Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hajj aashayaalu

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Hajj aashayaalu (16)

Publicité

Plus par Teacher (18)

Plus récents (20)

Publicité

Hajj aashayaalu

 1. 1. హజ్జ్‌్‌ఆశయాలు PRESENTBY SYED ABDUSSALAM UMRI
 2. 2. ”ఎవరయితే్‌కాబా్‌గృహపు్‌హజ్జ్‌్‌చేసి్‌హజ్జ్‌్‌మధ్యలో్‌ఎలాాంటి్‌్‌అశ్లీల్‌చేష్టలకు, అసభ్య్‌పరవరతనకు్‌ దూరాంగా్‌ఉాంటూ్‌హజ్జ్‌్‌కరియల్ని్‌(భ్కతత్‌పరపత్తత లు, నియమ్‌నిష్టలతో) పూర్తత్‌చేెస్ాత ర్ో్‌వారు్‌అదే్‌ర్ోజు్‌ త్ల్నీ్‌కడుపున్‌జనిమాంచిన్‌పసికాందుని్‌వలే్‌పాపరహిత్తలై్‌తిర్తగత్‌వస్ాత రు” అన్నిరు్‌మహనీయ్‌ ముహమమద్‌్‌(స). (బుఖార్ీ్‌గిాంథాం్‌– 1521) నిజాంగా్‌హజ్జ్‌్‌చేసే్‌భాగయాం్‌లభాంచిన్‌వారు్‌ధ్నుయలు. అలాీ హ్‌్‌వార్తని్‌ఆహ్వానిాంచనడు. వారు్‌అలాీ హ్‌్‌ ఆహ్వాన్ననిి్‌సవాకర్తాంచి్‌హజ్జ్‌్‌కోసాం్‌బయలు్‌దేర్ారు. అవును్‌”హ్వజీలు, ఉమాా ్‌్‌చేసేవారు్‌అలాీ హ్‌్‌ ర్ాయబారులు. ఆయన్‌వార్తని్‌పిలుపునిచనాడు. వారు్‌జవాబిచనారు. వారు్‌అయనుి్‌్‌వేడుకు న్నిరు. ఆయన్‌వార్త్‌మొరలకు్‌ఆలకరాంచనడు” వారు్‌ఆయనుి్‌క్షమాబిక్షను వేడుకున్నిరు, ఆయన్‌ వార్తని్‌మనిిాంచనడు” అన్నిరు్‌పరవకత్‌ముహమమద్‌్‌్‌(స). (నస్ాయిీ, ఇబుి్‌మాజహ్‌) సుబాా నలాీ హ్‌! అలాీ హ్‌్‌మనాందర్తని్‌హజ్జ్‌్‌చేసే్‌సదనాగాయనిి్‌అనుగిహిాంుుగాక! ఆమీన్‌. హజ్్‌్‌మహ్వశయాలు్‌అని్‌అాంశాం్‌చనలా్‌పెదద్‌అాంశాం. హజ్జ్‌కర్‌వెళ్ళి్‌వచిాన, వెళుత్తని, వెళీబో యిే్‌ పరతి్‌ఒకకరూ్‌తలుసుకోవాల్నిన్‌అాంశాం. ఎాందుకాంటే్‌ఆర్ాధ్న్‌ఏదయిన్న్‌దనని్‌ఆశయానికర్‌మనాం్‌ చేరుకోకపో తే్‌అది్‌కేవలాం్‌ఓ్‌అలవాటుగా్‌మిగతల్నపో త్తాంది్‌గనక. హజ్జ్‌్‌ఇస్ాీ ాం్‌అర్ాకనులోీ ని్‌ఓ్‌రునక్‌. మహో నిత్్‌ఆర్ాధ్న. అలాీ హ్‌్‌దనసులు్‌ఆయనుి్‌చేరుకున్ే్‌అత్యదుాత్్‌స్ాధ్నాం. ఈ్‌మహ్వర్ాధనన్‌ మహ్వశయాలు్‌అన్ేకాం్‌ఉనిపపటికత్‌ఇకకడ్‌కొనిిాంటిని్‌మాత్రమే్‌పేర్్కాంటున్నిము.
 3. 3. https://www.slideshare.net/syedabdus మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌
 4. 4. మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌ అలాీ హ్‌్‌అసితత్ాాంలో, అలాీ హ్‌్‌రుబూ్‌బియయత్‌్‌(స్ారాభౌమత్ాాం)లో, అలాీ హ్‌్‌ఉలూహియయత్‌్‌(దైవత్ాాం)లో్‌్‌ అలాీ హ్‌్‌అస్ామ్‌వసిిఫాత్‌్‌(న్నమాలు, గుణ గణనల) విష్యాంలో్‌ఆయనుి్‌్‌ఏకైక్‌దైవాంగా, స్ాటి్‌లేని్‌మేటిగా్‌ భావిాంుాండాం. ఆయనకు్‌త్ల్నీదాండుర లు్‌గానీ, భార్ాయ్‌పిలీలుగాని, భాగస్ాాములుగానీ, పరత్యరుు లుగాని్‌్‌లేరని్‌ నమమ్‌డాం. ఆయన్‌మహో నిత్తడు, ఆయనకాంటే్‌మహో నిత్మయినది్‌లేదు. ఆయన్‌ుూపుల్ని్‌ అాందుకోగలడుగానీ, ఆయనుి్‌ఏ్‌ుూపులు్‌అాందుకో్‌జాలవు. ఆయన్‌సృష్ిటకర్‌కావాల్నిన్‌్‌పో ల్నకలు్‌ ఇచేావాడే గానీ, ఆయనకు్‌దేనితోనూ్‌పో ల్నక్‌లేదు. లక్షణనలు, గుణగణనల్‌విష్యాంలో్‌సయిత్ాం్‌ఆయనకు్‌ మర్తయు్‌సృష్ిటకర్‌మధ్య్‌ఎలాాంటి్‌పో