10 gromobranska zastita

W
ZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMA
UVODUVODUVODUVODUVODUVOD
Atmosfersko pražnjenje je električno pražnjenje atmosferskogAtmosfersko pražnjenje je električno pražnjenje atmosferskog
porekla između oblaka i zemljeporekla između oblaka i zemlje
Gromobranska instalacija, projektovana prema standardima,Gromobranska instalacija, projektovana prema standardima,
ne može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objektane može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objektane može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objekta
Primenom tehničkih propisa znatno se smanjuje rizik odPrimenom tehničkih propisa znatno se smanjuje rizik od
oštećenja izazvanim udarom groma u štićeni objekatoštećenja izazvanim udarom groma u štićeni objekat
Gromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnjuGromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnjuGromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnju
Spoljašnja instalacija ima zadatak da prihvati direktnaSpoljašnja instalacija ima zadatak da prihvati direktna
atmosferska pražnjenja u objekat i da bez posledica sprovedeatmosferska pražnjenja u objekat i da bez posledica sprovede
struju atmosferskog pražnjenja u zemljustruju atmosferskog pražnjenja u zemlju
Unutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da sprečiUnutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da spreči
pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštiti
uređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskoguređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskog
poreklaporekla
SPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Spoljašnja gromobranska instalacija obuhvataSpoljašnja gromobranska instalacija obuhvata
- prihvatni sistem (štapne hvataljke, štapne hvataljke sa- prihvatni sistem (štapne hvataljke, štapne hvataljke sa
pojačanim dejstvom, mreža provodnika, razapete žice, metalnipojačanim dejstvom, mreža provodnika, razapete žice, metalni
limovi, olukovi, itd)limovi, olukovi, itd)
- spustni provodnici- spustni provodnici- spustni provodnici
- sistem uzemljenja- sistem uzemljenja
Zaštita od direktnog udara groma podrazumeva da jeZaštita od direktnog udara groma podrazumeva da je
verovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja odverovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja odverovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja od
neke tehnički prihvatljive vrednostineke tehnički prihvatljive vrednosti
Zaštita objekta od oštećenja koja mogu nastati usled induktivnogZaštita objekta od oštećenja koja mogu nastati usled induktivnog
uticaja atmosferskog pražnjenja u gromobransku instalaciju ili uuticaja atmosferskog pražnjenja u gromobransku instalaciju ili u
blizinu štićenog objektablizinu štićenog objekta
S obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnogS obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnogS obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnog
udara groma, definiše se nivo zaštite koji izražava efikasnostudara groma, definiše se nivo zaštite koji izražava efikasnost
gromobranske instalacijegromobranske instalacijegromobranske instalacije
Nivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacije
Pri proceni nivoa zaštite gromobranske instalacije polazi se odPri proceni nivoa zaštite gromobranske instalacije polazi se od
prosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površiniprosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površiniprosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površini
zemlje Ngzemlje Ng
Ako prosečna gustina pražnjenja Ng nije poznata, može seAko prosečna gustina pražnjenja Ng nije poznata, može se
proceniti na osnovu broja grmljavinskih dana T u toku godine izproceniti na osnovu broja grmljavinskih dana Td u toku godine iz
izokerauničke karte:
d
izokerauničke karte:izokerauničke karte:
1.25 2
0.04 (broj udara / km god)N T= 1.25 2
0.04 (broj udara / km god)g dN T= 0.04 (broj udara / km god)g dN T=
Učestanost direktnih udara u objekat Nd se određuje na osnovuUčestanost direktnih udara u objekat Nd se određuje na osnovu
prosečne godišnje gustine pražnjenja N i ekvivalentne prihvatneprosečne godišnje gustine pražnjenja Ng i ekvivalentne prihvatneprosečne godišnje gustine pražnjenja Ng i ekvivalentne prihvatne
površine objekta Ae (m2) :površine objekta Ae (m2) :
-6
10 (broj udara / god)N N A= ⋅ ⋅ -6
10 (broj udara / god)d g eN N A= ⋅ ⋅10 (broj udara / god)d g eN N A= ⋅ ⋅
Ekvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinuEkvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinuEkvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinu
horizontalnog tla koji ima istu učestanost direktnih udarahorizontalnog tla koji ima istu učestanost direktnih udara
gromova kao i postmatrani objekatgromova kao i postmatrani objekatgromova kao i postmatrani objekat
Određivanje ekvivalentne prihvatne površine objekta: rotacijomOdređivanje ekvivalentne prihvatne površine objekta: rotacijom
nagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objektanagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objektanagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objekta
Za objekat na slici ekvivalenta prihvatna površina je:Za objekat na slici ekvivalenta prihvatna površina je:
2
6 ( ) 9A ab h a b hπ= + + + 2
6 ( ) 9eA ab h a b hπ= + + +6 ( ) 9eA ab h a b hπ= + + +
U slučaju neravnog terena, nagib ravni koja rotira oko objekta jeU slučaju neravnog terena, nagib ravni koja rotira oko objekta je
isti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje uisti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje uisti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje u
odnosu na presek sa površinom zemljeodnosu na presek sa površinom zemlje
Kada objekat nije usamljen, od ekvivalentne prihvatne površineKada objekat nije usamljen, od ekvivalentne prihvatne površine
usamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje suusamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje suusamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje su
bliže susednim objektimabliže susednim objektima
Za svaki tip objekta usvaja se učestanost udara groma kojaZa svaki tip objekta usvaja se učestanost udara groma koja
predstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, kojipredstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, kojipredstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, koji
može da se tolerišemože da se toleriše
Usvojena učestanost udara groma N primenjuje se ili seUsvojena učestanost udara groma Nc primenjuje se ili seUsvojena učestanost udara groma Nc primenjuje se ili se
izračunava pomoću obrasca:izračunava pomoću obrasca:
-6
3 10⋅ -6
3 10
N
⋅
=cN
C C C C
=
⋅ ⋅ ⋅1 2 3 4C C C C⋅ ⋅ ⋅
Koeficijenti C1, C2, C3 i C4 se određuju iz tabelaKoeficijenti C1, C2, C3 i C4 se određuju iz tabela
Koeficijent C – tip konstrukcije objektaKoeficijent C1 – tip konstrukcije objektaKoeficijent C1 – tip konstrukcije objekta
Konstrukcija Metalni Kombinovani ZapaljivKonstrukcija
objekta
Metalni
krov
Kombinovani
krov
Zapaljiv
krovobjekta krov krov krovobjekta krov krov krov
Metalna 0.5 1 2Metalna 0.5 1 2
Kombinovana 1 1 2.5Kombinovana 1 1 2.5Kombinovana 1 1 2.5
Zapaljiva 2 2.5 3Zapaljiva 2 2.5 3
Koeficijent C – sadržaj objektaKoeficijent C2 – sadržaj objektaKoeficijent C2 – sadržaj objekta
Bez vrednosti i zapaljiv 0.5Bez vrednosti i zapaljiv 0.5Bez vrednosti i zapaljiv 0.5
Mala vrednost i uglavnom zapaljiv 1Mala vrednost i uglavnom zapaljiv 1
Veća vrednost i naročito zapaljiv 2Veća vrednost i naročito zapaljiv 2
Izvanredno velika vrednost, nenedoknadive 3Izvanredno velika vrednost, nenedoknadive
štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan
3
štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan
Koeficijent C – namena objektaKoeficijent C3 – namena objekta
Nezaposednut 0.5Nezaposednut 0.5
Uglavnom nezaposednut 1Uglavnom nezaposednut 1
Teška evakuacija ili opasnost od panike 3Teška evakuacija ili opasnost od panike 3
Koeficijent C – posledice udara groma u objekatKoeficijent C4 – posledice udara groma u objekatKoeficijent C4 – posledice udara groma u objekat
Nije obavezna neprekidnost pogona i 0.5Nije obavezna neprekidnost pogona i
bez uticaja (posledica) na okolinu
0.5
bez uticaja (posledica) na okolinu
Obaveza neprekidnog pogona, ali bez 1Obaveza neprekidnog pogona, ali bez
uticaja (posledica) na okolinu
1
uticaja (posledica) na okolinuuticaja (posledica) na okolinu
Uticaj (posledice) na okolinu 3Uticaj (posledice) na okolinu 3Uticaj (posledice) na okolinu 3
Efikasnost gromobranske zaštite se procenjuje na osnovuEfikasnost gromobranske zaštite se procenjuje na osnovu
učestanosti direktnog udara groma u objekat N i usvojeneučestanosti direktnog udara groma u objekat Nd i usvojeneučestanosti direktnog udara groma u objekat Nd i usvojene
učestanosti udara groma Ncučestanosti udara groma Nc
Ako je N ≤ N gromobranska instalacija nije potrebnaAko je Nd ≤ Nc gromobranska instalacija nije potrebnaAko je Nd ≤ Nc gromobranska instalacija nije potrebna
Ako je N > N gromobranska instalacija je potrebna, računskaAko je Nd > Nc gromobranska instalacija je potrebna, računskaAko je Nd > Nc gromobranska instalacija je potrebna, računska
efikasnost gromobranske instalacije je:efikasnost gromobranske instalacije je:
N
1 cN
E = −1 c
r
d
E
N
= −
dN
U zavisnosti od ugroženosti objekta od atmosferskog pražnjenja,U zavisnosti od ugroženosti objekta od atmosferskog pražnjenja,
svi objekti se dele na 5 nivoa zaštitesvi objekti se dele na 5 nivoa zaštite
Amplituda struje Udarno rastojanje (m) Računska Nivo zaštiteAmplituda struje
groma I(kA)
Udarno rastojanje (m) Računska
efikasnost E
Nivo zaštite
0.67
10R I= ⋅groma I(kA) efikasnost Er
0.67
10udR I= ⋅
- - Er>0.98 Nivo I- - Er>0.98 Nivo I
2.8 20 0.98≥E >0.95 Nivo II2.8 20 0.98≥Er>0.95 Nivo II
5.2 30 0.95≥E >0.90 Nivo III5.2 30 0.95≥Er>0.90 Nivo III5.2 30 0.95≥Er>0.90 Nivo III
9.5 45 0.90≥Er>0.80 Nivo III9.5 45 0.90≥Er>0.80 Nivo III
14.7 60 0.80≥E >0 Nivo IV14.7 60 0.80≥Er>0 Nivo IV
Zaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistema
Pod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zonaPod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zonaPod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zona
u kojoj se sa malom verovatnoćom može dogoditi direktnou kojoj se sa malom verovatnoćom može dogoditi direktno
atmosfersko pražnjenjeatmosfersko pražnjenje
Zaštitna zona prihvatnog sistema zavisi od vrste prihvatnogZaštitna zona prihvatnog sistema zavisi od vrste prihvatnog
sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata:sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata:sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata:
- štapnih hvataljki ili štapnih hvataljki sa pojačanim dejstvom- štapnih hvataljki ili štapnih hvataljki sa pojačanim dejstvom
- razapetih žica- razapetih žica
- mreže provodnika- mreže provodnika
Zaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autoraZaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autoraZaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autora
Danas se koriste dva pristupa u određivanju zaštitne zoneDanas se koriste dva pristupa u određivanju zaštitne zone
prihvatnog sistemaprihvatnog sistema
- zaštitni ugao α- zaštitni ugao α- zaštitni ugao α
- kotrljajuća sfera poluprečnika koji je jednak udarnom rastojanju- kotrljajuća sfera poluprečnika koji je jednak udarnom rastojanju
za određenu struju gromaza određenu struju groma
U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema,U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema,U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema,
definiše se veličana okaca mrežedefiniše se veličana okaca mreže
Zaštitni ugao α, poluprečnik kotrljajuće sfere R i širina okacaZaštitni ugao α, poluprečnik kotrljajuće sfere R i širina okaca
mreže u zavisnosti od nivoa zaštitemreže u zavisnosti od nivoa zaštite
Zona zaštite štapnog gromobrana visine hZona zaštite štapnog gromobrana visine h
Spustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodnici
Imaju zadatak da najkraćim putem sprovedu struju atmosferskogImaju zadatak da najkraćim putem sprovedu struju atmosferskog
pražnjenja udo zemljepražnjenja udo zemlje
Na spusnom provodniku se pri proticanju struje atmosferskogNa spusnom provodniku se pri proticanju struje atmosferskog
pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled:pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled:pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled:
