు మాత్రమే ఈ శుభవారుకు అరుు లవుతారు. కానీ సహరీ భోజన శుభాలోల ఓ శుభిం ఫజ్ర నమాజు చదివే అద్ృషటిం దాదాప్ు అింద్రికి దొరకడిం. కాబటిట ఈ మహదావకాశ్వానిి జార విడుచుకుని వారు నిజింగా ద్ురద్ృషటవింత్ లు. అలాగే ఈ నలసాింత్ిం ప్ాటిించే ఫజ్ర నమాజును యేడాది మొత్ుిం ప్ాటిించే సద్ుుదిిని ప్రసాదిించమని ప్రతి ఫజ్ర నమాజులో వేడుకునిటల యతే అలాల హ కారుణయ కడలి ఉప్్ పింగి త్రావతి మాసాలోల సయత్ిం విరామిం లేకుిండా ఫజ్ర నమాజు జమాఅతతో చేసర సద్ుుదిిని అలాల హ మనకు ప్రసాదిించవచుి. ఏ విషయింలో ఎలా ఉనాి, ఈ విషయింలో మాత్రిం - ఆలసయిం అమృత్ిం విషిం. మరో మించి మాటలో మళిళ కలుదాి ిం! అలాల హయే మీకు రక్ష!
 9. 9. బద్ికానికి సవసు ప్లకిండ
 10. 10. ఇహలోకిం విశ్వావస ప్ాలిట చరశ్వాల అవిశ్వావస ప్ాలిట అదే సవరుిం.
 11. 11. ఇమాసక - అలాల హ పీరతిని కోరుత్ూ వేకువ ఝాము నుిండ (ఫజ్ర అజాన కు కొించిం ముింద్ు నుిండ) సతరుయడు అసుమిించేవరకు (మగిరబ్ అజాన వరకు) తినడిం, తార గ్డిం మరియు ఇత్రతార ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే విషయాల నుిండ ద్తరింగా ఉిండటిం.. ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు సయామ్ భావిం ఏమిటి? మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు)
 12. 12. రమజాను ఉప్వాసాలు విధి. ఆధారిం - ఖురఆన మరియు హథీసులతో ప్ాట ప్ిండత్ లింద్రి ఏకాభిప్ార యిం. ఉప్వాసిం విధి అని విషయానిి తిరసకరిించిన వయకిు ధరమభరషట డవుతాడు (మురుద). రమజాను ఉప్వాస ఆదేశ్ిం ఏమిటి? మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 13. 13. ఉప్వాస షరత్ లు ఏమిటి? 1) ముసలిం అయ ఉిండాలి. 2) యవవనసుథ డయ ఉిండాలి. 3) మతిసథమిత్ిం గ్ల వాడయ ఉిండాలి. 4) ఉప్వాసిం ఉిండగ్లిగే సథతిలో ఉిండాలి. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 14. 14. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఉప్వాస అయన ప్రతి ముసలిం ఫజ్ర సాదిఖ ముిందే సింకలపిం చేసుకోవాలి. నఫల ఉప్వాసాలోల సతరోయ ద్యిం త్రావత్ కూడా సింకలపిం చేసుకునే వసులుబాట ింట ింది. ఉప్వాస సింకలపిం ఎప్ుపడు చేసుకోవాలి?
 15. 15. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ప్ిండత్ ల మధయ ఈ విషయ మయ భినాిభిప్ార యాలు ఉనాి, వాసువానికి ద్గ్ురగా ఉని అింశ్ిం - మొత్ు మాసప్ు సింకలపిం ఒకేసారి చేసుకునే వసులుబాట ఉింది. కొనిి అనివారయ ప్రిసథత్ లోల త్ప్ప. (బహిషట , ప్ురిటి రకుిం, అనా రోగ్యిం వగైరా). ఈ కారణాలు ఎద్ురయతే కొత్ుగా సింకలపిం చేసుకోవాలి. రమజాను ప్ూరిు మాసప్ు సింకలపిం ఒకేసారి చేసుకోవచాి?
