Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
కారుణ్య ధర్మం ఇస్
ల ం
రచన
సయ్యిద అబ్ద
ు ససలాం ఉమరీ
ప్రకాశకులు
‫اإلسالم‬
‫الرحمة‬ ‫دين‬
-
‫تل‬
‫غ‬
‫و‬
2
All Rights Reserved
No part of this book may be reproduced in any form,
by photocopying or by any electronic or mechanic...
3
కారుణ్య ధర్మం ఇస్
ల ం
ఏ తప్పు నే చేసినా
తప్పటడుగులే వేసినా
ఓ చిన్ని చిరునవ్వుతోనే నను మన్నిాంచిన
నానికు ప్ర
ే మతో అాంకిత...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Karunya Dharmam Islam
Karunya Dharmam Islam
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 13 Publicité

కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam

Télécharger pour lire hors ligne

#కారుణ్య,#ధర్మం, #ఇస్లాం, - Karunya dharmam islam
ఈ బాటన నడిచేవారు ఇహపరాల్లో శాంతి సుస్థిరతలను పొందడమే కాక, శాశ్వత మోక్షానికి, దైవ దివ్య దర్శనానికి అర్హులవుతారు. ఇస్లాం అంటే శాంతి, ఇస్లాం ధర్మ నిర్మాత అల్లాహ్‌ పేరులో శాంతి. ఇస్లాం ధర్మాన్ని అల్లాహ్‌ మానవాళికి ప్రసాదించినదే విశ్వ శాంతి కోసం. అలాంటి ధర్మాన్ని ఉగ్రవాదం అనే మసి పూసి మారేడు కాయను చేసే ప్రయత్నం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో ఇస్లాం ధర్మ బోధనల పట్ల ఉన్న అపోహల్ని, అపార్థాల్ని ఒకింత దూరం చేసే ప్రయత్నమే ఈ చిరు పుస్తకం. కాంతికి కళ్ళు తెరచి, శాంతి స్థాపనకు సన్నద్ధులం అవ్వాలన్నదే ఆకాంక్ష!

#కారుణ్య,#ధర్మం, #ఇస్లాం, - Karunya dharmam islam
ఈ బాటన నడిచేవారు ఇహపరాల్లో శాంతి సుస్థిరతలను పొందడమే కాక, శాశ్వత మోక్షానికి, దైవ దివ్య దర్శనానికి అర్హులవుతారు. ఇస్లాం అంటే శాంతి, ఇస్లాం ధర్మ నిర్మాత అల్లాహ్‌ పేరులో శాంతి. ఇస్లాం ధర్మాన్ని అల్లాహ్‌ మానవాళికి ప్రసాదించినదే విశ్వ శాంతి కోసం. అలాంటి ధర్మాన్ని ఉగ్రవాదం అనే మసి పూసి మారేడు కాయను చేసే ప్రయత్నం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది. ఇలాంటి తరుణంలో ఇస్లాం ధర్మ బోధనల పట్ల ఉన్న అపోహల్ని, అపార్థాల్ని ఒకింత దూరం చేసే ప్రయత్నమే ఈ చిరు పుస్తకం. కాంతికి కళ్ళు తెరచి, శాంతి స్థాపనకు సన్నద్ధులం అవ్వాలన్నదే ఆకాంక్ష!

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam (16)

Publicité

Plus par Teacher (19)

Plus récents (19)

Publicité

కారుణ్య ధర్మం ఇస్లాం - Karunya dharmam islam

 1. 1. 1 కారుణ్య ధర్మం ఇస్ ల ం రచన సయ్యిద అబ్ద ు ససలాం ఉమరీ ప్రకాశకులు ‫اإلسالم‬ ‫الرحمة‬ ‫دين‬ - ‫تل‬ ‫غ‬ ‫و‬
