Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
రచన
సయ్యిద్‌
్‌అబ్ద
ు ససలాం్‌ఉమరీ
2
సయ్యిద్‌అబ్ద
ు ససలాం్‌ఉమరీ
All Rights Reserved
No part of this book may be reproduced in any form,
by photocopying or by...
3
అనంత కరుణామయుడు అపార దయానిధి అయిన అల్లాహ్ పేరుతో
ముందు మాట
కరి
ర ్‌మబ్దుల్‌కరాళ్‌నృతాినిక్త్‌విసుగ్గ్‌చెాందిన్‌మానవాళిక్...
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Ahkaam ramadan 2015
Ahkaam ramadan 2015
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్

Télécharger pour lire hors ligne

మానవ,జాతికి, మేలిమి, మలుపును, ఇచ్చిన, మహా, మనీషి, ప్రవక్త, ఇబ్రాహీమ్,
prophet ibrahi (pbuh)

మానవ,జాతికి, మేలిమి, మలుపును, ఇచ్చిన, మహా, మనీషి, ప్రవక్త, ఇబ్రాహీమ్,
prophet ibrahi (pbuh)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ (16)

Publicité

Plus par Teacher (20)

Plus récents (19)

Publicité

మానవ జాతికి మేలిమి మలుపును ఇచ్చిన మహా మనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్

 1. 1. 1 రచన సయ్యిద్‌ ్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ
 2. 2. 2 సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ All Rights Reserved No part of this book may be reproduced in any form, by photocopying or by any electronic or mechanical means, including information storage or retrieval systems, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher of this book. Prabodhanam printing press ఒకసారి్‌బట్ ట లు్‌మాసిపోతే్‌మనిషి్‌ఎకకడ్‌కూర్చోడానిక్‌అయ్యనా్‌సిద్ ధ పడతాడు.్‌అలగే్‌ఒకసారి్‌నడత్‌చెడాంద్ాంటే్‌ఎలాంటి్‌పనులు్‌ చేయడానిక ై నా్‌సాందేహాంచడు్‌మనిషి. ప ర వక త లు్‌చెప్పిన్‌గొపి్‌సూక్త త ్‌– నీకు్‌సిగ్గ ు ్‌లేదా, నీకు్‌తోచాంది్‌్‌ చేసుకో! (బ్దఖారీ)
 3. 3. 3 అనంత కరుణామయుడు అపార దయానిధి అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ముందు మాట కరి ర ్‌మబ్దుల్‌కరాళ్‌నృతాినిక్త్‌విసుగ్గ్‌చెాందిన్‌మానవాళిక్త్‌ఆయనో్‌ఉద్య్‌ క్తరణాం.్‌అసతి్‌అాంధకారాలను్‌రూపు్‌మాప్ప్‌వెలుగ్గల్ని్‌నిాంప్పన్‌ధరమతేజాం్‌ఆయన.్‌ మార ు భ్ ర ష్ ట తవాంలో్‌మ ర గే ు ్‌మానవ్‌హృద్యాలను్‌ప ర క్షాళనాం్‌గావిాంచ, రుజుమార ు ాం్‌ ఇద్ని్‌తెల్నయజేసిన్‌ఆశాజ్యితి్‌ఆయన.్‌చె ై తనాినిి్‌జవల్నాంపజేసే్‌సత్త త వ, మనసుసలను్‌కదిల్నాంచే్‌ప్ర ర రణ, హృద్యాల్ని్‌ఏలే్‌శక్త త ్‌ఒకక్‌తాిగానక్త్‌మాత ర మే్‌ ఉాంద్నడానిక్త్‌ఆయన్‌నడక, నడవడక్‌ప ర బల్‌తారాకణాం.్‌ యుగయుగాలుగా్‌నిదా ర ణాంలో్‌ఉని్‌ప ర జలో ో ని్‌ప ర తిభాపాట్వాలను్‌చె ై తని్‌పరచ్‌ సతిమార ు ాంలో్‌నడప్పాంచన్‌అపురూప్‌రథసారధులాంద్రికీ్‌మూల్‌పురుషుడు్‌ ఆయన.్‌తన్‌అసి త తవాం్‌రీతాి్‌ఆయన్‌ఒక్‌మనిషి్‌మాత ర మే.్‌కాని్‌తన్‌అసాధారణ్‌ తాిగాల్‌ద్ృష్ట్ ట ి, ఘనకారాిల్‌రీతాి్‌ఆయన్‌ఒక్‌సమాజాం.్‌ఓ్‌గొపి్‌అకాడమి!్‌ఈ్‌ కారణాంగానే్‌ప ర వక త ల్‌ప్పతామహనిగా్‌నేటికీ్‌అటు్‌యూద్్‌క ై ైస త వులు, ఇటు్‌ముసి ో ాం్‌ సముదాయాం్‌హృద్యాలలో్‌సమానాంగా్‌చరసమరణీయులయాిరు.్‌ఈ్‌ఘనతా్‌ విశిష్ ఠ తల్‌మూలాంగానే్‌అల ో హ్‌ ్‌ఇల్‌సెల్‌విచ్చోడు: ”ఇది్‌ఇబ్ర ర హాం్‌(అ)్‌జీవన్‌ధరమాం.్‌శుద్ ధ ్‌అవివేక్త్‌మాత ర మే్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌పాటిాంచన్‌ జీవన్‌సరళి్‌పట్ ో ్‌వె ై ముఖ్ిాం్‌చూపగలడు.్‌మేము్‌అతనిి్‌ప ర పాంచాంలోనూ్‌ ఎనికునాిము.్‌పరలోకాంలో్‌కూడా్‌అతను్‌సజ జ నుల్‌సరసన్‌ఉాంటాడు”. (దివి్‌ఖుర్ఆన్్‌-్‌బఖ్ర:్‌130) అటి ట ్‌మహాత్తమని్‌సుచరిత్‌సాంఘట్నల్‌సమాహారమే్‌ఈ్‌చరు్‌పుస త కాం.్‌ ఆద్రిసా త రని,్‌ఆచరిసా త రని్‌నమమకాంతో.... సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ
 4. 4. 4 విష్య్‌సూచక్‌ 1) సామాజిక జీవనానికి జీవనాడి త్యాగం 2) ఈ ఎంపిక ఏ ఆధారంగా జరిగంది? 3) ఆయన తీసుకొచ్చిన జీవన ధరమం ఏది? 4) ధరమం వారసతవంగా వసుతందా? 5) దేవుని కటాక్షంతోనే సనామరగ భాగాం 6) అకంఠిత దీక్ష, అవిరళ కృషి ఉంటే సమాజంలో మారుు సాధామే 7) వజ్ర సంకల్ుం గల్ ప్రవకతలు ఏం చేశారు ? 8) సంసకరణోదామంలో యువకల్ పాత్ర 9) సతాప్రియులు నిరాశ చందరు 10) ఇంట గెలిచ్చ రచి గెలువు 11) విశావసానిి బట్టి పరీక్ష 12) ) హిజ్రత ప్రవకతల్ సంప్రదాయం 13) ఇసాాం వావసాాపకలు ముహమమద (స) కాదు
