Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সূচিপত্র দেখতে বা 🔖 সূচিপত্রত্রর ক োন অধ্যোত্রে
সরোসচর যোওেোর জনয স্ক্রিতে ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Lion & the Mouse-স িংহ আর ইঁদুররর
একশেে একিা ইঁদুর এক ঘুমন্ত শসিংদহর মুদ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
দতমে দতমে সমদ়ে এমেশক একিা ইঁদুর ও এক শসিংদহর
উপকাদর আসদত পাদর।”
েীশতিাকযঃ- ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
হল ো। তখে দস একিা উপা়ে আশিষ্কার করল। এশেক ওশেক
দেখাে দিদক েত পাদর নুশ়ে পা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
“কাদকর দচহারািা শক সুন্দর!” গাছতলা়ে এদস কাকদক শুশেদ়ে
শুশেদ়ে খুি অিাক হও়ে...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Bear & the Two Travelers-এক ভােুক
আর দু’জন এক ারে শেডারনা শোক
দু’জে দলা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
মরা দকাে শকছু দখদত চা়ে ো। একসম়ে, ভালুকিা চদল দগদছ
এ িযাপাদর শেশিত হও়োর ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
চতু র শেযাে
একশেে এক দিোল হ াৎ এক কুোর মদধয পদি শগদে আর
িাশহর হদত পারশছদলা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
গাধা ও স িংরহর চামডা
একশেে এক গাধা িদের মদধয ঘুরশছদলা। হ াৎ দস দেখদত
দপদলা এ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
শগঁরযা ইঁদুর ও েহুরর ইঁদুর
দগঁদো ইঁদুর েসদলর দক্ষদতর আোদচ কাোদচ গতজ খুঁদি...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সিাই পশিমশর কদর আিার লুকাদলা। এমশে কদর শক খাওো
োে?
দগঁদো ইঁদুদরর আর খািাদ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সমেযাোদী রাখাে
এক রাখাল িালক মাদ গরু চিাদতা। ভীষে দুষ্টু শছদলা দস।
একশেে মা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
আঙ্গুর ফে টক
একশেে এক ক্ষুধাতজ দিোল দেখদত দপদলা গাদছর ডাল দিদে
আেুদরর লতা উ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
কু কু র ও তার ছাযা
এক কুকুর মুদখ এক িুকরা মািংস শেদে েেী পার হশচ্ছদলা।
হিাৎ ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
হসরণ ও স িংহ
শপপাসাে কাতর এক হশরণ হ্রদে পাশে খাশচ্ছল। পাশে দখদে
িান্ত হদে হ্...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
খররগাে ও কচ্ছপ
একো এক িদে এক খরদগাি আর কচ্ছপ পািাপাশি িাস
করত। দুই জদের মদধ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
আদগ দপ ঁছদত পাদর? অতএি শুরু হদে দগল প্রশতদোশগতা।
খরদগাি একিু দে দিই দপছদে শ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সপঁপডা ও ঘা ফসডিং
গ্রীদের এক চমৎকার শেদে ঘাসেশিিং তার ভাদোশলেশি শেদে
গাে গা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
আমার কাদছ আসদত হদতাো আর ক্ষুধাে কষ্ট দপদত হদতাো
‘-শপঁপিা িলদলা আর েরজা িন্...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সাহােয করদত পারিো”। ইঁদুর দিষ পেজন্ত শেরাি হদ়ে তার
ঘদর শেদর এদলা। রাদতর দি...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
সেনা শচষ্টায োভ
একিা ছাগল শেদ়ে শসিংহ আর ভালুদকর মদধয এমে ল়োই
হদলা দে দুই...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
চারসট ষাড আর স িংহ
একো এক িদে চারশি ষাি িাস করত। শতেজদেরই
পরস্পদরর মদধয শছল...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
দুুঃ মরযর েন্ধু
একশেে দুই িন্ধু দিদরাদলা দি়োদত। দেদত দেদত পদি হ াৎ
ভ়েিংকর...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
উপদেিঃ শিপদেই সশতযকার িন্ধুর পশরচ়ে পাও়ো ো়ে।
আহাম্মসকর ফে
এক কাক এদস িসল...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
কারকর গেব
এক কাক োর স্বািযিাে হও়ো়ে শেদজদক শেদ়ে খুি গিজ করত।
দস শেদজদক ত...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
শেযাে ও ভােুক
এক সমে এক িদে এক ভালুক আর এক দিোল পািাপাশি
িাস করত। দু’জদের এ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
আমার কিা হদচ্ছ, তুশম েশে জযান্ত মানুষ দেখদলই তাদক দমদর
ো দেলদত তাহদল আশমই দ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
দি়োল আর সারস পািাপাশি দখদত িসল। দি়োল তার লম্বা
শজভ শেদ়ে সু়েুৎ সু়েুৎ ক...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
দি়োলভা়ো! তুশমদতা শকছুই দখদল ো। সি পাদ়েসই দতা পদ়ে
রইল।
সারদসর কিাগুদলা...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Stag at the Pool-জরের ধাররর সেরেে
হসরণ
মাদ র ধাদর শেঘীর জদল শেদজর ছা়ো়...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Fox & the Mask-শেযাে ও মুরখাে
এক দি়োল একিার এক োিু়োর িাশ়ে ঢুদক প়ে...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Wolf & the Lamb-শনকরড ও শভডার
ঘুরদত ঘুরদত এক দেকদ়ে একিা েলছুি দভ়োদক এ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The One-Eyed Doe-এক শচাখ-নষ্ট হসরণ
এক হশরণ-এর একিা দচাখ েষ্ট হদ়ে শগদ়েশছল। ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Dog, Cock & Fox-কু কু র, শমারগ আর
সেযাে
এক কুকুর আর তার সািী এক দমারগ। দ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
উপদেিঃ- দচো ি়েতাে েখে ভাল কিা িদল মে দভালা়ে,
দজদে দরদখা দস দতামা়ে দডািাদ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Dog & the Oyster-এক কু কু র আর
সিনুক
এক কুকুর খুি শডম দখদত ভালিাসত। একশে...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Hares & the Frogs-খররগাে-এর দে
আর েযাে-রদর
খরদগািদের সিশকছুদত এত ভ়ে কদর...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Lion & the Boar-স িংহ আর শুরযাররর
এক গ্রীদের শেে। ভ়োেক গরদমর দচাদি দতষ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Mischievous Dog-নচ্ছার কু কু ররর
এক কুকুর দলাকজে দেখদল চুপচাপ তাদের শেদক...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Quack Frog-এক হাতু রড-ডাক্তার েযাে
এক িযাঙ একশেে িদের সি জন্তু-জাদো়োর...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Wolf & the Sheep-শনকরড আর শভডার
এক দেকদ়ের একশেে খুি িরীর খারাপ কদরদছ, ে...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Cock & the Jewel-এক শমারগ আর
একটা খুে দামী মসণ
এক দমারগ খািার খুঁজশছল। শ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The gnat & the Lion-এক ডাঁে আর এক
স িংহ
এক ডাঁি এক শসিংদহর কাদছ এদস খুি কদষ ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Widow & her Little Maidens-এক সেধো
আর তার শছাট শছাট দুই কারজর শমরয
এক শ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Fox & the Lion-সেযাে আর স িংহ
িদে ঘুরদত ঘুরদত এক শি়োল হ াৎ এক শসিংদহর ...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