 2. 2. 2 All Rights Reserved No part of this book may be reproduced in any form, by photocopying or by any electronic or mechanical means, including information storage or retrieval systems, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher of this book. కారుణ్య ధర్మం ఇస్ ల ం సయ్యిద అబ్ద ు ససలాం ఉమరీ 17/ 05 / 2021 Prabodhanam printing press
 3. 3. 3 కారుణ్య ధర్మం ఇస్ ల ం ఏ తప్పు నే చేసినా తప్పటడుగులే వేసినా ఓ చిన్ని చిరునవ్వుతోనే నను మన్నిాంచిన నానికు ప్ర ే మతో అాంకితాం నా ప్ ే తి అక్షరాం
 4. 4. 4 అనంత కరుణామయుడు అపార దయానిధి అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ముందు మాట ఇస్ ల ాం కారుణ్ి ధరమాం. శాంతికి ప్ ే తీక. దివ్యివిష్కృతి దీపిక, ఆతమ జ్యితిన్న జ్ులాంప్జేసే త ై లాం, ద ై వ ప్ ే సనితకు అదిుతీయ స్ధనాం, స్ఫలిన్నకి సేతువ్వ, సుర్గ ా న్నకి హేతువ్వ. ఈ బాటన నడిచేవ్యరు ఇహప్ర్గల్ల ల శాంతి సుసి ి రతలను పాందడమే కాక, శశ్ుత మోక్షాన్నకి, ద ై వ దివి దరశనాన్నకి అరు ు లవ్వతారు. ఇస్ ల ాం అాంటే శాంతి, ఇస్ ల ాం ధరమ న్నర్గమత అల ల హ ప్రరుల్ల శాంతి. ఇస్ ల ాం ధర్గమన్ని అల ల హ మానవ్యళికి ప్ ే స్దిాంచినదే విశ్ు శాంతి కోసాం. అలాంటి ధర్గమన్ని ఉగ్ ే వ్యదాం అనే మసి పూసి మారేడు కాయను చేసే ప్ ే యతిాం జాతీయ, అాంతర్గ ా తీయ స్ ి య్యల్ల పెద ు ఎతు ు న జ్రుగుతోాంది. ఇలాంటి తరుణ్ాంల్ల ఇస్ ల ాం ధరమ బోధనల ప్ట ల ఉని అపోహలి, అపార్గ ి లి ఒకిాంత దూరాం చేసే ప్ ే యతిమే ఈ చిరు పుస ు కాం. కాాంతికి కళ్ళు తరచి, శాంతి స్ ి ప్నకు సనిద్ధ ు లాం అవ్యులనిదే ఆకాాంక్ష! సయ్యిద అబ్ద ు ససలాం ఉమరీ
 5. 5. 5 విషయ సూచిక 1) మనిషి ప్రాణానికి ఇస్ ల ుం ఇచ్చే విలువ 2) ఇస్ ల ుం న్యాయుం చెయామని ఆదేశిస్ త ుంది 3) యుద్ధుం చ్చసే వారే సుంధికి వసేతసుంధి చ్చస్కోవాలి 4) ఆశ్రయుం కోరి వసేతఆశ్రయుం ఇవాాలి 5) ధన, మాన, ప్రాణ రక్షణ బాధాత ఇస్ ల మీ ప్రభుతాుంపై ఉుంటుంది 6) మస్లుం సుంతానుం మస్లమేతర తలిలద్ుండ్రులతో ఉతతముంగా వావహరిుంచాలి 7) ప్రతారిధ పటల ప్రేమ 8) శుంతి స్ ా పన కోసుం స్మరసాుం 9) పరిశీలన మఖ్ాుం 10) సరేా జన్య స్ఖినోభవుంతు