ల్నక్‌లేదు. ఆయనలోని్‌ఏ్‌భాగమూ్‌ఎవార్తలోనూ, ఎపుపడూను, ఎాందులోనూ్‌పరవేశాంు్‌లేదు. విశా్‌వయవసును్‌నిర్తాఘ్ిాంగా్‌నడుపుత్తని్‌ఆయనకు్‌కునుకుగానీ, నిదుద రగానీ, అలసటగానీ్‌ర్ాదు. విశాి ాంతి్‌అవసరాం్‌ఆయనకు్‌అాంత్కన్ని్‌లేదు. మహో నిత్్‌అర్ష్‌కర్‌ యజమాని్‌అయిన్‌ఆయన్‌మానవాకారాంలో్‌అవత్ర్తమ చనల్నిన్‌అగత్యాంగానీ, త్న్‌స్ాు యిని్‌ దిగజారుాకలోవాల్నిన్‌అవసరాంగాని్‌ఆయనకు్‌లేదు. ఒకక్‌మాటలో్‌చపాపలాంటే్‌ఆరు్‌ర్ోజులలో్‌విశా్‌ మొతనత నిి్‌సృష్ిటాంచి, అర్ష్‌్‌మీద్‌అసవనుడయి్‌ఉని్‌ఆయన్‌్‌పరత్యక్షాంగానూ, పర్ోక్షాంగానూ్‌ఎాందులోనూ, ఎవార్త లోనూ్‌లేడు. పరత్యక్షాంగానూ, పర్ోక్షాంగానూ్‌్‌ఎవార్త్‌అవసరాం, ఎపుపడూను్‌ఆయనకు్‌లేదు. పరవకత్‌ (స) ఆయన్‌మాటను్‌ఉటాంకరసూత ్‌ఇలా్‌అన్నిరు: ”న్ేను్‌భాగస్ాాములాందర్తకన్ని్‌ఘ్న్నపాటి్‌ నిరపేక్షాపరుణణి్‌(న్నకు్‌ఎటువిాం్‌భాగస్ాామి్‌అవసరాం్‌లేదు). న్న్‌విష్యాంలో్‌ఎవారయిన్న, ఎవార్తనయిన్న్‌ న్నకు్‌స్ాటి్‌కల్నపసేత్‌న్ేను్‌అత్ని్‌ఆ్‌ష్ిర్క్‌ను్‌అత్నికే్‌వదల్న్‌పెడతనను”. (ముసిీాం)
 5. 5. మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌ ఈ్‌వాసతవానిి్‌గిహిాంచి, ఆయనుి్‌మాత్రమే్‌ఆర్ాధిాంుడాం్‌కోసమే్‌ఆయన్‌మనల్ని్‌పుటిటాంచనడు. కాబటిట్‌ఇస్ాీ మీయ్‌ఆర్ాధ్నలనిిాంలోనూ్‌సమాాంత్్‌రాంగా్‌ఉని్‌మహ్వశయాం్‌తౌహీద్‌. అాంతే్‌కాదు్‌ మానవ్‌జీవిత్ాం లో్‌మనిష్ి్‌ఏరపరుుుకున్ే్‌ఆశయాలోీ ్‌సయిత్ాం్‌తౌహీద్‌దే్‌అగిభాగాం. తౌహీద్‌్‌ రహిత్్‌ఆర్ాధ్న్‌అది్‌ఎాంత్్‌నిష్ఠ తో్‌పాటిాంుబడిన్న, ఎనిి్‌భ్కరత పరపత్తత లతో్‌నిరాహిాంు్‌బడిన్న, ఎాంత్్‌ఉత్తమ్‌పదదతిలో్‌పాెిెాంుబడిన్న్‌వృధన. అలాగే్‌తౌహీద్‌్‌రహిత్్‌జీవిత్ాం్‌అది్‌ఎాంత్్‌ ఘ్న్నపాటిదయిన్న్‌వృధనయిే. ఈ్‌మాహ్వశయ్‌సిదిి్‌కోసమే్‌మనమున్నిము. ఈ్‌మహ్వశయ్‌ నిరారతన్‌కోసమే్‌మనకు్‌ఉనికర్‌నివాడాం్‌జర్తగతాంది. అది్‌లేనిది్‌మన్‌ఉనికరకర, మన్‌జీవితననికర్‌ అరుమూ్‌లేదు, పరమారుమూ్‌లేదు. దనసుడు్‌హజ్జ్‌్‌కరియల్ని్‌నిరార్తతసూత ్‌అడుగడున్న్‌సాంగి్‌హిాంచే మహ్వశయాం్‌తౌహీద్‌. హజ్జ్‌్‌కోసాం్‌సాంకలపాం్‌బూనిాంది్‌మొదలు్‌హజ్జ్‌్‌్‌పూర్తత్‌్‌చేసుకున్ే్‌వరకు్‌ అత్నిి్‌న్ోట్‌అనునిత్యాం, అనుక్షణాం్‌న్ననుత్ూ్‌ఉాండే్‌నిన్నదాం్‌– ‘లబ్ైిక్‌్‌అలాీ హమమమ్‌లబ్ైిక్‌, లబ్ైిక్‌లా్‌ష్ర్ీక్‌లక్‌లబ్ైిక్‌, ఇనిల్‌హమద , వనిిఅమత్, లక్‌వల్‌ములక్‌, లా్‌ష్ర్ీక్‌లక్‌’.- హ్వజరయాయను్‌పరభ్ూ! న్ేను్‌హ్వజరయాయను. స్ాటి్‌లేని్‌స్ాామీ! న్ేను్‌హ్వజరయాయను. నిశా్‌ యాంగా్‌నీవు్‌మాత్రమే్‌సుత తిాంపదగతనవాడవు. ఈ్‌వర్ాలనీి్‌నీవు్‌పరస్ాదిాంచి్‌నవే. స్ారా్‌ భౌమాధికారాం్‌కూడన్‌నీదే. నీకు్‌ఎవరూ్‌స్ాటి్‌లేరు. (ముసిీాం్‌హథీసు్‌గిాంథాం)