এদে হাশজর করল রুশি, িাশলজ, িীে, শুকদো ডুমুর, মধু,
শকসশমস, আর সিদিদষ একিা ঝু...
🐦 www.chorui.com
📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
The Monkey & the Dolphin-োঁদর আর শুশুক
এক োশিক েূর সমুদ্র োর্ত্া়ে োও়ো...
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
150 aesop's fables or golpo in bengali
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

150 aesop's fables or golpo in bengali

১৫০টি ঈশপের গল্প
শিশুদের মনে প্রকৃত শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষামূলক গল্পের কোন বিকল্প নেই। কাউকে কিছু উপদেশ দিয়ে শিখানোর ছেয়ে কোন উদাহরণ দিয়ে শিখানো অনেক সহজ। পৃথিবীর ইতিহাসে গল্পের ছেয়ে উচ্চমানের শিক্ষামূলক গল্প আর নেই। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে শিশুদের মনে মূল্যবোধ জাগানোর জন্য গল্পকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই গল্পগুলো এতই জনপ্রিয় আর বাস্তবসম্মত যে নীতিগল্পের অন্যনাম গল্প হয়ে গেছে।
এই ই-বুকে ১৫০ টি গল্প আছে। যারা এই বইটি পড়বে, আশা করি এই গল্পগুলো তাদের জীবনকে ভালভাবে পরিচালিত করার জন্য পাথেহ হিসেবে কাজ করবে।

 • Soyez le premier à commenter

150 aesop's fables or golpo in bengali

 1. 1. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
 2. 2. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সূচিপত্র দেখতে বা 🔖 সূচিপত্রত্রর ক োন অধ্যোত্রে সরোসচর যোওেোর জনয স্ক্রিতে স্ক্রিক কতে উপতেে অপশে বাতেে বুকমাকক আইকতে 📘 স্ক্রিক করুে শিশুদের মদে প্রকৃত শিক্ষার আদলা ছশিদে দেওোর জন্য শিক্ষামূলক গদের দকাে শিকে দেই। কাউদক শকছু উপদেি শেদে শিখাদোর দছদে দকাে উোহরণ শেদে শিখাদো অদেক সহজ। পৃশিিীর ইশতহাদস গদের দছদে উচ্চমাদের শিক্ষামূলক গে আর দেই। পৃশিিীর প্রাে প্রশতশি দেদি শিশুদের মদে মূলযদিাধ জাগাদোর জন্য গেদক শিক্ষা দেওো হে। এই গেগুদলা এতই জেশপ্রে আর িাস্তিসম্মত দে েীশতগদের অন্যোম গে হদে দগদছ। এই ই-িুদক ১৫০ শি গে আদছ। োরা এই িইশি পিদি, আিা কশর এই গেগুদলা তাদের জীিেদক ভালভাদি পশরচাশলত করার জন্য পাদিহ শহদসদি কাজ করদি।
 3. 3. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks
 4. 4. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Lion & the Mouse-স িংহ আর ইঁদুররর একশেে একিা ইঁদুর এক ঘুমন্ত শসিংদহর মুদখর উপর শেদ়ে ছুদি দগল। শসিংদহর ঘুম দগল দভদে আর ভীষণ রাদগ দস খপ কদর ইঁদুরিাদক ধদর দেলল। মুদ ার মদধয দস এিার ইঁদুরিাদক শপদষ দমদর দেলদি। ইঁদুরিা তখে খুি করুণ স্বদর তাদক শমেশত জাোল, “ে়ো কদর আমার প্রাণ িাঁচাে, আমা়ে দছদ়ে শেে। দকাে একশেে আশম শ ক আপোর এই ে়োর প্রশতোে দেি।” শসিংহ দহদস উদ তাদক দছদ়ে শেল। এর কদ়েকশেে িাদেই দসই শসিংহ একেল শিকারীর হাদত ধরা প়েল। শিকারীরা িক্ত েশ়ে শেদ়ে মাশিদত গাঁিা খুঁশির সাদি শসিংহদক দিঁদধ দরদখ শেল। তার গজজে শুদে তাদক শচেদত পাদর দসই ইঁদুর তখে শসিংদহর কাদছ এদস হাশজর হল। কুিকুি কদর তার ধারাল োঁত শেদ়ে দসই ইঁদুর শসিংদহর েশ়ে দকদি তাদক মুক্ত কদর শেল। তারপর তাদক িলল, “দসশেে আপোদক আমার সাহােয করদত পারার কিা়ে আপশে আমা়ে উপহাস কদরশছদলে। আপশে ভািদতই পাদরেশে দে আশম দকােশেে আপোর ে়োর প্রশতোে শেদত পারি। এখে দেখদলে দতা,
 5. 5. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks দতমে দতমে সমদ়ে এমেশক একিা ইঁদুর ও এক শসিংদহর উপকাদর আসদত পাদর।” েীশতিাকযঃ- ভাল কাজ করার জন্য দকউই তুচ্ছ ে়ে। উপদেিঃ- কার কাছ দিদক কখে দকাে উপকার আসদি দকউ জাদে ো। তাই িুশিমাে দলাদকরা দছাি-ি়ে কাউদকই তুচ্ছ- তাশচ্ছলয দেখা়ে ো। The Crow & the Pitcher-এক কাক ও জরের কে ী একিা কাদকর একশেে খুি জলদতষ্টা দপদ়েশছল। মদে হশচ্ছল দেে আর িাকদত পারদছো। এশেক ওশেক তাকাদত তাকাদত একিা জদলর কলসী েজদর আসা়ে দসিার কাদছ উদ়ে চদল এল। এদস দেদখ কলসীদত জল এত েীদচ রদ়েদছ দে দসিা তার োগাদলর িাইদর। খুি দুঃখ হল তার। োো ভাদি োোরকম দচষ্টা করল দস জদলর মদধয দ াঁি শেদ়ে দেদত, শকছুদতই শকছু
 6. 6. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks হল ো। তখে দস একিা উপা়ে আশিষ্কার করল। এশেক ওশেক দেখাে দিদক েত পাদর নুশ়ে পাির কুশ়েদ়ে আেল। তার পর একিা একিা কদর দসই নুশ়ে পািরগুদলা কলসীর মদধয দেলদত লাগল। একিু একিু কদর জদলর তল উপদর উ দত িাকল। একসম়ে চদল এল তার োগাদলর মদধয। এইিার জল দখদ়ে প্রাণ রক্ষা হল তার। েীশতিাকযঃ- প্রদ়োজে-ই আশিষ্কাদরর কারণ। উপদেিঃ- প্রদ়োজে দিাধ করদল উপা়ে দির হদত পাদর। সােলয আদস তাদেরই োরা দসই উপা়েিাদক শেদ়ে ধধেজয ধদর এশগদ়ে দেদত পাদর। The Fox & the Crow-শেযাে আর কাক এক কাক এক িুকদরা মািংস চুশর কদর এক উঁচু গাদছর ডাদল শগদ়ে িসল। মািংদসর িুকদরািা তার দু’ দ াঁদির মাঝখাদে ধরা। এই সম়ে এক দি়োল তাদক দেখদত দপদ়ে এক ি়েতােী েন্দী আঁিল। উদেশ্য, ঐ মািংদসর িুকদরািা হাশতদ়ে দেও়ো।
 7. 7. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks “কাদকর দচহারািা শক সুন্দর!” গাছতলা়ে এদস কাকদক শুশেদ়ে শুশেদ়ে খুি অিাক হও়োর ভাে কদর িলল দস, “দেমে দেখিার মত তার িরীদরর গ ে, দতমে চমৎকার তার গাদ়ের রিং। শুধু গলার স্বরিাও েশে তার দচহারািার মত একইরকম শচকণ হত, অো়োদস তাদক পাখীদের রাণী িলা দেত।” মুদখ েখে দস এই সি ছল-চাতুরীর কিা িদল োশচ্ছল, তখে আসদল তার মে পদ়েশছল ঐ মািংদসর িুকদরািার প্রশত। কাক- এর দেমাক ত এই দতাষামুদে প্রিিংসা়ে খুি েুদল উ ল। দস এখে শচন্তা়ে পদ়ে দগল তার গলার আও়োদজর দুেজাম শেদ়ে। তার মদে হল সব্বাইদক জাশেদ়ে দেও়ো েরকার দে তার গলার স্বর কাদরা দিদক খারাপ ে়ে। দস এক শিরাি আও়োদজ কা কদর দডদক উ ল। আর, িুপ কদর মািংসিা তার মুখ দিদক খদস পদ়ে দগল। দি়োল সদে সদে মািংসিা তুদল শেল আর, কাকদক দডদক িলল, “ওদহ কাক সুন্দরী, দতামার গলার স্বর েদিষ্টই ভাল, শুধু, িুশিিাই দেই দতামার!” েীশতিাকযঃ- দতাষাদমাদে দে ভুদল ো়ে দস দলাক দিাকা, কারণ দতাষাদমাে-এর উদেশ্য কখদো ভাল িাদক ো। উপদেিঃ- দতাষাদমাদে ঘাদ়েল হ়ে ো এমে দলাক পাও়ো কশ ে।
 8. 8. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Bear & the Two Travelers-এক ভােুক আর দু’জন এক ারে শেডারনা শোক দু’জে দলাক একসাদি দি়োদত দির হদ়েশছল। হ াৎ তারা দেদখ একিা ভালুক তাদের শেদক এশগদ়ে আসদছ। সেীদের একজে চিপি একিা গাদছ উদ পদ়ে ডাল-পালার আ়োদল শেদজদক লুশকদ়ে দেলল। অন্যজে দেখল ভালুদকর হাত দিদক আজ আর তার রক্ষা দেই। দস সিাে মাশিদত শুদ়ে প়েল। ভালুক এদস তার গাদ়ে িাদর িাদর োক দ শকদ়ে, সারা িরীর শুঁদক শুঁদক দেখল। দলাকিা এই দগািা সম়েিা শেশ্বাস িন্ধ কদর েতিা পাদর ম়োর মত হদ়ে পদ়ে রইল। ভালুকিা একিু পদর তাদক দেদল দরদখ চদল দগল। এমে হদত পাদর দে, ভালুক