 6. 6. 6 1) మన్నషి పా ే ణాన్నకి ఇస్ ల ాం ఇచేే విలువ ముసి ల ాం-అతను ఏ భాష్ మాట్ల ల డేవ్యడయ్యనా, ఏ రూపు-రాంగు గ్లవ్యడయ్యనా సరే, ఏ పా ే ాంతాం, దేశన్నకి చాందినవ్యడయ్యనా సరే పాప్ాం చయిన్న ముసి ల మేతరులతో మాంచిగా మెలగ్మన్న, వ్యరి పా ే ణ్, మాన, ధనాలను కాపాడాలన్న ఉప్దేశిసు ు ాంది ఇస్ ల ాం. వ్యరికి ఏ విధమయ్యనటువాంటి హాన్న తలపెట ట కూడదన్న నొకిక వకాకణిసు ు ాంది. అనాియాంగా ఒక వికి ు హతిను పూరి ు మానవ్యళి హతిగా ఖర్గరు చేసు ు ాంది. ”ఎవరయ్యనా ఒకరి హతికు ప్ ే తీకారాంగా కాకుాండా,భూమిల్ల అల ల కల్ల ల లన్ని రేకెతి ు ాంచి నాంద్ధకు కాకుాండా అకారణ్ాంగా ఎవరినయ్యనా చాంపినట ల య్యతే అతడు సమస ు మానవ్వలను చాంపిన వ్యడవ్వతాడు. అలగే ఎవరయ్యనా ఒకరి పా ే ణాన్ని రక్షిసే ు అతడు సమస ు మానవ్వల పా ే ణాలను రక్షిాంచిన వ్యడవ్వతాడు”. (దివిఖురఆన-5: 32) మానవ రకా ు న్నకి మన్నషి దృషి ట ల్ల ఎాంత విలువ ఉాందో చప్పలేము కానీ, అల ల హ దృషి ట ల్ల ఎాంత విలువ ఉాందో ఈ ఒకక వ్యకిాం ద్వుర్గ తలుసుకోవచ్చే. హతాి నేరాం ఎాంత ఘోరమయ్యనదో అర ి ాం చేసుకో వచ్చే. తర్గుత అలాంటి వికు ు లకు ఇస్ ల ాం విధాంచే శిక్ష గురిాంచి ప్ ే స్ ు విస్త ు ఇల అాంటుాంది: ”ఎవరు అల ల హతోనూ, ఆయన ప్ ే వక ు తోనూ పోర్గడుతారో, భూమిల్ల కల్ల ల లన్ని రేకెతి ు స్త ు తిరుగుతుాంట్లరో వ్యరు వధాంచ బడాల. లేద్వ ఉరికాంబాం ఎకికాంచ బడాల. లేద్వ ఎద్ధరుగా వ్యరి కాళ్ళు చేతులు ఖాండిాంచాల. లేద్వ వ్యరిన్న దేశ్ాం నుాంచి బహిష్కరిాంచాల. ఇది ఇహ ల్లకాంల్ల వ్యరికి కలగ్వలసిన ప్ర్గభవాం. ప్రల్లకాంల్ల వ్యరికి విధాంచ బడే శిక్ష (ఇాంతకనాి) ఘోరాంగా ఉాంటుాంది”. (దివిఖురఆన-5: 33) మాటు వేసి ఆయుధాలు ధరిాంచి ద్వడి చేయడాం, హతాికాాండకు పాలపడ టాం, దోపిడి చయిడాం, కిడాిపకు పాలపడటాం, మానభాంగాలు చేయడాం మొదలయ్యనవ్యటికి పె ై ఆయతుల్ల నాలుగు శిక్షలు ప్రర్కకన బడా ా య్య. సమకాలీన నాయకుడు నేర తీవ ే తను బటి ట తీరుప జారీ చయి గ్లడు. వికి ు ముసి ల ాం అయ్యనా, ముసి ల మేతరుడయ్యనా ఈ ఆదేశ్ాం అాందరికీ సమానాంగా వరి ు సు ు ాంది.
 7. 7. 7 2) ఇస్ ల ాం నాియాం చయిమన్న ఆదేశిసు ు ాంది: ఇస్ ల ాం నేరసు ి లు కానీ ముసి ల మేతరులతో మాంచిగా మెలగ్మన్న ఆజా ా పిసు ు ుాంది. వ్యరి విష్యాంల్ల నాియాంగా వివహరిాంచమన్న ఉప్దేశిసు ు ాంది. అల చేసే వ్యరికి అల ల హ ప్ ే సనిత పా ే ప్ ు మవ్వ తుాంది అన్న శుభవ్యర ు ను కూడా అాందజేసు ు ాంది. ”ధరమ విష్యాంల్ల మీపె ై కాలు ద్ధవుకుాండా, మిమమలి మీ ఇల్ల ల వ్యకిల నుాండి వెళ్ుగొట ట కుాండా ఉని వ్యరితో మీరు సదుివహారాం చయిడాన్ని అల ల హ ఎాంత మాత ే ాం న్నరోధాంచడు. పె ై గా అల ల హ నాియాంగా వివహరిాంచేవ్యరిన్న ప్ర ే మిస్ ు డు”. (దివిఖురఆన-60: 8) అ) ఇస్ ల ాం ధర్గమన్ని తు.