 6. 6. మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌ ‘లా షరీక లక’ అన్న వాకయం తల్బియాలో రండు మార్లు వచ్చంది. దాని తరాాత లబ్బిక అని ఉంది. అలాగే ఇన్నలహమద , వనినఅమత, లక వలములక తరాాత మళ్ళీ లా షరీక లక అని ఉంది. మొదటి సారి వచ్చన్ లా షరీక లక – హజ్జ కోసం అలాు హ ఇచ్చన్ పిలుపుకి సపందిసతూ హజ్జ కోసం రావడంలో కేవలం అలాు హాా పరసన్నత మాతరమే ఉంది, ఇందులో ఎవారికి ఎలాంటి భాగసాామయం లేదు అన్న అరాా నిన గలది. తరాాత వచ్చన్ లా షరీక లక సుూ తి-సతూ తరంలో, అన్ుగరహ – వర్ పరసాదంలో, సార్ా భౌమాధికార్ంలో అలాు హకు ఎవార్ూ సాటి లేర్ల అన్న అరాా నిన కలది. అంటే సుూ తి సతూ త్ార లన్నన అలాు హకే సంతం. అన్ుగరహాలనిన ఆయన్ పరసా దించన్వే. సార్ాభమాధికార్ం మొతూం ఆయన్కు మాతరమే చందిన్ది. ఈ విషయంలో ఎవారికి ఎలాాిాం భాగసాామయం లేదు. ఎవార్ూ భాగసాాములు కార్ల. ఈ భావారాా నిన ఒక హాజీ అన్ుక్షణం నెమర్ల వేసుకుంటూ ఉంటాడు. అవున్ు ఈ విశ్ాం మొతూంలో ఒక గడ్డి పత చకు సయితం యజమా న్ులు కాని వార్ల ఎలా దబవం కాగలర్ల? స్వాయ కషటన్ష్ాట లకు అధికార్లలు కాలేని వార్ల సృష్ిటరాసుల బాగోగులకు ఎలా అధికార్లలు కాగలర్ల? కూటికోసం కోటి విదయల్బన ఆశ్రయించేవార్ల కోటాన్ుకోటు మందికి ఉపాధిని ఎలా పరసాదించగలర్ల? ఒక సమయంలో పుటిట మరో సమయంలో గిటేటవార్ల, ఎలా పుట ాాలో, ఎకకడ చసాూ రో కూడ్ా త్ల్బయని వార్ల సృష్ిట చరాచరాల జీవన్మర్ణాలకు ఎలా కార్కులు కాగలర్ల? ఇది సయితం గరహంచ లేని వార్ల ఎంతి అపమార్గం, అంధకార్ంలో ఉనానరో ఆలోచ్ంచండ్డ!
 7. 7. మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌ ఇవి్‌సాుఛమయిన్‌తౌహీద్‌్‌పదనలు. సకల్‌విధనల్‌ష్ిర్క్‌్‌నుాండి్‌ఈ్‌పదనలు్‌మనిష్ి దూరాంగా్‌ఉాంుుతనయి. ఉమాా ్‌మర్తయు్‌హజ్జ్‌్‌సాందరాాంగా్‌విశాా్‌సులు్‌ఈ్‌పదనలను్‌ఉుార్తాంచనల్నిాందిగా్‌పరవకత్‌(స) వారు్‌చబితే, దీనికర్‌భనిాంగా్‌అపిప్‌అవిశాాసులు్‌కాబా్‌పరదక్షిణ్‌చేసూత ్‌‘లబ్ైిక్‌లా ష్ర్ీక్‌లక్‌లబ్ైిక్‌’ – స్ాటి్‌లేని్‌స్ాామీ! మేము్‌హ్వజర్‌యాయము్‌్‌అని్‌వారు్‌అనిపుపడు్‌– ‘మీ్‌పాడుగాను! చనలు, చనలు, (ఈ్‌మాట్‌మీదే్‌ ఆగతపోాండి)’ అని్‌పరవకత్‌(స) వారు్‌అన్ేవారు. అయిన్న్‌వారు్‌ఆగకుాండన్‌ఇలా్‌అన్ేవారు: ”ఇలాీ ్‌ష్ర్ీకన్‌్‌హమవ్‌ లక్‌త్మ్‌ల్నకుహమ్‌వమా్‌మలక్‌” – కానీ్‌ఓ్‌భాగస్ాామి; ఎవనికయితే్‌నువేా్‌అధికార్ానిి్‌కటట్‌బ్టాట వో, సాయాంగా్‌అత్ను్‌దేనికర్‌అధికార్త్‌కాదు. (ముసిీాం్‌హథీసు్‌గిాంథాం) మహనీయ్‌ముహమమద్‌్‌(స) హజ్జ్‌్‌కోసాం్‌మీఖాత్‌్‌చేరుకున్నిక్‌హజ్జ్‌్‌సాంకలపాం బూనుత్ూ్‌– ”అలాీ హమమమ్‌ హజజత్న్‌్‌లా్‌ర్తయా్‌ఫవహ్వ్‌వలా్‌సుమ్‌అ” – ఓ్‌అలాీ హ్‌! న్ేను్‌ఎలాాంటి్‌్‌పరదరశన్న బుదిికర్‌తనవు్‌లేని, ఎలాాంటి్‌్‌ పేరుపరఖాయత్ల్‌కోసాం్‌పార కులాటకు్‌చోటు్‌లేని్‌హజ్జ్‌్‌కోసాం్‌సాంకలపాం్‌బూనుత్తన్నిను్‌అన్ేవారు. ఆ్‌త్ర్ాాత్్‌ ఆయన్‌త్ల్నియా్‌పలు్‌కులు్‌పలుకుత్ూ్‌ముాందుకు్‌స్ాగేవారు. అలా్‌ఆయన్‌మదీన్న నుాండి్‌మకాక్‌ వరకు, మకాకలోని్‌అరపాత్‌, మిన్న, ముజదల్నఫా్‌– ఎకకడ్‌విడది్‌చేసిన్న్‌ఈ్‌పలుకులే్‌ఆయన్‌న్నలుక్‌మీద్‌ న్ననుత్ూ్‌ఉాండేవి. కాబటిట్‌హజ్జ్‌్‌అనునిత్యాం్‌పలుకబడే్‌త్ల్నియా్‌పలుకుల్‌భావార్ాు నిి్‌ఒక్‌హ్వజీ్‌్‌సాంగి్‌ హిసూత ్‌హజ్జ్‌్‌కరియల్ని్‌న్ెరవేర్తిటీ యితే, అత్ను్‌త్న్‌విశాాసాంలో్‌నిజాయితీ ్‌పరుడయి్‌ఉాంటాడు.