 9. 9. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks মরা দকাে শকছু দখদত চা়ে ো। একসম়ে, ভালুকিা চদল দগদছ এ িযাপাদর শেশিত হও়োর পর, গাদছ চ়ো দলাকিা গাছ দিদক দেদম এল। মাশিদত শুদ়ে িাকা িন্ধুর কাদছ শগদ়ে াট্টার সুদর দস শজদেস করল দে ভালুকিা তার কাদে কাদে শক িদল দগল। তার িন্ধু উত্তর শেল, “ভালুক আমা়ে একিা উপদেি শেদ়ে দগল। দস িদল দগলঃ দেই সেী দতামা়ে শিপদের মুদখ দেদল সদর পদ়ে, তার সাদি দকািাও দি়োদত দেও ো।” েীশতিাকযঃ- শিপদে দিাঝা ো়ে দক সশতযকাদরর িন্ধু। উপদেিঃ- োরা শিপদে প়োর আদগ িুঝদত পাদর ো দক িন্ধু আর দক িন্ধু ে়ে, তাদের পদক্ষ িাঁচা কশ ে হদ়ে ো়ে।
 10. 10. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks চতু র শেযাে একশেে এক দিোল হ াৎ এক কুোর মদধয পদি শগদে আর িাশহর হদত পারশছদলা ো। এমে সমে পাি শেদে োশচ্ছল এক ছাগল। কুোদত ঊঁশক শেদে দস দিোলদক দেখদত দপদলা। ‘িন্ধু তুশম ওখাদে শক করদছা?’-শজদেস করদলা ছাগল।‘ওমা তুশম জাদো ো? এই কুোর পাশে সিচাইদত শমশষ্ট। এদসাো তুশমও খাদি।’-িলদলা চতুর দিোল। ছাগল একিু শচন্তা কদর দেদম পরদলা কুোদত। দেই ো োমা, সাদি সাদি দিোল এক লাদে ছাগদলর শিিং এর উপর আর আদরক লাদে কুোর িাইদর। ‘শিোে িন্ধু। দতামার মািাে েশে এতিুকু িুশি িাকদতা, তাহদল এখাে দিদক দির হিার রাস্তা আদছ শকো তা ো দেদখ কখেই েীদচ োমদত ো ‘-চদল দেদত দেদত দিোল িলদলা। উপদেিঃ দুষ্ট দলাদকর ছদলর অভাি দেই।
 11. 11. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks গাধা ও স িংরহর চামডা একশেে এক গাধা িদের মদধয ঘুরশছদলা। হ াৎ দস দেখদত দপদলা একিা শসিংদহর চামিা পদর আদছ। দকাে শিকারী হেদতা দেদল দগদছ। গাধা দতা মহা খুশি। দস শসিংদহর চামিািা গাদে শেদে ভাণ করদত লাগদলা দস পশুরাজ শসিংহ। িদের সি পশুপাখী তাদক শসিংহ দভদি ভে দপদত লাগদলা।গাধা শেদজদক শেদে খুি গিজ করদত িাকদলা, দস শেদজদক সশতযকার িদের রাজা ভািদত লাগদলা। খুশিদত দস দেই ো শেদজর মুখ খুদলদছ, ওমশে মুখ দিদক দিশরদে এদলা গাধার ডাক। শ ক দস সমে দসশেক শেদে োশচ্ছল দিোল। গাধা দিোলদকও ভে দেখাদোর দচষ্টা করদলা। শকন্তু দিোল হাসদত হাসদত িলদলা- ‘িন্ধু দতামার গলার আওোদজই দতামাদক শচেদত দপদরশছ, েইদল কখে ভদে পালাতাম!’ উপদেিঃ পশরচ্ছে কারও আসল পশরচে েে।
 12. 12. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks শগঁরযা ইঁদুর ও েহুরর ইঁদুর দগঁদো ইঁদুর েসদলর দক্ষদতর আোদচ কাোদচ গতজ খুঁদি িাদক।একশেে দস িহুদর ইঁদুরদক োওোত কদর শেদে এদলা।িহুদর ইঁদুর খুি খুশি হদে োওোত দখদত এদলা। শকন্তু খািার দেদখ তার মে খারাপ হদে দগদলা। শুধু িাশল আর ভুট্টা- এ আিার দকাে খািার হদলা োশক? দস িন্ধুদক িলদলা-‘ একশেে আমাদের ওখাদে এদসা, দেখদি কত শকছু।’ দুই িন্ধু িহদর দগদলা। দসখাদে কত রকম খািার- জযাম, দজলী,পশের, মিরশুঁশি আদরা কত শক! এসি দেদখ দগঁদো ইঁদুদরর দচাখ ছাোিিা! এমেশি দস জীিদেও দেদখশে। শেদজর ভাদগযর কিা শচন্তা কদর দস আদক্ষপ করদত লাগদলা। শকছুক্ষে পদর তারা খািার দখদত িসদলা। দগঁদো ইঁদুর ভািদছ দকােিা দেদল দকােিা খাদি। এমে সমে দক দেদো ঘদর ঢুকদলা। সিাই লুশকদে দগদলা দে দেখাদে পাদর। শকছুক্ষে পর দলাকিা চদল দগদলা। আিার তারা দখদত িসদলা। ওমা! খািার মুদখ তুলদত ো তুলদতই আিার েরজা দখালার আওোজ।
 13. 13. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সিাই পশিমশর কদর আিার লুকাদলা। এমশে কদর শক খাওো োে? দগঁদো ইঁদুদরর আর খািাদরর রুশচ রইদলা ো। দস িহুদর ইঁদুরদক িলদলা-‘ভাই আশম চললাম। আমার ওখাদে এদতা মজার মজার খািার োই, শকন্তু এদতা অিাশন্ত দেই। আমার দক্ষদতর সাধারে খািারই ভাদলা।’ উপদেিঃ োশরদ্রতা মদধয িাশন্ত, প্রাচুদেজযর মদধয শিপদের চাইদত অদেক ভাদলা।
 14. 14. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সমেযাোদী রাখাে এক রাখাল িালক মাদ গরু চিাদতা। ভীষে দুষ্টু শছদলা দস। একশেে মািাে এক দুষ্টু িুশি এদলা তার। ‘িাঁচাও িাঁচাও আমার দভিার পাদল িাঘ হামলা কদরদছ’- শচৎকার করদত লাগদলা দস। দসই শচৎকার শুদে গ্রামিাসীরা সি লাশ -দসািা শেদে হাশজর। শকন্তু কই িাঘ? সিাই িুঝদলা রাখাল মজা করার জন্য এ কাজ কদরদছ। সিাই দে োর কাদজ শেদর দগদলা। রাখাল শকন্তু খুি মজা দপদে দগদলা। কদেকশেে পদর আিার দস একই কাজ করদলা। দলাকজে ছুদি এদস দেখদলা িাঘ দেই। এরকম কদেকিার হদলা। একশেে সশতয সশতয িাঘ আক্রমে করদলা। রাখাল প্রাে ভদে িাঘ িাঘ কদর শচৎকার করদত লাগদলা। শকন্তু দসশেে দকও এশগদে আসদলা ো। সিাই ভািদলা রাখাল আিাদরা মজা করদছ। িাঘ রাখাদলর ঘাি মিদক দখদে দেলদলা। উপদেিঃ শমিযাচার করদল প্রশতেল দপদত হে।
 15. 15. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks আঙ্গুর ফে টক একশেে এক ক্ষুধাতজ দিোল দেখদত দপদলা গাদছর ডাল দিদে আেুদরর লতা উপদর উদ দগদছ আর দসখাে দিদক দিাকা দিাকা পাকা পাকা আেুর ঝুলদছ। দলাদভ দিোদলর শজদভ জল এদলা। দস লাশেদে লাশেদে ঐ পাকা আেুর খাওোর দচষ্টা করদত লাগদলা শকন্তু শকছুদতই তার োগাল দপদলা ো। অদেকক্ষে দচষ্টা কদরও শকছুদতই আেুর দখদত ো দপদর হতাি হদে দসখাে দিদক চদল দেদত দেদত িলদলা-আেুর েল িক। উপদেিঃ শেচু মদের মানুদষরা শেদজ দেিা দপদত পাদর ো তার মাদঝই দোষ খুঁদজ পাে।
 16. 16. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks কু কু র ও তার ছাযা এক কুকুর মুদখ এক িুকরা মািংস শেদে েেী পার হশচ্ছদলা। হিাৎ দস পাশেদত তাশকদে শেদজর প্রশতশিম্ব দেখদত দপদলা। দস িুঝদতই পারল ো এিা তার শেদজর ছাো। দস ভািদলা অন্য দকাে কুকুর তার দচদেও িি মািংদসর িুকরা শেদে োদচ্ছ। তার দলাভ হদলা। দেই ো দস মািংদসর িুকরা দকদি দেোর জন্য দঘউ দঘউ কদর উ দলা, ওমশে মুখ দিদক মািংস িুপ কদর পাশেদত ডুদি দগদলা। উপদেিঃ অশত দলাভ ভাদলা েে।
 17. 17. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks হসরণ ও স িংহ শপপাসাে কাতর এক হশরণ হ্রদে পাশে খাশচ্ছল। পাশে দখদে িান্ত হদে হ্রদে দস শেদজর ছাো দেখদত দপদলা। শিরাি আঁকািাঁকা শিিং এর ছাো দেদখ তার মেিা গদিজ ভদর উ দলা। হ াৎ তার দচাখ পরদলা শেদজর সরু সরু পাদের শেদক। খুি লজ্জা দপদলা হশরণ। এমে সমে দকািা দিদক এক শসিংহ এদস উপশিত। প্রাণ ভদে হশরণ ছুিদত িাকদলা। শসিংহও তাদক ধাওো করদত িাকদলা।হ াৎ এক দঝাদপর মদধয হশরদণর শিিং দগদলা আিদক আর শসিংহও তাদক ধদর দেলদলা। িি দেরীদত হশরণ িুঝদত পারদলা দে পাগুদলা দেদখ দস লজ্জা দপদেশছদলা, দসগুশল শছদলা তার শিপদের সহাে আর দে শিিং শছদলা তার গদিজর ধে দসশিই হদলা তার মৃতুযর কারে। উপদেিঃ জীিদে সিদচদে গুরুত্বপূণজ শজশেষদকই আমরা সিসমে অিদহলা কশর।
 18. 18. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks খররগাে ও কচ্ছপ একো এক িদে এক খরদগাি আর কচ্ছপ পািাপাশি িাস করত। দুই জদের মদধয দিি িন্ধুত্বও শছল। শকন্তু মাদঝ মাদঝ ঝগিাঝাশি দে হদতা ো তা েে। খরদগাি খুি দজাদর দছাদি। দেে িাতাদসর আদগই ছুদি চদল। আর কচ্ছপ? দস চদল ধীদর ধীদর দহদলদুদল। কচ্ছদপর ওই হাঁিা দেদখ একশেে খরদগািশি আর চুপ কদর িাকদত ো দপদর দহদস লুদিাপুশি খাশচ্ছল, আর মুখ েসদক িদলও দেলল, োো তুশম শক হাঁিাই ো শিদখছ! কচ্ছপদক এ রকম িযে করদত শুদে কচ্ছপশি খরদগািদক গম্ভীর কদে িলল, এত হাসার শক আদছ? এদসা প্রশতদোশগতাে োদমা। তখে দেখা োদি। প্রশতদোশগতা। দহা দহা কদর খরদগাি হাসদত হাসদত িলল, প্রশতদোশগতা! তা কার সদে? দতামার সদে িদলই আিার দহা দহা কদর হাসদত লাগল। আচ্ছা, তুশম েখে শেদজ মুদখ িলছ তদি দতা রাশজ হদতই হে। তাহদল কত েূর োওোর প্রশতদোশগতা হদি? আর কখে শুরু হদি? কচ্ছপ িলল, এখেই। ওই দে ওই অদেক েূদর ওই েেীর ধাদর একিা অশ্বত্থ গাছ দেখা োদচ্ছ, এদসা দেশখ ওইখাদে দক