 5. 5. 5 సామాజిక్‌జీవనానిక్త్‌జీవనాడ్‌తాిగాం తాిగాం్‌సామాజిక్‌జీవనానిక్త్‌జీవనాడ.్‌సమాజాం్‌సజావుగా్‌సాగాలాంటే్‌సభ్యిలో ో ్‌తాిగశీలాం్‌ అనివారిాం.్‌తాిగాం్‌–్‌తనువులో్‌చూపాల్న.్‌మనసులో్‌చూపాల్న.్‌ధనాంలో్‌చూపాల్న.్‌ సమయాంలో్‌చూపాల్న.్‌శక్త త లో్‌చూపాల్న.్‌తాిగాం్‌తన్‌కోసాం్‌చెయాిల్న.్‌తనవారి్‌కోసాం్‌ చేయాల్న.్‌పరాయ్య్‌వారి్‌కోసమూ్‌చెయాిల్న.్‌తాిగాం్‌–్‌ఆశయాల్‌కోసాం్‌చెయాిల్న.్‌ఆద్రాాల్‌ కోసాం్‌చెయాిల్న.్‌తతసమయ్‌లక్షాిల్‌కోసాం్‌చెయాిల్న.్‌చరకాల్‌సాఫలిల్‌కోసాం్‌చెయాిల్న.్‌ తాతాకల్నక్‌గమాిల్‌కోసాం, శాశవత్‌మారా ు ల్‌కోసాం్‌–్‌జీవితమాంతా్‌తాిగాల్‌తోరణాలు్‌ నిాండతే్‌అాందులో్‌పాండు్‌వెన్నిల్‌పాండుత్తాంది.్‌గ్గాండెనిాండా్‌న్నమమది్‌నిాండుత్తాంది.్‌ అాందుకే్‌సమాజాం్‌తాిగాలను్‌కోరుత్తాంది. తాిగాం్‌లేనిదే్‌సమాజాంలో్‌అనురాగమూ్‌లేదు, అనురకీ త ్‌లేదు.్‌మనుగడలో్‌మమతలు్‌ పెరగాలాంటే్‌ప ర తి్‌వికీ త ్‌ఎదుటివారి్‌కోసాం్‌ఏదో్‌ఒకటి్‌తాిగాం్‌చెయివలసి్‌వసు త ాంది్‌–్‌ కోరికల్ని్‌తాిగాం్‌చెయివలసి్‌వసు త ాంది.్‌కాాంక్షల్ని్‌తిజిాంచవలసి్‌వసు త ాంది.్‌మనసయ్యన్‌ మారా ు లనూ్‌వదులు్‌కోవలసి్‌వసు త ాంది.్‌తాిగాం్‌లేనిదే్‌ఏ్‌ఆశయమూ్‌సిది ధ ాంచదు.్‌ఆశయాం్‌ ఎాంత్‌ఉనితమ ై నదో్‌తాిగాలూ్‌అాంతే్‌విస త ృతమయ్య్‌ఉాంటాయ్య.్‌ఆశయాం్‌ఎాంత్‌ పవిత ర మయ్యాందో్‌తాిగాలు్‌అాంతే్‌నిష్ ఠ ను, చత త శుది ధ ని్‌కోరుతాయ్య.్‌తాిగానికే్‌తలమానికాం్‌ అయ్యన్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌(అ)్‌వారి్‌జీవితానిి్‌అాంద్రి్‌కోసాం్‌ఆద్రాాంగా్‌ప్రర్కాంటూ్‌అల ో హ్‌ ఇల్‌అాంటునాిడు:్‌ ”ఒక్‌విక్త త ్‌అల ో హ్‌ ్‌ముాందు్‌తల్‌వాంచ, సదాచ్చరసాంపనుిడె ై ్‌ఉాండ, ఏకాగ ర తచత్త త డె ై ్‌ ఇబ్ర ర హము్‌ధరామనిి్‌అనుసరిసే త ్‌– ధరమాం్‌రీతాి్‌అతనికాంటే్‌ఉత త ముడు్‌మరెవడు్‌ కాగలడు? ఇబ్ర ర హమ్‌ (అ)ను్‌అల ో హ్‌ ్‌తన్‌మిత్త ర నిగా్‌చేసుకునాిడు”. (దివి్‌ఖుర్ఆన్్‌- అనిిసా:్‌125) ఈ్‌ఎాంప్పక్‌ఏ్‌ఆధారాంగా్‌జరిగాంది? ”నినుి్‌నీవు్‌(నాకు)్‌సమరిిాంచుకో” అని్‌అతని్‌ప ర భ్యవు్‌అతనిి్‌ఆదే్‌శిాంచనప్పుడల ో ్‌ ‘సకల్‌లోకాల్‌ప ర భ్యవుకు్‌ననుి్‌నేను్‌సమరిిాంచుకుాంటునాిను’ అని్‌అతను్‌ సమాధానమిచ్చోడు.్‌(బఖ్ర:్‌131)్‌ ”జా ా పకాం్‌చేసుకోాండ!్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)ను్‌అతని్‌ప ర భ్యవు్‌అనేక్‌విష్యాలలో్‌పరీక్షాం్‌ చగా, అతను్‌అనిిాంటిలోనూ్‌(నికారుసగా)్‌న్నగ్గ ు కు్‌వచ్చోడు.్‌అప్పుడు్‌అల ో హ్‌ ్‌అతనిి్‌ ఉదే ు శిిాంచ-్‌”నేను్‌నినుి్‌ప ర జలక్త్‌నాయకునిగా్‌చేసు త నాిను” అనాిడు.్‌ ్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌్‌(దివి్‌ఖుర్ఆన్్‌-్‌బఖ్ర:్‌124)
 6. 6. 6 ఆయన్‌తీసుకొచోన్‌జీవన్‌ధరమాం్‌ఏది? ”ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌యూదుడూ్‌కాదు.్‌క ై ైస త ్‌వుడూ్‌కాదు.్‌ఆయన్‌ఒకే్‌దేవుని్‌వె ై పు్‌అభి ్‌ ముఖుడె ై న్‌ముసి ో ాం-విధేయుడు.్‌ఆయన్‌బహుద ై వారాధకులలోని్‌వాడు్‌ఎాంత్‌మాత ర ాం్‌ కాదు”. (ఆల్న్‌ఇమా ర న్:67) ఆయన్‌ప ర జలను్‌యూద్తవాం్‌వె ై పునకో, క ై ైస త వాం్‌వె ై పునకో, ఆహావనిాంచ్‌లేదు.్‌ఆ్‌మాట్్‌కొసే త ్‌ ఈ్‌మతాల్‌ఉనికే్‌అపిటిక్త్‌లేదు.్‌ఆయన్‌ప ర బోధాంచాంది్‌తౌహద్‌ -్‌అల ో హ్‌మాత ర మే్‌నిజ్‌ ఆరాధుిడు.్‌దాసుడు్‌దేవుని్‌ఆదేశాలకు్‌శిరసావహాంచడాం్‌అనే్‌నిజాం్‌గ్గరిాంచే్‌ఆయన్‌ నొక్తక్‌వకాకణాంచ్చరు్‌తపిద ై వతవమో, అద ై వతవమో, తె ై ైతవత త వాం, విశిష్ట్ ట ద ై వత త వాం,్‌తి ర త త వాం్‌మరే్‌ తత త వాం,్‌ఇజాం్‌గ్గరిాంచో్‌కాదు.్‌ఆ్‌విధేయతా్‌మార ు మే, ఆ్‌శాాంతి్‌బ్రట్యే్‌ఇసా ో ాం.్‌ఆ్‌విష్్‌ యానికొసే త ్‌ప ర వక త లాంద్రి్‌ధరమాం్‌కూడా్‌ఇసా ో మే.్‌వారాంద్రూ్‌ముసి ో ములే.్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ లో్‌ఇల్‌ ఉాంది: ”ఏ్‌ధరామనిి్‌సా ా ప్పాంచమని్‌అల ో హ్‌ ్‌నూహ్‌ కు్‌ఆజా ా ప్పాంచ్చడో్‌ఆ్‌ధరామనేి్‌మీ్‌కొరకు్‌నిరా ధ ్‌ రిాంచ్చడు.్‌దానినే్‌(ఓ్‌ముహమమద్‌ -స!)్‌నీ్‌వె ై పునకు్‌(వహ్‌దావరా)్‌పాంపాము.్‌దాని్‌ గ్గరిాంచే్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ కు, మూసాకు్‌ఈసా్‌(అ)కు్‌కూడా్‌తాకీదు్‌చేశాము.్‌ఈ్‌ధరామనేి్‌ న్నలకొలిలని, అాందులో్‌చీల్నక్‌తీసుకురావ్‌ద్ ు నీ్‌(వారిక్త)్‌ఉపదేశిాంచ్చము”. (షూరా:13) ఇదే్‌విష్యానిి్‌ప ర వక త ్‌మహనీయులు్‌(స)్‌వారు్‌ఇల్‌ఉదోుధాంచ్చరు:్‌”ప ర వక త ల్‌సమూహాం్‌ సవితి్‌సాంతానాం్‌వాంటిది.్‌వారి్‌తలు ో లు్‌(ధరమ్‌శాసా ా లు)్‌వేరు, కాని్‌వారి్‌ధరమాం్‌మాత ర ాం్‌ ఒకకటే”. (బ్దఖారి)