చ తప్పకుాండా పాటిసు ు నాిరని ఒకే ఒకక నెప్ాంతో వ్యరిపె ై కయ్యిన్నకి కాలు ద్ధవుకుాండా ఉాండేవ్యరితో మాంచిగా మెలగ్డాన్ని అల ల హ ఇష్ ట ప్డతాడు. ఆ) ఇస్ ల ాం ధర్గమన్ని ఖచిేతాంగా పాటిసు ు నాిరని ఒకే ఒకక కారణ్ాంగా వ్యరిన్న వ్యరి ఇల్ల ల వ్యకిల నుాండి వెళ్ుగొట ట కుాండా సహజీనాం స్గాంచే ముసి ల మేతరులతో సతపరవర ు న కలగ ఉాండాన్ని అల ల హ న్నరోధాంచడు. పె ై గా సహన భావాం గ్ల ఇలాంటి ముసి ల మేతరులతో సతపరవర ు న కలగ ఉాండటాం, నాియ వె ై ఖరిన్న అవలాంబాంచడాం ఎాంతో మెచ్చేకోదగ్ ా , అల ల హకు ఇష్ ట మయ్యన విష్యాం. ‘విశ్ుసిాంచన్న నా తల ల ప్ట ల ఎల వివహరిాంచాల?’అన్న హజ్ ే త అస్మ(ర.అ), ప్ ే వక ు (స) వ్యరిన్న ప్ ే శిిాంచ గా – ”నీ తల ల యెడల ఉత ు మాంగా ప్ ే వరి ు ాంచ్చ” అన్న తాకీద్ధ చేశరు. (బ్దఖారీ) 3) యుద ు ాం చేసే వ్యరే సాంధకి వసే ు సాంధ చేసుకోవ్యల: ఒకవేళ్ ముసి ల మేతరులు ముసి ల ాంలతో శ్తు ు తుాం వహిస్త ు యుద్వ ు న్నకి సిద ు మయ్య, యుద ు ాం మధిల్ల సాంధ కోసాం వసే ు , ముసి ల ాంలు ఎాంత బల ప్ర్గక ే మాం గ్లవ్యరయ్యనా, శాంతిన్న కోరుతూ సాంధ చేసుకోవ్యలన్న ఇస్ ల ాం ఉప్దేశిసు ు ాంది. వ్యరితో సాంధ చేసుకోవడాం వల ల సుయాంగా ముసి ల ాంలకు ప్ ే మాదాం పాంచి ఉాందని సాందేహాం ఉనాి సరే, అల ల హ పె ై భరోస్ ఉాంచి, తన పా ే ణ్, ధన మానాల రక్షణ్ను అల ల హకు అప్పగాంచి సాంధీ రూప్ాంల్ల శాంతి సుసి ి రతలను స్ ి పిాంచడాన్నకి కృషి చయ్యిల. ”ఒకవేళ్ వ్యరు సాంధ వె ై పు మొగు ా చూపితే(ఓ ప్ ే వకా ు !) నువ్వు కూడా సాంధీ వె ై పు మొగు ా చూపు. అల ల హపె ై భారాం మోపు. న్నశ్ేయాంగా ఆయన అాంతా వినేవ్యడు, అనీి తలసినవ్యడు. ఒకవేళ్ వ్యరు న్ననుి మోసగాంచదలసే ు , నీకు అల ల హ చాలు. ఆయనే తన సహాయాం ద్వుర్గనూ, విశుసుల ద్వుర్గనూ నీకు సహాయ ప్డా ా డు”. (అనాాల: 61,62)
 8. 8. 8 4) ఆశ్ ే యాం కోరి వసే ు ఆశ్ ే యాం ఇవ్యుల: యుద ు ాంల్ల శ్తు ు వర్గ ా న్నకి చాందిన ఒక వికి ు పా ే ణ్ రక్షణ్కె ై ఆశ్ ే యాం కోరి వచిేనట ల య్యతే అతన్ని సురక్షితమయ్య చోటుకి చేరేడాం ముసి ల ాంపె ై విధగా చేసు ు ాంది ఇస్ ల ాం. ఖురఆనల్ల ఇల ఉాంది: ”ఒకవేళ్ బహుద ై వ్యరధకులల్లన్న ఏ వికి ు అయ్యనా నీ శ్రణు కోరితే, అతను అల ల హ వ్యణి వినేాంత వరకు అతన్నకి నువ్వు ఆశ్ ే యమివ్వు. ఆ తర్గుత అతన్ని అతన్న సురక్షితమయ్యన స్ ి నాన్నకి చేరుే. వ్యరు తలయన్న వ్యరవటాం చేత వ్యరి ప్ట ల ఈ విధాంగా వివహరిాంచ్చ”. (దివిఖురఆన-9: 06) 5) ధన, మాన, పా ే ణ్ రక్షణ్ బాధిత ఇస్ ల మీ ప్ ే భుతుాంపె ై ఉాంటుాంది: ఇస్ ల మీయ ప్రిపాలన కి ే ాంద ఉాండాలనుకుని ముసి ల మేతర సోదరున్న ధన, మాన, పా ే ణ్ రక్షణ్ ఇస్ ల మీ ప్ ే భుతుాంపె ై ఉాంటుాంది. రక్షణ్ బాధితను తీసుకుని తర్గుత ఎవరయ్యనా ముసి ల ాం అతన్న ధనాన్ని, మానాన్ని