- pada napona na uzemljivaču- pada napona na uzemljivaču
- indukvnog pada napona na spusnom provodniku- indukvnog pada napona na spusnom provodniku
Visoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasanVisoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasanVisoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasan
ako se u njegovoj blizini nalazi druga instalacija (instalacijaako se u njegovoj blizini nalazi druga instalacija (instalacija
niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd)niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd)niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd)
Mere za smanjenje potencijala spustnog provodnikaMere za smanjenje potencijala spustnog provodnikaMere za smanjenje potencijala spustnog provodnika
- postavlja se više paralelenih spustnih provodnika ravnomerno- postavlja se više paralelenih spustnih provodnika ravnomerno
raspoređenih oko objektaraspoređenih oko objektaraspoređenih oko objekta
- teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je- teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je- teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je
moguće manjim petljamamoguće manjim petljama
Gromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivači
Mogu biti prstenasti (mrežasti), vertikalni, radijalni, temeljniMogu biti prstenasti (mrežasti), vertikalni, radijalni, temeljni
Minimalna ukupna dužina uzemljivača l u funkciji specifičnogMinimalna ukupna dužina uzemljivača l1 u funkciji specifičnogMinimalna ukupna dužina uzemljivača l1 u funkciji specifičnog
otpora tla ρ i nivoa zaštiteotpora tla ρ i nivoa zaštite
Primeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacije
Zaštita manjeg objekta pomoću dva štapna gromobrana iliZaštita manjeg objekta pomoću dva štapna gromobrana ili
pomoću horizontalne trakepomoću horizontalne trake
Zaštita višespratnog objektaZaštita višespratnog objekta
UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Unutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da sprečiUnutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da spreči
pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštiti
uređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskoguređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskog
poreklaporeklaporekla
Unutar objekta koji je efikasno zaštićen od direktnog udaraUnutar objekta koji je efikasno zaštićen od direktnog udara
groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine:groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine:groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine:
- povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje- povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje- povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje
atmosferskog pražnjenjaatmosferskog pražnjenja
- prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog- prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog- prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog
električnog priključkaelektričnog priključka
- elektromagnetskom spregom provodnog puta sruje- elektromagnetskom spregom provodnog puta sruje
atmosferskog pražnjenja i posmatranog objekta ili uređajaatmosferskog pražnjenja i posmatranog objekta ili uređaja
Unutrašnja gromobranska instalacija obuhvata mere u ciljuUnutrašnja gromobranska instalacija obuhvata mere u cilju
- izjednačavanja potencijala unutar objekta,- izjednačavanja potencijala unutar objekta,
- ograničavanja od prenapona unutar objekta- ograničavanja od prenapona unutar objekta- ograničavanja od prenapona unutar objekta
- oklapanje objekata ili uređaja- oklapanje objekata ili uređaja- oklapanje objekata ili uređaja
Izjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objekta
Izjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije iIzjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije i
vodovodne instalacijevodovodne instalacije
Izjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije iIzjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije i
elektroenergetske instalacijeelektroenergetske instalacije
Ograničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objekta
Da bi se sprečila pojava velikih prenapona unutar objekta usledDa bi se sprečila pojava velikih prenapona unutar objekta usled
povišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno jepovišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno jepovišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno je
ugraditi odvodnike prenapona između faznih provodnika i šine zaugraditi odvodnike prenapona između faznih provodnika i šine za
izjednačavanje potencijalaizjednačavanje potencijalaizjednačavanje potencijala
Odvodnici prenapona između faznih provodnika i šine zaOdvodnici prenapona između faznih provodnika i šine za
izjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze poizjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze poizjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze po
elektroenergetskoj instalaciji u objekatelektroenergetskoj instalaciji u objekat
Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se:Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se:Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se:
- poluprovodničke (Cener) diode- poluprovodničke (Cener) diode- poluprovodničke (Cener) diode
- varistori- varistori
- gasni odvodnici- gasni odvodnici
- električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova,- električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova,- električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova,
otpornika i kondenzatoraotpornika i kondenzatora
Kombinacija gasnog odvodnika, varistora i induktivnog kalema uKombinacija gasnog odvodnika, varistora i induktivnog kalema u
kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:
Odziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kVOdziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kVOdziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kV
Odziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitudeOdziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitudeOdziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitude
4 kV4 kV
Odziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnogOdziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnogOdziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnog
kalema u kompleksnoj zaštiti na standardni naponski talaskalema u kompleksnoj zaštiti na standardni naponski talas
amplitude 4 kVamplitude 4 kVamplitude 4 kV
1 sur 25

Recommandé

Metalom oklopljena postrojenja izolovana SF6 gasom (GIS - SF6 MOP) par
Metalom oklopljena postrojenja izolovana SF6 gasom (GIS - SF6 MOP)Metalom oklopljena postrojenja izolovana SF6 gasom (GIS - SF6 MOP)
Metalom oklopljena postrojenja izolovana SF6 gasom (GIS - SF6 MOP)Hamza Žunić
1.8K vues44 diapositives
Metoda konturnih struja par
Metoda konturnih strujaMetoda konturnih struja
Metoda konturnih strujatehnickaso
9.2K vues8 diapositives
Oпасности и заштита од струјног удара par
Oпасности и заштита од струјног удараOпасности и заштита од струјног удара
Oпасности и заштита од струјног удараAnđela Bulatović
3.5K vues12 diapositives
Anketa nasilje u skoli par
Anketa nasilje u skoliAnketa nasilje u skoli
Anketa nasilje u skoliMevluda
1.7K vues6 diapositives
Глаголски облици - грађење par
Глаголски облици - грађење Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење Ивана Цекић
75K vues1 diapositive
Elektromagnetna indukcija par
Elektromagnetna indukcijaElektromagnetna indukcija
Elektromagnetna indukcijaradovicpb
9.3K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Исти везници у различитим зависним реченицама par
Исти везници у различитим зависним реченицамаИсти везници у различитим зависним реченицама
Исти везници у различитим зависним реченицамаИвана Цекић
4.9K vues1 diapositive
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija par
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaRoditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacija
Roditeljski sastanak Podrška učenicima prezentacijaOsnovna škola "Sveti Sava"
4K vues27 diapositives
Pasivna imunizacija par
Pasivna imunizacijaPasivna imunizacija
Pasivna imunizacijaDejana Maličević
898 vues8 diapositives
Vršnjačko nasilje par
Vršnjačko nasiljeVršnjačko nasilje
Vršnjačko nasiljeIsidora Brajovic
10.5K vues16 diapositives
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekata par
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekatasistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekata
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekataAna Todorovic
1.3K vues14 diapositives

Tendances(20)

Исти везници у различитим зависним реченицама par Ивана Цекић
Исти везници у различитим зависним реченицамаИсти везници у различитим зависним реченицама
Исти везници у различитим зависним реченицама
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekata par Ana Todorovic
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekatasistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekata
sistem gradnje u gradjevinarstvu i vrste gradj.objekata
Ana Todorovic1.3K vues
Pruzanje-prve-pomoci-pri-udaru-elektricne-struje par Dražen Vz
Pruzanje-prve-pomoci-pri-udaru-elektricne-strujePruzanje-prve-pomoci-pri-udaru-elektricne-struje
Pruzanje-prve-pomoci-pri-udaru-elektricne-struje
Dražen Vz3.4K vues
L199 - Fizika - Fizika atomskog jezgra - Milena Petrović - Slavoljub Radulović par NašaŠkola.Net
L199 - Fizika - Fizika atomskog jezgra - Milena Petrović - Slavoljub RadulovićL199 - Fizika - Fizika atomskog jezgra - Milena Petrović - Slavoljub Radulović
L199 - Fizika - Fizika atomskog jezgra - Milena Petrović - Slavoljub Radulović
NašaŠkola.Net7.9K vues
10 elementarne cestice par cveta52
10 elementarne cestice10 elementarne cestice
10 elementarne cestice
cveta523.6K vues
Entropija i drugi princip termodinamike par Marina Dorocki
Entropija i drugi princip termodinamikeEntropija i drugi princip termodinamike
Entropija i drugi princip termodinamike
Marina Dorocki29.5K vues
Digitalno nasilje - vodič za roditelje par Pogimnazija
Digitalno nasilje - vodič za roditeljeDigitalno nasilje - vodič za roditelje
Digitalno nasilje - vodič za roditelje
Pogimnazija3.7K vues
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver par Ljiljana Rehner
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-verPrirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Prirucnik za-planiranje-i-pisanje-iop-a-neredigovana-ver
Ljiljana Rehner22.8K vues

En vedette

3. sistemi zastita par
3.  sistemi zastita3.  sistemi zastita
3. sistemi zastitaJordan Atanasov
11.3K vues30 diapositives
Kablovi i električne instalacije par
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacijegworks
984 vues1 diapositive
Instalacije u stanu par
Instalacije u stanuInstalacije u stanu
Instalacije u stanuHamdo Hasanović
1.8K vues11 diapositives
Projekat el postrojenja par
Projekat el postrojenjaProjekat el postrojenja
Projekat el postrojenjaZvonko Gašparović
8.4K vues11 diapositives
Komenzacija reaktivne elektricne energije par
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energijezornik
10.9K vues50 diapositives
заштита од струен удар par
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен ударJovanka Ivanova
4.5K vues14 diapositives

En vedette(20)

Kablovi i električne instalacije par gworks
Kablovi i električne instalacijeKablovi i električne instalacije
Kablovi i električne instalacije
gworks984 vues
Komenzacija reaktivne elektricne energije par zornik
Komenzacija reaktivne elektricne energijeKomenzacija reaktivne elektricne energije
Komenzacija reaktivne elektricne energije
zornik10.9K vues
заштита од струен удар par Jovanka Ivanova
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
Jovanka Ivanova4.5K vues
Опасност и заштита од струен удар par Marija Nedelkovska
Опасност и заштита од струен ударОпасност и заштита од струен удар
Опасност и заштита од струен удар
Marija Nedelkovska10.5K vues
опасност и заштита од струен удар par Jovanka Ivanova
опасност и заштита од струен ударопасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен удар
Jovanka Ivanova2.6K vues
Опасности и заштита од пожара par Danijeline Pametnice
Опасности и заштита од пожараОпасности и заштита од пожара
Опасности и заштита од пожара
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra... par Miroslav Varga
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...