 7. 7. 7 ప్రవకత ఇబ్రాహీమ (అ) జీవితంలో మనక ల్భంచే కొనిి పాఠాలు 1) ధరమాం్‌వారసతవాంగా్‌వసు త ాందా? ధనాం, ఐశవరిాం, పొలాం్‌వారసతవాంగా్‌లభిాంచవచేోమోగానీ, ఇసా ో ాం్‌మాత ర ాం్‌వారస్‌తవాంగా్‌ లభిాంచేది్‌కాదు.్‌దేవుని్‌కృపా్‌కటాక్షాలతోపాటు్‌దానిి్‌మనిషి్‌అనేవషిాంచ, శోధాంచ్‌ సాధాంచుకోవాల్న.్‌అధక్‌శాతాం్‌మాంది్‌ప ర వక త లు్‌అవిశావసుల్‌ఇాంట్, బహు్‌ద ై వారాధనా్‌ సమాజాంలోనే్‌జనిమాంచ్చరు.్‌అల్‌జనిమాంచన్‌వారిలో్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌ఒకరు. ఆయన్‌తతవాం్‌వేరు.్‌ప ర తి్‌విష్యానిి్‌నిశిత్‌ద్ృషి ట తో్‌తరచ్‌చూడట్ాం్‌ఆయనకు్‌అల్‌ వాటు.్‌మనిషి్‌సవహసా త లతో్‌చేసిన్‌ప ర తిమల్‌ముాందు్‌వాంగట్ాం, సూరిచాంద్ ర ్‌నక్షతా ర ల్‌ ముాందు్‌మోకరిల ో డాం, అలితి్‌అలి్‌పా ర ణు్‌లక్త్‌అలౌక్తకానాంద్ాంతో్‌హారత్తలు్‌పట్ ట డాం, భ్కీ త పారవశాిలతో్‌చేత్తలు్‌జ్యడాంచ్‌నిలబడట్ాం్‌ఆయనకు్‌మిాంగ్గడుపడలేదు.్‌తన్‌ మీద్్‌వాలే్‌ఈగను్‌సయ్యతాం్‌తోలుకొలేని్‌విగ ర హాల్‌ముాందు్‌రకరకాల్‌న్న ై వేదాిలతో్‌మొకుక్‌ బడులు, ముడుపులు్‌చెల్న ో ాంచుకోవడాం్‌ఆయన్‌కు్‌హాసాిసిద్ాంగా్‌తోచాంది.్‌మనిషి్‌ మృగమ ై , అక్షరాల్‌అధరమాం్‌నాలుగ్గ్‌పాదాల్‌నరి త ాంచ్‌డాం్‌ఆయనకు్‌సహాంచలేదు.్‌అగ ర ్‌ వర ణ ాం, అధమ్‌వర ణ ాం, పాంచమ్‌వర ణ ాం్‌అాంటూ్‌అాంట్రానితనాం, అసిృతలనే్‌విష్్‌గ్గళికల్ని్‌ జన్‌స ర వాంతిలో్‌చల్న ో ,్‌ద్ళిత్‌ప ర జల్‌శ ర మను్‌సొముమ్‌చేసుకుాంటూ, వారి్‌శ ర మను్‌సాంపద్గా్‌ మారుోకుాంటూ, వారిని్‌అనిి్‌విధాల్‌అణచ్‌వేయడాం, అది్‌గ ర హాంచలేని్‌సి ా తిలో్‌తమ్‌జాతి్‌ ప ర జలు్‌ఉాండట్ాం్‌ఆయనకు్‌నచోలేదు.్‌ రాజాిధకారులు్‌తమని్‌తాము్‌ద ై వాాంశ్‌సాంభూత్తలుగా్‌ప ర కటిాంచుకొని, ప ర జలాంద్రూ్‌ తమకే్‌తలవాంచేల్‌చటా ట నిి్‌సవరిాంచుకొని్‌నియాంతృ్‌తావనిి, నిరాంకుశతావనిి్‌కొనసాగాం్‌ చడాం్‌ఆయనకు్‌జీర ణ ాం్‌కాలేదు.్‌ఒకక్‌మాట్లో్‌చెపాిలాంటే్‌తన్‌తాండ ర ్‌లాంటి్‌అనేకులు్‌ పీఠాధపత్తలుగా్‌చెలమణ్‌అవుతూ్‌సమా్‌జానిి్‌ర్చగగ ర స త ాం్‌చేయడాం్‌ఆయనకు్‌బొతి త గా్‌ నచోలేదు.్‌మనిషి్‌మూఢ్‌నమమకాల్‌గాఢాంధకార్‌లోయలో ో ్‌పడ్‌లేవలేని, కాాంతిక్త్‌కళ్ళు్‌ తెరవలేని్‌సి ా తిలో్‌ఉాండట్ాం్‌గమనిాంచన్‌ఆయన్‌చల్నాంచపోయారు.్‌వీట్నిిాంటి్‌కారణాలు, కారకాలు్‌ఏమిటి? అని్‌ఆలోచాంచ్చరు.్‌సత్్‌శోధన్‌చేశారు, సతాినేవష్ణ్‌జరిపారు.్‌ అసలు్‌సతాినిి్‌చేరుకునాిరు.్‌స్వవక్‌రిాంచ్చరు.్‌అమలు్‌పరాోరు.్‌ఉద్ిమిాంచ్చరు.్‌అదే్‌ ప ర జలకు్‌బోధాంచ్చరు.్‌తన్‌జీవిక్‌కోసాం్‌తోడిడే్‌సూరిచాంద్ ర ్‌నక్షతా ర ల్ని్‌కాక, తన్‌లాంటి్‌ మనుషుల్ని్‌కాక, తన్‌సవహసా త లతో్‌చేసిన్‌ప ర తిమల్ని్‌కాక, వాట్నిిాంటి్‌సృషి ట కర త ్‌ముాందు్‌తల్‌ వాంచడమే్‌వీట్నిిాంటికీ్‌ఏక ై క్‌పరిష్ట్కరాంగా్‌ఆయన్‌తల్నచ్చరు.్‌
 8. 8. 8 ప ర జలను్‌సృషి ట తాల్‌దాసిాం్‌నుాండ్‌విడప్పాంచ్‌సృషి ట కర త ్‌దాసిాంలో్‌ఓలలడేల్‌ చెయాిలనుకునాిరు.్‌ఆ్‌మార ు ాంలోనే్‌ఆయన్‌అహరిిశలు్‌పరి్‌శ ర మిాంచ్చరు్‌కూడా. దీనిి్‌బటి ట ్‌అర ా మయేిది్‌ఏమిట్ాంటే-్‌మనాం్‌ముసి ో ాంల్‌ఇాంట్్‌పుటా ట మా, క ై ైస త వుల్‌ఇాంట్్‌ పుటా ట మా, యూదుల్‌ఇాంట్్‌పుటా ట మా, హాందువుల్‌ఇాంట్్‌పుటా ట మా్‌అనిది్‌ఇకకడ్‌ చరోనీయాాంశాం్‌కాదు.్‌ఎాందుకాంటే్‌పుటు ట క్‌-మరణాలు్‌మన్‌చేతిలో్‌లేవు్‌కాబటి ట .్‌ కాకపోతే్‌ఈ్‌రెాండాంటిక్త్‌మధినుని్‌జీవిత్‌కాలాం్‌ఎల్‌జీవిాంచ్చల్న? విధేయులుగా్‌ జీవిాంచ్చల? అవిధేయులుగా్‌జీవిాంచ్చల? విశావస్‌ఉత త మ్‌సి ా తిలో్‌మరణాంచ్చల? అవిశావస్‌సి ా తిలో్‌కళ్ళు్‌మూయాల్‌– ఇది్‌మాత ర ాం్‌మనమే్‌నిర ణ య్యాంచుకోవాల్న.్‌ఒకవేళ్‌ మనాం్‌అవిశావసుల్‌ఇాంట్్‌జనిమాంచ్‌ఉాంటే్‌అది్‌మన్‌తప్పు్‌కాదు.్‌అాందుకు్‌మనము్‌ఖేద్్‌ పడాల్నస్‌అవసరమూ్‌లేదు.్‌అయ్యతే్‌అవిశావసులుగానే్‌మరణాంచట్ాం, సతిాం్‌ఇద్ని్‌తెల్నసి్‌ కూడా్‌మారకపోవడాం్‌ఖ్చో్‌తాంగా్‌మన్‌తప్రి్‌అవుత్తాంది.్‌తరావత్‌తీరిగా ు ్‌కూర్చోని్‌ చాంతిాంచడాం్‌వల ో ్‌ఎలాంటి్‌ప ర యోజనాం్‌ఉాండదు.్‌ అలగే్‌ఒకవేళ్‌మనాం్‌విశావసుల్‌ఇాంట్్‌జనిమాంచ్‌ఉాంటే్‌ఉబ్బుతబ్బుబువడమూ్‌సముచతాం్‌ కాదు.్‌ఎాందుకాంటే్‌ప ర వక త లాంతటి్‌పుణి్‌పురుషుల, పరిశుద్ ధ ్‌వికు త ల్‌కడుపు్‌పుటి ట న్‌వారు్‌ సయ్యతాం్‌తమ్‌వెక్తల్న్‌చేష్ ట ల, వెరి ర ్‌పోకడల్‌వల ో ్‌నరకవాసుల్‌జాబ్బతాలో ో ్‌చేరిపోయారు.్‌ కాబటి ట ్‌ఎకకడ్‌పుటా ట మనిది్‌కాదు్‌ముఖ్ిాం, సతి్‌మార ు ాంలో్‌జీవిాంచ్చమా్‌అనిది్‌ముఖ్ిాం.్‌ ఇదే్‌విష్యానిి్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌మరియు్‌ప ర వక త ్‌యాకూబ్‌ ్‌(అ)్‌తన్‌సాంతానానిక్త్‌ బోధాంచ్చరు. ”ఈ్‌ఉపదేశమే్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌మరియు్‌యాకూబ్‌ ్‌తమ్‌సాంతానానిక్త్‌చేశారు.్‌వారిల్‌ అనాిరు:్‌”నా్‌బ్బడ డ లరా!్‌అల ో హ్‌ ్‌మీ్‌కోసాం్‌ఈ్‌(శాాంతి్‌విధేయతల)్‌ధరామనేి్‌ఇష్ ట ్‌ పడా డ డు.్‌కనుక్‌మీరు్‌ముసి ో ములుగా్‌తపి్‌మరణాంచకూడదు్‌సుమా!్‌(మీకు్‌ విశావససి ా తిలోనే్‌మరణాం్‌రావాల్న్‌సుమా!)”. (బఖ్ర:్‌132)