నష్ ట ప్రిసే ు ద్వన్నకి తగ్ ా శిక్ష ఉాంటుాంది. ఒకవేళ్ హతి చేసే ు ఇహ ల్లకాంల్ల అతన్నకి సయ్యతాం మరణ్ దాండన విధాంచడమే కాక, అతను రేపు ప్ ే ళ్య దినాన సుర ా పు సువ్యసనను సయ్యతాం ఆఘ్ర ు ణిాంచ లేడు అాంటుాంది ఇస్ ల ాం. ప్ ే వక ు ముహమమద (స) ఇల ఉప్దేశిాంచారు: ”రక్షణ్ కలపాంచ బడిన వికి ు న్న ఎవరయ్యనా హతి చేసే ు అతను (సుర ా ప్ ే వేశ్ాం చాల దూరాం) సుర ా పు సువ్యసనను సయ్యతాం ఆఘ్ర ు ణిాంచ లేడు. సుర ా పు సువ్యసన 40 సాంవతసర్గలాంతటి దూరాం నుాండి ఆఘ్ర ు ణిాంచ బడుతుాంది” అనాిరు. (బ్దఖారీ) ముసి ల మేతరుడయ్యన వికి ు -ఒక దేశ్ ర్గయబారి-అాంబాసిడర అయ్యనా, రక్షణ్ పాందిన స్ధారణ్ వికి ు అయ్యనా అతన్నకి పూరి ు రక్షణ్ కలపాంచడాం, ప్రిసి ి తులు బాగోలేనప్పుడు అతన్ని సురక్షిత పా ే ాంతాన్నకి తరలాంచడాం ప్ ే తి ముసి ల ాంపె ై తప్పన్నసరయ్య ఉాంటుాంది. 6) ముసి ల ాం సాంతానాం ముసి ల మేతర తల ల దాండు ు లతో ఉత ు మాంగా వివహరిాంచాల: తల ల దాండు ు లు ముసి ల మేతరులయ్యనా వ్యరు బతికి ఉనిాంత కాలాంవ్యరి అవసర్గలి తీరేడాంతోపాటు, వ్యరి యెడల మర్గిదగా వివహరిాంచాలాంటుాంది ఇస్ ల ాం. ”మరి మేము మానవ్వన్నకి అతన్న తల ల దాండు ు ల విష్యాంల్ల గ్టి ట గా తాకీద్ధ చేశము. అతన్న తల ల అతన్ని ప్ ే య్యస మీద ప్ ే య్యసకు ఓరుేకుాంటూ తన గ్రభాంల్ల మోసిాంది. మరి అతన్న పాలు విడిపిాంచడాన్నకి రాండు సాంవతసర్గలు ప్టి ట ాంది. (కనుక మానవ్వడా!) నువ్వు, నాకూ నీ తల ల దాండు ు లకూ కృతజ్ఞ ా డవయ్య ఉాండు. (ఎట ట కేలకు మీరాంతా) మరల ర్గవలసిాంది నా వద ు కే”. (లుఖామన: 14)
 9. 9. 9 ”ఒకవేళ్ నీకు తలయన్న వ్యటిన్న వేటినయ్యనా నాకు స్టిగా న్నలబెట ట మన్న వ్యరిద ు రూ నీపె ై ఒతి ు డి తీసుకు వసే ు మటుకు నువ్వు వ్యరి మాట వినకు. ప్ ే ప్ాంచాంల్ల మాత ే ాం వ్యరి యెడల ఉత ు మ రీతిల్ల మసలుకో. అయ్యతే (మార్గ ా నుసరణ్ విష్యాంల్ల మాత ే ాం) నా వె ై పు మరల ఉని వ్యరినే ఆదరశాంగా తీసుకో. ఆ తర్గుత మీరాంతా నా వె ై పునకే మరల ర్గవలసి ఉాంటుాంది. అప్పుడు నేను మీకు, మీరు చేస్త ు ఉాండిన కరమలన్నిాంటినీ తలయ ప్రుస్ ు ను”. (లుఖామన:15) అలగే మనకు స్మాజికాంగా ఎవరితో సాంబాంధాలునాి-వ్యరు విగ్ ే హార్గధకులయ్యనా, నాసి ు కులయ్యనా - వ్యరితో స్మాజిక ప్రమయ్యన సతసాంబాంధాం కలగ ఉాండాలాంటుాంది ఇస్ ల ాం. ఎాంద్ధకాంటే ఉత ు మ నె ై తిక ప్ ే మాణ్ ప్రిపూరి ు కె ై ప్ ే వక ు ముహమమద (స) వ్యరిన్న ప్ ే భవిాంప్ జేయడాం జ్రిగాంది గ్నక, అప్మార్గ ా న ఉని ప్ ే జ్లి సనామర ా ాం వె ై పు పిలచే గురుతర బాధిత అల ల హ ముసి ల ాం సముద్వయాంపె ై విధగా చేశడు