08 informacija o_stanju_i_razvojnim_mogucnostima_turizma_na_podrucju_obz_i_ra...
Miroslav Varga1.9K vues
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS par Dženan Ćelić
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYSUSAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
USAGE AND ADJUSTMENT OF AUTOMATICS AND PROTECTIVE RELAYS ON RAILWAYS
Dženan Ćelić556 vues
struja par pcmc123
strujastruja
struja
pcmc1231.3K vues
“Principles of designing electrical installations in business and residential... par Faris Karić
“Principles of designing electrical installations in business and residential...“Principles of designing electrical installations in business and residential...
“Principles of designing electrical installations in business and residential...
Faris Karić3.9K vues
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE... par Dženan Ćelić
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
CALCULATION OF MAGNETIC AND ELECTRIC FIELDS OF A SINGLE RAIL TRACK AND INFLUE...
Dženan Ćelić317 vues
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS par Dženan Ćelić
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONSNEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
NEW APPROACH OF DESIGNING AND EXPLOATATION OF ELECTRICAL TRACTION SUBSTATIONS
Dženan Ćelić382 vues
Standardni instalacioni elementi par Slavka Čičak
Standardni instalacioni elementiStandardni instalacioni elementi
Standardni instalacioni elementi
Slavka Čičak24.8K vues

10 gromobranska zastita

 • 1. ZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMAZAŠTITA OBJEKATA OD UDARA GROMA
 • 2. UVODUVODUVODUVODUVODUVOD Atmosfersko pražnjenje je električno pražnjenje atmosferskogAtmosfersko pražnjenje je električno pražnjenje atmosferskog porekla između oblaka i zemljeporekla između oblaka i zemlje Gromobranska instalacija, projektovana prema standardima,Gromobranska instalacija, projektovana prema standardima, ne može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objektane može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objektane može pružiti apsolutne garancije za zaštitu objekta Primenom tehničkih propisa znatno se smanjuje rizik odPrimenom tehničkih propisa znatno se smanjuje rizik od oštećenja izazvanim udarom groma u štićeni objekatoštećenja izazvanim udarom groma u štićeni objekat Gromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnjuGromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnjuGromobranska instalacija se deli na spoljašnju i unutrašnju Spoljašnja instalacija ima zadatak da prihvati direktnaSpoljašnja instalacija ima zadatak da prihvati direktna atmosferska pražnjenja u objekat i da bez posledica sprovedeatmosferska pražnjenja u objekat i da bez posledica sprovede struju atmosferskog pražnjenja u zemljustruju atmosferskog pražnjenja u zemlju Unutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da sprečiUnutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da spreči pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštiti uređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskoguređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskog poreklaporekla
 • 3. SPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJASPOLJAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA Spoljašnja gromobranska instalacija obuhvataSpoljašnja gromobranska instalacija obuhvata - prihvatni sistem (štapne hvataljke, štapne hvataljke sa- prihvatni sistem (štapne hvataljke, štapne hvataljke sa pojačanim dejstvom, mreža provodnika, razapete žice, metalnipojačanim dejstvom, mreža provodnika, razapete žice, metalni limovi, olukovi, itd)limovi, olukovi, itd) - spustni provodnici- spustni provodnici- spustni provodnici - sistem uzemljenja- sistem uzemljenja Zaštita od direktnog udara groma podrazumeva da jeZaštita od direktnog udara groma podrazumeva da je verovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja odverovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja odverovatnoća pražnjenja mimo gromobranske zaštite manja od neke tehnički prihvatljive vrednostineke tehnički prihvatljive vrednosti Zaštita objekta od oštećenja koja mogu nastati usled induktivnogZaštita objekta od oštećenja koja mogu nastati usled induktivnog uticaja atmosferskog pražnjenja u gromobransku instalaciju ili uuticaja atmosferskog pražnjenja u gromobransku instalaciju ili u blizinu štićenog objektablizinu štićenog objekta S obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnogS obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnogS obzirom da ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnog udara groma, definiše se nivo zaštite koji izražava efikasnostudara groma, definiše se nivo zaštite koji izražava efikasnost gromobranske instalacijegromobranske instalacijegromobranske instalacije