 9. 9. 9 2) దేవుని్‌కటాక్షాంతోనే్‌సనామర ు ్‌భాగిాం అవును, మనిషిలో్‌సతాిరి త ్‌రగలల్న.్‌మనిషి్‌సతాినేవషిగా్‌మారాల్న.్‌అజా ా నాం, దీనతవాం, భావ్‌ దారిద్ిై్‌సాంకళును్‌తెాంచే్‌జా ా నవాంత్తడగా, విజా ా నవాంత్తడగా, ధీరుడగా, శూరుడగా్‌్‌ ఎద్గాల్న.్‌అప్పుడే్‌మనిషిలోని్‌ప ర జా ా పాట్వాలు్‌వెలుగ్గ్‌చూసా త య్య.్‌అప్పుడే్‌ద ై వ్‌కటాక్షాం్‌తోడె ై ్‌ సనామర ు ్‌భాగిాం్‌లభిసు త ాంది.్‌మనిషి్‌జీవిత్‌లక్షిాం్‌సిది ధ సు త ాంది.్‌ఈ్‌సృషి ట , సృషి ట లోని్‌ సమస త మూ్‌అల ో హ్‌ దే.్‌చూసేాందుకు, చరమచక్షువులతో్‌పాటు్‌ఆతమ్‌చక్షువులుాండాలేగాని్‌ కానవచేో్‌కథలెనోి!్‌వినవచేో్‌పాఠాలు, గ్గణపాఠాలు్‌ఎనోి!!్‌అర ా ాం్‌చేసుకునేాందుకు్‌ మద్డుతోపాటు్‌ఆసావదిాంచే్‌మనసుాండాలేగాని్‌సతోిపదేశ్‌జలధారలు ఎనోి, అమృత్‌ కలశాలెనోి!! అల ో హ్‌ ్‌ఇల్‌సెలవిసు త నాిడు: ”నమేమవారిక్త్‌భూమిలో్‌పలు్‌నిద్రానాలు్‌నాియ్య.్‌సవయాంగా్‌ మీ్‌ఆతమలలో్‌(అసి ా తవాం్‌లో)్‌కూడా్‌(ఎనోి్‌నిద్రానాలు)్‌ఉనాియ్య.్‌మరి్‌మీరు్‌పరిశీలనగా్‌ చూడట్ాం్‌లేదా?”. (జారియాత్్‌ :్‌20, 21) నేడు్‌అనిి్‌రాంగాలో ో నూ్‌విజయ్‌కేతనానిి్‌ఎగ్గర్‌వేసు త ని్‌మానవుడు, శాస ా వేత త గా, ఆరి ా కవేత త గా్‌సనామనాలు్‌అాందుకుాంటుని్‌మానవుడు్‌నిజ్‌ద ై వానిి్‌తెలుసుకోలేక్‌ పోత్తనాిడు.్‌కారణాం-పదార ా ్‌పూజ, తన్‌మేధ్‌చెప్పిాంది, తన్‌ఇాంది ర య్‌పరిధలోక్త్‌వచోాంది్‌ మాత ర మే్‌నిజాం, తక్తకనవనీి్‌మిథి్‌అని్‌అహాం.్‌ఫల్నతాం-ఆమ్‌ ్‌ఆదీమ, సామాని్‌మనిషి్‌నిజ్‌ ద ై వానిి్‌గ్గరి త ాంచగలుగ్గత్తనాి-్‌డగ్ర ర లు, పటా ట లు్‌పుచుోకుని్‌అనేక్‌మాంది్‌మాత ర ాం్‌ఈ్‌ భాగాినిక్త్‌దూరాంగా్‌జీవిసు త నాిరు.్‌ఆ్‌విష్యానికొసే త ్‌్‌-్‌తమలోని్‌మహత్త త ్‌గొపిద్ని్‌ ఎాంచ, తన్‌సతా త కు్‌తానే్‌మతె త క్తక, కళ్ళు్‌పె ై కక్తక, ఎత త లేని్‌బరువున్నతి త , క్తాంచతె ై నా్‌కద్పలేక్‌ విసుగెతి త , ఎతె ై న్‌శిఖ్రాల్‌నుాండ్‌పడ్‌చతె ై న్‌ప ర ముఖులు్‌మానవ్‌చరిత ర నేతి త ్‌చూసే త ్‌చ్చల్‌ మాంది్‌ఉనాిరు.్‌ఒక్‌ఫిరౌను, ఒక్‌హామాను, ఒక్‌నమూ ూ దు, ఒక్‌అబూ్‌జహల్, అబూ్‌ లహబ్‌ఇల్‌ఎాంద్ర్చ్‌నాయకులు, అధనాయకులు్‌పతా త ్‌లేకుాండా్‌అపకీరి త ని్‌మూట్్‌ గటు ట కొని్‌మరీ్‌పోయారు. ్‌‘అడగనిదే్‌అమమ్‌కూడా్‌పెట్ ట దు’ అనిటు ట ్‌మనిషిలో్‌సతాిరి త ్‌లేనిదే్‌అల ో హ్‌ ్‌కూడా్‌అతనిక్త్‌ సనామర ు ాం్‌చూపడు.్‌ఆయన్‌ఇల్‌సెలవిసు త నాిడు:్‌”ఏ్‌జాతి్‌అయ్యనా్‌సరే్‌సవయాంగా్‌తన్‌ మనోమయ్‌సి ా తిని్‌మారుో్‌కోనాంత్‌వరకూ్‌అల ో హ్‌ ్‌కూడా్‌దాని్‌సి ా తిని్‌మారోడు”. (రాద:్‌11) ఏ్‌సూరిచాంద్ ర నక్షతా ర ల్‌పరిశోధనతో్‌నేటి్‌మానవ్‌ప ర గతి్‌అాంబర్‌అాంచుల్ని్‌తాకుత్త్‌నిదో, ఒకప్పుడు్‌అవే్‌సూరిచాంద్ ర ్‌నక్షతా ర లను్‌చూసి్‌వాటిని్‌రూపకలిన్‌చేసిన్‌అల ో హ్‌ ను్‌ కనుగొనాిరు్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ (అ).్‌జా ా నోద్యాం్‌అనాంతరాం్‌ఆయన్‌ఇల్‌ప ర క్‌టిాంచ్చరు:
 10. 10. 10 ”ఓ్‌నా్‌జాతి్‌ప ర జలరా!్‌అల ో హ్‌ కు్‌మీరు్‌కల్నిాంచే్‌భాగసావములతో్‌నేను్‌విసుగెతి త ్‌ పోయాను.్‌వాటితో్‌నాకలాంటి్‌సాంబాంధాం్‌లేదు”. (అన్్‌ ఆమ:్‌79) ”నిశోయాంగా్‌నేను్‌ఆకాశాలను, భూమిని్‌సృషి ట ాంచన్‌ఆ్‌సృజనశీలుని్‌వె ై పుకు్‌ఏకాగ ర త్‌ తో్‌నా్‌ముఖానిి్‌తిప్పుకుాంటునాిను.్‌నేను్‌షిర్క్‌ ్‌(బహుద ై వాధన)్‌చేసేవారిలోని్‌వాణ ణ ్‌మాత ర ాం్‌ కాను”. (అన్్‌ ఆమ:్‌79) వెల్నగే్‌చాంద్ ర ాం్‌ద ై వాం్‌కాదు, మాండే్‌సూరిాం్‌ద ై వాం్‌కాదు, మరిసే్‌తారకాం్‌ద ై వాం్‌కాదు, ఎగసి్‌ పడే్‌సాంద్ ర ాం్‌ద ై వాం్‌కాదు, పారే్‌జలాం్‌ద ై వాం్‌కాదు, వెల్నగే్‌దీపాం్‌ద ై వాం్‌కాదు.్‌వాట్నిిాంటిని్‌ పుటి ట ాంచన్‌వాడు్‌-్‌ఆయనే్‌నిజ్‌ద ై వాం.్‌ఆయనే్‌అల ో హ. రాతి ర , పగలు, సూరుిడు, చాందు ర డు్‌(వగె ై రా్‌ప ర కృతి్‌శకు త లనీి)్‌అల ో హ్‌్‌(ఏకతావ్‌నిక్త, ఆయన్‌శక్త త సామరా ా ిలకు)్‌నిద్రానాలే.్‌(కనుక్‌ప ర జలరా!)్‌సూరిచాందు ర లకు్‌సాష్ట్ ట ాంగ్‌ పడకాండ.్‌మీరు్‌నిజాంగా్‌దేవుడి్‌ఆరాధాంచేవారయ్యతే, వాటిని్‌సృషి ట ాంచన్‌అల ో హ్‌కే్‌ సాష్ట్ ట ాంగ్‌పడాండ.్‌ప ర వకా త !్‌వీరు్‌గనక్‌తలబ్బరుసుతో్‌మొాండగా్‌వివహరిసే త ్‌వివహరిాంచనీ.్‌ నీ్‌ప ర భ్యవు్‌సనిిధలో్‌ఉని్‌ద ై వదూతలు్‌రేయ్యాంబవళ్ళు్‌ఆయనిి్‌సమరిసూ త నే్‌ఉనాిరు.్‌వారా్‌ సమరణలో్‌ఎనిటికీ్‌అలసిపోరు.్‌(ఫుసిసలత్్‌:్‌37-38) 3) అకుాంఠిత్‌దీక్ష, అవిరళ్‌కృషి్‌ఉాంటే్‌సమాజాంలో్‌మారుి్‌సాధిమే సాంఘ్‌సాంసకరణా్‌రాంగానిక్త్‌మూల్‌పురుషులు్‌ప ర వక త లు.్‌అాంధ్‌విశావసాలు, మూఢ్‌ నమమకాలు, దౌష్ట్ ట ిలు, దౌర జ నాిలు, దురామరా ు ్‌లపె ై ్‌తిరుగ్గబ్రటు్‌ప ర కటిాంచన్‌ఆదుిలు్‌ ప ర వక త లు.్‌మయా్‌మబ్దులు్‌క ర మిమ్‌మార ు ాం్‌కానరాక్‌అయోమయ్‌సి ా తిలో్‌పడ్‌కొటు ట మిటా ట డే్‌ జనవాహనిక్త్‌సతి్‌వెలుగ్గల్ని్‌ప ర సాదిాంచన్‌కాాంతికారులు, కా ర ాంతి్‌వీరులు, శాాంతి్‌రూపులు్‌ ప ర వక త లు.్‌సృషి ట తాల్‌దాసి్‌శృాంఖ్లలను్‌తె ర ాంచ, అనవసర్‌ఆాంక్షల్‌బరువులను్‌మానవ్‌ భ్యజాల్‌మీద్్‌నుాండ్‌దిాంచ, సృషి ట కర త ను్‌ఆరాధాంచమని్‌ప్పలుపు్‌ఇచోన్‌ఆ్‌పుణి్‌ పురుషుల, పరమ్‌శ్ర ర యోభిలషుల, మానవ్‌మహోపకారుల్‌సాంఖ్ి్‌1్‌లక్ష్‌24్‌వేల్‌మాంది్‌ కాగ, వారిలో్‌315్‌మాంది్‌రసూల్్‌ ్‌(ద ై వ్‌దౌతిాంతోపాటు్‌ధరమ్‌శాసనాం్‌అనుగ ర హాంచబడన్‌ ప ర వక త లు)్‌అవగా, వారిలో్‌5్‌మాంది్‌వజ ర ్‌సాంకలిాం్‌గల్‌ప ర వక త లు. 