గ్నక, అది అాందరి శ్ర ే యాం కోరినప్పుడే స్ధిమవ్వతుాంది గ్నక. అాంటే, ఒక వికి ు ల్ల ఏదయ్యనా అవలక్షణ్ాం, అవిశుస పోకడ ఉాంటే, అతన్నల్ల ఆ అవిశుస పోకడను, అవలక్షణాన్ని అసహిిాంచ్చకోవ్యల, వికి ు అయ్యన అతన్ని కాద్ధ. 7) ప్ ే తిరి ు ప్ట ల ప్ర ే మ నేడు ఏ దేశన్ని చూసినా తన ప్ ే తిరి ు దేశ్ాం, ప్ ే శిిాంచే సమాజ్మే ఉాండకూడద్ధ అని చాందాంగా విహరిసో ు ాంది. కాందరి ర్గజ్కీయ వె ై ఖరి ఫలతాంగా మొత ు ాం దేశ్ ప్ ే జ్లను న్నప్పు కుాంప్టిల్ల నెటే ట ప్ ే యతిమే అధకాంగా జ్రుగుతునిది. అదే మనాం అాంతిమ ద ై వప్ ే వక ు ముహమమద (స) వ్యరి జీవితాన్ని క్షుణ్ ణ ాంగా అధియనాం చేసినట ల య్యతే కన్ని ఆసకి ు కర విష్య్యలు కన్నపిస్ ు య్య. మకాక వ్యసులు, తాయ్యఫ ప్ ే జ్లు ఆయనకు పెటి ట న చిత ే హిాంసలు, మానసిక విధ అాంతా ఇాంతా కాద్ధ. అయ్యనా ఆయన (స) మాత ే ాం వ్యరితో మన్నిాంపుల వె ై ఖరినే అవలాంబాంచారు. తల ప్గల రక ు ాం కారుతునాి, శ్రీరాం మొత ు ాం రక ు ాంతో తడిసిపోయ్యనా ఆయన మాత ే ాం వ్యరి శ్ర ే యసుసను కోరుతూ-”దేవ్య! వ్యరికి ఏమీ తలీద్ధ, వ్యరికి సనామర్గ ా న్ని ప్ ే స్దిాంచ్చ” అన్న పా ే రి ి ాంచారు. అదే మకాక విజ్య సాందరభాంగా ఆయన కనబరచిన ఔద్వరిాం మానవ చరిత ే ల్లనే కన్న, విన్న, ఎరుగ్న్నది. ద్వద్వపు 21 సాంవతసర్గలు కాంటి మీద కునుకు లేకుాండా చేసిన, తనను చాంప్డాన్నకి ప్న్నకచేే ఏ ఆస్ ా న్ని వదలకుాండా ప్ ే యోగాంచిన మకాక వ్యసుల్ల ల కరడు గ్టి ట న వికు ు లి సయ్యతాం ఆయన మన్నిాంచి ప్రమ ప్ ే భువ్వ చేత ఉనిత నె ై తిక శిఖర్గగ్ ే ాంగా నీర్గజ్నాలాంద్ధకునాిరు.
 10. 10. 10 8) శాంతి స్ ి ప్న కోసాం స్మరసిాం ముసి ల మేతరులతో స్మరసిాంగా వివహరిాంచాలాంటుాంది ఇస్ ల ాం. ప్ ే వక ు (స) వ్యరి ఆవిర్గభవ కాలాం నాటికి ఈర్గన, రోము అగ్ ే ర్గజాిల మధి శ్తు ు తుాం గ్డి ా వేసే ు భగు ా మనే స్ ి య్యల్ల ఉాండేది. అదే సమయాంల్ల మదీనాకు వలస వెళిు అకకడ నవ సమాజ్ న్నర్గమణాన్నకి పూనుకుని ప్ ే వక ు (స), అకకడ న్నవశిాంచే యూద, కె ై రస ు వ్వలతో ఎాంతో సహన భావాం, స్మరసిాంతో వివహ రిాంచారు. శాంతి, సుసి ి రతల న్నమిత ు ాం కన్ని న్నబాంధనలతో కూడిన ఒక ఒప్పాంద్వన్ని అమలు ప్ర్గేరు. విశుస ప్రాంగా అని మతసు ి లతో విభేదాం ఉనాి వివహారాం, స్మాజిక జీవనాంల్ల మాత ే ాం ఎలాంటి పరపచాేలకు తావ్వ ఇవు లేద్ధ. అలగ్న్న విశుస ప్రాంగా వ్యరితో కాాంప్ ే మె ై జ అవునూ లేద్ధ. ఒకక మాటల్ల చప్పలాంటే నేటి ప్ ే సిద ు న్ననాదమయ్యన (MUTUAL COEXISTENCE)ను కి ే య్య రూప్ాంల్ల ప్ ే వక ు (స) 14వాందల సాంవతసర్గల కి ే తమే మదీనాల్ల అమలు ప్రచి చూపారు. 