 • 4. Nivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacijeNivo zaštite spoljašnje gromobranske instalacije Pri proceni nivoa zaštite gromobranske instalacije polazi se odPri proceni nivoa zaštite gromobranske instalacije polazi se od prosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površiniprosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površiniprosečne godišnje gustine pražnjenja na horizontalnoj površini zemlje Ngzemlje Ng Ako prosečna gustina pražnjenja Ng nije poznata, može seAko prosečna gustina pražnjenja Ng nije poznata, može se proceniti na osnovu broja grmljavinskih dana T u toku godine izproceniti na osnovu broja grmljavinskih dana Td u toku godine iz izokerauničke karte: d izokerauničke karte:izokerauničke karte: 1.25 2 0.04 (broj udara / km god)N T= 1.25 2 0.04 (broj udara / km god)g dN T= 0.04 (broj udara / km god)g dN T= Učestanost direktnih udara u objekat Nd se određuje na osnovuUčestanost direktnih udara u objekat Nd se određuje na osnovu prosečne godišnje gustine pražnjenja N i ekvivalentne prihvatneprosečne godišnje gustine pražnjenja Ng i ekvivalentne prihvatneprosečne godišnje gustine pražnjenja Ng i ekvivalentne prihvatne površine objekta Ae (m2) :površine objekta Ae (m2) : -6 10 (broj udara / god)N N A= ⋅ ⋅ -6 10 (broj udara / god)d g eN N A= ⋅ ⋅10 (broj udara / god)d g eN N A= ⋅ ⋅ Ekvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinuEkvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinuEkvivalentna prihvatna površina objekta predstavlja površinu horizontalnog tla koji ima istu učestanost direktnih udarahorizontalnog tla koji ima istu učestanost direktnih udara gromova kao i postmatrani objekatgromova kao i postmatrani objekatgromova kao i postmatrani objekat
 • 5. Određivanje ekvivalentne prihvatne površine objekta: rotacijomOdređivanje ekvivalentne prihvatne površine objekta: rotacijom nagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objektanagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objektanagnute ravni oko objekta u odnosu 1:3 prema visini objekta Za objekat na slici ekvivalenta prihvatna površina je:Za objekat na slici ekvivalenta prihvatna površina je: 2 6 ( ) 9A ab h a b hπ= + + + 2 6 ( ) 9eA ab h a b hπ= + + +6 ( ) 9eA ab h a b hπ= + + +
 • 6. U slučaju neravnog terena, nagib ravni koja rotira oko objekta jeU slučaju neravnog terena, nagib ravni koja rotira oko objekta je isti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje uisti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje uisti a ekvivalentna prihvatna površina objekta se određuje u odnosu na presek sa površinom zemljeodnosu na presek sa površinom zemlje
 • 7. Kada objekat nije usamljen, od ekvivalentne prihvatne površineKada objekat nije usamljen, od ekvivalentne prihvatne površine usamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje suusamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje suusamljenog objekta treba oduzeti one delove površine koje su bliže susednim objektimabliže susednim objektima
 • 8. Za svaki tip objekta usvaja se učestanost udara groma kojaZa svaki tip objekta usvaja se učestanost udara groma koja predstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, kojipredstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, kojipredstavlja broj udara groma u objekat u toku jedne godine, koji može da se tolerišemože da se toleriše Usvojena učestanost udara groma N primenjuje se ili seUsvojena učestanost udara groma Nc primenjuje se ili seUsvojena učestanost udara groma Nc primenjuje se ili se izračunava pomoću obrasca:izračunava pomoću obrasca: -6 3 10⋅ -6 3 10 N ⋅ =cN C C C C = ⋅ ⋅ ⋅1 2 3 4C C C C⋅ ⋅ ⋅ Koeficijenti C1, C2, C3 i C4 se određuju iz tabelaKoeficijenti C1, C2, C3 i C4 se određuju iz tabela Koeficijent C – tip konstrukcije objektaKoeficijent C1 – tip konstrukcije objektaKoeficijent C1 – tip konstrukcije objekta Konstrukcija Metalni Kombinovani ZapaljivKonstrukcija objekta Metalni krov Kombinovani krov Zapaljiv krovobjekta krov krov krovobjekta krov krov krov Metalna 0.5 1 2Metalna 0.5 1 2 Kombinovana 1 1 2.5Kombinovana 1 1 2.5Kombinovana 1 1 2.5 Zapaljiva 2 2.5 3Zapaljiva 2 2.5 3
 • 9. Koeficijent C – sadržaj objektaKoeficijent C2 – sadržaj objektaKoeficijent C2 – sadržaj objekta Bez vrednosti i zapaljiv 0.5Bez vrednosti i zapaljiv 0.5Bez vrednosti i zapaljiv 0.5 Mala vrednost i uglavnom zapaljiv 1Mala vrednost i uglavnom zapaljiv 1 Veća vrednost i naročito zapaljiv 2Veća vrednost i naročito zapaljiv 2 Izvanredno velika vrednost, nenedoknadive 3Izvanredno velika vrednost, nenedoknadive štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan 3 štete, vrlo zapaljiv ili eksplozivan Koeficijent C – namena objektaKoeficijent C3 – namena objekta Nezaposednut 0.5Nezaposednut 0.5 Uglavnom nezaposednut 1Uglavnom nezaposednut 1 Teška evakuacija ili opasnost od panike 3Teška evakuacija ili opasnost od panike 3 Koeficijent C – posledice udara groma u objekatKoeficijent C4 – posledice udara groma u objekatKoeficijent C4 – posledice udara groma u objekat Nije obavezna neprekidnost pogona i 0.5Nije obavezna neprekidnost pogona i bez uticaja (posledica) na okolinu 0.5 bez uticaja (posledica) na okolinu Obaveza neprekidnog pogona, ali bez 1Obaveza neprekidnog pogona, ali bez uticaja (posledica) na okolinu 1 uticaja (posledica) na okolinuuticaja (posledica) na okolinu Uticaj (posledice) na okolinu 3Uticaj (posledice) na okolinu 3Uticaj (posledice) na okolinu 3