 8. 8. మొది్‌ఆశయాం్‌– తౌహీద్‌ పార ర్తుాంచనలాంటే్‌అలాీ హ్‌ను్‌మాత్రమే్‌పార ర్తుస్ాత డు. అర్తిాంచనలాంటే్‌అలాీ హ్‌ను్‌మాత్రమే్‌అర్తుస్ాత డు. నమమకాం ఉాంచనలాంటే్‌అలాీ హ్‌ెా్‌మీద్‌మాత్రమే్‌నమమకాం్‌ఉాంుుకతనడు. ఆయనకు్‌మిాంచిన్‌కారయస్ాధ్కుడు్‌లేడు్‌ అని్‌బలాంగా్‌నముమతనడు. విశాాం్‌మొత్తాం్‌కల్నసి్‌త్నకు్‌మేలు్‌కలుగజేయ్‌బూనిన్న్‌అలాీ హ్‌్‌ చేయాలనుకుని్‌మేలుకర్‌మిాంచిాంది్‌చేయజాలదని, విశాాం్‌మొత్తాం్‌కల్నసి్‌త్నకు్‌కతడు్‌త్ల్‌పెటటదలచిన్న్‌ అలాీ హ్‌్‌త్న్‌విధిలో్‌వార సి్‌పెటిటన్‌కతడుకాంటే్‌ఎకుక్‌కతడును్‌కల్నగతాంుజాలదని్‌తిరకరణ్‌శుదిితో్‌నమిమ్‌ నడుుుకుెాెాండు. అలాీ హ్‌ెా్‌మాటలోీ న్ే్‌చపాపలాంటే్‌– (ఓ్‌పరవకాత !) ”ఇలా్‌అను: నిశాయాంగా్‌న్నకు్‌న్న్‌పరభ్ువు్‌రుజుమారగాం్‌ుూపిాంచనడు. సిురమ్‌యిన్‌ధ్రమాం- ఎలాాంటి్‌్‌వకితన్‌లేనిది. అలాీ హ్‌్‌వెైపు్‌ఏకాగిత్తో్‌మరల్నన్‌ఇబార హీమ్‌్‌విధననాం్‌అది. ఆయన్‌ ముష్ిరకుకలలోని్‌(బహమదైవ్‌భావాలు్‌గల్‌వార్తలోని) వాడు్‌కాదు. ఇాంకా్‌ఇలా్‌పరకరాంుు: నిశాయాంగా్‌న్న్‌ నమాజు, న్న్‌సకల్‌ఉపసన్నర్ీత్తలు, న్న్‌జీవనాం, న్న్‌మరణాం్‌– అనీి్‌సరాలోకాలకు్‌పరభ్ువయిన్‌అలాీ హ్‌్‌ కొరకే. ఆయనకు్‌భాగస్ాాములవరూ్‌లేరు. దీని్‌గుర్తాంచే్‌న్నకు్‌ఆజాా పిాంుబడిాంది. ఆజాా పాలన్‌చేసే్‌వార్తలో్‌ న్ేను్‌మొది్‌వాడను”. (అన్‌ఆమ్‌: 161-163) ఆ్‌త్ర్ాాత్్‌ఇలా్‌ఆదేశాంుబడిాంది: ”వార్తని్‌అడుగు్‌– వాసతవానికర్‌పరతిదననికత పరభ్ువు్‌ఆయన్ే(అలాీ హ్‌యిే) అయినపుపడు్‌్‌న్ేను్‌అలాీ హ్‌ను్‌కాదని్‌వేర్్క్‌పరభ్ువు్‌కోసాం్‌పార కులాడనలా్‌ఏమి?”. (అన్‌ఆమ్‌: 164).
 9. 9. https://www.slideshare.net/syedabdus ర్ాండవ్‌ఆశయాం్‌– అలాీ హ్‌్‌పరసనితో్‌కూడిన్‌ విజయాం్‌మర్తయు్‌ఆయన్‌క్షమాభక్ష దనార్ా్‌ నరక్‌ముకరత:
 10. 10. ఈ్‌ఆశయానిి్‌న్ెరవేర్ేా్‌పరవున్నలు్‌కొనిి్‌పరవకత్‌ముహమమద్‌్‌(స) తల్నయజేశారు: ”ఎవరయితే్‌కాబా్‌గృహపు్‌హజ్జ్‌్‌చేసి్‌హజ్జ్‌్‌మధ్యలో్‌్‌ఎలాాంటి్‌్‌ అశ్లీల్‌చేష్టలకు, అసభ్య్‌పరవరతనకు్‌దూరాంగా్‌ఉాంటూ్‌హజ్జ్‌్‌కరియల్ని్‌(భ్కతత్‌ పరపత్తత లు, నియమ్‌నిష్టలతో) పూర్తత్‌చేెస్ాత ర్ో్‌వారు అదే్‌ర్ోజు్‌త్ల్నీ్‌కడుపున్‌ జనిమాంచిన్‌పసికాందుని్‌వలే్‌పాపరహిత్తలై్‌తిర్తగత్‌వస్ాత రు” అన్నిరు్‌ మహనీయ్‌ముహమమద్‌్‌(స). (బుఖార్ీ్‌గిాంథాం్‌– 1521) ”సవాకృతి్‌పాందిన్‌హజ్జ్‌కు్‌పరతిఫలాంగా్‌ఏది్‌సర్తపో దు; ఒకక్‌సారగాం్‌ త్పప”.(బుఖార్ీ్‌్‌– 1773, ముసిీాం్‌– 1349) అమా్‌్‌బిన్‌్‌ఆస్‌్‌(ర) ఇస్ాీ ాం్‌సవాకరణకు్‌పూరాాం్‌అడిగతన్‌ఓ పశికు్‌సమా్‌ ధననాంగా్‌అాంతిమ్‌దైవపరవకత్‌(స) ఇలా్‌సెలవిచనారు: ”(ఒక వయకరత్‌తిరకరణ్‌ శుదిితోకూడిన) ఇస్ాీ ాం్‌సవాకరణ్‌గత్ాం్‌తనలూకు్‌పాపాలనిిాంటినీ్‌పూర్తతగా్‌ పరక్షాళ్ళసుత ాందనీ, హిజరత్‌్‌పూరాపు్‌పాపాలనిిాంని్‌సమూలాంగా్‌త్తడిచి్‌ పెడుత్తాందని, హజ్జ్‌్‌దననికర్‌ముాందు్‌జర్తగత్‌పాపాలనిి పుర్తతగా్‌నిరూమల్నసుత ాం దని్‌నీకు్‌తలీదన?” అన్నిరు. (ముసిీాం్‌– 121) వేర్ోక్‌ఉలేీ ఖనాంలో్‌– ”మీరు్‌హజ్జ్‌్‌మర్తయు్‌ఉమాా లను్‌ఒకదనని్‌త్ర్ాాత్్‌ మర్్కర్‌చేసూత ్‌ఉాండాండి. కొల్నమి్‌ఇనుమ్‌త్తపుపను్‌వదలగ్ట ెినటుీ ్‌హజ్జ్‌్‌ పాపాలను, దనర్తదనరానిి్‌పరక్షాళ్ళసుత ాంది”. (తిర్తమజీ) https://www.slideshare.net/syedabdus