 16. 16. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఒకవేళ అవి అకకడి ప్రభుత్వంచే ఆమోదం పందిన, నమ్మదగినవయి ఉంటే వాటిని అనుసరించడంలో త్ప్పు లేదు. కొనిి టీవీ, రేడయో ఛానలస ప్రకటిించే సహరీ ఇఫ్ాు ర వేళలిి నమొమచాి?
 17. 17. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 1) షాబాన మ్ాసప్ప 30 రోజులు ప్ూర్తవడం. 2) నెలవంకను ప్రత్యక్షంగానయినా, ప్రోక్షంగానయినా దరిశంచడం. ర్మ్ాజను మ్ాసం ఏతంచందని ఎలా తలుసుత ంది?
 18. 18. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు అనుమ్తి లేదు. ప్రవకత (స) వార్ు నెలవంక ధర్శనానిి త్ప్ునిసరి చేశార్ు. ''నెలవంకను చూసి ఉప్వాసం ఉండండి. నెలవంకను చూసే ఉప్వాసం విర్మంచండి''. ఖగోళ శాసతర లెకకల్ని (తేదీని) అనుసరించ ఉప్వాసం, విర్మ్ణ వంటివి పాటించవచాా?
 19. 19. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు మనహాయించ బడినవారిలో - 1) నయం అయియయ జబుు ఉని నాిళలు ఉప్వాసం మ్ాని త్రావత్ పాటించాల్న. 2) బాటసారి. త్ను మ్ాత్రం ఖజా ఉప్వాసాలు ఉండి తీరాల్నసందే. ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు?
 20. 20. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు? 3) బహుష్టు ర్కత, ప్పరిటి ర్కతం వచేా స్తరలు. వీర్ు కూడా త్మ్ ఉప్వా సాల్ని ఖజా చేసుకో వాల్నసందే. 4) కడుప్పతో ఉండే, పాలు తాపించే మ్హిళలు. వీర్ు సయిత్ం ఖజా చేసుకో వాల్న
 21. 21. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ర్మ్జాను మ్ాసంలో ఉప్వాసం నుండి మనహా యించ బడినవార్ు ఎవర్ు? 5) నయం కాని జబుుని వయకతత. బాగా వదుు లయిన వార్ు. వీర్ు ప్రతి ఉప్వాసానికత బదులు ఒక వయకతతకత ప్రిహార్ంగా రండు ప్ూటల అనిం తినిపించాల్న. నయం కాని రోగం ఒకవేళ అలాు హ కృప్ వలు నయం అయినా అత్ని మీద ఖజా ఉండదు. ఎందుకంటే త్ను త్న ఉప్వాసానికత బదులు ప్రిహార్ం చల్నుంచేశాడు గనక.
 22. 22. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 1) సవయంగా వండి వారిని పిల్నపించ తినిపించడం. 2) వండిన, వండని ఆహార్ ధానాయలయినా నిర్ుపేదల మ్ధయ ప్ంచ పెటుడం. ఉప్వాసం ఉండలేని వయకతత నిర్ుపేదకు అనిం తినిపించడం ఎలా?
 23. 23. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు సహరీ చేయడం మ్సతహబ. సునిత ఏమటంటే రాతిర చవరి ఝామ్ున సహరీ చేయాల్న. సహరీ అంటే మ్నిషి భ ంచేసే కనిష్ఠ ఆహార్ పానీయం. ఉప్వాసం ఉండాలను కుని వయకతత సహరీ గురించన ఆదేశం?
 24. 24. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఖర్జూ ర్ంతో ఉప్వాస విర్మ్ణ చేసుకోవాల్న. అది లేనప్పుడు మ్ంచ నీళళతో ఉప్వాసానిి విర్మంచాల్న. ఉప్వాసి వేటితో ఉప్వాసం విర్మ్ణ చేసుకోవడం సునిత?