 • 10. Efikasnost gromobranske zaštite se procenjuje na osnovuEfikasnost gromobranske zaštite se procenjuje na osnovu učestanosti direktnog udara groma u objekat N i usvojeneučestanosti direktnog udara groma u objekat Nd i usvojeneučestanosti direktnog udara groma u objekat Nd i usvojene učestanosti udara groma Ncučestanosti udara groma Nc Ako je N ≤ N gromobranska instalacija nije potrebnaAko je Nd ≤ Nc gromobranska instalacija nije potrebnaAko je Nd ≤ Nc gromobranska instalacija nije potrebna Ako je N > N gromobranska instalacija je potrebna, računskaAko je Nd > Nc gromobranska instalacija je potrebna, računskaAko je Nd > Nc gromobranska instalacija je potrebna, računska efikasnost gromobranske instalacije je:efikasnost gromobranske instalacije je: N 1 cN E = −1 c r d E N = − dN U zavisnosti od ugroženosti objekta od atmosferskog pražnjenja,U zavisnosti od ugroženosti objekta od atmosferskog pražnjenja, svi objekti se dele na 5 nivoa zaštitesvi objekti se dele na 5 nivoa zaštite Amplituda struje Udarno rastojanje (m) Računska Nivo zaštiteAmplituda struje groma I(kA) Udarno rastojanje (m) Računska efikasnost E Nivo zaštite 0.67 10R I= ⋅groma I(kA) efikasnost Er 0.67 10udR I= ⋅ - - Er>0.98 Nivo I- - Er>0.98 Nivo I 2.8 20 0.98≥E >0.95 Nivo II2.8 20 0.98≥Er>0.95 Nivo II 5.2 30 0.95≥E >0.90 Nivo III5.2 30 0.95≥Er>0.90 Nivo III5.2 30 0.95≥Er>0.90 Nivo III 9.5 45 0.90≥Er>0.80 Nivo III9.5 45 0.90≥Er>0.80 Nivo III 14.7 60 0.80≥E >0 Nivo IV14.7 60 0.80≥Er>0 Nivo IV
 • 11. Zaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistemaZaštitne zone prihvatnog sistema Pod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zonaPod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zonaPod zaštitnom zonom prihvatnog sistema podrazumeva se zona u kojoj se sa malom verovatnoćom može dogoditi direktnou kojoj se sa malom verovatnoćom može dogoditi direktno atmosfersko pražnjenjeatmosfersko pražnjenje Zaštitna zona prihvatnog sistema zavisi od vrste prihvatnogZaštitna zona prihvatnog sistema zavisi od vrste prihvatnog sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata:sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata:sistema, koriste se kombinacije sledećih elemenata: - štapnih hvataljki ili štapnih hvataljki sa pojačanim dejstvom- štapnih hvataljki ili štapnih hvataljki sa pojačanim dejstvom - razapetih žica- razapetih žica - mreže provodnika- mreže provodnika Zaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autoraZaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autoraZaštitne zone vertikalne štapne hvataljke prema više autora
 • 12. Danas se koriste dva pristupa u određivanju zaštitne zoneDanas se koriste dva pristupa u određivanju zaštitne zone prihvatnog sistemaprihvatnog sistema - zaštitni ugao α- zaštitni ugao α- zaštitni ugao α - kotrljajuća sfera poluprečnika koji je jednak udarnom rastojanju- kotrljajuća sfera poluprečnika koji je jednak udarnom rastojanju za određenu struju gromaza određenu struju groma U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema,U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema,U slučaju primene mreže provodnika kao prihvatnog sistema, definiše se veličana okaca mrežedefiniše se veličana okaca mreže
 • 13. Zaštitni ugao α, poluprečnik kotrljajuće sfere R i širina okacaZaštitni ugao α, poluprečnik kotrljajuće sfere R i širina okaca mreže u zavisnosti od nivoa zaštitemreže u zavisnosti od nivoa zaštite Zona zaštite štapnog gromobrana visine hZona zaštite štapnog gromobrana visine h
 • 14. Spustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodniciSpustni provodnici Imaju zadatak da najkraćim putem sprovedu struju atmosferskogImaju zadatak da najkraćim putem sprovedu struju atmosferskog pražnjenja udo zemljepražnjenja udo zemlje Na spusnom provodniku se pri proticanju struje atmosferskogNa spusnom provodniku se pri proticanju struje atmosferskog pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled:pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled:pražnjenja pojavljuje povećanje potencijala usled: - pada napona na uzemljivaču- pada napona na uzemljivaču - indukvnog pada napona na spusnom provodniku- indukvnog pada napona na spusnom provodniku Visoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasanVisoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasanVisoko potencijal spustnog provodnika može da bude opasan ako se u njegovoj blizini nalazi druga instalacija (instalacijaako se u njegovoj blizini nalazi druga instalacija (instalacija niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd)niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd)niskog napona, telefonska linija, vodovodna instalacija, itd) Mere za smanjenje potencijala spustnog provodnikaMere za smanjenje potencijala spustnog provodnikaMere za smanjenje potencijala spustnog provodnika - postavlja se više paralelenih spustnih provodnika ravnomerno- postavlja se više paralelenih spustnih provodnika ravnomerno raspoređenih oko objektaraspoređenih oko objektaraspoređenih oko objekta - teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je- teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je- teži se pravolinijskim vođenjem spusnih provodnika, sa što je moguće manjim petljamamoguće manjim petljama
 • 15. Gromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivačiGromobranski uzemljivači Mogu biti prstenasti (mrežasti), vertikalni, radijalni, temeljniMogu biti prstenasti (mrežasti), vertikalni, radijalni, temeljni Minimalna ukupna dužina uzemljivača l u funkciji specifičnogMinimalna ukupna dužina uzemljivača l1 u funkciji specifičnogMinimalna ukupna dužina uzemljivača l1 u funkciji specifičnog otpora tla ρ i nivoa zaštiteotpora tla ρ i nivoa zaštite
