Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Yevaree daiva dootalu(20)

Publicité

Plus de Teacher(19)

Publicité

Yevaree daiva dootalu

 1. PRESENT BY SYED ABDUSSALAM UMRI
 2. ఒక ముస్లిం మౌలిక విశ్వాసవల్లల మహో న్నతుడయిన్ అల్లల హ న్ు విశ్ాస్ించిన్ తర్వాత ర్ిండవ విశ్వాస మౌలికవింశ్ింగవ దైవదూతల్ యిెడల్ విశ్వాసిం ఉింట ింది. దైవ దూతల్ గుర్ించి తల్ుసకోవడిం, వవర్ ఉనికి మూల్లల్న్ు గరహించడిం వల్ల చాల్ల వరకూ సృష్్ితాల్ గుర్ించి మన్ుషుల్ల్ల ఉన్న మూఢ న్మమకవల్న్ు దూరిం చేసుకోవచుు. మలన్వ చర్తరల్ల ఏక దైవవర్వధన్ (తౌహీద) ఎింత ప్వర చీన్మయిన్దో, విగరహార్వ ధన్ సయితిం కొనిన వేల్ సింవతసర్వల్ తేడాతో అింతే ప్వర చీన్మయిన్ది. మలన్వ చర్తరల్ల విగరహార్వధన్ జాతిగవ ప్రప్ించ వేదిక మీదకు వచిున్ తొలి జాతి ప్రవకత న్ూహ (అ) వవర్ జాతి. నాటి న్ుిండి నేటి వరకూ నిజ ఆర్వధుుడయిన్ అల్లల హ తిరుగు ల్ేని నామ గుణాల్ల్ల, ఆర్వధన్ల్ల ర్ిండు రకవల్ సృష్్ితాల్న్ు మలన్వుడు చేరుుతూ వసుత నానడు. 1) భౌతిక రూప్ిం కలిగ ఉిండి కనిప్ించేవి. 2) రూప్ిం ఉనాన అిందర్కీ కనిపించనివి.
 3. ఖురఆన ఇల్ల పేర్్కింట ింది: ”అల్లల హయిే దైవదూతల్ల్ల న్ుించి, మలన్వుల్ల్ల న్ుించి తన్ సిందేశ్హరుల్న్ు ఎింప్క చేసుకుింటాడు. నిశ్ుయింగవ అల్లల హ అింతా వినేవవడు, అనిన చూసేవవడు”. (అల హజ్జ: 75) రూప్ిం కలిగ ఉిండి కనిప్ించేవి َ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫ط‬ْ‫ص‬َ‫ي‬ ُ ‫ه‬‫اَّلل‬ِ‫م‬َ‫و‬ ‫ا‬‫ل‬ُ‫س‬ُ‫ر‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ن‬ ‫يع‬ِ‫م‬َ‫س‬ َ ‫ه‬‫اَّلل‬ ‫ه‬‫ن‬ِ‫إ‬ ۚ ِ‫اس‬‫ه‬‫ن‬‫ال‬‫ير‬ ِ‫ص‬ََ(75)
 4. రూప్ిం కలిగ ఉిండి కనిప్ించేవి: సూరుుడు, చిందుర డు, న్క్షతార ల్ు, న్దీన్దాల్ు, ప్రాతాల్ు, భూమి, ఆకవశ్ిం, నిప్ుప, నీరు, గవలి, కొనిన ప్రతేుక జాతుల్ ప్శువుల్ు, ప్క్షుల్ు, చటల , మహనీ యుల్యిన్ మలన్వుల్ు, జాతి పెదదల్ు మొదల్యిన్వి. వీటిని గుర్ించి ఖురఆన ఇల్ల అింట ింది: ”ర్ేయిింబవళ్లల , సూరుచిందుర ల్ు కూడా ఆయన్ (అల్లల హ శ్కిత) సూచన్ల్ల్లనివే. మీరు సూరుునికి గవనీ, చిందుర నికి గవనీ సవషవి ింగ ప్రణామిం (సజాజ ) చేయకిండి. నిజింగవ మీరు నిజ ఆర్వధుుని దాసుిం చేసే వవర్ే అయితే వీటనినింటినీ సృష్్ిించిన్ అల్లల హ ముిందు