 11. 11. 11 4) వజ ర ్‌సాంకలిాం్‌గల్‌ప ర వక త లు్‌ఏాం్‌చేశారు్‌? 1) ప ర వక త ్‌నూహ్‌ ్‌(అ)్‌– తన్‌జాతి్‌వారిని్‌950్‌సాంవతసరాలు్‌సతిధరమాం్‌వె ై పు్‌ప్పలు్‌సూ త నే్‌ ఉనాిరు. 2) ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌– ఎనిి్‌అడ డ ాంకులు్‌ఎదురయ్యనా, ఎనిి్‌ప ర తికూల్‌పవనాలు్‌ వీచనా, భ్గభ్గమాండే్‌నిప్పులో ో ్‌న్నటే ట సినా, ఊరి్‌నుాండ్‌గెాంటేసినా్‌ఆయన్‌మాత ర ాం్‌ప ర జల్‌ మేలు్‌కోరుతూ్‌అల ో హ్‌ ్‌మార ు ాం్‌వె ై పు్‌వారిని్‌ఆహావనిసూ త నే్‌ఉనాిరు. 3) ప ర వక త ్‌మూసా్‌(అ)-అగ ర వర ణ ాం్‌అని్‌చెప్పుకుని్‌బీరాలు్‌పోయే్‌ఖిబీ త లు, కృషి్‌వలుల్ని, శ ర మజీవుల్ని్‌బ్రనిసలుగా్‌చేసే్‌నిరాంకుశ్‌పాల్‌నాధకారులపె ై ్‌యుదా ధ నిి్‌ప ర కటిాంచన్‌ ధీర్చదాత్త త లు.్‌గోవును్‌కాదు, గోవును్‌పుటి ట ాంచన్‌అల ో హ్‌ ను్‌ఆరాధాంచమని్‌జాతిక్త్‌ హతోపదేశాం్‌చేసిన్‌శాాంత్‌రూపులు్‌ఆయన. 4) ప ర వక త ్‌ఈసా్‌(అ)్‌– ప ర జలు్‌ఆయనుి్‌హాంసిాంచనా, చెరసాలో ో ్‌బాంధాంచనా, ముళు్‌ క్తరీట్ాం్‌తొడగాంచ్‌వేధాంచనా, బ్రధాంచనా, పారద్రాకతే్‌ప ర ధానాంగా్‌భావిాంచ్‌వారిని్‌ అల ో హ్‌ ్‌మార ు ాంలో్‌నడప్పాంచేాందుకు్‌పటు ట ్‌వీడని్‌విక ర మారుకనిల్‌పరిశ ర మిాంచ్చరు. 5) అాంతిమ్‌ద ై వ్‌ప ర వక త ్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌– గత్‌ప ర వక త లాంద్రి్‌కాలలో ో ్‌ఉని్‌దౌర జ నాి్‌లనీి్‌ ఆయన్‌ఒకకరి్‌హయాాంలోనే్‌ఉనాి్‌విసుగ్గ్‌చెాంద్క్‌ఎాంతో్‌ఓరుితో, నేరుితో్‌ప ర జలో ో ్‌సతి్‌ చె ై తనాినిి్‌తీసకు్‌వచో, మానవ్‌చరితే ర ్‌కని, విని, ఎరుగని్‌గొపి్‌ఆద్రా్‌సమాజానిి్‌ సా ా ప్పాంచ్‌ప ర వక త లాంద్రిలో్‌అగ ర జులుగా్‌ఖాితి్‌పొాందారు. సోద్రులరా!్‌ఈ్‌దారి్‌మన్‌కోసాం్‌అపరి్‌చతమ ై నది్‌కాదు.్‌ప ర వక త లాంద్రూ, పుణి్‌ పురుషులాంద్రూ్‌నడచన్‌దారియే.్‌ఇది్‌ఎాంత్‌సనాతనమో్‌అాంతే్‌వినూతనాం్‌కూడా.్‌కనుక్‌ చీకటి్‌ద్ట్ ట ాంగా్‌ఉాందే్‌అని్‌బ్రధ్‌పడట్ాం, భ్య్‌పడట్ాం్‌మాని్‌ఒకక్‌చరు్‌దీపాం్‌ వెల్నగాంచేాందుకు్‌ప ర యతిిాంచాండ.్‌చీకటి్‌దానాంతట్్‌అదే్‌తొల్నగపోత్తాంది.్‌ మహనీయ్‌ఇబ్ర ర హాం(అ), ఒకక్‌అల ో హ్‌ ్‌మాత ర మే్‌ఆరాధనకు్‌అరు ు డు్‌అనడానిక్త్‌అతిాంత్‌ సమాంజసమయ్యన్‌కారణాలు్‌వివ్‌రిాంచ్చరు.్‌అవును్‌మానవుల్ని్‌పుటి ట ాంచనవాడు్‌ అల ో హ్‌ యే… మానవుడు్‌భ్యవిలో్‌కాల్నడన్‌క్షణాంలోనే్‌తల్న ో ్‌పాల్నాండ ో లో్‌పాలును్‌ పుటి ట ాంచనవాడు, అతనిక్త్‌పాలు్‌చీకే్‌మి ర ాంగే్‌విధానానిి్‌నేరిినవాడు్‌అల ో హ్‌ యే… మానవుల్‌ఉనిక్త, పెరుగ్గద్ల, పెాంపుద్ల, మనుగడ, ప ర గతీ్‌వికాసాలకు్‌కావలసినటువాంటి్‌్‌ సామాగ ర నాంతటినీ్‌సమకూరిోన్‌వాడు్‌అల ో హ్‌ యే.్‌ఇదే్‌సతిాం.్‌అలాంట్ప్పుడు్‌
 12. 12. 12 మహోనిత్తడయ్యన్‌అల ో హ్‌ ను్‌కాద్ని్‌రాళుతో, కొయితో, బాంగారు్‌వెాండని్‌కరిగాంచ్‌ చేసిన్‌విగ ర హాలను్‌పూజిాంచడాం, మానవుల్‌మధి్‌పుటి ట , పెరిగ, అపద్లకు, ర్చగాలకు్‌గ్గరె ై ్‌ సవయాంగా్‌తమ్‌మృత్తివును్‌దాట్లేక్‌పోయ్యన్‌వారిని్‌ఆపద్లో ో , అవసరాలో ో ్‌ ఆశ ర య్యాంచడాం్‌కనాి్‌అవివేకాం, అజా ా నాం్‌మరేది్‌కాగలదు? సృషి ట కర త ్‌అయ్యన్‌అల ో హ్‌ ను్‌ మాత ర మే్‌ఆరాధాంచ్చల్న.్‌సృషి ట తాలను్‌కాదు.అల ో హ్‌ ను్‌ఆరాధాంచడమే్‌సహేత్తకమయ్యనది.్‌ సమాంజసమయ్యనదీను.్‌ అల ో హ్‌ ్‌ఇల్‌సెలవిసు త ్‌నాిడు: ”వజ ర ్‌సాంకలిాం్‌గల్‌ప ర వక త లు్‌సహనాం్‌వహాంచనటు ో ్‌నీవూ్‌ సహనాం్‌వహాంచు.్‌వారి్‌విష్యాంలో్‌తొాంద్ర్‌పెట్ ట కు”. (అహ్‌ ఖాఫ్:్‌35) ఈ్‌జీవన్‌పయనాంలో్‌విజయాంతోపాటు్‌వె ై ఫలిలూ్‌ఉనాియ్య.్‌ఆశాసౌధాలతో్‌పాటు్‌ ఆశాభ్ాంగాలూ్‌ఉనాియ్య.్‌కాని్‌దారి్‌తప్పిన్‌ప ర తి్‌సారి్‌ప ర వక త ల్‌జీవితాలు్‌మనకు్‌మార ు ్‌ ద్రాకాం్‌కావాల్న.్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ ్‌మనకు్‌వెలుగ్గ్‌బ్రట్గా్‌నిలవాల్న.్‌గమిాం్‌చేరుకోవాలని్‌దీక్ష్‌ గల్‌బ్రట్సారి్‌అలుపెరగడని్‌వాస త వాం్‌అర ా ాం్‌చేసువాల్న.్‌ఈ్‌కారిసిది ధ క ై ్‌దీక్ష, దుఆలతో్‌ పాటు్‌అల ో హ్‌ పె ై ్‌ప ర గాఢమ ై న్‌విశావసాం్‌ఉాండాల్న.్‌లక్షిాం్‌ఛేదిాంచగలమనే్‌ఆతమ్‌ విశావసాంతోపాటు్‌లోపాలను్‌దిదు ు కునే్‌గ్గణాం్‌అలవడాల్న.్‌సజ జ నుల్‌సాాంగతిాం్‌కోసాం్‌ ఆరాట్్‌పడాల్న.్‌నితిాం్‌శుభాతమల్ని్‌అనేవషిసూ త ్‌ఉాం్‌డాల్న.్‌అాంతర ు త్‌శకు త ల్ని్‌సరిగా ు ్‌అాంచనా్‌ వేయగల ు ట్ాం, జా ా నాభివృది ధ ్‌కోసాం్‌అవసరమ ై న్‌మారా ు నిి్‌అవలాంబ్బాంచడాం్‌అనేవి్‌ తపినిసరి్‌విష్యాలు.్‌ఈ్‌మార ు ాంలో్‌ప ర శాంసల్‌జలూ ో ్‌కురుసు త ాంది.్‌విమరాల్‌బ్దరదా్‌ చల ో బడుత్తాంది.్‌పొగడ త కు్‌పొాంగ్‌పోకూడదు్‌– అది్‌అహానిక్త్‌దారి్‌తీసు త ాంది.్‌విమరాకు్‌ కృాంగపో్‌కూడదు్‌– అది్‌మన్‌శక్త త యుకు త ల్ని్‌నిరీవరిాం్‌చేసు త ాంది.్‌ఒకరి్‌ప ర శికు్‌ సమాధానాంగా్‌ఒక్‌గొపి్‌విక్త త ్‌సమాధానాం్‌మనాంద్రికీ్‌కనువిప్పు్‌కావాల్న. ‘ఎవరె ై తే్‌ద ై వ్‌ధరమాం్‌కోసాం్‌ననుి్‌ప్ర ర మిసు త నాిర్చ్‌అల ో హ్‌ ్‌వారిక్త్‌మాంచ్‌ప ర తిఫలనిి్‌ అనుగ ర హాంచుగాక!్‌దూష్ణలు, తిటు ో ్‌తిని్‌నేను్‌ముఖ్ాం్‌చటి ో ాంచుకోనప్పుడు్‌తమరెాందుకు్‌ అకారణాంగా్‌బ్రధ్‌పడుత్తనిటు ో !? నేను్‌దూష్ణలు్‌విాంటాను, చదువుతాను; ఆ్‌తరావత్‌ వాటిని్‌ఓ్‌ప ర కకన్‌పడేసి్‌నా్‌పని్‌నేను్‌చేసుకుపోతాను.్‌మళిు్‌అటుగా్‌ద్ృషి ట ్‌మరల్నాంచను.్‌ (నాకు్‌పూరి త ్‌నమమకాం్‌ఉాంది.)్‌అల ో హ్‌నాక్తచోన్‌కీరి త ని్‌ఎవరూ్‌నా్‌నుాంచ్‌వేరు్‌పరో్‌లేరు.్‌ అలగే్‌నాకు్‌లేని్‌ప ర తిష్ ట ను్‌ఎవరూ్‌నాకు్‌ఇవవజాలరు”.
