Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

M-õuesõpe – tehniliste vahendite kasutamine SAH programmides

Sagadi Looduskoolis mai 2014

 • Soyez le premier à commenter

M-õuesõpe – tehniliste vahendite kasutamine SAH programmides

 1. 1. M-õuesõpe – tehniliste vahendite kasutamine SAH programmides Priit Tammets, Mart Laanpere Tallinna Ülikool
 2. 2. Elukestva õppe strateegia 2020 • Elukestva õppe VVV (visioon ja strateegilised eesmärgid): vastutus, vajadused, võimalused http://www.hm.ee/index.php?0513767
 3. 3. Visiooni ja üldeesmärgi teostumiseks on seatud 5 strateegilist eesmärki: 1. Muutunud õpikäsitus. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja -liikides. 2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid. Õpetaja/ õppejõu ja koolijuhi töö hindamine ja tasustamine on vastavuses nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega. 3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus. Kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääriteenused on suurendanud erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja Eesti eri regioonides.
 4. 4. Visiooni ja üldeesmärgi teostumiseks on seatud 5 strateegilist eesmärki: 4. Digipööre elukestvas õppes. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule. 5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv. Kõigile on loodud võrdsed 
 võimalused elukestvaks õppeks.
 5. 5. Nimetage 3 edusammu ja 3 kitsaskohta Ülesanne 1
 6. 6. Edusammud vs kitsaskohad • Edusammud - … • Kitsaskohad - …
 7. 7. Uus õpikäsitus: 5 stsenaariumi • Ümberpööratud klassiruum (flipped classroom) • Uurimuslik õpe • Projektipõhine õpe • Ülesandepõhine õpe • Mängupõhine õpe
 8. 8. Defineerige ja kirjeldage stsenaariumid (Google on Sinu sõber) Ülesanne 2
 9. 9. Õuesõpe + uus tehnoloogia • Kasutame tahvelarvuteid ja nutitelefone selleks, et lapsi loodusele lähemale viia • Tark mees taskus: arvutiklasside aeg on ümber • Refleksioon, kogukonnad = kollektiivne teadvus, teadmusloome, crowdsourcing, remiks-kultuur • Reaalse ja virtuaalse maailma kombinatsioon: laiendatud tegelikkus (augmented reality) - https://www.youtube.com/ watch?v=53Mj5sW8kuk, http://augmentedev.com/augmented- reality-sales-design/ • Mängude roll õppetöös kasvab (homo ludens)
 10. 10. M-õpe • M-õppe definitsioon: koondnimetus õppemeetoditele, mille puhul kasutatakse mobiilseid digitehnoloogiaid • Mobiilsed seadmed: GPS-seadmed, iPod, nutitelefonid, pihu/tahvel/sülearvutid, nutiprillid, nutirõivad, nutikellad, nutisõrmused jne • Ühendatus: mobiilivõrgud, Bluetooth, Wifi
 11. 11. M-õppe meetodid • Loodusvaatlused, uurimistööd (Heart Cam demo) • Andmete analüüs, mõtestamine, reflektsioon • Koolidevahelised koostööprojektid (näiteks http:// digitrails.wordpress.com/) • Võistlused ja loovtööd, õppematerjalid (http://augmentedev.com) • Tagging, orienteerumine, kultuurirajad • Seiklus- ja rollimängud (http://www.coderunnergame.com) • Muuseumite jms vaatamisväärstuste külastused (Google Art Project, Apple Maps)
 12. 12. Praktikum multimeedia materjalide ja erinevate tehniliste vahendite kasutamise võimalustest
 13. 13. Kiiksuga rahvameditsiin • Töötoa lõpuks valmib esitlus, mis: • annab ülevaate teie grupi “haigusest” (kullapalavik, armuvalu, work-a-holic, reisipisik) • annab vihjeid, kuidas haigust ära tunda, ravida ja võimalusel vältida :) • Haiguse raviks kasutada taimseid võimalusi! • esitus sisaldab teksti, fotosid, illustreerivaid ikoone, teie juttu ja taustamuusikat. Esitluse pikkus ca 1 minut • Tehnilised vahendid: iPad, Adobe Voice (http:// getvoice.adobe.com), kaamera, fotohaldur, internet

×