9) ప్రిశీలన ముఖిాం: ఇస్ ల ాం-శాంతి, భద ే తల దృష్ట్ ట ి ఏదయ్యనా ముఖిమయ్యన వ్యర ు , సమాచారాం అాందినప్పుడు దూకుడుగా వివరిాంచ డాన్నకి ఖాండిసు ు ాంది. పూర్గుప్ర్గలు తలుసుకోకుాండా, న్నజాన్నజాలు న్నర్గ ు రిాంచ్చకోకుాండా నోరు పారేసుకోవడాన్ని అది గ్టి ట గా వ్యరిసు ు ాంది. ఎాంద్ధకాంటే, జాతికి, దేశన్నకి ఒక జ్ఠిల సమసి ఎద్ధరయ్యనప్పుడు ద్వన్న ల్లతులి అర ి ాం చేసుకునే, ప్రిష్కరిాంచ గ్లగే స్మర ి ిాం ప్ ే జ్లాందరిల్ల ఉాండద్ధ. అలాంటి విప్తకర ప్రిసి ి తిల్ల ఆ సమసిను మేధావ్వల, విజ్ఞ ా ల దృషి ట కి తీసుకచిే సుదీర ఘ చరేలు జ్రిపి, ఆయ్య రాంగాలకు చాందిన న్నపుణులతో సలహాసాంప్ ే తిాంపులు జ్రిపి ఒక ఖచిేతమ య్యన న్నర ణ యాం తీసుకోవ్యలాంటుాంది. ”శాంతికి సాంబాంధాంచిన వ్యర ు గాన్న, భయ్యాందోళ్నలి కలగాంచే సమాచారాంగానీ ఏదయ్యనా వ్యరికి అాందడమే ఆలసిాం వ్యరు ద్వన్ని వ్యిపిాంప్ జేస్ ు రు. ద్వన్నకి బద్ధలు వ్యరు ఆ విష్య్యన్ని ప్ ే వక ు కు, విష్యాం ల్లతుల్ల ల కి వెళ్ళు విజ్ఞ ా లకు చేరవేసి ఉాంటే, వ్యరు అాందల న్నజాన్నజాలను, ఉచితానుచితాలను ప్రికిాంచి ఒక న్నర ణ య్యన్నకి ర్గవడాన్నకి ఆస్కరముాండేది. అల ల హ అనుగ్ ే హాం మరియు ఆయన కారుణ్ిమే గ్నక మీపె ై లేకుాండినట ల య్యతే మీల్ల కాందరు తప్ప-అాందరూ ష ై తాన అనుయ్యయులుగా మారిపోయే వ్యరు”. (అన్నిస్: 83)
 11. 11. 11 సహాబా కాలాంల్ల ఒక తాబయీ ప్ ే జా సమసిల విష్యమయ్య అనవసరపు జ్యకిాం చేసుకన్న సాంత తీర్గమనాలు ఇస్త ు ఉాండేవ్యడు. అది గ్మన్నాంచిన ఒక సహాబీ (ర) ఆయనుి గ్టి ట గా మాందలాంచడమే కాక, ”దిుతీయ ఖలీఫా హజ్ ే త ఉమర (ర) గారి హయ్యాంల్ల-ఇలాంటి స్మాజిక ప్రమయ్యన ఏదయ్యనా సమసి ఎద్ధరయ్యతే – బద ే సాంగా ే మాంల్ల పాల్గ ా ని సహాబాలాందరిన్న సమె ై కి ప్రచి వ్యరాందరి సలహా తీసకన్న ఒక న్నర ణ య్యన్నకి వచేేవ్యరు. కానీ మీ న్నర్గుకాం ఎల ఉాందాంటే, తాందరపాటు న్నర ణ య్యలను ప్ ే జ్ల మీద రుదే ు ప్ ే యతిాం చేసు ు నాిరు” అనాిరు. (అలముల మూఖియీన) నేడు మీడియ్య మీద మిడి మిడి జా ా నాం గ్ల కాందరు మేధా(తా)వ్వల ధోరణి చూసు ు ాంటే నాడు ప్ ే వక ు (స) వ్యరు చపిపన మాట వీరి విష్యాంల్ల న్నజ్మవడాం గ్మన్నాంచవచ్చే. ఆయన ఇల అనాిరు ”కుతిసత బ్దద్ధ ు లు, కుమనసుకలు, కుసాంస్కరులు, కుటిల నీతిజ్ఞ ా ల కాలాం ఒకటి ర్గనునిది. అది వచిేనప్పుడు అసతివ్యదిన్న, సతివాంతున్నగా, అవినీతి ప్రుణి ణ నీతిమాంతున్నగా ప్ట ట ాం కటి ట గౌరవిాంచడాం జ్రుగుతుాంది. అప్పుడు ‘రువె ై బజ్హ’ మాట్ల ల డుతాడు”.అది విని సహాబా(ర) ‘ఓ అల ల హ ప్ ే వకా ు ! (స) రువె ై బజ్హ’ అాంటే ఏమి’? అన్న ఆర్గ తీశరు. అాంద్ధకాయన (స) – ”ప్ ే తి నీచ్చడు, ప్ ే తి అలుపడయ్యన వికి ు ప్ ే జా సాంబాంధత విష్య్యల్ల ల కలుగ్జేసుకున్న పెత ు నాం చలయ్యాంచే ప్ ే యతిాం చేస్ ు డు” అనాిరు ప్ ే వక ు (స). (సునన ఇబ్ది మాజ్హ)