 13. 13. 13 మర్చ్‌సాంద్రభాంగా్‌ఆయన్‌కారికర త ల్ని్‌ఉదే ు ్‌శిాంచ్‌ఇల్‌హతోపదేశాం్‌చేశారు: ”మీలోని్‌ప ర తి్‌ఒకకరిలోనూ్‌‘జావల’ అనేది్‌ప ర జవల్నసూ త నే్‌ఉాండాల్న.్‌అది-్‌అనార్చగిాంతో్‌ విలవిల ో డే్‌మీ్‌కుమారుణ ణ చూసి్‌వె ై దుిని్‌వద్ ు కు్‌తీసుకళ్ుాంత్‌వరకూ్‌మీ్‌హృద్యాలలో్‌ మాండుతూ్‌ఉాండే్‌ప్ర ర మాగి్‌జావలల్‌– ఓ్‌జాిల,్‌ప ర జల్ని- వారి్‌నిజ్‌ప ర భ్యవు్‌సనిిధక్త్‌ చేరేోాంత్‌వరకూ్‌మీలో్‌మాండుతూనే్‌ఉాండాల్న”. 5) సాంసకరణోద్ిమాంలో్‌యువకుల్‌పాత ర యువకులె ై న్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌గారి్‌మిథ్యి్‌ద ై వాలపె ై ్‌తిరుగ్గబ్రటును్‌ఆయన్‌జాతి్‌ ప ర జలు్‌పరసిరాం్‌చరిోాంచుకోవడాం్‌గ్గరిాంచ్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ ్‌ఇల్‌ప్రర్కాంటుాంది:్‌”ఒక్‌ యువకుడు్‌వాటి్‌(విగ ర హాల)్‌బలహనతను్‌ఎాండ్‌గడుతూ్‌ఉాండట్ాం్‌మేము్‌వినాిము.్‌ అతను్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ గా్‌ప్పలువబడుత్తనాిడు” అని్‌కొాంద్రు్‌చెపాిరు; (అాంబ్బయా:్‌60) పూరవాం్‌దిఖియానోస్‌ ్‌అనే్‌ఒక్‌రాజు్‌ఉాండేవాడు.్‌అతడు్‌బహుద ై వారాధన్‌వె ై పు్‌నకు, జాతరల్‌వె ై పునకు్‌ప ర జల్ని్‌పురిగొలేి్‌వాడు.్‌అయ్యతే్‌అదే్‌రాజిాంలో్‌నివసిాంచే్‌సాంపని్‌ వరా ు లక్త్‌చెాందిన్‌యువకులు్‌కొాంద్రు్‌సతాినేవష్ణ్‌జరిప్ప్‌సృషి ట క్తకర త ్‌ఒకకడేనని్‌ విష్యానిి్‌గ ర హాంచ్చరు.్‌దానేి్‌అమలు్‌పరాోరు.్‌చవరిక్త్‌అపిటి్‌రాజు్‌ప్పల్నచ్‌అడగనా్‌ ధ ై రిాంగా్‌సతాినిి్‌నిరి ు ష్ ట ాంగా్‌వెల ో డాంచ్చరు.్‌వీరి్‌గ్గరిాంచ్‌అల ో హ్‌ ్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ లో్‌ప ర సా త విసూ త ్‌ ఇల్‌అనాిడు:్‌”తమ్‌ప ర భ్యవును్‌విశవసిాంచన్‌కొాంత్‌మాంది్‌యువ్‌కులు్‌వారు.్‌మేము్‌ వారి్‌సనామర ు ాంలో్‌వృది ధ ్‌నొసగాము”. (అల్్‌ ్‌కహఫ్:్‌13) ఇల్‌చెప్పుకుపోతే-్‌ప ర వక త ్‌నూహ్‌ ్‌(అ), ప ర వక త ్‌యూనుస్‌ ్‌(అ), ప ర వక త ్‌షుఐబ్‌ ్‌(అ), ప ర వక త ్‌ మూసా్‌(అ), ప ర వక త ్‌ఈసా్‌(అ), అాంతిమ ై ్‌ద ై వ్‌ప ర వక త ్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌– అాంద్రూ్‌ యువకులే.్‌వారి్‌తరావత్‌హజ ర త్్‌ ్‌అబూ్‌బకర్్‌ , ఉమర్్‌ , ఉసామన్్‌ , అల్న, హసన్్‌ , హుసె ై న్్‌ , ఖాల్నద్‌ ్‌బ్బన్్‌ ్‌వల్నద్‌ , ఉమర్్‌ ్‌బ్బన్్‌ ్‌అబ్ద ు ల్్‌ ్‌అజీజ్‌ ్‌మొద్లగ్గ్‌వారాంద్రూ్‌యువకులే. అదే్‌విధాంగా్‌తారిఖ్‌ ్‌బ్బన్్‌ ్‌జియాద్‌ , ముహ్‌మమద్‌ ్‌బ్బన్్‌ ్‌ఖాసిమ్‌ , సలహుదీ ు న్్‌ ్‌అయూిబీ, ఇమామ్‌ ్‌ఇబ్ది్‌తె ై మియా, ముహమమద్‌ ్‌బ్బన్్‌ ్‌అబ్ద ు ల్్‌ ్‌వహా ు బ్‌ , ష్ట్్‌వల్నయుల ో హ్‌ ్‌ముహ్‌ది ు స్‌ ్‌ (ర), ష్ట్్‌ఇసామయీల్్‌ ్‌ష్హద్‌ ్‌(ర), మౌలనా్‌సనావుల ో హ్‌ ్‌అమ ర తసరీ, మౌలనా్‌అబ్దల్్‌ ్‌ఆల్‌ మౌదూదీ, సయ్యిద్‌ ్‌ఖుత్తబ్‌ ్‌ష్హద్‌ ్‌(ర)్‌-్‌వీరాంద్రూ్‌యువకులే.్‌మానవ్‌రాసిక్త్‌చెాందిన్‌ ఆణముతాిలు.్‌ఒకక్‌మాట్లో్‌చెపాిలాంటే-ఏ్‌జాతి్‌యువకులు్‌ప ర యోజకులె ై ్‌ఉాంటార్చ్‌ఆ్‌
 14. 14. 14 జాతి్‌గతి్‌సుగతి్‌అవు్‌త్తాంది.్‌మరే్‌జాతి్‌యువకులు్‌విసనపరులె ై ్‌ఉాంటార్చ్‌ఆ్‌జాతి్‌గతి్‌ దుర ు తే.్‌కాబటి ట ్‌ధరమ్‌ప ర చ్చర్‌బ్రధిత్‌వృదు ధ లకనాి్‌యువకుల్‌మీదే్‌ఎకుకవగా్‌ఉాంటుాంది. 6) సతిప్ప ర యులు్‌నిరాశ్‌చెాంద్రు ధ ై రిసాహసాల్ని్‌నీరుగారేో్‌అాంశాల్‌నుాండ్‌కాలినిక్‌ఊహల్‌నుాండ్‌మనాం్‌దూరాంగా్‌ ఉాండాల్న.్‌ఇలాంటి్‌ఆలోచనల్నిగానీ, ఆలోచనా్‌పరుల్‌సాాంగతాినిి్‌గానీ్‌మనాం్‌స్వవక్‌ రిాంచకూడదు.్‌ఆతమ్‌విశావసాం్‌మనపె ై ్‌మనకు్‌విశావసాం్‌పెాంచుత్తాంది.్‌మనకేాం్‌కావాలో్‌ మనో్‌ఫలకాంపె ై ్‌చీతీ ర కరిాంచుకుని, మన్‌గమాినిక్త్‌చేరుకోవడానిక్త్‌సిష్ ట మ ై న్‌మారా ు నిి్‌ ఎనిికోవాల్న.్‌ఎదురవవబోయే్‌అడ డ కుాంలను, అవర్చధాలను, ప ర తి్‌బాంధకాలను్‌ఎల్‌ అధగమిాంచ్చలో్‌ముాందుగానే్‌పథకాలు్‌తయారు్‌చేసుకోవాల్న.్‌అవసరమ ై న్‌వనరులను, ప ర తాిమాియ్‌వూిహలను్‌కూడా్‌సిద్ ధ ాం్‌చేసుకోవాల్న.