మలతరమే సజాజ చేయిండి”. (హామీమ అససజాద : 37) ప్రజల్ు విశ్వర ింతి తీసుకోవడానికి అన్ువుగవ ఉిండేల్ల ర్వతిరని చీకటిమయింగవ చేస్ింది, ఉప్వధి సముప్వరజన్ల్ల ఇబబింది కల్గకుిండా ఉిండానికి ప్గటిని ఉజాల్ింగవ చేస్ింది అల్లల హయిే. భూమిని ప్వన్ుపగవ చేస్న్వవడు దానిపెై వవన్ కుర్ప్ించి జీవకోటి అవసర్వల్న్ు తీర్ున్వవడు, ప్ింటలిన, ఫల్ ధానాుల్న్ు ఉతపతిత చేస్న్ వవడు, ఆకవశ్వనిన కప్ుపగవ నిర్మించిన్ వవడు, అిందుల్ల న్క్షతార ల్న్ు అల్ింకవరప్వర యింగవ ప్ొ దిగన్వవడు, మేఘలల్న్ు ఒక చోట న్ుిండి మర్ో చోట కి తోల్ుకళ్లల ఏర్వపట చేస్న్వవడు, ప్రతి ఒకకటి దానికై నిర్వా ర్ించిన్ ప్ని నిర్వటింకింగవ చేసుకునేల్ల తీర్ు దిదిదన్వవడు, ఒక దాని తర్వాత మర్్కటి వచేు ర్ేయిింబవళ్ళన్ు కొింత కవల్ిం ర్వతిర పెదదదిగవ, కొింత కవల్ిం ప్గల్ు పెదదదిగవ చేస్న్వవడు అల్లల హయిే. ఆయన్ ఇదింతా సకరమింగవ, సజావుగవ తన్ వయుహరచన్ ప్రకవరిం న్డుప్ుతునానడు. ఆయన్ సవటి, సహవరుత ల్ు ల్ేని నిరపేక్షాప్రుడయిన్ ఒకే ఒకకడు. ఆయన్ తప్ప మర్ో ఆర్వధుుడు ల్ేడు. ఈ విశ్ా వువసాల్ల ఆయన్ అధికవరమే తిరుగు ల్ేనిది. ఆయన్ తాన్ు తల్చిన్ వవర్కి ర్వజాుధికవర్వనిన ఇసవత డు, తాన్ు తల్చిన్ వవర్ న్ుిండి ర్వజాుధికవర్వనిన ల్లకుింటాడు. తాన్ు కోర్న్ వవర్కి కీర్తప్రతిషిలిన ప్రసవదిసవత డు, తాన్ు కోర్ని వవర్ని అప్కీర్త ప్వల్ు చేసవత డు. సకల్ మేళ్లల ఆయన్ చేతిల్లనే ఉనానయి. సమసత వసుత వుల్పెై అధికవరిం ఆయన్కు మలతరమే ఉింది.
 5. ఈ విశ్వాింతర్వళ్ానికి ఆయన్ తప్ప మర్్కడు దేవుడిగవ ల్ేడు. అతల్లనికి ఒకడు, వితల్లనికొకడు, సుతల్లనికొకడు, తల్లతల్లకొకడు అింటూ ఉిండి ఉింటే ఈ విశ్ా వువసా ఎప్ుపడో ఛినానభిన్నయి ప్ో యి ఉిండేది. మన్ిం చూసుత న్న ఈ విశ్ా వువసా ఇింత ప్కడబిందీగవ, సవఫీగవ సవగుతుిందింటే ఈ విశ్ాిం మొతాత నికి కరత అనేవవడు ఒకకడే, ఆయనే అల్లల హ. అిండింతో ఉనికిల్లకి వచిున్విగవనీ, ప్ిండింతో ఉనికిల్లని వచిున్విగవనీ, మనిష్్కి ఛేదిించ సవధుిం కవనివిగవ గోచర్ించే భూమలుకవశ్వల్ు, ప్రాత శ్రరణుల్ు, సముదార ల్ు, సూరుచిందర న్క్షతార ల్ు-అనీన ఆయన్ సృష్్ిించిన్వే, ఆయన్కు తల్ వించిన్వే, ఆయన్ ఆదుప్వజఞల్ల అణగమణిగ ఉిండేవే. సూరుునిన దాటే శ్కిత చిందుర నికిగవనీ, చిందుర నిన దాటే శ్కిత సూరుునికి గవనీ, ప్గని దాటే శ్కిత ర్వతిరకి