 19. 19. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks আদগ দপ ঁছদত পাদর? অতএি শুরু হদে দগল প্রশতদোশগতা। খরদগাি একিু দে দিই দপছদে শেদর তাশকদে দেখদত দপল কচ্ছপ অদেক অদেক দপছদে পদি আদছ। দসশেে দরােুদরর দতজ শছল খুি। পাদিই একিা গাদছর শেদচ একিু ছাো দেদখ খরদগাি ভািল, একিু শিশ্রাম শেদল ভাদলা হে। এইখাদে দপ ঁছদত কচ্ছদপর অদেক দেশর। একিু শিশ্রাম দেো োক। হ াৎ েুরেুর কদর হাওো িইদত লাগল। গাদছর ছাোে িদস শমশষ্টর েুরেুর হাওোে খরদগাদির ঘুম দপদে দগল। খরদগাি কখে দে ঘুশমদে পিল তা শেদজই জােদত পারল ো। ওশেদক কচ্ছপ শকন্তু সমাদে একিাো দহঁদি চলশছল। দতশজ দরােুর গ্রাহ্য ো কদর দস একিুও ো দিদম দহঁদিই চলল। এশেদক দিলা পদি এদলা। খরদগাদির ঘুম ভাঙল এিার। দস তখে আিপাদি তাশকদে কচ্ছপদক দেখদত ো দপদে েেীর তীদরর দসই অশ্বত্থ গাছিার শেদক ছুিদত িাকল। দসখাদে শগদে হাঁোদত হাঁোদত খরদগাি দেখল তার আদগই দসখাদে কচ্ছপ দপ ঁদছ শিশ্রাম করদছ। উপদেি : ধীর ও শির িযশক্তরাই প্রশতদোশগতাে জেলাভ কদর।
 20. 20. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সপঁপডা ও ঘা ফসডিং গ্রীদের এক চমৎকার শেদে ঘাসেশিিং তার ভাদোশলেশি শেদে গাে গাইশছদলা, োচশছদলা আর দখলা করশছদলা মদের আেদন্দ। হ াৎ দস দেখদত দপদলা একিা শপঁপিা অদেক কষ্ট কদর খািার িদে শেদে োদচ্ছ। ঘাসেশিিং শপঁপিাদক িলদলা, ‘ এদতা কষ্ট করদছা দকে ভাই? এদসা আমরা দখলা কশর, গাে গাই, োশচ’। ‘আমাদক অিশ্যই এখে িীদতর জন্য খািার সঞ্চে কদর রাখদত হদি। তুশমও সমে েষ্ট ো কদর খািার সিংগ্রহ কদর রাদখা িন্ধু’-শপঁপিা িলদলা। ‘আদর িীতকাল আসদত দতা এখদো অদেক দেরী, ওসি শেদে শচন্তা কদরাো ‘- ঘাসেশিিং হাঁসদত হাঁসদত জিাি শেদলা। শপঁপিা দকাে কিা ো িদল খািার শেদে তার িাশির শেদক রওো হদলা। গ্রীে দিদষ িীত এদলা জাঁশকদে। ক্ষুধাে কাতর ঘাসেশিিং কাঁপদত কাঁপদত শপঁপিার িাশি এদলা। ‘আমাে শকছু দখদত দেদি ভাই’-ঘাসেশিিং িলদলা শপঁপিাদক। ‘তুশম েশে দসশেে আমার কিা শুেদত তাহদল আজ দতামাদক
 21. 21. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks আমার কাদছ আসদত হদতাো আর ক্ষুধাে কষ্ট দপদত হদতাো ‘-শপঁপিা িলদলা আর েরজা িন্ধ কদর শেদলা। উপদেিঃ শিপদের কিা দভদি প্রস্তুশত শেদে রাখা িুশিমাদের কাজ। াহায্য না করার ফে একিার এক ইঁদুর লক্ষয করল দে িাশ়েদত ইঁদুর মারার োঁে পাতা রদ়েদছ। দস খুিই ভ়ে দপল। োঁেশি অদকদজা করার জন্য দস ওই িাশ়েদত িাকা মুরশগর সাহােয চাইল। মুরশগ ঘিো শুদে জিাি শেল- “োঁেশি আমার দকাে ক্ষশত করদত পারদিো অতএি আশম এখাদে দকাে সাহােয করদত পারিো”। মুরশগর কাছ দিদক এই উত্তর শুদে ইঁদুর খুি দুঃশখত হল এিিং ছাগদলর কাদছ শগদ়ে সাহােয চাইল। ছাগল োঁদের কিা শুদে িলল- “ওই োঁে ি়েদের জন্য ে়ে। আশম এখাদে দতামাদক সাহােয করদত পারিো”। ইঁদুর ছাগদলর কাছ দিদক একই উত্তর শুদে দুঃশখত হদ়ে গরুর কাদছ এদলা। সি কিা শুদে গরু িলল – “ইদুদরর োঁে আমার মত ি়ে প্রাণীর দকাে ক্ষশতই করদত পারদিো। ো আমার দকাে ক্ষশত করদত পারদিো তাদত আশম
 22. 22. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সাহােয করদত পারিো”। ইঁদুর দিষ পেজন্ত শেরাি হদ়ে তার ঘদর শেদর এদলা। রাদতর দিলা িাশ়ের কর্ত্জী অন্ধকাদরর শভতর িুঝদত পারদলে দে োঁদে শকছু একিা ধরা পদরদছ। অন্ধকাদর োঁদের কাদছ হাত শেদতই উশে হাদত কাম়ে দখদলে এিিং দেখদলে োঁদে ইঁদুদরর িেদল সাপ ধরা পদরদছ। তার শচৎকাদর কতজার ঘুম ভাঙল। তা়োতাশ়ে ডাক্তার ডাকা হল। শচশকৎসা শুরু হদ়ে দগল। শকন্তু অিিা দমাদিই ভাদলা ো। পিয শহদসদি ডাক্তার মুরশগর সূপ খাও়োদত িদেে। সুদপর জন্য কতজা মুরশগদক জিাই কদর শেদলে। অিিা আদস্ত আদস্ত খারাপ হদত লাগদলা। েূরেূরান্ত দিদক আরও অদেদক আত্মী়ে স্বজে আসদত লাগদলা। িাধয হদ়ে কতজা ছাগলদক জিাই করদলে তাদের আপযা়েে করার জন্য। আরও ভাদলা শচশকৎসার জন্য অদেক িাকার েরকার হদত লাগদলা। অিদিদষ িাশ়ের কতজা তাদের গরুশিদক কসাইখাো়ে শিশক্র কদর শেল। একসম়ে িাশ়ের কর্ত্জী সুি হদ়ে উ ল। আর এই সমস্ত শকছু ইঁদুরশি তার দছাট্ট ঘর দিদক পেজদিক্ষণ করল। শিক্ষণী়ে শিষ়েঃ দকউ শিপদে সাহােয চাইদল তাদক সাহােয করা উশচৎ, দহাক দসই শিপে আমাদক স্পিজ করুক িা ো করুক। শিপদ্গ্গ্রিদক সাহােয করা আমাদের ধেশতক োশ়েত্ব।
 23. 23. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks সেনা শচষ্টায োভ একিা ছাগল শেদ়ে শসিংহ আর ভালুদকর মদধয এমে ল়োই হদলা দে দুই জেই রীশতমত জখম হদ়ে প়েল, ে়েিার িশক্ত রইলো কাদরা, এদকিাদর সিংোহীে মৃত প্রা়ে। এক শি়োল ঐ পি শেদ়ে দেদত দেদত দুই মহািীদরর ঐ অিিা দেদখ এিিং একিা ছাগল দুইজদের মাদঝ পদ়ে িাকদত দেদখ দস দসিা কামদ়ে ধদর হািাঁ শেল। উিাে িশক্ত রশহত এরা দুজে তখে শেদজদের মদধয িলািশল করদত লাগল, “ভাগয আর কাদক িদল, হশরণিার জন্য আমরা ল়োই কদর মরলাম, আর শকছু ো কদর দসিা দপদ়ে দগল একিা শি়োল।” উপদেিঃ শেদজদের পশরশ্রমলব্ধ ধে েখে শেদজদের দভাদগ ো এদস শের্স্জমা অপদরর দভাদগ দলদগ ো়ে তখে দসিা দুঃদখর কারে হদ়ে োঁ়ো়ে ধিশক!
 24. 24. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks চারসট ষাড আর স িংহ একো এক িদে চারশি ষাি িাস করত। শতেজদেরই পরস্পদরর মদধয শছল খুি ভাি। তারা সি সমে একসদে িাকত, একসদে মাদ চদর দিিাত, গে করত, সুদখ-দুঃদখ সমিযশিও হদতা। দসই িদে এক শসিংহও িাস করত। শসিংহশির ইদচ্ছ হদলা ওদের দমদর মািংস খাে শকন্তু দস সুদোগ পাশচ্ছল ো। তাই তার ইদচ্ছও পূরণ হশচ্ছল ো। কারণ ওই চারশি ষাঁি শছল এদতাই িলিাে দে, এক সদে িাকদল শসিংহ ওদের সদে দপদর উ দি ো। শসিংহ তখে মদে মদে ভািল, েশে ওদের আলাো আলাো মাদ চরার িযিিা করা োে, তাহদল আশম একিার সুদোগ শেদত পাশর। এই দভদি শসিংহশি দিি কােো কদর ওদের মদধয এমে ঝগিা িাঁশধদে শেল দে, তাদের পরস্পদরর মুখ দেখাদেশখ পেজন্ত িন্ধ হদে দগল। েদল তারা েূদর আলাো আলাো মাদ চরদত শুরু করল। এতশেে অদপক্ষা করার পর এিার শসিংদহর সুদোগ এদস দগল। দস তখে ওদের এদক এদক দমদর সাধ শমশিদে মািংস দখল। উপদেি : িন্ধুদের পরস্পর শিদরাদধ িত্রুরা সুদোদগর সদ্ব্যিহার কদর।
 25. 25. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks দুুঃ মরযর েন্ধু একশেে দুই িন্ধু দিদরাদলা দি়োদত। দেদত দেদত পদি হ াৎ ভ়েিংকর এক ভালুদকর সামদে প়েল দুজে। দুই িন্ধুর মদধয একজে গাদছ চ়েদত জােত। শিপে িুদঝ তখেই পাদির একিা ি়ে গাদছ চদ়ে িসল দস। অন্য িন্ধুশি গাদছ চ়েদত জােত ো, এিা দজদেও িন্ধুর কিা ো দভদি তাদক শিপদের মুদখ দেদল দস শেশিদন্ত আত্নরক্ষার িযিিা করল। অন্য িন্ধুশি শিপে িুদঝ গাদছর তলা়ে মরার মদতা পদ়ে রইল। কারণ দস জােত ভালুক কখদো মরা মানুষদক আক্রমণ কদর ো। ভালুকশি তার কাদছ আসদতই দস শেঃশ্বাস িন্ধ কদর দেলল। ভালুক তার োখ-মুখ পরীক্ষা কদর েখে িুঝল দলাকশি মৃত, চদল দগল।ভালুক চদল দেদতই অন্য িন্ধুশি গাছ দিদক দেদম এদস িন্ধুদক শজোসা করল, ‘িন্ধু, ভালুক দতামার কাদে কাদে কী িদল দগল?’িন্ধুর কিা শুদে দস দহদস উত্তর শেল, ‘ভালুক আমার কাদে কাদে এই উপদেি শেল, দে িন্ধু িন্ধুর শিপদে তার পাদি িাদক ো, ভশিষ্যদত দেে এমে িন্ধুর সদে আর পি ো চশল।’