 11. 11. అలాు హ పరసన్నత అన్నది సకల అన్ుగరహాలకనాన గొపపది. అలాు హ ఇలా స్ెలవిసుూ నానడు: ”విశ్ాాసులయిన్ పుర్లషులూ, విశ్ాాసులయిన్ స్వూీలూ – వార్ంత్ా పర్సపర్ం మితుర లుగా ఉంటార్ల. వార్ల మంచ్ గురించ్ ఆజఞా పిసాూ ర్ల. చడుల న్ుంచ్ వారిసాూ ర్ల. న్మాజులన్ు నెలకొలుపత్ార్ల. జకాతున్ు చల్బుసాూ ర్ల. అలాు హాా మరియు ఆయన్ పరవకూకు విధేాయులయి ఉంటార్ల. అలాు హ అతి తార్లో తన్ కార్లణాయనిన కురిపించేది వీరిపెబనే. నిససందేహం గా అలాు హ సరాాధికుయడు, వివేచనాశీల్బ. విశ్ాస్ించ్న్ స్వూీపుర్లషులకు కిరంద కాలువలు పరవహంచే సార్గవనాలన్ు పరసాదిసాూ న్ని అలాు హాా వాగాద న్ం చేస్ి ఉనానడు. అకకడ వార్ల కలకాలం ఉంాార్ల. శ్ాశ్ాతంగా ఉండ్ే సార్గ వనాలలో పరిశుభరమయిన్ మేడలు వారి కోసం ఉంాాయి. వీటనినంటి కనాన గొపపదయిన్ అలాు హ పరసన్నత వారికి లభిసుూ ంది. గొపప సాఫలయం అంటే ఇదే”. (త్ౌబహ: 72) పెబ ఆయతులో ముందు అలాు హ విధేయత, ఆయన్ పరవకూ అన్ుసర్ణ మరియు విశ్ాాసుల లక్షణాలన్ు పేరొకన్న తరాాత వార్ల పాటించే ఇసాు ం విధులన్ు పేరొకన్న పిదప, సంఘసకంర్ణ, సమాజ హత్ానిన కోర్లతూ వార్ల చేపటేట కారాయలన్ు పరసాూ వించ్న్ తరాాత వారికి త్ాన్ు అన్ుగరహంచేబో యిే వర్పరసాదాలన్ు పేరొకనానడు. సార్గం, సార్గంలో వారి పార పిూంచబో యిే వరా న్ుగార ల పరసాూ వన్ త్ార్ాత అతి పెదద అన్ుగరహం గురించ్ త్ల్బయజేశ్ాడు. ‘వ రిజఞాన్ులాు హ అకిర – వీటనినంకనాన గొపపదయిన్ అలాు హ పరసన్నత వారికి లభిసుూ ంది అని చపిప ఆన్క ‘జఞల్బక హువల ఫౌజుల అజీమ’ – గొపప సాఫలయం అంటే ఇదే అనానడు. అంటే మనిష్ి ధరామన్ుసార్ం జీవించ్ సారాగ నిన పందడం గొపప విజయమే కాన్న, దానికనాన ఉతకృషటమయిన్, మహో న్నతమయిన్ సాఫలయం అలాు హ పరసనతన్ు చతర్గొన్టం. https://www.slideshare.net/syedabdus
 12. 12. అవున్ు ఐహక భోగభాగాయలయగాన్న, పార్లౌకిక సార్గస్వమ అన్ుగరహాలు గాన్న అన్నన ఆయన్ సృష్ిటత్ాల, ఆయన్ వర్పరసాదాలే. అందులో ఏ ఒకకటి ఆయన్ అస్ిూత్ాానికి, గుణానికి సంబంధించ్న్ లేదు. వీటనినంకి భిన్నంగా ‘అలాు హ పరసన్నత’ అన్నది కేవలం ఆయన్కు సంబంధించ్న్ విషయం, అది ఆయన్కే సంతం. కాబ్టట అగణయ అన్ుగరహాలు, అన్న్య వర్ పరసాదాల నినంకనాన అది ఎంత్ో ఘనాపాటిది. దానికి మించ్న్ వర్పరసాదం మరొ కి లేదు కన్ుకనే అలాు హ, అకిర అన్న పదానిన తన్ పేర్లత్ో జోడ్డంచాడు, తన్ పరసన్నతత్ో జోడ్డంచాడు. ఈ యదారాా నిన త్ల్బయజేసతూ పరవకూ (స) ఇలా అనానర్ల: – అలాు హ సార్గవాసుల్బన సంబో ధిసతూ – ”సార్గ వాసులరా!” అని పిలుసాూ డు. దానికి వార్ల ‘మేము న్న సనినధిలో హాజర్యి ఉనానము. పరభూ! న్న పరతీ ఆదే శ్ానిన శిర్సా వహంచడ్ానికి మేము సదా స్ిదదంగా ఉనానం, స్ెలవియయండ్డ’ అనాంర్ల. అపుపడు అలాు హ ”మీర్ల నా పటు సంతుషుట లయాయరా?” అని అడుగుత్ాడు. ‘పరభూ! న్ువుా మాకు న్న ఇతర్ దాసులకవారికీ పరసాదించని మహా భాగాయలన్ు పరసాదించావు. అలాంటపుపడు మేము ఎందుకు సంతుషుట లము కాము?’ అంటార్ల. అపుపడు అలాు హ – ”సరే, ఇపుపడు నేన్ు మీకు ఇంతకంటే శ్రరషఠ మయిన్ మహా భాగయం పరసాదించనా?” అంటాడు. ‘ఇంతకంటే శ్రరషఠ మయిన్ మహా భాగయం ఇంకేముంట ంది?’ అంాార్ల సార్గ వాసులు. ”విన్ండ్డ, బాగా విన్ండ్డ! నేన్ు మీకు శ్ాశ్ాతంగా నా పరసన్నత్ా భాగాయనిన పరసాదిసుూ నానన్ు. ఇక ఎన్నడత నేన్ు మిమమల్బన ఆగరహంచన్ు”. (బుఖారీ -6549, ముస్ిుం-2829). కాబటిట పరతి హాజీ, పరతి ముస్ిుం ఈ యదారాా నిన అన్ునితయం గుర్లూ పెటట కోవాల్బ, మన్సులో శ్ాశ్ాతంగా పదిల పర్లచకోవాల్బ. ఒకక అలాు హ పరసన్నత త్ో విశ్ాం మొతూం మన్ వశ్ం అవుతుందన్న ఎర్లకత్ో జీవించాల్బ. ఒకక మాటలో చపాపలంటే అలాు హ పరసన్నత లేకుండ్ా పరపంచ సంపదలన్నన మన్ వదద ఉనాన ఏమీ లేన్టేట. మన్ వదద ఏమీ లేకపత యినా అలాు హ పరసన్నత ఉంటే అన్నన ఉన్నటేు!
 13. 13. మూడవ్‌ ఆశయాం: త్ఖాా https://www.slideshare.net/syedabdus
 14. 14. హజ్జ్‌కర్‌సాంబాంధిాంచిన్‌ఆయత్తలు్‌త్కుకవ్‌సాంఖయలో్‌ఉన్ని్‌దనదనపు్‌ఆయ్‌త్తలోీ ్‌అలాీ హ్‌ెా్‌త్ఖాా్‌ గుర్తాంచి్‌ఉపదేశాంుడాం్‌గమన్నరాాం. ఎాందుకాంటే్‌దనసుడు్‌హజ్జ్‌్‌సాందరాాంగా్‌త్ఖాా్‌స్ామగతిని్‌ మూటగటుట కున్ేాంత్గా్‌మర్ే్‌ఇత్ర్‌ఆర్ాధ్నలోనూ్‌స్ాధ్య్‌పడదు. హజ్జ్‌కర్‌సాంబాంధిాంచిన్‌ఆయత్తలలోని్‌ మొది్‌ఆయత్తలో్‌అలాీ హ్‌్‌ఇలా్‌సెలవిసుత న్నిడు: ”(పరజలార్ా!) అలాీ హ్‌్‌యిెడల్‌త్ఖాా్‌ (భ్యభ్కుత లు) కల్నగత్‌జీవిాంుాండి. అలాీ హ్‌్‌కఠతనాంగా్‌శక్షిాంచేవాడని్‌తలుసుకోాండి”. (అల్‌్‌బఖరహ్‌: 196) త్ర్ాాతి్‌ఆయత్తలో్‌హజ్జ్‌్‌పరస్ాత వనను్‌కొనస్ాగతసూత ్‌మళ్ళి్‌ఇలా్‌ఉపదేశాం్‌చనడు: ”(హజ్జ్‌కు్‌ అవసరమయిేయ్‌పరయాణ) స్ామగతిని్‌తోడు్‌తీ సుకళిాండి. అయితే్‌అనిికాంటే్‌అత్తయత్తమ్‌స్ామగతి్‌త్ఖాా్‌ (దైవభీతి) అని్‌బాగా్‌తలుసుకోాండి. కనక్‌ఓ్‌బుదిిజీవులాీ ర్ా! న్న్‌యిెడల త్ఖాా్‌కల్నగత్‌మసలుకోాండి”. (అల్‌్‌బఖరహ్‌: 197) సూరయిె్‌బఖరహ్‌లోని్‌హజ్జ్‌్‌ఆయత్తలను్‌ఇలా్‌పూర్తత్‌చేశాడు: ”అలాీ హ్‌్‌ యిెడల్‌భ్యభ్కుత లు్‌(త్ఖాా) కల్నగత్‌ఉాండాండి. త్తదకు్‌మీరాంతన్‌ఆయన్‌వెైపనకే సమీకర్తాంుబడతనరని్‌యదనర్ాు నిి్‌బాగా్‌తలుసుకోాండి”. (బఖరహ్‌: 203) సూరయిె్‌హజ్జ్‌లో్‌అలాీ హ్‌్‌హజ్జ్‌లో్‌దనసుడు్‌సాందర్తశాంుుకున్ే్‌ఆయన్‌చిహ్విల్‌గుర్తాంచి్‌పరస్ాత విసూత ్‌– ”అలాీ హ్‌్‌చిహ్విలను్‌ఎవరయిన్న్‌గౌరవిసుత ్‌న్నిరు్‌అాంటే్‌అది్‌వార్త్‌హృదయాలలోని్‌త్ఖాా్‌– దైవభీతి్‌ వలీన్ే్‌సుమా!”. (హజ్జ్‌: 32) అన్నిడు. హజ్జ్‌లో, అజాా ్‌పాండుగలో్‌చయయబడే్‌ఖుర్ాినీ్‌గుర్తాంచి్‌ తల్నయజేసూత ్‌– ”వాెి్‌మాాంసముగానీ, రకతముగానీ్‌అలాీ హ్‌్‌ఎాంత్్‌మాత్రాం్‌చేరదు. అయితే్‌మీలోని్‌భ్కరత్‌ పర్ాయణత్్‌(త్ఖాా) మాత్రాం్‌త్పపకుాండన్‌ఆయనకు్‌చేరుత్తాంది”. అని్‌సెలవిచనాడు. (హజ్జ్‌: 37)