గవనీ, ర్వతిర దాటే శ్కిత ప్గకి గవనీ ల్ేదు. సమదార నిన ఇింత వరకే న్ువుా ర్వవవల్నానడు అింత వరకే అది ప్ర్మితమయిింది. గవల్ుల్ు ఎింత మలతరిం అింటే అింత మలతరమే వీసుత నానయి, వవన్ ఎింత శ్వతిం ఎకకడ కురవవల్ింటే అకకడ కురుసుత న్నది. కవబటిి కిరిందన్ున భూమి దైవిం కవదు, పెైన్ున్న ఆకవశ్ిం దైవిం కవదు. ఉదయ అసతమయలల్ు కలిగన్ సూరుుడు దైవిం కవదు, అర సెకన్ుల్ల మన్కు చేరుతున్న వెన్నల్ కలిగన్ చిందుర డూ దైవిం కవదు. వీచే గవలీ దైవిం కవదు, కుర్సే వవన్ దైవిం కవదు, మిండే నిప్యప దైవిం కవదు. వీటనినింని సృష్్ిించిన్, వీటి సృష్్ి ప్రకిరయల్ల సవటి సహవరుత ల్ు ల్ేని అల్లల హ మలతరమే మన్ిందర్ దేవుడు, నిజ ఆర్వధుుడు. మన్ిం ఆయన్ున మలతరమే ఆర్వధిించాలి. మన్ సకల్ ఉప్సనా ర్ీతుల్ు ఆయన్కే సమర్పతిం, మన్ జన్న్ మరణాల్ు ఆయన్కే అింకితిం. ఇదే సర యిన్ ధరమిం.
 6. రూప్ిం ఉనాన అిందర్కీ కనిపించనివి: భౌతిక రూప్ిం ఉనాన అిందర్కీ కనిపించకుిండా, దైవవజఞ మేరకు సృష్్ి నిరాహణ కవర్వునిన నిరార్తించే సృష్్ితాల్ు. ఉదాహరణకు దైవ దూతల్ు. వరుణ దేవుడు, వవయువు దేవుడు అని కొిందరు కొలిచేది వీర్నే. మొధటి కోవకు చిందిన్ మన్ుషుల్ు, జింతువుల్ు, సూరు చిందర న్క్షతార ల్ు కింటికి కనిప్సవత యి గన్క వవటి దైవతాానిన ఆధార్వల్ దాార్వ ఖిండిించే వీల్ుింది. కవని ర్ిండవ కోవకు చిందిన్ దైదూతల్ు, జిన్ునల్ు అగోచరమైన్వి, ఎింతో బల్ ప్ర్వకరింతోప్వట ప్రభావ వింతమయిన్వి. ఇవే ప్రజలిన ఎకుకవగవ ఆకర్ిసవత యి. వవటినే కొిందరు దేవతల్ుగవ, దైవ సింతాన్ింగవ భావిించి వవటి ఊహా చితార ల్న్ు తయలరు చేస్ ప్యజిించడిం మన్ిం చూసవత ము. అించేత ఈ ర్ిండవ రకమయిన్ మూడ న్మమకవలిన అింతిం చయుడానికి సృష్్ికరత అయిన్ అల్లల హ, ముస్లిం మౌలిక విశ్వాసవల్లల ‘దైవ దూతల్పెై విశ్వాసిం’ అన్న ఓ శ్వశ్ాత ప్రకరణ ప్రవేశ్ పెటిడమే కవక, వవటిని గుర్ించి గ్ప్ప చమలచారమే అింతిమ దైవ గరింథిం ఖురఆన మర్యు అింతిమ దైవప్రవకత ముహమమద (స) వవర్ ప్రవచనాల్ దాార్వ తలియజేశ్వడు. ”కరుణామయుడయిన్ (అరరహామన) దాసుల్ైన్ దూతల్న్ు వీళ్లళ ఆడవవరుగవ ఖర్వరు చేశ్వరు. ఏమిటి, వవర్ ప్ుటి క సిందరభింగవ వీళ్లల గవని అకకడునానర్వ? వీళ్ళ సవక్షుిం వవర సుకోబడుతుింది. (దీని గుర్ించి) వీళ్లళ తప్పకుిండా నిల్దీస్ అడగ బడతారు”. (జుఖుు ఫ: 19) ”సరా సోత తార ల్ు (శూన్ుింల్ల న్ుించి) ఆకవశ్వల్న్ు, భూమిని సృష్్ిించిన్ అల్లల హకే శ్ోభిసవత యి. ఆయన్ ర్ిండేస్, మూడేస్, నాల్ుగేస్ ర్కకల్ు గల్ దూతల్న్ు తన్ సిందేశ్ వవహకుల్ుగవ చేసుకుావాిండు. సృష్్ిల్ల తాన్ు కోర్న్ దానిన పెించుతాడు. అల్లల హ అనినింటిపెై అధికవరిం కల్వవడు”. (ఫవతిర: 1)