్‌ఆ్‌తరావత్‌అాంక్తత్‌భావాంతో్‌పుర్చ్‌ గమిసే త ్‌లక్షాిలను్‌సులువుగా్‌సాధాంచవచుో.్‌మన్‌ప్ర ర రణ్‌మనమాంత్‌దూరాం్‌ ప ర యాణాంచ్చమనిది్‌కాకుాండా్‌మనమిాంకా్‌ఎాంత్‌దూరాం్‌ప ర యాణాంచ్చలనిద ై ్‌ఉాండాల్న. చూడాండ!్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌తన్‌జాతి్‌ప ర జల్‌కళ్ళు్‌తెరిప్పాంచ్చలని్‌ఓ్‌పథకాం్‌ఏరాిటు్‌ చేసుకునాిరు.్‌తరావత్‌ఎదురవవబోయే్‌పరిణామాలను్‌ముాందుగానే్‌అాంచనా్‌ వేసుకునాిరు.్‌”ఓ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ !్‌మా్‌దేవుళుని్‌అపహసాినిక్త్‌పాలే జ సిాంది్‌నువేవనా?” అని్‌ జాతి్‌జనులు్‌నిలదీసే త , ‘ననుి్‌నిలదీసి్‌ఏమిటి్‌ప ర యోజనాం? మీరు్‌నా్‌మాట్్‌ఎలగూ్‌ నమమరు, తరతరాలుగా్‌మీరు్‌ద ై వాలుగా్‌భావిసూ త ్‌వసు త ని్‌ఆ్‌విగ ర హాలనే్‌అడగాండ.్‌ఒకవేళ్‌ వాటిక్త్‌చెప్రి్‌శక్త త ్‌ఉాంటే్‌వాటిపె ై ్‌జరిగన్‌అఘాయ్యతాినిి్‌అవే్‌ఫిరాిదు్‌చేసా త య్య’ అని్‌ ఆయన్‌సమాధానాం్‌జాతి్‌ప ర జల్ని్‌ఆలోచనలో్‌పడవేసిాంది. తరావత్‌ష్ట్క్‌ ్‌నుాంచ్‌తేరుకుని్‌‘ఈ్‌విగ ర హాలు్‌పలుకలేవని్‌సాంగతి్‌నీకూ్‌తెలుసు్‌కదా?’ అని్‌ఎదురు్‌ప ర శి్‌వేశారు.్‌అాందుకు్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌‘ఇదే్‌నిజమ ై తే్‌మరి్‌మీరు్‌ అల ో హ్‌ ను్‌వద్ల్న్‌మీకు్‌ఏ్‌మాత ర ాం్‌లభ్ాంగానీ, నష్ ట ాంగానీ్‌కల్నగాంచ్‌లేని, సవయానికే్‌రక్షణ్‌ కల్నిాంచుకోలేని్‌వాటిని్‌ఎాందుకు్‌పూజిసు త నాిరు? అల ో హ్‌ ను్‌కాద్ని్‌మీరు్‌కొల్నచే్‌విగ ర హ్‌ ప ర తిమల్‌పె ై న్‌ఈగ్‌వాల్ననా్‌తోలుకలేని్‌అశకు త లే్‌అవి.్‌మీకు్‌ఈ్‌పాటి్‌ఇాంగత్‌జా ా నాం్‌కూడా్‌ లేదా?’ అని్‌వారిని్‌సూటిగా్‌అడగారు.్‌హజ ర త్్‌ ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌హేత్తబద్ ధ ాంగా్‌ఇచోన్‌ సమాధానాం్‌వాళును్‌ఆలోచనలో్‌పడవేసిాంది.్‌వాంద్ల్‌సాంవతసరాలుగా్‌జడపా ర యాంగా్‌ఉని్‌ వారి్‌బ్దది ధ ్‌వివేకాలో ో ్‌ఒకకసారి్‌చలనాం్‌చోటు్‌చేసుకుాంది.్‌అయ్యనా్‌అది్‌మూడు్‌నిమిష్ట్ల్‌ మారుి్‌గానే్‌మిగల్నాంది.్‌వారు్‌సతాినిి్‌బ్రహాట్ాంగా్‌ఒప్పుకోవడానిక్త్‌సాహసిాంచలేక్‌ పోయారు.
 15. 15. 15
 16. 16. 16 7) ఇాంట్్‌గెల్నచ్‌రచో్‌గెలువు ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌తనకు్‌జా ా నోద్యాం్‌అయ్యన్‌మీద్ట్్‌ముాందు్‌తన్‌ఇాంటివారిని్‌ సతిమార ు ాం్‌వె ై పు్‌ఆహావనిాంచ్చరు.్‌‘నానాి!్‌వినలేని, చూడలేని, మీకు్‌ఏ్‌మాత ర ాం్‌ ఉపయోగపడలేని్‌వాటిని్‌ఎాందుకు్‌పూజిసు త నాిరు? ఓ్‌ప్పతామహా!్‌చూడాండ్‌మీ్‌వద్ ు కు్‌ రాని్‌జా ా నాం్‌నా్‌వద్ ు కు్‌వచోాంది.్‌(నేను్‌సకల్‌లోకాల్‌ప ర భ్యవును్‌కనుగొనాిను.్‌సృషి ట కర త ్‌ కాద్ని్‌ఇతరతా ర ్‌సృషి ట రాసులను్‌పూజిాంచే, హారత్తలు్‌పటే ట ్‌వారిక్త్‌పటే ట ్‌దుర ు తి్‌ఎాంత్‌ ఘోరాంగా్‌ఉాం్‌టుాందో్‌నాకర ా మయ్యాంది.)్‌కనుక్‌మీరు్‌ననుి్‌అనుసరిాంచాండ.్‌నేను్‌మీకు్‌ సరె ై న్‌మార ు ాం్‌వె ై పు్‌ద్రాకతవాం్‌వహసా త ను.్‌ఓ్‌తాండ్ర ర !్‌మీరు్‌ష ై తాన్్‌ ్‌దాసాినిి్‌(మిథిను)్‌ విడనాడాండ.్‌ఓ్‌తాండ్ర ర !్‌మీరు్‌ఎకకడ్‌కరు్‌ణామయుని్‌ఆగ ర హానిక్త్‌గ్గరవుతార్చనని్‌ష ై తాన్్‌ ్‌ సహవాసి్‌అయ్యపోతార్చనని్‌నాకు్‌భ్యాంగా్‌ఉాంది’ అనాిరు్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ..్‌ (మరిమ:్‌42-45) ఖుర్్‌ ఆన్్‌ లో్‌ఇల్‌ఉాంది:్‌”నీ్‌సమీప్‌బాంధు్‌వులను్‌హెచోరిాంచు”. (షుఅరా:్‌214) ఈ్‌ఆయత్త్‌అవతరిాంచన్‌తరావత్‌ద ై వ్‌ప ర వక త ్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌తన్‌బాంధువుల్ని్‌ ఆహావనిాంచ్‌ఇల్‌అనాిరు:్‌”మీరు్‌ద ై వ్‌సనిిధీలో్‌మిమమల్ని్‌రక్షాంచుకునే్‌బాందోబసు త ్‌ చేసుకోాండ.్‌అకకడ్‌నేను్‌మీకు్‌ఏ్‌విధాంగా్‌నూ్‌ఉపయోగపడలేను”. (ముసి ో ాం) అాంటే, ఇతరులను్‌సనామర ు ాం్‌వె ై పు్‌ప్పల్నచే్‌ముాందు్‌ద్గ ు రి్‌బాంధువులను్‌ఆ్‌మార ు ాంలోక్త్‌ తేవాలని్‌భావాం్‌ఈ్‌ఆయత్తలో ో ్‌అాంతరీ ో నమ ై ్‌ఉాంది.