 26. 26. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks উপদেিঃ শিপদেই সশতযকার িন্ধুর পশরচ়ে পাও়ো ো়ে। আহাম্মসকর ফে এক কাক এদস িসল গাদছর ডাদল, মুদখ তার একিুকদরা মািংস। এক শি়োল েীদচ দিদক তাই দেদখ ভািদত লাগল, শক কদর ঐ মািংসিুকু দস শেদজ দখদত পা়ে। অদেক দভদিশচদন্ত দস দিদষ ঐ কাদকর শেদক দচদ়ে িলদত লাগল, ভাই, সশতয শক সুন্দর পাশখ তুশম, শক সুন্দর দতামার অদের গ ে, দতামার পাশখদের রাজা হিার কিা, দতামার অিশ্য কেস্বরও েশে দতামার দচহারার মদতা সুন্দর হদতা, মধুর হদতা। শকন্তু হা়ে! তুশম দতা অন্য পাশখদের মদতা গাে গাইদত পার ো! দি়োদলর এই কিা শুদে কাক আর চুপ িাকদত পারল ো, দস তখেই মদহাোদস কা-কা রদি ডাকদত শুরু করল, আর অমশে মািংদসর িুকদরা তার মুখ দিদক দগল পদর, আর দি়োল অমশে তা মুদখ কদর শেদ়ে শেল ছুি। উপদেিঃ অদেক মূখজই অপদরর প্রিিংসাে ভুদল শেদজর সম্পে হারা়ে।
 27. 27. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks কারকর গেব এক কাক োর স্বািযিাে হও়ো়ে শেদজদক শেদ়ে খুি গিজ করত। দস শেদজদক তার প্রজাশতর অন্য সিার দিদক দশ্রষ্ঠ ভািা শুরু করল। দস সি দিদক িশক্তিালী। অহিংকাদর অন্ধ হদ়ে দস ভািদলা দস এদের সাদি দকে িাকদি। দস তাই তার স্বপ্রজাশত তযাগ কদর চদল দগল ো়েকাকদের কাদছ। দসখাদে শগদ়ে দস অহিংকার কদর িলল আশম দতামাদের মত তাই দতামাদের সাদি িাকি। ো়েকাকরা শেদজদের মধয হাসাহাশস কদর ঐ কাকিাদক তাশ়েদ়ে শেল। তখে দিচারা শেদর এদলা স্বপ্রজাশতর কাদছ শকন্তু তারাও তখে তাদক আর গ্রহে করল ো। উপদেি: শেদজর স্বকী়েতা দছদি অন্য দকািাও দগদল একুল ওকুল সি হারাদত হ়ে।
 28. 28. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks শেযাে ও ভােুক এক সমে এক িদে এক ভালুক আর এক দিোল পািাপাশি িাস করত। দু’জদের এমে িন্ধুত্ব শছল দে, িদের অদেদকই তাদের শহিংদস করত। দুই িন্ধু এক সদে ঘুরদত ঘুরদত একশেে এক েেীর তীদর এক শ্মিাদে এদস হাশজর হদলা। আদগর শেে কাদছরই দকাদো গ্রাদমর দলাক তাদের এক আত্মীদের মৃতদেহ সৎকার (োহ) করদত এদসশছল। এমে সমে প্রচন্ড ঝি-িৃশষ্ট আসাে মৃতদেহশি আধাদপািা অিিাে দেদল দরদখই তারা পাশলদে োে। দিোল এ মৃত দেহিা দেদখ খুশি হদে ভালুকদক িলল, আহা! আজ কার মুখ দেদখ দে উদ শছলাম! ওই দেদখছ শক হৃষ্টপুষ্ট মানুদষর দেহ, চদলা চদলা আমরা শগদে এক্ষুশে ওিা খাই। িলদত িলদত দিোদলর মুখ শেদে লালা পিদত লাগল।ভালুক দিোদলর কিা শুদে দহদস িলল তুশম খাদি খাও, আশম দতামার মদতা েীচ েই, আশম মরা মানুষ খাওো দতা েূদরর কিা, স্পিজও পেজন্ত কশর ো। ভালুদকর এরকম কিা শুদে দিোল শকছুমার্ত্ লশজ্জত ো হদে তৎক্ষণাৎ িদল উ ল িন্ধু, তুশম ো িলদল সিই শ ক। শকন্তু
 29. 29. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks আমার কিা হদচ্ছ, তুশম েশে জযান্ত মানুষ দেখদলই তাদক দমদর ো দেলদত তাহদল আশমই দজার গলাে িলতাম তুশম আমার দচদেও উচ্চ দশ্রণীর প্রাণী এিিং মহৎ। উপদেি : মৃতুযর পর সম্মাে দেখাদোর দচদে জীশিতকাদল সম্মাে দেখাদো অদেক দিশি প্রিিংসেীে। ার ও শেযাে একশেে এক দি়োল শেমন্ত্রণ করল এক সারস পাশখদক। শেমন্ত্রদণর শেে দি়োল খুি েত্ন কদর পাদ়েস রান্না করল। রান্নািান্না দিদষ দিশিদলর দু’পাদি রাখল দুশি দেি আর মাঝখাদে রাখল পাদ়েদসর িাশি। এরপর মদে মদে িলল : সারস ভা়ো জীিদেও এই দভাদজর কিা ভুলদি ো। উঃ আমার আর তর্ সইদছ ো, কখে দে দেখি মজািা! শ ক এই সম়ে েরজা দিাকা প়েল। দি়োল মুচশক দহদস েরজা খুদল শেদতই দেখদত দপল সারস তার লম্বা দ াঁদি হাশস দমদখ হাশজর। দি়োল স্বাগত জাশেদ়ে িলল : আদর সারস ভা়ো, এদসা এদসা, রান্নািান্না সি ধতশর। আদগ খাও়ো-োও়োিা দসদর দেই তারপর িদস গেসে করা োদি।
 30. 30. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks দি়োল আর সারস পািাপাশি দখদত িসল। দি়োল তার লম্বা শজভ শেদ়ে সু়েুৎ সু়েুৎ কদর দচদি দচদি দেদির সি পাদ়েস দিষ কদর দেলল। শকন্তু সারস দিচারা তার ছুঁচাদলা লম্বা দ াঁিিা কদ়েকিার দেদি দডািাদোর দচষ্টা করল শকন্তু মুদখ পাদ়েস উ ল ো। এ েৃশ্য দেদখ দি়োদলর মুদখ মুচশক হাশস েুদি উ ল। সারসদক জব্দ করদত দপদর তার খুশির দেে দিষ দেই। দি়োদলর চালাশক িুঝদত দপদর সারসও খাশেকিা ভশেতা কদর িলল : “এই োঃ দি়োলভা়ো! একিা কিা দতা দতামাদক িলদতই ভুদল দগশছ। আজ দে আশম উদপাস। এইমার্ত্ কিািা মদে প়েল। দতামার পাদ়েস দখদত পারশছ ো িদল মদে শকছু কর ো ভাই।” এরপর সারস দি়োলদক তার িাশ়েদত োও়োর জন্য োও়োত শেল এিিং শকছুক্ষণ পর চদল দগল। পরশেে দি়োল দগল সারদসর িাশ়ে। শকছু গে-আলাপ করার জন্য দি়োল আর সারস আরাম কদর দচ়োদর িসল। দিশিদলর শেদক তাশকদ়ে দি়োদলর দতা চক্ষুশির! দিশিদল সাজাদো আদছ দুদিা সরু কলশস । তাদত কাো়ে কাো়ে ভশতজ কদর ঢালা হদ়েদছ রসাদলা পাদ়েস। সারস দি়োলদক উদেশ্য কদর িলল, “জাশে-তুশম পাদ়েস দখদত ভালিাস তাই আজ খুি েত্ন কদর পাদ়েসই রাঁধলাম।”-এই িদল সারস কলশসদত লম্বা দ াঁি ডুশিদ়ে পাদ়েস দখদত মে শেল। শকন্তু দি়োল দিচারা দগাম়োমুদখ িদস রইল। তার দতা আর সারদসর মত লম্বা দ াঁি দেই দে, কলসদত তা ডুশিদ়ে পাদ়েস খাদি? শকছুক্ষদণর মদধয সারস সি পাদ়েস দখদ়ে সািা়ে কদর দেলল। এরপর দঢকুর তুদল িলল : আদর এশক
 31. 31. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks দি়োলভা়ো! তুশমদতা শকছুই দখদল ো। সি পাদ়েসই দতা পদ়ে রইল। সারদসর কিাগুদলা দি়োল শক জিাি দেদি দভদি দপল ো। সারদসর সদে দস দে প্রতারণা কদরদছ তার জিাি দপদ়ে লজ্জা়ে মািা শেচু কদর িদস রইল। The Wolf Turned Shepherd-রাখাে াজা শনকরড ধরা খাও়োর ভদ়ে এক দেকদ়ে শকছুদতই দভ়োর পাদলর কাছ দঘঁষদত পাদর ো। তখে জামা-কাপ়ে চাশপদ়ে দস এক রাখাল দসদজ শেল। এইিার দস দসাজা চদল এল দভ়োগুদলার পাদি। আসল রাখাল তখে ঘুম লাগাদচ্ছ আর দভ়োগুদলা শেশিদন্ত ঘাস খাদচ্ছ। মুশর্স্লিা হল দভ়ো পাক়োদত দগদল অন্ততঃ দকাে একিাদক েলছুি করা েরকার! দেকদ়ে-রাখাল তাই আসল রাখাল-এর মত হুস-হাস আও়োজ কদর দভ়োগুদলাদক এশেক ওশেক ভাগাদোর তাল করল। তাদত লাভ হল এই – গলা শেদ়ে দেকদ়ের হাউ-হাউ দিশরদ়ে এল। িযাস, রাখাল দগল দজদগ। শপিুশের দচাদি দেকদ়ে দিষ। েীশতিাকযঃ- ছদ্মদিি ধদর কাজ করদত দগদল িা়োিাশ়ে হদ়ে োদিই (আর সি পণ্ড হদি) উপদেিঃ- মুখ খুলদত শেদলই ধরা পরদি কার ছাল গাদ়ে দক এদসদছ।
 32. 32. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Stag at the Pool-জরের ধাররর সেরেে হসরণ মাদ র ধাদর শেঘীর জদল শেদজর ছা়ো়ে িাহারী শিিং-এর রূপ দেদখ দেদখ এক শিদঙল হশরণ এদকিাদর মুগ্ধ। শকন্তু দমজাজ শখঁচদ়ে শেল তার কুশচ্ছৎ দেখদত কাশ কাশ পা-গুদলা। এমে সম়ে এক শসিংহ এদস হাশজর দসই জদলর ধাদর। হশরণ তখে একিু আদগ দুচ্ছাই করা ঐ পাগুদলারই ভরসা়ে দে দে ়ে, দে দে ়ে। দিঁদচ শগদ়েওশছল প্রা়ে। মারা প়েল জেদল ঢুদক গাছপালা়ে শিিং জশ়েদ়ে শগদ়ে। শসিংদহর হাদত মরদত মরদত হশরণ আেদিাষ করল – “কী হতভাগা আশম! িুিুর িুিু! দে পাগুদলা আমা়ে িাঁচাদত পারত দসগুদলাদকই গাল পা়েশছলাম, আর দে শিিংগুদলা শেদ়ে এত গিজ করশছলাম দসগুদলার জন্যই দিদষ মারা প়েলাম।” েীশতিাকযঃ- আসদলই ো োমী, প্রা়েই তার শ কমত কের হ়ে ো।