 7. అన్ుగరహ దాత, అవర్ోధ కరత అయిన్ అల్లల హ మనిష్్ని మటిితో, జినానతుల్న్ు నిప్ుపతో, దూతల్న్ు వెల్ుగుతో ప్ుటిిించాడు అని ఖురఆన మర్యు హథీసుల్ దాార్వ తల్ుసుత ింది. దూతల్ు, జిన్ునల్ు మన్ుషుల్లల గే దైవ దాసుల్ే, అల్లల హ సృష్్ితాల్ే. సృష్్ి – స్ాతి, ల్యకి సింబధిించిన్ ఆయన్ ప్రణాళిక మహమలనిాత యుకితతో కూడిన్ది, కరమబదధమయిన్ది అన్డానికి దైవ దూతల్ ఉనికి, వవర్కి అప్పగించ బడిన్ కవరు నిరాహణా బాధుతల్ు ప్రబల్ నిదరశన్ిం. అింటే దీన్రాిం – దైవదూతల్ు ల్ేకుిండా ఆల్లల హ ఈ సృష్్ి కరమలనిన న్డుప్ ల్ేడు అని ఎింత మలతరిం కవదు. అల్లల హ తల్చుకుింటే మేఘలల్ు ల్ేకుిండా వరిిం కుర్ప్ించ గల్డు. నీటి చుకక ల్ేకుిండా చటి న్ు మొల్కతితించ గల్డు. జడమయిన్ బిండర్వయి న్ుిండి 12 జల్ప్వతాల్న్ు ప్ుటిిించగల్డు. ప్రవిహించే జల్ వవహనిని సాింభిింప్జేయగల్డు. నీటినే గోడగవ చేస్ సముదరింల్ల 12 మలర్వా ల్న్ు చయుగల్డు. కొిండ చీలిు ఒింటెన్ు రప్పించ గల్డు. తలిలదిండుర ల్ు ల్ేకుిండా మన్ుషులినప్ుటిిించ గల్డు. అమలమ నాన్న ల్ేకుిండా ఆదమ (అ)న్ు. అమమ ల్ేకుిండా హవవా (అ)ని, తడిర ల్ేకుిండా ప్రవకత ఈసవ (ఆ)న్ు ప్ుటిిించిింది ఆయనే. సృష్్ిల్ల మన్కు కవన్వచేు ఏ విింత, విశ్రషమయినా అది ఆయన్ శ్కిత సూచన్కు నిదరశన్మే. ఒకక మలటల్ల చప్వపల్ింటే, ”ఆయన్ ఎప్ుపడయినా, ఏదయినా వసుత వున్ు చేయ సింకలిపించిన్ప్ుపడు ‘అయిప్ో ’ అని ఆదేశించగవనే అది అయి ప్ో తుింది”. (యలసీన: 82)
 8. దైవ దూతల్ ప్ుటి క ల్క్షణాల్ు: ర్కకల్ు: అబుద ల్లల హ బిన మసవయద (ర) గవర్ కథన్ిం దైవప్రవకత (స) హజరత జిబ్రరల (అ) వవర్ని ఆయన్ వవసతవ రూప్ింల్ల చూశ్వరు. ఆయన్కు 6 విందల్ ర్కకల్ునానయి. ప్రతి ర్కక తూరుప ప్డమరల్న్ు కపేపసేింతటి విశ్వల్మయిన్ది గవ ఉింది. ఆయన్ ర్కకల్ న్ుిండి రింగు రింగుల్ ముతాుల్ు-ప్గడాల్ు, మణి మలణికవుల్ు ర్వల్ుతునానయి”. (ముసనద అహమద) శ్ర్ీర్వకృతి: జాబిర (ర) గవర్ కథన్ిం – ప్రవకత (స) ఇల్ల అనానరు: ”అల్లల హ దూతల్లల ని అరి దూతల్ గుర్ించి వివర్ించే అన్ుమతి