Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(20)

Publicité

Similaire à Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.(20)

Publicité

Самоаналіз вчителя з фізичної культури Савчук В. В.

  1. 19/11/14 «Перед тим, як зробити дитину розумною та кмітливою, зробіть її здоровою». Жан Жак Руссо ССААММООААННААЛЛІІЗЗ ССааввччуукк ВВііттаалліійй ВВооллооддииммииррооввиичч ввччииттеелльь ффііззииччннооїї ккууллььттууррии ттаа оосснноовв ззддоорроовв''яя ББееррееззааннссььккаа ЗЗООШШ ІІ--ІІІІІІ ссттууппеенніівв
  2. ААННККЕЕТТННІІ ДДААННІІ 1 Новобугзьке педагогічне училище (1997) Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського (2006) ВУЗ 2 викладач фізичної культури та основ здоров’я Спеціальність Трудовий стаж 3 16 років Педагогічний стаж 4 15 років Період роботи 5 1997-2012 Категорія 6 Спеціаліст вищої категорії Савчук В. В.
  3. 19/11/14 ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ: ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄТВОРЧИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ
  4. ссааммооннааввччаанннняя 19/11/14 Савчук В. В.Життєтворча компетенція Життєтворча компетенція ссааммооккооннттрроолльь ннааввииччккии с сааммооааннааллізізуу оволодіння навичками планування власної оволодіння навичками планування власної діяльності діяльності використання використання нетрадиційних форм організації навчально- виховного процесу нетрадиційних форм організації навчально- виховного процесу життєве проектування через інтерактивний, діяльнісний, проектний підхід до навчання життєве проектування через інтерактивний, діяльнісний, проектний підхід до навчання
  5. 19/11/14 Останнім часом великого значення набув метод проектів. Учням пропоную самостійно вибрати тему і створити навчальний проект. Результат творчої роботи учнів я використовую в подальшій роботі з учнями інших класів, що теж надає соціального значення роботі і сприяє соціальному і психологічному здоров’ю.
  6. Беручи до уваги, що з кожним роком збільшується кількість хворих дітей, відслідковується сповільнення та дисгармонія їхнього фізичного та психічного розвитку, вважаю одним із головних напрямків своєї діяльності орієнтацію роботи на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я. ВВррааххооввууюю загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме: •озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями; •формувати в учнів міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя; •підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості; •здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості; •формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті; •вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання; •формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.
  7. 19/11/14 В межах формування навичок раціональної праці, відпочинку, збільшення фізичної активності та зняття напруги на уроках проводжу фізичні хвилинки, вправи для очей, паузи релаксації. Савчук В. В.
  8. 19/11/14 Савчук В. В. Для заохочення учнів до активної праці я використовую дидактичні ігри. Гра – творчість, гра – праця. У процесі гри в дітей формується вміння зосереджуватися, мислити самостійно, розвивається потяг до знань.
  9. 19/11/14 Савчук В. В. Розумно підібрані запитання і приклади, оригінальне розв’язання проблем різними способами, використання елементів психології, творчі завдання поступово і непомітно залучають кожного учня до процесу пізнання, активізують навчально-пізнавальну діяльність, підвищують мотивацію навчання.
  10. 19/11/14 Савчук В. В. Розумно підібрані запитання і приклади, оригінальне розв’язання проблем різними способами, використання елементів психології, творчі завдання поступово і непомітно залучають кожного учня до процесу пізнання, активізують навчально-пізнавальну діяльність, підвищують мотивацію навчання.
Publicité