 15. 15. అలాు హ మరియు ఆయన్ పరవకూలందర్ూ చేాస్ిన్ వస్ియతులోు అగరభాగానికి చందిన్ వస్వయతు తఖాాకు సంబంధించన్దే. అలాు హ నిరేదశించ్న్ సకల నిబంధనావళులలో, ఆరాధనా రీతులు- రాతలలో కేరంద బ్టందువు తఖాా. ”అలాు హకు భయపడుతూ (తఖాా కల్బగి) మెలగ వలస్ిందిగా మేము మీకు పూర్ాం గరంథం వొసగబడ్డన్ వారికీ, మీకూ త్ాకీదు చేశ్ాము”. (అనినసా: 131) అంతిమ దబవ పరవకూ (స) అలీ (ర్) గారిని ఓ పని మీద సాగన్ంపుతూ చేస్ిన్ హతువులోు పరధాన్మయిన్ది తఖాా. అలాగే అయన్ చేస్ే పరసంగా లోు , ఉపదేశ్ాలోు తఖాా పాళుు అదికంగా ఉండ్ేవి. తన్ చ్వరి హజ్జ సంద ర్భంగా ఆయన్ ఇచ్చన్ ఖుత్ాిలో తఖాా గురించ్ నొకిక వకాకణంచార్ల. ఎందుకంటే అలాు హన్ు చేర్లకునే మార్గంలోు అతుయతూమ ఆధాయతిమక సామగిర తఖాాయిే. ఈ కార్ణంగానే – ఓ వయకిూ దిాతీయ ఖలీపా ఉమర (ర్) గారి న్ుదేదశించ్ – ‘ఇతూఖిలాు హ’ – అలాు హకు భయపడు! అని అంటే సమాధాన్ంగా ఆయన్ ఇలా అనానర్ల: ”ఈ మాట అన్పత త్ే పరజలయిన్ మీలో ఎలాాిాం మెలు లేన్టేట. ఈ మాటన్ు పాలకులమయిన్ మేము సహృదయంత్ో స్వాకరించకపత త్ే మాలో ఎలాాిాం మేలు లేన్టేట” అని. దీనిన బ్టట అర్ామయిేయది ఏమిటంటే, ఒక హాజీ హజ్జ న్ుండ్డ తిరిగి వచేచటపుపడు త్ోడు తీసుకొచేచా సామగిరలోకలాు శ్రరషఠ సామగిర తఖాాయిే. కాబ్టట హాజీల యినా, హజ్జ ఇంకా చయయనివార్యినా అందర్ూ అలవర్లచకోవాల్బసన్ అతుయతూమ సుగుణం దబవభీతి-తఖాా. అందర్ూ ధరించాల్బసన్ అతుయతూమ ఆభర్ణం-తఖాా ఆభర్ణం. అిి్ట శ్రరషఠ తర్ తఖాాన్ు మన్కు పరసాదించే అతయదుభత సాధన్ం హజ్జ. ఒకక మాటలో చపాపలంటే, పాఠశ్ాలలు అనేక ర్కాలుగా ఉంాాయి. హజ్జ తఖాా పాఠశ్ాల.
 16. 16. https://www.slideshare.net/syedabdus న్నలగ వ్‌ఆశయాం్‌– అలాీ హ్‌్‌సమరణ:
 17. 17. హజ్జ్‌్‌గుర్తాంచి్‌ఉపదేశసూత ్‌– ”ఆ్‌నిర్ీిత్్‌దిన్ననలో్‌అలాీ హ్‌్‌న్నమానిి్‌సమర్తాంచనలని”. (హజ్జ్‌: 28) అన్నిడు్‌అలాీ హ్‌. ”నిశాయాంగా్‌కాబా్‌గృహ్‌పరదకరణ, సఫామర్ాాల్‌మధ్య్‌సయిీ, జమర్ాత్‌లపెై్‌్‌కాంక్‌ర్ాి ళుి్‌రువాడాం్‌(త్దిత్ర్‌హజ్జ్‌్‌కరియలు) మహో నిత్తడయిన్‌అలాీ హ్‌్‌ ను్‌సమర్తాంుుకోవడననికే్‌నిర్ేదశాంు్‌బడనా యి” అన్నిరు్‌మహనీయ్‌ముహమమద్‌్‌(స). (ముసిద్‌్‌అహమద్‌) మఆజ్్‌్‌బిన్‌్‌అనస్‌్‌అల్‌్‌జుహీి్‌(ర) గార్త్‌కథనాం్‌– ఓ్‌వయకరత్‌దైవపరవకత్‌(స) వార్తని్‌ఇలా్‌ అడిగాడు: ‘పుణయాం్‌ర్ీతనయ్‌జిహ్వద్‌లో్‌ఏది్‌గ్పపది?’ అాందు్‌కాయన్‌(స) – ”ఏ్‌ జిహ్వద్‌లోనయితే్‌పరజలు్‌అలాీ హ్‌ను్‌అత్యధికాంగా్‌సమర్తస్ాత ర్ో్‌అది” అన్నిరు. ‘పుణయాం్‌ర్ీతనయ ఉపవాసాంలో్‌ఏది్‌గ్పపది?’ అని్‌కోరగా్‌– ”ఏ్‌ఉపవాసాంలోనయితే్‌పరజలు అలాీ హ్‌ెాను్‌ అత్యధికాంగా్‌సమర్తస్ాత ర్ో్‌అది” అని్‌సమాధననమిచనారు. ఆ్‌త్రర్ావత్్‌నమాజు్‌గుర్తాంచి, జకాత్త్‌గుర్తాంచి, హజ్జ్‌్‌గుర్తాంచి, సదనా ్‌గుర్తాంచి్‌అడిగాడన్‌వయకరత.అనిిాంకర్‌ఒకే్‌సమాధననాం్‌ ఇచనారు: ”ఆయా్‌పార రున్నవసులో్‌అలాీ హ్‌ను్‌అత్యధికాంగా్‌సమర్తస్ాత ర్ో్‌అది” అని. (ఈ్‌ సాంభాష్ణ్‌స్ాాంత్ాం్‌విని) హజరత్‌్‌అబూ్‌బకర్్‌్‌(ర) ఉమర్్‌్‌(ర) గార్తనుదేదశాంచి్‌– ‘ఓ్‌హఫస్‌్‌ త్ాండరర! అలాీ హ్‌ను్‌సమర్తాంచే్‌వారు్‌మొత్తాం్‌మేలును్‌మూట్‌కటుట కుపో యార్ే!’ అన్నిరు. అది్‌ విని్‌పరవకత(స) ”అవును” అన్నిరు. (ముసిద్‌్‌అహమద్‌-15614)