నాకు ల్భిించిింది. ఒక దూత ఎల్ల ఉింటాడింటే అతని చవి న్ుిండి భుజిం వరకు గల్ దూరిం 7 విందల్ సింవతసర్వల్ు ప్రయలణిం చేసేటింతటిది”. (అబూ దావయద) దేహ స ిందరుిం: ”అతన్ు (జిబ్రరల) గ్ప్ప శ్కిత సింప్న్ునడు, స ిందరు శీలి”. (అన్నమమ: 6) సవా యి భేధిం: ర్ఫవఅహ బిన నాఫే కథన్ిం- ‘దైవ దూత జీబ్రరల (అ) ప్రవకత (స) సనినధికి వచిు మీ దృష్్ిల్ల బదర సింగవర మింల్ల ప్వల్గా న్న విశ్వాసుల్ు ఎల్లింటి వవరు?’ అని ప్రశనించగవ – ప్రవకత (స) అనానరు: ”వవరు మలల్లని ఉతతముల్ు”. అది విన్న జిబ్రరల ‘అవున్ు, బదర సింగవర మింల్ల ప్వల్గా న్న దూతల్ు మల వదద ఉతతముల్ు’ అని చప్వపరు. (బుఖలర్ీ) ఆకలి, దాహాల్ు వేయవు: ”దానిన వవర్ (దూతల్) ముిందు సమర్పిం చాడు. (అయ్యు!) మీరు తిన్ర్ేమి?’ అని అనానడు”. (జార్యలత: 27)
 9. అల్స్ ప్ో రు: ”వవరు ర్ేయిింబవళ్లళ ఆయన్ (అల్లల హ) ప్వితరతన్ు కొనియలడు తూ ఉింటారు. ఏ మలతరిం వవరు అల్స్ ప్ో వడింగవనీ, (విస్గ ప్ో వడింగవనీ) బదదకిం చూప్డిం గవనీ జరగదు”. (అనిబయల: 20) నివవస సాల్ిం: ఆకవశ్ిం వవర్ నివవస సాల్ిం. ”ఆ ర్వతిరయిందు దైవ దూతల్ు, ఆతమ (జిబ్రరల) తమ ప్రభువు ఉతతరుాపెై సమసత విషయలల్ (నిరాహణ) నిమితతిం (దివి న్ుిండి భువికి) దిగ వసవత రు”. (అల ఖదర: 4) లిింగిం భేదిం: ఇతర సృష్్ితాల్లల దైవదూతల్కు లిింగ భేదిం ల్ేదు. వవర్ సింఖు: ఇసవర మేర్వజ్ సిందరభింగవ బైతుల మలమూరల్ల ఒక సవర్ 70 వేల్ మింది దైవదూతల్ు ప్రవేశించారని, అల్ల ఒకకసవర్ ప్రవేశించిన్ వవర్కి ప్రళ్య దిన్ిం వరకూ మళిళ ప్రవేశించే అవకవశ్ిం ర్వదని” ప్రవకత (స) వవరు తలియజేశ్వరు. (బుఖలర్ీ) ప్రళ్య దినాన్ న్రకవనిన ల్లకుక ర్వవడిం జరుగుతుింది. దానికి 70 వేల్ జీన్ుల్ుింటాయి, ప్రతి జీన్ుని 70 వేల్ మింది దైవ దూతల్ు ప్టి కుని ల్లగుతుింటారు” అనానరు ప్రవకత (స). (తిర్మజీ) మహా స్గారుల్ు: హజరత ఉసవమన (ర) గవర్ గుర్ించి ప్రవకత (స) ఇల్ల అనానరు: ”దైవదూతల్ు సయితిం స్గుా ప్డే వుకిత విషయింల్ల నేన్ు స్గుా ప్డకుిండా ఎల్ల ఉింటాన్ు”. (ముస్లిం) రూప్ిం మలరడిం: ”అప్ుపడు మేము ఆమ వదదకు మల ఆతమ (జిబ్రరల)న్ు ప్ింప్వము. అతన్ు ఆమ ఎదుట సింప్యరణ మలన్వవకవరింల్ల వచాుడు”. (మరుమ: 17)