 • 16. Primeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacijePrimeri izvođenja spoljašnje gromobranske instalacije Zaštita manjeg objekta pomoću dva štapna gromobrana iliZaštita manjeg objekta pomoću dva štapna gromobrana ili pomoću horizontalne trakepomoću horizontalne trake
 • 17. Zaštita višespratnog objektaZaštita višespratnog objekta
 • 18. UNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJAUNUTRAŠNJA GROMOBRANSKA INSTALACIJA Unutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da sprečiUnutrašnja gromobranska instalacija ima zadatak da spreči pojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštitipojavu velikih razlika potencijala unutar objekta i da zaštiti uređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskoguređaje i instalacije u objektu od prenapona atmosferskog poreklaporeklaporekla Unutar objekta koji je efikasno zaštićen od direktnog udaraUnutar objekta koji je efikasno zaštićen od direktnog udara groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine:groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine:groma se mogu pojaviti prenaponi na sledeće načine: - povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje- povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje- povećanjem potencijala uzemljivača usled proticanja struje atmosferskog pražnjenjaatmosferskog pražnjenja - prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog- prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog- prodorom atmosferskog prenapona putem nadzemnog električnog priključkaelektričnog priključka - elektromagnetskom spregom provodnog puta sruje- elektromagnetskom spregom provodnog puta sruje atmosferskog pražnjenja i posmatranog objekta ili uređajaatmosferskog pražnjenja i posmatranog objekta ili uređaja Unutrašnja gromobranska instalacija obuhvata mere u ciljuUnutrašnja gromobranska instalacija obuhvata mere u cilju - izjednačavanja potencijala unutar objekta,- izjednačavanja potencijala unutar objekta, - ograničavanja od prenapona unutar objekta- ograničavanja od prenapona unutar objekta- ograničavanja od prenapona unutar objekta - oklapanje objekata ili uređaja- oklapanje objekata ili uređaja- oklapanje objekata ili uređaja
 • 19. Izjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objektaIzjednačavanje potencijala unutar objekta Izjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije iIzjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije i vodovodne instalacijevodovodne instalacije
 • 20. Izjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije iIzjednačavanje potencijala između gromobranske instalacije i elektroenergetske instalacijeelektroenergetske instalacije
 • 21. Ograničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objektaOgraničavanje prenapona unutar objekta Da bi se sprečila pojava velikih prenapona unutar objekta usledDa bi se sprečila pojava velikih prenapona unutar objekta usled povišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno jepovišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno jepovišenja potencijala uzemljivačkog sistema, neophodno je ugraditi odvodnike prenapona između faznih provodnika i šine zaugraditi odvodnike prenapona između faznih provodnika i šine za izjednačavanje potencijalaizjednačavanje potencijalaizjednačavanje potencijala Odvodnici prenapona između faznih provodnika i šine zaOdvodnici prenapona između faznih provodnika i šine za izjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze poizjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze poizjednačavanje potencijala štite i od prenapona koji dolaze po elektroenergetskoj instalaciji u objekatelektroenergetskoj instalaciji u objekat
 • 22. Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se:Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se:Za zaštitu osetljivih elektronskih uređaja koriste se: - poluprovodničke (Cener) diode- poluprovodničke (Cener) diode- poluprovodničke (Cener) diode - varistori- varistori - gasni odvodnici- gasni odvodnici - električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova,- električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova,- električni filtri bazirani na kombinaciji induktivnih kalemova, otpornika i kondenzatoraotpornika i kondenzatora Kombinacija gasnog odvodnika, varistora i induktivnog kalema uKombinacija gasnog odvodnika, varistora i induktivnog kalema u kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:kompleksnoj zaštiti simetrične telefonske linije:
 • 23. Odziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kVOdziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kVOdziv varistora na standardni naponski talas amplitude 4 kV
 • 24. Odziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitudeOdziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitudeOdziv gasnog odvodnika na standardni naponski talas amplitude 4 kV4 kV
 • 25. Odziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnogOdziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnogOdziv kombinacije gasnog odvodnika, varistora i induktivnog kalema u kompleksnoj zaštiti na standardni naponski talaskalema u kompleksnoj zaštiti na standardni naponski talas amplitude 4 kVamplitude 4 kVamplitude 4 kV