 33. 33. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Fox & the Mask-শেযাে ও মুরখাে এক দি়োল একিার এক োিু়োর িাশ়ে ঢুদক প়েল। মাল-পত্তর ঘাঁিাঘাঁশি করদত শগদ়ে দপদ়ে দগল একিা মুদখাি। মানুদষর মুদখর এক চমৎকার েকল। দি়োলিা িািা শেদ়ে ঐ মুদখাি ো়োচা়ো করদত করদত িদল উ ল – “শক সুন্দর মািা একিা। শকন্তু দকাে োম দেই এর কারণ এিার শভতদর এক ছিাকও মগজ দেই। ” েীশতিাকযঃ- িুশি ছা়ো সুন্দর মুদখর োম সামান্যই। The Bear & the Fox-ভােুক আর শেযাে এক ভালুক-এর খুি ইচ্ছা সিাইদক জাো়ে শক শিরাি পদরাপকারী আর ে়োলু স্বভাি তার। এই শেদ়ে িক্তাশল করদত শগদ়ে দস জাোল দে সমস্ত পশুপাখীর মদধয দস-ই মানুষদক সিার দচদ়ে দিিী সম্মাে েযা়ে কারণ দস কখে-ও দকাে মরা মানুষ শেদ়ে িাোিাশে কদর ো। এক দি়োল দস সি শুদে মুচশক দহদস ভালুকিাদক িদল, “হুঁঃ! সিসম়ে জযান্ত মানুষ খাও়োর িেদল তুশম েশে মরা মানুষ দখদত দসিাই িরিং তাদের পদক্ষ ভাল হত।” েীশতিাকযঃ- ো মরদল েযা়ে ো, অমে সম্মাে দেও়োর দকাে মাদে হ়ে ো।
 34. 34. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Wolf & the Lamb-শনকরড ও শভডার ঘুরদত ঘুরদত এক দেকদ়ে একিা েলছুি দভ়োদক একলা দপদ়ে দগল। দেকদ়ের ইদচ্ছ হল দিি মহত্ব দেখা়ে। দভ়োিার উপর দকাে হামলা ো চাশলদ়ে িরিং শকছু েুশক্ত-তক্ক শেদ়ে দসিাদক িুশঝদ়ে দেও়ো োক দে দভ়োিাদক খাও়োর িযাপারিা দেকদ়ের হক-এর মদধযই পদ়ে। দস দভ়োিাদক িলল “এই দে মিা়ে, দগল সদে আপশে আমাদক শিস্তর অপমাে কদরশছদলে।” দভ়োিা ভযাঁ কদর দকঁদে দেলল “শকন্তু, আমার দতা গত িছর জন্মই হ়েশে!” দেকদ়েিা তখে িদল, “হদত পাদর। শকন্তু, আমার মাদ র ঘাস খাও তুশম” “ো হুজুর,” দভ়ো উত্তর েযা়ে, “ঘাস দখদত দকমে তাই আশম জাশে ো এখদো।” দেকদ়ে ছাদ়ে ো, “তুই আমার কুদ়ো দিদক জল খাস। ” “ো, ো,” আতজোে কদর ওদ দভ়োিা, “আশম এখদো এক দোঁিা জল ও মুদখ শেইশে। আশম ত এখদো শুধু মা’র দুধ খাই! ” “হুম! আমার সি অশভদোগ-এর তুই ভালই জিাি শেদ়ে শেদ়েশছস। শকন্তু, তা িলদল দতা আর আমার দপি চলদি ো।” এই িলদত িলদতই দভ়োিার উপর ঝাঁশপদ়ে পদ়ে ি়েতাে দেকদ়ে তাদক িুকদরা িুকদরা কদর দখদ়ে দেলল। েীশতিাকযঃ- অতযাচারী সিসম়েই অতযাচার করার জন্য শকছু ো শকছু কারণ খুঁদজ িার কদর দেদল। উপদেিঃ- োরা দকাে কিা শুেদি ো শ ক কদরই দরদখদছ, তাদের সাদি েুশক্ত-তদকজ শগদ়ে ক্ষশত ছা়ো লাভ দেই।
 35. 35. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The One-Eyed Doe-এক শচাখ-নষ্ট হসরণ এক হশরণ-এর একিা দচাখ েষ্ট হদ়ে শগদ়েশছল। দেখদত ো পাও়ো শিপে-এর হাত দিদক িাঁচদত দস সমুদদ্রর ধাদরর মাদ ঘাস দখদ়ে দি়োত। তার ভাল দচাখিা দস শেশরদ়ে রাখত ডাোর শেদক োদত দকাে শিকারী িা শিকার ধরা কুকুর এদল েূর দিদকই তাদক দেখদত দপদ়ে ো়ে। সমুদদ্রর শেক দিদক দস দকাে শিপদের ভ়ে করত ো। তাই তার েষ্ট দচাখিা দস ঐ শেদক দরদখ দরদখ চদর দি়োত। একশেে সমুদদ্র দসই এলাকা শেদ়ে দে কা দিদ়ে োশচ্ছল শকছু দলাক। তারা হশরণিাদক দেখদত দপদ়ে অো়োদস তাক কদর তাদক দমদর দেলল। মরার সম়ে হশরণিা িদল দগল, “শক দুভজাগা আশম! ডাোর শেক দিদক োদত শিপদে ো পশ়ে তার জন্য কত িযিিা শেলাম, এমেশক এই সাগদরর ধাদর চদল এলাম, দভদিশছলাম দিঁদচ দগলাম, উদে আদরা সহদজ মারা প়েলাম।” েীশতিাকযঃ- দে শেক দিদক সিদচদ়ে কম সদন্দহ করা ো়ে, অদেক সম়ে দসশেক দিদকই শিপে ঘশেদ়ে আদস। উপদেিঃ- অন্ধ শিশ্বাস পতে ঘিা়ে। েুশক্ত শেদ়ে সিসম়ে সিশেদক েজরোরী জারী রাখদত লাদগ।
 36. 36. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Dog, Cock & Fox-কু কু র, শমারগ আর সেযাে এক কুকুর আর তার সািী এক দমারগ। দু’জদে শমদল ঘুরদত দিশ়েদ়েশছল। ঘুরদত ঘুরদত রাত হদ়ে দগল। তখে তারা আশ্রদ়ের জন্য ঘে িদের মদধয চদল এল। দমারগ চদ়ে িসল এক গাদছর অদেক উঁচু একিা ডাদল আর কুকুর দসই গাদছর েীদচ তার শিছাো দপদত শেল। দভার হদল, দেমে দস দরাজ কদর, দমারগ দডদক উ ল দকাঁক়ে-দকা কদর। দসই আও়োজ শুদে এক শি়োদলর মদে হল সকাদলর োস্তািা আজ দমারদগর মািংদস দসদর দেলদল খাসা হ়ে। শি়োল তখে ঐ ডালিার েীদচ চদল এল আর োোভাদি দমারদগর শমশষ্ট গলার আও়োদজর সুখযাশত কদর তার সাদি দোশস্ত পাতাদত চাইল। “আপশে রাজী িাকদল,” িলল দস দমারগদক, “আজদকর শেেিা আপোর সাদি কািাদত পারদল আমার খুি ভাল লাগদি।” দমারগ িলল, “মিা়ে, এক কাজ কদরে, একিু এশগদ়ে এই গাদছর দগা়ো়ে চদল োে। আমার মালপর্ত্ দে িাদে দস ঐখাদে ঘুশমদ়ে আদছ। তাদর দডদক দতাদলে, দস আপোদক এখাদে আসার জন্য েরজা খুদল শেদি।” শি়োলদক ঐশেদক আসদত দেদখই কুকুর এদকিাদর লাে শেদ়ে উ ল আর শি়োদলর উপর ঝাঁশপদ়ে পদ়ে তাদক িুকদরা িুকদরা কদর শছঁদ়ে দেলল। েীশতিাকযঃ- অন্যদের োরা োঁদে দেলদত চা়ে, প্রা়েই তারা শেদজরাই শেদজদের োঁদে পদ়ে ো়ে।
 37. 37. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks উপদেিঃ- দচো ি়েতাে েখে ভাল কিা িদল মে দভালা়ে, দজদে দরদখা দস দতামা়ে দডািাদোর েন্দী আঁিদছ। The Mouse, the Frog, & the Hawk-ইঁদুর, েযাে, আর োজপাখীর এক ইঁদুর, এমেই কপাল খারাপ তার, এক িযাঙ-এর সাদি শজগরী দোশস্ত পাশতদ়ে িসল। িযাঙিা একশেে, মািা়ে েষ্টাশম িুশি চাপদল ো হ়ে, ইঁদুরিার এক পাদ়ের সাদি শেদজর এক পা আচ্ছা কদর দিঁদধ দেলল। তারপর িােদত িােদত তাদক শেদ়ে চলল দস শেদজ দেই পুকুদর িাকত দসখাদে। পুকুর-পাদ়ে দপ ঁদছ, হ াৎ দস ঝপািং কদর শেল লাে, ইঁদুর-সুি দসাজা জদল শগদ়ে প়েল। জদল পদ়ে দসই িযাদঙর দস শক মাতামাশত! সাঁতরাদচ্ছ, ঘযাঙর ঘযাঙর কদর ডাকাডাশক করদছ, দেে এক শিরাি কাজ কদর দেদলদছ দস। ইঁদুরিা শক কষ্ট দে দপল! খাশেকক্ষদের মদধযই জদল ডুদি, েম আিদক মারা দগল দিচারা। তার িরীরিা জদল ভাসদত িাকল। তখদো িযাদঙর পা-এর সাদি তার পা িাঁধা। উ়েদত উ়েদত এক িাজপাখীর েজদর প়েল দসই জদল-ভাসা ইঁদুর। দছাঁ দমদর দেদম এদস ইঁদুরিা শেদ়ে দস উদ দগল ঐ-ই-ই উঁচুদত। ইঁদুদরর পাদ়ে পা িাঁধা িাকা়ে দসই িযাঙ-ও তখে িাজ-এর িািা়ে িন্দী। এর পর ইঁদুদরর সাদি সাদি িযাঙিা-ও চদল দগল িাজ-এর দপদি। েীশতিাকযঃ- দেমে কাজ তার দতমে েল। উপদেিঃ- দে পাজী দস হ়েত ছা়ো পাদি ো, শকন্তু তার হাদত শেদজদক দছদ়ে েযা়ে দে হতভাগা দস মারা প়েদি সিার আদগ।
 38. 38. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Dog & the Oyster-এক কু কু র আর সিনুক এক কুকুর খুি শডম দখদত ভালিাসত। একশেে দস একিা অ়েস্টার িা দুই-দখাদলর শঝনুক কুশ়েদ়ে পা়ে। শঝনুকিাদক শডম দভদি মুখখাো এত্তি়ে হাঁ কদর দস ওিাদক শগদল দেলল। শকছুক্ষদণর মদধযই ভ়োেক দপদির েন্ত্রণা়ে ছিেি করদত করদত দস আতজোে করদত িাদক, “এমে িুিু আশম, দগাল দেখদলই ভাশি শডম, আমার এইরকম চরম কষ্টই পাও়ো উশচত।” েীশতিাকযঃ- হ়েিশ়েদ়ে কাজ কদর, পস্তাদত হ়ে পদর পদর। The Wolf & the Shepherds-এক শনকরড আর শভডা চডারনা রাখারেরা রাস্তা শেদ়ে োশচ্ছল এক দেকদ়ে। একিা িাশ়ের পাি শেদ়ে োও়োর সম়ে দস দেদখ িাশ়ের মদধয দভ়ো চ়োদো রাখাদলর েল রাদতর খািার সারদছ গাো গাো মািংস শেদ়ে। দেকদ়েিা তাই দেদখ দসই রাখালদের দডদক িলল, “এই কাজিাই েশে আশম করতাম, চযাঁচাদমশচ কদর দতামরা দুশে়ো মািা়ে তুদল দেলদত।” েীশতিাকযঃ- দলাদকরা শেদজরা ো কদর দসিাই অন্য দকউ করদল তখে তাদক দোষ শেদত িাদক। উপদেিঃ- শেদজর শিশ্বাসিাই শুধু শ ক িদল োরা জাশহর কদর, তারাই অন্য দলাদকরা একই রকম করদল দসই দলাদকদের মুখ িন্ধ কদর শেদত চা়ে।