 10. వేగిం: కవింతి సెకన్ుకి 3 ల్క్షల్ కిల్లమీటరల వేగిం కలిగ ఉింట ింది. మనిష్్ కన్ుకొకన్న వవటిల్ల అతుింత వేగవింతమయిన్ది వెల్ుగే. అయితే కవింతి రూప్ుల్యిన్ దైవదూతల్ు వెల్ుగకనాన వేగవింతుల్ు అన్న యదారాిం ప్రవకత (స) వవర్ జీవితింల్ల చోట చేసుకున్న ప్ల్ు సింఘటన్ల్ దాార్వ రూఢీ అవుతున్నది. వవర్ ప్రతి విషయిం వువసీాకృతమయి ఉింట ింది: ”దైవ దూతల్ు (న్మలజుల్ల) ముిందు మొధటి ప్ింకితని ప్యర్త చేసవత రు, ఆ తర్వాత ర్ిండవది. వవరు ప్ింకుత ల్లల బాగవ అతుకుకని నిల్బడతారు” అనానరు ప్రవకత (స). (ముస్లిం) మనిష్్తో దూతల్ అన్ుబింధిం: (మొధటి మనిష్్ మర్యు ప్రవకత) ”ఆదమ (అ) మరణిించిన్ప్ుపడు దైవ దూతల్ు ఆయన్ున బేస్ సింఖుల్ల నీటితో సవనన్ిం చేయిప్ించారు. ఆయన్ కోసిం ల్హద సమలధిని తరవవారు. తర్వాత ఇల్ల అనానరు: ”ఇది ఆదమ (అ) సున్నత-సింప్రదాయిం ఆయన్ సింతాన్ింల్ల కొన్సవగుతుింది”. (సహీహుల జామ) మలతృ గరభింల్ల దూతల్ు: మూడు న్ల్భయిల్ు దాటిన్ తర్వాత అల్లల హ ఆజఞతో మలతృ గరభింల్ల ఒక దూత వచిు నాల్ుగు విషయలల్న్ు నిర్వా ర్ించి వెళ్తాడు. 1) అతని ఉప్వధి. 2) అతని మరణిం. 3) అతని కరమ. 4) అతన్ు అదృషివింతుడా, దురదృషివింతుడా అన్న ఖరమ”. (బుకవర్ీ, ముస్లిం)
 11. ఇతర కరమల్ు: కవప్ల్ల కవయడిం, దైవవవణి తీసుకు ర్వవడిం, ఇమలమత చేయిప్ించడిం, మించి చయుమని ప్ోర తసహించడిం, చడు చయువదదని వవర్ించడిం, మించి వవర్ని దీవిించడిం, చడడ వుకుత లిన శ్ప్ించడిం, కరమల్ు లిఖించడిం, విశ్వాసులిన పేరమిించడిం, విశ్వాసుల్ కోసిం ఇస్తగవార చేయడిం, విశ్వాసుల్ పెై దీవెన్ల్ు కుర్ప్ించడిం, విశ్వాసుల్కు సవక్షుల్ుగవ, మితుర ల్ుగవ ఉిండటిం, ప్రవకత ముహమమద (స) వవర్పెై ప్రప్ించ వవుప్తింగవ ప్ింపే దరూదన్ు ఆయన్ (స) వరకు చేరవేయడిం, శుభవవరతన్ు అిందజేయడిం, ఆప్దల్ల ఉన్న వవర్ని అల్లల హ అజఞతో సహాయిం చయుడిం, ప్వర ణిం ప్ో యడిం, ప్వర ణిం తీయడిం మొదల్యిన్ బాధుతల్ు వవర్కి అప్పగించ బడి ఉిం టాయి. ”అల్లల హ వవర్ని ఆదేశించిన్ వవటిల్ల దేనికి వవరు విముఖత చూప్రు. పెైగవ జార్ీ చయుబడిన్ ఆజఞల్న్ు ఖచిుతింగవ ప్వలిసవత రు”. (అత తహీీమ; 6) వవర్ పేరుల : జిబ్రరల (అ): దైవదూతల్ నాయకుడు, వహీని తీసుకొచేు దూత మీకవయిాల: వవన్ మర్యు సకల్ వృక్ష సింప్ద బాధుత ఆయన్ది. మలలిక: న్రక దూతల్కు పెదద. ఇల్ల కొనిన పేరుల నానయి. దైవదూతల్ మరణిం: ”మర్ శ్ింఖిం ఊద బడగవనే ఆకవశ్వల్ల్ల, భూమిల్ల ఉన్న వవరింతా సపృహ తప్ప ప్డిప్ో తారు (మరణిసవత రు)”. (జుమర: 68)
Publicité