 25. 25. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచేవి చాలానే ఉనాియి. ఒక మ్ుసిుం వాటి గురించ, సమ్యం గురించ తలు సుండటం అత్యవసర్ం. అలాగే అత్ను సేవచాాప్ర్ుడయి ఉండాల్న. 1) తల్నసి తినడం, తార గటం. (సిగరట తార గటం, పానప్రాగ నమ్లడం) అలాగే మ్ుకుక దావరా చుకకల్ని కడుప్పలోకత ప్ంప్డం. కళళకు భినింగా. (కంటిలో చుకకలు వేసుకోవచుా, సురామ ప్ూసుకో వడం). ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 26. 26. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 2) ఆహార్పానీయాల సాా నానిి భరిత చేసి శరీరానిక శకతతనిచేా ఏదయినా. ఇనూక్షన వగైరా. 3) హిజామ్హ (చడు ర్కాత నిి తీసే ప్రకతియ) 4) స్తరలకు బహిష్టు , ప్పరిటి ర్కతం. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 27. 27. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 5) సంభ గం - ప్పర్ుషాంగం స్తర అంగంలో ప్రవేశంచడం. దీని ప్రిహార్ం ఒక బానిసను బంధ విమ్ుకతత చేయాల్న. అది సాధయం కాకపో తే రండు నెలలు నిరివ రామ్ంగా ఉప్వాసాలు పాటించాల్న. అదీ సాధయం కాకపో తే 60 మ్ంది నిర్ు పేదలకు అనిం పెటాు ల్న. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 28. 28. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు 6) కావాలని వాంతి చేసుకోవడం. 7) మెలకువ సిాతిలో హసతప్రయోగం చేయడం. 8) సుగంధ దరవాయల్ని కడుప్పలోకత వెళ్ళళలని ఆఘ్ాా ణంచడం. ఉప్వాసానిి భంగ ప్రిచే విష్యాలు ఏవి?
 29. 29. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు అది సునిత. ప్రవకత (స) అనాిర్ు: ''మసావక నోటిని శుభర ప్ర్ుసుత ంది. అలాు హాాను రాజీ ప్ర్ుసుత ంది'‘. ర్మ్జాను మ్ాసంలో ప్గటి ప్ూట మసావక చేయడం ఎలాంటిది?
 30. 30. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు ఆత్ని ఉప్వాసం కరకుయినదే. అలాగే బహిష్టు , ప్పరిటి ర్కతం నుండి ఫజ్ర కత మ్ుందు శుదిు పందిన స్తరకత సయిత్ం ఇదే ఆదేశం వరితసుత ంది. ఆమె ఫజ్ర త్రావత్ సాినం చేసినా. ప్జ్ర వేళ అయిపో యినా అశుధ్ాు వసాలో ఉండే వయకతత ఉప్వాసం ఎలాంటిది?
 31. 31. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఎందుకంటే అది ఉతిత ఆవిరి మ్ాత్రమే. కడుప్పలోకత వెళుదు. ఆసామ ఉని వయకుత లు సేరే వాడటం ఎలాంటిది?
 32. 32. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఒకవేళ దాని దావరా ఏదయినా ఆహారానిి పో ల్నన దరవ ప్దార్ా ప్ంపి అది కడుప్పలో చేరితే త్ప్ు. ఉప్వాసం ఉని వయకతత కడుప్పలో పెైప్ప (సెుకుయలమ) పెటుడం ఎలాంటిది?
 33. 33. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు దాని వలు ఉప్వాసం భంగం కాదు. ఎందుకంటే అది ఆహార్ం కతిందికత రాదు గనక. ఆలాగే బాయడజీ, సిుకకర్స వంటివి కూడా. ఉప్వాసి లేప్నం, ఔష్ధ తైలం ప్ూయడం ఎలాంటిది?
 34. 34. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 35. 35. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 36. 36. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 37. 37. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 38. 38. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 39. 39. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 40. 40. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 41. 41. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 42. 42. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 43. 43. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 44. 44. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 45. 45. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 46. 46. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు
 47. 47. మూల గ్రింథాలు షరక ఇబుిల ఉథైమీన (ర) ఫతావలు షరక అబుద ల అజీజ్ ఇబుి బాజ్ (ర) ఫతావలు డాకటర అహమద ఖలీల ప్ుసుకిం (ఉప్వాసానిి భింగ్ ప్రిచే అింశ్వాలు) ఉప్వాస సింక్షప్ు ఆదేశ్వాలు

×