 39. 39. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Hares & the Frogs-খররগাে-এর দে আর েযাে-রদর খরদগািদের সিশকছুদত এত ভ়ে কদর! আর দসই কদি দিদক দে তারা দজদে দগশছল – সিসম়ে হুঁশি়োর হদ়ে িাকদত হদি তাদের! একসম়ে খুি দুঃখ হল তাদের, আর সহ্য হ়েো এ েন্ত্রণা। এক ধাক্কা়ে এিার সি শমশিদ়ে দেলা েরকার, একিা হু-ই-ই উঁচু খা়োই পাহা়ে দিদক েীদচর হ্রদের গহীে জদল ঝাঁশপদ়ে পদ়ে সি দিষ কদর শেদলই পরম িাশন্ত। েদল েদল হ্রদের শেদক চলল তারা। তাদের এত এত পাদ়ের আও়োদজ জদলর ধাদর সার শেদ়ে িদস িাকা িযাঙদের মদে ভীষে ভ়ে ধদর দগল। িাঁচিার জন্য হু়েমু়ে কদর লাশেদ়ে ঝাঁশপদ়ে তারা ডুি লাগাল গভীর জদলর েীদচ। িযাদঙদের এইভাদি দুো়ে কদর হাও়ো হদ়ে দেদত দেদখ, খরদগািদের একজে িদল উ ল, “আদর োঁ়োও, োঁ়োও দোদস্তারা সি, িাে োও ো করদত োশচ্ছদল, দেখদতই পাচ্ছ, আমাদের দিদকও অদেক ভীতুরা শেশিয িহাল তশি়েদত দিঁদচ আদছ।” েীশতিাকযঃ- আমাদের দিদকও োরা অসহা়ে অিিা়ে আদছ তাদের দেখদল শেদজদের উপর আিা দজদগ ওদ ।
 40. 40. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Lion & the Boar-স িংহ আর শুরযাররর এক গ্রীদের শেে। ভ়োেক গরদমর দচাদি দতষ্টা়ে সিার অিিা কাশহল। এক শসিংহ আর এক শুদ়োর এক সাদি এদস হাশজর দছাি এক কূদ়োর ধাদর। দক আদগ জল খাদি এই শেদ়ে দুজদের মদধয দলদগ দগল তুমুল ঝগ়ো। তারপর দসই ঝগ়ো দিদক শুরু হল মারামাশর, মরণপণ – প্রাণ িাকদত অন্যজেদক আদগ জল দখদত দেদি ো। ল়েদত ল়েদত একসম়ে দুজদেই একিু দিদমদছ, েম শেদ়ে শেদত – আদরা ভ়েিংকর শহিংস্র ল়োই ল়োর জন্য। এশেক ওশেক তাশকদ়ে দেদখ একিু তোদত সার শেদ়ে িদস আদছ – িকুদেরা, ভূশরদভাদজর অদপক্ষা়ে। অচল হদ়ে দেই একজে শুদ়ে প়েদি, সিাই শমদল ঝাঁশপদ়ে প়েদি তার উপদর। এই দেদখ দুজদেই সদে সদে তাদের েুি িাশমদ়ে শেল, িললঃ “আমাদের িরিং দোশস্ত কদর দেও়োই ভাল। ো হদল দতা কাক িকুদের খােয হদত হদি, দস্রে আমাদের েম েুশরদ়ে পদ়ে োও়োর অদপক্ষা।” েীশতিাকযঃ- একেল েখে ল়োই কদর আদরকেল তখে তাদের উপর েজর রাদখ, লশ়েদ়েদের দকউ একজে দহদর দগদলই তার হার দিদক তারা তখে শেদজদের ো়েো তুলদি।
 41. 41. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Mischievous Dog-নচ্ছার কু কু ররর এক কুকুর দলাকজে দেখদল চুপচাপ তাদের শেদক দতদ়ে দেত, তারপর তারা শকছু দির পাও়োর আদগই তাদের দগা়োশলদত কাম়ে িসাত। কুকুরিার মাশলক মাদঝ মাদঝ তার গলা়ে একিা ঘন্িা দিঁদধ শেত োদত দস দকািাও দগদল চারপাদির সিাইদক জাশেদ়ে শেদত িাধয হ়ে দে দস এদস দগদছ। আিার মাদঝ মাদঝ তার গলা়ে একিা শিকল দিঁদধ দসই শিকদল একিা ওজেোর ভার ঝুশলদ়ে শেত োদত দস দলাকজেদক কাম়োদোর জন্য ছুি লাগাদত ো পাদর। কুকুরিা শেদে শেদে তার এই ঘন্িা আর ভার-িা শেদ়ে খুি অহঙ্কারী হদ়ে উ ল। ওগুদলা শেদ়ে দসই িাজার এলাকার সি জা়েগা়ে দস দেশখদ়ে দি়োত। তখে এক িুদ়ো শিকারী কুকুর একশেে তাদক দডদক িলল, “এত শেদজদক দেশখদ়ে দি়োদোর শক হদ়েদছ দতার? দে ঘন্িা আর ভার-িা ঝুশলদ়ে ঘুদর দি়োস, দসগুদলা দকাে সম্মাে-পেক ে়ে, িরিং, অপমাদের শচহ্ন। সব্বাইদক জাশেদ়ে দেও়োর িযিিা দে তুই একিা েচ্ছার স্বভাদির কুকুর।” েীশতিাকযঃ- দকােভাদি তাদক শেদ়ে কিা হদলই অদেদক দসিাদক সুখযাশত দভদি ভুল কদর িদস।
 42. 42. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Quack Frog-এক হাতু রড-ডাক্তার েযাে এক িযাঙ একশেে িদের সি জন্তু-জাদো়োরদের দডদক জাশেদ়ে শেল দে দস সিার সি দরাগ সাশরদ়ে শেদত পাদর। এক শি়োল তখে তাদক শজদেস করল, “সকদলর জন্য শেোে দেও়োর ভাে কর শক কদর দহ? শেদজর দখাঁ়োদের মত লাশেদ়ে চলা আর কুঁচকাদো চাম়ো-িাই দতা তুশম সারাদত পার ো?” েীশতিাকযঃ- অদন্যর স্বভাি দিাধরাদোর আদগ শেদজদক দিাধরাদল দলাদকর কাদছ শিশ্বাসদোগযতা িাদ়ে। উপদেিঃ- শ কমত দচদপ ো ধরা পেজন্ত সি-জান্তা ভন্ডরা শেশিয তাদের দলাক- কাে িযািসা চাশলদ়ে দেদত িাদক। The Ass the Fox, & the Lion-গাধা, সেযাে আর স িংরহর এক গাধা আর এক শি়োল দজাি িাঁধল দে তারা একসাদি খািার দজাগা়ে করদি। িদে ঢুকদতই তারা দেদখ এক শসিংহ আসদছ। শি়োল তা়োতাশ়ে শসিংদহর কাদছ শগদ়ে তাদক কিা শেল দে শসিংহ েশে শি়োল-দক ো মাদর তদি দস গাধাদক তার হাদত তুদল দেদি। শসিংহ রাজী হদ়ে দগল – শি়োদলর দকাে ক্ষশত দস করদি ো। শি়োল তখে গাধাদক পি দেখাদোর ছল কদর এক গভীর গদতজ শেদ়ে শগদ়ে দেলল। শসিংহ দেই দেখল দে গাধার িযিিা হদ়ে দগদছ তখে প্রিদমই িািা দমদর শি়োলিাদক দখল, আর তারপর ধীদরসুদি সম়ে শেদ়ে গাধািাদক ধরল। েীশতিাকযঃ- শিশ্বাসঘাতদকর কপাদল দিইমাশে-ই দজাদি। উপদেিঃ- সম়ে িাকদত দিইমােদের মুদখাি খুদল তাদের দিদক সরদত ো পারদল শেদজর ধ্বিংস অশেিােজ।
 43. 43. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Wolf & the Sheep-শনকরড আর শভডার এক দেকদ়ের একশেে খুি িরীর খারাপ কদরদছ, ে়েদত-চ়েদত পারদছ ো। দসস িাকদত িাকদত একসম়ে দেদখ এক দভ়ো োদচ্ছ দসখাে শেদ়ে। দেকদ়েিা তাদক দডদক কাদছর ঝণজা দিদক জল এদে দেও়োর অনুদরাধ জাোদলা। “জল এদে শেদলই হদি,” দভ়োিাদক িলল দস, “মািংদসর দোগা়েিা আশম শেদজই কদর শেদত পারি।” “হ্যাঁ, তার আর সদন্দহ শক,” দভ়ো শুদে িদল, “আশম দতামা়ে একশি আঁজলা জল এদে শেদলই হদি। তার পদর এই আমাদক শেদ়েই মািংস দজাগা়ে করার কাজিাও দতামার এমশেই হদ়ে োদি।” েীশতিাকযঃ- দধাঁকািাজী কিা সহদজই ধরা পদ়ে ো়ে। উপদেিঃ- দতামাদক দমদর োর লাভ আদছ, দস েখে শেরীহ কিা িদল কাদছ ডাদক, শেশিত দজদো দসিা োঁে, একিার শিশ্বাস কদরছ শক মদরছ।
 44. 44. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Cock & the Jewel-এক শমারগ আর একটা খুে দামী মসণ এক দমারগ খািার খুঁজশছল। শেদজ দখদত হদি, িাচ্ছাদেরও খাও়োদত হদি। এখাদে ওখাদে দখাঁজাখুঁশজ করদত করদত হ াৎ তার েজদর আদস িাহারী এক মশণ – অতযন্ত োমী। মশণিা দেদখ দমারগ িলল, “ মশণ দর, আমার িেদল দতার মাশলক েশে দতাদক এখে দপত, আের কদর তুদল শেত দতাদক, সাশজদ়ে রাখত দতাদক কত মেজাো শেদ়ে। শকন্তু আমার কাদছ দতার দকাে োম-ই দেই। দুশে়োর সমস্ত মশণ এদে শেদলও আশম িরঞ্চ চাইি একিা িদের োো।” েীশতিাকযঃ- একিা অশত োমী শজশেষ ও তার কাদছ অিজহীে দে দলাক দসিাদক দকাে কাদজ লাগাদচ্ছ ো। উপদেিঃ- শিশ্বাদস শেভজর কদরই োরা চলদি শ ক কদরদছ, েুশক্ত-তদকজর মহাোদে তাদের শকছু ো়ে-আদস ো। The Two Pots-দুই কে ীর েেীদত ভাসদত ভাসদত চদলদছ দুই কলসী। এক কলসী মাশির, এক কলসী শপতদলর। দস্রাদতর িাদে দভদস দেদত দেদত মাশির কলসী শপতদলর কলসীদক িদল, “প্রািজো কশর দর ভাই, েূদর েূদর িাক, আমার শেদক আশসস ো তুই। আলদতা কদরও েশে একিার ছুঁদ়ে দেশলস আমা়ে, িুকদরা িুকদরা হদ়ে োি আশম; আর আমার কিা েশে িশলস, দতার ধাদর কাদছ োও়োর দকাে ইচ্ছা দেই আমার।” েীশতিাকযঃ- শ ক শ ক িন্ধুত্ব হ়ে শুধু সমাদে সমাদে।