 12. 12. 12 10) యెల ల రి శ్ర ే యాం: ఇస్ ల ాం-ధన, మాన, పా ే ణ్ రక్షణ్ను ముసి ల ాం విశుస పూర ణ తకు ఆనవ్యలుగా ప్రర్కకాంటుాంది. ”తన పరుగు వ్యడు ప్సు ు లతో ఉాండ గా తాను మాత ే ాం పుషి ట గా భాంచేసేవ్యడు ప్రిపూర ణ ముసి ల ాం కాజాలడు” అనాిరు ప్ ే వక ు (స). (సహీహుల జామె). వేరోక ఉలేుఖనాంల్ల – ”ఆ వికి ు సుర ా ాంల్ల ప్ ే వేశిాంచడు, ఎవన్న వెకిల చేష్ ట ల వల ల నయ్యతే అతన్న ఇరుగు పరుగు సురక్షితాంగా ఉాండరో” అనాిరు మహనీయ ముహమమద (స). (ముసి ల ాం) అాంటే, ఒక ముసి ల ాం మాట, చేష్ ట వల ల ఇరుగు పరుగు ప్ ే జ్లకు ఎలాంటి హాన్న కలుగ్కూడద్ధ అనిది ఇస్ ల ాం ఉప్దేశ్ాం. అలాంటి శాంతియుత ధర్గమన్నకి అశాంతి, అలజ్డి, ఉగ్ ే వ్యద మతాంగా అసతి రాంగులు పులమడాన్నకి ప్ ే ప్ాంచ వ్యిప్ ు ాంగా ప్ ే యతాిలు స్గ్డాం న్నజ్ాంగా కడు శోచనీయాం! సముద్వ ే న్నకి చమురు పూసే ు జిడు ా ప్డుతుాంద్వ? హిమ బొగు ా పూసే ు నల ల బడుతుాంద్వ? న్నాంగల్లతును చూడ గోరితే నీటి చ్చకకను కలుసుకో రతితతుాం చూడ గోరితే ర్గతి ముకకను కలుసుకో అణువ్వ నడిగతే తలయద్వ బ ే హామాండమాంటే ఏమిటో ఇస్ ల ాం సుచఛతను చూడగోరితే ఖుర్గన హదీసును కలుసుకో ఇస్ ల ాం సకల మానవ్యళికి మాత ే మే కాద్ధ విశల విశున్నకి శాంతిన్న చేకూరుసు ు ాంది. ఇస్ ల ాం ధరమాం శాంతి సమె ై కితకు సాంపూర ణ ాంగా తోడపడగ్లద్ధ. మనుషులాంతా ఒకకటే, వ్యరాందరి న్నజ్ ఆర్గధ్యిడు కూడా ఒకకడే అనిది ఇస్ ల ాం ధరమమౌలక భావాం. ఈ విష్యాం అాందరూ గ్మన్నాంచాల.
 13. 13. 13 రచయిత ఒక చూపులో ప్రరు సయ్యిద అబ్ద ు ససలమ్. పుటి ట ాంది తమిళ్నాడుల్లన్న అమమమమ ఊర ై న వ్యలజ్బాద. పెరిగాంది చితూ ు రు జిల ల ల్లన్న కుగా ే మాం నెరబె ై లు, పాత తురక ప్ల ల . పా ే థమిక విది సుగా ే మాంల్లన్న ప్ ే భుతు పాఠశల. పె ై చద్ధవ్వలు ద్వరుససలమ్ కాలేజీ (ఉమర్గబాద) ప్ ే సు ు తాం ఉాంటునిది కువె ై ట్ దేశ్ాంల్ల. ర్గసిన మొదటి వ్యిసాం నమాజ్ఞ పా ే శ్స ు ిాం - 2005 గీటుర్గయ్య మాస ప్తి ే కల్ల. ప్ ే సు ు తాం నెలవాంక మాస ప్తి ే క ప్ ే ధాన సాంపాదకులు. ప్ ే చ్చరితమె ై న పుస ు కాలు ముఖబాందిత మధ్యకలశ్ాం, హజ ా ఆదేశలు. అనుర్గగ్ ర్గవాం. టెలకాస్ట ట అయ్యనా పో ే గా ే ములు KTV2, మెరీస మరియు స్తారి ు చానలస ల్ల వివిధ అాంశల పె ై ధారిమక ప్ ే సాంగాలు. ప్ ే వృతి ు : సతాినేుష్ణ్.

×