 18. 18. ఈ్‌వునాం్‌దృష్టాట ా్‌చేసే్‌వార్తలో్‌సయిత్ాం్‌పుణయాం్‌ర్ీతనయ్‌ అాందరూ్‌ఒకే్‌స్ాు యికర్‌చాందిన్‌వారయి్‌ఉాండరు. వార్తలో్‌ కొాందరు్‌అలాీ హ్‌ను్‌అత్యధి్‌కాంగా్‌సమర్తాంచేవారుెాెాంరు. మర్తకొాందరు్‌త్కుకవగా్‌సమర్తవాంచే్‌వారుాంటారు. ఇాంకొాందరు్‌ ఏమరుపాటుకర్‌గురయిన్‌వారుాంటారు. యదనరుమేమి్‌టాంటే, అలాీ హ్‌్‌ధనయన్ననికర్‌మిాంచినది్‌ఈ్‌జగాన్‌మర్్కటి్‌లేదు. ”నిశాయాంగా్‌అలాీ హ్‌్‌సమరణ్‌మహో త్కృష్టమయినది, మహో నిత్త్‌మయినది”. (అన్‌కబూత్‌: 45) ఈ్‌కారణాంగాన్ే్‌పరవకత్‌(స)వారు్‌అన్నిరు:”అలాీ హ్‌్‌సమరణ్‌ లేకుాండన్‌ఎకుకవ్‌మాీ డకాండి. దీని్‌వలీ్‌హృదయాం్‌బాండబార్త్‌ పో త్తాంది. ఇక్‌హృదయ్‌కాఠతనయాం్‌గలవాడు్‌అలాీ హ్‌కు్‌ అాందర్తకన్ని్‌బహమ్‌దూరాం్‌గా్‌ఉాంటాడు”. (తిర్తమజీ)
 19. 19. అయిదవ్‌ఆశయాం్‌ విశాాస్‌బలాం:
 20. 20. ఆతమ పవితరతకు, అంతరాతమ పరివర్ూన్కు, హృదయ పరక్షాళన్కు, మనో నిగరహానికి, గుండ్ నిబిరానికి, అవయవ కరమశిక్షణకు హజ్జ గొపప సాధన్ం. హజ్జ మహారాధన్న్ు నిర్ారిూసతూ ఒక హాజీ కనే చారితరక దృశ్ాయలెనోన, వినే వీర్ గాథలెనోన! ఫల్బతంగా అతని ఆంతర్యం అలాు హాా భీతిత్ో, ఆయన్ కర్లణ యిెడల ఆశ్త్ో నిండుతుంది. విశ్ాాస్ిలోని విశ్ాాసం వికస్ిసుూ ంది. అలాు హాా నామాల పటు, ఆయన్ గుణగణాల పటు, ఆయన్ శ్కిూసామరాా ాల పటు పూరిూ ఎర్లకత్ో కూడ్డన్ జఞా న్ం అతని పార పిసుూ ంది. తదాారా అతనిలోని విశ్ాాసం దిాగుణీకృతం అవుతుంది. హజ్జ చేస్ే స్వూీపర్లషులు సకల విధమయిన్ట విం చడులకు, అశీుల చేషిలకు, కామకలాపాలకు దతర్ంగా ఉంాార్ల. అలాు హాా వారికి అతయంత పవితరమయిన్, ఉన్నతమయి జీవిత్ానిన పరసాదించ డమే కాక, వారి ఆతమలన్ు నితయం జఞగృత్ావసాలో ఉంచుత్ాడు. ఒక హాజీలు విశ్ాాస వికాసానికి త్ోడపడ్ే, అలాలాహాా నామసమర్ణ, ఖురఆన పారాయణం, సతకర్మలు, సృష్ిట గురించ్ చ్ంతన్లోనే ఉంటార్ల గన్క హజ్జ వారి విశ్ాాసానినరటిటంపు చేస్ే గొపప సాధన్ంగా ఉంట ంది. ఒకక మాటలో చపాప లంటే, సామాన్ుయలు ఎపుపడ్ోకపుపడు, ఎకకడ్ోక చోట కర్లణామయుని సదనా లలో పాలలొు ంటూ ఉంటే, హాజీలు మాతరం భూమాయకాశ్ాల నిరామణం జరిగిన్ నాాి న్ుండ్ే పవితర క్షేతరంగా ఖరార్ల చేయబడ్డన్ మకాక న్గర్ంలో, ఒకే మెైదాన్ంలో లక్షలాది మంది హాజీల మధయ రేయింబవళుు గడుపుతూ, పార పం చ్క తళుకుబ్ళుకులకు దతర్ంగా, పర్లోక చ్ంతన్లో, పరభువు సమర్ణలో లీన్మయి ఉంాార్ల. మన్సున్ు చడు తలంపుల న్ుండ్డ, మెదడున్ు చడు ఆలోచన్ల న్ుండ్డ, దేహానిన చడు పరవర్ూన్ న్ుండ్డ దతర్ంగా ఉంచుకుం ర్ల గన్క అలాు హ వారికి వివేకానిన, విజఞా నానిన, విశ్ాాస మాధురాయనిన, ఆతమ సాయిరాయనిన, గుండ్ ధబరాయనిన పరసాదిసాూ డు.

×