 45. 45. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The gnat & the Lion-এক ডাঁে আর এক স িংহ এক ডাঁি এক শসিংদহর কাদছ এদস খুি কদষ ত়েপাল ঃঃ “দিাে দর শসিংহ, আশম দতাদক একিুও ভ়ে পাই ো, আর তুই আমার দিদক শকছুই িশক্তিালী দোস। দতার দজারিাই িা শকদস? আঁচ়োদত পাশরস দোখ শেদ়ে, কাম়োদত পাশরস োঁত শেদ়ে – শক এল দগল তাদত? আিার ও িলশছ, শুদে রাখ, সি শেক দভদি দেখদল আমার দজার দতার দিদক অদেক দিিী। দকাে সদন্দহ িাকদল, আ়ে, লদ়ে ো, দেশখ দক দজদত।” এই িদল, দসই ডাঁি দভাঁ দভাঁ আও়োজ কদর, ঝাঁশপদ়ে প়েল শসিংদহর উপদর আর এদকিাদর তার োদকর ডগা়ে শেল হুল েুশিদ়ে। শসিংহ ডাঁিিাদক িািার িািা়ে দমদর দেলদত শগদ়ে শেদজর-ই েখ-এ শেদজদক ক্ষত-শিক্ষত কদর ভীষণ রকম কাশহল হদ়ে প়েল। ডাঁি এইভাদি শসিংদহর সাদি েুি শজদত দেদল দগাঁ দগাঁ কদর শিজ়ে-সেীত গাইদত গাইদত উদ়ে চদল দগল। শকন্তু দিিীেূর োও়ো হল ো তার, দসাজা শগদ়ে জশ়েদ়ে দগল কাছাকাশছ এক মাক়েসার জাদল। খাশেকক্ষদণর পদর, চদল দগল মাক়েসার দপদি। মরার সম়ে ডাঁিিা খুি কদর শেদজর ভাগযদক িাপিাপান্ত কদর িদল দগল, “শক দুঃদখর কিা, আশম, শসিংদহর মত একিা মহা িশক্তিালী জন্তুদক দে অো়োদস হাশরদ়ে শেদ়ে এল, একিা তুচ্ছ মাক়েসািার কাদছ দিষ হদ়ে দগলাম।” েীশতিাকযঃ- সিদচদ়ে কম োদক ভ়ে করা ো়ে, দসই দেখা ো়ে সিার দচদ়ে দিিী ভ়েিংকর হদ়ে উ ল।
 46. 46. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Widow & her Little Maidens-এক সেধো আর তার শছাট শছাট দুই কারজর শমরয এক শিধিা মশহলার মহা িাশতক শছল সিশকছু পশরর্স্ার কদর রাখার। দুশি দছাি দছাি দমদ়েদক দস লাশগদ়ে শেদ়েশছল তার কাদজ। খুি খািাত দস দমদ়েগুদলাদক। দভারদিলা দমারদগর দকাঁকর দকাঁ ডাক দিাো দগদলই দস তাদের কাজ করার জন্য দ দল তুদল শেত। দজরিার হদ়ে শগদ়ে দমদ়েদুদিা একশেে শ ক করল দে দমারগিাদক দিষ কদর শেদলই ওিা আর তাদের মালশকেদক জাগাদত পারদি ো। দেমে ভািা দতমে কাজ – দমদর দেলল তারা দমারগিাদক। েল হল এই, এিার তারা আদরা মুশর্স্দল পদ়ে দগল। দমারদগর ডাক ো শুেদত পাও়ো়ে তাদের মালশকে এখে সমদ়ের আর দকাে শহদসি-ই কদর উ দত পারল ো। মাঝরাশত্তদরই দস তাদের দ দল তুদল শেদ়ে কাজ করদত লাশগদ়ে শেল। েীশতিাকযঃ- অন্যােয উপাদ়ে কাজ-এর চাপ কমাদত দগদল ঝাদমলা আদরা দিদর ো়ে। উপদেিঃ- অসহা়ে োরা তারা শপষ্ট হদত হদত একসম়ে দকাে একিা ভুল কদর দেলদি। েদল, তখে তারা আদরা দিিী কদর শপষ্ট হদি। আর, েীশতশেধজারদকরা তাদের উোহরণ তুদল ধদর িলদি – েযাদখা, অন্যােয কাজ কদর আদখদর লাভ হ়ে ো।
 47. 47. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Fox & the Lion-সেযাে আর স িংহ িদে ঘুরদত ঘুরদত এক শি়োল হ াৎ এক শসিংদহর মুদখামুশখ এদস প়েল। এর আদগ দস কখদো শসিংহ দেদখশে। েদল দস ত ভদ়েই মদর প্রা়ে! তার শকছুশেে িাদে আিার দসই শসিংদহর সাদি দেখা দসই শি়োদলর। এইিার-ও শি়োল ভদ়ে ভদ়ে শছল, তদি প্রিমিাদরর মত অতিা ে়ে। শতে েম্বর িার েখে দেখা হল, শি়োদলর আর ভ়ে ত করলইো, দস িরিং শসিংদহর কাদছ এশগদ়ে শগদ়ে গে জুদ়ে শেল। েীশতিাকযঃ- পশরশচশত িা়েদল পুরাে সিংর্স্ার কদম। উপদেিঃ- চালাক িশক্তমাে এদকিাদর শুরু দিদকই হামলা করার ইদচ্ছ ো দেশখদ়ে আদস্ত, আদস্ত তার শিকার-এর সতকজতা েষ্ট কদর েযা়ে। The Town Mouse & the Country Mouse- েহররর ইঁদুর আর গাঁরযর ইঁদুর এক গাঁদ়ের ইঁদুর তার শজগরী দোস্ত িহদরর ইঁদুরদক িাশ়েদত দডদকশছল শেদজর এলাকা ঘুশরদ়ে দেখাদি িদল। েখে তারা োঁকা দক্ষদত ঘুদর ঘুদর দি়োশচ্ছল, আর দঝাদপর ধাদর ধাদর েসদলর ডাঁশি শচদিাশচ্ছল িা মাশি খুঁদ়ে খুঁদ়ে দিক়েগুদলা খাশচ্ছল, িহদরর ইঁদুর তার িন্ধুদক িলল “শপঁপদ়ের মত খুঁদি দখদ়ে দখদ়ে দতার জীিে কাদি আর, আমার ওখাদে শজশেদসর ছ়োছশ়ে। েত রকদমর খািার ভািদত পাশরস, সি আদছ আমার কাদছ। একিার েশে আসদত পারশতস, দেখাতাম দতাদক, আ়ে, আ়ে, চদল আ়ে, দসরার দসরা খািার ভাগাভাশগ কদর খাি আমরা।” গাঁদ়ের ইঁদুর সহদজই রাজী হদ়ে দগল, িন্ধুর সাদি িহদর িন্ধুর িাশ়েদত চদল এল। িহদরর ইঁদুর িন্ধুর সামদে
 48. 48. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks এদে হাশজর করল রুশি, িাশলজ, িীে, শুকদো ডুমুর, মধু, শকসশমস, আর সিদিদষ একিা ঝুশ়ে দিদক, দসরার দসরা সুস্বাদু খািার – এক িুকদরা চীজ। এত রকমারী সি খািার দেদখ, গাঁদ়ের ইঁদুর দতা তাজ্জি! সমাদে িহদরর ইঁদুর-দক িাহিা জাোদত লাগল আর শেদজর দুভজাগযদক দোষ শেদত িাকল। সদি তারা খাও়ো শুরু করদত োদচ্ছ, ঘদরর েরজা খুদল একিা দলাক শভতদর ঢুদক এল, আর দুই ইঁদুর এক দে দ়ে এক সরু গদতজ একজে আদরকজদের ঘাদ়ের উপর দচদপ দকােমদত শেদজদের লুশকদ়ে রাখল। একিু িাদে শ ক েখে আিার তারা খাও়ো শুরু করদি, দকউ একজে ঘদর এদস প়েল কািাডজ দিদক শকছু িার কদর দেদি িদল। ইঁদুর দুদিা আদরা ভ়ে দপদ়ে পশ়ে-মশর কদর লুশকদ়ে প়েল। খাশেকক্ষণ িাদে, গাঁদ়ের ইঁদুর, তখদো তার িুক ধ়েে়ে করদছ, িন্ধুদক িলল, “েশেও আমার জন্য দসরার দসরা খািাদরর দমলা িশসদ়ে শেদ়েছ তুশম, আশম সি খািার দতামার একলার খাও়োর জন্যই দরদখ োশচ্ছ। আেন্দ করার জন্য আমার পদক্ষ এই জা়েগা ি়েই শিপজ্জেক। ” েীশতিাকযঃ- শিপে-আপে-এ দঘরা শিপুল ঐশ্বদেজর দচদ়ে শেরাপদে একিু খুে-কুঁদ়ো খাও়োও অদেক স্বশস্তর। (সুদখর দচদ়ে স্বশস্ত ভাল।) উপদেিঃ- মািা উঁচু দরদখ চলা োদের অভযাস, লুশকদ়ে-চুশরদ়ে িাঁচা, েত শকছুই জুিুক, তাদের তাদত দপাষা়ে ো।
 49. 49. 🐦 www.chorui.com 📚  www.fb.com/tanbir.ebooks The Monkey & the Dolphin-োঁদর আর শুশুক এক োশিক েূর সমুদ্র োর্ত্া়ে োও়োর সম়ে মাদঝ মাদঝ িাঁেদরর দখলা দেদখ একদঘদ়েশম কািাদোর জন্য একিা িাঁেরদক সাদি শেদ়ে শেদ়েশছল। গ্রীদসর সমুদ্রতীদরর পাি শেদ়ে োও়োর সম়ে ভীষণ ঝদ়ে পদর তাদের জাহাজ দভদে িুকদরা িুকদরা হদ়ে দগল। দসই োশিক, তার িাঁের আর জাহাদজর সমস্ত দলাদকরা োর োর প্রাণ িাঁচাদোর জন্য ডাোর শেদক সাঁতদর চলল। একশি শুশুক, দে সি সম়ে মানুষদক সাহােয করদত ভালিাদস, এদের িাঁচাদত এশগদ়ে এল। িাঁেরিাদক মানুষ দভদি দসই শুশুক ঐ িাঁের-এর েীদচ চদল এদস তাদক শপদ কদর ডাোর শেদক সাঁতদর চলল। েখে তারা এদিন্স এর তীদরর কাছাকাশছ এদস দগদছ, শুশুক তার শপদ র সও়োরীর কাদছ জােদত চাইল দে দস এদিন্স-এর দলাক শক ো। িাঁের িলল দে, দস এদিন্স-এর দলাক, শুধু তাই ো, দস এদিন্স-এর সিদচদ়ে মহাে এক পশরিাদর জদন্মদছ। শুশুক এিার তার কাদছ জােদত চাইল দস পাইশর়োস সম্পদকজ শকছু জাদে শক ো। পাইশর়োস হদচ্ছ এদিন্স-এর শিখযাত িন্দদরর োম। িাঁের ভািল পাইশর়োস দকাে দলাদকর োম। শেদজর একিু আদগ িলা শমিযা কিাদক চাশলদ়ে োও়োর জন্য দস উত্তর শেল দে পাইশর়োস-দক দস ভালমত দচদে, এমে শক, দসই দলাক তার ঘশেষ্ঠ িন্ধু, আর তাদক দেদখ দস, দকাে সদন্দহ দেই, খুি-ই খুিী হদি। িাঁেদরর এই জাশল়োশত-দত দসই শুশুক সািংঘাশতক দরদগ শগদ়ে তাদক জদলর েীদচ চুশিদ়ে দমদর দেলল। েীশতিাকযঃ- একিার একিা শমিযা কিা িলা শুরু করদল দসিাদক ঢাকদত আর একিা, এইভাদি ক্রমাগত শমিযা িদল

×