 17. 17. 17 8) విశావసానిి్‌బటి ట ్‌పరీక్ష ద ై వప ర వక త ్‌(స)్‌ఇల్‌ప ర బోధాంచ్చరు:్‌”ప ర జలాంద్రిలోకల ో ్‌అతిాంత్‌తీవ ర తరమ ై న్‌పరీక్షకు్‌ గ్గరిచేయబడేవారు్‌ప ర వక త లు.్‌ఆ్‌తరావత్‌విశావసాంలో్‌వారిని్‌పోల్ననవారు, ఆ్‌తరావత్‌ వారిని్‌పోల్ననవారు”. (సహహ్‌అల్్‌జామ) అల ో హ్‌ ్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)ను్‌తాండ ర ్‌దావరా, సమాజాం్‌దావరా, రాజు్‌దావరా, అగి్‌దావరా్‌ పరీక్షాంచ్చడు.్‌చవరిక్త్‌పాలు్‌తా ర గే్‌పసికాందుని్‌నిర జ న్‌ప ర దేశాంలో్‌వదిలేసి్‌రమమని్‌చెప్పినా, ఎనోి్‌ఏళుకు్‌తనకు్‌కల్నగన్‌ఒకే్‌ఒకక్‌సాంతానిి్‌సయ్యతాం్‌జిబహ్‌ ్‌చేయమని్‌ఆదేశిాంచనా్‌ ఆయన్‌తడబడ్‌లేదు.్‌వెనకడుగ్గ్‌వేయలేదు.్‌ఇదే్‌విష్్‌యానిు్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ ్‌ఇల్‌ ప్రర్కాంటుాంది:్‌”ఇబ్ర ర హమ్‌ ను్‌అతని్‌ప ర భ్యవు్‌అనేక్‌విష్యాలలో్‌పరీక్షాంచగా, అతను్‌ అనిిాంటిలోనూ్‌(నికా్‌రుసగా)్‌న్నగ్గ ు కు్‌వచ్చోడు”. (బఖ్ర:్‌124) 9) హజ ర త్్‌ ్‌ప ర వక త ల్‌సాంప ర దాయాం పరిసి ా త్తలు్‌అనుకూల్నాంచనప్పుడు్‌దాదాపు్‌ప ర వక త లాంద్రూ్‌ద ై వాదేశాం్‌మేరకు్‌హజ ర త్్‌ ్‌ చేశారు.్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(ఆ)్‌ఇరాక్‌ లోని్‌‘ఉర్్‌ ’ పా ర ాంతాం్‌నుాండ, ష్ట్మ్‌ ్‌దేశానిక్త, ఆ్‌ తరావత్‌హరాన్్‌ ్‌పా ర ాంతానిక్త, ఆనక్‌ఫలస్వ త నా్‌భూభాగానిక్త్‌హజ ర త్్‌ ్‌చేసి్‌వెళ్ళురు.్‌ద ై వప ర వక త ్‌(స)్‌ ఇల్‌ఉపదేశిాంచ్చరు: ”నిశో్‌యాంగా్‌కరమలు్‌సాంకలిలపె ై ్‌ఆధార్‌పడ్‌ఉాంటాయ్య.్‌ఎవరె ై తే్‌అల ో హ్‌ ్‌మరియు్‌ ఆయన్‌ప ర వక త ్‌వె ై పునకు్‌హజ ర త్్‌ ్‌చేసా త ర్చ్‌వారి్‌ఉదే ు శాినిి్‌బటే ట ్‌వారి్‌కరమ్‌సిది ధ సు త ాంది.్‌స్వ ా ని్‌ మనువాడేాందుకు, వాిపారాం్‌నిమిత త ాం్‌పా ర పాంచక్‌ఇతర్‌ప ర యోజనాల్‌ద్ృష్ట్ ట ి్‌ఎవరు్‌హజ ర త్్‌ ్‌ చేసా త ర్చ్‌వారు్‌కోరిాందే్‌వారిక్త్‌ద్కుకత్తాంది”. (బ్దఖారీ)
 18. 18. 18 10) ఇసా ో ాం్‌వివసా ా పకులు్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌కాదు చ్చల్‌మాంది్‌ముసి ో మేతర్‌పాండత్తలు, చరిత ర కారులు్‌ముసి ో ాంలను్‌ముహమదీయులు్‌గా, ఇసా ో ాంను్‌ముహమమదీయ్‌మతాంగా్‌అభివరి ణ సు త ాంటారు.్‌ఇది్‌నిరాధారమ ై న్‌నిాందార్చ్‌పణ, మరియు్‌ఇసా ో ాం్‌ప ర వాహ్‌శక్త త ్‌అడు డ ్‌కునే్‌కుయుక్త త ్‌తపి్‌మరేమీ్‌కాదు.్‌నిశితాం్‌గా్‌ ఖుర్్‌ ఆన్్‌ ్‌అధియనాం్‌చేసే్‌ప ర తి్‌ఒకకరిక్త్‌ఈ్‌విష్యాం్‌అవల్నలగా్‌అర ా మ ై ్‌పోత్తాంది.్‌హజ్‌ ్‌ క్త ర యలేి్‌తీసుకుాందాాం.్‌తవాఫ్్‌ , ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌వారి్‌జీవితాం్‌తో్‌ముడపడ్‌ఉని్‌ అాంశాం.్‌ఖురాునీ్‌కూడా్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌గారి్‌జీవితాంలోని్‌మమేకాాంశమే.్‌సఫామరావల్‌ మధి్‌సఫా్‌హజ ర త్్‌ ్‌హాజిరా్‌(అ)్‌గారి్‌నిరుపమాన్‌విశావస్‌జా ా పకార ా ాం్‌చేసే్‌ఆచరణే.్‌దీని్‌ బటి ట ్‌అర ా మయేిదేమి్‌ట్ాంటే, ఇసా ో ాం్‌ఒకక్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌వారి్‌మతాం్‌కాదు, అది్‌ ప ర వక త లాంద్రి్‌జీవన్‌ధరమాం.్‌ఖుర్్‌ ఆన్్‌ లో్‌ఇల్‌ఉాంది:్‌ ”మేము్‌అల ో హ్‌ ను్‌విశవసిాంచ్చము.్‌మాపె ై ్‌అవత్‌రిాంపజేయబడన్‌దాని్‌(ఖుర్్‌ ఆన్్‌ )నీ, ఇబ్ర ర ్‌హమ్‌ , ఇసామయీల్్‌ , ఇసా ు ఖ్‌ , యాఖూబ్‌ ్‌మరియు్‌వారి్‌సాంతతిపె ై ్‌అవతరిాంప్‌జేయ్‌ బడన్‌దానినీ, మూసా, ఈసా్‌ప ర వక త లకు్‌వారి్‌ప ర భ్యవు్‌తరఫున్‌వొసగబడన్‌దానిని్‌కూడా్‌ మేము్‌విశవసిాంచ్చము.్‌మేము్‌వారి్‌లో్‌ఎవరి్‌మధి్‌కూడా్‌ఎలాంటి్‌విచక్షణ్‌(వివక్ష)ను్‌ పాటిాంచము.్‌మేము్‌ఆయనకే్‌విధేయులము్‌– ముసి ో ాంలము”. (బఖ్ర:్‌136) ”ఒకవేళ్‌వారు్‌(విశవ్‌జనులాంద్రూ)్‌మీరు్‌విశవసిాంచనటే ట ్‌విశవసిసే త , సనామర ు ాం్‌పొాంద్్‌ గలరు.్‌విముఖ్త్‌గనక్‌చూప్పతే్‌వారు్‌అహాంభావానిక్త, వె ై ర్‌భావానిక్త్‌లోన్న ై ్‌ఉనాి్‌రనిది్‌ గమనార ు ాం”. (బఖ్రా:్‌137) ఇదే్‌ప ర పాంచ్‌ప ర జలకు్‌ప ర వక త ్‌ఇబ్ర ర హమ్‌ ్‌(అ)్‌వారి్‌జీవిత్‌చరిత ర ్‌ఇచేో్‌సాందేశాం.
 19. 19. 19 రచయిత ఒక చూపులో ప్రరు్‌సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలమ.్‌పుటి ట ాంది్‌ తమిళనాడులోని్‌్‌అమమమమ్‌్‌ఊరె ై న్‌ వాలజబ్రద.్‌పెరిగాంది్‌చతూ త రు్‌జిల ో లోని్‌ కుగా ర మాం్‌న్నరబ ై లు, పాత్‌త్తరక్‌పల్న ో .్‌్‌్‌ పా ర థమిక్‌విద్ి్‌సవగా ర మాంలోని్‌ప ర భ్యతవ్‌ పాఠశాల.్‌పె ై ్‌చదువులు్‌దారుససలమ్‌ కాలేజీ్‌(ఉమరాబ్రద)్‌ ప ర సు త తాం్‌ఉాంటునిది్‌కువె ై ట్్‌దేశాంలో.్‌ రాసిన్‌మొద్టి్‌వాిసాం్‌నమాజు్‌పా ర శస త ిాం్‌-్‌ 2005 గ్రటురాయ్య్‌మాస్‌పతి ర కలో.్‌ప ర సు త తాం్‌ న్నలవాంక్‌మాస్‌పతి ర క్‌ప ర ధాన్‌సాంపాద్కులు.్‌ ప ర చురితమ ై న్‌పుస త కాలు్‌ముఖ్బాందిత్‌ మధుకలశాం, హజ జ ్‌ఆదేశాలు.్‌అనురాగ్‌ రావాం.్‌్‌టెల్నకాస ట ్‌అయ్యనా్‌పో ర గా ర ములు్‌ KTV2, మరీస్‌మరియు్‌సూూరి త ్‌చ్చనల్స్‌ లో్‌వివిధ్‌అాంశాల్‌పె ై ్‌ధారిమక్‌ప ర సాంగాలు. ప ర వృతి త :్‌సతాినేవష్ణ.

×